of 101 /101
OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska Istarska županija OPĆINA BARBAN Broj: 21/2018. Datum izdavanja: Ponedjeljak, 31.12.2018.g.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21-...

Page 1: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

OPĆINA BARBAN

SLUŽBENE NOVINE

OPĆINE BARBAN

Republika Hrvatska • Istarska županija • OPĆINA BARBAN

• Broj: 21/2018. • Datum izdavanja: Ponedjeljak, 31.12.2018.g.

Page 2: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1183

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Temeljem odredbi članka 39. i članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,

136/12 i 15/15) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj

22/13 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Barban je na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018.

godine donijelo

ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

OPĆINE BARBAN ZA 2018. GODINU

I

OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Općine Barban za 2018. godinu („Službene novine

Općine Barban“ broj 6/17, 12/18, 13/18 i 15/18) vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

OPIS PLANIRANO PROMJENA

IZNOS (%)

NOVI

IZNOS

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 12.069.719,94 -1.516.827,73 -12,6 10.552.892,21

Prihodi od prodaje nefinancijske

imovine 600.000,00

-48.000,00 -8,0 552.000,00

Rashodi poslovanja 8.309.060,22 -407.826,81 -4,9 7.901.233,41

Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine 6.336.602,28

-2.745.320,00 -43,3 3.591.282,28

RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK -1.975.942,56 1.588.319,08 -80,4 -387.623,48

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA

Vlastiti izvori -324.057,44 -78.653,00 24,27 -402.710,44

RAČUN ZADUŽIVANJA /

FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i

zaduživanja 3.300.000,00 -2.000.000,00 -60,6 1.300.000,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate

zajmova 1.000.000,00 -490.333,92 -49,0 509.666,08

NETO ZADUŽIVANJE /

FINANCIRANJE 2.300.000,00 -1.509.666,08 -65,6 790.333,92

VIŠAK/MANJAK + NETO

ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PROŠLIH GODINA

0,00 0,00 0,0 0,00

Page 3: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1184

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Članak 2.

U članku 2. Općeg dijela Proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja vrše se

izmjene i dopune kako slijedi:

KON

TO

VRSTA PRIHODA /

RASHODA PLANIRANO

PROMJENA

IZNOS (%)

NOVI

IZNOS

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 12.069.719,94 -1.516.827,73 -12.6% 10.552.892,21

61 Prihodi od poreza 5.059.554,00 510.696,00 10.1% 5.570.250,00

611 Porez i prirez na dohodak 4.484.554,00 510.696,00 11.4% 4.995.250,00

613 Porezi na imovinu 500.000,00 0,00 0.0% 500.000,00

614 Porezi na robu i usluge 75.000,00 0,00 0.0% 75.000,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata

unutar općeg proračuna 2.972.298,89 -1.144.266,02 -38.5% 1.828.032,87

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 230.975,00 50.175,00 21.7% 281.150,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 13.000,00 0,00 0.0% 13.000,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane

funkcije 252.393,89 -11.696,00 -4.6% 240.697,89

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz

proračuna koji im nije nadležan 93.680,00 8.040,00 8.6% 101.720,00

638 Pomoći iz državnog proračuna

temeljem prijenosa EU sredstava 2.382.250,00 -1.190.785,02 -50.0% 1.191.464,98

64 Prihodi od imovine 1.109.637,83 -68.087,85 -6.1% 1.041.549,98

641 Prihodi od financijske imovine 4.381,00 -980,00 -22.4% 3.401,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.105.256,83 -67.107,85 -6.1% 1.038.148,98

65

Prihodi od upravnih i

administrativnih pristojbi, pristojbi

po posebnim propisima i naknada

2.902.119,22 -858.854,86 -29.6% 2.043.264,36

651 Upravne i administrativne pristojbe 211.000,00 -97.500,00 -46.2% 113.500,00

652 Prihodi po posebnim propisima 647.342,25 -70.073,97 -10.8% 577.268,28

Page 4: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1185

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

653 Komunalni doprinosi i naknade 2.043.776,97 -691.280,89 -33.8% 1.352.496,08

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe

te pruženih usluga i prihodi od

donacija

11.110,00 -6.315,00 -56.8% 4.795,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te

pruženih usluga 0,00 2.000,00 0,0% 2.000,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba

izvan općeg proračuna 11.110,00 -8.315,00 -74.8% 2.795,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 15.000,00 50.000,00 333.3% 65.000,00

683 Ostali prihodi 15.000,00 50.000,00 333.3% 65.000,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske

imovine 600.000,00 -48.000,00 -8.0% 552.000,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene

dugotrajne imovine 600.000,00 -50.000,00 -8.3% 550.000,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine

- prirodnih bogatstava 600.000,00 -50.000,00 -8.3% 550.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene

dugotrajne imovine 0,00 2.000,00 0,0% 2.000,00

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 2.000,00 0,0% 2.000,00

3 Rashodi poslovanja 8.309.060,22 -407.826,81 -4.9% 7.901.233,41

31 Rashodi za zaposlene 2.567.226,22 78.003,19 3.0% 2.645.229,41

311 Plaće (Bruto) 2.131.633,22 60.396,19 2.8% 2.192.029,41

312 Ostali rashodi za zaposlene 67.250,00 8.250,00 12.3% 75.500,00

313 Doprinosi na plaće 368.343,00 9.357,00 2.5% 377.700,00

32 Materijalni rashodi 3.806.725,00 -366.666,88 -9.6% 3.440.058,12

321 Naknade troškova zaposlenima 150.800,00 -5.785,00 -3.8% 145.015,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.070.590,00 -118.431,88 -11.1% 952.158,12

323 Rashodi za usluge 2.044.235,00 -169.755,00 -8.3% 1.874.480,00

324 Naknade troškova osobama izvan

radnog odnosa 18.500,00 11.600,00 62.7% 30.100,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 522.600,00 -84.295,00 -16.1% 438.305,00

34 Financijski rashodi 50.210,00 -563,12 -1.1% 49.646,88

Page 5: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1186

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 8.000,00 -1.000,00 -12.5% 7.000,00

343 Ostali financijski rashodi 42.210,00 436,88 1.0% 42.646,88

35 Subvencije 23.000,00 -13.000,00 -56.5% 10.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora

23.000,00 -13.000,00 -56.5% 10.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar

općeg proračuna 745.049,00 -113.650,00 -15.3% 631.399,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 97.000,00 -71.000,00 -73.2% 26.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima

drugih proračuna 608.399,00 -3.000,00 -0.5% 605.399,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU

sredstava 39.650,00 -39.650,00 -100.0% 0,00

37

Naknade građanima i kućanstvima

na temelju osiguranja i druge

naknade

257.850,00 30.050,00 11.7% 287.900,00

372 Ostale naknade građanima i

kućanstvima iz proračuna 257.850,00 30.050,00 11.7% 287.900,00

38 Ostali rashodi 859.000,00 -22.000,00 -2.6% 837.000,00

381 Tekuće donacije 829.000,00 -24.000,00 -2.9% 805.000,00

382 Kapitalne donacije 0,00 2.000,00 0,0% 2.000,00

385 Izvanredni rashodi 30.000,00 0,00 0.0% 30.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine 6.336.602,28 -2.745.320,00 -43.3% 3.591.282,28

41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 39.417,75 -19.200,00 -48.7% 20.217,75

412 Nematerijalna imovina 39.417,75 -19.200,00 -48.7% 20.217,75

42 Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 5.872.184,53 -2.978.270,00 -50.7% 2.893.914,53

421 Građevinski objekti 4.568.582,25 -2.231.000,00 -48.8% 2.337.582,25

422 Postrojenja i oprema 689.727,28 -279.090,00 -40.5% 410.637,28

424 Knjige, umjetnička djela i ostale

izložbene vrijednosti 0,00 10.695,00 0,0% 10.695,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 613.875,00 -478.875,00 -78.0% 135.000,00

Page 6: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1187

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 425.000,00 252.150,00 59.3% 677.150,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 425.000,00 252.150,00 59.3% 677.150,00

KON

TO

VRSTA PRIHODA /

RASHODA PLANIRANO

PROMJENA

IZNOS (%)

NOVI

IZNOS

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 Vlastiti izvori -324.057,44 -78.653,00 24,27% -402.710,44

92 Rezultat poslovanja -324.057,44 -78.653,00 24,27% -402.710,44

922 Višak/manjak prihoda -324.057,44 -78.653,00 24,27% -402.710,44

KON

TO

VRSTA PRIHODA /

RASHODA PLANIRANO

PROMJENA

IZNOS (%)

NOVI

IZNOS

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i

zaduživanja 3.300.000,00 -2.000.000,00 -60.6% 1.300.000,00

84 Primici od zaduživanja 3.300.000,00 -2.000.000,00 -60.6% 1.300.000,00

842

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan

javnog sektora

3.300.000,00 -2.000.000,00 -60.6% 1.300.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i

otplate zajmova 1.000.000,00 -490.333,92 -49.0% 509.666,08

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih

kredita i zajmova 1.000.000,00 -490.333,92 -49.0% 509.666,08

542

Otplata glavnice primljenih kredita i

zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan

1.000.000,00 -490.333,92 -49.0% 509.666,08

Page 7: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1188

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

II

POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 12.002.181,77 kuna raspoređuju se Izmjenama i dopunama

Proračuna Općine Barban za 2018. godinu prema programima (aktivnostima i projektima)

unutar razdjela i glava u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Page 8: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1189

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

BROJ

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO

PROMJENA

IZNOS

PROMJENA

POSTOTAK NOVI IZNOS

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 15.645.662,50 -3.643.480,73 -23,29 12.002.181,77

Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA

SAMOUPRAVA 713.600,00 -57.000,00 -7,99 656.600,00

Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK 600.600,00 -46.000,00 -7,66 554.600,00

Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA

PREDSTAVNIČKOG TIJELA 174.000,00 -55.000,00 -31,61 119.000,00

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost predstavničkog tijela 137.000,00 -55.000,00 -40,15 82.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 137.000,00 -55.000,00 -40,15 82.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 137.000,00 -55.000,00 -40,15 82.000,00

3 Rashodi poslovanja 137.000,00 -55.000,00 -40,15 82.000,00

32 Materijalni rashodi 137.000,00 -55.000,00 -40,15 82.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 137.000,00 -55.000,00 -40,15 82.000,00

Aktivnost A100002 Nagrade i priznanja Općine Barban 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

3 Rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

32 Materijalni rashodi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Page 9: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1190

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Program 1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA

IZVRŠNOG TIJELA 347.100,00 5.900,00 1,70 353.000,00

Aktivnost A100101 Redovna djelatnost izvršnog tijela 297.100,00 10.900,00 3,67 308.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 297.100,00 10.900,00 3,67 308.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 297.100,00 10.900,00 3,67 308.000,00

3 Rashodi poslovanja 297.100,00 10.900,00 3,67 308.000,00

31 Rashodi za zaposlene 256.200,00 -700,00 -0,27 255.500,00

311 Plaće (Bruto) 218.000,00 0,00 0,00 218.000,00

313 Doprinosi na plaće 38.200,00 -700,00 -1,83 37.500,00

32 Materijalni rashodi 40.900,00 11.600,00 28,36 52.500,00

321 Naknade troškova zaposlenima 15.800,00 11.600,00 73,42 27.400,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.100,00 0,00 0,00 25.100,00

Aktivnost A100102 Pokroviteljstva i sponzorstva 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00

Page 10: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1191

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

323 Rashodi za usluge 20.000,00 -5.000,00 -25,00 15.000,00

Aktivnost A100103 Proračunska zaliha 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

385 Izvanredni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Program 1002 AKTIVNOSTI UNUTAR DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG

I IZVRŠNOG TIJELA 79.500,00 3.100,00 3,90 82.600,00

Aktivnost A100201 Web stranica Općine 3.000,00 100,00 3,33 3.100,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000,00 100,00 3,33 3.100,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 3.000,00 100,00 3,33 3.100,00

3 Rashodi poslovanja 3.000,00 100,00 3,33 3.100,00

32 Materijalni rashodi 3.000,00 100,00 3,33 3.100,00

323 Rashodi za usluge 3.000,00 100,00 3,33 3.100,00

Aktivnost A100202 Protokol i ostale aktivnosti 41.000,00 7.000,00 17,07 48.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 41.000,00 7.000,00 17,07 48.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 41.000,00 7.000,00 17,07 48.000,00

3 Rashodi poslovanja 41.000,00 7.000,00 17,07 48.000,00

32 Materijalni rashodi 41.000,00 7.000,00 17,07 48.000,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00 3.000,00 30,00 13.000,00

Page 11: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1192

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000,00 4.000,00 12,90 35.000,00

Tekući projekt T100203 Obilježavanje dana Općine 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00

3 Rashodi poslovanja 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00

32 Materijalni rashodi 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00

323 Rashodi za usluge 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Tekući projekt T100204 Proslave i blagdani u Općini Barban 19.000,00 -4.000,00 -21,05 15.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 19.000,00 -4.000,00 -21,05 15.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 19.000,00 -4.000,00 -21,05 15.000,00

3 Rashodi poslovanja 19.000,00 -4.000,00 -21,05 15.000,00

32 Materijalni rashodi 19.000,00 -4.000,00 -21,05 15.000,00

323 Rashodi za usluge 17.000,00 -2.000,00 -11,76 15.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 -2.000,00 -100,00 0,00

Glava 00102 MJESNA SAMOUPRAVA 113.000,00 -11.000,00 -9,73 102.000,00

Program 2000 MJESNA SAMOUPRAVA 83.000,00 -3.000,00 -3,61 80.000,00

Aktivnost A200002 Mjesni odbor Barban 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Page 12: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1193

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Aktivnost A200003 Mjesni odbor Grandići 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 -3.000,00 -30,00 7.000,00

Aktivnost A200004 Mjesni odbor Hrboki 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 500,00 0,00 500,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 -4.500,00 -45,00 5.500,00

Aktivnost A200005 Mjesni odbor Manjadvorci 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Page 13: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1194

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 -3.500,00 -35,00 6.500,00

Aktivnost A200006 Mjesni odbor Petehi 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

3 Rashodi poslovanja 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

32 Materijalni rashodi 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 -7.000,00 -53,85 6.000,00

Aktivnost A200007 Mjesni odbor Prnjani 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Aktivnost A200008 Mjesni odbor Puntera 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Page 14: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1195

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Aktivnost A200009 Mjesni odbor Sutivanac 10.000,00 -3.000,00 -30,00 7.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 -3.000,00 -30,00 7.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 10.000,00 -3.000,00 -30,00 7.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 -3.000,00 -30,00 7.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 -3.000,00 -30,00 7.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 -3.000,00 -30,00 7.000,00

Aktivnost A200010 Mjesni odbor Šajini 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 -3.000,00 -30,00 7.000,00

Program 2001 IZBORI ZA MJESNE ODBORE 30.000,00 -8.000,00 -26,67 22.000,00

Aktivnost A200101 Materijalni troškovi izbora za mjesne odbore 5.000,00 -3.000,00 -60,00 2.000,00

Page 15: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1196

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 -3.000,00 -60,00 2.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 5.000,00 -3.000,00 -60,00 2.000,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 -3.000,00 -60,00 2.000,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 -3.000,00 -60,00 2.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 -1.000,00 -33,33 2.000,00

323 Rashodi za usluge 2.000,00 -2.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A200102 Naknade troškova izbornog povjerenstva 25.000,00 -5.000,00 -20,00 20.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 -5.000,00 -20,00 20.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 25.000,00 -5.000,00 -20,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 -5.000,00 -20,00 20.000,00

32 Materijalni rashodi 25.000,00 -5.000,00 -20,00 20.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 -5.000,00 -20,00 20.000,00

Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 14.932.062,50 -3.586.480,73 -24,02 11.345.581,77

Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 11.356.039,28 -3.728.486,92 -32,83 7.627.552,36

Program 3000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 982.315,28 12.647,00 1,29 994.962,28

Aktivnost A300001 Redovan rad upravnog tijela 255.493,00 13.507,00 5,29 269.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 255.493,00 13.507,00 5,29 269.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 255.493,00 13.507,00 5,29 269.000,00

3 Rashodi poslovanja 255.493,00 13.507,00 5,29 269.000,00

31 Rashodi za zaposlene 249.493,00 14.507,00 5,81 264.000,00

Page 16: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1197

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

311 Plaće (Bruto) 206.000,00 13.000,00 6,31 219.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

313 Doprinosi na plaće 35.993,00 1.507,00 4,19 37.500,00

32 Materijalni rashodi 6.000,00 -1.000,00 -16,67 5.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 6.000,00 -1.000,00 -16,67 5.000,00

Aktivnost A300002 Zajednički rashodi za redovan rad upravnog tijela 309.900,00 -5.900,00 -1,90 304.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 309.900,00 -5.900,00 -1,90 304.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 309.900,00 -5.900,00 -1,90 304.000,00

3 Rashodi poslovanja 309.900,00 -5.900,00 -1,90 304.000,00

32 Materijalni rashodi 309.900,00 -5.900,00 -1,90 304.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 18.000,00 -5.500,00 -30,56 12.500,00

322 Rashodi za materijal i energiju 49.000,00 -9.000,00 -18,37 40.000,00

323 Rashodi za usluge 154.900,00 30.200,00 19,50 185.100,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 88.000,00 -21.600,00 -24,55 66.400,00

Aktivnost A300003 Administrativne, intelektualne i ostale usluge 256.460,00 43.540,00 16,98 300.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 256.460,00 43.540,00 16,98 300.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 256.460,00 43.540,00 16,98 300.000,00

3 Rashodi poslovanja 256.460,00 43.540,00 16,98 300.000,00

32 Materijalni rashodi 256.460,00 43.540,00 16,98 300.000,00

323 Rashodi za usluge 256.460,00 43.540,00 16,98 300.000,00

Page 17: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1198

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Kapitalni projekt K300035 Opremanje općinskih prostorija 60.000,00 -15.000,00 -25,00 45.000,00

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE

IMOVINE 60.000,00 -15.000,00 -25,00 45.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 60.000,00 -15.000,00 -25,00 45.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

38 Ostali rashodi 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

382 Kapitalne donacije 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 -17.000,00 -28,33 43.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 -17.000,00 -28,33 43.000,00

422 Postrojenja i oprema 60.000,00 -17.000,00 -28,33 43.000,00

Kapitalni projekt K300036 Informatizacija Općinske uprave 100.462,28 -23.500,00 -23,39 76.962,28

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.000,00 -12.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 12.000,00 -12.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.000,00 -12.000,00 -100,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.000,00 -7.000,00 -100,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 7.000,00 -7.000,00 -100,00 0,00

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE

IMOVINE 88.462,28 -11.500,00 -13,00 76.962,28

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 88.462,28 -11.500,00 -13,00 76.962,28

3 Rashodi poslovanja 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Page 18: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1199

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

38 Ostali rashodi 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

381 Tekuće donacije 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 88.462,28 -12.500,00 -14,13 75.962,28

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 -14.200,00 -56,80 10.800,00

412 Nematerijalna imovina 25.000,00 -14.200,00 -56,80 10.800,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 63.462,28 1.700,00 2,68 65.162,28

422 Postrojenja i oprema 19.962,28 1.700,00 8,52 21.662,28

426 Nematerijalna proizvedena imovina 43.500,00 0,00 0,00 43.500,00

Program 3001 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA 1.046.000,00 -490.333,92 -46,88 555.666,08

Aktivnost A300101 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 23.000,00 11.000,00 47,83 34.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.000,00 11.000,00 47,83 34.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 23.000,00 11.000,00 47,83 34.000,00

3 Rashodi poslovanja 23.000,00 11.000,00 47,83 34.000,00

34 Financijski rashodi 23.000,00 11.000,00 47,83 34.000,00

343 Ostali financijski rashodi 23.000,00 11.000,00 47,83 34.000,00

Aktivnost A300102 Ostali financijski poslovi 15.000,00 -10.000,00 -66,67 5.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 -10.000,00 -66,67 5.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 15.000,00 -10.000,00 -66,67 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 15.000,00 -10.000,00 -66,67 5.000,00

34 Financijski rashodi 15.000,00 -10.000,00 -66,67 5.000,00

Page 19: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1200

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

343 Ostali financijski rashodi 15.000,00 -10.000,00 -66,67 5.000,00

Aktivnost A300103 Otplata glavnice za primljene kredite 1.000.000,00 -490.333,92 -49,03 509.666,08

Izvor 5.7. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM

PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1.000.000,00 -490.333,92 -49,03 509.666,08

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.000.000,00 -490.333,92 -49,03 509.666,08

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.000.000,00 -490.333,92 -49,03 509.666,08

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija u javn 1.000.000,00 -490.333,92 -49,03 509.666,08

Aktivnost A300104 Otplata kamata za primljene kredite 8.000,00 -1.000,00 -12,50 7.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.000,00 -1.000,00 -12,50 7.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 8.000,00 -1.000,00 -12,50 7.000,00

3 Rashodi poslovanja 8.000,00 -1.000,00 -12,50 7.000,00

34 Financijski rashodi 8.000,00 -1.000,00 -12,50 7.000,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 8.000,00 -1.000,00 -12,50 7.000,00

Program 3900 PREDŠKOLSKI ODGOJ 49.000,00 -16.000,00 -32,65 33.000,00

Aktivnost A390011 Sufinanciranje smještaja djece u drugim vrtićima 30.000,00 -16.000,00 -53,33 14.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 -16.000,00 -53,33 14.000,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 30.000,00 -16.000,00 -53,33 14.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 -16.000,00 -53,33 14.000,00

35 Subvencije 23.000,00 -13.000,00 -56,52 10.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 23.000,00 -13.000,00 -56,52 10.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 7.000,00 -3.000,00 -42,86 4.000,00

Page 20: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1201

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 7.000,00 -3.000,00 -42,86 4.000,00

Aktivnost A390012 Manifestacije u vrtiću 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Tekući projekt T390013 Prosinačke svečanosti 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

3 Rashodi poslovanja 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 -1.000,00 -20,00 4.000,00

323 Rashodi za usluge 5.000,00 -1.000,00 -20,00 4.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 12.000,00 1.000,00 8,33 13.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.000,00 1.000,00 8,33 13.000,00

Program 4001 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00

Aktivnost A400103 Unapređenje standarda u obrazovanju 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00

3 Rashodi poslovanja 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00

Page 21: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1202

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

32 Materijalni rashodi 2.000,00 -2.000,00 -100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 -2.000,00 -100,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 4.000,00 2.000,00 50,00 6.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000,00 2.000,00 50,00 6.000,00

Aktivnost A400104 Prijevoz učenika - gradska linija 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Aktivnost A400105 Stipendiranje studenata 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Program 5000 PROMICANJE KULTURE 212.000,00 -27.000,00 -12,74 185.000,00

Aktivnost A500009 Izdavanje Barbanskog glasnika 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Page 22: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1203

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

32 Materijalni rashodi 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

323 Rashodi za usluge 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Aktivnost A500010 Ostale aktivnosti u programu kulture 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 -2.695,00 -17,97 12.305,00

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 15.000,00 -2.695,00 -17,97 12.305,00

3 Rashodi poslovanja 15.000,00 -10.695,00 -71,30 4.305,00

32 Materijalni rashodi 15.000,00 -10.695,00 -71,30 4.305,00

323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 -5.695,00 -56,95 4.305,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 739,14 0,00 739,14

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 0,00 739,14 0,00 739,14

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 739,14 0,00 739,14

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 739,14 0,00 739,14

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 739,14 0,00 739,14

Page 23: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1204

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Izvor 6.1. DONACIJE 0,00 1.695,00 0,00 1.695,00

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 0,00 1.695,00 0,00 1.695,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.695,00 0,00 1.695,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.695,00 0,00 1.695,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 1.695,00 0,00 1.695,00

Izvor 9.4. VIŠAK PRIHODA - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 260,86 0,00 260,86

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 0,00 260,86 0,00 260,86

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 260,86 0,00 260,86

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 260,86 0,00 260,86

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 260,86 0,00 260,86

Tekući projekt T500011 Memorijal Petra Stankovića 20.000,00 -7.000,00 -35,00 13.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 -7.000,00 -35,00 13.000,00

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 20.000,00 -7.000,00 -35,00 13.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 -7.000,00 -35,00 13.000,00

32 Materijalni rashodi 15.000,00 -2.000,00 -13,33 13.000,00

Page 24: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1205

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 -2.000,00 -66,67 1.000,00

38 Ostali rashodi 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

381 Tekuće donacije 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

Tekući projekt T500012 Obilježavanje obljetnice "9. siječanj" 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

3 Rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

32 Materijalni rashodi 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

323 Rashodi za usluge 500,00 0,00 0,00 500,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00

Tekući projekt T500013 Trka na prstenac 90.000,00 -20.000,00 -22,22 70.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 60.000,00 -10.000,00 -16,67 50.000,00

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 60.000,00 -10.000,00 -16,67 50.000,00

Page 25: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1206

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 -10.000,00 -16,67 50.000,00

32 Materijalni rashodi 60.000,00 -10.000,00 -16,67 50.000,00

323 Rashodi za usluge 60.000,00 -10.000,00 -16,67 50.000,00

Izvor 6.1. DONACIJE 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Program 5001 RAZVOJ TURIZMA 1.139.500,00 -272.500,00 -23,91 867.000,00

Aktivnost A500101 Tekuće donacije Turističkoj zajednici 120.000,00 -20.000,00 -16,67 100.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 120.000,00 -20.000,00 -16,67 100.000,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 120.000,00 -20.000,00 -16,67 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 120.000,00 -20.000,00 -16,67 100.000,00

38 Ostali rashodi 120.000,00 -20.000,00 -16,67 100.000,00

381 Tekuće donacije 120.000,00 -20.000,00 -16,67 100.000,00

Aktivnost A500102 Manifestacije i razna događanja 10.000,00 40.000,00 400,00 50.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Page 26: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1207

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

323 Rashodi za usluge 5.000,00 -1.000,00 -20,00 4.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00

Aktivnost A500103 Održavanje turističke infrastrukture 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A500106 Strategija razvoja turizma 292.500,00 -292.500,00 -100,00 0,00

Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 43.875,00 -43.875,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 43.875,00 -43.875,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 43.875,00 -43.875,00 -100,00 0,00

Page 27: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1208

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

32 Materijalni rashodi 43.875,00 -43.875,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 43.875,00 -43.875,00 -100,00 0,00

Izvor 5.7. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM

PRIJENOSA EU SREDSTAVA 248.625,00 -248.625,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 248.625,00 -248.625,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 248.625,00 -248.625,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 248.625,00 -248.625,00 -100,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 248.625,00 -248.625,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K500104 Unapređenje turističke infrastrukture 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

421 Građevinski objekti 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K500105 Centar za posjetitelje Barban 677.000,00 22.500,00 3,32 699.500,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 77.000,00 -62.000,00 -80,52 15.000,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 77.000,00 -62.000,00 -80,52 15.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 -35.000,00 -70,00 15.000,00

32 Materijalni rashodi 50.000,00 -35.000,00 -70,00 15.000,00

323 Rashodi za usluge 50.000,00 -35.000,00 -70,00 15.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.000,00 -27.000,00 -100,00 0,00

Page 28: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1209

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.000,00 -27.000,00 -100,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 27.000,00 -27.000,00 -100,00 0,00

Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00

Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 119.250,00 0,00 0,00 119.250,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 119.250,00 0,00 0,00 119.250,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 119.250,00 0,00 0,00 119.250,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 119.250,00 0,00 0,00 119.250,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 119.250,00 0,00 0,00 119.250,00

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE

IMOVINE 361.500,00 19.500,00 5,39 381.000,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 361.500,00 19.500,00 5,39 381.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 361.500,00 19.500,00 5,39 381.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 -151.650,00 -60,66 98.350,00

422 Postrojenja i oprema 250.000,00 -151.650,00 -60,66 98.350,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 111.500,00 171.150,00 153,50 282.650,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 111.500,00 171.150,00 153,50 282.650,00

Izvor 9.5. VIŠAK PRIHODA - POMOĆI 119.250,00 0,00 0,00 119.250,00

Page 29: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1210

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 119.250,00 0,00 0,00 119.250,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 119.250,00 0,00 0,00 119.250,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 119.250,00 0,00 0,00 119.250,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 119.250,00 0,00 0,00 119.250,00

Kapitalni projekt K500106 Poučno rekreativne staze 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00

421 Građevinski objekti 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00

Program 6000 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 335.000,00 0,00 0,00 335.000,00

Aktivnost A600000 Financiranje rada Sportske zajednice 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00

3 Rashodi poslovanja 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00

38 Ostali rashodi 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00

381 Tekuće donacije 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00

Aktivnost A600001 Nepredviđene aktivnosti u sportu 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Page 30: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1211

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Aktivnost A600002 Tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00

3 Rashodi poslovanja 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00

32 Materijalni rashodi 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

323 Rashodi za usluge 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Tekući projekt T600003 Sportske manifestacije 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Program 7000 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI 161.850,00 27.050,00 16,71 188.900,00

Aktivnost A700001 Potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem 40.000,00 10.000,00 25,00 50.000,00

Page 31: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1212

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 10.000,00 25,00 50.000,00

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 40.000,00 10.000,00 25,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 10.000,00 25,00 50.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 40.000,00 10.000,00 25,00 50.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 10.000,00 25,00 50.000,00

Aktivnost A700002 Subvencioniranje nabavke udžbenika 25.000,00 -23.000,00 -92,00 2.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 -23.000,00 -92,00 2.000,00

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 25.000,00 -23.000,00 -92,00 2.000,00

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 -23.000,00 -92,00 2.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 25.000,00 -23.000,00 -92,00 2.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000,00 -23.000,00 -92,00 2.000,00

Aktivnost A700003 Sufinanciranje troškova prijevoza 9.000,00 11.000,00 122,22 20.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.000,00 11.000,00 122,22 20.000,00

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 9.000,00 11.000,00 122,22 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 9.000,00 11.000,00 122,22 20.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 9.000,00 11.000,00 122,22 20.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 9.000,00 11.000,00 122,22 20.000,00

Aktivnost A700004 Naknade za novorođenčad 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Page 32: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1213

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Aktivnost A700005 Jednokratne pomoći stanovništvu 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Aktivnost A700006 Pomoći za podmirenje troškova stanovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Aktivnost A700007 Pomoći za podmirenje troškova ogrijeva 2.850,00 -950,00 -33,33 1.900,00

Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 2.850,00 -950,00 -33,33 1.900,00

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 2.850,00 -950,00 -33,33 1.900,00

3 Rashodi poslovanja 2.850,00 -950,00 -33,33 1.900,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 2.850,00 -950,00 -33,33 1.900,00

Page 33: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1214

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.850,00 -950,00 -33,33 1.900,00

Aktivnost A700008 Ostale naknade i pomoći građanima 20.000,00 30.000,00 150,00 50.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 30.000,00 150,00 50.000,00

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 20.000,00 30.000,00 150,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 30.000,00 150,00 50.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 20.000,00 30.000,00 150,00 50.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 30.000,00 150,00 50.000,00

Program 7001 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U SOCIJALNOJ SKRBI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Aktivnost A700101 Humanitarna djelatnost Crvenog križa - GDCK Pula 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Program 7002 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 53.884,00 -25.000,00 -46,40 28.884,00

Aktivnost A700201 Financiranje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Istarske

županije 28.884,00 0,00 0,00 28.884,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 28.884,00 0,00 0,00 28.884,00

Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo 28.884,00 0,00 0,00 28.884,00

3 Rashodi poslovanja 28.884,00 0,00 0,00 28.884,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 28.884,00 0,00 0,00 28.884,00

Page 34: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1215

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 28.884,00 0,00 0,00 28.884,00

Kapitalni projekt K700202 Sufinanciranje povrata kredita za Opću bolnicu Pula 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00

Program 7500 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM

POZIVU 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Aktivnost A750001 Potpore za programe javnih potreba u kulturi 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

3 Rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

38 Ostali rashodi 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

381 Tekuće donacije 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Aktivnost A750002 Potpore za programe javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj

skrbi 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00

3 Rashodi poslovanja 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00

38 Ostali rashodi 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00

381 Tekuće donacije 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00

Page 35: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1216

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Aktivnost A750003 Potpore za programe javnih potreba u ostalim potrebama

civilnog društva 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00

3 Rashodi poslovanja 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00

38 Ostali rashodi 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00

381 Tekuće donacije 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00

Program 7501 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

Aktivnost A750101 Izravna dodjela sredstava udrugama 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

3 Rashodi poslovanja 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

38 Ostali rashodi 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

381 Tekuće donacije 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

Program 8000 UPRAVLJANJE IMOVINOM 449.000,00 -38.000,00 -8,46 411.000,00

Aktivnost A800001 Upravljanje i održavanje prostora u vlasništvu Općine 305.000,00 -27.000,00 -8,85 278.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 225.000,00 53.000,00 23,56 278.000,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 225.000,00 53.000,00 23,56 278.000,00

3 Rashodi poslovanja 225.000,00 53.000,00 23,56 278.000,00

32 Materijalni rashodi 225.000,00 53.000,00 23,56 278.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Page 36: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1217

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

323 Rashodi za usluge 75.000,00 53.000,00 70,67 128.000,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 70.000,00 -70.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 70.000,00 -70.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 -70.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 70.000,00 -70.000,00 -100,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 -20.000,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

Izvor 7.2. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S NASLOVA OSIGURANJA 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A800004 Legalizacija objekata u vlasništvu Općine 50.000,00 53.000,00 106,00 103.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00

Page 37: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1218

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE

IMOVINE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Kapitalni projekt K800002 Adaptacija i uređivanje prostora u vlasništvu Općine 90.000,00 -60.000,00 -66,67 30.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE

IMOVINE 85.000,00 -55.000,00 -64,71 30.000,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 85.000,00 -55.000,00 -64,71 30.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.000,00 -55.000,00 -64,71 30.000,00

Page 38: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1219

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 75.000,00 -55.000,00 -73,33 20.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 75.000,00 -55.000,00 -73,33 20.000,00

Tekući projekt T800003 Projekt poticanja energetske učinkovitosti 4.000,00 -4.000,00 -100,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.000,00 -4.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 4.000,00 -4.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 4.000,00 -4.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 4.000,00 -4.000,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 4.000,00 -4.000,00 -100,00 0,00

Program 8001 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I

GOSPODARSTVA 28.000,00 2.000,00 7,14 30.000,00

Aktivnost A800001 LAG Južna Istra 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Aktivnost A800002 LAGUR Istarska batana 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Page 39: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1220

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Aktivnost A800003 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske

županije 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Aktivnost A800005 Ostale potpore poticanja poljoprivrede 3.000,00 2.000,00 66,67 5.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000,00 -784,32 -26,14 2.215,68

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 3.000,00 -784,32 -26,14 2.215,68

3 Rashodi poslovanja 3.000,00 -784,32 -26,14 2.215,68

32 Materijalni rashodi 3.000,00 -784,32 -26,14 2.215,68

323 Rashodi za usluge 0,00 2.215,68 0,00 2.215,68

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 -3.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 1.392,16 0,00 1.392,16

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 0,00 1.392,16 0,00 1.392,16

3 Rashodi poslovanja 0,00 1.392,16 0,00 1.392,16

32 Materijalni rashodi 0,00 1.392,16 0,00 1.392,16

Page 40: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1221

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

323 Rashodi za usluge 0,00 1.392,16 0,00 1.392,16

Izvor 9.4. VIŠAK PRIHODA - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 1.392,16 0,00 1.392,16

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 0,00 1.392,16 0,00 1.392,16

3 Rashodi poslovanja 0,00 1.392,16 0,00 1.392,16

32 Materijalni rashodi 0,00 1.392,16 0,00 1.392,16

323 Rashodi za usluge 0,00 1.392,16 0,00 1.392,16

Program 9120 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.915.000,00 -2.285.000,00 -78,39 630.000,00

Kapitalni projekt K912002 Izgradnja i uređenje javnih površina 270.000,00 14.500,00 5,37 284.500,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 270.000,00 -25.500,00 -9,44 244.500,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 270.000,00 -25.500,00 -9,44 244.500,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 270.000,00 -25.500,00 -9,44 244.500,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 270.000,00 -25.500,00 -9,44 244.500,00

421 Građevinski objekti 210.000,00 -20.000,00 -9,52 190.000,00

422 Postrojenja i oprema 60.000,00 -5.500,00 -9,17 54.500,00

Izvor 9.4. VIŠAK PRIHODA - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

421 Građevinski objekti 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

Kapitalni projekt K912003 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta 160.000,00 -110.000,00 -68,75 50.000,00

Page 41: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1222

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 160.000,00 -110.000,00 -68,75 50.000,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 160.000,00 -110.000,00 -68,75 50.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 160.000,00 -110.000,00 -68,75 50.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 160.000,00 -110.000,00 -68,75 50.000,00

421 Građevinski objekti 100.000,00 -50.000,00 -50,00 50.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 -60.000,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K912004 Izgradnja javne rasvjete 200.000,00 -45.000,00 -22,50 155.000,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 186.776,97 -43.010,62 -23,03 143.766,35

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 186.776,97 -43.010,62 -23,03 143.766,35

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 186.776,97 -43.010,62 -23,03 143.766,35

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 186.776,97 -43.010,62 -23,03 143.766,35

421 Građevinski objekti 186.776,97 -43.010,62 -23,03 143.766,35

Izvor 9.4. VIŠAK PRIHODA - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 13.223,03 -1.989,38 -15,04 11.233,65

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 13.223,03 -1.989,38 -15,04 11.233,65

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.223,03 -1.989,38 -15,04 11.233,65

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.223,03 -1.989,38 -15,04 11.233,65

421 Građevinski objekti 7.223,03 -1.989,38 -27,54 5.233,65

426 Nematerijalna proizvedena imovina 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Kapitalni projekt K912005 Izgradnja i proširenje groblja 60.000,00 5.500,00 9,17 65.500,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 60.000,00 5.500,00 9,17 65.500,00

Page 42: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1223

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 60.000,00 5.500,00 9,17 65.500,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 5.500,00 9,17 65.500,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 5.500,00 9,17 65.500,00

421 Građevinski objekti 60.000,00 5.500,00 9,17 65.500,00

Kapitalni projekt K912006 Razvoj širokopojasne infrastrukture 45.000,00 -45.000,00 -100,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 -45.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 45.000,00 -45.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 45.000,00 -45.000,00 -100,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 45.000,00 -45.000,00 -100,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 45.000,00 -45.000,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K912007 Poduzetnička zona Barban 150.000,00 -90.000,00 -60,00 60.000,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 70.000,00 -50.000,00 -71,43 20.000,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 70.000,00 -50.000,00 -71,43 20.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 -50.000,00 -71,43 20.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 -50.000,00 -71,43 20.000,00

421 Građevinski objekti 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 -70.000,00 -100,00 0,00

Izvor 9.4. VIŠAK PRIHODA - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 80.000,00 -40.000,00 -50,00 40.000,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 80.000,00 -40.000,00 -50,00 40.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 -40.000,00 -50,00 40.000,00

Page 43: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1224

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 -40.000,00 -50,00 40.000,00

421 Građevinski objekti 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 -80.000,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K912008 Oborinska kanalizacija 30.000,00 -15.000,00 -50,00 15.000,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.582,25 -15.000,00 -72,88 5.582,25

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 20.582,25 -15.000,00 -72,88 5.582,25

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.582,25 -15.000,00 -72,88 5.582,25

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.582,25 -15.000,00 -72,88 5.582,25

421 Građevinski objekti 20.582,25 -15.000,00 -72,88 5.582,25

Izvor 9.4. VIŠAK PRIHODA - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 9.417,75 0,00 0,00 9.417,75

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 9.417,75 0,00 0,00 9.417,75

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.417,75 0,00 0,00 9.417,75

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 9.417,75 0,00 0,00 9.417,75

412 Nematerijalna imovina 9.417,75 0,00 0,00 9.417,75

Kapitalni projekt K912009 Modernizacija sustava javne rasvjete u Općini

Barban 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100,00 0,00

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100,00 0,00

421 Građevinski objekti 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100,00 0,00

Page 44: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1225

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Program 9130 PODUZETNIČKI INKUBATOR BARBAN - CENTAR

PODUZETNIČKE KREATIVNOSTI 2.528.725,00 -434.600,00 -17,19 2.094.125,00

Aktivnost A913001 Upravljanje projektom i administracija 389.460,00 -183.460,00 -47,11 206.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 95.100,00 -32.100,00 -33,75 63.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 95.100,00 -32.100,00 -33,75 63.000,00

3 Rashodi poslovanja 95.100,00 -32.100,00 -33,75 63.000,00

31 Rashodi za zaposlene 58.600,00 0,00 0,00 58.600,00

311 Plaće (Bruto) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

313 Doprinosi na plaće 8.600,00 0,00 0,00 8.600,00

32 Materijalni rashodi 36.500,00 -32.100,00 -87,95 4.400,00

321 Naknade troškova zaposlenima 4.000,00 400,00 10,00 4.400,00

323 Rashodi za usluge 32.500,00 -32.500,00 -100,00 0,00

Izvor 5.7. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM

PRIJENOSA EU SREDSTAVA 294.360,00 -151.360,00 -51,42 143.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 294.360,00 -151.360,00 -51,42 143.000,00

3 Rashodi poslovanja 294.360,00 -151.360,00 -51,42 143.000,00

31 Rashodi za zaposlene 159.710,00 -76.710,00 -48,03 83.000,00

311 Plaće (Bruto) 137.110,00 -67.110,00 -48,95 70.000,00

313 Doprinosi na plaće 22.600,00 -9.600,00 -42,48 13.000,00

32 Materijalni rashodi 95.000,00 -35.000,00 -36,84 60.000,00

323 Rashodi za usluge 95.000,00 -35.000,00 -36,84 60.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 39.650,00 -39.650,00 -100,00 0,00

Page 45: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1226

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 39.650,00 -39.650,00 -100,00 0,00

Aktivnost A913002 Promidžba i vidljivost 132.500,00 -132.500,00 -100,00 0,00

Izvor 5.7. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM

PRIJENOSA EU SREDSTAVA 132.500,00 -132.500,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 132.500,00 -132.500,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 132.500,00 -132.500,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 132.500,00 -132.500,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 132.500,00 -132.500,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K913001 Rekonstrukcija Poduzetničkog inkubatora Barban 2.006.765,00 -118.640,00 -5,91 1.888.125,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

421 Građevinski objekti 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Izvor 5.7. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM

PRIJENOSA EU SREDSTAVA 706.765,00 -198.640,00 -28,11 508.125,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 706.765,00 -198.640,00 -28,11 508.125,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 706.765,00 -198.640,00 -28,11 508.125,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 706.765,00 -198.640,00 -28,11 508.125,00

421 Građevinski objekti 554.000,00 -174.000,00 -31,41 380.000,00

422 Postrojenja i oprema 152.765,00 -24.640,00 -16,13 128.125,00

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Page 46: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1227

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

421 Građevinski objekti 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Program 9150 GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE

KOMUNALNIM OTPADOM 222.000,00 -166.000,00 -74,77 56.000,00

Kapitalni projekt K915004 Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00

421 Građevinski objekti 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K915005 Nabava opreme za zbrinjavanje otpada 100.000,00 -65.000,00 -65,00 35.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

422 Postrojenja i oprema 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00

Page 47: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1228

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K915006 Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun 22.000,00 -1.000,00 -4,55 21.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 22.000,00 -22.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša 22.000,00 -22.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 22.000,00 -22.000,00 -100,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 22.000,00 -22.000,00 -100,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 22.000,00 -22.000,00 -100,00 0,00

Program 9200 PROSTORNO PLANIRANJE OPĆINE 131.250,00 -15.750,00 -12,00 115.500,00

Aktivnost A920001 Geodetsko-katastarske usluge 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Page 48: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1229

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Kapitalni projekt K920003 Izrada izmjena i dopuna prostornog plana uređenja 101.250,00 -15.750,00 -15,56 85.500,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 48.707,52 -15.688,91 -32,21 33.018,61

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 48.707,52 -15.688,91 -32,21 33.018,61

3 Rashodi poslovanja 22.500,00 -22.500,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 22.500,00 -22.500,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 22.500,00 -22.500,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 26.207,52 6.811,09 25,99 33.018,61

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 26.207,52 6.811,09 25,99 33.018,61

426 Nematerijalna proizvedena imovina 26.207,52 6.811,09 25,99 33.018,61

Izvor 9.4. VIŠAK PRIHODA - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 28.917,48 -61,09 -0,21 28.856,39

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 28.917,48 -61,09 -0,21 28.856,39

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 28.917,48 -61,09 -0,21 28.856,39

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 28.917,48 -61,09 -0,21 28.856,39

426 Nematerijalna proizvedena imovina 28.917,48 -61,09 -0,21 28.856,39

Izvor 9.5. VIŠAK PRIHODA - POMOĆI 23.625,00 0,00 0,00 23.625,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 23.625,00 0,00 0,00 23.625,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.625,00 0,00 0,00 23.625,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 23.625,00 0,00 0,00 23.625,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 23.625,00 0,00 0,00 23.625,00

Program 9300 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNE ZAŠTITE 720.515,00 0,00 0,00 720.515,00

Page 49: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1230

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Aktivnost A930001 Financiranje redovnog rada Javne vatrogasne postrojbe 495.515,00 0,00 0,00 495.515,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 196.894,00 0,00 0,00 196.894,00

Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost 196.894,00 0,00 0,00 196.894,00

3 Rashodi poslovanja 196.894,00 0,00 0,00 196.894,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 196.894,00 0,00 0,00 196.894,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 196.894,00 0,00 0,00 196.894,00

Izvor 5.3. POMOĆI DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 298.621,00 0,00 0,00 298.621,00

Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost 298.621,00 0,00 0,00 298.621,00

3 Rashodi poslovanja 298.621,00 0,00 0,00 298.621,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 298.621,00 0,00 0,00 298.621,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 298.621,00 0,00 0,00 298.621,00

Aktivnost A930002 Financiranje redovnog rada Područne vatrogasne postrojbe 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.649,31 194.350,69 757,72 220.000,00

Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost 25.649,31 194.350,69 757,72 220.000,00

3 Rashodi poslovanja 25.649,31 194.350,69 757,72 220.000,00

38 Ostali rashodi 25.649,31 194.350,69 757,72 220.000,00

381 Tekuće donacije 25.649,31 194.350,69 757,72 220.000,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.000,00 -150.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost 150.000,00 -150.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 -150.000,00 -100,00 0,00

Page 50: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1231

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

38 Ostali rashodi 150.000,00 -150.000,00 -100,00 0,00

381 Tekuće donacije 150.000,00 -150.000,00 -100,00 0,00

Izvor 9.4. VIŠAK PRIHODA - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 44.350,69 -44.350,69 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost 44.350,69 -44.350,69 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 44.350,69 -44.350,69 -100,00 0,00

38 Ostali rashodi 44.350,69 -44.350,69 -100,00 0,00

381 Tekuće donacije 44.350,69 -44.350,69 -100,00 0,00

Aktivnost A930003 Civilna zaštita i služba spašavanja - VZIŽ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Glava 00202 VLASTITI POGON 1.493.023,22 101.006,19 6,77 1.594.029,41

Program 9090 DJELATNOST VLASTITOG POGONA OPĆINE BARBAN 503.023,22 86.006,19 17,10 589.029,41

Aktivnost A909001 Redovan rad Vlastitog pogona 379.023,22 113.006,19 29,82 492.029,41

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 248.500,00 134.500,00 54,12 383.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 248.500,00 134.500,00 54,12 383.000,00

3 Rashodi poslovanja 248.500,00 134.500,00 54,12 383.000,00

31 Rashodi za zaposlene 245.500,00 135.000,00 54,99 380.500,00

Page 51: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1232

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

311 Plaće (Bruto) 180.000,00 115.000,00 63,89 295.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 12.500,00 4.000,00 32,00 16.500,00

313 Doprinosi na plaće 53.000,00 16.000,00 30,19 69.000,00

32 Materijalni rashodi 3.000,00 -500,00 -16,67 2.500,00

321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 -500,00 -16,67 2.500,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000,00 -20.000,00 -20,00 80.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 100.000,00 -20.000,00 -20,00 80.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 -20.000,00 -20,00 80.000,00

31 Rashodi za zaposlene 100.000,00 -20.000,00 -20,00 80.000,00

311 Plaće (Bruto) 100.000,00 -20.000,00 -20,00 80.000,00

Izvor 9.4. VIŠAK PRIHODA - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 30.523,22 -1.493,81 -4,89 29.029,41

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 30.523,22 -1.493,81 -4,89 29.029,41

3 Rashodi poslovanja 30.523,22 -1.493,81 -4,89 29.029,41

31 Rashodi za zaposlene 30.523,22 -1.493,81 -4,89 29.029,41

311 Plaće (Bruto) 30.523,22 -1.493,81 -4,89 29.029,41

Aktivnost A909002 Zajednički rashodi za redovan rad Vlastitog pogona 124.000,00 -27.000,00 -21,77 97.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 124.000,00 -27.000,00 -21,77 97.000,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 124.000,00 -27.000,00 -21,77 97.000,00

3 Rashodi poslovanja 124.000,00 -27.000,00 -21,77 97.000,00

32 Materijalni rashodi 124.000,00 -27.000,00 -21,77 97.000,00

Page 52: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1233

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 -500,00 -50,00 500,00

322 Rashodi za materijal i energiju 68.000,00 -21.000,00 -30,88 47.000,00

323 Rashodi za usluge 55.000,00 -5.500,00 -10,00 49.500,00

Program 9110 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 990.000,00 15.000,00 1,52 1.005.000,00

Aktivnost A911001 Održavanje javne rasvjete 430.000,00 37.000,00 8,60 467.000,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 430.000,00 37.000,00 8,60 467.000,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 430.000,00 37.000,00 8,60 467.000,00

3 Rashodi poslovanja 430.000,00 37.000,00 8,60 467.000,00

32 Materijalni rashodi 430.000,00 37.000,00 8,60 467.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 355.000,00 -7.000,00 -1,97 348.000,00

323 Rashodi za usluge 75.000,00 44.000,00 58,67 119.000,00

Aktivnost A911002 Održavanje nerazvrstanih cesta 140.000,00 140.000,00 100,00 280.000,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 140.000,00 99.211,12 70,87 239.211,12

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 140.000,00 99.211,12 70,87 239.211,12

3 Rashodi poslovanja 140.000,00 99.211,12 70,87 239.211,12

32 Materijalni rashodi 140.000,00 99.211,12 70,87 239.211,12

322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 -20.000,00 -66,67 10.000,00

323 Rashodi za usluge 110.000,00 119.211,12 108,37 229.211,12

Izvor 9.4. VIŠAK PRIHODA - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 40.788,88 0,00 40.788,88

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 0,00 40.788,88 0,00 40.788,88

Page 53: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1234

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

3 Rashodi poslovanja 0,00 40.788,88 0,00 40.788,88

32 Materijalni rashodi 0,00 40.788,88 0,00 40.788,88

323 Rashodi za usluge 0,00 40.788,88 0,00 40.788,88

Aktivnost A911003 Održavanje čistoće javnih površina 205.000,00 -32.000,00 -15,61 173.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 205.000,00 -94.000,00 -45,85 111.000,00

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša 205.000,00 -94.000,00 -45,85 111.000,00

3 Rashodi poslovanja 205.000,00 -94.000,00 -45,85 111.000,00

32 Materijalni rashodi 205.000,00 -94.000,00 -45,85 111.000,00

323 Rashodi za usluge 205.000,00 -94.000,00 -45,85 111.000,00

Aktivnost A911004 Održavanje javnih površina 140.000,00 -85.000,00 -60,71 55.000,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 140.000,00 -85.000,00 -60,71 55.000,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 140.000,00 -85.000,00 -60,71 55.000,00

3 Rashodi poslovanja 140.000,00 -85.000,00 -60,71 55.000,00

32 Materijalni rashodi 140.000,00 -85.000,00 -60,71 55.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 -40.000,00 -80,00 10.000,00

Page 54: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1235

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

323 Rashodi za usluge 90.000,00 -45.000,00 -50,00 45.000,00

Aktivnost A911005 Odvodnja atmosferskih voda 15.000,00 -5.000,00 -33,33 10.000,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 -5.000,00 -33,33 10.000,00

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša 15.000,00 -5.000,00 -33,33 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 15.000,00 -5.000,00 -33,33 10.000,00

32 Materijalni rashodi 15.000,00 -5.000,00 -33,33 10.000,00

323 Rashodi za usluge 15.000,00 -5.000,00 -33,33 10.000,00

Aktivnost A911006 Održavanje groblja 60.000,00 -40.000,00 -66,67 20.000,00

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 60.000,00 -40.000,00 -66,67 20.000,00

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 60.000,00 -40.000,00 -66,67 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 -40.000,00 -66,67 20.000,00

32 Materijalni rashodi 60.000,00 -40.000,00 -66,67 20.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 -6.000,00 -85,71 1.000,00

323 Rashodi za usluge 53.000,00 -34.000,00 -64,15 19.000,00

Glava 00203 DJEČJI VRTIĆ 2.083.000,00 41.000,00 1,97 2.124.000,00

Program 3900 PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.530.000,00 37.000,00 2,42 1.567.000,00

Aktivnost A390001 Rashodi za zaposlene 1.444.200,00 36.800,00 2,55 1.481.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.444.200,00 36.800,00 2,55 1.481.000,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 1.444.200,00 36.800,00 2,55 1.481.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.444.200,00 36.800,00 2,55 1.481.000,00

Page 55: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1236

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

31 Rashodi za zaposlene 1.444.200,00 36.800,00 2,55 1.481.000,00

311 Plaće (Bruto) 1.200.000,00 27.500,00 2,29 1.227.500,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 37.250,00 4.750,00 12,75 42.000,00

313 Doprinosi na plaće 206.950,00 4.550,00 2,20 211.500,00

Aktivnost A390002 Materijalni rashodi 85.800,00 200,00 0,23 86.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 85.800,00 200,00 0,23 86.000,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 85.800,00 200,00 0,23 86.000,00

3 Rashodi poslovanja 85.800,00 200,00 0,23 86.000,00

32 Materijalni rashodi 85.800,00 200,00 0,23 86.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 -2.785,00 -3,48 77.215,00

322 Rashodi za materijal i energiju 5.800,00 2.985,00 51,47 8.785,00

Program 3901 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST 553.000,00 4.000,00 0,72 557.000,00

Aktivnost A390101 Redovna djelatnost - predškolski odgoj 505.820,00 9.000,00 1,78 514.820,00

Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PK 1.000,00 1.020,00 102,00 2.020,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 1.000,00 1.020,00 102,00 2.020,00

3 Rashodi poslovanja 1.000,00 1.020,00 102,00 2.020,00

34 Financijski rashodi 1.000,00 1.020,00 102,00 2.020,00

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.020,00 102,00 2.020,00

Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK 433.710,00 888,82 0,21 434.598,82

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 433.710,00 888,82 0,21 434.598,82

Page 56: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1237

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

3 Rashodi poslovanja 433.710,00 888,82 0,21 434.598,82

31 Rashodi za zaposlene 23.000,00 -9.400,00 -40,87 13.600,00

311 Plaće (Bruto) 10.000,00 -6.500,00 -65,00 3.500,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 -500,00 -5,00 9.500,00

313 Doprinosi na plaće 3.000,00 -2.400,00 -80,00 600,00

32 Materijalni rashodi 407.500,00 11.880,00 2,92 419.380,00

321 Naknade troškova zaposlenima 23.000,00 -7.500,00 -32,61 15.500,00

322 Rashodi za materijal i energiju 253.000,00 5.500,00 2,17 258.500,00

323 Rashodi za usluge 108.500,00 17.880,00 16,48 126.380,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000,00 -4.000,00 -17,39 19.000,00

34 Financijski rashodi 3.210,00 -1.591,18 -49,57 1.618,82

343 Ostali financijski rashodi 3.210,00 -1.591,18 -49,57 1.618,82

Izvor 5.5. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PK 70.000,00 7.093,12 10,13 77.093,12

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 70.000,00 7.093,12 10,13 77.093,12

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 7.093,12 10,13 77.093,12

32 Materijalni rashodi 70.000,00 7.093,12 10,13 77.093,12

322 Rashodi za materijal i energiju 60.000,00 -6.906,88 -11,51 53.093,12

323 Rashodi za usluge 10.000,00 14.000,00 140,00 24.000,00

Izvor 6.2. DONACIJE - PK 1.110,00 -10,00 -0,90 1.100,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 1.110,00 -10,00 -0,90 1.100,00

Page 57: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1238

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

3 Rashodi poslovanja 1.110,00 -10,00 -0,90 1.100,00

32 Materijalni rashodi 1.110,00 -10,00 -0,90 1.100,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.110,00 -10,00 -0,90 1.100,00

Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA - VLASTITI PRIHODI - PK 0,00 8,06 0,00 8,06

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 0,00 8,06 0,00 8,06

3 Rashodi poslovanja 0,00 8,06 0,00 8,06

34 Financijski rashodi 0,00 8,06 0,00 8,06

343 Ostali financijski rashodi 0,00 8,06 0,00 8,06

Aktivnost A390102 Odgojno osoblje - pripravnik 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00

Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00

3 Rashodi poslovanja 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00

32 Materijalni rashodi 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00

Izvor 5.9. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - PK 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

3 Rashodi poslovanja 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

32 Materijalni rashodi 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

Kapitalni projekt K390103 Opremanje predškolske ustanove 25.000,00 -5.000,00 -20,00 20.000,00

Page 58: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1239

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00

Izvor 5.5. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PK 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

422 Postrojenja i oprema 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Tekući projekt T390104 Program predškole 3.680,00 0,00 0,00 3.680,00

Izvor 5.8. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PK 3.680,00 0,00 0,00 3.680,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 3.680,00 0,00 0,00 3.680,00

3 Rashodi poslovanja 3.680,00 0,00 0,00 3.680,00

32 Materijalni rashodi 3.680,00 0,00 0,00 3.680,00

322 Rashodi za materijal i energiju 3.680,00 0,00 0,00 3.680,00

Page 59: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1240

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

III

IZMJENE I DOPUNE PLANA

RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BARBAN

Članak 4.

Plan razvojnih programa Općine Barban za 2018. godinu raspoređuje se Izmjenama i

dopunama Plana kako slijedi:

Page 60: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1241

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Naziv

cilja Naziv prioriteta Naziv mjere

Program

(aktivnost/projekt) Naziv programa/aktivnosti Plan 2018. Projekcija 2019. Projekcija 2020. Pokazatelj rezultata

Polazna

vrijednost

Ciljana

vrijednost

2018.

Ciljana

vrijednost

2019.

Ciljana

vrijednost

2020.

Odgovornost za

provedbu mjere

(organizacijska

klasifikacija)

ST

RA

TE

ŠK

I C

ILJ

1:

RA

ZV

OJ

KO

NK

UR

EN

TN

OG

GO

SP

OD

AR

ST

VA

1.1.

Prirodna i

kulturna baština

u funkciji

razvoja

1.1.1.

Revitalizacija

kulturne baštine

PROGRAM 5000 PROMICANJE KULTURE

K500011 Obnova i očuvanje kulturne baštine 0,00 20.000,00 30.000,00 Postotak plana - 70 70 80 002 00201

1.1.4.

Razvoj tematsko –

edukativnih staza

Barbanštine

Program 5001 RAZVOJ TURIZMA

A500104 Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza 15.000,00 30.000,00 30.000,00 Broj staza - - 2 3 002 00201

1.2.

Poticanje

razvoja obrta,

malog i srednjeg

poduzetništva

1.2.1.

Formiranje

poduzetničkog

inkubatora u

naselju Šajini

Program 9130

PODUZETNIČKI INKUBATOR BARBAN

- CENTAR PODUZETNIČKE

KREATIVNOSTI

A913001 Upravljanje projektom i administracija 206.000,00 310.210,00 0,00 Broj asistenata 1 1 1 - 002 00201

A913002 Promidžba i vidljivost 0,00 265.000,00 0,00 Broj uključenih novoosnovanih

poduzeća - 4 6 8 002 00201

1.2.3.

Programi poticanja

razvoja malog i

srednjeg

poduzetništva

PROGRAM 7700 RAZVOJ GOSPODARSTVA

A770003 Potpore poduzetništvu 0,00 15.000,00 15.000,00 Broj dodijeljenih potpora - - 5 5 002 00201

1.3.

Razvoj

selektivnih

oblika

poljoprivrede i

turizma

1.3.2.

Izrada strategije

razvoja turizma

Program 5001 RAZVOJ TURIZMA 0,00 292.500,00 0,00

A500106 Razvoj strategije turizma - 292.500,00 0,00 Postotak - - 100 - 002 00201

1.3.3.

Programi poticaja

razvoja

poljoprivrede

PROGRAM 7700 RAZVOJ GOSPODARSTVA

A770002 Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja - 15.000,00 15.000,00 Broj dodijeljenih potpora - - 6 6 002 00201

Page 61: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1242

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Naziv

cilja Naziv prioriteta Naziv mjere

Program

(aktivnost/projekt) Naziv programa/aktivnosti Plan 2018.

Projekcija

2019.

Projekcija

2020. Pokazatelj rezultata

Polazna

vrijednost

Ciljana

vrijednost

2018.

Ciljana

vrijednost

2019.

Ciljana

vrijednost

2020.

Odgovornost za

provedbu mjere

(organizacijska

klasifikacija)

ST

RA

TE

ŠK

I C

ILJ

2:

PO

DIZ

AN

JE

KV

AL

ITE

TE

ŽIV

OT

A

2.1.

Unaprjeđenje

komunalne

infrastrukture

2.1.1.

Rekonstrukcija i

proširivanje

nerazvrstanih

cesta

PROGRAM 9120 GRAĐENJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

K912003 Izgradnja i uređenje nerazvrstaih cesta 50.000,00 140.000,00 150.000,00 Postotak izvršenja 60,00% 75,00% 80,00% 85,00% 002 00201

2.1.2.

Rekonstrukcija

javne rasvjete

PROGRAM 9120 GRAĐENJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

K912007 Modernizacija sustava javne rasvjete u

Općini Barban 0,00 2.000.000,00 0,00

Postotni iznos ušteda energije

isporučene projektnim cjelinama

javne rasvjete poslije energetske

obnove

- 25 50 50 002 00201

2.1.5.

Uređenje groblja

PROGRAM 9120 GRAĐENJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

K912005 Izgradnja i proširenje groblja 65.500,00 50.000,00 60.000,00 Postotak izvršenja 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 002 00201

2.2.

Osiguranje

civilne,

zdravstvene i

socijalne zaštite

2.2.1.

Razvoj mreže

kućne pomoći

starijim i

nemoćnim

osobama

PROGRAM 7000 OSIGURANJE ZDRAVSTVENE I

SOCIJALNE ZAŠTITE

A700010 Socijalno – humanitarne aktivnosti 30.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj aktivnosti - 7 10 10 002 00201

2.2.3.

Osiguranje

kvalitetne

zdravstvene zaštite

djece s

poteškoćama u

razvoju i osoba sa

invaliditetom

PROGRAM 7000 OSIGURANJE ZDRAVSTVENE I

SOCIJALNE ZAŠTITE

A700008 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i

oboljelima 86.900,00 56.900,00 56.900,00 Broj korisnika 60 75 65 65 002 00201

2.3.

Izgradnja

društvene i

sportske

infrastrukture

2.3.4.

Sanacija i

adaptacija

društvenih domova

Program 8000 UPRAVLJANJE IMOVINOM

K800002 Adaptacija i uređivanje prostora u

vlasništvu Općine 30.000,00 100.000,00 60.000,00

Broj saniranih

krovišta/fasada/zamijenjene

stolarije

1/1/1 2/3/2 2/3/2 2/0/1 002 00201

2.3.5.

Izgradnja

sportskih terena i

dječjih igrališta

PROGRAM 9120 GRAĐENJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

K912002 Izgradnja i uređenje javnih površina 60.000,00 130.000,00 120.000,00 Postotak izvršenja 65,00% 80,00% 85,00% 90,00% 002 00201

Page 62: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1243

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Naziv

cilja Naziv prioriteta Naziv mjere

Program

(aktivnost/projekt) Naziv programa/aktivnosti Plan 2018.

Projekcija

2019.

Projekcija

2020. Pokazatelj rezultata

Polazna

vrijednost

Ciljana

vrijednost

2018.

Ciljana

vrijednost

2019.

Ciljana

vrijednost

2020.

Odgovornost za

provedbu mjere

(organizacijska

klasifikacija)

ST

RA

TE

ŠK

I C

ILJ

3:

EF

IKA

SN

IJE

UP

RA

VL

JA

NJE

RE

SU

RS

IMA

3.2.

Zaštita okoliša

3.2.2.

Izgradnja

stacionarnog

reciklažnog

dvorišta

PROGRAM 9120 GRAĐENJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

K912010 Priprema zemljišta 0,00 50.000,00 100.000,00 Broj reciklažnih dvorišta 0 0 0 1 002 00201

3.2.4.

Zbrinjavanje

otpada

Program 8800 ZAŠTITA OKOLIŠA

K880003 Nabava opreme za zbrinjanvanje otpada 35.000,00 200.000,00 0,00 Postotak nabave nove opreme 50% 100% - - 002 00201

3.3.

Prepoznatljivost

lokalnog

identiteta

5.3.3.

Uređenje i

opremanje Muzeja

"Trka na

prstenac“

Program 5001 RAZVOJ TURIZMA

K500105 Centar za posjetitelje Barban 699.500,00 220.000,00 100.000,00 Broj posjetitelja - - 2.500 3.000 002 00201

5.3.5.

Promocija

kulturnih,

sportskih i

sajamskih

manifestacija

PROGRAM 5000 PROMICANJE KULTURE

T500013 Trka na prstenac 70.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj sudionika 7.500 7.550 7.600 7.600 002 00201

5.3.6.

Promocija

turističkih

sadržaja

PROGRAM 5001 RAZVOJ TURIZMA

A500101 Tekuće donacije Turističkoj zajednici 100.000,00 80.000,00 80.000,00 Broj organiziranih manifestacija 5 5 5 5 002 00201

A500102 Manifestacije i razna događanja 50.000,00 30.000,00 30.000,00 Broj organiziranih

manifestacija/događaja 3 3 2 2 002 00201

Page 63: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1244

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

IV

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Četvrte Izmjene i dopune Proračuna Općine Barban za 2018. godinu (Rebalans IV.) objavit će

se u „Službenim novinama Općine Barban“, a primjenjuju se od 01.01.2018. godine.

KLASA: 400-08/18-01/14

UR.BROJ: 2168/06-02-18-1

Barban, 27. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN

PREDSJEDNIK

Aleksa Vale, v.r.

Page 64: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1245

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15

i 123/17), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15,

52/16, 16/17, 130/17) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“

broj 22/13 i 12/18), Općinsko vijeće Općine Barban je na sjednici održanoj 27. prosinca 2018.

godine donijelo

ODLUKU o I. izmjenama i dopunama

Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi

na području Općine Barban za 2018. godinu

I.

Ovim prvim Izmjenama i dopunama mijenjaju se i dopunjuju odredbe Programa javnih potreba

u zdravstvu i socijalnoj skrbi na području Općine Barban za 2018. godinu usvojenog od strane

Općinskog vijeća Općine Barban dana 22. studenog 2017. godine (KLASA: 550-01/17-01/37;

URBROJ: 2168/06-17-02-1, „Službene novine Općine Barban“ br. 6/17).

II.

U programu javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi na području Općine Barban za 2018.

godinu usvajaju se promjene kako slijedi:

− u članku 2, stavak 2 se mijenja i glasi:

Za javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu planiraju se za 2018. godinu ukupna sredstva u

visini od 266.784,00 kune.

− u članku 3, stavak 1 se mijenja i glasi:

Program Javne potrebe u socijalnoj skrbi obuhvaća niz aktivnosti koje provodi Jedinstveni

upravni odjel Općine Barban a usmjeren je na građane slabijeg imovinskog stanja, s ciljem

osiguranja višeg standarda socijalne zaštite od onoga koji je propisan i kojeg osiguravaju tijela i

institucije na državnoj razini. Program se planira financirati u visini od 188.900,00 kn.

− članak 4 se mijenja i glasi:

Općina Barban će u Proračunu za 2018. godinu osigurati sredstva u iznosu od 30.000,00 kn za

sufinanciranje rada Crvenog križa Gradskog društva Pula te 28.884,00 kn za sufinanciranje

rada Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.

Navedenim prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj

skrbi na području Općine Barban za 2018. godinu povećat će se njegova visina za 2.050,00 kn

te se visina Programa mijenja s dosadašnjih 264.734,00 kn na 266.784,00 kn.

III.

Ostale odredbe Programa ostaju neizmijenjene.

Page 65: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1246

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine

Barban“.

KLASA: 400-08/18-01/14

UR.BROJ: 2168/06-02-18-2

Barban, 27. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN

PREDSJEDNIK

Aleksa Vale, v.r.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE

Člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)

propisano je da općine u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja

kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni

državnim tijelima, dok je člankom 35. citiranog Zakona propisano da predstavničko tijelo

donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice

lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Zakonom o socijalnoj skrbi ('“Narodne novine'“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i

130/17) uređena je djelatnost socijalne skrbi, financiranje socijalne skrbi, prava i socijalne

usluge u sustave socijalne skrbi i postupci za njihovo ostvarivanje, korisnici, sadržaj i način

obavljanja djelatnosti socijalne skrbi, kao i obveze jedinice lokalne samouprave, navedene u

članku 117. citiranog Zakona.

Člankom 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13 i 12/18)

propisano je da Općinsko vijeće donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba

od značaja za Općinu Barban.

II. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE

Općina Barban u okviru svog djelokruga rada osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih

potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu, čime se doprinosi poboljšanju kvalitete života svih

socijalno ugroženih osoba na području Općine, te povećanju njihove socijalne uključenosti.

Programom javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi na području Općine Barban za 2018.

godinu obuhvaćena su sljedeća davanja u području socijalne skrbi i zdravstva:

− pravo na podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama;

− pravo na potporu za troškove obroka;

− pravo na potporu redovitim studentima slabijeg imovinskog stanja;

Page 66: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1247

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

− pravo na subvencioniranje školskih udžbenika;

− pravo na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s posebnim potrebama;

− pravo na potporu za novorođeno dijete;

− pravo na jednokratnu novčanu pomoć;

− pravo na financiranje troškova stanovanja;

− pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva;

− pravo na pomoći u naravi, tj. dodjelu poklon paketa

− sufinanciranje hitne medicine i

− ostale tekuće potpore i pomoći i donacije.

Praćenjem kretanja stanja u području javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu, kao i

temeljem podataka o dosad utrošenim sredstvima za provedbu Programa javnih potreba u

zdravstvu i socijalnoj skrbi na području Općine Barban za 2018. godinu bilo je potrebno

pristupiti izmjenama Programa koje su prikazane u sljedećoj tablici.

R.B. NAZIV AKTIVNOSTI Dosadašnji iznos Novi iznos

1. Potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem 40.000,00 50.000,00

2. Subvencioniranje nabavke udžbenika 25.000,00 2.000,00

2. Sufinanciranje troškova prijevoza 9.000,00 20.000,00

3. Naknade za novorođenčad 50.000,00 50.000,00

4. Jednokratne pomoći stanovništvu 10.000,00 10.000,00

5. Pomoć za podmirenje troškova

stanovanja 5.000,00 5.000,00

6. Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 2.850,00 1.900,00

7. Ostale pomoći socijalno ugroženom

stanovništvu 20.000,00 50.000,00

8. Financiranje rada Hrvatskog crvenog

križa 30.000,00 30.000,00

9. Sufinanciranje rada Zavoda za hitnu

medicinu IŽ 28.884,00 28.884,00

10. Sufinanciranje povrata kredita za Opću

bolnicu Pula 25.000,00 0,00

11. Financiranje udruga putem Javnog

poziva 19.000,00 19.000,00

UKUPNO 264.734,00 266.784,00

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE

Sredstva za realizaciju ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Barban za 2018. godinu.

Page 67: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1248

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15

i 123/17), članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine“ broj

47/90, 27/93, 38/09) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“

broj 22/13 i 12/18), Općinsko vijeće Općine Barban je na sjednici održanoj 27. prosinca 2018.

godine donijelo

ODLUKU o II. izmjenama i dopunama

Programa javnih potreba u kulturi

na području Općine Barban za 2018. godinu

I.

Ovim drugim Izmjenama i dopunama mijenjaju se i dopunjuju odredbe prvih Izmjena i dopuna

Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Barban za 2018. godinu usvojenog od

strane Općinskog vijeća Općine Barban dana 22. ožujka 2018. godine (KLASA: 400-08/18-

01/4; URBROJ: 2168/06-18-02-3, „Službene novine Općine Barban“ br. 12/18).

II.

Za javne potrebe u kulturi od lokalnog značenja, ovim Programom se osiguravaju sredstva u

Proračunu Općine Barban za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 305.000,00 kn. Predviđeni

iznos odnosi se na:

− djelatnosti i poslove kulturnih udruga s područja Općine Barban, čiji su programi

izabrani Javnim pozivom, u planiranom iznosu od 120.000,00 kuna;

− manifestaciju „Trka na prstenac“ u iznosu od 70.000,00 kuna;

− „Memorijal Petra Stankovića“ u iznosu od 13.000,00 kuna;

− „Obilježavanje obljetnice 9. siječanj“ u iznosu od 12.000,00 kuna;

− izdavanje „Barbanskog glasnika“ u iznosu od 70.000,00 kuna;

− ostale aktivnosti u programu kulture u iznosu od 20.000,00 kuna.

Navedenim drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području

Općine Barban za 2018. godinu smanjit će se ukupna visina Programa za 27.000,00 kuna te se

visina Programa mijenja s dosadašnjih 332.000,00 kn na 305.000,00 kn. Program se financira iz

općih prihoda i primitaka u iznosu od 247.305,00 kn, pomoći iz županijskog proračuna u

iznosu od 55.000,00 kuna, prihoda od spomeničke rente u iznosu od 1.000,00 kuna, te prihoda

od donacija u iznosu od 1.695,00 kuna.

III.

Ostale odredbe Programa ostaju neizmijenjene.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine

Barban“.

Page 68: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1249

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

KLASA: 400-08/18-01/14

UR.BROJ:2168/06-02-18-3

Barban, 27. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN

PREDSJEDNIK

Aleksa Vale, v.r.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE

Člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)

propisano je da općine u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja

kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni

državnim tijelima, dok je člankom 35. citiranog Zakona propisano da predstavničko tijelo

donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice

lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Članak 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93

i 38/09) sadrže odredbe o načinu, postupcima, donositeljima programa i ciljevima programa

javnih potreba u kulturi. Općine su u obvezi da zajedno s svojim godišnjim proračunom donesu

i program javnih potreba u kulturi. Kao i proračun, program javnih potreba u kulturi donosi

predstavničko tijelo na prijedlog načelnika.

Člankom 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13 i 12/18)

propisano je da Općinsko vijeće donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba

od značaja za Općinu Barban.

II. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE

Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Barban za 2018. godinu obuhvaćeni su

programi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu Barban, a za čiju realizaciju su

planirana sredstva u Proračunu Općine Barban.

Praćenjem kretanja stanja u području javnih potreba u kulturi, kao i temeljem podataka o dosad

utrošenim sredstvima za provedbu Programa javnih potreba u kulturi na području Općine

Barban za 2018. godinu bilo je potrebno pristupiti izmjenama Programa i to u dijelu koji se

odnosi na sljedeće Projekte:

− T500011 Memorijal Petra Stankovića, gdje se planira smanjenje za 7.000,00 kuna;

− T500013 Trka na prstenac, gdje se planira smanjenje za 20.000,00 kuna.

Ostale Aktivnosti / Projekti ostaju na razini plana prvih Izmjena i dopuna Programa javnih

potreba u kulturi na području Općine Barban za 2018. godinu

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE

Sredstva za realizaciju ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Barban za 2018. godinu.

Page 69: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1250

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15

i 123/17), članka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj

10/97, 107/07 i 94/13) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“

broj 22/13 i 12/18), Općinsko vijeće Općine Barban je na sjednici održanoj 27. prosinca 2018.

godine donijelo

ODLUKU

o II. izmjenama i dopunama

Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja

Općine Barban za 2018. godinu

I.

Ovim drugim Izmjenama i dopunama mijenjaju se i dopunjuju odredbe prvih Izmjena i dopuna

Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Općine Barban za 2018. godinu

usvojenog od strane Općinskog vijeća Općine Barban dana 22. ožujka 2018. godine (KLASA:

400-08/18-01/4; URBROJ: 2168/06-18-02-4, „Službene novine Općine Barban“ broj 12/18).

II.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju koji se financira iz Proračuna Općine Barban

planira se u ukupnom iznosu od 1.600.000,00 kuna te se raspoređuje na sljedeći način:

NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA Dosadašnji iznos Novi iznos

A390001 Rashodi za zaposlene 1.444.200,00 1.481.000,00

A390002 Materijalni rashodi 85.800,00 86.000,00

A390011 Sufinanciranje smještaja djece u

privatnim vrtićima 30.000,00 14.000,00

A390012 Manifestacije u vrtiću 2.000,00 2.000,00

T390013 Prosinačke svečanosti 17.000,00 17.000,00

UKUPNO PROGRAM 3900:

PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.579.000,00 1.600.000,00

Navedenim drugim Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog

odgoja na području Općine Barban za 2018. godinu povećat će se njegova visina za 21.000,00

kn te se visina Programa mijenja s dosadašnjih 1.579.000,00 kn na 1.600.000,00 kn. Program

se financira iz općih prihoda i primitaka.

III.

Ostale odredbe Programa ostaju neizmijenjene.

Page 70: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1251

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine

Barban“.

KLASA: 400-08/18-01/14

UR.BROJ: 2168/06-02-18-4

Barban, 27. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN

PREDSJEDNIK

Aleksa Vale, v.r.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE

Člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)

propisano je da općine u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja

kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni

državnim tijelima, dok je člankom 35. citiranog Zakona propisano da predstavničko tijelo

donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice

lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Člankom 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,

107/07 i 94/13) propisano je, između ostalog, da općine imaju pravo i obvezu odlučivati o

potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem programa

predškolskog odgoja, dok se članak 48. istog Zakona odnosi na obvezu financiranja programa

dječjih vrtića od strane osnivača.

Člankom 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13 i 12/18)

propisano je da Općinsko vijeće donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba

od značaja za Općinu Barban.

II. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE

Programom javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Općine Barban za 2018. godinu

obuhvaćene su potrebe predškolske ustanove koja djeluje na području Općine Barban, a za čiju

realizaciju su planirana sredstva u Proračunu Općine Barban, kao i sredstva za financiranje

ostalih programa u djelatnosti predškolskog odgoja.

Praćenjem kretanja stanja u području javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja, kao i

temeljem podataka o dosad utrošenim sredstvima kroz program javnih potreba u djelatnosti

predškolskog odgoja, bilo je potrebno pristupiti izmjenama Programa i to u dijelu koji se

odnosi na sljedeće Aktivnosti:

− A390001 Rashodi za zaposlene, gdje se planira povećanje za 36.800,00 kuna;

− A390002 Materijalni rashodi, gdje se planira povećanje za 200,00 kuna;

− A390011 Sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima, gdje se planira smanjenje

za 16.000,00 kuna.

Page 71: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1252

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Ostale Aktivnosti ostaju na razini plana prvih Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u

djelatnosti predškolskog odgoja Općine Barban za 2018. godinu.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE

Sredstva za realizaciju ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Barban za 2018. godinu.

____________________________________________________________________________

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15

i 123/17), članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) i

članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13 i 12/18),

Općinsko vijeće Općine Barban je na sjednici održanoj 27. prosinca 2018. godine donijelo

ODLUKU o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Barban za 2018. godinu

I.

Ovim drugim Izmjenama i dopunama mijenjaju se i dopunjuju odredbe prvih Izmjena i dopuna

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2018. godinu

usvojenog od strane Općinskog vijeća Općine Barban dana 17. svibnja 2018. godine (KLASA:

400-08/18-01/05; URBROJ: 2168/06-18-02-2, „Službene novine Općine Barban“ br. 13/18).

II.

U Općim odredbama Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.

godine mijenja se stavak 2 i glasi: Ukupna vrijednost Programa iznosi 1.005.000,00 kn.

III.

U programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Barban za 2018. godinu

usvajaju se promjene kako slijedi:

− članak 2 se mijenja i glasi:

Financiranje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Barban vršit će se iz

sljedećih izvora:

− komunalna naknada,

− komunalni doprinos,

− naknada od koncesijskih odobrenja,

− naknada za održavanje groblja,

− boravišna pristojba,

− naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade,

− opći prihodi i primici.

IV.

Page 72: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1253

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture s izvorima sredstava po

pojedinim aktivnostima iskazani su u Tablici 1, koja je sastavni dio ovog Programa.

V.

Ostale odredbe Programa ostaju neizmijenjene.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine

Barban“.

KLASA: 400-08/18-01/14

UR.BROJ: 2168/06-02-18-5

Barban, 27. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN

PREDSJEDNIK

Aleksa Vale, v.r.

Tablica 1. Program 9110 - Održavanje komunalne infrastrukture

OPIS PLANIRANO PROMJENA (%) NOVI IZNOS

Program 9110 ODRŽAVANJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE 990.000,00 15.000,00 1,52 1.005.000,00

Aktivnost A911001 Održavanje javne rasvjete 430.000,00 37.000,00 8,60 467.000,00

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 430.000,00 37.000,00 8,60 467.000,00

Aktivnost A911002 Održavanje nerazvrstanih cesta 140.000,00 140.000,00 100,00 280.000,00

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 140.000,00 99.211,12 70,87 239.211,12

Izvor VIŠAK PRIHODA - PRIHODI ZA POSEBNE

NAMJENE 0,00 40.788,88 0,00 40.788,88

Aktivnost A911003 Održavanje čistoće javnih površina 205.000,00 -32.000,00 -15,61 173.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 205.000,00 -94.000,00 -45,85 111.000,00

Aktivnost A911004 Održavanje javnih površina 140.000,00 -85.000,00 -60,71 55.000,00

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 140.000,00 -85.000,00 -60,71 55.000,00

Aktivnost A911005 Odvodnja atmosferskih voda 15.000,00 -5.000,00 -33,33 10.000,00

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 -5.000,00 -33,33 10.000,00

Aktivnost A911006 Održavanje groblja 60.000,00 -40.000,00 -66,67 20.000,00

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 60.000,00 -40.000,00 -66,67 20.000,00

Page 73: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1254

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE

Člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)

propisano je da općine u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja

kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni

državnim tijelima, dok je člankom 35. citiranog Zakona propisano da predstavničko tijelo

donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice

lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Program se donosi temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne

novine“ broj 68/2018) prema kojem predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku

kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program

održavanja komunalne infrastrukture.

Člankom 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13 i 12/18)

propisano je da Općinsko vijeće donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba

od značaja za Općinu Barban.

II. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE

Sukladno ostvarenim prihodima te mogućnostima za realizaciju pojedinih radova predlaže se

donošenje Izmjena i dopuna Programa.

Ukupna sredstva za realizaciju ovih Izmjena i dopuna Programa mijenjaju se i iznose

1.005.000,00 kuna. U tablici 1 - Program 9110 - Održavanje komunalne infrastrukture

prikazana je detaljna razrada Programa održavanja komunalne infrastrukture.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE

Sredstva potrebna za realizaciju ovih Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne

infrastrukture osigurat će se Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Barban za 2018. godinu,

a iz sredstava komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade od koncesijskog odobrenja,

naknade za održavanje groblja, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u

prostoru, boravišne pristojbe te iz nenamjenskih prihoda i primitaka.

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje predmetnog akta.

Page 74: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1255

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15

i 123/17), članka 67. i 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj

68/18) te članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13 i

12/18), Općinsko vijeće Općine Barban je na sjednici održanoj 27. prosinca 2018. donijelo

ODLUKU

o IV. izmjenama i dopunama

Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2018. godinu

I.

Ovim četvrtim Izmjenama i dopunama mijenjaju se i dopunjuju odredbe trećih Izmjena i

dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine

Barban za 2018. godinu usvojenog od strane Općinskog vijeća Općine Barban dana 31. srpnja

2018. godine (KLASA: 400-08/18-01/09; URBROJ: 2168/06-18-02-2, „Službene novine

Općine Barban“ broj 15/18).

II.

Članak 2 se sada mijenja i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2018. godine je

sljedeći:

VRSTA PRIHODA IZNOS U KN

Prihodi od komunalnog doprinosa 593.197,64

Prihodi od vodnog doprinosa 36.802,36

Opći prihodi i primici 56.000,00

Ukupno 686.000,00

Članak 3 se mijenja i sada glasi:

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

1. Javne površine .................................................................................................284.500,00 kn

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

1.1. Dječja igrališta 54.500,00 kn

− Nabava i postavljanje sprava za dječje igralište u selu Frkeči, Draguzeti i Želiski

1.2. Odmorište u Hrbokima 30.000,00 kn

1.3. Izgradnja tribina na Gradišću (I faza) 40.000,00 kn

1.4. Izgradnja ograde Sv. Pavlu 10.000,00 kn

1.5. Izgradnja sportskog terena u Manjadvorcima 120.000,00 kn

1.6. Izgradnja autobusnih čekaonica 30.000,00 kn

− Čekaonice u Prhatima, Batelima i Mavrićima

Page 75: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1256

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

2. Nerazvrstane ceste ............................................................................................50.000,00 kn

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

2.1. Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Barbanu, ispred stare zgrade Dječjeg vrtića 16.000,00 kn

2.2. Projektna dokumentacija ceste od Borinići prema Ž 5077 Barban – Vodnjan 20.000,00 kn

2.3. Projektna dokumentacija ceste D66 Palijon 6.000,00 kn

2.4. Projektni elaborat – pješački prijelaz unutar naselja Barban 8.000,00 kn

3. Javna rasvjeta .................................................................................................155.000,00 kn

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

3.1. Izgradnja javne rasvjete po zahtjevima MO-a 149.000,00 kn

3.2. Projektni elaborat izmještaja obračunskih mjernih mjesta javne rasvjete 6.000,00 kn

4. Poduzetnička zona Barban ..............................................................................60.000,00 kn

Financira se iz sredstava komunalnog i vodnog doprinosa.

4.1. Izrada projektne dokumentacije infrastrukture na području Poduzetničke zone Barban –

zona obuhvata Barban – Krvavci III.

5. Groblje ...............................................................................................................65.500,00 kn

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

5.1. Uređenje parkirališta kod groblja u Sutivancu 27.500,00 kn

5.2. Izgradnja grobnih polja 38.000,00 kn

6. Oborinska odvodnja......................................................................................... .15.000,00 kn

7. Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i nabava opreme za

održavanje čistoće ..................................................................................................56.000,00 kn

Financira se iz općih prihoda i primitaka .

7.1. Sufinanciranje izgradnje ŽCGO „Kaštijun“ 21.000,00 kn

7.2. Nabava komunalne opreme za održavanje čistoće 35.000,00 kn

III.

Ostale odredbe Programa ostaju neizmijenjene.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine

Barban“.

KLASA: 400-08/18-01/14

UR.BROJ: 2168/06-02-18-6

Barban, 27. prosinca 2018. godine

Page 76: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1257

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN

PREDSJEDNIK

Aleksa Vale, v.r.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE

Člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)

propisano je da općine u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja

kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni

državnim tijelima, dok je člankom 35. citiranog Zakona propisano da predstavničko tijelo

donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice

lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Izmjene i dopune Programa se donose temeljem članka 67. i članka 129. („Narodne novine“

broj 68/18) prema kojem predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku

kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program

gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program), a koji

obvezatno sadrži:

− opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu

opreme,

− iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora

financiranja po djelatnostima.

Sukladno navedenoj odredbi Zakona izrađen je nacrt Izmjena i dopuna Programa za 2018.

godinu koji obuhvaća građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavu opreme

za:

− javne površine,

− nerazvrstane ceste,

− javnu rasvjetu,

− groblja,

− sustav gospodarenja komunalnim otpadom.

Člankom 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13 i 12/18)

propisano je da Općinsko vijeće donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba

od značaja za Općinu Barban.

II. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE

Sukladno ostvarenim prihodima te mogućnostima za realizaciju pojedinih radova predlaže se

donošenje Izmjena i dopuna Programa.

Ukupna sredstva za realizaciju ovih Izmjena i dopuna Programa iznose 686.000,00 kuna. U

sljedećim tablicama prikazana je detaljna razrada programa.

Page 77: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1258

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i

članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13 i 12/18),

Općinsko vijeće Općine Barban je na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. godine donijelo

Treće izmjene i dopune

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2018. godinu

I.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2018. godinu („Službene novine Općine

Barban” broj 6/17, 8/17 i 15/18) iza članka 11, dodaje se novi članak 11.a koji glasi:

Prihodi koje ostvari Proračunski korisnik obavljanjem vlastite djelatnosti, iz donacija i po

posebnim propisima i iz drugih izvora namjenski su prihodi Proračuna, ali se izuzimaju od

obveze uplate u Proračun u 2018. godini.

O ostvarenim namjenskim i vlastitim prihodima te rashodima financiranim iz istih, proračunski

korisnik dužan je najmanje četiri puta godišnje izvještavati Jedinstveni upravni odjel Općine

Barban, sukladno uputi koju će donijeti Jedinstveni upravni odjel

Radi pravovremenog obračunavanja i doznačavanja proračunskih sredstava za 2018.,

Proračunski korisnik je dužan i izvještavati Jedinstveni upravni odjel o promjenama u svezi sa

zasnivanjem ili prestankom radnog odnosa djelatnika u predškolskoj ustanovi.

Namjenski prihodi iz stavka 1. ovog članka koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini,

osim onih prihoda koje proračunski korisnik ostvari vlastitom djelatnošću, prenose se u

narednu proračunsku godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni financijskim

planom proračunskog korisnika za ovu proračunsku godinu. Za opseg prenesenih prihoda iz

stavka 1. ovoga članka povećat će se financijski plan proračunskog korisnika za narednu

godinu.

O korištenju namjenskih prihoda koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem vlastite

djelatnosti, a koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, odluku donosi tijelo

upravljanja, odnosno čelnik proračunskog korisnika ako tijelo upravljanja nije osnovano, po

godišnjem obračunu financijskog plana.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava donacije čiji povrat zahtijeva donator, proračunskom

korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljenu donaciju.

II.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2018. godinu („Službene novine Općine

Barban” broj 6/17, 8/17 i 15/18) u članku 22, stavak 6 se mijenja i glasi:

Očekivani iznos ukupnog duga Općine Barban na kraju 2018. po kreditima, zajmovima,

obvezama po osnovi izdanih vrijednosnih papira i danim jamstvima i suglasnostima iz članka

90. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87./08, 136/12 i 15/15) iznosi

790.333,92 kn.

Page 78: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1259

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

III.

Treće izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2018. godinu

stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Barban“.

KLASA: 400-08/18-01/15

Ur.broj: 2168/06-02-18-1

Barban, 27. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN

PREDSJEDNIK

Aleksa Vale, v.r.

____________________________________________________________________________

Temeljem članka 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne

novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine

Općine Barban“ br. 22/13 i 12/18), Općinsko vijeće Općine Barban je na sjednici održanoj 27.

prosinca 2018. godine donijelo

ODLUKU

O ISPRAVKU KNJIŽENJA IZ PRETHODNIH GODINA

I.

Odobrava se osnovni račun 92211 – višak prihoda poslovanja za iznos 25.482,54 kuna, a

zadužuje račun 91111 – izvori vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu za isti iznos

25.482,54 kuna zbog usklađenja salda razreda 0 -nefinancijska imovina bez skupine 06

proizvedena kratkotrajna imovina i salda podskupine 911 - izvori vlasništva iz proračuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine

Barban“.

KLASA: 400-01/18-01/10

UR.BROJ: 2168/06-02-18-7

Barban, 27. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN

PREDSJEDNIK

Aleksa Vale, v.r.

O B R A Z L O Ž E N J E

Saldo razreda 0 – nefinancijska imovina umanjen za skupinu 06 proizvedena kratkotrajna

imovina mora biti istovjetan saldu podskupine 911 izvori vlasništva iz proračuna.

U skladu s čl. 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne

novine) Proračunsko računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima

točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja, potrebno je

ispraviti pogreške iz prethodnih godina na način utvrđen točkom 1. ove Odluke.

Page 79: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1260

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne

novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 84/17, 3/18) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene

novine Općine Barban“ br. 22/13 i 12/18), Općinsko vijeće Općine Barban je na svojoj sjednici

održanoj 27. prosinca 2018. godine donijelo

ODLUKU

o raspodjeli rezultata

Članak 1.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 iskazani u bilanci nakon ispravka utvrđenog

rezultata, iskazana su kako slijedi:

Broj računa Naziv računa Iznos

92211 Višak prihoda poslovanja 1.345.486,31

92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2.996.779,36

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.345.486,31 kn iskazan prema izvorima

financiranja je sljedeći:

− višak općih prihoda i primitaka u iznosu od 218.601,36 kn

− višak namjenskih prihoda u iznosu od 1.217.572,07 kn

− manjak namjenskih prihoda u iznosu od 90.687,12 kn.

Višak / manjak namjenskih prihoda sastoji se od:

Naknada za održavanje groblja 29.029,41 kn

Komunalna naknada 40.788,88 kn

Komunalni doprinos 917.690,26 kn

Vodni doprinos 22.929,11 kn

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 1.392,16 kn

Spomenička renta 260,86 kn

Pomoć od Ministarstva turizma za izgradnju Centra za

posjetitelje

119.250,00 kn

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 62.606,39 kn

Pomoć Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i

graditeljstva za izmjene i dopune PPU

23.625,00 kn

Manjak prihoda od pomoći temeljem prijenosa sredstava EU

projekata

-72.360,23 kn

Manjak prihoda od pomoći izravnanja za decentralizirane

funkcije

-18.326,89 kn

Page 80: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1261

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.996.779,36 kn iskazan po izvorima

financiranja sastoji se od:

Komunalni doprinos 828.258,97 kn

Vodni doprinos 11.709,00 kn

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 33.750,00 kn

Manjak prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske

imovine

5.037,72

Manjak – opći prihodi i primici 2.118.023,67

Višak namjenskog prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 828.258,97 kn pokriva dio

manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Višak namjenskog prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 11.709,00 kn pokriva dio manjka

prihoda od nefinancijske imovine.

Višak namjenskog prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u iznosu od

33.750,00 kuna pokriva dio manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Višak općih prihoda i primitaka u iznosu od 218.601,36 kn pokriva dio manjka prihoda od

nefinancijske imovine.

Članak 3.

Višak neutrošenih namjenskih prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 89.431,29 kn,

vodnog doprinosa u iznosu od 11.220,11 kn, spomeničke rente u iznosu od 260,86 kn, pomoći

od Ministarstva turizma za izgradnju Centra za posjetitelje u iznosu od 119.250,00 kn, naknade

za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u iznosu od 28.856,39 kn te pomoći od

Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za izmjene i dopune PPU u

iznosu od 23.625,00 kuna, koji su sadržani u višku prihoda redovnog poslovanja raspoređuju se

za nabavu nefinancijske imovine i prenose se na višak prihoda od nefinancijske imovine.

Preostali manjak prihoda od nefinancijske imovine iz izvora financiranja općih prihoda i

primitaka pokriva se iz rezultata redovnog poslovanja te se prenosi na manjak prihoda iz

redovnog poslovanja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine

Barban“.

KLASA: 400-01/18-01/13

UR.BROJ: 2168/06-02-18-1

Barban, 27. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN

PREDSJEDNIK

Aleksa Vale, v.r.

Page 81: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1262

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

O B R A Z L O Ž E N J E

Člankom 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“

broj 124/14, 115/15, 87/16 i 03/18) propisano je da se stanja utvrđena na osnovnim računima

922, raspodjeljuju u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata.

Temeljem navedenog Pravilnika predlaže se donošenje Odluke o raspodjeli rezultata.

____________________________________________________________________________

Na temelju članka 20. Zakona o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“ broj 152/08, 59/09,

97/13, 158/13 i 30/14) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“

broj 22/13 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Barban je na sjednici održanoj 27. prosinca 2018.

godine donijelo

ODLUKU

o izmjeni Programa utroška sredstava

od boravišne pristojbe

za 2018. godinu

I.

Ovim prvim Izmjenama mijenjaju se odredbe Programa utroška sredstava od boravišne

pristojbe za 2018. godinu usvojenog od strane Općinskog vijeća Općine Barban dana 22.

prosinca 2017. godine (KLASA: 023-01/17-01/117; URBROJ: 2168/06-17-02-3, „Službene

novine Općine Barban“ broj 8/17).

II.

U Programu utroška sredstava od boravišne pristojbe za 2018. godinu, članak 2 se mijenja i

glasi:

Prihod prikupljenih sredstava boravišne pristojbe planiran je u Proračunu Općine Barban za

2018. godinu u ukupnom iznosu od 23.000,00 kn, a utrošit će se na održavanje nerazvrstanih

cesta.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine

Barban“.

KLASA: 023-01/17-01/117

UR.BROJ:2168/06-02-18-4

Barban, 27. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN

PREDSJEDNIK

Aleksa Vale, v.r.

Page 82: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1263

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE

Člankom 20. Zakona o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“ broj 152/08, 59/09, 97/13,

158/13 i 30/14) određeno je da se 30% sredstava boravišne pristojbe koju ostvaruju turističke

zajednice općine ili grada doznačava u proračun jedinica lokalne samouprave, a da se ta

sredstva koriste za poboljšanje uvjeta boravka turista na području jedinice lokalne samouprave

u skladu sa zajedničkim programom turističke zajednice i grada odnosno općine.

Člankom 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13 i 12/18)

propisano je da Općinsko vijeće donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba

od značaja za Općinu Barban.

II. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE

Općinsko vijeće Općine Barban je na sjednici održanoj 22. prosinca 2017. godine donijelo

Program utroška sredstava od boravišne pristojbe za 2018. godinu.

Kako su sredstva od boravišne pristojbe za 2018. godinu realizirana u iznosu manjem od

planiranog bilo je potrebno pristupiti izmjeni istog.

Slijedom navedenog predlaže se Općinskom vijeću Općine Barban razmatranje i donošenje

Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od boravišne pristojbe za 2018. godinu.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE

Potrebna sredstva za provedbu Odluke o Izmjenama Programa utroška sredstava od boravišne

pristojbe za 2018. godinu Zakonom su propisana i osigurana Izmjenama i dopunama Proračuna

Općine Barban za 2018. godinu.

Page 83: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1264

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Na temelju članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne

novine“ broj 86/12, 143/13 i 65/17) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine

Općine Barban“ broj 22/13 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Barban je na sjednici održanoj 27.

prosinca 2018. godine donijelo

ODLUKU

o izmjeni Programa utroška sredstava

od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

za 2018. godinu

I.

Ovim prvim Izmjenama mijenjaju se odredbe Programa utroška sredstava od naknade za

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu usvojenog od strane

Općinskog vijeća Općine Barban dana 22. prosinca 2017. godine (KLASA: 023-01/17-01/118;

URBROJ: 2168/06-17-02-3, „Službene novine Općine Barban“ broj 8/17).

II.

U Programu utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u

prostoru za 2018. godinu, članak 2 se mijenja i glasi:

Prihod prikupljenih sredstava od naknade planiran je u Proračunu Općine Barban za 2018.

godinu u ukupnom iznosu od 52.000,00 kuna, a utrošit će se kako slijedi:

Redni

broj OPIS POSLOVA IZNOS

1. Izrada i izmjena dokumenata prostornog uređenja 33.018,61 kn

2. Održavanje nerazvrstanih cesta 18.981,39 kn

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine

Barban“.

KLASA: 023-01/17-01/118

UR.BROJ: 2168/06-02-18-4

Barban, 27. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN

PREDSJEDNIK

Aleksa Vale, v.r.

Page 84: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1265

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE

Člankom 31. Zakona propisano je da je 30% sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito

izgrađene zgrade u prostoru prihod jedinice lokalne samouprave na čijem se području zgrada

nalazi i da se ova sredstva namjenski koriste za izradu prostornih planova kojima se propisuju

uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za

poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja prema programu koji donosi

predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Člankom 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13 i 12/18)

propisano je da Općinsko vijeće donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba

od značaja za Općinu Barban.

II. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE

Općinsko vijeće Općine Barban je na sjednici održanoj 22. prosinca 2017. godine donijelo

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

za 2018. godinu.

Kako su sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.

godinu realizirana u iznosu manjem od planiranog bilo je potrebno pristupiti izmjeni istog.

Slijedom navedenog predlaže se Općinskom vijeću Općine Barban razmatranje i donošenje

Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene

zgrade u prostoru za 2018. godinu.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE

Potrebna sredstva za provedbu Odluke o Izmjenama Programa utroška sredstava od naknade za

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu Zakonom su propisana i

osigurana Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Barban za 2018. godinu.

Page 85: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1266

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Na temelju članka 68. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 109/07, 87/08,

136/12 i 15/15), članka 11. Odluke o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih

nenaplaćenih potraživanja Općine Barban te članka 24. Statuta Općine Barban („Službene

novine općine Barban“ broj 22/13 i 12/18), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 27.

prosinca 2018. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o otpisu potraživanja

I.

Prihvaća se prijedlog za otpis potraživanja te se otpisuju potraživanja u iznosu od 1.810,00 kn.

II.

Potraživanja se otpisuju po vrstama prihoda i to pojedinačno po dužnicima i to:

− Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe (održavanje groblja) u iznosu od

1.810,00 kn. Otpis potraživanja odnosi se na potraživanja za koje je nastupila zastara.

III.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da prema listi dužnika koje su dane na prijedlog Odluke

o otpisu potraživanja Općine Barban, u poslovnim knjigama Općine provede otpis.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine

Barban“.

KLASA: 400-01/18-01/12

UR.BROJ: 2168/06-02-18-5

Barban, 27. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN

PREDSJEDNIK

Aleksa Vale, v.r.

Page 86: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1267

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Temeljem članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18) i članka 24. Statuta

Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18), Općinsko vijeće Općine Barban

je na svojoj 15. sjednici održanoj 27. prosinca 2018. godine, donijelo sljedeću

O D L U K U

o komunalnoj naknadi

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se naselja u Općini Barban u kojima se naplaćuje komunalna

naknada, svrha komunalne naknade, područja zona u Općini Barban, koeficijenti zona (Kz),

koeficijenti namjene (Kn), rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za Općinu

Barban koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

obveznici i obveza plaćanja komunalne naknade, obračun komunalne naknade, uvjeti zbog

kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobođenje od

obveze plaćanja komunalne naknade, rješenje o komunalnoj naknadi.

II. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 2.

Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Barban, a plaća se za održavanje komunalne

infrastrukture.

Sredstva prikupljena naplatom komunalne naknade koriste se za:

− financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture,

− financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga,

zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene

te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Barban ako

se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne

infrastrukture

− financiranje vatrogasne djelatnosti

Članak 3.

Komunalna naknada plaća se za:

− stambeni prostor,

− poslovni prostor,

− garažni prostor,

− građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti,

dakle za nekretnine koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju

komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete i koje su

opremljene najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom

prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Općine Barban.

Page 87: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1268

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se

nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna

djelatnost.

III. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 4.

Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik nekretnine iz članka 3. ove Odluke.

Korisnik nekretnine iz prethodnog stavka ovog članka plaća komunalnu naknadu ako:

− je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom

− nekretninu koristi bez pravnog osnova ili

− se ne može utvrditi vlasnik.

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te

naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

IV. OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 5.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

− danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno danom početka korištenja nekretnine koja

se koristi bez uporabne dozvole

− danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine

− danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine

− danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze

plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za

utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (promjena obračunske površine nekretnine ili

promjena namjene nekretnine), prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban,

nastanak te obveze, odnosno promjenu tih podataka.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade,

promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja

komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka

obveze.

Page 88: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1269

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

V. PODRUČJA ZONA I KOEFICIJENTI ZONA

Članak 6.

Na području Općine Barban utvrđuju se tri zone s pripadajućim koeficijentima zona:

ZONA NASELJA KOEFICIJENT ZONE

I Barban, Hrboki, Rebići, Dobrani, Beloći, Plehuti i

obalni pojas 1,00

II Puntera, Manjadvorci 0,83

III naselja koja nisu uvrštena u I. i II. zonu 0,66

VI. KOEFICIJENTI NAMJENE

Članak 7.

Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja, iznosi za:

R.BR. VRSTA NEKRETNINE KOEFICIJENT NAMJENE

1. Stambeni prostor 1,00

2. Stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne

udruge građana 1,00

3. Garažni prostor 1,00

4.

Poslovni prostor koji služi za proizvodne

djelatnosti, farme, obrtničke djelatnosti te

intelektualne usluge

3,00

5.

Poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu

proizvodne (trgovine na veliko i malo, agencije u

turizmu i prijevozu, pošta, financijsko

posredovanje, računalne djelatnosti, posredovanje

nekretninama, ugostiteljska djelatnost)

4,00

6. Hoteli, apartmanska naselja, kampovi 10,00

7.

Plinovodna postrojenja, elektroenergetska

postrojenja, telekomunikacijska postrojenja,

antenski sustavi i sl.

10,00

8.

Građevinsko zemljište koje služi obavljanju

poslovne djelatnosti

10% koeficijenta namjene koji

je određen za poslovni prostor

Page 89: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1270

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, u slučaju

kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent

namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni

prostor, odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti

veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima,

apartmanskim naseljima i kampovima, koji se nalaze na području Općine Barban.

Obveznik kojem je visina komunalne naknade određena rješenjem u većem iznosu od 1,5%

ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, dužan je po završnom računu dostaviti dokaz

o ostvarenom godišnjem prihodu, temeljem čega će se komualna naknada obračunati tako da

iznosi 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine.

VII. ROK PLAĆANJA

Članak 8.

Fizičke osobe komunalnu naknadu plaćaju tromjesečno s rokovima dospjeća 28. veljače, 31.

svibnja, 31. kolovoza, 30. studenoga tekuće kalendarske godine.

Pravne osobe komunalnu naknadu plaćaju mjesečno do 20-og u mjesecu za tekući mjesec.

Obveznicima plaćanja komunalne naknade dostavljaju se prema pravomoćnim odnosno

izvršnim rješenjima:

- četiri uplatnice za jednu kalendarsku godinu (fizičke osobe)

- mjesečni računi (pravne osobe)

Članak 9.

Kontrolu naplate komunalne naknade kao i ovrhu provodi Jedinstveni upravni odjel Općine

Barban na način i po postupku propisanom zakonom kojim se utvrđuje opći odnos između

poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim

davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije.

VIII. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 10.

Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju sljedeće nekretnine:

1. koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog

obrazovanja

2. koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u vlasništvu države i županije

3. koje koriste udruge, neprofitne organizacije, trgovačka društva u vlasništvu Općine

Barban te mjesni odbori

4. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi

5. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti

6. građevinska zemljišta na kojima su spomen-obilježja, spomen-područja

7. koje predstavničko tijelo posebnom odlukom utvrdi kao važne za Općinu Barban

Page 90: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1271

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Članak 11.

Za slučajeve koji nisu propisani člankom 10. ove Odluke Odluku o privremenom, djelomičnom

ili potpunom oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade donosi predstavničko tijelo

Općine Barban.

IX. ODLUKA O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 12.

Općinsko vijeće odlukom utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade do kraja studenog

tekuće godine koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine.

Vrijednost boda komunalne naknade određuje se u kunama po m2 korisne površine stambenog

prostora u prvoj zoni Općine Barban, a polazište za utvrđivanje vrijednosti boda je procjena

održavanja komunalne infrastrukture iz Programa održavanja komunalne infrastrukture uz

uvažavanje i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne

infrastrukture.

Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednosti boda komunalne naknade do kraja studenog tekuće

godine, za obračun komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj godini, vrijednost boda se ne

mijenja.

X. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Članak 13.

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza

plaćanja komunalne naknade i to za:

- stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na

način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN RH

40/97, 117/05)

- građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti

Iznos komunalne naknade po metru kvadratnom (m²) površine nekretnine utvrđuje se

množenjem:

- koeficijenta zone (Kz),

- koeficijenta namjene (Kn) i

- vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Formula za obračun godišnjeg iznosa komunalne naknade glasi: KN = B x Kz x Kn x m2

XI. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 14.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Barban sukladno ovoj

Odluci i Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade u postupku pokrenutom po službenoj

dužnosti.

Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka donosi se do 31. ožujka tekuće godine, ako se

Odlukom Općinskog vijeća Općine Barban mijenja vrijednost boda komunalne naknade ili

Page 91: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1272

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu kao i u slučaju promjene

drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:

1. iznos komunalne naknade po m² nekretnine,

2. obračunska površina nekretnine,

3. godišnji iznos komunalne naknade,

4. mjesečni iznos komunalne naknade, odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se

naknada ne plaća mjesečno i

5. rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade, odnosno iznosa obroka

komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno.

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se

utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po m² površine

nekretnine.

Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema propisani sadržaj.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom

kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju

propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu

nije propisano drugačije.

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi

postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove

komunalnog gospodarstva.

Članak 15.

U objektima koji se koriste kao stambeni i kao poslovni prostor, naknada se obračunava

posebno za stambeni, a posebno za poslovni prostor.

U objektima koji se koriste kao poslovni prostor, naknada se obračunava posebno za

proizvodni, a posebno za poslovni prostor za ostale namjene.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (Službene

novine Općine Barban 8/01, 15/07, 8/17, 13/18).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Barban.

KLASA: 363-03/18-01/07

UR.BROJ: 2168/06-02-18-3

Barban, 27. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN

Predsjednik:

Aleksa Vale, v.r.

Page 92: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1273

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

OBRAZLOŽENJE

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE

Pravni temelj za donošenje ove Odluke je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne

novine“ br. 68/18) i Statut Općine Barban (Službene novine Općine Barban, br. 22/13, 12/18).

2. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza

2018. godine.

Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.

68/18 - u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijeti

odluku o komunalnoj naknadi iz članka 95. stavka 1. Zakona u roku od šest mjeseci od dana

stupanja na snagu Zakona.

Na temelju odredbe članka 95. stavka 1. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne

samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju područja zona u jedinici

lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za

pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, rok plaćanja

komunalne naknade, nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili

djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u

pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne

naknade.

Sukladno gore navedenom, Oćina Barban dužna je donijeti Odluku o komunalnoj naknadi (u

daljnjem tekstu: Odluka) radi usklađivanja s novim Zakonom koji je stupio na snagu dana 04.

kolovoza 2018. godine.

Novom Odlukom o komunalnoj naknadi, sukladno novom Zakonu o komunalnom

gospodarstvu, izmijenjeni su koeficijenti zona zbog uskladbe s odredbama Zakona koji

propisuje da je koeficijent zone najviši za prvu zonu i iznosi 1,00.

Sukladno navedenom korigirani su koeficijenti zona te je, Odlukom o vrijednosti boda,

korigirana i vrijednost boda na način da to u konačnici ne utječe na visinu obveze komunalne

naknade za stambeni prostor.

Osim navedenog i koeficijenti namjene usklađeni su sa Zakonom što će značiti određene

promjene u djelu obveze komunalne naknade koji se odnosi na nekretnine na kojima se obavlja

određena djelatnost.

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE

Za provedbu ove Odluke financijska sredstva nisu potrebna.

Page 93: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1274

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Temeljem članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) i članka 24. Statuta

Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18), Općinsko vijeće Općine Barban

je na svojoj 15. sjednici održanoj 27. prosinca 2018. godine, donijelo sljedeću

O D L U K U

o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se:

- visina komunalnog doprinosa na području Općine Barban

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Barban

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine za pojedine zone

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili

potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne

infrastrukture na području Općine Barban i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u

naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom gospodarstvu ne

propisuje drugačije.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Barban koji se koristi samo za financiranje

građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi

ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza

plaćanja komunalnog doprinosa.

Općina Barban ne plaća komunalni doprinos na svom području.

Članak 4.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je

izgrađena izraženog u m³ s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se

zgrada gradi ili je izgrađena. Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene

građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava

se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m² s

jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je

izgrađena. Posebnim pravilnikom Ministar pobliže propisuje način utvrđivanja obujma i

površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.

Page 94: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1275

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Članak 5.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada

dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu zgrade u

odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja

ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu nadležno tijelo donosi rješenje kojim se utvrđuje da

ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog

doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene

građevine.

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

Zone se određuju s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i

položaj područja zone (udaljenost od središta u naselju, mrežu javnog prijevoza, dostupnost

građevina javne i društvene namjene, dostupnost građevina opskrbe i usluga, prostorne i

prirodne uvjete (prostorna atraktivnost, zona visoke, srednje ili niske gustoće stanovanja,

zaštićene kulturno – povijesne cjeline, opći mikroklimatski uvjeti, negativni utjecaji na okoliš –

zrak, voda, tlo, buka)).

ZONA NASELJA

I Barban, Puntera, Manjadvorci, Hrboki, Rebići, Dobrani, Beloći, Plehuti i obalni pojas

II ostala naselja, sela i zaseoci na području Općine Barban

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa:

ZONA JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

I 40,00

II 30,00

Page 95: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1276

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

IV. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

Obveznicima komunalnog doprinosa, koji imaju ili su imali adresu prebivališta na području

Općine Barban pet ili više godina, umanjuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za

50%.

Članak 9.

Komunalni doprinos se ne plaća za građenje i ozakonjenje:

- komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova

- vojnih građevina

- prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture

- nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova

- sportskih i dječjih igrališta

- ograda, zidova i potpornih zidova

- parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih

kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru

postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine

- spomenika.

Članak 10.

U svrhu poticanja mladih obitelji, poduzetništva i gospodarske aktivnosti predstavničko tijelo

donijet će posebane akte kojima će se propisati mogućnosti oslobađanja od plaćanja

komunalnog doprinosa.

Akte iz stavka 1. ovog članka predstavničko tijelo donijet će u roku od 6 mjeseci od stupanja

Odluke snagu.

V. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 11.

Komunalni doprinos obveznik plaća u dva obroka na poslovni račun Općine Barban na temelju

rješenja koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Barban.

Prvi obrok plaća se u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu, a

drugi obrok u roku od 45 dana od dana izvršnosti rješenja o komunlanom doprinosu.

Iznimno se može odobriti i obročna otplata komunalnog doprinosa do maksimalno deset

obroka.

Odluku o mogućnosti obročne otplate donosi Općinski načelnik.

U slučaju da obveznik kojemu je odobrena obročna otplata komunalnog odprinosa ne plati

uzastopno dvije rate Odluka o obročnoj otplati se poništava i izvršava se prisilna naplata.

Page 96: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1277

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

VI. RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 12.

Rješenje o komunalnom doprinosu, temeljem ove Odluke donosi Jedinstveni upravni odjel

Općine Barban u postupku pokrenutom po:

- službenoj dužnosti (u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na

dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju,

odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se

radi o građevini koja se prema Zakonu o gradnji može graditi bez građevinske dozvole).

- po zahtjevu stranke (u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u

vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja).

Ako je Općina Barban u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju sklopila ugovor kojim se

obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog

doprinosa, Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i u skladu s tim ugovorom. Ugovara se

plaćanje komunalnog doprinosa u iznosu stvarnih troškova sukladno odredbama Zakona o

komunalnom gospodarstvu.

U slučaju da su troškovi izgradnje predmetnih objekata komunalne infrastrukture manji od

utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa obveznik je dužan platiti njegovu razliku.

Članak 13.

Rješenje iz prethodnog članka ove Odluke sadrži:

- podatke o obvezniku komunalnog doprinosa

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti

- obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i

- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s

iskazom obujma, odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa

Rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan prethodnim stavkom ovog

članka, ništavo je.

Članak 14.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan Općim

poreznim zakonom, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj

izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za

donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje

upravno tijelo Istarske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 15.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno

rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima

grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Page 97: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1278

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i

građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno

nakon što se je građevina te namjene počela koristiti ako se koristi bez uporabne dozvole.

Izmjena ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 16.

Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekat, na način koji

utječe na obračun komunalnog doprinosa, Jedinstveni upravni odjel po službenoj dužnosti ili po

zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora izmijeniti će ovršno, odnosno

pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu.

Rješenjem o izmjeni Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka,

obračunati će se komunalni doprinos prema izmjeni te odrediti plaćanje ili povrat razlike

komunalnog doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu, po kojoj je rješenje o

komunalnom doprinosu doneseno.

Kod povrata iz prethodnog stavka ovog članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na

kamatu.

Poništenje ovršnog odnosno pravomočnog rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 17.

Jedinstveni upravni odjel poništit će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili

investitora, ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako je

građevinska dozvola, drugi akt za građenje oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva ili

suglasnosti investitora.

Rješenjem o poništenju Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka,

odredit će se i povrat komunalnog doprinosa u roku maksimalno do dvije godine od dana

izvršnosti Rješenja o komunalnom doprinosu.

Kod povrata iz prethodnog stavka ovog članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na

kamatu.

Uračunavanje kao plaćenog, djela komunalnog doprinosa

Članak 18.

U slučaju kad je komunalni doprinos plaćen za građenje građevine na temelju građevinske

dozvole, odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili

koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora, Jedinstveni upravni odjel uračunat će

komunalni doprinos kao plaćeni dio komunalnog doprinosa na istom ili drugom zemljištu na

području Općine Barban, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa ili investitor.

Page 98: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1279

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

Obveznik komunalnog doprinosa, odnosno investitor nema pravo na kamatu za uplaćeni iznos,

niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća

za građenje na istom ili drugom zemljištu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Predstavničko tijelo dužno je odluku iz članka 10. ove Odluke donijeti u roku od godine dana

od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (Službene

novine Općine Barban 12/2007 – pročišćeni tekst).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Barban.

KLASA: 363-01/18-01/06

UR.BROJ: 2168/06-02-18-3

Barban, 27. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN

Predsjednik:

Aleksa Vale, v.r.

OBRAZLOŽENJE

4. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE

Pravni temelj za donošenje ove Odluke je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne

novine“ br. 68/18) i Statut Općine Barban (Službene novine Općine Barban, br. 22/13, 12/18).

5. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza

2018. godine.

Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.

68/18 - u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijeti

odluku o komunalnom doprinosu iz članka 78. stavka 1. Zakona u roku od šest mjeseci od dana

stupanja na snagu Zakona.

Na temelju odredbe članka 78. stavka 1. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne

samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju zone u jedinici lokalne

samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po

pojedinim zonama u jedinici lokalne samouprave, način i rokovi plaćanja komunalog

Page 99: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

Stranica | 1280

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN - Broj 21

doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično

ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Sukladno gore navedenom, Općina Barban dužna je donijeti Odluku o komunalnom doprinosu

(u daljnjem tekstu: Odluka) radi usklađivanja s novim Zakonom koji je stupio na snagu dana

04. kolovoza 2018. godine.

6. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE

Za provedbu ove Odluke financijska sredstva nisu potrebna.

Page 100: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska

SADRŽAJ

1. IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Barban za 2018. godinu ........................ 1183

2. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj

skrbi na području Općine Barban za 2018. godinu ................................................ 1245

3. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području

Općine Barban za 2018. godinu ............................................................................. 1248

4. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti

predškolskog odgoja Općine Barban za 2018. godinu ........................................... 1250

5. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne

infrastrukture na području Općine Barban za 2018. godinu .................................. 1252

6. IV. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastruktre na području Općine Barban za 2018. godinu ................. 1255

7. Odluka o III. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju

Proračuna Općine Barban za 2018. godinu ............................................................ 1258

8. Odluka o ispravku knjiženja iz prethodnih godina ................................................. 1259

9. Odluka o raspodjeli rezultata .................................................................................. 1260

10. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava od

boravišne pristojbe za 2018. godinu ....................................................................... 1262

11. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava od naknade za

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu .................. 1264

12. Zaključak o otpisu potraživanja s osnove naknade za održavanje groblja ............. 1266

13. Odluka o komunalnoj naknadi ................................................................................ 1267

14. Odluka o komunalnom doprinosu ........................................................................... 1274

.

“Službene novine Općine Barban” izdaje i umnožava Općina Barban sa sjedištem u Barbanu

69, 52 207 Barban (MB 255549, OIB 98875297738 ) kao svoje službeno javno glasilo

Page 101: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBANbarban.hr/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbene novine br.21- 31-12... · OPĆINA BARBAN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN Republika Hrvatska • Istarska