of 17 /17
Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI. Đurđevac, 16. listopada 2018. ISSN 1845-9331 AKTI GRADSKOG VIJEĆA 100 Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 14. sjednici održanoj dana 15. listopada 2018. godine, donijelo je ODLUKU o kratkoročnom zaduživanju Grada Đurđevca I. Grad Đurđevac zadužit će se uzimanjem kratkoročnog revolving kredita kod Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka za iznos do 6,000.000,00 kn. II. Grad Đurđevac zadužit će se pod sljedećim uvjetima: - Banka: Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka - Vrsta: kratkoročni revolving kredit - Rok otplate: 12 mjeseci - Način otplate: sukcesivno prema mogućnosti do roka dospijeća kredita - Kamatna stopa: 1,15% godišnje, fiksna - Obračun i naplata kamate: mjesečno - Valuta: kune - Naknada: 0,10% na odobreni iznos - Sredstva osiguranja: zadužnica Grada Đurđevca na odobreni iznos revolving kredita. III. Kratkoročni revolving kredit koristit će se u svrhu održavanja tekuće likvidnosti te premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. IV. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpisivanje ugovora o kratkoročnom revolving kreditu. GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA KLASA: 400-01/18-01/75 URBROJ: 2137/03-03-01/09-18-3 Đurđevac, 15. listopada 2018. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE...

Broj 8 SLUBENE NOVINE GRADA UREVCA Stranica 1

Slubene novine GRADA UREVCA

Broj 8 - Godina LI. urevac, 16. listopada 2018. ISSN 1845-9331 AKTI GRADSKOG VIJEA 100 Na temelju lanka 86.a Zakona o proraunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i lanka 29. Statuta Grada urevca (Slubene novine Grada urevca broj 3/09., 1/13., 5/14. proieni tekst, 1/18. i 5/18. proieni tekst) Gradsko vijee Grada urevca na 14. sjednici odranoj dana 15. listopada 2018. godine, donijelo je

ODLUKU o kratkoronom zaduivanju

Grada urevca

I.

Grad urevac zaduit e se uzimanjem kratkoronog revolving kredita kod Erste & Steiermrkische bank d.d. Rijeka za iznos do 6,000.000,00 kn.

II.

Grad urevac zaduit e se pod sljedeim uvjetima: - Banka: Erste & Steiermrkische bank d.d. Rijeka - Vrsta: kratkoroni revolving kredit - Rok otplate: 12 mjeseci - Nain otplate: sukcesivno prema mogunosti do roka dospijea kredita - Kamatna stopa: 1,15% godinje, fiksna

- Obraun i naplata kamate: mjeseno - Valuta: kune - Naknada: 0,10% na odobreni iznos - Sredstva osiguranja: zadunica Grada urevca na odobreni iznos revolving kredita.

III.

Kratkoroni revolving kredit koristit e se u svrhu odravanja tekue likvidnosti te premoivanja jaza nastalog zbog razliite dinamike priljeva sredstava i dospijea obveza.

IV.

Ovlauje se gradonaelnik Grada urevca za potpisivanje ugovora o kratkoronom revolving kreditu.

GRADSKO VIJEE GRADA UREVCA

KLASA: 400-01/18-01/75 URBROJ: 2137/03-03-01/09-18-3 urevac, 15. listopada 2018.

PREDSJEDNIK eljko Lackovi, dipl.iur., v. r.

Broj 8 SLUBENE NOVINE GRADA UREVCA Stranica 2

101 Na temelju lanka 78. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18.) i lanka 29. Statuta Grada urevca ("Slubene novine Grada urevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. proieni tekst, 1/18. i 5/18. proieni tekst), Gradsko vijee Grada urevca na 14. sjednici odranoj 15. listopada 2018., donijelo je

O D L U K U o komunalnom doprinosu na podruju

Grada urevca I. OPE ODREDBE

lanak 1. Ovom Odlukom utvruju se: - zone u Gradu urevcu za plaanje komunalnog doprinosa, - jedinina vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Gradu urevcu (u daljnjem tekstu: jedinina vrijednost komunalnog doprinosa), - nain i rokovi plaanja komunalnog doprinosa, - opi uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinanim sluajevima odobrava djelomino ili potpuno oslobaanje od plaanja komunalnog doprinosa.

lanak 2. Komunalni doprinos prihod je prorauna Grada urevca koji se koristi samo za financiranje graenja i odravanja komunalne infrastrukture.

lanak 3. Obveznik plaanja komunalnog doprinosa je vlasnik zemljita na kojem se gradi graevina ili se nalazi ozakonjena graevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaanja komunalnog doprinosa. II. ZONE ZA PLAANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

lanak 4.

Za odreivanje lokacije graevine pripadajuoj zoni primjenjuju se zone za obraun komunalne naknade na podruju Grada urevca (nalaze se u prilogu ove Odluke).

III. JEDININA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

lanak 5. Komunalni doprinos za zgrade obraunava se mnoenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgraena izraenog u kubnim metrima (m3) s jedininom vrijednou komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgraena. Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene graevine te spremnike za naftu i druge tekuine s pokrovom ija visina se mijenja, obraunava se mnoenjem tlocrtne povrine graevine koja se gradi ili je izgraena izraene u etvornim metrima (m2) s jedininom vrijednou komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se graevina gradi ili je izgraena. Ako se postojea zgrada uklanja zbog graenja nove zgrade ili ako se postojea zgrada dograuje ili nadograuje, komunalni doprinos obraunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijanji obujam zgrade.

lanak 6. Jedinine vrijednosti komunalnog doprinosa odreuju se u kunama po m3 za zgrade, odnosno m2 za otvorene bazene, primjenom naina obrauna iz lanka 5. ove Odluke i iznose: - za I. zonu 30,00 kuna, - za II. zonu 20,00 kuna. IV. NAIN I ROKOVI PLAANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

lanak 7. Komunalni doprinos plaa se na temelju rjeenja koje po slubenoj dunosti ili po zahtjevu stranke donosi Upravni odjel za prostorno planiranje, ureenje i komunalne djelatnosti Grada urevca (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

lanak 8. Rjeenje o komunalnom doprinosu mora sadravati : 1. podatke o obvezniku komunalnog doprinosa, 2. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik duan platiti,

Broj 8 SLUBENE NOVINE GRADA UREVCA Stranica 3

3. obvezu, nain i rokove plaanja komunalnog doprinosa i 4. prikaz naina obrauna komunalnog doprinosa za graevinu koja se gradi ili je izgraena s iskazom obujma odnosno povrine graevine i jedinine vrijednosti komunalnog doprinosa.

lanak 9. Obveznik fizika osoba duan je platiti komunalni doprinos: - u jednom obroku, ako je iznos komunalnog doprinosa utvren do 3.000,00 kuna, - u dva jednaka tromjesena obroka ako je komunalni doprinos utvren u iznosu od 3.000,00 kuna do 6.000,00 kuna, - u tri jednaka tromjesena obroka ako je komunalni doprinos vei od 6.000,00 kuna. Obveznik pravna osoba duan je platiti komunalni doprinos:

- u jednom obroku, ako je iznos komunalnog doprinosa utvren do 100.000,00 kuna,

- maksimalno u 12 obroka u roku od godine dana, ako je iznos komunalnog doprinosa utvren u iznosu viem od 100.000,00 kuna.

Komunalni doprinos, odnosno prvi mjeseni obrok obveznik je duan platiti u roku od 8 dana po izvrnosti rjeenja o komunalnom doprinosu. V. POTPUNO ILI DJELOMINO OSLOBAANJE OD PLAANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

lanak 10. Komunalni doprinos ne plaa se za graenje i ozakonjenje: - komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova, - vojnih graevina, - prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektronike komunikacijske infrastrukture, - nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova, - sportskih i djejih igralita, - ograda, zidova i potpornih zidova, - parkiralita, cesta, staza, mostia, fontana, cisterna za vodu, septikih jama, sunanih kolektora, fotonaponskih modula na graevnoj estici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojee graevine ili na postojeoj

graevini koji su namijenjeni uporabi te graevine, - spomenika. Od plaanja komunalnog doprinosa potpuno se oslobaaju Grad urevac, usta-nove i trgovaka drutva u pretenom vlasnitvu Grada urevca kao investitori ili organizatori izgradnje te kod ozakonjenja graevina.

Od plaanja komunalnog doprinosa potpuno se oslobaaju obveznici koji grade nove graevine na mjestima zaputenih stambenih objekata iz Registra zaputenih stambenih objekata na podruju Grada urevca (u daljnjem tekstu: Registar) koji vodi Upravni odjel. Registar je ustrojen na temelju sljedeih kriterija:

- da se radi o objektima koji predstavljaju opasnost po sigurnost ljudi i imovine i - da predmetni objekti ne

zadovoljavaju minimalne tehnike uvjete za stanovanje ili obavljanje poduzetnike djelatnosti. Registar je objavljen na web stranici Grada urevca: www.djurdjevac.hr i na taj nain dostupan javnosti.

lanak 11. Obvezniku komunalnog doprinosa fizikoj osobi i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, jedinina vrijednost komunalnog doprinosa za gospodarske graevine (upe, kolnici, sjenici, ljetne kuhinje, spremita poljoprivrednih strojeva i proizvoda, staje, svinjci, kokoinjci i sl.) obraunat e se u 30%-tnom iznosu.

lanak 12. Obveznicima plaanja komunalnog doprinosa koji su ozakonili nezakonito izgraenu zgradu, osim za pomonu zgradu, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (Narodne novine broj 86/12., 143/13. i 165/17.) odobrava se popust od 50% na obraunati iznos komunalnog doprinosa. Odredba stavka 1. ovog lanka odnosi se samo na fizike osobe. Komunalni doprinos za nezakonito izgraenu zgradu ozakonjenu sukladno Zakonu iz stavka 1. ovog lanka obveznik plaa uplatom na iro raun Grada urevca u roku od 30 dana od izvrnosti rjeenja o komunalnom doprinosu.

Broj 8 SLUBENE NOVINE GRADA UREVCA Stranica 4

Ako obveznik komunalnog doprinosa iz stavka 3. ovog lanka zatrai odgodu plaanja komunalnog doprinosa ili odgodu poetka plaanja u sluaju obrone otplate, odobrava se odgoda plaanja odnosno odgoda poetka plaanja komunalnog doprinosa za godinu dana od dana izvrnosti rjeenja o komunalnom doprinosu.

lanak 13.

Oslobaaju se od plaanja

komunalnog doprinosa investitori za graevine namijenjene proizvodnim djelatnostima u iznosu 100% u poslovnim zonama A i B u gradu urevcu.

Od plaanja komunalnog doprinosa za graevine namijenjene neproizvodnim djelatnostima u poslovnim zonama A i B u gradu urevcu, oslobaaju se investitori za svakog novozaposlenog radnika s podruja Grada urevca u iznosu od 2%, a za svakog novozaposlenog radnika izvan podruja Grada urevca u iznosu od 1%.

Zahtjev za osloboenje plaanja komunalnog doprinosa podnosi se Upravnom odjelu u roku od 6 mjeseci od pokretanja poslovne aktivnosti investitora te e se investitoru sukladno odredbi stavka 2. ovog lanka izmijeniti rjeenje o visini komunalnog doprinosa i izvriti povrat uplaenog komunalnog doprinosa.

Poduzetnici koji ire aktivnosti u poslovnim zonama A i B te grade graevine za neproizvodne djelatnosti, a imaju sjedite tvrtke u Gradu urevcu, oslobaaju se plaanja komunalnog doprinosa za postojee zaposlene radnike pod istim uvjetima navedenim u stavku 2. ovog lanka.

lanak 14.

Pravo na djelomino ili potpuno oslobaanje od komunalnog doprinosa uz predoenje potrebnih dokaza imaju i osobe (invalidi Domovinskog rata i dr.) kojima je to pravo utvreno posebnim propisima, na nain i po postupku utvren tim propisima.

lanak 15. Rjeenje o oslobaanju ili djelominom oslobaanju od plaanja komunalnog doprinosa u sluajevima iz lanka 10., 11., 12., 13. i 14. ove Odluke donosi Upravni odjel.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

lanak 16. Postupci zapoeti do stupanja na snagu ove Odluke nastavit e se i dovriti sukladno odredbi lanka 86. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu na sljedei nain: - rjeenje o komunalnom doprinosu pokrenutom po zahtjevu stranke donosi se u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnoenja zahtjeva stranke za donoenje tog rjeenja, - rjeenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po slubenoj dunosti donosi se u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomonosti graevinske dozvole, pravomonosti rjeenja o izvedenom stanju odnosno koja je na snazi na dan donoenja rjeenja o komunalnom doprinosu ako se radi o graevini koja se prema posebnim propisima kojima se ureuje gradnja moe graditi bez graevinske dozvole.

lanak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaiti Odluka o komunalnom doprinosu (Slubene novine Grada urevca broj 10/14.).

lanak 18. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slubenim novinama Grada urevca.

GRADSKO VIJEE GRADA UREVCA

KLASA: 363-01/18-01/139 URBROJ: 2137/03-02-01/07-18-1 urevac, 15. listopada 2018.

PREDSJEDNIK eljko Lackovi, dipl.iur., v. r.

PODRUJE ZONA ZA OBRAUN

KOMUNALNE NAKNADE

I. ZONA U urevcu:

1. Trg svetog Jurja 2. Ulica Stjepana Radia 3. Malinov trg

Broj 8 SLUBENE NOVINE GRADA UREVCA Stranica 5

4. Ulica ure Basarieka 5. Vinogradska ulica 6. Ulica Ivana urievia 7. Ulica kralja Tomislava 8. Ulica Antuna Radia 9. Grkinska ulica 10. Ulica bana Jelaia 11. Ulica Tina Ujevia 12. Starogradska ulica 13. Ulica Ljudevita Gaja 14. Ulica Vladimira Nazora 15. Ulica Dr. Ivana Kranjeva 16. Ulica Ivana Maurania 17. Ulica Ivana Gorana Kovaia 18. Ulica Ruera Bokovia 19. Trg hrvatske mladosti 20. Ciglenska ulica 21. Vinogradska ulica 22. kurdijeva ulica 23. Ulica 1. svibnja 24. Bregovita ulica 25. Kolodvorska ulica 26. Ulica Donji Brvci 27. Ulica Antuna Gustava Matoa 28. Ulica Grgura Karlovaana 29. Bjelovarska ulica 30. Ulica mladosti 31. Ulica Andrije Hebranga 32. Ulica Kudrinke 33. Ulica Ivana Gundulia 34. Ulica andora Brauna 35. Ulica Peenica 36. Ulica kralja Zvonimira 37. Ulica Mihovila Pavleka

Mikine 38. Ulica Eugena Kumiia 39. Ulica Petra Zrinskog 40. Radnika cesta 41. Ulica Augusta enoe 42. Ulica Matije Gupca 43. Istarska ulica 44. Severovaka ulica 45. Meana ulica 46. Ulica Pavla Radia 47. Ulica Miroslava Krlee 48. Tratinska ulica 49. Ulica kralja Petra Kreimira 50. Rusanova ulica 51. Ulica Mare Matoec 52. Branimirova ulica 53. Ulica Petra Preradovia 54. Naselje Stiska

Nekretnine u k.o. urevac I. katastarskih oznaka: kbr. 1363/1, 1418/2, 1414, 1418/6, 1418/1, 3044, 1418/6 i 1418/7.

Nekretnine u k.o. urevac II. katastarskih oznaka: kbr. 5297/9, 5297/10, 5297/8, 5297/2, 5297/5, 5297/11, 5297/12, 5297/13, 5297/14, 5297/1, 5297/6, 5297/7, 2571/18, 2848/3, 2845/1, 2853/9, 2850/13, 2573/5, 2570/13, 2970. Nekretnine u k.o. Severovci katastarskih oznaka: kbr. 817/1, 817/2, 819/1, 819/2 i 819/3 i 1222/2. Nekretnine u k.o. Sveta Ana katastarskih oznaka: kbr. 122/5, 286/26 i 201/3.

II. ZONA Naselja: 1. Sveta Ana 2. Mietinac 3. epelovac 4. Budrovac 5. Sirova Katalena 6. Suha Katalena 7. Severovci 8. Grkine

102

Na temelju lanka 49. stavka 4., lanka 51. stavka 5. i lanka 62. stavka 5. Zakona o zatiti ivotinja (Narodne novine broj 102/17.) i lanka 29. Statuta Grada urevca ("Slubene novine Grada urevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. proieni tekst, 1/18. i 5/18. proieni tekst), Gradsko vijee Grada urevca, na 14. sjednici odranoj 15. listopada 2018. godine donijelo je

O D L U K U

o uvjetima i nainu dranja kunih ljubimaca i nainu postupanja s

naputenim i izgubljenim ivotinjama te divljim ivotinjama na podruju

Grada urevca I. OPE ODREDBE

lanak 1.

Odlukom o uvjetima i nainu dranja

kunih ljubimaca i nainu postupanja s naputenim i izgubljenim ivotinjama te

Broj 8 SLUBENE NOVINE GRADA UREVCA Stranica 6

divljim ivotinjama na podruju Grada urevca (u daljnjem tekstu: Odluka) ureuju se uvjeti i nain dranja kunih ljubimaca, nain kontrole njihova razmnoavanja, te nain postupanja s naputenim i izgubljenim ivotinjama na podruju Grada urevca.

lanak 2. Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedee znaenje: 1. izgubljena ivotinja je ivotinja koja je odlutala od vlasnika i on je trai, 2. kuni ljubimci su ivotinje koje ovjek dri zbog drutva, zatite i pomoi ili zbog zanimanja za te ivotinje, 3. naputena ivotinja je ivotinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i ivotinja koju je napustio zbog vie sile kao to su bolest, smrt ili gubitak slobode te ivotinja koje se vlasnik svjesno odrekao, 4. opasne ivotinje su ivotinje koje zbog neodgovarajuih uvjeta dranja i postupanja s njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i ivotinja te koje pokazuju napadako ponaanje prema ovjeku, 5. posjednik ivotinje odnosno kunog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizika osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit ivotinje, 6. prijevoz je premjetanje ivotinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, ukljuujui postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredite, 7. radne ivotinje su psi koji slue kao tjelesni uvari i uvari imovine, psi vodii slijepih i oni koji slue za pomo, psi tragai i psi koji slue za obavljanje drugih poslova, 8. sklonite za ivotinje (u daljnjem tekstu: sklonite) je objekt u kojem se smjetaju i zbrinjavaju naputene i izgubljene ivotinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomo, 9. slubene ivotinje su ivotinje koje imaju licencu za rad i slue za obavljanje poslova pojedinih dravnih tijela. II. UVJETI I NAIN DRANJA KUNIH LJUBIMACA Opi uvjeti dranja kunih ljubimaca

lanak 3.

(1) Posjednik je duan:

1. osigurati kunim ljubimcima dranje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predvienim Zakonom o zatiti ivotinja i ovom Odlukom, 2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veliini sukladno vaeim zakonskim propisima i zatitu od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje, 3. psima osigurati pseu kuicu ili odgovarajuu nastambu u skladu s vaeim zakonskim propisima, 4. oznaiti mikroipom pse i cijepiti protiv bjesnoe sukladno Zakonu o veterinarstvu, 5. onemoguiti bijeg i kretanje pasa po javnim povrinama bez nadzora, 6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa te imati ispravno zvono na ulaznim dvorinim ili vrtnim vratima, 7. pravodobno zatraiti veterinarsku pomo te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuu njegu bolesnih i ozlijeenih ivotinja, 8. osigurati kunim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omoguiti pristup svjeoj pitkoj vodi, 9. redovito odravati istim prostor u kojem borave kuni ljubimci. (2) Posjednik ne smije: 1. zanemarivati kune ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smjetaj, ishranu i njegu, 2. ograniavati kretanje kunim ljubimcima na nain koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah. (3) Zabranjeno je: 1. bacanje petardi ili drugih pirotehnikih sredstava na ivotinje, 2. tranje ivotinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu, 3. drati pse trajno vezane ili ih trajno drati u prostorima ili dijelu dvorita bez omoguavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora, 4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograivanje dijela dvorita nije izvedivo. U tom sluaju pas se moe vezati na nain da mu je omogueno kretanje u radijusu 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili ozljede te da se sredstvo vezanja ne moe omotati i samim time skratiti na manje od 5 metara. 5. trajno i samostalno dranje kunih ljubimaca na adresi razliitoj od prebivalita

Broj 8 SLUBENE NOVINE GRADA UREVCA Stranica 7

ili boravita posjednika, osim u sluaju kada se radi o radnim psima koji uvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik im je duan osigurati svakodnevni nadzor, 6. drati kao kune ljubimce opasne i potencijalno opasne ivotinjske vrste utvrene vaeim zakonskim propisima o opasnim i potencijalno opasnim ivotinjskim vrstama. (4) Posjednik pasa mora odgovarajuim odgojem i/ili kolovanjem ili drugim mjerama u odnosu na dranje i kretanje pasa osigurati da ivotinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne smije koristiti metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah. (5) Koordinacijska radna skupina iz lanka 70. Zakona o zatiti ivotinja moe predlagati propisivanje uvjeta za dranje razliitih ivotinjskih vrsta. (6) Grad urevac kontrolira obvezu oznaavanja pasa mikroipom, odnosno provjerava jesu li svi psi oznaeni mikroipom. Uvjeti dranja kunih ljubimaca u stambenim zgradama

lanak 4.

(1) Dranje kunih ljubimaca u zajednikim prostorijama zgrada i dvoritima zgrada, kretanje kunih ljubimaca zajednikim dijelovima zgrada i dvoritima zgrada te obvezu ienja tih prostorija i prostora koje oneiste kuni ljubimci sporazumno utvruju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasnitvu. Posjednik kunih ljubimaca duan je drati ih na nain da ne ometaju mir sustanara ili na drugi nain kre dogovoreni kuni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina. (2) Posjednik koji psa dri u stanu ili kui bez okunice, duan ga je svakodnevno izvoditi radi obavljanja nude i zadovoljenja dnevnih fizikih aktivnosti.

lanak 5.

(1) Posjednici kunih ljubimaca u stambenim zgradama duni su prijaviti broj i spol pasa i maaka o kojima skrbe predstavniku stanara. (2) Predstavnik stanara u stambenoj zgradi duan je jednom godinje ili na zahtjev komunalnog redara sakupiti i javiti broj i spol pasa i maaka za svaku stambenu jedinicu.

(3) Predstavnik stanara duan je navedene podatke prikupiti i obraditi sukladno Zakonu o zatiti osobnih podataka.

Uvjeti izvoenja kunih ljubimaca na javne povrine

lanak 6.

Pse se smije izvoditi na javne povrine ako su oznaeni mikroipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.

lanak 7. Kunim ljubimcima koji se kreu slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na djejim igralitima, cvjetnjacima, neograenim sportskim terenima, neograenim dvoritima kola i vrtia te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugroavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez doputenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.

lanak 8.

Iz sigurnosnih razloga prometa, sugraana i drugih ivotinja te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnoavanja zabranjeno je putanje kunih ljubimaca da samostalno eu javnim povrinama bez prisutnosti i nadzora posjednika.

lanak 9.

Posjednik kunog ljubimca duan je pri izvoenju kunog ljubimca na javnu povrinu nositi pribor za ienje i oistiti javnu povrinu koju njegov kuni ljubimac oneisti.

lanak 10.

Kune ljubimce moe se uvoditi u sredstvo javnoga prijevoza samo uz uvjete utvrene posebnom odlukom prijevoznika.

lanak 11.

Ogranienje kretanja kunih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomo osobama s invaliditetom.

Broj 8 SLUBENE NOVINE GRADA UREVCA Stranica 8

Postupanje s opasnim psima

lanak 12.

Posjednik opasnog psa duan je provesti mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.

lanak 13.

Vlasnik opasnog psa mora ga drati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne moe pobjei, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zakljuana.

lanak 14.

Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: OPASAN PAS.

lanak 15.

Izvoenje opasnih pasa na javne povrine doputeno je iskljuivo s brnjicom i na povodcu.

lanak 16.

(1) Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlaten zatraiti na uvid od posjednika potvrdu kojom se potvruje da su nad psom provede sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima. (2) Ukoliko vlasnik ne pokae potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja slubeni zapisnik te obavjetava nadlenu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje. Nain kontrole razmnoavanja kunih ljubimaca

lanak 17.

Zabranjen je uzgoj kunih ljubimaca, osim ukoliko je uzgoj prijavljen pri nadlenom ministarstvu i uzgajiva posjeduje rjeenje nadlenog tijela.

lanak 18. Posjednik je duan drati pod kontrolom razmnoavanje kunih ljubimaca i sprijeiti svako neregistrirano razmnoavanje.

lanak 19.

Na podruju Grada urevca propisuje se trajna sterilizacija kao obvezan nain kontrole razmnoavanja pasa i maaka osim u sluajevima kada: - je posjednik uzgajiva pasa ili maaka te ima rjeenje o registraciji uzgoja nadlenog tijela. III. NAIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUTENIM IVOTINJAMA Postupanje s izgubljenim ivotinjama

lanak 20.

(1) Posjednik kunog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kunog ljubimca prijaviti njegov nestanak sklonitu za ivotinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlatena za voenje Upisnika kunih ljubimaca. (2) Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za vraanje ivotinje, sklonite postaje vlasnik ivotinje te je moe udomiti. (3) Posjednik izgubljene ivotinje duan je nadoknaditi sve trokove kao i svaku tetu koju poini ivotinja od trenutka nestanka do trenutka vraanja posjedniku. Postupanje s naputenim ivotinjama

lanak 21.

(1) Nalaznik naputene ili izgubljene ivotinje mora u roku od tri dana od nalaska ivotinje obavijestiti komunalnog redara Grada urevca, osim ako je ivotinju u tom roku vratio posjedniku. (2) Nalaznik naputene ili izgubljene ivotinje mora pruiti ivotinji odgovarajuu skrb do vraanja posjedniku ili do smjetanja u sklonite za naputene ivotinje. (3) ivotinja se ne smjeta u sklonite ako se po nalasku ivotinje moe utvrditi njezin vlasnik te se ivotinja odmah moe vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne moe doi po ivotinju. Ako se utvrdi posjednik naputene ivotinje, isti je duan nadoknaditi sve trokove kao i svaku tetu koju poini ivotinja od trenutka nestanka do trenutka vraanja posjedniku.

Broj 8 SLUBENE NOVINE GRADA UREVCA Stranica 9

IV. NAIN POSTUPANJA S DIVLJIM IVOTINJAMA Divlja i zatiene divlje vrste

lanak 22. S divljai izvan lovita i zatienim divljim vrstama koje se zateknu na javnim povrinama postupat e se sukladno propisima o zatiti ivotinja, zatiti prirode, veterinarstvu i lovstvu. V. ZATITA IVOTINJA Poticanje zatite ivotinja

lanak 23.

Grad urevac e prema obvezi utvrenoj Zakonom o zatiti ivotinja poticati razvoj svijesti svojih sugraana, posebice mladih, o brizi i zatiti ivotinja. Obveza pruanja pomoi ivotinji

lanak 24.

(1) Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeenu ili bolesnu ivotinju mora joj pruiti potrebnu pomo, a ako to nije u mogunosti sam uiniti, mora joj osigurati pruanje pomoi. (2) Ako se utvrdi posjednik ozlijeene ili bolesne ivotinje, trokove snosi posjednik. Koritenje ivotinja u komercijalne svrhe

lanak 25.

Zabranjeno je koristiti ivotinje za sakupljanje donacija, pronju te izlagati ih na javnim povrinama, sajmovima, trnicama i slino, kao i njihovo koritenje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti Upravnog odjela nadlenog za poslove komunalnog gospodarstva.

lanak 26. Zabranjena je prodaja kunih ljubimaca na javnim povrinama, sajmovima, trnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kunih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine kunim ljubimcima.

VI. NADZOR Ovlasti komunalnog redara

lanak 27.

(1) Nadzor nad ovom Odlukom provodi komunalni redar. U svom postupanju, komunalni redar je ovlaten zatraiti pomo policijskih slubenika ukoliko se prilikom provoenja nadzora ili izvrenja rjeenja opravdano oekuje pruanje otpora. (2) Komunalni redar postupa po slubenoj dunosti kada uoi postupanje protivno Odluci te prema prijavi fizikih ili pravnih osoba. (3) U obavljanju poslova iz svoje nadlenosti, komunalni redar ima pravo i obvezu: 1. pregledati isprave na temelju kojih se moe utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazonih nadzoru, 2. ui u prostore/prostorije u kojima se dre kuni ljubimci, 3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba, 4. zatraiti od stranke podatke i dokumentaciju, 5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajui nain, 6. oitati mikroip, 7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekrajnu prijavu nadlenim tijelima, 8. donijeti rjeenje kojim nalae promjenu uvjeta u skladu s ovom Odlukom pod prijetnjom pokretanja prekrajnog postupka ili naplate kazne, 9. naplatiti novanu kaznu propisanu ovom Odlukom, 10. upozoravati i opominjati (usmeno i pismeno) fizike i pravne osobe, 11. narediti fizikim i pravnim osobama otklanjanja prekraja, 12. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora. (4) O postupanju koje je protivno odredbama ove Odluke u svakom pojedinanom sluaju komunalni redar duan je sastaviti zapisnik te donijeti rjeenje. (5) U sluajevima iz nadlenosti komunalnog redara predvienim ovom Odlukom komunalni redar moe, kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rjeenje, o emu je duan sastaviti zapisnik te kasnije dostaviti pisano rjeenje. (6) Komunalni redar duan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:

Broj 8 SLUBENE NOVINE GRADA UREVCA Stranica 10

1. u provedbi nadzora utvrdi da se kuni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se moe zakljuiti da ivotinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeena ili da bi nastavak njezina ivota u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom, 2. posjednik nije oznaio mikroipom psa u roku predvienom Zakonom o veterinarstvu, odnosno redovito cijepio protiv bjesnoe, te dao na uvid dokumentaciju kojom to moe potvrditi (putovnicu kunog ljubimca), 3. posjednik kunom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili moe uzrokovati bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog loeg gojnog stanja kunog ljubimca bila nuna intervencija veterinarske inspekcije, 4. posjednik dri vie od 9 ivotinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu sklonite nije dalo na skrb, niti sa sklonitem ima ugovor o zbrinjavanju tih ivotinja, odnosno ukoliko ima vie od 20 ivotinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rjeenje veterinarske inspekcije kojim je odobreno dranje ivotinja i potvreno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani vaeim propisima, 5. posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a dri opasnog psa, 6. posjednik nije pravodobno zatraio veterinarsku pomo i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuu njegu bolesnog ili ozlijeenog kunog ljubimca, 7. uzgajiva ne pokae na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadlenog ministarstva, 8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kunog ljubimca, 9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kunog ljubimca ili njegovu mladunad, 10. posjednik ivotinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe, bez suglasnosti Upravnog odjela nadlenog za komunalno gospodarstvo (7) Komunalni redar duan je obavijestiti policiju i/ili dravno odvjetnitvo kada uoi situaciju koja upuuje na muenje ili ubijanje ivotinja. (8) U svim sluajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoi postupanje protivno Zakonu o zatiti ivotinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadlean, prijavu sa sastavljenim zapisnikom o zateenom stanju prosljeuje nadlenom

tijelu te stranci dostavlja obavijest o poduzetim mjerama. alba protiv rjeenja komunalnog redara

lanak 28.

(1) Protiv rjeenja komunalnog redara moe se izjaviti alba u roku od 15 dana od dana dostave rjeenja. alba na rjeenje komunalnog redara ne odgaa izvrenje rjeenja. (2) O albi izjavljenoj protiv rjeenja komunalnog redara odluuje upravno tijelo jedinice podrune samouprave nadleno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.

lanak 29.

1) Komunalni redar moe naplaivati novanu kaznu na mjestu poinjenja prekraja, bez prekrajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno Prekrajnom zakonu i ovoj Odluci. 2) Ako poinitelj prekraja ne pristane platiti novanu kaznu na mjestu poinjenja prekraja, izdat e mu se obvezni prekrajni nalog, s uputom da novanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uruenja, odnosno dostave prekrajnog naloga. VII. NOVANE KAZNE

lanak 34.

(1) Novanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj poinitelj pravna osoba ako: 1. nije osigurao kunom ljubimcu dranje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predvienim Zakonom o zatiti ivotinja i ovom Odlukom (lanak 3. st. 1. to.1.), 2. psu nije osigurao prostor koji odgovara njegovoj veliini prema vaeim zakonskim propisima te ga nije zatitio od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja (lanak 3. st. 1. to. 2.), 3. psu nije osigurao pseu kuicu ili odgovarajuu nastambu u skladu s vaeim zakonskim propisima(lanak 3. st. 1. to. 3.), 4. nije onemoguio bijeg i kretanje pasa po javnim povrinama bez nadzora (lanak 3. st. 1. to. 5.), 5. nije na vidljivom mjestu stavio oznaku koja upozorava na psa te ne posjeduje

Broj 8 SLUBENE NOVINE GRADA UREVCA Stranica 11

ispravno zvono na ulaznim dvorinim ili vrtnim vratima (lanak 3. st. 1. to. 6.), 6. nije osigurao kunom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te trajno omoguio pristup svjeoj pitkoj vodi (lanak 3. st. 1. to. 8.), 7. redovito ne isti i ne odrava urednim prostor u kojem boravi kuni ljubimac (lanak 3. st. 1. to. 9.), 8. istrava kunog ljubimca vezanjem za motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu (lanak 3. st. 3. to. 2.), 9. dri psa trajno vezanim ili ga trajno dri u prostorima ili dijelu dvorita bez omoguavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora (lanak 3. st. 3. to. 3.), 10. vee psa, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograivanje dijela dvorita nije izvedivo. U tom sluaju pas se moe vezati na nain da mu je omogueno kretanje u promjeru minimalno 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol, patnju ili ozljeivanje. Posjednik e se kazniti ukoliko se ne dri propisanih pravila o vezanju psa (lanak 3. st. 3. to. 4.). 11. trajno dri kune ljubimce na adresi razliitoj od prebivalita ili boravita posjednika, osim u sluaju kada se radi o radnim psima koji uvaju neki objekt ili imovinu. Posjednik e se kazniti ukoliko psu ne osigura svakodnevni nadzor (lanak 3. st. 3. to. 5.), 12. dri kao kune ljubimce opasne i potencijalno opasne ivotinjske vrste utvrene vaeim propisima o opasnim i potencijalno opasnim ivotinjskim vrsta (lanak 3. st. 3. to. 6.), 13. posjednik nije odgovarajuim odgojem i/ili kolovanjem ili drugim mjerama osigurao da pas u odnosu na dranje i kretanje nije opasan za okolinu (lanak 3. st. 4.), 14. posjednik kunog ljubimaca ne dri na nain da ne ometa mir sustanara ili na drugi nain kri dogovoreni kuni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina (lanak 4. st. 1.), 15. posjednik koji psa dri u stanu ili kui bez okunice, ne izvodi svakodnevno van radi obavljanja nude i zadovoljenja ostalih dnevnih fizikih aktivnosti (lanak 4. st. 2.), 16. ne prijavi predstavniku stanara u stambenoj zgradi u kojoj obitava posjednik pasa (lanak 5. st. 1.), 17. kao predstavnik stanara ne javi broj i spol pasa i maaka za svaku stambenu jedinicu komunalnom redarstvu (lanak 5. st. 2.),

18. psa izvodi na javne povrine gdje je to ovom odlukom nije doputeno te ukoliko pas nije oznaen mikroipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika (lanak 6.), 19. dozvoli da se kuni ljubimac kree slobodno ili na povodcu na djejim igralitima, cvjetnjacima, neograenim sportskim terenima, neograenim dvoritima kola i vrtia te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugroavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez doputenja vlasnika i dozvole korisnika prostora (lanak 7.) 20. omogui kunom ljubimcu da samostalno ee javnim povrinama bez njegove prisutnosti i nadzora (lanak 8.) 21. pri izvoenju kunog ljubimca na javnu povrinu ne nosi pribor za ienje i ne oistiti javnu povrinu koju njegov kuni ljubimac oneisti (lanak 9.) 22. vlasnik opasnog psa ne dri u zatvorenom prostoru iz kojeg ne moe pobjei, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas nisu zakljuana (lanak13.) 23. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje: OPASAN PAS (lanak 14.) 24. izvodi opasnog psa na javne povrine bez brnjice i na povodca (lanak 15.) 25. ne dri pod kontrolom razmnoavanje kunih ljubimaca i ne sprijei svako neregistrirano razmnoavanje (lanak 18.) 26. ne provede mjeru trajne sterilizacije psa odnosno make po naredbi komunalnog redara (lanak 19.) 27. koristi ivotinje za sakupljanje donacija, pronju te ih izlae na javnim povrinama, sajmovima, trnicama i slino, koristi ivotinje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti Upravnog odjela nadlenog za poslove komunalnog gospodarstva po ispunjenju uvjeta propisnih aktom Grada. (lanak 25.) 28. prodaje kune ljubimce na javnim povrinama, sajmovima, trnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kunih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojemu moraju udovoljavati trgovine kunim ljubimcima, veleprodaje i prodaje na izlobama (lanak 26.)

(2) Novanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit e se fizika osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti uini prekraj iz stavka 1. ovog lanka.

Broj 8 SLUBENE NOVINE GRADA UREVCA Stranica 12

(3) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se fizika osoba koja uini prekraj iz stavka l. ovoga lanka. (4) Sredstva naplaena u skladu sa ovom Odlukom prihod su Grada urevca i koriste se za potrebe zbrinjavanja naputenih i izgubljenih ivotinja. VIII. PRIJELAZNA I ZAVRNA ODREDBA

lanak 36. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vaiti Odluka o uvjetima i nainu dranja kunih ljubimaca, nainu kontrole njihova razmnoavanja, uvjetima i nainu dranja vezanih pasa te nainu postupanja s naputenim i izgubljenim ivotinjama (Slubene novine Grada urevca, broj 10/16.)

lanak 37. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Slubenim novinama Grada urevca.

GRADSKO VIJEE GRADA UREVCA

KLASA: 363-01/18-04/01 URBROJ: 2137/03-02-01/07-18-1 urevac, 15. listopada 2018. PREDSJEDNIK eljko Lackovi, dipl.iur., v. r.

103 Na temelju lanka 19. Zakona o

savjetima mladih (Narodne novine, broj 41/14.), lanka 14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada urevca (Slubene novine Grada urevca, broj 4/14.) i lanka 29. Statuta Grada urevca (Slubene novine Grada urevca, broj 3/09., 1/13., 5/14. proieni tekst, 1/18. i 5/18. proieni tekst), Gradsko vijee Grada urevca na 14. sjednici odranoj 15. listopada 2018. donijelo je

ZAKLJUAK

o prihvaanju Programa rada Savjeta mladih Grada urevca

za 2019. godinu

I.

Prihvaa se Program rada Savjeta mladih Grada urevca za 2019. godinu (KLASA: 021-05/18-02/07, URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-17), koji je donio Savjet mladih Grada urevca na svojoj sjednici 12. rujna 2018. godine.

II.

Ovaj Zakljuak objavit e se u Slubenim novinama Grada urevca.

GRADSKO VIJEE GRADA UREVCA

KLASA: 021-05/18-01/10 URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2 urevac, 15. listopada 2018. PREDSJEDNIK eljko Lackovi, dipl.iur., v. r. 104 Na temelju lanka 90. stavka 1. Zakona o proraunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i lanka 29. stavka 1. alineje 19. Statuta Grada urevca (Slubene novine Grada urevca, broj 3/09., 1/13., 5/14. proieni tekst, 1/18. i 5/18. proieni tekst), Gradsko vijee Grada urevca na 14. sjednici odranoj 15. listopada 2018. godine, donijelo je

ZAKLJUAK o davanju suglasnosti Komunalnim

uslugama urevac d.o.o. za kreditno zaduivanje

I.

Trgovakom drutvu Komunalne usluge urevac d.o.o., Radnika cesta 61, daje se suglasnost za:

a) dugorono kreditno zaduivanje za investicijsko ulaganje kupnju poslovne zgrade u Ulici ure Basarieka 16 u urevcu u iznosu 2.184.000,00 kuna, sukladno zahtjevu Br. I3-459/18 od 3. listopada 2018. godine,

b) dugorono kreditno zaduenje za investicijsko ulaganje nabavu dugotrajne imovine (graevinski valjak, snjeni plug, rotacijski posipa, kamion MAN, prikolicu

Broj 8 SLUBENE NOVINE GRADA UREVCA Stranica 13

kamionsku, teretno vozilo Volkswagen, rasipa, pneumatski eki, nauljiva, rovokopa utovariva JCB, traktorska prikolica, kosilica rider, motorna kosilica) u iznosu 1.000.000,00 kuna, sukladno zahtjevu Br. I3-458/18 od 3. listopada 2018. godine.

II.

Ovaj Zakljuak objavit e se u Slubenim novinama Grada urevca.

GRADSKO VIJEE GRADA UREVCA

KLASA: 400-01/18-01/73 URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-3 urevac, 15. listopada 2018. PREDSJEDNIK eljko Lackovi, dipl.iur., v. r.

AKTI GRADONAELNIKA

105 Na temelju lanka 48. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. proieni tekst, 137/15. i 123/17.) i lanka 42. stavka 4. Statuta Grada urevca ("Slubene novine Grada urevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. proieni tekst, 1/18. i 5/18.- proieni tekst), gradonaelnik Grada urevca, 10. rujna 2018. godine, donio je

Z A K LJ U A K o prihvaanju pokroviteljstva projekta

Likovne radionice Peski-Art 2018. urevac

I.

Gradonaelnik Grada urevca prihvaa pokroviteljstvo projekta Likovne radionice Peski-Art 2018. urevac koja e se odrati na Dan neovisnosti 8. listopada 2018. godine u Domu Mladen Marka u urevcu.

II.

Ovaj Zakljuak objavit e se u Slubenim novinama Grada urevca. KLASA: 007-01/18-01/70 URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2 urevac, 10. rujna 2018.

GRADONAELNIK Hrvoje Jani, mag.educ., v. r.

Broj 8 SLUBENE NOVINE GRADA UREVCA Stranica 14

AKTI SAVJETA MLADIH GRADA UREVCA 106

Na temelju lanka 19. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine, broj 41/14.), lanka 14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada urevca (Slubene novine Grada urevca, broj 4/14.) i lanka 13. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada urevca (Slubene novine Grada urevca, broj 11/14.), Savjet mladih Grada urevca na 6. sjednici odranoj 12. rujna 2018. godine donosi

P R O G R A M R A D A Savjeta mladih Grada urevca

za 2019. godinu

I.

Savjet mladih Grada urevca (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo Gradskog vijea Grada urevca (u daljnjem tekstu: Gradsko vijee) koje je osnovano s ciljem aktivnog ukljuivanja mladih u javni ivot Grada urevca i sudjelovanja u aktivnostima po pitanjima od interesa za mlade Grada urevca. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima znaajnim za rad Savjeta mladih kao i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijea koja su od interesa za mlade te daje miljenje Gradskom vijeu prilikom donoenja razliitih akata koji su od osobitog znaaja za mlade.

II.

Na temelju Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada urevca, Savjet mladih u okviru svoga djelokruga:

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima znaajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijea koji su od interesa za mlade,

- u suradnji s predsjednikom Gradskog vijea inicira u Gradskom vijeu donoenje odluka od znaaja za mlade, donoenje programa i drugih akata od znaenja za unaprjeivanje poloaja mladih na podruju Grada urevca, raspravu o pojedinim pitanjima od znaenja za unaprjeivanje poloaja mladih na podruju Grada urevca, te nain rjeavanja navedenih pitanja,

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijea prilikom donoenja

odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog znaenja za unaprjeivanje poloaja mladih na podruju Grada urevca davanjem miljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade,

- sudjeluje u izradi, provedbi i praenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana oitovanja i prijedloge nadlenim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlae i donoenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljanje poloaja mladih,

- potie informiranje mladih o svim pitanjima znaajnim za unaprjeivanje poloaja mladih, meusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga drutva i odgovarajuim tijelima drugih zemalja,

- predlae i daje na odobravanje Gradskom vijeu program rada popraen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

- po potrebi poziva predstavnike tijela Grada urevca na sjednice Savjeta mladih,

- potie razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrke razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natjeaja i odreivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

III.

Kako bi mogli raditi na ostvarivanju ciljeva i zadaa Savjeta mladih donosi se Program rada Savjeta mladih Grada urevca za 2019. godinu koji e se realizirati kroz aktivnosti navedene u sljedeim tokama:

1. informiranje graana i mladih o postojanju Savjeta mladih putem drutvenih mrea i u sredstvima javnog priopavanja (Podravski radio, plakati, Facebook stranica i sl.)

- skretanje pozornosti na postojanje Savjeta mladih 2. suradnja s obrazovnim

institucijama - suradnja sa Strukovnom kolom urevac na projektu Cooltura - suradnja u programu ERASMUS+

Broj 8 SLUBENE NOVINE GRADA UREVCA Stranica 15

- poticanje mladih na izlazak na izbore 3. izrada Lokalnog programa za

mlade na podruju Grada urevca

4. uspostavljanje komunikacije s

lanovima Grada urevca kako bi se poboljala situacija i uvjeti za mlade u gradu urevcu,

- dogovoriti s gradskom vlasti povoljnije uvjete za studentske kredite - dogovoriti s gradskom vlasti odobravanje studentskih stipendija - sudjelovanje u organizaciji Doeka Nove godine

5. promicanje mladih talenata, - putem sportskih dogaanja, pjevakih i plesnih manifestacija, te tematskih zabavnih veeri

- organiziranje radionice Izrada boinih ukrasa 6. profesionalno usmjeravanje

uenika zavrnih razreda osnovnih i srednjih kola,

- obrazovanje i informiranje mladih organiziranje predavanja sa strunim osobama 7. pokretanje rada s volonterima

tzv. volonterske knjiice, 8. uspostavljanje kontakata s

udrugama, drutvima i ostalim institucijama u gradu urevcu radi zajednike suradnje,

- zajednika suradnja prilikom odravanja manifestacija i dogaanja (npr. Zlatna jesen) - suradnja s Poduzetnikim inkubatorom organiziranje predavanja za mlade s ciljem upoznavanja mladih poduzetnika i njihovim poslovnim uspjehom (predavanje mladih uspjenih poduzetnika s podruja Koprivniko-krievake upanije). - socijalna politika i zdravlje mladih organiziranje predavanja sa strunim osobama kojim bi se mlade animiralo na redovne preglede. - zapoljavanje i samostalno zaposlenje mladih organiziranje predavanja sa strunim osobama - organiziranje Halloween-a izbor najoriginalnijeg kostima i maske

9. organiziranje sportskih dogaanja za mlade,

10. suradnja i razmjena iskustava s

ostalim Savjetima mladih s podruja Koprivniko-krievake upanije i podruja Republike Hrvatske, te suradnja i razmjena iskustava sa Savjetima mladih izvan granica Republike Hrvatske,

11. provoenje humanitarnih

aktivnosti 12. ostale aktivnosti.

lanovi Savjeta mladih e navedene aktivnosti izvravati tijekom cijele godine te prema vremenskim mogunostima i mogunostima Prorauna Grada urevca. Potrebna financijska sredstva koristit e se u suradnji s Gradom urevcom, Turistikom zajednicom grada urevca, gradskim institucijama, udrugama i tvrtkama na podruju Grada urevca. Takoer, ukoliko tijekom godine budu organizirane odreene radionice, susreti ili konferencije od strane drugih institucija, a koje su tematski povezane s problemima mladih, lanovi Savjeta mladih Grada urevca sudjelovat e na njima.

IV. Financijska sredstva za ostvarenje Programa rada Savjeta mladih Grada urevca za 2019. godinu osiguravaju se iz Proraunu Grada urevca za 2019. godinu, na razdjelu 001 PREDSTAVNIKA, IZVRNA I UPRAVNA TIJELA GRADA, Aktivnost A100104 Financiranje Savjeta mladih Grada urevca.

V.

Ovaj Program rada Savjeta mladih Grada urevca za 2019. godinu objavit e se u Slubenim novinama Grada urevca. KLASA: 021-05/18-02/07 URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-17 urevac, 12. rujna 2018.

Predsjednik

Savjeta mladih Grada urevca Matija Bauli, v. r.

Broj 8 SLUBENE NOVINE GRADA UREVCA Stranica 16

S A D R A J

AKTI GRADSKOG VIJEA 100 Odluka o kratkoronom zaduivanju Grada urevca ................................................... 1

101 Odluka o komunalnom doprinosu na podruju Grada urevca ................................

2

102 Odluka o uvjetima i nainu dranja kunih ljubimaca i nainu postupanja s naputenim i izgubljenim ivotinjama te divljim ivotinjama na podruju Grada urevca .................................................................................................................................

5

103 Zakljuak o prihvaanju Programa rada Savjeta mladih Grada urevca za 2019. godinu .......................................................................................................................................

12

104 Zakljuak o davanju suglasnosti Komunalnim uslugama urevac d.o.o. za kreditno zaduivanje .......................................................................................................................

12

AKTI GRADONAELNIKA 105 Zakljuak o prihvaanju pokroviteljstva projekta Likovne radionice Peski-Art

2018. urevac.................................................................................................................................

13

AKTI SAVJETA MLADIH GRADA UREVCA 106 Program rada Savjeta mladih Grada urevca za 2019. godinu ................................. 14

Slubene novine Grada urevca izdaje Grad urevac, Ulica Stjepana Radia 1. Urednica: Jadranka vaco, telefon: (048) 811-052,

Priprema i tisak: Grad urevac

Broj 8 SLUBENE NOVINE GRADA UREVCA Stranica 17