17
Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI. Đurđevac, 16. listopada 2018. ISSN 1845-9331 AKTI GRADSKOG VIJEĆA 100 Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 14. sjednici održanoj dana 15. listopada 2018. godine, donijelo je ODLUKU o kratkoročnom zaduživanju Grada Đurđevca I. Grad Đurđevac zadužit će se uzimanjem kratkoročnog revolving kredita kod Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka za iznos do 6,000.000,00 kn. II. Grad Đurđevac zadužit će se pod sljedećim uvjetima: - Banka: Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka - Vrsta: kratkoročni revolving kredit - Rok otplate: 12 mjeseci - Način otplate: sukcesivno prema mogućnosti do roka dospijeća kredita - Kamatna stopa: 1,15% godišnje, fiksna - Obračun i naplata kamate: mjesečno - Valuta: kune - Naknada: 0,10% na odobreni iznos - Sredstva osiguranja: zadužnica Grada Đurđevca na odobreni iznos revolving kredita. III. Kratkoročni revolving kredit koristit će se u svrhu održavanja tekuće likvidnosti te premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. IV. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpisivanje ugovora o kratkoročnom revolving kreditu. GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA KLASA: 400-01/18-01/75 URBROJ: 2137/03-03-01/09-18-3 Đurđevac, 15. listopada 2018. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1

Službene novine GRADA ĐURĐEVCA

Broj 8 - Godina LI. Đurđevac, 16. listopada 2018. ISSN 1845-9331 AKTI GRADSKOG VIJEĆA 100 Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 14. sjednici održanoj dana 15. listopada 2018. godine, donijelo je

ODLUKU o kratkoročnom zaduživanju

Grada Đurđevca

I.

Grad Đurđevac zadužit će se uzimanjem kratkoročnog revolving kredita kod Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka za iznos do 6,000.000,00 kn.

II.

Grad Đurđevac zadužit će se pod sljedećim uvjetima: - Banka: Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka - Vrsta: kratkoročni revolving kredit - Rok otplate: 12 mjeseci - Način otplate: sukcesivno prema mogućnosti do roka dospijeća kredita - Kamatna stopa: 1,15% godišnje, fiksna

- Obračun i naplata kamate: mjesečno - Valuta: kune - Naknada: 0,10% na odobreni iznos - Sredstva osiguranja: zadužnica Grada Đurđevca na odobreni iznos revolving kredita.

III.

Kratkoročni revolving kredit koristit će se u svrhu održavanja tekuće likvidnosti te premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

IV.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpisivanje ugovora o kratkoročnom revolving kreditu.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 400-01/18-01/75 URBROJ: 2137/03-03-01/09-18-3 Đurđevac, 15. listopada 2018.

PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

Page 2: SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 2

101 Na temelju članka 78. Zakona o

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 14. sjednici održanoj 15. listopada 2018., donijelo je

O D L U K U o komunalnom doprinosu na području

Grada Đurđevca I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se: - zone u Gradu Đurđevcu za plaćanje komunalnog doprinosa, - jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Gradu Đurđevcu (u daljnjem tekstu: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa), - način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, - opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2. Komunalni doprinos prihod je proračuna Grada Đurđevca koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3. Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa. II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Za određivanje lokacije građevine pripadajućoj zoni primjenjuju se zone za obračun komunalne naknade na području Grada Đurđevca (nalaze se u prilogu ove Odluke).

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 5. Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima (m3) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena. Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja, obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m2) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena. Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Članak 6. Jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa određuju se u kunama po m3 za zgrade, odnosno m2 za otvorene bazene, primjenom načina obračuna iz članka 5. ove Odluke i iznose: - za I. zonu 30,00 kuna, - za II. zonu 20,00 kuna. IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7. Komunalni doprinos plaća se na temelju rješenja koje po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke donosi Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 8. Rješenje o komunalnom doprinosu mora sadržavati : 1. podatke o obvezniku komunalnog doprinosa, 2. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

Page 3: SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 3

3. obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i 4. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Članak 9. Obveznik fizička osoba dužan je platiti komunalni doprinos: - u jednom obroku, ako je iznos komunalnog doprinosa utvrđen do 3.000,00 kuna, - u dva jednaka tromjesečna obroka ako je komunalni doprinos utvrđen u iznosu od 3.000,00 kuna do 6.000,00 kuna, - u tri jednaka tromjesečna obroka ako je komunalni doprinos veći od 6.000,00 kuna. Obveznik pravna osoba dužan je platiti komunalni doprinos:

- u jednom obroku, ako je iznos komunalnog doprinosa utvrđen do 100.000,00 kuna,

- maksimalno u 12 obroka u roku od godine dana, ako je iznos komunalnog doprinosa utvrđen u iznosu višem od 100.000,00 kuna.

Komunalni doprinos, odnosno prvi mjesečni obrok obveznik je dužan platiti u roku od 8 dana po izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. V. POTPUNO ILI DJELOMIČNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 10. Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje: - komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova, - vojnih građevina, - prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture, - nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova, - sportskih i dječjih igrališta, - ograda, zidova i potpornih zidova, - parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj

građevini koji su namijenjeni uporabi te građevine, - spomenika. Od plaćanja komunalnog doprinosa potpuno se oslobađaju Grad Đurđevac, usta-nove i trgovačka društva u pretežnom vlasništvu Grada Đurđevca kao investitori ili organizatori izgradnje te kod ozakonjenja građevina.

Od plaćanja komunalnog doprinosa potpuno se oslobađaju obveznici koji grade nove građevine na mjestima zapuštenih stambenih objekata iz Registra zapuštenih stambenih objekata na području Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Registar) koji vodi Upravni odjel. Registar je ustrojen na temelju sljedećih kriterija:

- da se radi o objektima koji predstavljaju opasnost po sigurnost ljudi i imovine i - da predmetni objekti ne

zadovoljavaju minimalne tehničke uvjete za stanovanje ili obavljanje poduzetničke djelatnosti. Registar je objavljen na web stranici Grada Đurđevca: www.djurdjevac.hr i na taj način dostupan javnosti.

Članak 11. Obvezniku komunalnog doprinosa fizičkoj osobi i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za gospodarske građevine (šupe, kolnici, sjenici, ljetne kuhinje, spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda, staje, svinjci, kokošinjci i sl.) obračunat će se u 30%-tnom iznosu.

Članak 12. Obveznicima plaćanja komunalnog doprinosa koji su ozakonili nezakonito izgrađenu zgradu, osim za pomoćnu zgradu, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13. i 165/17.) odobrava se popust od 50% na obračunati iznos komunalnog doprinosa. Odredba stavka 1. ovog članka odnosi se samo na fizičke osobe. Komunalni doprinos za nezakonito izgrađenu zgradu ozakonjenu sukladno Zakonu iz stavka 1. ovog članka obveznik plaća uplatom na žiro račun Grada Đurđevca u roku od 30 dana od izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Page 4: SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 4

Ako obveznik komunalnog doprinosa iz stavka 3. ovog članka zatraži odgodu plaćanja komunalnog doprinosa ili odgodu početka plaćanja u slučaju obročne otplate, odobrava se odgoda plaćanja odnosno odgoda početka plaćanja komunalnog doprinosa za godinu dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Članak 13.

Oslobađaju se od plaćanja

komunalnog doprinosa investitori za građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima u iznosu 100% u poslovnim zonama A i B u gradu Đurđevcu.

Od plaćanja komunalnog doprinosa za građevine namijenjene neproizvodnim djelatnostima u poslovnim zonama A i B u gradu Đurđevcu, oslobađaju se investitori za svakog novozaposlenog radnika s područja Grada Đurđevca u iznosu od 2%, a za svakog novozaposlenog radnika izvan područja Grada Đurđevca u iznosu od 1%.

Zahtjev za oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa podnosi se Upravnom odjelu u roku od 6 mjeseci od pokretanja poslovne aktivnosti investitora te će se investitoru sukladno odredbi stavka 2. ovog članka izmijeniti rješenje o visini komunalnog doprinosa i izvršiti povrat uplaćenog komunalnog doprinosa.

Poduzetnici koji šire aktivnosti u poslovnim zonama A i B te grade građevine za neproizvodne djelatnosti, a imaju sjedište tvrtke u Gradu Đurđevcu, oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa za postojeće zaposlene radnike pod istim uvjetima navedenim u stavku 2. ovog članka.

Članak 14.

Pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od komunalnog doprinosa uz predočenje potrebnih dokaza imaju i osobe (invalidi Domovinskog rata i dr.) kojima je to pravo utvrđeno posebnim propisima, na način i po postupku utvrđen tim propisima.

Članak 15. Rješenje o oslobađanju ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa u slučajevima iz članka 10., 11., 12., 13. i 14. ove Odluke donosi Upravni odjel.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16. Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke nastavit će se i dovršiti sukladno odredbi članka 86. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu na sljedeći način: - rješenje o komunalnom doprinosu pokrenutom po zahtjevu stranke donosi se u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja, - rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti donosi se u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 10/14.).

Članak 18. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 363-01/18-01/139 URBROJ: 2137/03-02-01/07-18-1 Đurđevac, 15. listopada 2018.

PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

PODRUČJE ZONA ZA OBRAČUN

KOMUNALNE NAKNADE

I. ZONA U Đurđevcu:

1. Trg svetog Jurja 2. Ulica Stjepana Radića 3. Malinov trg

Page 5: SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 5

4. Ulica Đure Basaričeka 5. Vinogradska ulica 6. Ulica Ivana Đuriševića 7. Ulica kralja Tomislava 8. Ulica Antuna Radića 9. Grkinska ulica 10. Ulica bana Jelačića 11. Ulica Tina Ujevića 12. Starogradska ulica 13. Ulica Ljudevita Gaja 14. Ulica Vladimira Nazora 15. Ulica Dr. Ivana Kranjčeva 16. Ulica Ivana Mažuranića 17. Ulica Ivana Gorana Kovačića 18. Ulica Ruđera Boškovića 19. Trg hrvatske mladosti 20. Ciglenska ulica 21. Vinogradska ulica 22. Škurdijeva ulica 23. Ulica 1. svibnja 24. Bregovita ulica 25. Kolodvorska ulica 26. Ulica Donji Brvci 27. Ulica Antuna Gustava Matoša 28. Ulica Grgura Karlovačana 29. Bjelovarska ulica 30. Ulica mladosti 31. Ulica Andrije Hebranga 32. Ulica Kudrinke 33. Ulica Ivana Gundulića 34. Ulica Šandora Brauna 35. Ulica Peščenica 36. Ulica kralja Zvonimira 37. Ulica Mihovila Pavleka

Miškine 38. Ulica Eugena Kumičića 39. Ulica Petra Zrinskog 40. Radnička cesta 41. Ulica Augusta Šenoe 42. Ulica Matije Gupca 43. Istarska ulica 44. Severovačka ulica 45. Međašna ulica 46. Ulica Pavla Radića 47. Ulica Miroslava Krleže 48. Tratinska ulica 49. Ulica kralja Petra Krešimira 50. Rusanova ulica 51. Ulica Mare Matočec 52. Branimirova ulica 53. Ulica Petra Preradovića 54. Naselje Stiska

Nekretnine u k.o. Đurđevac I. katastarskih oznaka: kčbr. 1363/1, 1418/2, 1414, 1418/6, 1418/1, 3044, 1418/6 i 1418/7.

Nekretnine u k.o. Đurđevac II. katastarskih oznaka: kčbr. 5297/9, 5297/10, 5297/8, 5297/2, 5297/5, 5297/11, 5297/12, 5297/13, 5297/14, 5297/1, 5297/6, 5297/7, 2571/18, 2848/3, 2845/1, 2853/9, 2850/13, 2573/5, 2570/13, 2970. Nekretnine u k.o. Severovci katastarskih oznaka: kčbr. 817/1, 817/2, 819/1, 819/2 i 819/3 i 1222/2. Nekretnine u k.o. Sveta Ana katastarskih oznaka: kčbr. 122/5, 286/26 i 201/3.

II. ZONA Naselja: 1. Sveta Ana 2. Mičetinac 3. Čepelovac 4. Budrovac 5. Sirova Katalena 6. Suha Katalena 7. Severovci 8. Grkine

102

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca, na 14. sjednici održanoj 15. listopada 2018. godine donijelo je

O D L U K U

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području

Grada Đurđevca I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o uvjetima i načinu držanja

kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te

Page 6: SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 6

divljim životinjama na području Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Đurđevca.

Članak 2. Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje: 1. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži, 2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje, 3. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao, 4. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku, 5. posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje, 6. prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište, 7. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova, 8. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć, 9. službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih tijela. II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 3.

(1) Posjednik je dužan:

1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom, 2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini sukladno važećim zakonskim propisima i zaštitu od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje, 3. psima osigurati pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s važećim zakonskim propisima, 4. označiti mikročipom pse i cijepiti protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu, 5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora, 6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa te imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima, 7. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i ozlijeđenih životinja, 8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj vodi, 9. redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci. (2) Posjednik ne smije: 1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu, 2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah. (3) Zabranjeno je: 1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje, 2. trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu, 3. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora, 4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u radijusu 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili ozljede te da se sredstvo vezanja ne može omotati i samim time skratiti na manje od 5 metara. 5. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta

Page 7: SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 7

ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik im je dužan osigurati svakodnevni nadzor, 6. držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene važećim zakonskim propisima o opasnim i potencijalno opasnim životinjskim vrstama. (4) Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne smije koristiti metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah. (5) Koordinacijska radna skupina iz članka 70. Zakona o zaštiti životinja može predlagati propisivanje uvjeta za držanje različitih životinjskih vrsta. (6) Grad Đurđevac kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi psi označeni mikročipom. Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama

Članak 4.

(1) Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu. Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina. (2) Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.

Članak 5.

(1) Posjednici kućnih ljubimaca u stambenim zgradama dužni su prijaviti broj i spol pasa i mačaka o kojima skrbe predstavniku stanara. (2) Predstavnik stanara u stambenoj zgradi dužan je jednom godišnje ili na zahtjev komunalnog redara sakupiti i javiti broj i spol pasa i mačaka za svaku stambenu jedinicu.

(3) Predstavnik stanara dužan je navedene podatke prikupiti i obraditi sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine

Članak 6.

Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.

Članak 7. Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.

Članak 8.

Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika.

Članak 9.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

Članak 10.

Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo javnoga prijevoza samo uz uvjete utvrđene posebnom odlukom prijevoznika.

Članak 11.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć osobama s invaliditetom.

Page 8: SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 8

Postupanje s opasnim psima

Članak 12.

Posjednik opasnog psa dužan je provesti mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.

Članak 13.

Vlasnik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.

Članak 14.

Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: «OPASAN PAS».

Članak 15.

Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu.

Članak 16.

(1) Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provede sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima. (2) Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje. Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

Članak 17.

Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim ukoliko je uzgoj prijavljen pri nadležnom ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje nadležnog tijela.

Članak 18. Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako neregistrirano razmnožavanje.

Članak 19.

Na području Grada Đurđevca propisuje se trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka osim u slučajevima kada: - je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka te ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela. III. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA Postupanje s izgubljenim životinjama

Članak 20.

(1) Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca. (2) Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti. (3) Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku. Postupanje s napuštenim životinjama

Članak 21.

(1) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti komunalnog redara Grada Đurđevca, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku. (2) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje. (3) Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju. Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, isti je dužan nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

Page 9: SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 9

IV. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA Divljač i zaštićene divlje vrste

Članak 22. S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat će se sukladno propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu. V. ZAŠTITA ŽIVOTINJA Poticanje zaštite životinja

Članak 23.

Grad Đurđevac će prema obvezi utvrđenoj Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja. Obveza pružanja pomoći životinji

Članak 24.

(1) Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći. (2) Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne životinje, troškove snosi posjednik. Korištenje životinja u komercijalne svrhe

Članak 25.

Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti Upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 26. Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima.

VI. NADZOR Ovlasti komunalnog redara

Članak 27.

(1) Nadzor nad ovom Odlukom provodi komunalni redar. U svom postupanju, komunalni redar je ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora. (2) Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno Odluci te prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba. (3) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu: 1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru, 2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci, 3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba, 4. zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju, 5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način, 6. očitati mikročip, 7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu prijavu nadležnim tijelima, 8. donijeti rješenje kojim nalaže promjenu uvjeta u skladu s ovom Odlukom pod prijetnjom pokretanja prekršajnog postupka ili naplate kazne, 9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom, 10. upozoravati i opominjati (usmeno i pismeno) fizičke i pravne osobe, 11. narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanja prekršaja, 12. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora. (4) O postupanju koje je protivno odredbama ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni redar dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje. (5) U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara predviđenim ovom Odlukom komunalni redar može, kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik te kasnije dostaviti pisano rješenje. (6) Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:

Page 10: SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 10

1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom, 2. posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca), 3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna intervencija veterinarske inspekcije, 4. posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu sklonište nije dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, odnosno ukoliko ima više od 20 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim propisima, 5. posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa, 6. posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca, 7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog ministarstva, 8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca, 9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad, 10. posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe, bez suglasnosti Upravnog odjela nadležnog za komunalno gospodarstvo (7) Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje životinja. (8) U svim slučajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu o zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa sastavljenim zapisnikom o zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom

tijelu te stranci dostavlja obavijest o poduzetim mjerama. Žalba protiv rješenja komunalnog redara

Članak 28.

(1) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja. (2) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne samouprave nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 29.

1) Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno Prekršajnom zakonu i ovoj Odluci. 2) Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga. VII. NOVČANE KAZNE

Članak 34.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj počinitelj pravna osoba ako: 1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom (članak 3. st. 1. toč.1.), 2. psu nije osigurao prostor koji odgovara njegovoj veličini prema važećim zakonskim propisima te ga nije zaštitio od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja (članak 3. st. 1. toč. 2.), 3. psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s važećim zakonskim propisima(članak 3. st. 1. toč. 3.), 4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora (članak 3. st. 1. toč. 5.), 5. nije na vidljivom mjestu stavio oznaku koja upozorava na psa te ne posjeduje

Page 11: SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 11

ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima (članak 3. st. 1. toč. 6.), 6. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup svježoj pitkoj vodi (članak 3. st. 1. toč. 8.), 7. redovito ne čisti i ne održava urednim prostor u kojem boravi kućni ljubimac (članak 3. st. 1. toč. 9.), 8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu (članak 3. st. 3. toč. 2.), 9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno drži u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora (članak 3. st. 3. toč. 3.), 10. veže psa, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u promjeru minimalno 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol, patnju ili ozljeđivanje. Posjednik će se kazniti ukoliko se ne drži propisanih pravila o vezanju psa (članak 3. st. 3. toč. 4.). 11. trajno drži kućne ljubimce na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu. Posjednik će se kazniti ukoliko psu ne osigura svakodnevni nadzor (članak 3. st. 3. toč. 5.), 12. drži kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene važećim propisima o opasnim i potencijalno opasnim životinjskim vrsta (članak 3. st. 3. toč. 6.), 13. posjednik nije odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama osigurao da pas u odnosu na držanje i kretanje nije opasan za okolinu (članak 3. st. 4.), 14. posjednik kućnog ljubimaca ne drži na način da ne ometa mir sustanara ili na drugi način krši dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina (članak 4. st. 1.), 15. posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti (članak 4. st. 2.), 16. ne prijavi predstavniku stanara u stambenoj zgradi u kojoj obitava posjednik pasa (članak 5. st. 1.), 17. kao predstavnik stanara ne javi broj i spol pasa i mačaka za svaku stambenu jedinicu komunalnom redarstvu (članak 5. st. 2.),

18. psa izvodi na javne površine gdje je to ovom odlukom nije dopušteno te ukoliko pas nije označen mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika (članak 6.), 19. dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora (članak 7.) 20. omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće javnim površinama bez njegove prisutnosti i nadzora (članak 8.) 21. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (članak 9.) 22. vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas nisu zaključana (članak13.) 23. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje: «OPASAN PAS» (članak 14.) 24. izvodi opasnog psa na javne površine bez brnjice i na povodca (članak 15.) 25. ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano razmnožavanje (članak 18.) 26. ne provede mjeru trajne sterilizacije psa odnosno mačke po naredbi komunalnog redara (članak 19.) 27. koristi životinje za sakupljanje donacija, prošnju te ih izlaže na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, koristi životinje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti Upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva po ispunjenju uvjeta propisnih aktom Grada. (članak 25.) 28. prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojemu moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima, veleprodaje i prodaje na izložbama (članak 26.)

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Page 12: SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 12

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka l. ovoga članka. (4) Sredstva naplaćena u skladu sa ovom Odlukom prihod su Grada Đurđevca i koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja. VIII. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 36. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 10/16.)

Članak 37. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 363-01/18-04/01 URBROJ: 2137/03-02-01/07-18-1 Đurđevac, 15. listopada 2018. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

103 Na temelju članka 19. Zakona o

savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.), članka 14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/14.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 14. sjednici održanoj 15. listopada 2018. donijelo je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca

za 2019. godinu

I.

Prihvaća se Program rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2019. godinu (KLASA: 021-05/18-02/07, URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-17), koji je donio Savjet mladih Grada Đurđevca na svojoj sjednici 12. rujna 2018. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 021-05/18-01/10 URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2 Đurđevac, 15. listopada 2018. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r. 104 Na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 29. stavka 1. alineje 19. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 14. sjednici održanoj 15. listopada 2018. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Komunalnim

uslugama Đurđevac d.o.o. za kreditno zaduživanje

I.

Trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Radnička cesta 61, daje se suglasnost za:

a) dugoročno kreditno zaduživanje za investicijsko ulaganje – kupnju poslovne zgrade u Ulici Đure Basaričeka 16 u Đurđevcu u iznosu 2.184.000,00 kuna, sukladno zahtjevu Br. I3-459/18 od 3. listopada 2018. godine,

b) dugoročno kreditno zaduženje za investicijsko ulaganje – nabavu dugotrajne imovine (građevinski valjak, snježni plug, rotacijski posipač, kamion MAN, prikolicu

Page 13: SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 13

kamionsku, teretno vozilo Volkswagen, rasipač, pneumatski čekić, nauljivač, rovokopač – utovarivač JCB, traktorska prikolica, kosilica rider, motorna kosilica) u iznosu 1.000.000,00 kuna, sukladno zahtjevu Br. I3-458/18 od 3. listopada 2018. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 400-01/18-01/73 URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-3 Đurđevac, 15. listopada 2018. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

AKTI GRADONAČELNIKA

105 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18.- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. rujna 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K o prihvaćanju pokroviteljstva projekta

Likovne radionice „Peski-Art 2018. Đurđevac“

I.

Gradonačelnik Grada Đurđevca prihvaća pokroviteljstvo projekta Likovne radionice „Peski-Art 2018. Đurđevac“ koja će se održati na Dan neovisnosti 8. listopada 2018. godine u Domu „Mladen Markač“ u Đurđevcu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“. KLASA: 007-01/18-01/70 URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2 Đurđevac, 10. rujna 2018.

GRADONAČELNIK Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.

Page 14: SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 14

AKTI SAVJETA MLADIH GRADA ĐURĐEVCA 106

Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.), članka 14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/14.) i članka 13. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 11/14.), Savjet mladih Grada Đurđevca na 6. sjednici održanoj 12. rujna 2018. godine donosi

P R O G R A M R A D A Savjeta mladih Grada Đurđevca

za 2019. godinu

I.

Savjet mladih Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Đurđevca i sudjelovanja u aktivnostima po pitanjima od interesa za mlade Grada Đurđevca. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih kao i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade te daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade.

II.

Na temelju Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Đurđevca, Savjet mladih u okviru svoga djelokruga:

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade,

- u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Đurđevca, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Đurđevca, te način rješavanja navedenih pitanja,

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja

odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Đurđevca davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade,

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

- po potrebi poziva predstavnike tijela Grada Đurđevca na sjednice Savjeta mladih,

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

III.

Kako bi mogli raditi na ostvarivanju ciljeva i zadaća Savjeta mladih donosi se Program rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2019. godinu koji će se realizirati kroz aktivnosti navedene u sljedećim točkama:

1. informiranje građana i mladih o postojanju Savjeta mladih putem društvenih mreža i u sredstvima javnog priopćavanja (Podravski radio, plakati, Facebook stranica i sl.)

- skretanje pozornosti na postojanje Savjeta mladih 2. suradnja s obrazovnim

institucijama - suradnja sa Strukovnom školom Đurđevac na projektu Cooltura - suradnja u programu ERASMUS+

Page 15: SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 15

- poticanje mladih na izlazak na izbore 3. izrada Lokalnog programa za

mlade na području Grada Đurđevca

4. uspostavljanje komunikacije s

članovima Grada Đurđevca kako bi se poboljšala situacija i uvjeti za mlade u gradu Đurđevcu,

- dogovoriti s gradskom vlasti povoljnije uvjete za studentske kredite - dogovoriti s gradskom vlasti odobravanje studentskih stipendija - sudjelovanje u organizaciji Dočeka Nove godine

5. promicanje mladih talenata, - putem sportskih događanja, pjevačkih i plesnih manifestacija, te tematskih zabavnih večeri

- organiziranje radionice Izrada božićnih ukrasa 6. profesionalno usmjeravanje

učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola,

- obrazovanje i informiranje mladih – organiziranje predavanja sa stručnim osobama 7. pokretanje rada s volonterima

tzv. volonterske knjižice, 8. uspostavljanje kontakata s

udrugama, društvima i ostalim institucijama u gradu Đurđevcu radi zajedničke suradnje,

- zajednička suradnja prilikom održavanja manifestacija i događanja (npr. Zlatna jesen) - suradnja s Poduzetničkim inkubatorom – organiziranje predavanja za mlade s ciljem upoznavanja mladih poduzetnika i njihovim poslovnim uspjehom (predavanje mladih uspješnih poduzetnika s područja Koprivničko-križevačke županije). - socijalna politika i zdravlje mladih – organiziranje predavanja sa stručnim osobama kojim bi se mlade animiralo na redovne preglede. - zapošljavanje i samostalno zaposlenje mladih – organiziranje predavanja sa stručnim osobama - organiziranje Halloween-a – izbor najoriginalnijeg kostima i maske

9. organiziranje sportskih događanja za mlade,

10. suradnja i razmjena iskustava s

ostalim Savjetima mladih s područja Koprivničko-križevačke županije i područja Republike Hrvatske, te suradnja i razmjena iskustava sa Savjetima mladih izvan granica Republike Hrvatske,

11. provođenje humanitarnih

aktivnosti 12. ostale aktivnosti.

Članovi Savjeta mladih će navedene aktivnosti izvršavati tijekom cijele godine te prema vremenskim mogućnostima i mogućnostima Proračuna Grada Đurđevca. Potrebna financijska sredstva koristit će se u suradnji s Gradom Đurđevcom, Turističkom zajednicom grada Đurđevca, gradskim institucijama, udrugama i tvrtkama na području Grada Đurđevca. Također, ukoliko tijekom godine budu organizirane određene radionice, susreti ili konferencije od strane drugih institucija, a koje su tematski povezane s problemima mladih, članovi Savjeta mladih Grada Đurđevca sudjelovat će na njima.

IV. Financijska sredstva za ostvarenje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2019. godinu osiguravaju se iz Proračunu Grada Đurđevca za 2019. godinu, na razdjelu 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GRADA, Aktivnost A100104 Financiranje Savjeta mladih Grada Đurđevca.

V.

Ovaj Program rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2019. godinu objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“. KLASA: 021-05/18-02/07 URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-17 Đurđevac, 12. rujna 2018.

Predsjednik

Savjeta mladih Grada Đurđevca Matija Bažulić, v. r.

Page 16: SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 16

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 100 Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Đurđevca ................................................... 1

101 Odluka o komunalnom doprinosu na području Grada Đurđevca ................................

2

102 Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Đurđevca .................................................................................................................................

5

103 Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2019. godinu .......................................................................................................................................

12

104 Zaključak o davanju suglasnosti Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o. za kreditno zaduživanje .......................................................................................................................

12

AKTI GRADONAČELNIKA 105 Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva projekta Likovne radionice „Peski-Art

2018. Đurđevac“.................................................................................................................................

13

AKTI SAVJETA MLADIH GRADA ĐURĐEVCA 106 Program rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2019. godinu ................................. 14

„Službene novine Grada Đurđevca“ izdaje Grad Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1. Urednica: Jadranka Švaco, telefon: (048) 811-052,

Priprema i tisak: Grad Đurđevac

Page 17: SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene¾bene-novine... · Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 8 - Godina LI

Broj 8 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 17