of 32 /32
8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998] http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 1/32 90 Na temelju poglavlja IV Odjeljak B, ~lanka 7a Ustava Fed- eracije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLA[ENJU ZAKONA O LIJEKOVIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U VETERINARSTVU Progla{ava se Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Her- cegovine na sjednici Zastupni~kog doma odr‘anoj 19. decem- bra/prosinca 1997. godine i na sjednici Doma naroda odr‘anoj 4. decembra/prosinca 1997. godine. Broj 01-011-41/98 30. januara/sije~nja 1998. godine Sarajevo Predsjednik Federacije BiH Prof. dr Ejup Gani}, s. r. ZAKON O LIJEKOVIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U VETERINARSTVU I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. Ovim zakonom utvr|uje se: proizvodnja, promet, ispitivanje i kontrola lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (u daljem tekstu: lijekovi) u cilju za{tite zdravlja ‘ivotinja, naro~ito u pogledu kvaliteta, djelovanja i ne{kodljivosti. Odredbe ovog zakona odnose se i na veterinarsko-medicin- ska sredstva. ^lan 2. Lijekovi su u smislu ovog zakona, supstancije ili mje{avina supstancija, te drugi proizvodi koji kada se upotrijebe na ili u ‘ivotinjskom organizmu u odre|enim koli~inama (koncentraci-  jama) i pod odre|enim uslovima slu‘e za dijagnosticiranje, spre~avanje, ubla‘avanje i lije~enje bolesti i simptoma bolesti, ili omogu}avaju izvo|enje bolnih ili drugih zahvata na ‘ivotinji. Pod lijekovima u smislu stava 1. ovog ~lana podrazumijevaju se: 1. gotovi lijekovi: proizvodi koji se stavljaju u promet pod nazivom odabranim od proizvo|a~a i u izvornoj opremi proizvo|a~a, namjenjeni krajnjem korisniku; 2. magistralni i galenski pripravci: proizvodi koji se izra|uju u apotekama iz djelatnih supstancija ili sirovina za lijek- ove na osnovu vaterinarskog recepta, odnosno utvr|ene tehnologije opisane u pojedinim monografijama farmak- opeje; 3. sirovine za lijekove: biljke i ‘ivotinje ili njihovi dijelovi, minerali poluprera|eni su{enjem ili nekim drugim pos- tupkom koji sadr‘e ljekovite supstancije, a koje slu‘e za izradu galenskih pripravaka; 4. ljekovote supstancije koje slu‘e za izradu gotovih, magis- tralnih i galenskih lijekova; 5. magistralni lijekovi kao pripravci koji se izra|uju isk- lju~ivo u apotekama od ljekovitih supstancija na osnovu recepta; 6. biolo{ki proizvodi: vakcine, serumi, imunoglobulini, imu- nomodulatori biolo{ka dijagnosti~ka sredstva, alergeni, krv i derivati krvi; 7. ljekovite predsmjese (ljekoviti premiksi) koje se koriste za pripremanje ljekovite hrane; 8. dodatci hrani s antikokcidijskim, antibioti~kim ili podsti- cajnim djelovanjem na rast (promotori rasta); 9. ostali proizvodi koje odredi Federalno ministarstvo poljo- privrede, vodoprivrede i {umarstva (u daljem tekstu: min- istarstvo). ^lan 3. Ljekovitom hranom smatra se svaka mje{avina hrane i ljek- ovite predsmjese koja se daje ‘ivotinjama za spre~avanje ili lije~enje bolesti. Ljekovita hrana smije se izra|ivati samo s ljekovitim predsmjesama, koje su odobrene od Ministarstva. Uslovi koje trebaju ispunjavati ustanove za proizvodnju, promet i upotrebu ljekovite hrane propisuje Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva ( u daljem tekstu: min- istar). Veterinarskim lijekovima ne smatra se hrana za ‘ivotinje koja sadr‘i hranjive koli~ine dodataka (vitamini, mikro i makro ele- menti, aminokiseline i dr.), a ne koristi se u spre~avanju i lije~enju bolesti. ^lan 4. Pod veterinarsko-medicinskim sredstvima u smislu ovog zakona smatraju se: 1. Zavojni materijal i sredstva za {ivenje rana i spre~avanje krvarenja (vata i proizvodi od vate, gaza i proizvodi od gaze, zavoji, ljepljive-adhezivni flasteri, hirur{ki konac, katgut, hirur{ke igle i druga sredstva za {ivenje rana i Godina V - Broj 15 Utorak, 28. aprila/travnja 1998. godine S A R A J E V O Akontacija za II kvartal 1998. uklju~uju}i i pretplatu za "Slu‘beni glasnik BiH": KM 45.-

Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

Embed Size (px)

Text of Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

Page 1: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 1/32

90Na temelju poglavlja IV Odjeljak B, ~lanka 7a Ustava Fed-

eracije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZO PROGLA[ENJU ZAKONA O LIJEKOVIMA KOJI SE

UPOTREBLJAVAJU U VETERINARSTVUProgla{ava se Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u

veterinarstvu, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Her-

cegovine na sjednici Zastupni~kog doma odr‘anoj 19. decem-bra/prosinca 1997. godine i na sjednici Doma naroda odr‘anoj 4.decembra/prosinca 1997. godine.

Broj 01-011-41/9830. januara/sije~nja 1998. godine

Sarajevo

PredsjednikFederacije BiH

Prof. dr Ejup Gani}, s. r.

ZAKONO LIJEKOVIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU

U VETERINARSTVU

I - OSNOVNE ODREDBE^lan 1.

Ovim zakonom utvr|uje se: proizvodnja, promet, ispitivanjei kontrola lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (udaljem tekstu: lijekovi) u cilju za{tite zdravlja ‘ivotinja, naro~ito

u pogledu kvaliteta, djelovanja i ne{kodljivosti.Odredbe ovog zakona odnose se i na veterinarsko-medicin-

ska sredstva.^lan 2.

Lijekovi su u smislu ovog zakona, supstancije ili mje{avina supstancija, te drugi proizvodi koji kada se upotrijebe na ili u‘ivotinjskom organizmu u odre|enim koli~inama (koncentraci-  jama) i pod odre|enim uslovima slu‘e za dijagnosticiranje,spre~avanje, ubla‘avanje i lije~enje bolesti i simptoma bolesti, iliomogu}avaju izvo|enje bolnih ili drugih zahvata na ‘ivotinji.

Pod lijekovima u smislu stava 1. ovog ~lana podrazumijevajuse:

1. gotovi lijekovi: proizvodi koji se stavljaju u promet podnazivom odabranim od proizvo|a~a i u izvornoj opremiproizvo|a~a, namjenjeni krajnjem korisniku;

2. magistralni i galenski pripravci: proizvodi koji se izra|ujuu apotekama iz djelatnih supstancija ili sirovina za lijek-ove na osnovu vaterinarskog recepta, odnosno utvr|ene

tehnologije opisane u pojedinim monografijama farmak-opeje;

3. sirovine za lijekove: biljke i ‘ivotinje ili njihovi dijelovi,minerali poluprera|eni su{enjem ili nekim drugim pos-tupkom koji sadr‘e ljekovite supstancije, a koje slu‘e za izradu galenskih pripravaka;

4. ljekovote supstancije koje slu‘e za izradu gotovih, magis-tralnih i galenskih lijekova;

5. magistralni lijekovi kao pripravci koji se izra|uju isk-lju~ivo u apotekama od ljekovitih supstancija na osnovu

recepta;6. biolo{ki proizvodi: vakcine, serumi, imunoglobulini, imu-

nomodulatori biolo{ka dijagnosti~ka sredstva, alergeni,krv i derivati krvi;

7. ljekovite predsmjese (ljekoviti premiksi) koje se koristeza pripremanje ljekovite hrane;

8. dodatci hrani s antikokcidijskim, antibioti~kim ili podsti-cajnim djelovanjem na rast (promotori rasta);

9. ostali proizvodi koje odredi Federalno ministarstvo poljo-privrede, vodoprivrede i {umarstva (u daljem tekstu: min-istarstvo).

^lan 3.

Ljekovitom hranom smatra se svaka mje{avina hrane i ljek-ovite predsmjese koja se daje ‘ivotinjama za spre~avanje ililije~enje bolesti.

Ljekovita hrana smije se izra|ivati samo s ljekovitimpredsmjesama, koje su odobrene od Ministarstva.

Uslovi koje trebaju ispunjavati ustanove za proizvodnju,promet i upotrebu ljekovite hrane propisuje Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva ( u daljem tekstu: min-istar).

Veterinarskim lijekovima ne smatra se hrana za ‘ivotinje koja sadr‘i hranjive koli~ine dodataka (vitamini, mikro i makro ele-menti, aminokiseline i dr.), a ne koristi se u spre~avanju i lije~enjubolesti.

^lan 4.

Pod veterinarsko-medicinskim sredstvima u smislu ovogzakona smatraju se:

1. Zavojni materijal i sredstva za {ivenje rana i spre~avanjekrvarenja (vata i proizvodi od vate, gaza i proizvodi odgaze, zavoji, ljepljive-adhezivni flasteri, hirur{ki konac,katgut, hirur{ke igle i druga sredstva za {ivenje rana i

Godina V - Broj 15 Utorak, 28. aprila/travnja 1998. godineS A R A J E V O

Akontacija za II kvartal 1998.uklju~uju}i i pretplatu za

"Slu‘beni glasnik BiH": KM 45.-

Page 2: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 2/32

spre~avanje krvarenja koja na organizam ne djelujupoznatim farmakodinami~kim mehanizmima);

2. pribor i instrumenti koji se koriste u radu sa ‘ivotinjama (igle, {pricevi, pribor za infuziju, kateteri, sonde i dr.);

3. proizvodi za obilje‘avanje ‘ivotinja;4. dijagnosti~ka sredstva koja se ne nanose ili unose u

organizam (test-trake, test-serumi, test-solucije, diskoviza antibiogram i dr.).

Veterinarsko medicinskim sredstvima u smislu stava 1. ovog~lana smatraju se i drugi proizvodi koje odredi Ministarstvo.

Ministar propisuje bli‘e uslove za na~in proizvodnje, promet,ispitivanje, kontrolu, vo|enje evidencije i ogla{avanja veterinar-sko-medicinskih sredstava.

^lan 5.Svaki lijek koji se prema odredbama ovog zakona stavlja u

promet mora biti obilje‘en vidljivom oznakom "Za upotrebu uveterinarstvu".

^lan 6.Pravna lica koja proizvode, uvoze, stavljaju u promet lijek-ove, ili koja se bave ispitivanjem i kontrolom lijekova morajupored op}ih uslova, ispunjavati posebne uslove odre|ene ovimzakonom, odnosno propisom donesenim na osnovu ovog zakona.

Uslove iz stava 1. ovog ~lana propisuje ministar.^lan 7.

Pravna i fizi~ka lica, odnosno federalni organi i organizacijekoja na bilo koji na~in dolaze u posjed lijekova namjenjenihprometu (transport, po{ta, carina i dr.) du‘na su da obezbijedepropisane uslove za smje{taj i ~uvanje lijekova da ne bi do{lo dopromjene propisanog kvaliteta i zloupotrebe.

^lan 8.Lijekovi koji se upotrebljavaju u veterinarstvu mogu se

stavljati u promet pod uslovom:1) da je prethodno izvr{eno ispitivanje njihovog sastava,ne{kodljivosti i djelovanja, na na~in odre|en ovim zak-onom;

2) da je pribavljeno odobrenje za stavljanje u promet (regis-traciju) gotovih lijekova u postupku predvi|enom ovimzakonom;

3) da je izvr{ena kontrola svake serije lijeka prije stavljanja u promet.

Odredbe stava 1. ovog ~lana odnose se i na veterinarsko-medicinska sredstva.

II - PROIZVODNJA^lan 9.

Proizvodnja lijekova prema ovom zakonu je proizvodnja aktivne supstancije, izrada gotovog lijeka iz jedne ili vi{e ak-

tivnih supstancija, opremanje lijeka, te kontrola i skladi{tenje.Proizvodnja vaterinarskih biolo{kih proizvoda prema ovom

zakonu je proizvodnja vakcina, seruma, imunoglobulina, imuno-modulatora i derivata krvi, te dijagnosti~kih sredstava biolo{kogporijekla.

Pod proizvodnjom se smatra i proizvodnja veterinarsko-medicinskih sredstava iz ~lana 4. ovog zakona.

Proizvodnja ljekovite hrane je mje{anje ljekovite predsmjese(premiksa) u sto~nu hranu, u terapijskoj ili preventivnoj koncen-traciji.

Proizvodnju lijekova, biolo{kih proizvoda, vetarinarsko-medicinskih sredstava, ljekovite hrane i drugih proizvoda mo‘eobavljati pravno lice koje ima odobrenje Ministarstva.

^lan 10.

Proizvo|a~i proizvoda iz ~lana 9. ovog zakona moraju udo-voljavati na~elima dobre proizvo|a~ke prakse.Posebne uslove za proizvodnju lijekova propisuje ministar.

III - ISPITIVANJE LIJEKOVA IVETERINARSKO-MEDICINSKIH SREDSTAVA

^lan 11.Prije stavljanja u promet svaki lijek i veterinarsko-medicin-sko sredstvo moraju biti ispitani.

Pravna lica koja ispituju lijekove i veterinarsko-medicinska sredstva moraju pored op}ih udovoljavati i posebnim uslovima.

Posebne uslove za obavljanje djelatnosti iz stava 1. ovog~lana propisuje ministar.

^lan 12.Ispitivanje lijekova u cilju stavljanja u promet obuhvata:1. Izvje{taj o pretklini~kom (laboratorijskim) ispitivanju li-

 jeka:a) farmaceutsko-tehnolo{ka ispitivanja; op}a ispitivanja 

predvi|ena nacionalnom farmakopejom za svaki ljekovitipripravak, uklju~uju}i i ispitivanje sterilnosti i prisutnostipirogenih supstancija, ne{kodljivost, opis proizvodnog

postupka, test stabilnosti i mi{ljenje o prikladnosti na~ina opreme lijeka;b) kvalitativno i kvantitativno ispitivanje;c) toksikolo{ka ispitivanja: akutna, subakutna, hroni~na i

lokalna toksi~nost, teratogenost, mutagenost, kancero-genost, uticaj na reprodukciju;

d) farmakolo{ka ispitivanja: farmakodinamika, farmakoki-netika;

e) mikrobiolo{ka ispitivanja (sterilnost, rezistencija, uticajna mikrofloru i dr.).

2. Izvje{taj o klini~kom ispitivanju:a) Toksikolo{ka ispitivanja, akutna, subakutna, hroni~na i

lokalna toksi~nost, teratogenost, mutagenost, kancero-genost, uticaj na reprodukciju, imunotoksi~nost;

b) farmakodinamika, farmakokinetika, uklju~uju}i i bio-ekvivalenciju, djelotvornost, podatke o reziduama uznavo|enje ADI-a i karencije za jestiva tkiva, mlijeko, jaja,med i dr.;

c) ispitivanje djelovanja i nuspojava uz navo|enje vrste‘ivotinja (broj, dob, tjelesna masa po grupama, rasa ispol), dijagnoze, simptoma, aplikacije, doza i intervala aplikacije, opisa toka bolesti i djelotvornosti.

Klini~ko ispitivanje lijeka mo‘e se obaviti samo nakonzavr{enog predklini~kog ispitivanja lijeka i pribavljenog farmak-olo{ko-toksikolo{kog mi{ljenja.

Sadr‘aj izvje{taja o ispitivanjima lijeka iz stava 1. ovog ~lana propisuje ministar.

Ispitivanje lijeka mogu obavljati pravna lica koja ispunjavajuuslove iz ~lana 11. ovog zakona na osnovu saglasnosti Ministar-stva.

Tro{kove predklini~kog i klini~kog ispitivanja lijeka snosi

proizvo|a~.^lan 13.

Lijek se dodatno ispituje u slu~ajevima koje odredi ministar.Dodatna ispitivanja obavlja pravno lice iz ~lana 12. stav 4.

ovog zakona na prijedlog Ministarstva.Dodatna ispitivanja, na~in i uslove za obavljanje dodatnih

ispitivanja propisuje ministar na prijedlog Komisije za veterinar-ske lijekove (u daljem tekstu: Komisija).

^lan 14.Prije po~etka predklini~kog i klini~kog ispitivanja svakog

lijeka proizvo|a~, odnosno zastupnik stranog proizvoda~a, na- javljuje registraciju svoga lijeka.

Najava sadr‘i podatke o vrsti, namjeni i sastavu lijeka, teovla{tenoj ustanovi koja }e izvr{iti ispitivanje.

Nakon razmatranja najave iz stava 1. ovog ~lana Komisija predla‘e Ministarstvu usvajanje pristupanja postupku registracijeili njegovo odbijanje.

Broj 15 - Strana 354 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Utorak, 28. aprila/travnja 1998.

Page 3: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 3/32

Ministar rje{enjem utvr|uje tro{kove postupka registracijelijeka.

^lan 15.Pretklini~ko ispitivanje se obavlja po metodama farmakopejei posebnim priznatim metodama za ispitivanje.

Klini~ko ispitivanje lijeka se obavlja u skladu sa zahtjevima savremene klini~ke farmakologije i posebnim metodama pro-pisanim na osnovu ovog zakona.

Za ispitivanje lijekova za koje ne postoje metode iz st. 1. i 2.ovog ~lana, primjenjuju se metode koje, na prijedlogproizvo|a~a, usvoji pravno lice ovla{teno za ispitivanje i kon-trolu lijekova.

^lan 16.Pravna lica koja obavljaju laboratorijska ispitivanja lijekova 

ili vaterinarsko-medicinskih sredstava radi njihovog stavljanja upromet, moraju ~uvati najmanje po dva uzorka svakog lijeka,odnosno veterinarsko-medicinskog sredstva, radi dodatnog ispi-

tivanja i utvr|ivanja roka trajanja.Uzorci iz stava 1. ovog ~lana ~uvaju se do isteka roka trajanja 

lijeka.

IV - ODOBRENJE ZA STAVLJANJE U PROMETLIJEKOVA I VETERINARSKO-MEDICINSKIHSREDSTAVA

^lan 17.Svaki lijek za upotrebu u veterinarstvu prije stavljanja u

promet mora imati odobrenje Ministarstva.^lan 18.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet mo‘e da podnese proizvo|a~ ili ovla{teni zastupnik sa sjedi{temu Federaciji Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Federacija)ukoliko je proizvo|a~ strano lice.

^lan 19.Zahtjev za stavljanje lijeka u promet, podnosi se Ministar-

stvu.Uz zahtjev za stavljanje lijeka u promet prila‘e se:1. izvje{taj o predklini~kim (laboratorijskim) ispitivanjima 

u skladu sa ~lanom 12. stav 1. ta~ka 1,;2. farmakolo{ko mi{ljenje ovla{tene ustanove o predlo-

‘enom lijeku u kome su navedeni u nauci poznati podacio djelovanju, nuspojavama, racionalnosti sastava, indi-kacijama, kontraindikacijama, drugi poznati podaci kojisu od zna~aja za klini~ko ispitivanje lijeka i za ocjenupodnesenog zahtjeva za stavljanje lijeka u promet, na osnovu ~ega se daje preporuka za obim klini~kih ispiti-vanja;

3. izvje{taj o klini~kom ispitivanju u skladu sa ~lanom 12.

stav 1. ta~ka 2.;4. tekst uputstva, a ako se radi o lijeku stranog porijekla jo{

i originalno uputstvo za upotrebu lijeka na slu‘benom jeziku u Federaciji;

5. tekst etikete (omotnice spoljnjeg pakovanja);6. dokaz da se gotovi lijek nalazi u prometu u zemlji

proizvo|a~a, ako je u pitanju lijek stranog porijekla;7. prijedlog naziva gotovog lijeka i dokaz da je proizvo|a~

isklju~ivi nosilac svih prava na naziv lijeka, odnosnovlasnik, ako se ne radi o generi~kom imenu.

U izuzetnim slu~ajevima mo‘e se u izvje{tajima navedenimpod ta~kom 1. ovog ~lana umjesto vlastitih ispitivanja, koristitinau~ni podaci iz poznate literature.

Sadr‘aj teksta dokumenata navedenih pod rednim br. 2, 4. i5. iz stava 2. ovog ~lana propisuje ministar na osnovu prijedloga 

Komisije. ^lan 20.Zahtjev za stavljanje lijeka u promet razmatra Komisija.

^lanove Komisije imenuje ministar, na period od 2 godine.Komisija radi na osnovu svog poslovnika.

^lan 21.Odobrenje za stavljanje lijeka u promet donosi Ministarstvo.Odobrenje se mo‘e dati ako je Komisija utvrdila:1. da je uz zahtjev za stavljanje lijeka u promet podnesena 

dokumentacija iz ~lana 19. ovog zakona,2. da su nalazi pravnog lica koje je vr{ilo laboratorijsko i

klini~ko ispitivanje lijeka, kao i mi{ljenje ovla{tene us-tanove, pozitivni,

3. da je lijek u pogledu sastava racionalan,4. da su kontraindikacije i nuspojave, ako su u literaturi

odnosno nauci poznate, navedene u uputstvu, koje seprila‘e u svakom pakovanju gotovog lijeka,

5. da utvr|ena djelotvornost lijeka odgovara zahtjevima savremenog veterinarstva.

U izuzetnim slu~ajevima Ministarstvo po pribavljenom

mi{ljenju Komisije mo‘e dati odobrenje za stavljanje u promet odre|ene koli~ine lijekova, ako ocijeni da lijek treba staviti upromet prije utv|ivanja uslova, odnosno prije izvr{enja pojedinihradnji predvi|enih u stavu 2. ovog ~lana.

^lan 22.Ministarstvo rje{enjem daje odobrenje za stavljanje lijeka u

promet.Odobrenje za stavljanje lijeka u promet daje se po pravilu na 

odre|eno vrijeme, a najdu‘e za period od pet godina, ra~unaju}iod dana dostavljanja rje{enja.

U rje{enje o odobrenju unose se podaci o sastavu lijeka,obliku, pakovanju, na~inu izdavanja kao i drugi podaci i uslovikoje predlo‘i Komisija. Uputstvo za upotrebu lijeka sastavni jedio rje{enja.

Rje{enje iz stava 1. ovog ~lana kona~no je u upravnompostupku.^lan 23.

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet prestaje da va‘i poisteku roka za koji je odobrenje dato ili na zahtjev proizvo|a~a lijeka.

Zahtjev za stavljanje lijeka u promet mo‘e se obnoviti na- jkasnije tri mjeseca prije isteka roka za koji je odobrenje dato.

Uz zahtjev za obnovu odobrenja podnose se samo oni podacikoje zatra‘i Ministarstvo, a na osnovu mi{ljenja Komisije.

^lan 24.Odobrenje za stavljanje lijeka i veterinarsko-medicinskog

sredstva u promet ukida se prije isteka roka od 5 godina, ako seutvrdi da:

- lijek nema deklarisano djelovanje,- sastav lijeka ne odgovara u kvalitativnom i kvantita-tivnom smislu,

- kori{tenje lijeka je u suprotnosti sa najnovijim otkri}ima u veterinarskoj medicini,

- nije po{tovana obaveza kontrole lijeka,- nuspojave lijeka bitno umanjuju njegovo terapijsko

djelovanje,- ako Ministarstvo nije obavije{teno o mogu}im {tetnim

u~incima i posljedicama koje mo‘e izazvati lijek stavljenu promet.

Rje{enje o ukidanju odobrenja iz stava 1. ovog ~lana donosiMinistarstvo.

^lan 25.Ako proizvo|a~ koji je dobio odobrenje za stavljanje lijeka 

u promet odlu~i da prestane sa proizvodnjom prije isteka roka va‘enja rje{enja, du‘an je da o tome obavijesti Ministarstvonajkasnije {est mjeseci prije prestanka proizvodnje lijeka.

Utorak, 28. aprila/travnja 1998. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 15 - Strana 355

Page 4: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 4/32

^lan 26.O svim novim efektima i ne‘eljenim posljedicama primjene

lijeka veterinar je du‘an izvijestiti Ministarstvo, proizvo|a~a iovla{tenog zastupnika.Ministarstvo odre|uje pravno lice koje }e organizirati

pra}enje prijavljenih ne‘eljenih nuspojava iz stava 1. ovog ~lana.^lan 27.

Lijek i veterinarsko-medicinsko sredstvo kojem je istekaorok upotrebe ili su se ispunile predvi|ene okolnosti iz ~lana 24.ovog zakona, ne{kodljivo se uklanjaju o tro{ku vlasnika lijeka.

^lan 28.Spisak lijekova kojima je izdano odobrenje za stavljanje u

promet, te spisak lijekova sa proizvo|a~ima kojima je isteklo ili  je ukinuto odobrenje za stavljanje u promet, objavljuje se u"Slu‘benim novinama Federacije BiH".

^lan 29.

Nije potrebno odobrenje za stavljanje lijekova u promet za:1. magistralne lijekove,2. galenske pripravke koji se izra|uju u apoteci,3. krv i krvne derivate,4. lijekove koji su namijenjeni za klini~ka ispitivanja i5. ljekovitu hranu pripremljenu od ljekovitih premiksa za 

koje je dato odobrenje,6. lijekove koji se upotrebljavaju za lije~enje sobnih ptica,

akvarijskih riba i hladnokrvnih ‘ivotinja koje ne slu‘e za ishranu ljudi.

^lan 30.Odobrenje za stavljanje u promet veterinarsko-medicinskog

sredstva daje Ministarstvo na osnovu prijedloga Komisije.Prijedlog za stavljanje u promet veterinarsko-medicinskog

sredstva podnosi proizvo|a~ tog sredstva, odnosno ovla{teni

zastupnik ako je u pitanju sredstvo strane proizvodnje.Uz prijedlog za stavljanje u promet veterinarsko-medicin-

skog sredstva podnosi se:1. izvje{taj o laboratorijskom ispitivanju,2. mi{ljenje ovla{tene vetarinarske ustanove, odnosno dru-

gog pravnog lica da veterinarsko-medicinsko sredstvoima u~inak koji mu se pripisuje,

3. tekst uputstva na slu‘benom jeziku u Federaciji koji seprila‘e uz veterinarsko-medicinsko sredstvo,

4. dokaz da se veterinarsko-medicinsko sredstvo nalazi uprometu u zemlji proizvo|a~a ako je u pitanju veterinar-sko-medicinsko sredstvo stranog porijekla.

Ministarstvo odre|uje veterinarsku ustanovu ili drugopravno lice koje }e vr{iti ispitivanje i davati mi{ljenje.

U rje{enju o odobrenju za stavljanje u promet veterinarsko-

medicinskog sredstva unose se podaci o sastavu, obliku, pak-ovanju i na~inu izdavanja, kao i drugi podaci koje predlo‘iKomisija. Uputstvo za upotrebu veterinarsko-medicinskog sred-stva sastavni je dio rje{enja.

Rje{enje iz stava 5. ovog ~lana kona~no je u upravnompostupku i objavljuje se u "Slu‘benim novinama Federacije BiH"najmanje jedanput godi{nje.

V - KONTROLA LIJEKOVA IVETERINARSKO-MEDICINSKIH SREDSTAVA

^lan 31.Pod kontrolom lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava 

podrazumjeva se provjera ispunjenja uslova utvr|enih u ovomzakonu, a prilikom vr{enja redovne i posebne kontrole lijekova iveterinarsko-medicinskih sredstava.

Na~in kontrole lijekova i veterinarsko-medicinskih sred-stava, te na~in vo|enja evidencije i ~uvanje lijekova, propisujeministar.

^lan 32.Preduze}a i druga pravna lica koja proizvode ili uvoze lijek-

ove i veterinarsko-medicinska sredstva, odnosno izra|uju galen-ske pripravke, vr{e u vlastitim laboratorijama, odnosnolaboratorijama pravnog lica koje ovlasti Ministarstvo, redovnukontrolu svake serije proizvedenog odnosno uvezenog lijeka iveterinarsko-medicinskog sredstva radi provjeravanja pro-pisanog kvaliteta prije njegovog stavljanja u promet.

Pored redovne kontrole iz stava 1. ovog ~lana, vr{i se iposebna kontrola prve serije novog lijeka i veterinarsko-medicin-skog sredstva prije njegovog stavljanja u promet, kao i svakeserije lijeka koji sadr‘ava antibiotike, hormone, narkoanalgetike,serume, vakcine i druge proizvode koje odredi Ministarstvo.

Posebnoj kontroli podlije‘u i lijekovi koji se uvoze.Odredbe stava 2. ovog ~lana ne odnose se na magistralne

lijekove.Tro{kove kontrole kvaliteta lijeka i veterinarsko-medicin-

skog sredstva snosi proizvo|a~ odnosno preduze}e za promet lijekova na veliko, a kada se radi o veterinarsko-medicinskomsredstvu iz uvoza-uvoznik.

^lan 33.Na zahtjev Ministarstva provodi se vanredna kontrola u

slu~aju pojave osnovane sumnje u kvalitet odre|enog lijeka iliveterinarsko-medicinskog sredstva.

Posebnu kontrolu iz ~lana 32. st. 2. i 3. ovog zakona ivanrednu kontrolu iz stava 1. ovog ~lana obavljaju pravna lica koje odredi Ministarstvo.

^lan 34.Kontrolu kvaliteta lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva 

u prometu vr{i federalna veterinarska inspekcija najmanje jedan-put u toku va‘enja odobrenja za stavljanje u promet.

Tro{kove kontrole kvaliteta iz stava 1. ovog ~lana snosipravno ili fizi~ko lice u kojem se obavlja uzorkovanje lijeka iveterinarsko-medicinskog sredstva.

^lan 35.Pravna lica koja vr{e redovnu i posebnu kontrolu du‘na su o

tome voditi odgovaraju}u evidenciju i ~uvati je godinu dana du‘eod roka valjanosti lijeka.

Evidencije moraju biti dostupne ovla{tenim organima za vr{enje nadzora nad stavljanjem lijekova u promet.

^lan 36.Pravna i fizi~ka lica iz ~lana 35. stav 1. ovog zakona du‘na 

su voditi evidenciju koja sadr‘i:1. naziv lijeka i vaterinarskog medicinskog sredstva;2. internacionalni neza{ti}eni naziv lijeka (generi~ki naziv);3. broj serije i datum proizvodnje, odnosno datum pakovanja 

lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva kao i datumnjihovog uvoza;4. datum izvr{ene kontrole;5. nalaz o izvr{enoj kontroli;6. naziv pravnog ili fizi~kog lica u kome je izvr{ena kontrola;7. potpis lica koje je odgovorno za vr{enje kontrole.Evidencija iz stava 1. ovog ~lana mora da bude dostupna 

federalnim veterinarskim inspektorima koji vr{e nadzor nadproizvodnjom i prometom lijekova i veterinarsko-medicinskihsredstava.

^lan 37.Pravna i fizi~ka lica koja uvoze lijekove i veterinarsko-

medicinska sredstva du‘na su voditi evidenciju o vrsti i koli~iniuvezenih lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava za koje je dato odobrenje za stavljanje u promet i posebnu evidenciju o

lijekovima i veterinarsko-medicinskim sredstvima koji se uvozeradi ispitivanja.Evidencija iz stava 1. ovog ~lana sadr‘i:

Broj 15 - Strana 356 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Utorak, 28. aprila/travnja 1998.

Page 5: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 5/32

1. naziv lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva;2. internacionalni neza{ti}eni naziv (generi~ki naziv);

3. naziv i adresu stranog proizvo|a~a;4. koli~inu lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva;5. broj rje{enja kojim je dato odobrenje za stavljanje u

promet lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva, od-nosno broj rje{enja kojim je dato odobrenje za njihov uvozradi ispitivanja;

6. naziv korisnika lijeka i vaterinarsko-medicinskog sre-dstva.

Evidencije iz stava 1. ovog ~lana moraju biti dostupne feder-alnim veterinarskim inspektorima koji vr{e nadzor nad prome-tom lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava.

^lan 38.Pravno i fizi~ko lice koje je ovla{}eno za laboratorijsko

ispitivanje ili kontrolu lijekova i vetarinarsko-medicinskih sred-stava du‘no je voditi evidenciju o izvr{enim ispitivanjima.

Evidencija iz stava 1. ovog ~lana sadr‘i:1. naziv lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva, oznakuserije lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva i nazivpreduze}a;

2. naziv podnosioca zahtjeva za ispitivanje,3. nalaz o izvr{enim ispitivanjima,4. broj numerisanih banderola, markica, odnosno drugih

oznaka izdatih nakon ispitivanja lijekova koji podlije‘uposebnoj kontroli,

5. broj pod kojim je zavedena dokumenatcija o ispitivanjulijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava.

Evidencija i dokumentacija iz stava 2. ovog ~lana moraju bitidostupne federalnim veterinarskim inspektorima.

^lan 39.Pravno lice koje vr{i posebnu i vanrednu kontrolu lijeka i

veterinarsko-medicinskog sredstva izdaje markicu koju kontroli-sani lijek mora nositi.

Markica iz stava 1. ovog ~lana sadr‘i:- naziv pravnog lica koje je kontrolisalo lijek,- kontrolni broj i- datum isteka roka valjanosti lijeka ili veterinarsko-

medicinskog sredstva.^lan 40.

U obavljanju redovne, posebne i vanredne kontrole lijeka iveterinarsko-medicinskog sredstva primjenjuju se metode na-cionalne farmakopeje, odnosno farmakopeje i drugeme|unarodno priznate metode.

Obim provjere kvaliteta lijeka i veterinarsko-medicinskogsredstva odre|uje ministar na osnovu mi{ljenja Komisije.

VI - PROMET LIJEKOVA IVATERINARSKO-MEDICINSKIH SREDSTAVA

^lan 41.Pod prometom lijekova i vetarinarsko-medicinskih sredstava 

prema ovom zakonu podrazumjeva se promet od proizvo|a~a dokrajnjeg korisnika lijeka i vetarinarsko-medicinskog sredstva, a obuhvata promet na veliko i malo.

U Federaciji mo‘e biti u prometu samo onaj lijek i veterinar-sko-medicinsko sredstvo za koji je izdato odobrenje za stavljanjeu promet.

Promet opojnim drogama i psihotropnim supstancijama obavlja se u skladu sa posebnim propisima koje donosi ministar.

Pravna lica koja obavljaju prodaju lijekova su obavezna raspolagati dokazom iz stava 2. ovog ~lana.

^lan 42.

Promet lijekovima i veterinarsko-medicinskim sredstvima mo‘e obavljati samo pravno lice koje ima odobrenje Ministarstva za promet lijekova.

Uslove koje mora ispunjavati pravno lice koje stavlja lijek iveterinarsko-medicinsko sredstvo u promet, propisuje ministar.

^lan 43.Rje{enje kojim se odobrava promet lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava donosi ministar u roku od 30 dana od dana podno{enja zahtjeva.

^lan 44.Pravna lica mogu uvoziti lijekove i vetarinarsko-medicinska 

sredstva samo na osnovu rje{enja Ministarstva.Rje{enje iz stava 1. ovog ~lana izdaje ministar u roku od 30

dana od dana podno{enja zahtjeva.^lan 45.

Ministarstvo mo‘e odobriti uvoz lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava bez prethodnog izdavanja odobrenja za njihovo stavljanje u promet u slu~aju:

- izbijanja opasnih zaraznih bolesti,

- za istra‘iva~ke svrhe,- za ispitivanje u svrhu registracije proizvoda u Federaciji,- donacije veterinarskoj slu‘bi Federacije,- kada Ministarstvo procjeni da je uvoz odre|enog lijeka 

ili veterinarsko-medicinskog sredstva u interesu Feder-acije.

VII - PROPISIVANJE I IZDAVANJE LIJEKOVA^lan 46.

Na~in propisivanja i izdavanja lijekova propisuje ministar posebnim propisom.

VIII - OGLA[AVANJE^lan 47.

Ogla{avanje o lijeku je svaki oblik obavje{tavanja kojem jesvrha davanje podrobnijih informacija o svojstvima i upotrebilijaka.

^lan 48.Zabranjeno je ogla{avanje o lijeku za koji nije izdato odo-

brenje za stavljanje u promet.^lan 49.

Ogla{avanje o lijeku dopu{teno je u stru~nim krugovima putem stru~ne i nau~ne literature i na druge uobi~ajene na~ine.

Ogla{avanje iz stava 1. ovog ~lana, odnosno davanje infor-macija o lijeku se mo‘e vr{iti samo u skladu sa odobrenimuputstvom.

Lijekovi i veterinarsko-medicinska sredstva koja se izdajubez recepta mogu se ogla{avati i putem sredstava javnog infor-misanja.

^lan 50.Kada je to u op}em interesu Ministarstvo mo‘e putem sred-

stava javnog informisanja obavje{tavati gra|ane o upotrebiodre|enih lijekova.

^lan 51.Pravna lica koja proizvode, uvoze ili obavljaju promet lijek-

ova mogu u stru~noj veterinarskoj {tampi, posebnim publikaci-  jama ili preko veterinarskih radnika informisati javnost odjelovanju lijeka, uz obavezno navo|enje novih kontraindi-kacija, ne‘eljenih uzgrednih pojava i na~ina njihove upotrebe, uskladu sa podacima iz odobrenog uputstva.

Pravna lica koja izdaju posebne publikacije iz stava 1. ovog~lana du‘na su dostaviti na uvid Ministarstvu po jedan primjeraksvake publikacije u roku od osam dana od dana izdavanja.

^lan 52.

Zabranjeno je ogla{avati lijekove i veterinarsko-medicinska sredstva i njihovu upotrebu na na~in koji se protivi moralnim ieti~kim na~elima i dobrobiti ‘ivotinja.

Utorak, 28. aprila/travnja 1998. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 15 - Strana 357

Page 6: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 6/32

Zabranjeno je dijeljenje uzoraka lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava radi reklamiranja, ogla{avanja, odnosnoinformacija o djelovanju.

IX - NADZOR NAD STAVLJANJEM U PROMETLIJEKOVA I VETERINARSKO-MEDICINSKIHSREDSTAVA

^lan 53.Nadzor nad proizvodnjom, uvozom i prometom na veliko i

malo lijekova i vaterinarsko-medicinskim sredstvima obavlja Ministarstvo.

Uslove provo|enja nadzora iz stava 1. ovog ~lana propisujeministar.

^lan 54.U obavljanju nadzora prema ~lanu 53. stav 1. ovog zakona 

federalni i kantonalni-‘upanijski inspektor nadle‘an za posloveveterinarske inspekcije, ima pravo i du‘nost:

- da naredi pravnim licima da usklade svoje poslovanje suslovima propisanim ovim zakonom i provedbenim pro-pisima donesenim na osnovu njega,

- da zabrani rad pravnom licu koje proizvodi, uvozi,obavlja promet na veliko i malo, a ne ispunjava uslovepropisane za lica, opremu i prostor u kojem obavlja djelatnost,

- da obustavi promet lijeka ili ~itave serije lijekova iveterinarsko-medicinskih sredstava ako nisu ispunjeniuslovi iz ovog zakona,

- da naredi povla~enje lijeka i veterinarsko-medicinskogsredstava iz prometa u slu~ajevima odre|enim ovimzakonom,

- da naredi uni{tenje neispravnog lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva ako je utvr|ena neispravnost koja mo‘e {tetno uticati na zdravlje ‘ivotinja, a prekonamirnica i na zdravlje ljudi,

- da u slu~aju povrede odredaba ovog zakona podnesuprijavu za pokretanje postupka protiv pravnog lica iodgovornog lica,

- da naredi druge mjere potrebne za sprovo|enje ovogzakona i propisa donesenih na osnovu njega.

Mjere iz stava 1. ovog ~lana odre|uju se rje{enjem.^lan 55.

Lijek se povla~i iz prometa:1. ako se utvrdi da izaziva {tetne posljedice;2. ako se utvrdi da vi{e ne odgovara zahtjevima i potrebama 

savremenog veterinarstva;3. ako se utvrdi da je stavljen u promet protivno odredbama 

ovog zakona i propisima donesenim na osnovu njega.

Ako se zbog razloga iz stava 1. ta~. 1. i 2. ovog ~lana povla~iiz prometa lijek za ~ije je stavljanje u promet dato odobrenje,Ministarstvo }e ukinuti rje{enje o davanju odobrenja za stavljanjeu promet takvog lijeka.

Rje{enje o povla~enju lijeka ili serije lijeka iz prometa,odnosno rje{enje o ukidanju odobrenja za stavljanje lijeka upromet, ako se utvrdi da ne odgovara uslovima propisanim ovimzakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, donosi Min-istarstvo.

Rje{enje iz stava 3. ovog ~lana objavljuje se u "Slu‘benimnovinama Federacije BiH".

Odredbe st. 1, 2. i 3. ovog ~lana odnose se i na vetarinarsko-medicinsko sredstvo.

^lan 56.Tro{kove ispitivanja i povla~enja neispravnog lijeka iz

prometa i njegovog uni{tavanja i tro{kove nadle‘nog organa uvezi sa sprovo|enjem rje{enja iz ~l. 54. i 55. ovog zakona snosipravno i fizi~ko lice koje je proizvelo ili uvezlo neispravan lijek,

odnosno pravno i fizi~ko lice ~ijom krivicom je do{lo dopovla~enja lijeka iz prometa ili do uni{tenja lijeka.

Pravno ili fizi~ko lice koje je ovla{teno za ispitivanje lijekova snosi tro{kove povla~enja lijeka iz prometa ako je dalo pogre{annalaz o ispravnosti lijeka na osnovu kojeg je lijek stavljen upromet.

Ako pravno ili fizi~ko lice koje se bavi ispitivanjem ilikontrolom lijekova ili drugo pravno ili fizi~ko lice sazna da postoje razlozi sa povla~enje lijeka iz prometa, du‘no je da o tomeobavijesti Ministarstvo.

^lan 57.Nadzor nad sprovo|enjem ovog zakona i propisa donesenih

na osnovu njega obavlja Ministarstvo.

X - KAZNENE ODREDBE^lan 58.

Nova~nom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit 

}e se za privredni prestup pravno lice ako:1. stavlja u promet lijek za upotrebu bez odobrenja Ministar-stva (~lan 17.),

2. izda lijek, suprotno odredbama iz ~lana 24. ovog zakona,3. obavi provjeru kvalitete prve serije novog lijeka ili veter-

inarsko-medicinskog sredstva, a nema odobrenje Minis-tarstva (~lan 32.),

4. ne obavi redovnu kontrolu lijeka iz ~lana 32. stav 1. ovogzakona,

5. ne obavi posebnu kontrolu lijeka iz ~lana 32. st. 2, 3. i 5.ovog zakona,

6. ne raspola‘e dokazom da lijek i veterinarsko-medicinskosredstvo ~iji promet obavlja ima odobrenje za stavljanjeu promet (~lan 41. stav 2.),

7. obavlja promet lijekova i veterinarsko-medicinskih sred-stava bez odobrenja Ministarstva (~lan 42. stav 1.),

8. uvozi lijek bez saglasnosti Ministarstva (~lan 44. stav 1.),9. ogla{ava lijek ili veterinarsko-medicinsko sredstvo za kojenije izdato odobrenje za stavljanje u promet (~lan 48.).

Nov~anom kaznom u iznosu od 500 do 5.000 KM kaznit }ese za privredni prestup iz stava 1. ovog ~lana i odgovorna osoba u pravnom licu.

^lan 59.Nova~nom kaznom u iznosu od 500 do 5.000 KM kaznit }e

se za prekr{aj pravno lice ako:1. ljekovitu hranu izra|uje sa premiksima koje nisu odobrene

od Ministarstva (~lan 3. stav 2.),2. pri proizvodnji, ispitivanju, stavljanju u promet i

provjeravanju valjanosti lijeka ne udovoljava propisanimuslovima (~lan 6.),

3. ispitivanje lijeka obavi lice koje nije odre|eno od strane

Ministarstva, (~lan 12. stav 4.),4. obavlja proizvodnju proizvoda iz ~lana 9. stav 5. ovogzakona bez odobrenja Ministarstva,

5. kod proizvodnje proizvoda iz ~lana 9. ovog zakona neudovoljava na~elima dobre proizvo|a~ke prakse, nitiposebnim uslovima koje utvrdi ministar (~lan 10.),

6. pravno lice koje obavlja (stavlja) u promet lijekove iveterinarsko-medicinska sredstva ne provjeri kvalitet svake serije lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva uza to ovla{tenoj ustanovi (~lan 32.),

7. ne vodi propisanu evidenciju (~lan 35.),8. ne izda markicu koju kontrolisani lijek mora nostiti (~lan

39.).Nov~anom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 KM kaznit }e

se za prekr{aje iz stava 1. ovog ~lana i odgovorna osoba upravnom licu.

^lan 60.Predvi|ene nov~ane kazne se pla}aju u KM, a do pu{tanja u

opticaj KM, kazne se mogu pla}ati u DEM ili protuvrijednosti

Broj 15 - Strana 358 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Utorak, 28. aprila/travnja 1998.

Page 7: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 7/32

valuta, koje se koriste u platnom prometu u Federaciji, posrednjem te~aju, koji utvr|uje nadle‘na finansijska organizacija na dan pla}anja.

XI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE^lan 61.

Pravna lica koja se poslije stupanja na snagu ovog zakona,registruju za stavljanje lijekova u promet na veliko, moguotpo~eti sa radom kad Ministarstvo utvrdi da su ispunjeni sviuslovi predvi|eni ovim zakonom.

Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sve zapo~ete pos-tupke u kojima nije do stupanja na snagu ovog zakona donijetokona~no rje{enje.

^lan 62.Propise za ~ije je dono{enje ovla{ten, ministar }e donijeti u

roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.Do stupanja na snagu propisa iz stava 1. ovog ~lana ostaju na 

snazi propisi koji su doneseni za provo|enje Zakona o stavljanjulijekova u promet na teritoriji Federacije, ako nisu u suprotnostis odredbama ovog zakona.

^lan 63.Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena 

Zakona o stavljanju lijekova u promet na teritoriji Federacije.^lan 64.

Ovaj zakon uskladi}e se sa odredbama odgovaraju}eg zakona kojeg donese Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine uroku koji bude odre|en tim zakonom.

^lan 65.Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja 

u "Slu‘benim novinama Federacije BiH".Predsjedavaju}i

Doma naroda Mariofil Ljubi}, s. r.

Predsjedavaju}i

Predstavni~kog doma Enver Kreso, s. r.

ZAKONO LIJEKOVIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU

U VETERINARSTVU

I - TEMELJNE ODREDBE^lanak 1.

Ovim zakonom utvr|uje se: proizvodnja, promet, ispitivanjei kontrola lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (udaljnjem tekstu: lijekovi) u svrhu za{tite zdravlja ‘ivotinja, pose-bice u pogledu kvalitete, djelovanja i ne{kodljivosti.

Odredbe ovog zakona odnose se i na veterinarsko-medicin-ska sredstva.

^lanak 2.Lijekovi su, u smislu ovog zakona, supstancije ili mje{avina 

supstancija, te drugi proizvodi koji kada se upotrijebe na ili u‘ivotinjskom organizmu u odre|enim koli~inama (koncentraci-  jama) i pod odre|enim uvjetima slu‘e za dijagnosticiranje,sprje~avanje, ubla‘avanje i lije~enje bolesti i simptoma bolesti,ili omogu}avaju izvedbu bolnih ili drugih zahvata na ‘ivotinji.

Pod lijekovima u smislu stavka 1. ovog ~lanka podrazumi- jevaju se:

1. gotovi lijekovi: proizvodi koji se stavljaju u promet podnazivom odabranim od proizvo|a~a i u izvornoj opremiproizvo|a~a, namjenjeni krajnjem korisniku;

2. magistralni i galenski pripravci: proizvodi koji se izra|ujuu ljekarnama iz djelatnih supstancija ili sirovina za lijek-ove na osnovi vaterinarskog recepta, odnosno utvr|enetehnologije opisane u pojedinim monografijama farmak-opeje;

3. sirovine za lijekove: biljke i ‘ivotinje ili njihovi dijelovi,minerali poluprera|eni su{enjem ili nekim drugim pos-tupkom koji sadr‘e ljekovite supstancije, a koje slu‘e za izradu galenskih pripravaka;

4. ljekovite supstancije koje slu‘e za izradu gotovih, magis-tralnih i galenskih lijekova;

5. magistralni lijekovi kao pripravci koji se izra|uju samo uljekarnama od ljekovitih supstancija na osnovi recepta;

6. biolo{ki proizvodi: cjepiva, serumi, imunoglobulini, imu-nomodulatori biolo{ka dijagnosti~ka sredstva, alergeni,krv i derivati krvi;

7. ljekovite predsmjese (ljekoviti premiksi) koje se koristeza pripremanje ljekovite hrane;

8. dodaci hrani s antikokcidijskim, antibioti~kim ili potica- jnim djelovanjem na rast (promotori rasta);

9. ostali proizvodi koje odredi Federalno ministarstvo poljo-privrede, vodoprivrede i {umarstva (u daljnjem tekstu:Ministarstvo).

^lanak 3.Ljekovitom hranom smatra se svaka mje{avina hrane i ljek-

ovite predsmjese koja se daje ‘ivotinjama za sprje~avanje ililije~enje bolesti.

Ljekovita hrana smije se izra|ivati samo s ljekovitimpredsmjesama, koje su odobrene od Ministarstva.

Uvjete koje trebaju ispunjavati ustanove za proizvodnju,promet i uporabu ljekovite hrane propisuje Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (u daljnjem tekstu: min-istar).

Veterinarskim lijekovima ne smatra se hrana za ‘ivotinje koja sadr‘i hranjive koli~ine dodataka (vitamini, mikro i makro ele-menti, aminokiseline i dr.), a ne koriste se u sprje~avanju ilije~enju bolesti.

^lanak 4.Pod veterinarsko-medicinskim sredstvima u smislu ovog

zakona smatraju se:1. zavojni materijal i sredstva za {ivanje rana i sprje~avanje

krvarenja (vata i proizvodi od vate, gaza i proizvodi odgaze, zavoji, ljepljive-adhezivni flasteri, kirur{ki konac,katgut, kirur{ke igle i druga sredstva za {ivanje rana isprje~avanje krvarenja koja na organizam ne djelujupoznatim farmakodinami~kim mehanizmima);

2. pribor i instrumenti koji se koriste u radu sa ‘ivotinjama (igle, {trcaljke, pribor za infuziju, kateteri, sonde i sl.);

3. proizvodi za obilje‘avanje ‘ivotinja;4. dijagnosti~ka sredstva koja se ne nanose ili unose u

organizam (test-vrpce, test-serumi, test-solucije, diskoviza antibiogram i dr.).

Veterinarsko-medicinskim sredstvima u smislu stavka 1.ovog ~lanka smatraju se i drugi proizvodi koje odredi Ministar-stvo.

Ministar propisuje bli‘e uvjete za na~in proizvodnje, promet,ispitivanje, provjeru, vo|enje evidencije i ogla{avanja veterinar-sko-medicinskih sredstava.

^lanak 5.Svaki lijek koji se prema odredbama ovog zakona stavlja u

promet mora biti obilje‘en vidljivom oznakom "Za uporabu uveterinarstvu".

^lanak 6.Pravne osobe koje proizvode, uvoze, stavljaju u promet 

lijekove ili koje se bave ispitivanjem i kontrolom lijekova morajupored op}ih uvjeta, ispunjavati posebne uvjete odre|ene ovim

zakonom, odnosno propisom donesenim na temelju ovog zak-ona.

Uvjete iz stavka 1. ovog ~lanka propisuje ministar.

Utorak, 28. aprila/travnja 1998. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 15 - Strana 359

Page 8: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 8/32

^lanak 7.Pravne i fizi~ke osobe, odnosno federalni organi i organi-

zacije koje na bilo koji na~in dolaze u posjed lijekova namijen- jenih prometu (transport, po{ta, carina i dr.) du‘ne su osiguratipropisane uvjete za smje{taj i ~uvanje lijekova da ne bi do{lo dopromjene propisane kvalitete i zlouporabe.

^lanak 8.Lijekovi koji se upotrebljavaju u veterinarstvu mogu se

stavljati u promet pod uvjetom:1) da je prije tog izvr{eno ispitivanje njihovog sastava,

ne{kodljivosti i djelovanja, na na~in odre|en ovim zak-onom;

2) da je pribavljeno odobrenje za stavljanje u promet (regis-traciju) gotovih lijekova u postupku predvi|enom ovimzakonom;

3) da je izvr{ena kontrola svake serije lijeka prije stavljanja u promet.

Odredbe stavka 1. ovog ~lanka odnose se i na veterinarsko-medicinska sredstva.

II - PROIZVODNJA^lanak 9.

Proizvodnja lijekova prema ovom zakonu je proizvodnja aktivne supstancije, izrada gotovog lijeka ili vi{e aktivnih sup-stancija, opremanje lijeka, te kontrola i skladi{tenje.

Proizvodnja vaterinarskih biolo{kih proizvoda prema ovomzakonu je proizvodnja cjepiva, seruma, imunoglobulina, imuno-modulatora i derivata krvi, te dijagnosti~kih sredstava biolo{kogpodrijetla.

Pod proizvodnjom se smatra i proizvodnja veterinarsko-medicinskih sredstava iz ~lanka 4. ovog zakona.

Proizvodnja ljekovite hrane je mije{anje ljekovitepredsmjese (premiksa) u sto~nu hranu, u terapijskoj ili preven-

tivnoj koncentraciji.Proizvodnja lijekova, biolo{kih proizvoda, vetarinarsko-

medicinskih sredstava, ljekovite hrane i drugih proizvoda mo‘eobavljati pravna osoba koja ima odobrenje Ministarstva.

^lanak 10.Proizvo|a~i proizvoda iz ~lanka 9. ovog zakona moraju

udovoljavati na~elima dobre proizvo|a~ke prakse.Posebne uvjete za proizvodnju lijekova propisuje ministar.

III - ISPITIVANJE LIJEKOVA IVETERINARSKO-MEDICINSKIH SREDSTAVA

^lanak 11.Prije stavljanja u promet svaki lijek i veterinarsko-medicin-

sko sredstvo moraju biti ispitani.Pravne osobe koje ispituju lijekove i veterinarsko-medicin-

ska sredstva moraju pored op}ih udovoljavati i posebnimuvjetima.

Posebne uvjete za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog~lanka propisuje ministar.

^lanak 12.Ispitivanje lijekova u svrhu stavljanja u promet obuhvata:1. Izvje{}e o pretklini~kom (laboratorijskim) ispitivanju li-

 jeka:a) ljekarni~ko-tehnolo{ka ispitivanja; op}a ispitivanja 

predvi|ena nacionalnom farmakopejom za svaki ljekovitipripravak, uklju~uju}i i ispitivanje sterilnosti i prisutnostipirogenih supstancija, ne{kodljivost, opis proizvodnogpostupka, test stabilnosti i mi{ljenje o prikladnosti na~ina opreme lijeka;

b) kvalitativno i koli~insko ispitivanje;c) toksikolo{ka ispitivanja: akutna, subakutna, kroni~na i

lokalna toksi~nost, taratogenost, mutagenost, kancero-genost, uticaj na reprodukciju;

d) farmakolo{ka ispitivanja: farmakodinamika, farmakoki-netika;

e) mikrobiolo{ka ispitivanja (sterilnost, rezistencija, utjecajna mikrofloru i dr.).

2. Izvje{}e o klini~kom ispitivanju:a) toksikolo{ka ispitivanja, akutna, subakutna, kroni~na i

lokalna toksi~nost, teratogenost, mutagenost, kancero-genost, utjecaj na reprodukciju, imunotoksi~nost;

b) farmakodinamika, farmakokinetika, uklju~uju}i ibioekvivalenciju, djelotvornost, podatke o reziduama uznavo|enje ADI-a i karencije za jestiva tkiva, mlijeko, jaja,med i dr.;

c) ispitivanje djelovanja i nuspojava uz navo|enje vrste‘ivotinja (broj, dob, tjelesna masa po skupinama, pas-mina, spol), dijagnoze, simptoma, aplikacije, doza i inter-vale aplikacija, opise tijeka bolesti i djelotvornosti.

Klini~ko ispitivanje lijeka mo‘e se obaviti samo nakonzavr{enog predklini~kog ispitivanja lijeka i pribavljenog farmak-

olo{ko-toksikolo{kog mi{ljenja.Sadr‘aj izvje{}a o ispitivanjima lijeka iz stavka 1. ovog

~lanka propisuje ministar.Ispitivanje lijeka mogu obavljati pravne osobe koja ispun-

 javaju uvjete iz ~lanka 11. ovog zakona na temelju suglasnostiMinistarstva.

Tro{kove predklini~kog i klini~kog ispitivanja lijeka snosiproizvo|a~.

^lanak 13.

Lijek se dodatno ispituje u slu~ajevima koje odredi Ministar.Dodatna ispitivanja obavlja pravna osoba iz ~lanka 12. stavak

4. ovog zakona na prijedlog Ministarstva.

Dodatna ispitivanja, na~in i uvjete za obavljanje dodatnih

ispitivanja propisuje ministar na prijedlog Komisije za veterinar-ske lijekove (u daljnjem tekstu: Komisija).^lanak 14.

Prije po~etka predklini~kog i klini~kog ispitivanja svakoglijeka proizvo|a~, odnosno zastupnik stranog proizvoda~a, na- javljuje registraciju svoga lijeka.

Najava sadr‘i podatke o vrsti, namjeni i sastavu lijeka, teovla{tenoj ustanovi koja }e izvr{iti ispitivanje.

Nakon razmatranja najave iz stavka 1. ovog ~lanka Komisija predla‘e Ministarstvu usvajanje pristupanja postupku registracijeili njegovo odbijanje.

Ministar rje{enjem utvr|uje tro{kove postupka registracijelijeka.

^lanak 15.

Pretklini~ko ispitivanje se obavlja po metodama farmakopejei posebnim priznatim metodama za ispitivanje.

Klini~ko se ispitivanje lijeka obavlja sukladno zahtjevima suvremene klini~ke farmakologije i posebnim metodama pro-pisanim na temelju ovog zakona.

Za ispitivanje lijekova za koje ne postoje metode iz st. 1. i 2.ovog ~lanka, primjenjuju se metode koje, na prijedlogproizvo|a~a, usvoji pravna osoba ovla{tena za ispitivanje i kon-trolu lijekova.

^lanak 16.Pravne osobe koja obavljaju laboratorijska ispitivanja lijek-

ova ili vaterinarsko-medicinskih sredstava radi njihovogstavljanja u promet, moraju ~uvati najmanje po dva uzorka svakog lijeka, odnosno veterinarsko-medicinskog sredstva, radi

dodatnog ispitivanja i utvr|ivanja roka trajanja.Uzorci iz stavka 1. ovog ~lanka ~uvaju se do isteka roka 

trajanja lijeka.

Broj 15 - Strana 360 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Utorak, 28. aprila/travnja 1998.

Page 9: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 9/32

IV - ODOBRENJE ZA STAVLJANJE U PROMETLIJEKOVA I VETERINARSKO-MEDICINSKIHSREDSTAVA

^lanak 17.Svaki lijek za uporabu u veterinarstvu prije stavljanja u

promet mora imati odobrenje Ministarstva.^lanak 18.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet mo‘e podnijeti proizvo|a~ ili ovla{teni zastupnik sa sjedi{tem uFederaciji Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu: Federacija)ukoliko je proizvo|a~ strana osoba.

^lanak 19.Zahtjev za stavljanje lijeka u promet podnosi se Ministarstvu.Uz zahtjev za stavljanje lijeka u promet prila‘e se:1. izvje{}e o predklini~kim (laboratorijskim) ispitivanjima 

sukladno ~lanku 12. stavak 1. to~ka 1,;

2. farmakolo{ko mi{ljenje ovla{tene ustanove o predlo-‘enom lijeku u kome su navedeni u znanosti poznatipodaci o djelovanju, nuspojavama, racionalnosti sastava,indikacijama, kontraindikacijama, drugi poznati podacikoji su od va‘nosti za klini~ko ispitivanje lijeka i za ocjenupodnesenog zahtjeva za stavljanje lijeka u promet, na temelju ~ega se daje preporuka za obujam klini~kih ispi-tivanja;

3. izvje{}e o klini~kom ispitivanju sukladno ~lanku 12.stavak 1. to~ka 2.;

4. tekst naputka, a ako se radi o lijeku inozemnog podrijetla   jo{ i izvorni naputak za uporabu lijeka na slu‘benom jeziku u Federaciji;

5. tekst etikete (omotnice vanjskog pakovanja);6. dokaz da se gotovi lijek nalazi u prometu u zemlji

proizvo|a~a, ako je u pitanju lijek inozemnog podrijetla;

7. prijedlog naziva gotovog lijeka i dokaz da je proizvo|a~ jedini nositelj svih prava na naziv lijeka, odnosno vlasnik,ako se ne radi o generi~nom imenu.

U iznimni slu~ajevima mo‘e se u izvje{}ima navedenim podto~kom 1. ovog ~lanka, umjesto vlastitih ispitivanja, koristitiznanstveni podaci iz poznate literature.

Sadr‘aj teksta dokumenata navedenih pod rednim br. 2, 4. i5. iz stavka 2. ovog ~lanka propisuje ministar na temelju prijed-loga Komisije.

^lanak 20.Zahtjev za stavljanje lijeka u promet razmatra Komisija.^lanove Komisije imenuje ministar, na period od 2 godine.Komisija radi na temelju svog poslovnika.

^lanak 21.

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet donosi Ministarstvo.Odobrenje se mo‘e dati ako je Komisija utvrdila:1. da je uz zahtjev za stavljanje lijeka u promet podnesena 

dokumentacija iz ~lanka 19. ovog zakona,2. da su nalazi pravne osobe koja je vr{ila laboratorijsko i

klini~ko ispitivanje lijeka, kao i mi{ljenje ovla{tene us-tanove, pozitivni,

3. da je lijek u pogledu sastava racionalan,4. da su kontraindikacije i nuspojave, ako su u literaturi-

odnosno znanosti poznate navedene u naputku, koji sedodaje u svakom pakovanju gotovog lijeka,

5. da utvr|ena djelotvornost lijeka odgovara zahtjevima suvremenog veterinarstva.

U iznimnim slu~ajevima Ministarstvo po pribavljenommi{ljenju Komisije mo‘e dati odobrenje za stavljanje u promet 

odre|ene koli~ine lijekova, ako ocijeni da lijek treba staviti upromet prije utv|ivanja uvjeta, odnosno prije izvr{enja pojedinihradnji predvi|enih u stavku 2. ovog ~lanka.

^lanak 22.Ministarstvo rje{enjem daje odobrenje za stavljanje lijeka u

promet.Odobrenje za stavljanje lijeka u promet daje se po pravilu na odre|eno vrijeme, a najdu‘e za razdoblje od pet godina, ra~una- ju}i od dana dostavljanja rje{enja.

U rje{enje o odobrenju unose se podaci o sastavu lijeka,oblika, pakovanja, na~inu izdavanja kao i drugi podaci i uvjetikoje predlo‘i Komisija. Naputak za uporabu lijeka sastavni je diorje{enja.

Rje{enje iz stavka 1. ovog ~lanka kona~no je u upravnompostupku.

^lanak 23.Odobrenje za stavljanje lijeka u promet prestaje vrijediti po

isteku roka za koji je odobrenje dano ili na zahtjev proizvo|a~a lijeka.

Zahtjev za stavljanje lijeka u promet mo‘e se obnoviti na-

 jkasnije tri mjeseca prije isteka roka za koji je odobrenje dano.Uz zahtjev za obnovu odobrenja podnose se samo oni podaci

koje zatra‘i Ministarstvo, a na osnovi mi{ljenja Komisije.^lanak 24.

Odobrenje za stavljanje lijeka i veterinarsko-medicinskogsredstva u promet ukida se prije isteka roka od 5 godina, ako seutvrdi da:

- lijek nema deklarirano djelovanje,- sastav lijeka ne odgovara u kvalitativnom i koli~inskom

smislu,- uporaba lijeka je protivna najnovijim otkri}ima u veter-

inarskoj medicini,- nije {tovana obveza kontrole lijeka,- nuspojave lijeka bitno umanjuju njegovo terapijsko

djelovanje,

- ako Ministarstvo nije informirano o mogu}im {tetnimu~incima i posljedicama koje mo‘e izazvati lijek stavljenu promet.

Rje{enje o ukidanju odobrenja iz stavka 1. ovog ~lanka donosi Ministarstvo.

^lanak 25.Ako proizvo|a~ koji je dobio odobrenje za stavljanje lijeka 

u promet odlu~i prestati s proizvodnjom prije isteka roka va‘enja rje{enja, du‘an je o tome informirati Ministarstvo najkasnije {est mjeseci prije prestanka proizvodnje lijeka.

^lanak 26.O svim novim efektima i ne‘eljenim posljedicama primjene

lijeka veterinar je du‘an izvijestiti Ministarstvo, proizvo|a~a iovla{tenog zastupnika.

Ministarstvo odre|uje pravna osoba koja }e organiziratipra}enja prijavljenih ne‘eljenih nuspojava iz stavka 1. ovog~lanka.

^lanak 27.Lijek i veterinarsko-medicinsko sredstvo kojem je istekao

rok uporabe ili su se ispunile predvi|ene okolnosti iz ~lanka 24.ovog zakona, ne{kodljivo se uklanjaju o tro{ku vlasnika lijeka.

^lanak 28.Spisak lijekova kojima je izdano odobrenje za stavljanje u

promet, te spisak lijekova s proizvo|a~ima kojima je isteklo ili  je ukinuto odobrenje za stavljanje u promet, objavljuje se u"Slu‘benim novinama Federacije BiH".

^lanak 29.Nije potrebno odobrenje za stavljanje lijekova u promet za:1. magistralne lijekove,

2. galenske pripravke koji se izra|uju u ljekarni,3. krv i krvne derivate,4. lijekove koji su namijenjeni za klini~ka ispitivanja; i

Utorak, 28. aprila/travnja 1998. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 15 - Strana 361

Page 10: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 10/32

5. ljekovitu hranu pripremljenu od ljekovitih premiksa za koje je dano odobrenje,

6. lijekove koji se upotrebljavaju za lije~enje sobnih ptica,akvarijskih riba i hladnokrvnih ‘ivotinja koje ne slu‘e za ishranu ljudi.

^lanak 30.Odobrenje za stavljanje u promet veterinarsko-medicinskog

sredstva daje Ministarstvo na osnovi prijedloga Komisije.

Prijedlog za stavljanje u promet veterinarsko-medicinskogsredstva podnosi proizvo|a~ tog sredstva, odnosno ovla{tenizastupnik ako je u pitanju sredstvo inozemne proizvodnje.

Uz prijedlog za stavljanje u promet veterinarsko-medicin-skog sredstva podnosi se:

1. izvje{}e o laboratorijskom ispitivanju,2. mi{ljenje ovla{tene vetarinarske ustanove, odnosno druge

pravne osobe da veterinarsko-medicinsko sredstvo ima u~inak koji mu se pripisuje,

3. tekst naputka na slu‘benom jeziku u Federaciji koji sedodaje uz veterinarsko-medicinsko sredstvo,

4. dokaz da se veterinarsko-medicinsko sredstvo nalazi uprometu u zemlji proizvo|a~a ako je u pitanju veterinar-sko-medicinsko sredstvo inozemnog podrijetla.

Ministarstvo odre|uje veterinarsku ustanovu ili drugupravnu osobu koja }e vr{iti ispitivanje i davati mi{ljenje.

U rje{enje o odobrenju za stavljanje u promet veterinarsko-medicinskog sredstva unose se podaci o sastavu, obliku, pak-ovanju i na~inu izdavanja, kao i drugi podaci koje predlo‘iKomisija. Uputa za uporabu veterinarsko-medicinskog sredstva sastavni je dio rje{enja.

Rje{enje iz stavka 5. ovog ~lanka kona~no je u upravnompostupku i objavljuje se u "Slu‘benim novinama Federacije BiH"najmanje jedanput godi{nje.

V - KONTROLA LIJEKOVA IVETERINARSKO-MEDICINSKIH SREDSTAVA

^lanak 31.Pod kontrolom lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava 

podrazumijeva se provjera ispunjenja uvjeta utvr|enih u ovomzakonu, a prilikom vr{enja redovite i posebne kontrole lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava.

Na~in kontrole lijekova i veterinarsko-medicinskih sred-stava, te na~in vo|enja evidencije i ~uvanje lijekova, propisujeministar.

^lanak 32.

Poduze}a i druge pravne osobe koja proizvode ili uvozelijekove i veterinarsko-medicinska sredstva, odnosno izra|ujugalenske pripravke, vr{e u vlastitim laboratorijama, odnosnolaboratorijama pravne osobe koju ovlasti Ministarstvo, redovitukontrolu svake serije proizvedenog, odnosno uvezenog lijeka iveterinarsko-medicinskog sredstva radi provjeravanja pro-pisanog kvaliteta prije njegovog stavljanja u promet.

Pored redovite kontrole iz stavka 1. ovog ~lanka, vr{i se iposebna kontrola prve serije novog lijeka i veterinarsko-medicin-skog sredstva prije njegovog stavljanja u promet, kao i svakeserije lijeka koji sadr‘ava antibiotike, hormone, narkoanalgetike,serume, cjepiva i druge proizvode koje odredi Ministarstvo.

Posebnoj kontroli podlije‘u i lijekovi koji se uvoze.Odredbe stavka 2. ovog ~lanka ne odnose se na magistralne

lijekove.

Tro{kove kontrole kvalitete lijeka i veterinarsko-medicin-

skog sredstva snosi proizvo|a~ odnosno poduze}e za promet lijekova na veliko, a kada se radi o veterinarsko-medicinskomsredstvu iz uvoza-uvoznik.

^lanak 33.Na zahtjev Ministarstva provodi se izvanredna kontrola u

slu~aju pojave osnovane sumnje u kvalitet odre|enog lijeka iliveterinarsko-medicinskog sredstva.Posebnu kontrolu iz ~lanka 32. st. 2. i 3. ovog zakona i

izvanrednu kontrolu iz stavka 1. ovog ~lanka obavljaju pravneosobe koje odredi Ministarstvo.

^lanak 34.Kontrolu kvalitete lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva 

u prometu vr{i federalna veterinarska inspekcija najmanje jedan-put tijekom va‘enja odobrenja za stavljanje u promet.

Tro{kove kontrole kvaliteta iz stavka 1. ovog ~lanka snosipravna ili fizi~ka osoba u kojoj se obavlja uzorkovanje lijeka iveterinarsko-medicinskog sredstva.

^lanak 35.Pravne osobe koje vr{e redovitu i posebnu kontrolu du‘ne su

o tome voditi odgovaraju}u evidenciju i ~uvati je godinu dana 

du‘e od roka valjanosti lijeka.Evidencije moraju biti dostupne ovla{tenim organima za 

vr{enje nadzora nad stavljanjem lijekova u promet.^lanak 36.

Pravne i fizi~ke osobe iz ~lanka 35. stavak 1. ovog zakona du‘ne su voditi evidenciju koja sadr‘i:

1. naziv lijeka i vaterinarskog medicinskog sredstva;2. internacionalni neza{ti}eni naziv lijeka (generi~ki naziv);3. broj serije i nadnevak proizvodnje, odnosno nadnevak

pakovanja lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva kaoi nadnevak njihovog uvoza;

4. nadnevak izvr{ene kontrole;5. nalaz o izvr{enoj kontroli;6. naziv pravne ili fizi~ke osobe u kojoj je izvr{ena kontrola;7. potpis osobe koja je odgovorna za vr{enje kontrole.

Evidencija iz stavka 1. ovog ~lanka mora biti dostupna fed-eralnim i veterinarskim nadzornicima koji vr{e nadzor nadproiszvodnjom i prometom lijekova i veterinarsko-medicinskihsredstava.

^lanak 37.Pravne i fizi~ke osobe koje uvoze lijekove i veterinarsko-

medicinska sredstva du‘ne su voditi evidenciju o vrsti i koli~iniuvezenih lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava za koje je dano odobrenje za stavljanje u promet i posebnu evidenciju olijekovima i veterinarsko-medicinskim sredstvima koji se uvozeradi ispitivanja.

Evidencija iz stavka 1. ovog ~lanka sadr‘i:1. naziv lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva;2. internacionalni neza{ti}eni naziv (generi~ki naziv);3. naziv i adresu inozemnog proizvo|a~a;4. koli~inu lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva;5. broj rje{enja kojim je dano odobrenje za stavljanje u

promet lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva, od-nosno broj rje{enja kojim je dano odobrenje za njihovuvoz radi ispitivanja;

6. naziv korisnika lijeka i vaterinarsko-medicinskog sre-dstva.

Evidencije iz stavka 1. ovog ~lanka moraju biti dostupnefederalnim veterinarskim nadzornicima koji vr{e nadzor nadprometom lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava.

^lanak 38.Pravne i fizi~ke osobe koje su ovla{tene za laboratorijsko

ispitivanje ili kontrolu lijekova i vetarinarsko-medicinskih sred-stava du‘no je voditi evidenciju o izvr{enim ispitivanjima.

Evidencija iz stavka 1. ovog ~lanka sadr‘i:

1. naziv lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva, oznakuserije lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva i nazivpoduze}a;

Broj 15 - Strana 362 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Utorak, 28. aprila/travnja 1998.

Page 11: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 11/32

2. naziv podnositelja zahtjeva za ispitivanje,3. nalaz o izvr{enim ispitivanjima,

4. broj numeriranih banderola, markica, odnosno drugihoznaka izdanih nakon ispitivanja lijekova koji podlije‘uposebnoj kontroli,

5. broj pod kojim je zavedena dokumentacija o ispitivanjulijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava.

Evidencija i dokumentacija iz stavka 2. ovog ~lanka morajubiti dostupne federalnim veterinarskim nadzornicima.

^lanak 39.Pravna osoba koja vr{i posebnu i izvanrednu kontrolu lijeka 

i veterinarsko-medicinskog sredstva izdaje markicu koju kon-trolirani lijek mora nositi.

Markica iz stavka 1. ovog ~lanka sadr‘i:- naziv pravne osobe koja je kontrolirala lijek,- kontrolni broj i- nadnevak isteka roka valjanosti lijeka ili veterinarsko-

medicinskog sredstva.^lanak 40.

U obavljanju redovite, posebne i izvanredne kontrole lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva primjenjuju se metode na-cionalne farmakopeje, odnosno farmakopeje i drugeme|unarodno priznate metode.

Obujam provjere kvaliteta lijeka i veterinarsko-medicinskogsredstva odre|uje ministar na osnovi mi{ljenja Komisije.

VI - PROMET LIJEKOVA IVATERINARSKO-MEDICINSKIH SREDSTAVA

^lanak 41.Pod prometom lijekova i vetarinarsko-medicinskih sredstava 

prema ovom zakonu podrazumijeva se promet od proizvo|a~a dokrajnjeg korisnika lijeka i vetarinarsko-medicinskog sredstva, a 

obuhvata promet na veliko i malo.U Federaciji mo‘e biti u prometu samo onaj lijek i veterinar-

sko-medicinsko sredstvo za koji je izdano odobrenje za stavljanjeu promet.

Promet opojnim drogama i psihotropnim supstancijama obavlja se sukladno posebnim propisima koje donosi ministar.

Pravne osobe koje obavljaju prodaju lijekova su obvezna raspolagati dokazom iz stavka 2. ovog ~lanka.

^lanak 42.Promet lijekovima i veterinarsko-medicinskim sredstvima 

mo‘e obavljati samo pravna osoba koja ima odobrenje Ministar-stva za promet lijekova.

Uvjete koje mora ispunjavati pravna osoba koja stavlja lijeki veterinarsko-medicinsko sredstvo u promet, propisuje ministar.

^lanak 43.Rje{enje kojim se odobrava promet lijekova i veterinarsko-

medicinskih sredstava donosi ministar u roku od 30 dana od dana podno{enja zahtjeva.

^lanak 44.Pravne osobe mogu uvoziti lijekove i vetarinarsko-medicin-

ska sredstva samo na osnovi rje{enja Ministarstva.Rje{enje iz stavka 1. ovog ~lanka izdaje ministar u roku od

30 dana od dana podno{enja zahtjeva.^lanak 45.

Ministarstvo mo‘e odobriti uvoz lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava bez prethodnog izdavanja odobrenja za njihovo stavljanje u promet u slu~aju:

- izbijanja opasnih zaraznih bolesti,

- za istra‘iva~ke svrhe,- za ispitivanje u svrhu registracije proizvoda u Federaciji,- donacije veterinarskoj slu‘bi Federacije,

- kada Ministarstvo procjeni da je uvoz odre|enog lijeka ili veterinarsko-medicinskog sredstva u interesu Feder-acije.

VII - PROPISIVANJE I IZDAVANJE LIJEKOVA^lanak 46.

Na~in propisivanja i izdavanja lijekova propisuje ministar posebnim propisom.

VIII - OGLA[AVANJE^lanak 47.

Ogla{avanje o lijeku svaki je oblik obavijesti kojoj je svrha davanje podrobnijih informacija o svojstvima i uporabi lijeka.

^lanak 48.Zabranjeno je ogla{avanje o lijeku za koji nije izdato odo-

brenje za stavljanje u promet.^lanak 49.

Ogla{avanje o lijeku dopu{teno je u stru~nim krugovima,putem stru~ne i znanstvene literature i na druge uobi~ajenena~ine.

Ogla{avanje iz stavka 1. ovog ~lanka, odnosno davanje in-formacija o lijeku se mo‘e vr{iti samo sukladno odobrenomnaputku.

Lijekovi i veterinarsko-medicinska sredstva koja se izdajubez recepta mogu se ogla{avati i putem sredstava javnog infor-miranja.

^lanak 50.Kada je to u op}em interesu Ministarstvo mo‘e putem sred-

stava javnog informiranja obavje{tavati gra|ane o uporabiodre|enih lijekova.

^lanak 51.Pravne osobe koje proizvode, uvoze ili obavljaju promet 

lijekova mogu u stru~noj veterinarskom tisku, posebnim publi-kacijama ili preko veterinarskih djelatnika informirati javnost odjelovanju lijeka, uz obvezno navo|enje novih kontraindikacija,ne‘eljenih uzgrednih pojava i na~ina njihove uporabe, sukladnopodacima iz odobrenog naputka.

Pravne osobe koje izdaju posebne publikacije iz stavka 1.ovog ~lanka du‘ne su dostaviti na uvid Ministarstvu po jedanprimjerak svake publikacije u roku od osam dana od dana izdavanja.

^lanak 52.Zabranjeno je ogla{avati lijekove i veterinarsko-medicinska 

sredstva i njihovu uporabu na na~in koji se protivi moralnim ieti~kim na~elima i dobrobiti ‘ivotinja.

Zabranjeno je dijeljenje uzoraka lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava radi reklamiranja, ogla{avanja, odnosnoinformacija o djelovanju.

IX - NADZOR NAD STAVLJANJEM U PROMETLIJEKOVA I VETERINARSKO-MEDICINSKIHSREDSTAVA

^lanak 53.Nadzor nad proizvodnjom, uvozom i prometom na veliko i

malo lijekova i vaterinarsko-medicinskim sredstvima obavlja Ministarstvo.

Uvjete provedbe nadzora iz stavka 1. ovog ~lanka propisujeministar.

^lanak 54.U obavljanju nadzora prema ~lanku 53. stavak 1. ovog zak-

ona federalni i ‘upanijski nadzornik nadle‘an za poslove veteri-narske inspekcije, ima pravo i du‘nost:

- da naredi pravnim osobama da usklade svoje poslovanjes uvjetima propisanim ovim zakonom i provedbenimpropisima donesenim na osnovi njega,

Utorak, 28. aprila/travnja 1998. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 15 - Strana 363

Page 12: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 12/32

- da zabrani rad pravnoj osobi koja proizvodi, uvozi,obavlja promet na veliko i malo, a ne ispunjava uvjetepropisane za osobe, opremu i prostor u kojem obavlja djelatnost,

- da obustavi promet lijeka ili ~itave serije lijekova iveterinarsko-medicinskih sredstava ako nisu ispunjeniuvjeti iz ovog zakona,

- da naredi povla~enje lijeka i veterinarsko-medicinskogsredstava iz prometa u slu~ajevima odre|enim ovimzakonom,

- da naredi uni{tenje neispravnog lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva ako je utvr|ena neispravnost koja mo‘e {tetno utjecati na zdravlje ‘ivotinja, a prekonamirnica i na zdravlje ljudi,

- da u slu~aju povrede odredaba ovog zakona podnesuprijavu za pokretanje postupka protiv pravne osobe iodgovorne osobe,

- da naredi druge mjere potrebne za provedbu ovog zakona 

i propisa donesenih na osnovi njega.Mjere iz stavka 1. ovog ~lanka odre|uju se rje{enjem koje jekona~no u upravnom postupku.

^lanak 55.Lijek se povla~i iz prometa:1. ako se utvrdi da izaziva {tetne posljedice;2. ako se utvrdi da vi{e ne odgovara zahtjevima i potrebama 

suvremenog veterinarstva;3. ako se utvrdi da je stavljen u promet protivno odredbama 

ovog zakona i propisima donesenim na osnovi njega.Ako se zbog razloga iz stavka 1. to~. 1. i 2. ovog ~lanka 

povla~i iz prometa lijek za ~ije je stavljanje u promet danoodobrenje, Ministarstvo }e ukinuti rje{enje o davanju odobrenja za stavljanje u promet takvog lijeka.

Rje{enje o povla~enju lijeka ili serije lijeka iz prometa,

odnosno rje{enje o ukidanju odobrenja za stavljanje lijeka upromet, ako se utvrdi da ne odgovara uvjetima propisanim ovimzakonom i propisima donesenim na osnovi zakona, donosi Min-istarstvo.

Rje{enje iz stavka 4. ovog ~lanka objavljuje se u "Slu‘benimnovinama Federacije BiH".

Odredbe st. 1, 2. i 3. ovog ~lanka odnose se i na vetarinar-sko-medicinsko sredstvo.

^lanak 56.Tro{kove ispitivanja i povla~enja neispravnog lijeka iz

prometa i njegovog uni{tavanja i tro{kove nadle‘nog organa usvezi s provedbom rje{enja iz ~l. 54. i 55. ovog zakona snosipravna i fizi~ka osoba koja je proizvela ili uvezla neispravan lijek,odnosno pravna i fizi~ka osoba ~ijom krivnjom je do{lo dopovla~enja lijeka iz prometa ili do uni{tenja lijeka.

Pravna ili fizi~ka osoba koja je ovla{tena za ispitivanje lijek-ova snosi tro{kove povla~enja lijeka iz prometa ako je dala pogre{an nalaz o ispravnosti lijeka na osnovi kojeg je lijekstavljen u promet.

Ako pravna ili fizi~ka osoba koja se bavi ispitivanjem ilikontrolom lijekova ili druga pravna ili fizi~ka osoba sazna da postoje razlozi za povla~enje lijeka iz prometa, du‘na je da o tomeobavijesti Ministarstvo.

^lanak 57.Nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih na 

osnovu njega obavlja Ministarstvo.

X - KAZNENE ODREDBE^lanak 58.

Nova~nom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit 

}e se za gospodarski prijestup pravna osoba ako:1. stavlja u promet lijek za uporabu bez odobrenja Ministar-

stva (~lanak 17.),

2. izda lijek, protivno odredbama iz ~lanka 25. ovog zakona,3. obavi provjeru kvalitete prve serije novog lijeka ili veter-

inarsko-medicinskog sredstva, a nema odobrenje Minis-tarstva (~lanak 32.),

4. ne obavi redovnu kontrolu lijeka iz ~lanka 32. stavak 1.ovog zakona,

5. ne obavi posebnu kontrolu lijeka iz ~lanka 32. st. 2, 3. i 5.ovog zakona,

6. ne raspola‘e dokazom da lijek i veterinarsko-medicinskosredstvo ~iji promet obavlja ima odobrenje za stavljanjeu promet (~lanak 41. stavak 2.),

7. obavlja promet lijekova i veterinarsko-medicinskih sred-stava bez odobrenja Ministarstva (~lanak 42. stavak 1.),

8. uvozi lijek bez suglasnosti Ministarstva (~lanak 44. stavak1.),

9. ogla{ava lijek ili veterinarsko-medicinsko sredstvo za kojenije izdano odobrenje za stavljanje u promet (~lanak 48.).

Nov~anom kaznom u iznosu od 500 do 5.000 KM kaznit }e

se za gospodarski prijestup iz stavka 1. ovog ~lanka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.^lanak 59.

Nova~nom kaznom u iznosu od 500 do 5.000 KM kaznit }ese za prekr{aj pravna osoba ako:

1. ljekovitu hranu izra|uje s premiksima koje nisu odobreneod Ministarstva (~lanak 3. stavak 2.),

2. pri proizvodnji, ispitivanju, stavljanju u promet iprovjeravanju valjanosti lijeka ne udovoljava propisanimuvjetima (~lanak 6.),

3. ispitivanje lijeka obavi osoba koja nije odre|ena od straneMinistarstva, (~lanak 12. stavak 4.),

4. obavlja proizvodnju proizvoda iz ~lanka 9. stavak 5. ovogzakona bez odobrenja Ministarstva,

5. kod proizvodnje proizvoda iz ~lanka 9. ovog zakona ne

udovoljava na~elima dobre proizvo|a~ke prakse, nitiposebnim uvjetima koje utvrdi ministar (~lanak 10.),6. pravna osoba koja obavlja (stavlja) u promet lijekove i

veterinarsko-medicinska sredstva ne provjeri kvalitet svake serije lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva uza to ovla{tenoj ustanovi (~lanak 32.),

7. ne vodi propisanu evidenciju (~lanak 35.),8. ne izda markicu koju kontrolirani lijek mora nostiti (~la-

nak 39.).Nov~anom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 KM kaznit }e

se za prekr{aje iz stavka 1. ovog ~lanka i odgovorna osoba upravnoj osobi.

^lanak 60.Predvi|ene nov~ane kazne se pla}aju u KM, a do pu{tanja u

opticaj KM, kazne se mogu pla}ati u DEM ili protuvrijednosti

valuta, koje se koriste u platnom prometu u Federaciji, posrednjem te~aju, koji utvr|uje nadle‘na financijska organizacija na dan pla}anja.

XI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE^lanak 61.

Pravna osoba koja se poslije stupanja na snagu ovog zakona,registrira za stavljanje lijekova u promet na veliko, mo‘e otpo~etis radom kad Ministarstvo utvrdi da su ispunjeni svi uvjetipredvi|eni ovim zakonom.

Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sve zapo~ete pos-tupke u kojima nije do stupanja na snagu ovog zakona donijetokona~no rje{enje.

^lanak 62.Propise za ~ije je dono{enje ovla{ten, ministar }e donijeti u

roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovog ~lanka ostaju

na snazi propisi koji su doneseni za provo|enje Zakona o

Broj 15 - Strana 364 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Utorak, 28. aprila/travnja 1998.

Page 13: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 13/32

stavljanju lijekova u promet na teritoriju Federacije, ako nisu usuprotnosti s odredbama ovog zakona.

^lanak 63.Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o stavljanju lijekova u promet na teritoriju Federacije.

^lanak 64.Ovaj zakon uskladit }e se s odredbama odgovaraju}eg zakona 

kojeg donese Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine uroku koji bude odre|en tim zakonom.

^lanak 65.Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja 

u "Slu‘benim novinama Federacije BiH".PredsjedateljDoma naroda 

Mariofil Ljubi}, v. r.

PredsjedateljZastupni~kog doma Enver Kreso, v. r.

91Na osnovu ~lana IV B. 3.7. a (VII) Ustava Federacije BiH

("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 1/94), i ~lana 17. Zak-ona o pomilovanju ("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj9/96), predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine uz saglasnost potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, donio je

ODLUKUO POMILOVANJU OSU\ENIH OSOBA

1. Molba za pomilovanje osu|enog Vukoja Vlade, sin Jure,koji je osu|en pravomo}nom presudom Vi{eg suda u Mostarubroj K. 166/95 od 27. 1. 1997. godine, uva‘ava se tako da mu sezamjenjuje uvjetnom osudom izre~ena kazna zatvora, akoosu|eni u roku od 1 (jedne) godine ne u~ini novo krivi~no djelo.

2. Molba za pomilovanje osu|enog ^ovi} Stjepana, sin

Mirka, koji je osu|en pravomo}nom presudom Vi{eg suda uMostaru broj K. 5/95 od 1. 6. 1995. godine, uva‘ava se tako da se osu|eni osloba|a dijela izre~ene kazne zatvora za 1 (jednu)godinu.

3. Molba za pomilovanje osu|enog Vati} Senada, sin Safeta,koji je osu|en pravomo}nom presudom biv{eg Okru‘nog vojnogsuda Sarajevo broj K-840/94 od 25. 3. 1996. godine uva‘ava setako da mu se zamjenjuje uvjetnom osudom neizdr‘ani dioizre~ene kazne zatvora, a koji se ne}e izvr{iti, ako osu|eni u rokuod 9 (devet) mjeseci ne u~ini novo krivi~no djelo.

Ova odluka objavit }e se u "Slu‘benim novinama FederacijeBiH".

Broj 01-248-79/98

4. marta/o‘ujka 1998. godineSarajevo

Predsjednik

Federacije BiHprof. dr Ejup Gani}, s. r.

92Na osnovu ~lana IV B. 3.7. a (7) Ustava Federacije BiH

("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 1/94), i ~lana 17. Zak-ona o pomilovanju ("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj9/96), predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine uz saglasnost potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, donio je

ODLUKUO POMILOVANJU OSU\ENIH OSOBA

I

Osloba|aju se od izdr‘avanja kazne zatvora ili dijela kaznezatvora sve osu|ene osobe pripadnici Armije RBiH, Hrvatskog

vije}a obrane i policije, kao i osobe koje su za vrijeme ratnogstanja bile na radnoj obavezi i u jedinici Civilne za{tite, a koje sudo ukidanja ratnog stanja 22. 12. 1995. godine u~inile krivi~no

djelo kra|e iz ~lana 147., {umske kra|e iz ~lana 143., te{ke kra|eiz ~lana 148., utaje iz ~lana 152., oduzimanje tu|e stvari iz ~lana 154., o{te}enje tu|e stvari iz ~lana 155., prevara iz ~lana 158.,sitno djelo kra|e, utaje ili prevare iz ~lana 159., prikrivanje iz~lana 165., protivpravno zauzimanje nekretnina u dru{tvenojsvojini iz ~lana 124., ugro‘avanja javnog saobra}aja iz ~lana 181., nepru‘anje pomo}i licu povrije|enom u saobra}ajnojnezgodi iz ~lana 185., i te{ka djela protiv bezbjednosti javnogsaobra}aja iz ~lana 186. Krivi~nog zakona RBiH ("Slu‘beni list RBiH", br. 6/92, 11/92 i 21/92), odnosno odgovaraju}egKrivi~nog zakona koji se primjenjuje na teritoriju FederacijeBosne i Hercegovine.

II

Osu|ene osobe iz ta~ke I ove odluke koje se nalaze na izdr‘avanju kazne zatvora osloba|aju se za 3/4 (tri ~etvrtine)neizdr‘anog dijela kazne zatvora.

IIIOsu|ene osobe iz ta~ke I ove odluke koje se ne nalaze na 

izdr‘avanju kazne zatvora osloba|aju se za 3/4 (tri ~etvrtine)izre~ene kazne zatvora.

IV

Pomilovanje iz ta~ke I ove odluke odnosi se na pravomo}noizre~ene kazne zatvora.

V

Ovu odluku provest }e ustanove za izvr{enje kazne zatvora za osu|ene osobe koje se nalaze na izdr‘avanju kazne zatvora, a sudovi nadle‘ni za izvr{enje kazne zatvora za osobe koje nisuupu}ene na izdr‘avanje kazne zatvora.

VIOva odluka objavit }e se u "Slu‘benim novinama Federacije

BiH".Broj 01-248-222/98

13. aprila/travnja 1998. godineSarajevo

PredsjednikFederacije BiH

prof. dr Ejup Gani}, s. r.

93Na osnovu ~lana 19. stav1. Zakona o Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu‘bene novine Federacije BiH", br. 1/94 i8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBUO USLOVIMA KOJE JE PREDUZE]E ODNOSNO

DRUGO PRAVNO LICE DU@NO DA ISPUNJAVA UPOGLEDU BROJA ZAPOSLENIH RADNIKA RADIOBAVLJANJA REGISTROVANE DJELATNOSTI

^lan 1.Ovom uredbom propisuju se uslovi koje u pogledu najman-

 jeg broja zaposlenih radnika mora ispunjavati preduze}e odnosnodrugo pravno lica da bi moglo po~eti obavljanje djelatnosti za koju je registrovano.

^lan 2.Registrovanu privrednu i vanprivrednu djelatnost, prema 

propisima o standardnoj klasifikaciji djelatnosti, mo‘e po~etiobavljati preduze}e odnosno drugo pravno lice koje ima:

1. direktora preduze}a odnosno drugog pravnog lica, koji jesocijalno osiguran u preduze}u odnosno u drugompravnom licu, u kojem obavlja djelatnost;

2. zaposlene radnike odgovaraju}e stru~ne kvalifikacijeshodno potrebama djelatnosti preduze}a odnosno drugogpravnog lica.

Utorak, 28. aprila/travnja 1998. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 15 - Strana 365

Page 14: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 14/32

^lan 3.Najmanji broj zaposlenih radnika koje mora imati preduze}e

odnosno drugo pravno lice u skladu sa ~lanom 2. ta~ka 2. oveuredbe je:1. jedan radnik u djelatnosti:- 05.0-ribarstvo, mrijestili{ta, ribnjaci, usluge u ribarstvu;

22.3-umno‘avanje (reprodukcija) snimljenih zapisa; 26.7 -sje~enje, oblikovanje i obrada kamena; 26.8- proizvodnja ostalihnemetalnih mineralnih proizvoda; 51.1 - trgovina na veliko uznaknadu ili na ugovornoj osnovi (posredni~ka prodaja); 52.7-po-pravak predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo; 55.2-kampovii druge vrste smje{taja za kra}i boravak; 55.4 barovi; 55.5 -kantina (menze) i snabdjevanje pripremljenom hranom (cater-ing); 63.2 - ostale prate}e djelatnosti u saobra}aju; 63.3- djelat-nost putni~kih agencija, turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute; 63.4-djelatnost ostalih agencija usaobra}aju; 65.21-finansijski zakup (leasing); 67.1- pomo}ne

djelatnosti u finansijskom posredovanju, osim osiguranja i penzi- jskih fondova; 70.1 - poslovanje vlastitim nekretninama; 70.2-iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 70.3- poslovanje nekretni-nama, uz naplatu ili po ugovoru; 71.1-iznajmljivanje automobila;71.2- iznajmljivanje ostalih saobra}ajnih sredstava; 71.3-iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme; 71.4 - iznajmljivanjepredmeta za li~nu upotrebu za doma}instvo; 72 - ra~unarske(kompjuterske) i srodne aktivnosti; 74.1 - pravne, ra~unovod-stvene, knjigovodstvene i kontrolne djelatnosti, savjetodavniposlovi u vezi poreza, istra‘ivanja tr‘i{ta i ispitivanja javnogmijenja, preduzetni~ko i poslovno savjetovanje, upravljanjeholding-dru{tvima; 74.2-arhitektonske i in‘enjerske djelatnosti itehni~ko savjetovanje; 74.4- reklama i propaganda; 74.5 - agen-cije za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage; 74.6 - djelatnost tr‘enja izgubljenih lica i za{tita; 74.7 - ~i{}enje svih vrsta ob-  jekata; 74.8 - ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu

nepomenute; 85.13 - djelatost zubarske prakse; 91.1 - djelatnost poslovnih, strukovnih udru‘enja i udru‘enja poslodavaca; 91.2 -djelatnost sindikata; 92.12 - distribucija filmova i video filmova;92.13 - prikazivanje filmova; 92.3 - ostale zabavne djelatnosti;92.4 - djelatnost novinskih agencija; 92.6 - sportska djelatnost;93. - ostale uslu‘ne djelatnosti:

2. po jedan radnik za svaku ma{inu koja se daje u zakup, za svaku prodavnicu, odnosno prodajno mjesto i mjesto za odr‘avanje i popravak motocikla i automobila odnosno drugogprevoznog sredstva ili mjesto pru‘anja usluge, odnosno za svakosaobra}ajno sredstvo na kojem se vr{i obuka ili pru‘a usluga udjelatnosti;

45.5 davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje,sa rukovaocem; 50 - trgovina, odr‘avanje i popravak mo-tornih vozila i motocikala; trgovina na malo motornih goriva

i maziva; 52.1 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavni-cama; 52.2 - trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskimproizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52.3 - trgovina na malo farmaceutskim, medicinskim, kozmeti~kim i toaletnimproizvodima; 52.4 - trgovina na malo novom robom (ner-abljenom) u specijalizovanim prodavnicama; 52.5 - trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama; 52.6-tgovina na maloizvan prodavnica; 60.2-ostali kopneni prevoz; 80.41-voza~ke{kole;

3. dva radnika u djelatnosti:- 01.4 - uslu‘ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i sto~arstvu,

osim veterinarskih usluga; 14.1 - va|enje kamena; 14.2 - va|enje{ljunka, pijeska i gline; 15.3 - prerada i konzerviranje vo}a ipovr}a; 15.5 - prerada mlijeka i proizvodnja mlije~nih proizvoda;15.6 - proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proiz-

voda; 15.7 - proizvodnja hrane za ‘ivotinje; 15.8 - proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda; 15.9 - proizvodnja pi}a; 18 -proizvodnja odje}e; dorada i bojenje krzna; 19- {tavljenje i

obrada ko‘e; proizvodnja kofera i ru~nih torbica, sedlarskihi sara~kih proizvoda i obu}e; 20.4- proizvodnja drvene am-bala‘e; 20.5-proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, predmeta odpluta, slame i pletarskih materijala; 22.1 - izdava~ka djelatnost;22.2-{tamparska djelatnost i uslu‘ne djelatnosti u vezi sa {tam-panjem; 25 - proizvodnja proizvoda od gume i plasti~nihmasa; 26.6 - proizvodnja proizvoda od betona, cementa, gipsa ivje{ta~kog kamena; 28.1 - proizvodnja metalnih konstrukcija;28.6 - proizvodnja sje~iva, alata, brava i okova; 28.7 - proizvod-nja ostalih metalnih proizvoda; 36.2 - proizvodnja kovanognovca, nakita i sli~nih proizvoda; 36.3 - proizvodnja muzi~kihinstrumenata; 36.4 - proizvodnja sportske opreme; 36.5 - proiz-vodnja igara i igra~aka; 36.6 - ostale prera|iva~ka industrija, na drugom mjestu nepomenuta; 37 - recikla‘a; 45.3 - instalacioniradovi; 45.4 - zavr{ni gra|evinski radovi; 51.2 - trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i ‘ivom stokom; 51.3 -trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima;51.4 - trgovina na veliko proizvodima za doma}instvo; 51.5 -

trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima,ostacima i otpacima; 51.6 - trgovina na veliko ma{inama, opre-mom i priborom; 51.7 - ostala trgovina na veliko; 55.3 - restorani;63.1 - pretovar tereta i skladi{tenje robe; 64.12 - kurirske usluge,osim javnih po{tanskih; 66.01-osiguranje ‘ivota; 80.42 - obra-zovanje odraslih i ostalo obrazovanje, na drugom mjestu ne-pomenuto; 92.7 - ostale rekreativne djelatnosti;

4. tri radnika u djelatnosti:- 01.1- uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja; 01.2- uzgoj

stoke, peradi i ostalih ‘ivotinja; 01.3-uzgoj usjeva i uzgoj stoke(mje{ovita proizvodnja); 15.4 - proizvodnja biljnih i ‘ivotinjskihulja i masti; 20.1-proizvodnja rezane gra|e i impregnacija drveta;20.3- proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 21.2 - proiz-vodnja papirnih i kartonskih proizvoda; 34.3 - proizvodnja di-  jelova i pribora za motorna vozila i njihove motore; 36.1 -

proizvodnja namje{taja; 45.1-pripremni radovi na gradili{tu;55.1-hoteli; 74.3-tehni~ko ispitivanje i analiza;5. petnaest radnika u djelatnosti:- 45.2-visokogradnja i niskogradnja, izgradnja kompletnih

objekata ili njihovih dijelova.^lan 4.

Najmanji broj zaposlenih radnika odnosi se na svaku pojed-ina~nu djelatnost iz ~lana 3. ove uredbe prema propisima ostandardnoj klasifikaciji djelatnosti, a preduze}e odnosno drugopravno lice mo‘e po~eti obavljati samo onu djelatnost za kojupojedina~no ispunjava najmanji broj zaposlenih radnika, prema ovoj uredbi.

^lan 5.Preduze}e odnosno drugo pravno lice podnosi zahtjev

nadle‘nom organu iz ~lana 108. stav 1. Zakona o preduze}ima ("Slu‘bene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 8/96) sa potrebnimdokazima o ispunjavanju uslova za vr{enje odre|ene djelatnosti,u skladu sa ovom uredbom.

^lan 6.Preduze}e odnosno drugo pravno lice, koje obavlja regis-

trovanu djelatnost, a u skladu sa ovom uredbom ne ispunjava uslove u pogledu najmanjeg broja zaposlenih radnika, du‘no jeda u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe,zasnuje radni odnos sa potrebnim brojem radnika, u skladu sa ovom uredbom.

^lan 7.Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu‘be-

nim novinama Federacije BiH".

V broj 66/9819. marta 1998. godineSarajevo

Premijer Edhem Bi~ak~i}, s. r.

Broj 15 - Strana 366 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Utorak, 28. aprila/travnja 1998.

Page 15: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 15/32

Na temelju ~lanka 19. stavka 1. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu‘bene novine Federacije BiH", br.1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBUO UVJETIMA KOJE JE PODUZE]E ODNOSNO

DRUGA PRAVNA OSOBA DU@NA ISPUNJAVATIGLEDE BROJA UPOSLENIH DJELATNIKA U SVEZI

OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

^lanak 1.Ovom uredbom propisuju se uvjeti koji glede najmanjeg

broja uposlenih djelatnika mora ispunjavati poduze}e odnosnodruga pravna osoba da bi moglo po~eti obavljanje djelatnosti za koju je registrirana.

^lanak 2.Registriranu gospodarsku i vangospodarsku djelatnost, gledepropisa o standardnoj klasifikaciji djelatnosti, mo‘e po~etiobavljati poduze}e odnosno druga pravna osoba koja ima:

1. ravnatelja poduze}a odnosno drugu pravnu osobu, koja jesocijalno osigurana u poduze}u odnosno u drugoj pravnojosobi, u kojoj obavlja djelatnost;

2. uposlene djelatnike odgovaraju}e stru~ne kvalifikacijeshodno potrebama djelatnosti poduze}a odnosno drugepravne osobe.

^lanak 3.Najmanji broj uposlenih djelatnika koje mora imati poduze}e

odnosno druga pravna osoba u skladu sa ~lankom 2. to~ka 2. oveuredbe je:

1. jedan djelatnik u djelatnosti:

- 05.0-ribarstvo, mrijestili{tva, ribnjaci, usluge u ribarstvu;22.3-umno‘avanje (reprodukcija) snimljenih zapisa; 26.7 -sje~enje, oblikovanje i obrada kamena; 26.8- proizvodnja ostalihnemetalnih mineralnih proizvoda; 51.1 - trgovina na veliko uznaknadu ili na ugovornoj osnovi (posredni~ka prodaja); 52.7-po-pravak predmeta za osobnu uporabu i doma}instvo; 55.2-kam-povi i druge vrste smje{taja za kra}i boravak; 55.4 barovi; 55.5 -kantina (menza) i snabdjevanje pripremljenom hranom (cater-ing); 63.2 - ostale prate}e djelatnosti u prometu; 63.3- djelatnost putni~kih agencija, turoperatora; ostale usluge turistima, na dru-gom mjestu nespomenute; 63.4-djelatnost ostalih agencija uprometu; 65.21-financijski zakup (leasing); 67.1 - pomo}nedjelatnosti u financijskom posredovanju, osim osiguranja i mi-rovinskih fondova; 70.1 - poslovanje vlastitim nekretninama;70.2- iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 70.3- poslovanje nek-

retninama, uz naplatu ili po ugovoru; 71.1-iznajmljivanje auto-mobila; 71.2 - iznajmljivanje ostalih prometnih sredstava; 71.3 -iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme; 71.4 - iznajmljivanjepredmeta za osobnu uporabu za doma}instvo; 72 - ra~unarske(kompjuterske) i srodne aktivnosti; 74.1 - pravne, ra~unovod-stvene, knjigovodstvene i kontrolne djelatnosti, savjetodavniposlovi u svezi poreza, istra‘ivanja tr‘i{ta i ispitivanja javnogmijenja, preduzetni~ko i poslovno savjetovanje, upravljanjeholding-dru{tvima; 74.2 -arhitektonske i in‘enjerske djelatnostii tehni~ko savjetovanje; 74.4- promid‘ba i propaganda; 74.5 -agencije za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage; 74.6 -djelatnost tra‘enja izgubljenih osoba i za{tita; 74.7 - ~i{}enje svihvrsta objekata; 74.8 - ostale poslovne djelatnosti, na drugommjestu nespomenute; 85.13 - djelatnost zubarske prakse; 91.1 -djelatnost poslovnih, strukovnih udruga i udruga poslodavaca;91.2 - djelatnost sindikata; 92.12 - distribucija filmova i video

filmova; 92.13 - prikazivanje filmova; 92.3 - ostale zabavnedjelatnosti; 92.4 - djelatnost tiskovnih agencija; 92.6 - {portska djelatnost; 93. - ostale uslu‘ne djelatnosti:

2. po jedan uposleni za svaki stroj koji se daje u zakup, za svaku prodavaonicu, odnosno prodajno mjesto i mjesto za odr‘avanje i popravak motocikla i automobila odnosno drugogprijevoznog sredstva ili mjesto pru‘anja usluge, odnosno za svako prometno sredstvo na kojem se vr{i obuka ili pru‘a usluga u djelatnosti;

45.5 davanje u najam strojeva i opreme za gradnju ili ru{enje,sa rukovateljem; 50 - trgovina, odr‘avanje i popravak mo-tornih vozila i motocikala; trgovina na malo motornih gorivai maziva; 52.1 - trgovina na malo u nespacijalizovanim pro-davaonicama; 52.2 - trgovina na malo hranom, pi}em i duhan-skim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.3 -trgovina na malo farmaceutskim, medicinskim, kozmeti~kim itoaletnim proizvodima; 52.4 - trgovina na malo novom robom(nerabljenom) u specijaliziranim prodavaonicama; 52.5 -trgovina na malo polovnom robom u prodavaonicama; 52.6 -tgovina na malo izvan prodavaonica; 60.2 - ostali kopneni pri- jevoz; 80.41-voza~ke {kole;

3. dva djelatnika u djelatnosti:- 01.4 - uslu‘ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i sto~arstvu,

osim veterinarskih usluga; 14.1 - va|enje kamena; 14.2 - va|enje{ljunka, pijeska i gline; 15.3 - prerada i konzerviranje vo}a ipovr}a; 15.5 - prerada mlijeka i proizvodnja mlije~nih proizvoda;15.6 - proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proiz-voda; 15.7 - proizvodnja hrane za ‘ivotinje; 15.8 - proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda; 15.9 - proizvodnja pi}a; 18 -proizvodnja odje}e; dorada i bojenje krzna; 19 - {tavljenje iobrada ko‘e; proizvodnja kofera i ru~nih torbica, sedlarskihi sara~kih proizvoda i obu}e; 20.4 - proizvodnja drvene am-bala‘e; 20.5 - proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, predmeta od pluta, slame i pletarskih materijala; 22.1 - izdava~ka djelat-nost; 22.2 - tiskovna djelatnost i uslu‘ne djelatnosti u svezitiskanja; 25 - proizvodnja proizvoda od gume i plasti~nih

masa; 26.6 - proizvodnja proizvoda od betona, cementa, gipsa ivje{ta~kog kamena; 28.1 - proizvodnja metalnih konstrukcija;28.6 - proizvodnja sje~iva, alata, brava i okova; 28.7 - proizvod-nja ostalih metalnih proizvoda; 36.2 - proizvodnja kovanognovca, nakita i sli~nih proizvoda; 36.3 - proizvodnja glazbenihinstrumenata; 36.4 - proizvodnja {portske opreme; 36.5 - proiz-vodnja igara i igra~aka; 36.6 - ostala prera|iva~ka industrija, na drugom mjestu nespomenuta; 37 - recikla‘a; 45.3 - instalacijskiradovi; 45.4 - zavr{ni gra|evinski radovi; 51.2 - trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i ‘ivom stokom; 51.3 -trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima;51.4 - trgovina na veliko proizvodima za doma}instvo; 51.5 -trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima,ostacima i otpacima; 51.6 - trgovina na veliko strojevima, opre-mom i priborom; 51.7 - ostala trgovina na veliko; 55.3 - restorani;63.1 - pretovar tereta i skladi{tenje robe; 64.12 - kurirske usluge,osim javnih po{tanskih; 66.01 - osiguranje ‘ivota; 80.42 - izo-brazba odraslih i ostala izobrazba, na drugom mjestunespomenuta; 92.7 - ostale rekreativne djelatnosti;

4. tri djelatnika u djelatnosti:- 01.1 - uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja; 01.2 - uzgoj

stoke, peradi i ostalih ‘ivotinja; 01.3 - uzgoj usjeva i uzgoj stoke(mje{ovita proizvodnja); 15.4 - proizvodnja biljnih i ‘ivotinjskihulja i masti; 20.1 - proizvodnja rezane gra|e i inpregnacija drveta;20.3 - proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 21.2 -proizvodnja papirnih i kartonskih proizvoda; 34.3 - proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore; 36.1 -proizvodnja namje{taja; 45.1 - pripremni radovi na gradili{tu;55.1 - hoteli; 74.3 - tehni~ko ispitivanje i analiza;

5. petnaest djelatnika u djelatnosti:- 45.2 - visokogradnja i niskogradnja, izgradnja kompletnih

objekata ili njihovih dijelova.

Utorak, 28. aprila/travnja 1998. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 15 - Strana 367

Page 16: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 16/32

^lanak 4.Najmanji broj uposlenih djelatnika odnosi se na svaku pojed-

ina~nu djelatnost iz ~lanka 3. ove uredbe prema propisima ostandardnoj klasifikaciji djelatnosti, a poduze}e odnosno druga pravna osoba mo‘e po~eti obavljati samo onu djelatnost za kojupojedina~no ispunjava najmanji broj uposlenih djelatnika, prema ovoj uredbi.

^lanak 5.

Poduze}e odnosno druga pravna osoba podnosi zahtjevnadle‘nom organu iz ~lanka 108. stavka 1. Zakona o poduze}ima ("Slu‘bene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 8/96) sa potrebnimdokazima o ispunjavanju uvjeta za vr{enje odre|ene djelatnosti,u skladu sa ovom uredbom.

^lanak 6.

Poduze}e odnosno druga pravna osoba, koja obavlja registri-ranu djelatnost, a sukladno sa ovom uredbom ne ispunjava uvjeteglede najmanjeg broja uposlenih djelatnika, du‘na je da u rokuod 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, zasnuje radniodnos sa potrebnim brojem djelatnika, sukladno sa ovom ured-bom.

^lanak 7.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Slu‘benimnovinama Federacije BiH".

V broj 66/9819. o‘ujka 1998. godine

SarajevoPremijer 

Edhem Bi~ak~i}, v. r.

94Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu‘bene novine Federacije BiH", br. 1/94 i8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKUO PRIVREMENOM NA^INU OBRA^UNAVANJA

I UPLATE I O VISINI STOPE DOPRINOSA ZAMIROVINSKO-INVALIDSKO I ZDRAVSTVENO

OSIGURANJE IZ PLA]A PRIPADNIKAVOJSKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 1998. GODINU

I

Ovom odlukom propisuje se privremeni na~in obra~unavanja i pla}anja i visina stope doprinosa iz pla}a pripadnika VojskeFederacije Bosne i Hercegovine za mirovinsko-invalidsko osigu-ranje i zdravstveno osiguranje za 1998. godinu.

II

Doprinosi iz ta~ke I ove odluke obra~unavaju se na obra~unatu neto pla}u pripadnika Vojske Federacije Bosne iHercegovine i to:

- po stopi od 8% za mirovinsko-invalidsko osiguranje,- po stopi od 3% za zdravstveno osiguranje.

III

Obveznik obra~una i uplate doprinosa za mirovinsko-in-validsko osiguranje i zdravstveno osiguranje, u skladu sa ovomodlukom je Federalno ministarstvo odbrane-Federalno ministar-stvo obrane.

Uplata doprinosa vr{i se istovremeno sa isplatom pla}a pri-padnika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, na uplatne

ra~una propisane Naredbom o uplatnim ra~unima javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, na~inu upla}ivanja tih prihoda, na~inu i rokovima za raspore|ivanje tih prihoda 

korisnicima i izvje{}ivanju korisnika o njima ("Slu‘bene novineFederacije BiH", br. 27/96 i 9/97).

IVUplata doprinosa u skladu sa ovom odlukom vr{i se iz

sredstava redovnih doznaka Federalnom ministarstvu odbrane-Federalnom ministarstvu obrane iz Prora~una-Bud‘eta Feder-acije Bosne i Hercegovine za 1998. godinu.

V

Ova odluka primjenjuje se po~ev od ispate pla}a pripadnika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine za mjesec januar/sije~anj1998. godine.

VI

Uplata razlike, izme|u doprinosa obra~unatih i upla}enih uskladu sa ovom odlukom i doprinosa obra~unatih po va‘e}imstopama, izvr{i}e se nakon obezbje|ivanja potrebnih sredstava u

Prora~unu-Bud‘etu Federacije Bosne i Hercegovine.VII

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-vanja u "Slu‘benim novinama Federacije BiH".

V broj 63/98mart/o‘ujak 1998. godine

SarajevoPremijer 

Edhem Bi~ak~i}, s. r.

95Na osnovu ~lana 61. Zakona o porezu na promet proizvoda i

usluga ("Slu‘bene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 25/97)Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOM UKIDANJU STOPE POREZANA PROMET DIZEL GORIVA ZA RUDNIKE UGLJA,TERMOELEKTRANE, VOJSKU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE I PROLJETNUSJETVU I ULJA I MAZIVA ZA VOJSKUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

IU cilju osiguranja proizvodnje elektri~ne energije u okviru

Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 1998. godinu (u daljem tekstu: Federacija) privremeno se ukida stopa poreza na promet proizvoda za neophodne koli~ine dizelgoriva D-2 isklju~ivo namijenjenog za proizvodnju uglja u rud-nicima za potrebe termoelektrana, te u termoelektranama za proizvodnju elektri~ne energije, za slijede}e korisnike:Korisnik Koli~ina (litara/mjesec)1. Rudnici uglja 1,379.6591.1. "Tuzla" Tuzla 967.5121.2. "Srednja Bosna" Kakanj 368.3141.3. "Kamengrad" Sanski Most 25.8331.4. "Tu{nica" Livno 18.0002. Termoelektrane 194.2502.1. TE "Tuzla" 99.5802.2. TE "Kakanj" 94.670

IIPrivremeno se ukida stopa poreza na promet dizel goriva D-2,

ulja i maziva za Vojsku Federacije koje se finansira iz federalnogbud‘eta i to u koli~ini od 1,115.000 litara mjese~no.

III

Privremeno se ukida stopa poreza na promet dizel goriva D-2za porebe proljetne sjetve i to u koli~ini od 6,633. 000 litara koja se raspore|uje po kantonima-‘upanijama, i to:

Broj 15 - Strana 368 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Utorak, 28. aprila/travnja 1998.

Page 17: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 17/32

Kanton-‘upanija litara  1. Unsko-sanski 1.409.000

2. Posavski 252.0003. Tuzlansko-podrinjski 1.844.0004. Zeni~ko-dobojski 711.0005. Bosansko-podrinjski 21.0006. Srednjobosanski 856.0007. Hercegova~ko-neretvanski 214.0008. Zapadno-hercegova~ki 365.0009. Sarajevski 308.00010. Herceg-bosanski 650.000

IVFederalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije izdavat 

}e saglasnost za nabavku mjese~nih koli~ina dizel goriva D-2 za korisnike iz ta~ke I ove odluke, te pratiti realizaciju uvoza usaradnji sa Carinskom upravom Federacije.

Federalno ministarstvo odbrane-obrane izdavat }e potvrdu okoli~inama dizel goriva D-2 koje se uvozi bez poreza na promet proizvoda za potrebe Vojske Federacije, te pratiti realizacijuuvoza u saradnji sa Carinskom upravom Federacije.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umar-stva izdavat }e saglasnost za nabavku koli~ine dizel goriva kan-tonalnim organima nadle‘nim za poljoprivredu te pratitirealizaciju uvoza u saradnji sa Carinskom upravom Federacije iPoreznom upravom Federacije.

VUvoznici naftnih derivata du‘ni su na fakturi o prodaji goriva 

D-2 pravnim licima iz ta~. I i II ove odluke, nazna~iti da se radio osloba|anju poreza na promet proizvoda u skladu sa ovomodlukom i primjerak iste dostaviti Federalnom ministarstvu en-ergije, rudarstva i industrije, odnosno Federalnom ministarstvu

odbrane/obrane kao resorno nadle‘nim za pra}enje realizacijeove odluke kao i Federalnom ministarstvu finansija-Porezna uprava Federacije.

VIFederalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umar-

stva donijet }e u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija-Poreznom upravom Federacije uputstvo za provo|enje ta~ke IIIi ta~ke IV stav 3. ove odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

VIIOva odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu‘be-

nim novinama Federacije BiH", a primjenjivat }e se najdu‘e {est mjeseci od dana njenog stupanja na snagu.

V broj 69/98april 1998. godine

Sarajevo

Premijer 

Edhem Bi~ak~i}, s. r.

Na temelju ~lanka 61. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Slu‘bene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 25/97)Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKUO PRIVREMENOM UKIDANJU STOPE POREZA

NA PROMET DIZEL GORIVA ZA RUDNIKE UGLJA,TERMOELEKTRANE, VOJSKU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE I PROLJETNUSJETVU I ULJA I MAZIVA ZA VOJSKUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

U cilju osiguranja proizvodnje elektri~ne energije u okviruBilanca energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 1998. godinu (u daljem tekstu: Federacija) privremeno se ukida 

stopa poreza na promet proizvoda za neophodne koli~ine dizelgoriva D-2 isklju~ivo namijenjenog za proizvodnju uglja u rud-nicima za potrebe termoelektrana, te u termoelektranama za proizvodnju elektri~ne energije, za slijede}e korisnike:Korisnik Koli~ina (litara/mjesec)1. Rudnici uglja 1,379.6591.1. "Tuzla" Tuzla 967.5121.2. "Srednja Bosna" Kakanj 368.3141.3. "Kamengrad" Sanski Most 25.8331.4. "Tu{nica" Livno 18.0002. Termoelektrane 194.2502.1. TE "Tuzla" 99.5802.2. TE "Kakanj" 94.670

IIPrivremeno se ukida stopa poreza na promet dizel goriva D-2,

ulja i maziva za Vojsku Federacije koje se financira iz federalnogprora~una i to u koli~ini od 1,115.000 litara mjese~no.

IIIPrivremeno se ukida stopa poreza na promet dizel goriva D-2

za porebe proljetne sjetve i to u koli~ini od 6,633. 000 litara koja se raspore|uje po kantonima-‘upanijama, i to:Kanton-‘upanija litara  1. Unsko-sanski 1.409.0002. Posavski 252.0003. Tuzlansko-podrinjski 1.844.0004. Zeni~ko-dobojski 711.0005. Bosansko-podrinjski 21.0006. Srednjobosanski 856.0007. Hercegova~ko-neretvanski 214.000

8. Zapadno-hercegova~ki 365.0009. Sarajevski 308.00010. Herceg-bosanski 650.000

IVFederalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

izdavat }e suglasnost za nabavku mjese~nih koli~ina dizel goriva D-2 za korisnike iz to~ke I ove odluke, te pratiti realizaciju uvoza u suradnji sa Carinskom upravom Federacije.

Federalno ministarstvo odbrane-obrane izdavat }e potvrdu okoli~inama dizel goriva D-2 koje se uvozi bez poreza na promet proizvoda za potrebe Vojske Federacije, te pratiti realizacijuuvoza u suradnji sa Carinskom upravom Federacije.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umar-stva izdavat }e suglasnost za nabavku koli~ine dizel goriva 

‘upanijskim organima nadle‘nim za poljoprivredu te pratiti re-alizaciju uvoza u suradnji sa Carinskom upravom Federacije iPoreznom upravom Federacije.

VUvoznici naftnih derivata du‘ni su na fakturi o prodaji goriva 

D-2 pravnim osobama iz to~. I i II ove odluke, nazna~iti da seradi o osloba|anju poreza na promet proizvoda u skladu sa ovomodlukom i primjerak iste dostaviti Federalnom ministarstvu en-ergije, rudarstva i industrije, odnosno Federalnom ministarstvuodbrane/obrane kao resorno nadle‘nim za pra}enje realizacijeove odluke kao i Federalnom ministarstvu financija-Porezna uprava Federacije.

VIFederalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umar-

stva donijet }e u suradnji sa Federalnim ministarstvom financija-

Poreznom upravom Federacije naputak za provo|enje to~ke III ito~ke IV stavak 3. ove odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Utorak, 28. aprila/travnja 1998. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 15 - Strana 369

Page 18: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 18/32

VIIOva odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu‘be-

nim novinama Federacije BiH", a primjenjivat }e se najdu‘e {est mjeseci od dana njenog stupanja na snagu.V broj 69/98

travanj 1998. godineSarajevo

Premijer Edhem Bi~ak~i}, v. r.

96Na osnovu ~lana 14. stav 3. Zakona o pravima i du‘nostima 

republi~kih organa u kori{tenju sredstava u dru{tvenoj svojini("Slu‘beni list SRBiH", br. 33/81 i 29/90) u vezi sa ~lanomIX.5.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Feder-acije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKUO PRIVREMENOM DAVANJU NA KORI[TENJE

DIJELA ZGRADE U ULICI \OKE MAZALI]A BROJ 5.I

Ovom odlukom utvr|uje se da }e se dio zgrade u ulici \okeMazali}a broj 5 u Sarajevu, ozna~ana u ZK izvatku broj LI/111k. ~. 198 ko Sarajevo, koristiti za potrebe smje{taja Porezneuprave Federacije Bosne i Hercegovine.

IINakon usvojene projektne dokumentacije o rekonstrukciji

predmetnog objekta, posebnim zaklju~kom }e se definirati pros-tor korisnika iz ta~ke I ove odluke.

IIIZa realizaciju ove odluke zadu‘uje se Slu‘ba za zajedni~ke

poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine.IV

Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu‘benim novinama Federacije BiH".

V broj 73/9826. marta/o‘ujka 1998. godine

SarajevoPremijer 

Edhem Bi~ak~i}, s. r.

97Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu‘bene novine Federacije BiH", br. 1/94 i8/95), a u vezi sa ~lanom 35. stav 2, ~lanom 36. stav 1. i ~l. 84,85, i 86. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu‘bene novine Feder-acije BiH", broj 29/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,donosi

ODLUKU

O PO^ETKU RADA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKUMEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

IOvom odlukom, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj za{titi

("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 29/97-u daljem tekstu:Zakon) i Zakonom o ustanovama ("Slu‘beni list RBiH", br. 6/92,8/93 i 13/94), koji se u skladu sa ~lanom IX 5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuje kao federalni propis,bli‘e se ure|uju neka pitanja u vezi rada i organizovanja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (udaljem tekstu: Zavod).

IIZavod }e po~eti sa radom najkasnije 60 dana od dana stupanja 

na snagu ove odluke i poslovat }e pod nazivom "Zavod za 

transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine".IIISjedi{te Zavoda je u Sarajevu, ul. ^ekalu{a br. 86.

IVDjelatnost Zavoda odre|ena je ~l. 84, 85, i 86. Zakona.

VSredstva za po~etak rada Zavoda osigurat }e se iz Bud‘eta Federacije Bosne i Hercegovine.

VIVi{ak prihoda nad rashodima Zavod }e, uz saglasnost Parla-

menta Federacije Bosne i Hercegovine, koristiti za unapre|enjesvoje djelatnosti.

VIINaimenovanje i razrje{enje predsjednika i ~lanova Upravnog

odbora i direktora Zavoda, kao i na druga pitanja u vezi ovihorgana, primjenjuju se odgovaraju}e odredbe Zakona.

VIIIVlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovat }e Upravni

odbor Zavoda najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na 

snagu ove odluke. IXUpravni odbor Zavoda donijet }e Statut Zavoda i imenovati

direktora najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka izta~ke VIII ove odluke.

XVlada Federacije Bosne i Hercegovine, }e u roku od 15 dana 

od dana stupanja na snagu ove odluke, posebnim zaklju~komimenovati privremene organe upravljanja i rukovo|enja: privre-meni Upravni odbor i vr{ioca du‘nosti direktora, te zamjenika vr{ioca du‘nosti direktora, koji }e obavljati sve upravni~ke pos-love do okon~anja postupka imenovanja Upravnog odbora idirektora Zavoda.

XIDanom stupanja na snagu ove odluke Zavod }e preuzeti

funkcije Zavoda za transfuziju Bosne i Hercegovine, a u skladusa ~l. 84, 85. i 86. Zakona o zdravstvenoj za{titi.

XIIZavod }e preuzeti, prema potrebi, a u skladu sa Pravilnikom

o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda,radnike Zavoda za transfuziju Bosne i Hercegovine, kao i opremui sredstva u skladu sa djelatnostima Zavoda.

XIIIZakon o zdravstvenoj za{titi i ova odluka predstavljaju os-

niva~ki akt na osnovu kojeg }e se izvr{iti upis u sudski registar kod nadle‘nog registracionog suda.

XIVOva odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-

vanja u "Slu‘benim novinama Federacije BiH".

V broj 74/98april 1998. godineSarajevo

Premijer Edhem Bi~ak~i}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu‘bene novine Federacije BiH", br.1/94 i 8/95), a u svezi sa ~lankom 35. stavak 2, ~lankom 36. stavak1. i ~l. 84, 85, i 86. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu‘benenovine Federacije BiH", broj 29/97), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, donosi

ODLUKUO PO^ETKU RADA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKUMEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

IOvom odlukom, sukladno Zakonu o zdravstvenoj za{titi

("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 29/97-u daljem tekstu:

Broj 15 - Strana 370 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Utorak, 28. aprila/travnja 1998.

Page 19: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 19/32

Zakon) i Zakonom o ustanovama ("Slu‘beni list RBiH", br. 6/92,8/93 i 13/94), koji se sukladno ~lanku IX 5. (1) Ustava FederacijeBosne i Hercegovine primjenjuje kao federalni propis, bli‘e seure|uju neka pitanja u svezi rada i organizovanja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljemtekstu: Zavod).

IIZavod }e po~eti sa radom najkasnije 60 dana od dana stupanja 

na snagu ove odluke i poslova}e pod nazivom "Zavod za trans-fuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine".

IIISjedi{te Zavoda je u Sarajevu, ul. ^ekalu{a br. 86.

IVDjelatnost Zavoda odre|ena je ~l. 84, 85, i 86. Zakona.

VSredstva za po~etak rada Zavoda osigurat }e se iz Prora~una 

Federacije Bosne i Hercegovine.VI

Vi{ak prihoda nad rashodima Zavod }e, uz suglasnost Parla-menta Federacije Bosne i Hercegovine, koristiti za unapre|enjesvoje djelatnosti.

VIINaimenovanje i razrje{enje predsjednika i ~lanova Upravnog

vije}a i ravnatelja Zavoda, kao i na druga pitanja u svezi ovihorgana, primjenjuju se odgovaraju}e odredbe Zakona.

VIIIVlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovat }e Upravno

vije}e Zavoda najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

IXUpravno vije}e Zavoda donijet }e Statut Zavoda i imenovati

ravnatelja najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka izto~ke VIII ove odluke.

XVlada Federacije Bosne i Hercegovine, }e u roku od 15 dana 

od dana stupanja na snagu ove odluke, posebnim zaklju~komimenovati privremene organe upravljanja i rukovo|enja: privre-meno Upravno vije}e i vr{itelja du‘nosti ravnatelja, te zamjenika vr{itelja du‘nosti ravnatelja, koji }e obavljati sve upravni~keposlove do okon~anja postupka imenovanja Upravnog vije}a iravnatelja Zavoda.

XIDanom stupanja na snagu ove odluke Zavod }e preuzeti

funkcije Zavoda za transfuziju Bosne i Hercegovine, a sukladno~l. 84, 85. i 86. Zakona o zdravstvenoj za{titi.

XIIZavod }e preuzeti, prema potrebi, a sukladno Pravilniku o

unutrnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda,

djelatnike Zavoda za transfuziju Bosne i Hercegovine, kao iopremu i sredstva sukladno djelatnosti Zavoda.XIII

Zakon o zdravstvenoj za{titi i ova odluka predstavljaju os-niva~ki akt na temelju koje }e se izvr{iti upis u sudski registar kod nadle‘nog registracionog suda.

XIVOva odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-

vanja u "Slu‘benim novinama Federacije BiH".V broj 74/98

travanj 1998. godineSarajevo

Premijer Edhem Bi~ak~i}, v. r.

98Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu‘bene novine Federacije BiH", br. 1/94 i8/95), a u vezi sa ~lanom 35. stav 2, ~lanom 36. stav 1. i ~l. 80,81. i 82. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu‘bene novine Feder-

acije BiH", broj 29/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,donosi

ODLUKUO PO^ETKU RADA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

IOvom odlukom, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj za{titi

("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 29/97-u daljem tekstu:Zakon) i Zakonom o ustanovama ("Slu‘beni list RBiH", br. 6/92,8/93 i 13/94), koji se u skladu sa ~lanom IX 5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuje kao federalni propis,bli‘e se ure|uju neka pitanja u vezi rada i organizovanja Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljemtekstu: Zavod).

II

Zavod }e po~eti sa radom najkasnije 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke i poslova}e pod nazivom "Zavod za javnozdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine".

IIISjedi{te Zavoda je u Mostaru.

IVDjelatnost Zavoda odre|ena je ~l. 80, 81, 82. i 178. Zakona.

VSredstva za po~etak rada Zavoda osigurat }e se iz Bud‘eta 

Federacije Bosne i Hercegovine.VI

Vi{ak prihoda nad rashodima Zavod }e, uz saglasnost Parla-menta Federacije Bosne i Hercegovine, koristiti za unapre|enjesvoje djelatnosti.

VIINa imenovanje i razrje{enje predsjednika i ~lanova Upravnog

odbora i direktora Zavoda, kao i na druga pitanja u vezi ovihorgana, primjenjuju se odgovaraju}e odredbe Zakona.

VIIIVlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovat }e Upravni

odbor Zavoda najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

IXUpravni odbor Zavoda donijet }e statut Zavoda i imenovati

direktora najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka izta~ke VIII ove odluke.

X

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, }e u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, posebnim zaklju~komimenovati privremene organe upravljanja i rukovo|enja: privre-meni Upravni odbor i vr{ioca du‘nosti direktora, te zamjenika vr{ioca du‘nosti direktora, koji }e obavljati sve upravni~ke pos-love do okon~anja postupka imenovanja Upravnog odbora idirektora Zavoda.

XIDanom stupanja na snagu ove odluke Zavod }e preuzeti

funkcije Zavoda za zdravstvenu za{titu Bosne i Hercegovine iMe|u‘upanijskog zavoda javnog zdravstva Mostar, a u skladu sa ~l. 80, 81, 82 i 178. Zakona o zdravstvenoj za{titi.

XIIZavod }e preuzeti, prema potrebi, a u skladu sa Pravilnikom

o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda,

radnike Zavoda za zdravstvenu za{titu Bosne i Hercegovine iMe|u‘upanijskog zavoda javnog zdravstva Mostar, kao i opremui sredstva u skladu sa djelatnostima Zavoda.

Utorak, 28. aprila/travnja 1998. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 15 - Strana 371

Page 20: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 20/32

XIIIDo ispunjenja potrebnih prostornih uvjeta, Zavod }e u pre-

laznom periodu imati sjedi{te u Sarajevu, ul. Titova broj 9.XIVZakon o zdravstvenoj za{titi i ova odluka predstavljaju os-

niva~ki akt na osnovu kojeg }e se izvr{iti upis u sudski registar kod nadle‘nog registracionog suda.

XVOva odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-

vanja u "Slu‘benim novinama Federacije BiH".V broj 75/98

april 1998. godineSarajevo

Premijer Edhem Bi~ak~i}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije

Bosne i Hercegovine ("Slu‘bene novine Federacije BiH", br.1/94 i 8/95), a u svezi sa ~lankom 35. stavak 2, ~lankom 36. stavak1. i ~l. 80, 81. i 82. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu‘benenovine Federacije BiH", broj 29/97), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, donosi

ODLUKUO PO^ETKU RADA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

IOvom odlukom, sukladno Zakonu o zdravstvenoj za{titi

("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 29/97-u daljnjem tek-stu: Zakon) i Zakonu o ustanovama ("Slu‘beni list RBiH", br.6/92, 8/93 i 13/94), koji se sukladno ~lanku IX 5. (1) Ustava 

Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuje kao federalni propis,bli‘e se ure|uju neka pitanja u svezi rada i organiziranja Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjemtekstu: Zavod).

IIZavod }e po~eti sa radom najkasnije 60 dana od dana stupanja 

na snagu ove odluke i poslova}e pod nazivom "Zavod za javnozdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine".

IIISjedi{te Zavoda je u Mostaru.

IVDjelatnost Zavoda odre|ena je ~l. 80, 81, 82. i 178. Zakona.

VSredstva za po~etak rada Zavoda osigurat }e se iz Prora~una 

Federacije Bosne i Hercegovine.VI

Vi{ak prihoda nad rashodima Zavod }e, uz suglasnost Parla-menta Federacije Bosne i Hercegovine, koristiti za unapre|enjesvoje djelatnosti.

VIINaimenovanje i razrje{enje predsjednika i ~lanova Upravnog

vije}a i ravnatelja Zavoda, kao i na druga pitanja u svezi ovihorgana, primjenjuju se odgovaraju}e odredbe Zakona.

VIIIVlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovat }e Upravno

vije}e Zavoda najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

IX

Upravno vije}e Zavoda donijet }e statut Zavoda i imenovatiravnatelja najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka izto~ke VIII ove odluke.

XVlada Federacije Bosne i Hercegovine, }e u roku od 15 dana 

od dana stupanja na snagu ove odluke, posebnim zaklju~komimenovati privremene organe upravljanja i rukovo|enja: privre-meno Upravno vije}e i vr{itelja du‘nosti ravnatelja, te zamjenika vr{itelja du‘nosti ravnatelja, koji }e obavljati sve upravni~keposlove do okon~anja postupka imenovanja Upravnog vije}a iravnatelja Zavoda.

XIDanom stupanja na snagu ove odluke Zavod }e preuzeti

funkcije Zavoda za zdravstvenu za{titu Bosne i Hercegovine iMe|u‘upanijskog zavoda javnog zdravstva Mostar, a sukladno~l. 80, 81, 82 i 178. Zakona o zdravstvenoj za{titi.

XIIZavod }e preuzeti, prema potrebi, a sukladno Pravilniku o

unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda,radnike Zavoda za zdravstvenu za{titu Bosne i Hercegovine iMe|u‘upanijskog zavoda javnog zdravstva Mostar, kao i opremui sredstva sukladno djelatnosti Zavoda.

XIIIDo ispunjenja potrebnih prostornih uvjeta, Zavod }e u pre-

laznom periodu imati sjedi{te u Sarajevu, ul. Titova broj 9.XIV

Zakon o zdravstvenoj za{titi i ova odluka predstavlja os-niva~ki akt na temelju koje }e se izvr{iti upis u sudski registar kod nadle‘nog registracionog suda.

XVOva odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-

vanja u "Slu‘benim novinama Federacije BiH".V broj 75/98

travanj 1998. godineSarajevo Premijer Edhem Bi~ak~i}, v. r.

99Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu‘bene novine Federacije BiH", br. 1/94 i8/95), a u vezi sa ~lanom 35. stav 2, ~lanom 36. stav 1. i ~lanom83. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu‘bene novine FederacijeBiH", broj 29/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKUO PO^ETKU RADA ZAVODA ZA KONTROLU

LIJEKOVA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE

IOvom odlukom, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj za{titi

("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 29/97-u daljem tekstu:Zakon) i Zakonom o ustanovama ("Slu‘beni list RBiH", br. 6/92,8/93 i 13/94), koji se u skladu sa ~lanom IX 5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuje kao federalni propis,bli‘e se ure|uju neka pitanja u vezi rada i organizovanja Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljemtekstu: Zavod).

IIZavod }e po~eti sa radom najkasnije 60 dana od dana stupanja 

na snagu ove odluke i poslova}e pod nazivom "Zavod za kontrolulijekova Federacije Bosne i Hercegovine".

III

Sjedi{te Zavoda je u Sarajevu, ul. Titova broj 9.IVDjelatnost Zavoda odre|ena je ~l. 83. i 178. Zakona.

Broj 15 - Strana 372 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Utorak, 28. aprila/travnja 1998.

Page 21: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 21/32

VSredstva za po~etak rada Zavoda osigurat }e se iz Bud‘eta 

Federacije Bosne i Hercegovine.VIVi{ak prihoda nad rashodima Zavod }e, uz saglasnost Parla-

menta Federacije Bosne i Hercegovine, koristiti za unapre|enjesvoje djelatnosti.

VIINaimenovanje i razrje{enje predsjednika i ~lanova Upravnog

odbora i direktora Zavoda, kao i na druga pitanja u vezi ovihorgana, primjenjuju se odgovaraju}e odredbe Zakona.

VIIIVlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovat }e Upravni

odbor Zavoda najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

IXUpravni odbor Zavoda donijet }e statut Zavoda i imenovati

direktora najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka izta~ke VIII ove odluke.

XVlada Federacije Bosne i Hercegovine, }e u roku od 15 dana 

od dana stupanja na snagu ove odluke, posebnim zaklju~komimenovati privremene organe upravljanja i rukovo|enja: privre-meni Upravni odbor i vr{ioca du‘nosti direktora, te zamjenika vr{ioca du‘nosti direktora, koji }e obavljati sve upravni~ke pos-love do okon~anja postupka imenovanja Upravnog odbora idirektora Zavoda.

XIDanom stupanja na snagu ove odluke Zavod }e preuzeti

funkcije Zavoda za zdravstvenu za{titu Bosne i Hercegovine udijelu koji se odnosi na kontrolu lijekova i kontrolu imunobi-olo{kih preparata, a u skladu sa ~lanom 83. Zakona o

zdravstvenoj za{titi.XII

Zavod }e preuzeti, prema potrebi, a u skladu sa Pravilnikom ounutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda, rad-nike Zavoda, radnike Zavoda za zdravstvenu za{titu Bosne i Herce-govine, kao i opreme i sredstva u skladu sa djelatnostima Zavoda.

XIIIZakon o zdravstvenoj za{titi i ova odluka predstavlja os-

niva~ki akt na osnovu kojeg }e se izvr{iti upis u sudski registar kod nadle‘nog registracionog suda.

XIVOva odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-

vanja u "Slu‘benim novinama Federacije BiH".V broj 76/98

april 1998. godineSarajevo Premijer Edhem Bi~ak~i}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu‘bene novine Federacije BiH", br.1/94 i 8/95), a u svezi sa ~lankom 35. stavak 2, ~lankom 36. stavak1. i ~lankom 83. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu‘bene novineFederacije BiH", broj 29/97), Vlada Federacije Bosne i Herce-govine, donosi

ODLUKUO PO^ETKU RADA ZAVODA ZA KONTROLU

LIJEKOVA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE

IOvom odlukom, sukladno Zakonu o zdravstvenoj za{titi

("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 29/97-u daljnjem tek-

stu: Zakon) i Zakonu o ustanovama ("Slu‘beni list RBiH", br.6/92, 8/93 i 13/94), koji se sukladno ~lanku IX 5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuje kao federalni propis,bli‘e se ure|uju neka pitanja u svezi rada i organiziranja Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjemtekstu: Zavod).

IIZavod }e po~eti sa radom najkasnije 60 dana od dana stupanja 

na snagu ove odluke i poslova}e pod nazivom "Zavod za kontrolulijekova Federacije Bosne i Hercegovine".

IIISjedi{te Zavoda je u Sarajevu, ul. Titova broj 9.

IVDjelatnost Zavoda odre|ena je ~l. 83. i 178. Zakona.

VSredstva za po~etak rada Zavoda osigurat }e se iz Prora~una 

Federacije Bosne i Hercegovine.VI

Vi{ak prihoda nad rashodima Zavod }e, uz suglasnost Parla-menta Federacije Bosne i Hercegovine, koristiti za unapre|enjesvoje djelatnosti.

VIINaimenovanje i razrje{enje predsjednika i ~lanova Upravnog

odbora i ravnatelja Zavoda, kao i na druga pitanja u svezi ovihorgana, primjenjuju se odgovaraju}e odredbe Zakona.

VIIIVlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovat }e Upravni

odbor Zavoda najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

IXUpravno vije}e Zavoda donijet }e statut Zavoda i imenovati

ravnatelja najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka izto~ke VIII ove odluke.

X

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, }e u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, posebnim zaklju~komimenovati privremene organe upravljanja i rukovo|enja: privre-meno Upravno vije}e i vr{itelja du‘nosti ravnatelja, te zamjenika vr{itelja du‘nosti ravnatelja, koji }e obavljati sve upravni~keposlove do okon~anja postupka imenovanja Upravnog vije}a iravnatelja Zavoda.

XI

Danom stupanja na snagu ove odluke Zavod }e preuzeti funkcijeZavoda za zdravstvenu za{titu Bosne i Hercegovine u dijelu koji seodnosi na kontrolu lijekova i kontrolu imunobiolo{kih preparata, a sukladno ~lanku 83. Zakona o zdravstvenoj za{titi.

XII

Zavod }e preuzeti, prema potrebi, a sukladno Pravilniku ounutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda,djelatnike Zavoda za zdravstvenu za{titu Bosne i Hercegovine,kao i opremu i sredstva sukladno djelatnosti Zavoda.

XIIIZakon o zdravstvenoj za{titi i ova odluka predstavlja os-

niva~ki akt na temelju koje }e se izvr{iti upis u sudski registar kod nadle‘nog registracionog suda.

XIV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-vanja u "Slu‘benim novinama Federacije BiH".

V broj 76/98travanj 1998. godineSarajevo

Premijer Edhem Bi~ak~i}, v. r.

Utorak, 28. aprila/travnja 1998. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 15 - Strana 373

Page 22: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 22/32

100Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu‘bene novine Federacije BiH", br. 1/94 i8/95) u vezi sa ~lanom 15. stav 4. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Slu‘bene novine FederacijeBiH", br. 27/97 i 11/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,donosi

ODLUKUO ODRE\IVANJU ORGANA ZA PRODAJU STANOVA

U IME VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

IProdaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji su u

vlasni{tvu organa i organizacija Bosne i Hercegovine, u skladusa ~lanom 15. stav 4. Zakona o prodaji stanova na kojima postojistanarsko pravo, u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (udaljem tekstu: Vlada), vr{it }e Slu‘ba za zajedni~ke posloveorgana i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:Slu‘ba).

IIAko se u postupku rje{avanja zahtjeva za kupovinu stana 

pojave sporne ~injenice bitne za prodaju stana, utvr|ivanje iocjenjivanje tih ~injenica vr{it }e posebna komisija Vlade.

IIIUgovor o kupoprodaji stana u smislu ove odluke, u ime Vlade

zaklju~uje direktor Slu‘be uz saglasnost zamjenika direktora Slu‘be.

IVSredstva ostvarena prodajom stanova upla}ivat }e se na pose-

ban ra~un Vlade.Sredstva iz stava 1. ove ta~ke, usmjeravat }e se za namjene

iz ~l. 36. i 38. Zakona o prodaji stanova na kojima postojistanarsko pravo, prema posebnoj odluci Vlade.

VSlu‘ba je du‘na Vladi podnositi izvje{taj o realizaciji ove

odluke, svaka tri mjeseca.VI

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu‘be-nim novinama Federacije BiH".

V broj 78/9814. aprila 1998. godine

SarajevoPremijer 

Edhem Bi~ak~i}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu‘bene novine Federacije BiH", br.1/94 i 8/95) u svezi sa ~lankom 15. stavak 4. Zakona o prodajistanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Slu‘bene novineFederacije BiH", br. 27/97 i 11/98), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, donosi

ODLUKUO ODRE\IVANJU ORGANA ZA PRODAJU STANOVA

U IME VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

IProdaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji su u

vlasni{tvu organa i organizacija Bosne i Hercegovine, sukladno~lanku 15. stavak 4. Zakona o prodaji stanova na kojima postojistanarsko pravo, u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u

daljem tekstu: Vlada), vr{it }e Slu‘ba za zajedni~ke posloveorgana i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:Slu‘ba).

IIAko se u postupku rje{avanja zahtjeva za kupovinu stana 

pojave sporne ~injenice bitne za prodaju stana, utvr|ivanje iocjenjivanje tih ~injenica vr{it }e posebna komisija Vlade.III

Ugovor o kupoprodaji stana u smislu ove odluke, u ime Vladezaklju~uje direktor Slu‘be uz suglasnost zamjenika direktora Slu‘be.

IVSredstva ostvarena prodajom stanova upla}ivat }e se na 

poseban ra~un Vlade.Sredstva iz stavka 1. ove to~ke, usmjeravat }e se za namjene

iz ~l. 36. i 38. Zakona o prodaji stanova na kojima postojistanarsko pravo, prema posebnoj odluci Vlade.

VSlu‘ba je du‘na Vladi podnositi izvje{taj o realizaciji ove

odluke, svaka tri mjeseca.VI

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu‘be-nim novinama Federacije BiH".

V broj 78/9814. travnja 1998. godine

SarajevoPremijer 

Edhem Bi~ak~i}, v. r.

101Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu‘bene novine Federacije BiH", br. 1/94 i8/95) i ~lana 131. Zakona o upravi Federacije Bosne i Herce-govine ("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 28/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJE[ENJEO POSTAVLJENJU SEKRETARA FEDERALNOG

MINISTARSTVA PROSTORNOGURE\ENJA I OKOLI[A

IMEHMED CERO postavlja se za sekretara Federalnog min-

istarstva prostornog ure|enja i okoli{a.II

Ovo rje{enje objavit }e se u "Slu‘benim novinama FederacijeBiH".

V broj 72/982. aprila/travnja 1998. godine

SarajevoPremijer 

Edhem Bi~ak~i}, s. r.

102Na osnovu ~lana 26. Zakona o Finansijskoj policiji - Finan-

cijskoj policiji ("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 2/95),Federalni ministar financija-Federalni ministar finansija, donosi

UPUTSTVOO NA^INU RADA I POSTUPANJU FINANSIJSKEPOLICIJE-FINANCIJSKE POLICIJE I O NA^INU

POSTUPANJA S PRIVREMENO I STALNOODUZETOM ROBOM

1.) Ovim uputstvom propisuje se na~in rada i postupanja uobavljanju poslova Finansijske policije-Financijske policije pro-pisanih Zakona o Finansijskoj policiji-Financijskoj policiji

("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 2/95) i na~in postupanja sa privremeno i stalno oduzetom robom u postupku inspekci- jskog nadzora Finansijske policije-Financijske policije.

Broj 15 - Strana 374 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Utorak, 28. aprila/travnja 1998.

Page 23: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 23/32

I - NA^IN RADA I POSTUPANJA2.) Finansijska policija-Financijska policija organizovana u

skladu sa Zakonom o Finansijskoj policiji - Financijskoj policiji,obavlja poslove putem Glavnog inspektorata-Sredi{njeg ureda Finansijske policije-Financijske policije i odjeljenja-postaje Fi-nansijske policije-Financijske policije.

3.) Glavni inspektor i zamjenik Glavnog inspektora Finansi-  jske policije - Financijske policije, odobravaju planove rada odjeljenja-postaje i podnose izvje{taje o radu Federalnom minis-tru financija-Federalnom ministru finansija.

Po ovla{tenju Glavnog inspektora i zamjenika Glavnog in-spektora Finansijske policije-Financijske policije u odre|enimslu~ajevima izvje{taje iz stava 1. ove ta~ke mogu podnositineposredno i rukovodioci odjeljenja-postaje.

4.) Inspektor pri obavljanju poslova iz ovog djelokruga, akonije u uniformi je du‘an se legitimisati slu‘benom ispravom izna~kom.

Inspektor u slu‘benoj uniformi du‘an je na izri~it zahtjev lica kojem se slu‘beno obra}a pokazati slu‘benu ispravu i zna~ku.Slu‘bena isprava i zna~ka pokazuju se tako da se na njima 

mogu vidjeti identifikacione oznake bez davanja u ruke.5.) Inspektori Finansijske policije-Financijske policije,

slu‘benu uniformu nose u skladu sa odredbama Odluke o boji iizgledu uniforme inspektora Finansijske policije-Financijskepolicije ("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 31/97).

Inspektori mogu, po nalogu Glavnog inspektora i zamjenika Glavnog inspektora ili lica koje oni ovlaste, kad to zahtijevajuinteresi slu‘be u obavljanju slu‘benih zadataka i poslova, da nenose slu‘benu uniformu.

6.) Organizacioni dijelovi Finansijske policije-Financijskepolicije u obavljanju poslova iz svog domena rada su du‘nime|usobno sara|ivati i uskladiti akcije kako bi blagovremeno i

uspje{no osigurali izvr{enje slu‘benih zadataka.7.) Inspektori, odnosno druga ovla{tena lica po posebnom

nalogu Glavnog inspektora i zamjenika Glavnog inspektora mogu obavljati poslove i zadatke na cijeloj teritoriji FederacijeBosne i Hercegovine.

Radi uspje{nog izvr{enja slu‘benih zadataka, inspektori idruge ovla{tene osobe Finansijske policije-Financijske policijemogu preduzimati predvi|ene mjere i radnje na podru~ju drugogodjeljenja-postaje kada su zadatak po~eli izvr{avati na podru~jutog odjeljenja-postaje, a trebaju ga nastaviti na podru~ju drugogodjeljenja-postaje uz prethodno pribavljeni nalog Glavnog in-spektora i zamjenika Glavnog inspektora, o ~emu se obavje{tava radi koordinacije mjesno nadle‘ni na~elnik odjeljenja-postajeFinansijske policije-Financijske policije.

8.) U obavljanju poslova, Finansijska policija-Financijska 

policija sara|uje sa Federalnim ministarstvom unutra{njih pos-lova-Federalnim ministarstvom unutarnjih poslova, Carinskomupravom Federacije Bosne i Hercegovine, Poreznom upravomFederacije Bosne i Hercegovine, tu‘ila{tvima, sudovima i drugimdr‘avnim organima.

Saradnju sa organima iz stava 1. ove ta~ke na federalnomnivou uspostavlja Glavni inspektor i zamjenik Glavnog inspek-tora ili lice koje oni ovlaste, a na ostalim nivoima vlasti ruko-vodioci odjeljenja ili lica koja oni ovlaste.

9.) U Glavnom inspektoratu - Sredi{njem uredu i odjeljen- jima-postajama organizira se de‘urstvo prema potrebama posla.

O de‘urstvu se vodi evidencija.Poslovi de‘urstva su:

- Primanje obavijesti o prijavama gra|ana i nadle‘nihorgana dr‘avne uprave Federacije Bosne i Hercegovine

i preduze}a;- Organizovanje i preduzimanje potrebnih mjera i radnji

tokom primljene obavijesti ili prijave;

- Obavje{tavanje nadle‘nih organa radi preduzimanja za- jedni~kih radnji;

- Obavje{tavanje rukovodioca ili lica koje on za to ovlasti;- Obavljanje drugih poslova koje odredi Glavni inspektor 

i zamjenik Glavnog inspektora.10.) Radi blagovremenog i zakonitog obavljanja slu‘benih

poslova i zadataka od inspektora provodi se redovna kontrola inatkontrola (supervizija).

Redovna kontrola provodi se prema unaprijed utvr|enomplanu, a supervizija prema potrebi i po nalogu Glavnog inspek-tora i zamjenika Glavnog inspektora ili lica koje oni ovlaste.

11.) Poslovi i zadaci u Glavnom inspektoratu-Sredi{njemuredu i u odjeljenjima-postajama obavljaju se na osnovumjese~nih planova rada, koji sadr‘e raspored redovnih kontrola po odre|enim saznanjima, kao i po:

- Prijavama gra|ana i drugih institucija;- Zahtjevu organa dr‘avne uprave Federacije Bosne i Her-

cegovine;- Zahtjevu Glavnog inspektora i zamjenika Glavnog in-spektora.

Planove rada za odjeljenje odobrava Glavni inspektor izamjenik Glavnog inspektora ili lica koje oni ovlaste.

12.) Planovi iz ta~ke 12. ovog uputstva sadr‘e naro~ito:- Raspored kontrola pravnih lica;- Plan kontrola fizi~kih lica samostalnih djelatnosti,

zabavnih igara, imovine;- Plan kontrola finansijskih institucija.

13.) Planovi rada odjeljenja dostavljaju se Glavnom inspek-toru-Sredi{njem uredu.

U slu~aju odstupanja od plana rada, potrebno je odmahobavijestiti Glavni inspektorat-Sredi{nji ured radi davanja sagla-snosti za postupanje.

Plan rada dostavlja se do 25-og teku}eg mjeseca za narednimjesec.14.) Glavni inspektorat-Sredi{nji ured i odjeljenja-postaje

sastavljaju mjese~ne izvje{taje o izvr{enju poslova i zadataka.Odjeljenja sastavljaju izvje{taje o izvr{enim kontrolama, po-

 jedina~no za:- Pravna lica;- Fizi~ka lica;- Finansijske institucije.

Na osnovu izvje{taja Glavnog inspektorata-Sredi{njeg ureda i odjeljenja - postaje, Glavni inspektor i zamjenik Glavnog in-spektora sastavljaju mjese~ni izvje{taj o radu Finansijskepolicije-Financijske policije za prethodni mjesec i dostavljaju ga Federalnom ministru finansija-Federalnom ministru financija.

Odjeljenja-postaje dostavljaju izvje{taj Glavnom inspek-

toratu-Sredi{njem uredu za prethodni mjesec do 5-og u teku}emmjesecu, a Glavni inspektorat-Sredi{nji ured Federalnom minis-tru finansija-Federalnom ministru financija do 10-og u teku}emmjesecu.

15.) Ovla{teni radnici Glavnog inspektorata-Sredi{njegureda koji obavlja kontrolu na~ina rada i postupanja inspektora Finansijske policije-Financijske policije, du‘ni su nalo‘iti kon-trolisanom inspektoru da utvr|ene nepravilnosti i nedostatkeotkloni, pru‘iti mu stru~nu pomo} i ako je potrebno, preduzetidruge odgovaraju}e mjere.

Kontrola iz stava 1. ove ta~ke vr{i se na osnovu predmetnedokumentacije kojom raspola‘e Finansijska policija-Financijska policija, a po potrebi i kod ve} kontrolisanog lica po posebnomnalogu Glavnog inspektora i zamjenika Glavnog inspektora.

16.) Ovla{teni radnici Glavnig inspektorata-Sredi{njeg ureda 

koji su obavili kontrolu iz ta~ke 15. ovog uputstva, du‘ni suodmah, a najkasnije u roku od deset dana, sastaviti izvje{taj ukojem }e prikazati utvr|eno stanje i mjere koje treba preduzeti.

Utorak, 28. aprila/travnja 1998. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 15 - Strana 375

Page 24: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 24/32

II - NA^IN POSTUPANJA SA PRIVREMENO I STALNOODUZETOM ROBOM

17.) Roba koja je privremeno oduzeta od pravnog ili fizi~koglica na osnovu odredaba ~lana 13. Zakona o Finansijskoj policiji-Financijskoj policiji, smjestit }e se u za te namjene odre|enoskladi{te.

U skladi{tu privremeno oduzeta roba ostaje do pra-vosna‘nosti rje{enja o izvr{enom prekr{aju, privremenom prijes-tupu ili presude o izvr{enom krivi~nom djelu zbog kojeg je roba privremeno oduzeta, ukoliko ovim uputstvom nije druga~ijeodre|eno.

18.) Roba koja se nalazi pod nadzorom Finansijske policije-Financijske policije po pravosna‘nosti rje{enja o izvr{enomprekr{aju, privrednom prijestupu ili presude o izvr{enomkrivi~nom djelu, izla‘e se prodaji po tr‘i{nim cijenama. Iznosostvaren prodajom, umanjen za tro{kove prodaje, upla}uje se na ra~un koji propisuje Federalni ministar finansija-Federalni min-istar financija.

19.) Ukoliko se roba ne uspije prodati na na~in propisan uta~ki 18. ovog uputstva, izla‘e se javnoj prodaji putempribavljanja pisanih ponuda.

Uslovi javne prodaje objavljuju se u sredstvima informisanja najkasnije 10 dana prije javne prodaje.

Za provo|enje postupka prodaje Federalni ministar finansija-Federalni ministar financija, imenuje komisiju. Komisija iz stava 3. ove ta~ke sastavlja spiskove roba po vrsti, trgova~kom nazivui koli~ini, procjenjuje po~etnu cijenu robe, ogla{ava prodaju i dr.

Kod prikupljanja pismenih ponuda, koverte moraju bitizape~a}ene, a otvaranje vr{i komisija iz stava 3. ove ta~ke.

Prodaja robe ne mo‘e biti izvr{ena po cijeni ni‘oj od po~etnecijene.

20.) Prije isteka roka za davanje pismenih ponuda, ponu|a~i

su du‘ni polo‘iti kauciju u iznosu od 20% od po~etne vrijednostirobe za koju daju ponudu.

21.) Prva javna prodaja mo‘e se izvr{iti samo ukoliko su uroku pristigle najmanje tri ponude.

Ako prva javna prodaja ne uspije, roba }e se izlo‘iti drugoj javnoj prodaji, koja se mo‘e izvr{iti ukoliko pristignu najmanjedvije ponude.

Druga javna prodaja objavljuje se na isti na~in kao i prva uznapomenu da se radi o drugoj javnoj prodaji.

Ukoliko se roba ne proda ni na osnovu drugog ogla{avanja,komisija iz ta~ke 20. stav 3. ovog uputstva, konstatuje da javna prodaja nije uspjela.

Roba se u slu~aju iz stava 3. ove ta~ke mo‘e prodati nepos-rednom pogodbom komisije iz ta~ke 19. stav 3. ovog uputstva i

zainteresovanih osoba.22.) O svakoj javnoj prodaji vodi se zapisnik u koji se unosepodaci o robi, cijeni podnesenim ponudama i prihva}enoj ponudi.

Zapisnik se sastavlja u roku od dva dana od dana zavr{etka prodaje, a potpisuju ga ~lanovi komisije iz ta~ke 19. stav 3. ovoguputstva i ogla{avaju na oglasnoj tabli u roku od tri dana od dana sastavljanja zapisnika. U tom roku u~esnici prodaje mogu pod-nijeti prigovor na rad komisije Federalnom ministru finansija-Federalnom ministru financija.

O podnesenom prigovoru Federalni ministar financija-Fed-eralni ministar finansija donisi rje{enje u roku od tri dana od dana podno{enja prigovora.

23.) Kupac upla}uje kupoprodajnu vrijednost na posebanra~un u roku od pet dana od dana izvr{ene prodaje, odnosno oddana okon~anja postupka.

Ako kupac u roku iz stava 1. ovog ~lana ne uplati kupopro-dajnu cijenu, gubi pravo na povra}aj kaucije, a roba se nudislijede}em u~esniku u prodaji.

24.) Po izvr{enoj prodaji, Finansijska policija-Financijska policija je du‘na napraviti obra~un prodaje oduzete robe na obrazcu "OOR", koji je sastavni dio ovog uputstva.

25.) Sredstva ostvarena prodajom robe sa posebnog ra~una raspore|uju se:

- Za pla}anje zavisnih tro{kova nastalih privremenimoduzimanjem, ~uvanjem i prodajom robe;

- Za pla}anje poreza na promet;- Ostatak vrijednosti trajno prodate robe prenosi se na 

podra~un Finansijske policije-Financijske policije na ime dopunskih sredstava za unapre|enje rada i stimuli-sanje rezultata inspektora Financijske policije-Finansi- jske policije u skladu sa Odlukom o iznosu dopunskihsredstava za unapre|enje rada i stimuliranje u~inka Fi-nansijske policije-Financijske policije.

III - PRODAJA KVARLJIVE ROBE26.) Izuzetno od odredbama ta~ke 19. stav 2. ovog uputstva,

Glavni inspektor i zamjenik Glavnog inspektora ili lice koje oniovlaste, mo‘e brzo kvarljivu robu izlo‘iti prodaji bez ogla{avanja uz prikupljanje pismenih ponuda (najmanje tri), a gdje je i tonemogu}e, prodaju izvr{iti neposrednom pogodbom.

Prodaju roba putem pribavljanja pismenih ponuda, treba pomogu}nosti ogla{avati putem lokalnog radija i na oglasnoj plo~iFinansijske policije-Financijske policije.

27.) Iz sredstava ostvarenih prodajom brzo pokvarljive robevr{i se pla}anje zavisnih tro{kova nastalih privremenim oduzi-manjem, ~uvanjem i prodajom robe, a ostatak se prenosi na poseban uplatni ra~un.

Po pravosna‘nosti rje{enja o izvr{enom prekr{aju, privred-nom prijestupu ili presude o izvr{enom krivi~nom djelu koji suprethodili privremenom oduzimanju roba, provodi se postupak

iz ta~. 25. i 26. ovog uputstva.28.) Ukoliko se u prekr{ajnom i krivi~nom postupku utvrdi

da je roba nezakonito oduzeta od vlasnika, vlasnik robe }e seobe{tetiti na na~in {to }e mu se isplatiti vrijednost oduzete robepo realnoj tr‘i{noj vrijednosti na dan isplate.

Ako na posebnom ra~unu nema dovoljan iznos sredstava za obe{te}enje vlasnika robe, obe{te}enje }e se obaviti iz dijela napla}enih prihoda prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za teku}u godinu po osnovu prodaje trajno oduzete robe.

IV - OSTALI SLU^AJEVI PRIVREMENOGODUZIMANJA ROBE

29.) U slu~aju kada su privremeno oduzeti, oru‘je, municija,eksplozivni proizvodi, otrovne i radioaktivne materije, predmetiumjetni~ke, arheolo{ke ili etnografske vrijednosti, numizmati~ke

zbirke, droga i lijekovi (za humanu i animalnu medicinu), isto sene}e izlagati prodaji.

30.) U slu~ajevima trajnog oduzimanja duhanskihprera|evina iste se ne}e izlagati prodaji za krajnju potro{nju ve}}e biti prodavane proizvo|a~ima duhanskih prera|evina koje }eih koristiti u postupku recikla‘e.

31.) O na~inu postupanja sa robom iz ta~. 29. i 30. ovoguputstva u svim pojedina~nim slu~ajevima, odlu~uje Federalniministar finansija-Federalni ministar financija.

32.) U slu~ajevima da se oduzeta roba ne mo‘e prodati, a tro{kovi ~uvanja bi bili nesrazmjerni sa prodajom vrijednosti iste,oduzeta roba mo‘e se ustupiti bez naknade socijalno-medicin-skim ustanovama.

33.) Ukoliko se u prekr{ajnom i krivi~nom postupku utvrdi

da je roba nezakonito oduzeta od vlasnika, vlasnik robe }e seobe{tetiti na na~in {to }e mu se isplatiti vrijednost oduzete robepo realnoj tr‘i{noj vrijednosti na dan isplate.

Broj 15 - Strana 376 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Utorak, 28. aprila/travnja 1998.

Page 25: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 25/32

34.) Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u"Slu‘benim novinama Federacije BiH".

Broj 07-021-645/989. februara 1998. godineSarajevo

Ministar Drago Biland‘ija, s. r.

Na temelju ~lanka 26. Zakona o Financijskoj policiji - Finan-cijskoj policiji ("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 2/95),Federalni ministar financija-Federalni ministar finansija, donosi

NAPUTAKO NA^INU RADA I POSTUPANJU FINANCIJSKEPOLICIJE-FINANSIJSKE POLICIJE I O NA^INU

POSTUPANJA S PRIVREMENO I STALNOODUZETOM ROBOM

1.) Ovim naputkom propisuje se na~in rada i postupanja u

obavljanju poslova Financijske policije-Finansijske policije pro-pisanih Zakona o Financijskoj policiji-Finansijskoj policiji("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 2/95) i na~in postupanja sa privremeno i stalno oduzetom robom u postupku inspekci- jskog nadzora Financijske policije-Finansijske policije.

I - NA^IN RADA I POSTUPANJA2.) Financijska policija-Finansijska policija organizovana 

sukladno sa Zakonom o Financijskoj policiji - Finansijskojpoliciji, obavlja poslove putem Gladnog inspektorata-Sredi{njegureda Financijske policije-Finansijske policije i postaje-odjela Financijske policije-Finansijske policije.

3.) Glavni inspektor i zamjenik Glavnog inspektora Financi-  jske policije - Finansijske policije, odobravaju planove rada postaje-odjela i podnose izvje{}e o radu Federalnom ministru

financija-Federalnom ministru finansija.Po ovla{}enju Glavnog inspektora i zamjenika Glavnog in-spektora Financijske policije-Finansijske policije u odre|enimslu~ajevima izvje{}e iz stavka 1. ove to~ke mogu podnositineposredno i rukovodioci postaje-odjela.

4.) Inspektor pri obavljanju poslova iz ovog djelokruga, akonije u uniformi du‘an se legitimisati slu‘benom ispravom izna~kom.

Inspektor u slu‘benoj uniformi du‘an je na izri~it zahtjev lica kojem se slu‘beno obra}a pokazati slu‘benu ispravu i zna~ku.

Slu‘bena isprava i zna~ka pokazuju se tako da se na njima mogu vidjeti identifikacijske oznake bez davanja u ruke.

5.) Inspektori Financijske policije-Finansijske policije,slu‘benu uniformu nose sukladno odredbama Odluke o boji iizgledu uniforme inspektora Financijske policije-Finansijske

policije ("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 31/97).Inspektori mogu, po nalogu Glavnog inspektora i zamjenika 

Glavnog inspektora ili lica koje oni ovlaste, kad to zahtijevajuinteresi slu‘be u obavljanju slu‘benih zadataka i poslova, da nenose slu‘benu uniformu.

6.) Organizacijski dijelovi Financijske policije-Finansijskepolicije u obavljanju poslova iz svog domena rada su du‘nime|usobno sura|ivati i uskladiti akcije kako bi pravovremeno iuspje{no osigurali izvr{enje slu‘benih zadataka.

7.) Inspektori, odnosno druga ovla{tena lica po posebnomnalogu Glavnog inspektora i zamjenika Glavnog inspektora mogu obavljati poslove i zadatke na cijeloj teritoriji FederacijeBosne i Hercegovine.

Radi uspje{nog izvr{avanja slu‘benih zadataka, inspektori idruge ovla{}ene osobe Financijske policije-Finansijske policije

mogu preduzimati predvi|ene mjere i radnje na podru~ju drugogpostaje-odjela kada su zadatak po~eli izvr{avati na podru~ju togodjel-postaje, a trebaju ga nastaviti na podru~ju drugog postaje-

odjela uz prethodno pribavljeni nalog Glavnog inspektora izamjenika Glavnog inspektora, o ~emu se obavje{tava radi koor-dinacije mjesno nadle‘ni na~elnik postaje-odjela Financijskepolicije-Finansijske policije.

8.) U obavljanju poslova, Financijska policija-Finansijska policija sara|uje sa Federalnim ministarstvom unutarnjih pos-lova-Federalnim ministarstvom unutra{njih poslova, Carinskomupravom Federacije Bosne i Hercegovine, Poreznom upravomFederacije Bosne i Hercegovine, tu‘ila{tvima, sudovima i drugimdr‘avnim organima.

Suradnju sa organima iz stavka 1. ove to~ke na federalnomnivou uspostavlja Glavni inspektor i zamjenik Glavnog inspek-tora ili lice koje oni ovlaste, a na ostalim nivoima vlasti ruko-vodioci odjela ili lica koja oni ovlaste.

9.) U Glavnom inspektoratu - Sredi{njem uredu i postajama-odjeljenjima organizira se de‘urstvo prema potrebama posla.

O de‘urstvu se vodi evidencija.

Poslovi de‘urstva su:- Primanje obavijesti o prijavama od gra|ana i nadle‘nih

organa dr‘avne uprave Federacije Bosne i Hercegovinei poduze}a;

- Organizovanje i poduzimanje potrebnih mjera i radnjitokom primljene obavijesti ili prijave;

- Obavje{tavanje nadle‘nih organa radi poduzimanja za- jedni~kih radnji;

- Obavje{tavanje rukovodilaca ili lica koje on za to ovlasti;- Obavljanje drugih poslova koje odredi Glavni inspektor 

i zamjenik Glavnog inspektora.10.) Radi pravovremenog i zakonitog obavljanja slu‘benih

poslova i zadataka od inspektora provodi se redovna kontrola inatkontrola (supervizija).

Redovna kontrola provodi se prema unaprijed utvr|enom

planu, a supervizija prema potrebi i po nalogu Glavnog inspek-tora i zamjenika Glavnog inspektora ili lica koje oni ovlaste.

11.) Poslovi i zadaci u Glavnom inspektoratu-Sredi{njemuredu i u postajama-odjeljenjima obavljaju se na osnovimjese~nih planova rada, koji sadr‘e raspored redovnih kontrola po odre|enim saznanjima, kao i po:

- Prijavama gra|ana i drugih institucija;- Zahtjevu organa dr‘avne uprave Federacije Bosne i Her-

cegovine;- Zahtjevu Glavnog inspektora i zamjenika Glavnog in-

spektora.Planove rada za odjele odobrava Glavni inspektor i zamjenik

Glavnog inspektora ili lica koje oni ovlaste.12.) Planovi iz to~ke 12. ovog naputka sadr‘e naro~ito:

- Raspored kontrola pravnih lica;- Plan kontrola fizi~kih lica samostalnih djelatnosti,

zabavnih igara, imovine;- Plan kontrola financijskih institucija.

13.) Planovi rada odjela dostavljaju se Glavnom inspektoru-Sredi{njem uredu.

U slu~aju odstupanja od plana rada, potrebno je odmahobavijestiti Glavni inspektorat-Sredi{nji ured radi davanja saglasnosti za postupanje.

Plan rada dostavlja se do 25-og teku}eg mjeseca za narednimjesec.

14.) Glavni inspektorat-Sredi{nji ured i postaje-odjela sas-tavljaju mjese~na izvje{}a o izvr{enju poslova i zadataka.

Odjeli sastavljaju izvje{}e o izvr{enim kontrolama, pojed-ina~no za:

- Pravna lica;- Fizi~ka lica;- Finansijske institucije.

Utorak, 28. aprila/travnja 1998. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 15 - Strana 377

Page 26: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 26/32

Na osnovi izvje{}a Glavnog inspektorata-Sredi{njeg ureda ipostaja - odjela, Glavni inspektor i zamjenik Glavnog inspektora sastavljaju mjese~no izvje{}e o radu Financijske policije-Finan-sijske policije za prethodni mjesec i dostavljaju ga Federalnomministru financija-Federalnom ministru finansija.

Postaje-odjeli dostavljaju izvje{}e Glavnom inspektoratu-Sredi{njem uredu za prethodni mjesec do 5-og u teku}em mje-secu, a Glavni inspektorat-Sredi{nji ured Federalnom ministrufinancija-Federalnom ministru finansija do 10-og u teku}emmjesecu.

15.) Ovla{}eni radnici Glavnog inspektorata-Sredi{njegureda koji obavljaju kontrolu na~ina rada i postupanja inspektora Financijske policije-Finansijske policije, du‘ni su nalo‘iti kon-trolisanom inspektoru da utvr|ene nepravilnosti i nedostatkeotkloni, pru‘iti mu stru~nu pomo} i ako je potrebno, poduzetidruge odgovaraju}e mjere.

Kontrola iz stavka 1. ove to~ke vr{i se na osnovu predmetne

dokumentacije kojom raspola‘e Financijska policija-Finansijska policija, a po potrebi i kod ve} kontrolisanog lica po posebnomnalogu Glavnog inspektora i zamjenika Glavnog inspektora.

16.) Ovla{}eni radnici Glavnog inspektorata-Sredi{njegureda koji su obavili kontrolu iz to~ke 15. ovog naputka, du‘nisu odmah, a najkasnije u roku od deset dana, sastaviti izvje{}e ukojem }e prikazati utvr|eno stanje i mjere koje treba poduzeti.

II - NA^IN POSTUPANJA SA PRIVREMENO I STALNOODUZETOM ROBOM

17.) Roba koja je privremeno oduzeta od pravnog ili fizi~koglica na osnovu odredaba ~lanka 13. Zakona o Financijskojpoliciji-Finansijskoj policiji, smjestit }e se u za te namjeneodre|eno skladi{te.

U skladi{tu privremeno oduzeta roba ostaje do pra-vosna‘nosti rje{enja o izvr{enom prekr{aju, privrednom prijes-tupu ili presude o izvr{enom krivi~nom djelu zbog kojeg je roba privremeno oduzeta, ukoliko ovim naputkom nije druga~ijeodre|eno.

18.) Roba koja se nalazi pod nadzorom Financijske policije-Finansijske policije po pravosna‘nosti rje{enja o izvr{enomprekr{aju, privrednom prijestupu ili presude o izvr{enomkrivi~nom djelu, izla‘e se prodaji po tr‘i{nim cijenama. Iznosostvaren prodajom, umanjen za tro{kove prodaje, upla}uje se na ra~un koji propisuje Federalni ministar financija-Federalni min-istar finansija.

19.) Ukoliko se roba ne uspije prodati na na~in propisan uto~ki 18. ovog naputka, izla‘e se javnoj prodaji putempribavljanja pisanih ponuda.

Uvjeti javne prodaje objavljuju se u sredstvima informisanja najkasnije 10 dana prije javne prodaje.

Za provo|enje postupka prodaje Federalni ministar financija-Federalni ministar finansija, imenuje komisiju. Komisija izstavka 3. ove to~ke sastavlja spiskove roba po vrsti, trgova~komnazivu i koli~ini, procjenjuje po~etnu cijenu robe, ogla{ava pro-daju i dr.

Kod prikupljanja pismenih ponuda, koverte moraju bitizape~a}ene, a otvaranje vr{i komisija iz stavka 3. ove to~ke.

Prodaja robe ne mo‘e biti izvr{ena po cijeni ni‘oj od po~etnecijene.

20.) Prije isteka roka za davanje pismanih ponuda, ponu|a~isu du‘ni polo‘iti jam~evinu u iznosu od 20% od po~etne vrijed-nosti robe za koju daju ponudu.

21.) Prva javna prodaja mo‘e se izvr{iti samo ukoliko su uroku pristigle najmanje tri ponude.

Ako prva javna prodaja ne uspije, roba }e se izlo‘iti drugoj javnoj prodaji, koja se mo‘e izvr{iti ukoliko pristignu najmanjedvije ponude.

Druga javna prodaja objavljuje se na isti na~in kao i prva uznapomenu da se radi o drugoj javnoj prodaji.

Ukoliko se roba ne proda ni na osnovu drugog ogla{avanja,komisija iz to~ke 20. stavak 3. ovog naputka, konstatuje da javna prodaja nije uspjela.

Roba se u slu~aju iz stavka 3. ove to~ke mo‘e prodati nepos-rednom pogodbom komisije iz to~ke 19. stavak 3. ovog naputka i zainteresovanih osoba.

22.) O svakoj javnoj prodaji vodi se zapisnik u koji se unosepodaci o robi, cijeni podnesenim ponudama i prihva}enojponudi.

Zapisnik se sastavlja u roku od dva dana od dana zavr{etka prodaje, a potpisuju ga ~lanovi komisije iz to~ke 19. stavak 3.ovog naputka i ogla{avaju na oglasnoj plo~i u roku od tri dana od dana sastavljanja zapisnika. U tom roku u~esnici prodajemogu podnijeti prigovor na rad komisije Federalnom ministrufinancija-Federalnom ministru finansija.

O podnesenom prigovoru Federalni ministar financija-Fed-eralni ministar finansija donosi rje{enje u roku od tri dana od dana podno{enja prigovora.

23.) Kupac upla}uje kupoprodajnu vrijednost na posebanra~un u roku od pet dana od dana izvr{ene prodaje, odnosno oddana okon~anja postupka.

Ako kupac u roku iz stavka 1. ovog ~lanka ne uplati kupo-prodajnu cijenu, gubi pravo na povra}aj jam~evine, a roba se nudislijede}em u~esniku u prodaji.

14.) Po izvr{enoj prodaji, Financijska policija-Finansijska policija je du‘na napraviti obra~un prodaje oduzete robe na obrazcu "OOR", koji je sastavni dio ovog naputka.

25.) Sredstva ostvarena prodajom robe sa posebnog ra~una raspore|uju se:

- Za pla}anje zavisnih tro{kova nastalih privremenimoduzimanjem, ~uvanjem i prodajom robe;

- Za pla}anje poreza na promet;- Ostatak vrijednosti trajno prodate robe prenosi se na 

podra~un Financijske policije-Finansijske policije na ime dopunskih sredstava za unapre|enje rada i stimuli-sanje rezultata inspektora Financijske policije-Finansi- jske policije sukladno Odluci o iznosu dopunskih sred-stava za unapre|enje rada i stimuliranje u~inka Financi- jske policije-Finansijske policije.

III - PRODAJA KVARLJIVE ROBE26.) Izuzetno od odredaba to~ke 19. stavak 2. ovog naputka,

Glavni inspektor i zamjenik Glavnog inspektora ili lice koje oniovlaste, mo‘e brzokvarljivu robu izlo‘iti prodaji bez ogla{avanja uz prikupljanje pismenih ponuda (najmanje tri), a gdje je i to

nemogu}e, prodaju izvr{iti neposrednom pogodbom.Prodaju roba putem pribavljanja pismenih ponuda, treba pomogu}nosti ogla{avati putem lokalnog radija i na oglasnoj plo~iFinancijske policije-Finansijske policije.

27.) Iz sredstava ostvarenih prodajom brzo pokvarljive robevr{i se pla}anje zavisnih tro{kova nastalih privremenim oduzi-manjem, ~uvanjem i prodajom robe, a ostatak se prenosi na poseban uplatni ra~un.

Po pravosna‘nosti rje{enja o izvr{enom prekr{aju, privred-nom prijestupu ili presude o izvr{enom krivi~nom djelu koji suprethodili privremenom oduzimanju roba, provodi se postupakiz to~. 25. i 26. ovog naputka.

28.) Ukoliko se u prekr{anom i krivi~nom postupku utvrdida je roba nezakonito oduzeta od vlasnika, vlasnik robe }e seobe{tetiti na na~in {to }e mu se isplatiti vrijednost oduzete robe

po realnoj tr‘i{noj vrijednosti na dan isplate.Ako na posebnom ra~unu nema dovoljan iznos sredstava za 

obe{te}enje vlasnika robe, obe{te}enje }e se obaviti iz dijela 

Broj 15 - Strana 378 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Utorak, 28. aprila/travnja 1998.

Page 27: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 27/32

napla}enih prihoda prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za teku}u godinu po osnovu prodaje trajno oduzete robe.

IV - OSTALI SLU^AJEVI PRIVREMENOGODUZIMANJA ROBE

29.) U slu~aju kada su privremeno oduzeti, oru‘je, municija,eksplozivni proizvodi, otrovne i radioaktivne materije, predmetiumjetni~ke, arheolo{ke ili etnografske vrijednosti, numizmati~kezbirke, droga i lijekovi (za humanu i animalnu medicinu), isto sene}e izlagati prodaji.

30.) U slu~ajevima trajnog oduzimanja duhanskihprera|evina iste se ne}e izlagati prodaji za krajnju potro{nju ve}}e biti prodavane proizvo|a~ima duhanskih prera|evina koje }eih koristiti u postupku recikla‘e.

31.) O na~inu postupanja sa robom iz to~. 29. i 30. ovognaputka u svim pojedina~nim slu~ajevima, odlu~uje Federalniministar financija-Federalni ministar finansija.

32.) U slu~ajevima da se oduzeta roba ne mo‘e prodati, a tro{kovi ~uvanja bi bili nesrazmjerni sa prodajom vrijednosti iste,oduzeta roba mo‘e se ustupiti bez naknade socijalno-medicin-skim ustanovama.

33.) Ukoliko se u prekr{ajnom i krivi~nom postupku utvrdida je roba nezakonito oduzeta od vlasnika, vlasnik robe }e seobe{tetiti na na~in {to }e mu se isplatiti vrijednost oduzete robepo realnoj tr‘i{noj vrijednosti na dan isplate.

34.) Ovaj naputak stupa na snagu danom objavljivanja u"Slu‘benim novinama Federacije BiH".

Broj 07-021-645/989. velja~e 1998. godine

SarajevoMinistar 

Drago Biland‘ija, v. r.

103Na osnovu ~lana 52. stav 1. ta~ka 2. Zakona o za{titi ‘ivotinja 

od zaraznih bolesti koje ugro‘avaju cijelu zemlju ("Slu‘beni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), a u vezi sa ~lanom IX 5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni ministar poljoprivre-de, vodoprivrede i {umarstva, donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA NAREDBE O ZABRANI UVOZA UFEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE I PROVOZA

PREKO TERITORIJE FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVINE PO[ILJAKA GOVEDA, PROIZVODA,SIROVINA I OTPADAKA PORIJEKLOM OD GOVEDA,

OPLO\ENIH JAJNIH ]ELIJA ZA OPLO\AVANJE

GOVEDA, HRANE ZA @IVOTINJE I DRUGIHPREDMETA KOJIMA SE MO@E UNOSITI ZARAZANABOLEST BOVINA SPONGIOFORMNAENCEFALOPATIJA IZ HOLANDIJE

1. U Naredbi o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Herce-govine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovinepo{iljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom odgoveda, oplo|enih jajnih }elija za oplo|avanje goveda, hrane za ‘ivotinje i drugih predmeta kojima se mo‘e unositi zarazna bolest bovina spongioformna encefalopatija iz Holandije ("Slu‘benenovine Federacije BiH", broj 31/97) iza rije~i "Holandije" dodajese crtica i rije~i:"provincije Gelderland i Friesland.

2. Ova naredba stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu‘benim novinama Federacije BiH".

Broj 05-336-158/987. marta 1998. godineSarajevo

Ministar dr Ahmed Smaji}, s. r.

Na temelju ~lanka 52. stavak 1. to~ka 2. Zakona o za{titi‘ivotinja od zaraznih bolesti koje ugro‘avaju cijelu zemlju("Slu‘beni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), a u svezi sa ~lankom IX5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, donosi

NAREDBUO IZMJENAMA NAREDBE O ZABRANI UVOZA U

FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE I PROVOZAPREKO TERITORIJE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE PO[ILJAKA GOVEDA, PROIZVODA,SIROVINA I OTPADAKA PORIJEKLOM OD GOVEDA,

OPLO\ENIH JAJNIH ]ELIJA ZA OPLO\AVANJEGOVEDA, HRANE ZA @IVOTINJE I DRUGIH

PREDMETA KOJIMA SE MO@E UNOSITI ZARAZANABOLEST BOVINA SPONGIOFORMNA

ENCEFALOPATIJA IZ HOLANDIJE1. U Naredbi o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Herce-govine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovinepo{iljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom odgoveda, oplo|enih jajnih }elija za oplo|avanje goveda, hrane za ‘ivotinje i drugih predmeta kojima se mo‘e unositi zarazna bolest bovina spongioformna encefalopatija iz Holandije ("Slu‘benenovine Federacije BiH", broj 31/97) iza rije~i "Holandije" dodajese crtica i rije~i:"provincije Gelderland i Friesland.

2. Ova naredba stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu‘benim novinama Federacije BiH".

Broj 05-336-158/987. o‘ujka 1998. godine

SarajevoMinistar 

dr Ahmed Smaji}, v. r.

104Na temelju ~lanka 52. stavak 1. to~ka 2. Zakona o za{titi‘ivotinja od zaraznih bolesti koje ugro‘avaju cijelu zemlju("Slu‘beni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), a u svezi sa ~lankom IX5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, donosi

NAREDBUO PRESTANKU VA@ENJA NAREDBE O ZABRANI

UVOZA U FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE IPROVOZA PREKO TERITORIJE FEDERACIJE BOSNEI HERCEGOVINE PO[ILJAKA DOMA]IH I DIVLJIHSVINJA I PROIZVODA, SIROVINA I OTPADAKA OD

TIH @IVOTINJA IZ SAVEZNE REPUBLIKENJEMA^KE-POKRAJINA MECKLENBURG-

VORPOMMERN I LOWER SAXONY1. Prestaje da va‘i Naredba o zabrani uvoza u Federaciju

Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosnei Hercegovine po{iljaka doma}ih i divljih svinja i proizvoda,sirovina i otpaka od tih ‘ivotinja iz Savezne Republike Njema~e-pokrajina Mecklenburg-Vorpommern i Lower Saxony("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 6/98).

2. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu‘benim novinama Federacije BiH".

Broj 05-335-84-2/9820. aprila/travnja 1998. godine

SarajevoMinistar 

dr Ahmed Smaji}, s. r.

105Na osnovu ta~ke V Odluke o odre|ivanju premije za kravlje,

ov~ije i kozije mlijeko u 1998. godini ("Slu‘bene novine Feder-acije BiH", broj 6/98), federalni ministar poljoprivrede, vodo-privrede i {umarstva, donosi

Utorak, 28. aprila/travnja 1998. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 15 - Strana 379

Page 28: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 28/32

UPUTSTVOO NA^INU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE

PREMIJE ZA KRAVLJE, OV^IJE I KOZIJEMLIJEKO U 1998. GODINI1. Preduze}a, zemljoradni~ke zadruge i drugi oblici

udru‘ivanja zemljoradnika i zemljoradnici (u daljem tekstu:proizvo|a~i) koji imaju pravo na premiju u smislu ta~ke I Odlukeo odre|ivanju premije za kravlje, ov~ije i kozije mlijeko u 1998.godini (u daljem tekstu: Odluka) ostvaruju premiju za kravlje,ov~ije i kozije mlijeko proizvedeno i isporu~eno kupcima uvremenu od 1. januara 1998. godine iz sredstva Prora~una-Bud‘eta Federacije Bosne i Hercegovine za 1998. godinu,podno{enjem pismenog zahtjeva Federalnom ministarstvu poljo-privrede, vodoprivrede i {umarstva (u daljem tekstu: Federalnoministarstvo).

2. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji je sastavnidio ovog uputstva.

Podaci koji se navode u zahtjevu moraju biti istovjetni spodacima iz dokumenata na koje se odnose.Uz zahtjev proizvo|a~i prila‘u slijede}e dokumente:a) fakturu o izvr{enoj prodaji kravljeg, ov~ijeg ili kozijeg

mlijeka, odnosno potvrdu proizvo|a~a o preradi kravljeg,ov~ijeg ili kozijeg mlijeka u vlastitom pogonu ili kodproizvo|a~a ili drugih zemljoradnika, odnosno o prodajimlijeka neposrednim potro{a~ima u vlastitom pogonu ilipreko svoje prodavnice. U fakturi, odnosno potvrdi, mora biti nazna~en i procenat mlije~ne masti koji sadr‘i mlijekoi cijene po jednom litru;

b) dokaz o isporuci prodatog mlijeka (tovarni list, otprem-nica i sl.) sa datumom isporuke;

c) potvrdu proizvo|a~a u kojem se za mlijeko za koje se tra‘ipremija posebno nazna~ene:- koli~ine kravljeg, ov~ijeg ili kozijeg mlijeka koje poti~u

iz vlastite proizvodnje;- koli~ine kravljeg, ov~ijeg ili kozijeg mlijeka koje poti~u

iz proizvodnje u saradnji za udru‘enim i drugim zem-ljoradnicima;

d) obra~un premije u koju se unose podaci o prodatim iisporu~enim stvarnim i prera~unatim koli~inama mlijeka izra‘enim u litrima odvojeno za:- kravlje, ov~ije i kozije mlijeko koje poti~e iz vlastite

proizvodnje;- kravlje, ov~ije i kozije mlijeko koje poti~e iz proizvodnje

sa udru‘enim i drugim zemljoradnicima.Obra~un treba da sadr‘i podatke po propisanoj {emi koja je

sastavni dio ovog uputstva:e) potvrdu proizvo|a~a za kravlje, ov~ije i kozije mlijeko

proizvedeno u saradnji, da je sa udru‘enim i drugim

zemljoradnicima zaklju~en ugovor o proizvodnji i is-poruci, odnosno o preradi kravljeg, ov~ijeg i kozijegmlijeka;

f) potvrda kupca, a za mlijeko koje je proizvo|a~ preradiosam ili u saradnji sa udru‘enim i drugim zemljoradnicima,odnosno prodao neposrednim potro{a~ima potvrduproizvo|a~a da je mlijeko, za koje se tra‘i premija,sadr‘avalo odre|eni procenat mlije~ne masti koje jeprara~unato na koli~ine kravljeg i kozijeg mlijeka sa 3,2%, odnosno na koli~ine ov~ijeg mlijeka sa 6% mlije~nemasti;

g) potvrdu o vo|enju mati~nog knjigovodstva, selekcije ikontrole produktivnosti i zdravstvenog stanja muznihkrava, ovaca i koza za vlastitu proizvodnju i za proizvod-nju mlijeka u saradnji sa udru‘enim i drugim zemljorad-nicima, izdatu od proizvo|a~a;

h) nepopunjen nalog za prenos (obrazac 41).

3. Zahtjev za isplatu premije podnosi se Federalnom minis-tarstvu najkasnije do 15-og u teku}em mjesecu za prethodnimjesec.

Izuzetno od prethodnog stava zahtjev za isplatu premije za mjesec januar, februar, mart i april, podnije}e se najdalje do 15.maja 1998. godine.

4. Pod kravljim, ov~ijim ili kozijim mlijekom vlastite proiz-vodnje podrazumijeva se mlijeko koje je proizvo|a~ proizveo odvlastitih muznih krava, ovaca i koza.

Pod kravljim, ov~ijim ili kozijim mlijekom podrazumijeva se mlijeko proizvedeno, odnosno prera|eno na osnovu prethod-nog zaklju~enog pismenog ugovora o saradnji.

5. Na osnovu utvr|enog prava na premiju, Federalno minis-tarstvo popunjava, ovjerava potpisom i pe~atom nalog za isplatuodgovaraju}eg iznosa premije sa nazivom "Prene{ena sredstva izProra~una-Bud‘eta Federacije Bosne i Hercegovine za isplatupremije za mlijeko i duhan", a u korist ra~una korisnika premije.

6. Ako se uz zahtjev za premiju prila‘u prepisi izvornihisprava (faktura, tovarni list i sl.), oni moraju biti ovjereni odovla{tenih lica i na njih mora biti utisnut pe~at proizvo|a~a, a izvorne isprave donose se na uvid.

Federalno ministarstvo du‘no je na svakoj izvornoj ispraviiz prethodnog stava, koja se podnosi na uvid, nazna~iti da jepremija ispla}ena.

7. Popunjeni nalog za premiju Federalno ministarstvo pod-nosi Zavodu za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine na realizaciju.

8. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu‘benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-021-1192/981. aprila 1998. godine

SarajevoMinistar 

prof. dr Ahmed Smaji}, s. r.

 ________________________(naziv podnosioca zahtjeva)

 ________________________(puna adresa podnosioca)

 ______________(broj protokola)

 _____________(mjesto i datum)

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,VODOPRIVREDE I [UMARSTVA

- Sektor poljoprivrede-

SarajevoHamdije Kre{evljakovi}a br. 3/III

Predmet: Zahtjev za ostvarivanje premije

Na osnovu Odluke o odre|ivanju premije za kravlje i ov~ijemlijeko u 1998. godini ("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj6/98) i Uputstva o na~inu i postupku za ostvarivanje premije za kravlje, ov~ije i kozije mlijeko u 1998. godini ("Slu‘bene novineFederacije BiH", broj _____), molimo Vas da u korist na{eg ‘irora~una broj ______________dozna~ite iznos od KM _________na ime premije za mlijeko proizvedeno i isporu~eno od______do _______1998. godine.

Kao dokaz o ispunjenju uslova za ostvarivanje premijeprila‘e se slijede}a dokumentacija:

(Navesti dokumentaciju koja se prila‘e)M.P. _____________________

(potpis ovla{tenog lica)

Broj 15 - Strana 380 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Utorak, 28. aprila/travnja 1998.

Page 29: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 29/32

OBRA^UN PREMIJE ZA MLIJEKOOD _______ DO ______1998. GODINE

Stvarno prodata iisporu~ena 

koli~ina mlijeka u litrima 

Prora~unatekoli~ine na propisani

procenat 3,2%odnosno 6% u

litrima 

Iznospremi

 jepo 1litru

Ukupan iznospremije za 

mlijeko KM

Ukupno

KM

kravlje ov~ije kozije kravlje ov~ije kozije kravlje ov~ije kozije

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Na temelju to~ke V Odluke o odre|ivanju premije za kravlje,ov~ije i kozije mlijeko u 1998. godini ("Slu‘bene novine Feder-acije BiH", broj 6/98), federalni ministar poljoprivrede, vodo-

privrede i {umarstva, donosiUPUTUO NA^INU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE

PREMIJE ZA KRAVLJE, OV^IJE I KOZIJEMLIJEKO U 1998. GODINI

1. Poduze}a, zemljoradni~ke zadruge i drugi obliciudru‘ivanja zemljoradnika i zemljoradnici (u daljnjem tekstu:proizvo|a~i) koji imaju pravo na premiju u smislu to~ke I Odlukeo odre|ivanju premije za kravlje, ov~ije i kozije mlijeko u 1998.godini (u daljnjem tekstu: Odluka) ostvaruju premiju za kravlje,ov~ije i kozije mlijeko proizvedeno i isporu~eno kupcima uvremenu od 1. sije~nja do 31. prosinca 1998. godine iz sredstava Prora~una-Bud‘eta Federacije Bosne i Hercegovine za 1998.godinu, podno{enjem pismenog zahtjeva Federalnom ministar-stvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (u daljnjem tekstu:

Federalno ministarstvo).2. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji je sastavnidio ove upute.

Podaci koji se navode u zahtjevu moraju biti istovjetni spodacima iz dokumenata na koje se odnose.

Uz zahtjev proizvo|a~i prila‘u slijede}e dokumente:a) fakturu o izvr{enoj prodaji kravljeg, ov~ijeg ili kozijeg

mlijeka, odnosno potvrdu proizvo|a~a o preradi kravljeg,ov~ijeg ili kozijeg mlijeka u vlastitom pogonu ili kodproizvo|a~a ili drugih zemljoradnika, odnosno o prodajimlijeka neposrednim potro{a~ima u vlastitom pogonu ilipreko svoje prodavaonice. U fakturi, odnosno potvrdi,mora biti nazna~en i postotak mlije~ne masti koji sadr‘imlijeko i cijene po jednom litru;

b) dokaz o isporuci prodanog mlijeka (tovarni list, otprem-nica i sl.) sa nednevkom isporuke;

c) potvrdu proizvo|a~a u kojem se za mlijeko za koje se tra‘ipremija posebno nazna~ene:- koli~ine kravljeg, ov~ijeg ili kozijeg mlijeka koje potje~u

iz vlastite proizvodnje;- koli~ine kravljeg, ov~ijeg ili kozijeg mlijeka koje potje~u

iz proizvodnje u suradnji sa udru‘enim i drugim zem-ljoradnicima;

d) obra~un premije u koju se unose podaci o prodanim iisporu~enim stvarnim i prera~unatim koli~inama mlijeka izra‘enim u litrima odvojeno za:- kravlje, ov~ije i kozije mlijeko koje potje~e iz vlastite

proizvodnje;- kravlje, ov~ije i kozije mlijeko koje potje~e iz proizvod-

nje sa udru‘enim i drugim zemljoradnicima.Obra~un treba sadr‘avati podatke po propisanoj shemi koja 

 je sastavni dio ove upute.e) potvrdu proizvo|a~a za kravlje, ov~ije i kozije mlijeko

proizvedeno u suradnji, da je sa udru‘enim i drugimzemljoradnicima zaklju~en ugovor o proizvodnji i is-

poruci, odnosno o preradi kravljeg, ov~ijeg i kozijegmlijeka;

f) potvrda kupca, a za mlijeko koje je proizvo|a~ preradiosam ili u suradnji sa udru‘enim i drugim zemljoradnicima,odnosno prodao neposrednim potro{a~ima potvrduproizvo|a~a da je mlijeko, za koje se tra‘i premija,sadr‘avalo odre|eni postotak mlije~ne masti koje jeprera~unato na koli~ine kravljeg i kozijeg mlijeka sa 3,2%, odnosno na koli~ine ov~ijeg mlijeka sa 6% mlije~nemasti;

g) potvrdu o vo|enju mati~nog knjigovodstva, selekcije ikontrole produktivnosti i zdravstvenog stanja muznihkrava, ovaca i koza za vlastitu proizvodnju i za proizvod-nju mlijeka u suradnji sa udru‘enim i drugim zemljorad-nicima, izdatu od proizvo|a~a;

h) nepopunjen nalog za prijenos (obrazac 41).3. Zahtjev za isplatu premije podnosi se Federalnom minis-

tarstvu najkasnije do 15-og u teku}em mjesecu za prethodnimjesec.

Izuzetno od prethodnog stavka zahtjev za isplatu premije za mjesec sje~anj, velja~a, o‘ujak i travanj, podnijet }e se najdaljedo 15. svibnja 1998. godine.

4. Pod kravljim, ov~ijim ili kozijim mlijekom vlastite proiz-vodnje podrazumijeva se mlijeko koje je proizvo|a~ proizveo odvlastitih muznih krava, ovaca i koza.

Pod kravljim, ov~ijim ili kozijim mlijekom podrazumijeva se mlijeko proizvedeno, odnosno prera|eno na temelju prethod-nog zaklju~enog pismenog ugovora o suradnji.

5. Na temelju utvr|enog prava na premiju, Federalno minis-tarstvo popunjava, ovjerava potpisom i pe~atom nalog za isplatuodgovaraju}eg iznosa premije sa nazivom "Prene{ena sredstva izProra~una-Bud‘eta Federacije Bosne i Hercegovine za isplatupremije za mlijeko i duhan", a u korist ra~una korisnika premije.

6. Ako se uz zahtjev za premiju prila‘u prijepisi izvornih

isprava (faktura, tovarni list i sl.), oni moraju biti ovjereni odovla{tenih osoba i na njih mora biti utisnut pe~at proizvo|a~a, a izvorne isprave donose se na uvid.

Federalno ministarstvo du‘no je na svakoj izvornoj ispraviiz prethodnog stava, koja se podnosi na uvid, nazna~iti da jepremija ispla}ena.

7. Popunjeni nalog za premiju Federalno ministarstvo pod-nosi Zavodu za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine na realizaciju.

8. Ova uputa stupa na snagu idu}eg dana od dana objavlji-vanja u "Slu‘benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-021-1192/981. travnja 1998. godine

SarajevoMinistar 

prof. dr Ahmed Smaji}, v. r.

 ______________________

naziv podnosioca zahtjeva)

 ________________________(puna adresa podnosioca)

 ______________(broj protokola)

 _____________(mjesto i nadnevak)

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,VODOPRIVREDE I [UMARSTVA

- Sektor poljoprivrede-Sarajevo

Hamdije Kre{evljakovi}a br. 3/III

Predmet: Zahtjev za ostvarivanje premijeNa osnovu Odluke o odre|ivanju premije za kravlje i ov~ije

mlijeko u 1998. godini ("Slu‘bene novine Federacije BiH’, broj

Utorak, 28. aprila/travnja 1998. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 15 - Strana 381

Page 30: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 30/32

6/98) i Uputstva o na~inu i postupku za ostvarivanje premije za kravlje, ov~ije i kozije mlijeko u 1998. godini ("Slu‘bene novineFederacije BiH", broj ______), molimo Vas da u korist na{eg ‘irora~una broj ______________ dozna~ite iznos od KM ________na ime premije za mlijeko proizvedeno i isporu~eno od _______do ________ 1998. godine.

Kao dokaz o ispunjenju uslova za ostvarivanje premijeprila‘e se slijede}a dokumentacija:(Navesti dokumentaciju koja se prila‘e)

M.P. _____________________(potpis ovla{temog lica)

OBRA^UN PREMIJE ZA MLIJEKOOD _______ DO ______1998. GODINE

Stvarno prodata iisporu~ena 

koli~ina mlijeka u litrima 

Prora~unatekoli~ine na propisani

procenat 3,2%odnosno 6% ulitrima 

Iznospremi

 je

po 1litru

Ukupan iznospremije za 

mlijeko KM

Ukupno

KM

kravlje ov~ije kozije kravlje ov~ije kozije kravlje ov~ije kozije

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

106Na osnovu ta~ke VI Odluke o odre|ivanju premije za sirovi

duhan u listu roda 1998. godine ("Slu‘bene novine FederacijeBiH", broj 6/98), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivredei {umarstva, donosi

UPUTSTVO

O NA^INU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJEPREMIJE ZA SIROVI DUHAN U LISTU RODA1998. GODINE

1. Preduze}a, zemljoradni~ke zadruge i drugi obliciudru‘ivanja zemljoradnika i zemljoradnici koji proizvode siroviduhan u listu (u daljem tekstu: proizvo|a~i), a koji imaju pravona premiju u smislu ta~. I i II Odluke o odre|ivanju premije za sirovi duhan u listu roda 1998. godine, ostavruju premiju za proizvedene koli~ine sirovog duhana u listu roda 1998. godine,pod uslovom da je isporu~en preduze}ima koja se bave otkupom,obradom, doradom i preradom sirovog duhana u listu (u daljemtekstu: korisnik premije) koja su sa teritorije Federacije Bosne iHercegovine.

2. Primija iz prethodne ta~ke ispla}uje se iz sredstava Prora~una - Bud‘eta Federacije Bosne i Hercegovine za 1998.

godinu, na osnovu pismenog zahtjeva koji korisnik premije pod-nosi Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i{umarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo).

3. Uz zahtjev korisnik premije prila‘e:a) spisak proizvo|a~a sirovog duhana u listu sa kojima je

zaklju~en ugovor o proizvodnji i isporuci, ime i prezimeproizvo|a~a, adresa, broj i datum ugovora, ugovorena koli~ina, isporu~ena koli~ina, premija po kilogramu iukupna premija.

Spisak proizvo|a~a sirovog duhana u listu ovjerava potpisomi pe~atom, korisnik premije.

b) nepopunjen nalog za prenos (obrazac 41).4. Zahtjev za premiju podnosi se najkasnije do 28. februara 

1999. godine.5. Na osnovu utvr|enog prava na premiju, Federalno minis-

tarstvo popunjava, ovjerava potpisom i pe~atom nalog za isplatuodgovaraju}eg iznosa premije sa nazivom "Prene{ena sredstva izProra~una-Bud‘eta Federacije Bosne i Hercegovine za isplatupremije za mlijeko i duhan", a u korist ra~una korisnika premije.

6. Ako se uz zahtjev prila‘e prepis spiska proizvo|a~a, onmora biti ovjeren potpisom i pe~atom korisnika premije, a izvornispisak donosi se na uvid.

Federalno ministarstvo du‘no je na izvorni spisak iz prethodnogstava, koji se podnosi na uvid, nazna~iti da je premija ispla}ena.

7. Prilo‘eni nalog za premiju Federalno ministarstvo podnosiZavodu za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine na realizaciju.

8. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu‘benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-021-1192-1/981. aprila 1998. godine

SarajevoMinistar 

prof. dr Ahmed Smaji}, s. r.

Na temelju to~ke VI Odluke o odre|ivanju premije za siroviduhan u listu roda 1998. godine ("Slu‘bene novine FederacijeBiH", broj 6/98), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede

i {umarstva, donosiUPUTU

O NA^INU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJEPREMIJE ZA SIROVI DUHAN U LISTU RODA

1998. GODINE1. Poduze}a, zemljoradni~ke zadruge i drugi oblici udru‘ivanja 

zemljoradnika i zemljoradnici koji proizvode sirovi duhan u listu (udaljem tekstu: proizvo|a~i), a koji imaju pravo na premiju u smisluto~. I i II Odluke o odre|ivanju premije za sirovi duhan u listu roda 1998. godine, ostvaruju premiju za proizvodene koli~ine sirovogduhana u listu roda 1998. godine, pod uvjetom da je isporu~enpoduze}ima koja se bave otkupom, obradom, doradom i preradomsirovog duhana u listu (u daljem tekstu: korisnik premije) koja su sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Primija iz prethodne to~ke ispla}uje se iz sredstava 

Prora~una - Bud‘eta Federacije Bosne i Hercegovine za 1998.godinu, na temelju pismenog zahtjeva koji korisnik premijepodnosi Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i{umarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo).

3. Uz zahtjev korisnik premije prila‘e:a) popis proizvo|a~a sirovog duhana u listu sa kojima je

zaklju~en ugovor o proizvodnji i isporuci, ime i prezimeproizvo|a~a, adresa, broj i nadnevak ugovora, ugovorena koli~ina, isporu~ena koli~ina, premija po kilogramu iukupna premija.

Popis proizvo|a~a sirovog duhana u listu ovjerava potpisomi pe~atom, korisnik premije.

b) nepopunjen nalog za prenos (obrazac 41).4. Zahtjev za premiju podnosi se najkasnije do 28. velja~e

1999. godine.5. Na temelju utvr|enog prava na premiju, Federalno minis-

tarstvo popunjava, ovjerava potpisom i pe~atom nalog za isplatuodgovaraju}eg iznosa premije sa nazivom "Prene{ena sredstva izProra~una-Bud‘eta Federacije Bosne i Hercegovine za isplatupremije za mlijeko i duhan", a u korist ra~una korisnika premije.

6. Ako se uz zahtjev prila‘e prepis spiska proizvo|a~a, onmora biti ovjeren potpisom i pe~atom korisnika premije, a izvornispisak donosi se na uvid.

Federalno ministarstvo du‘no je na izvorni spisak iz prethod-nog stavka, koji se podnosi na uvid, nazna~iti da je premija ispla}ena.

7. Prilo‘eni nalog za premiju Federalno ministarstvo podnosiZavodu za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine na realizaciju.

8. Ova uputa stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-vanja u "Slu‘benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-021-1192-1/981. travnja 1998. godineSarajevo

Ministar prof. dr Ahmed Smaji}, v. r.

Broj 15 - Strana 382 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Utorak, 28. aprila/travnja 1998.

Page 31: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 31/32

Ustavni sudFederacije Bosne i Hercegovine

Na temelju ~lanka 14. Odluke o organiziranju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu‘bene novine FederacijeBiH", br. 2/96 i 1/97), Ustavni sud Federacije Bosne i Herce-govine na sjednici Ustavnog suda, odr‘anoj 25. o‘ujka/marta 1998. godine, donio je

ODLUKUO IZBORU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA

PREDSJEDNIKA USTAVNOG SUDAFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

IZa predsjednika Ustavnog suda Federacije Bosne i Herce-

govine izabran je MUAMER HERCEGIJA.II

Za zamjenika predsjednika Ustavnog suda Federacije Bosnei Hercegovine izabrana je KATARINA MANDI].

IIIOva odluka objavit }e se u "Slu‘benim novinama Federacije

BiH".

Broj S-61/9825. o‘ujka/marta 1998. godine

Sarajevo

PredsjednikUstavnog suda Federacije

Bosne i Hercegovinemr Mirko Bo{kovi}, v. r.

KONKURSI - OGLASIHBR P "HOTELI ILID@A", d.j.l. Ilid‘a, na osnovu odluke

Upravnog odbora broj: 830-UO/98 od 23.04.1998. godine,Komisija za provo|enje licitacije raspisuje:

LICITACIJU(javnu prodaju)

slijede}ih osnovnih sredstava 

R/b Vrsta vozila  Marka i tip God.

proizv.Po~.

cijena 

01. Teretnovozilo

TAM 80 T 50 E3,2 1989 10.000,00 DEM

02. Teretnovozilo

CITROEN C25FURGON 1993 15.000,00 DEM

Sredstva se nalaze na AUTO KAMPU Ilid‘a, TC "OAZA",Bokeljskih mornara bb. i mogu se pogledati svakim danom od10 do 15 sati.

Licitacija }e se obaviti 08.05.1998. godine sa po~etkom u 10sati (na pomenutoj adresi).

Zainteresovani kupci (licitanti) su du‘ni uplatiti iznos od10% od po~etne cijene onog vozila u ~ijem licitiranju }eu~estvovati, na blagajni preduze}a. (so-1134/98)

SADR@AJ

90 Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinar-stvu (bosanski jezik) 353Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinar-stvu (hrvatski jezik) 359

91 Odluka o pomilovanju osu|enih osoba 365

92 Odluka o pomilovanju osu|enih osoba 365

93 Uredba o uslovima koje je preduze}e odnosno drugopravno lice du‘no da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovanedjelatnosti (bosanski jezik) 365Uredba o uvjetima koje je poduze}e odnosno druga 

pravna osoba du‘na ispunjavati glede broja uposlenihdjelatnika u svezi obavljanja registrirane djelatnosti(hrvatski jezik) 367

94 Odluka o privremenom na~inu obra~unavanja i uplatei o visini stope doprinosa za mirovinsko-invalidsko izdravstveno osiguranje iz pla}a pripadnika VojskeFederacije Bosne i Hercegovine za 1998. godinu 368

95 Odluka o privremenom ukidanju stope poreza na promet dizel goriva za rudnike uglja, termoelektrane,Vojsku Federacije Bosne i Hercegovine i proljetnusjetvu i ulja i maziva za Vojsku Federacije Bosne iHercegovine (bosanski jezik) 368Odluka o privremenom ukidanju stope poreza na promet dizel goriva za rudnike uglja, termoelektrane,vojsku Federacije Bosne i Hercegovine i proljetnusjetvu i ulja i maziva za Vojsku Federacije Bosne i

Hercegovine (hrvatski jezik) 36996 Odluka o privremenom davanju na kori{tenje dijela 

zgrade u ulici \oke Mazali}a broj 5 370

97 Odluka o po~etku rada Zavoda za transfuzijskumedicinu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 370Odluka o po~etku rada Zavoda za transfuzijskumedicinu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 370

98 Odluka o po~etku rada Zavoda za javno zdravstvoFederacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 371Odluka o po~etku rada Zavoda za javno zdravstvoFederacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 372

99 Odluka o po~etku rada Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 372

Odluka o po~etku rada Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 373100 Odluka o odre|ivanju organa za prodaju stanova u

ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 374Odluka o odre|ivanju organa za prodaju stanova uime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 374

101 Rje{enje o postavljenju sekretara Federalnog minis-tarstva prostornog ure|enja i okoli{a  374

102 Uputstvo o na~inu rada i postupanju Finansijskepolicije-Financijske policije i o na~inu postupanja sprivremeno i stalno oduzetom robom 374Naputak o na~inu rada i postupanju Financijskepolicije-Finansijske policije i o na~inu postupanja sprivremeno i stalno oduzetom robom (bosanski jezik) 377

103 Naredbu o izmjenama Naredbe o zabrani uvoza uFederaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teri-torije Federacije Bosne i Hercegovine po{iljaka 

Utorak, 28. aprila/travnja 1998. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 15 - Strana 383

Page 32: Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 5, broj 15; 28.4.1998]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-5-broj-15-2841998 32/32

goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom odgoveda, oplo|enih jajnih }elija za oplo|avanjegoveda, hrane za ‘ivotinje i drugih predmeta kojima se mo‘e unositi zarazana bolest bovina spongiofor-mna encefalopatija iz Holandije (bosanski jezik) 379

Naredbu o izmjenama Naredbe o zabrani uvoza uFederaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teri-torije Federacije Bosne i Hercegovine po{iljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom odgoveda, oplo|enih jajnih }elija za oplo|avanjegoveda, hrane za ‘ivotinje i drugih predmeta kojima se mo‘e unositi zarazana bolest bovina spongiofor-mna encefalopatija iz Holandije (hrvatski jezik) 379

104 Naredba o prestanku va‘enja Naredbe o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza prekoteritorije Federacije Bosne i Hercegovine po{iljaka doma}ih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i ot-padaka od tih ‘ivotinja iz Savezne Republike

Njema~ke-pokrajina Mecklenburg-Vorpommern iLower Saxony 379

105 Uputstva o na~inu i postupku za ostvarivanje premijeza kravlje, ov~ije i kozije mlijeko u 1998. godini(bosanski jezik) 379Uputa o na~inu i postupku za ostvarivanje premije za kravlje, ov~ije i kozije mlijeko u 1998. godini (hrvat-ski jezik) 381

106 Uputstvo o na~inu i postupku za ostvarivanje premijeza sirovi duhan u listu roda 1998. godine (bosanski jezik) 382Uputa o na~inu i postupku za ostvarivanje premije za sirovi duhan u listu roda 1998. godine (hrvatski jezik) 382

USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjed-nika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine 383

Izdava~: Javno preduze}e Novinsko-izdava~ka organizacija Slu‘beni list BiH - Sarajevo, Ulica Magribija 3 - Po{tanski fah 3 - Direktor i odgovorniurednik Mehmedalija Huremovi} - Telefon - direktor: 663-470, fax 663-470 - Redakcija i Pretplata: 663-471 - Ra~unovodstvo: 651-257 - Poslovnica,Malta 21 - Akontacija pretplate se utvr|uje kvartalno, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: 10100-603-1396 za dinarsko poslovanje i ra~una:10100-603-2001396 za devizno poslovanje - Grafi~ka priprema: JP NIO Slu‘beni list BiH Sarajevo - [tampa: "OKO" dd sa p.o. Sarajevo - Za {tamparijuRasim Rapa - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista."Slu‘bene novine Federacije BiH" su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Prema mi{ljenju Ministarstva obrazovanja, nauke,

kulture i sporta broj: 08-114-4/95 od 13. 3. 1995. godine, slu‘beno glasilo smatra se proizvodom iz ~lana 19. stav 1. ta~ka 12. Uredbe sa zakonskomsnagom o porezu na promet proizvoda i usluga, za koje se ne pla}a porez na promet proizvoda, a po mi{ljenju Ministarstva finansija broj 05-021-1768/95od 28. 3. 1995. godine, prodaja slu‘benog glasila ne spada u prodaju proizvoda koji slu‘e krajnjoj li~noj potro{nji, te ne podlije‘e pla}anju poreza trgovine

Broj 15 - Strana 384 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Utorak, 28. aprila/travnja 1998.