of 63 /63
28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 1 OPĆINA SVETVINČENAT SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 GODINA 2018. ________________________________________________________________________ DATUM UMNOŽAVANJA: 28. PROSINCA 2018. GODINE.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENE NOVINE OPĆINE...

Page 1: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 1

OPĆINA SVETVINČENAT

SLUŽBENE NOVINE

OPĆINE SVETVINČENAT

BROJ 9/2018 GODINA 2018.

________________________________________________________________________

DATUM UMNOŽAVANJA: 28. PROSINCA 2018. GODINE.

Page 2: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 2

SADRŽAJ

1. PRORAČUN OPĆINE SVETVINČENAT ZA 2019. GODINU ……………….…3

2. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE OPĆINE SVETVINČENAT U 2019. GODINI………..…18

3. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I

GROBLJA OPĆINE SVETVINČENAT U 2019. GODINI……………………....21

4. DRUŠTVENO- GOSPODARSTVENI PROGRAM

OPĆINE SVETVINČENAT ZA 2019. GODINU………………………………....24

5. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2019.

GODINU……………………………………………………………………………..29

6. ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE SVETVINČENAT

ZA 2019. GODINU…………………………………………………………………..31

7. ODLUKU O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

TURISTIČKOG NASELJA PARADIŽ 2 ……………………..…………………..35

8. ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJ ZA PRODAJU STANA U

VLASNIŠTVU OPĆINE SVETVINČENAT……………………………….……..60

9. ODLUKU O OTPISU ZASTARJELIH I SPORNO NAPLATIVIH

DUGOVANJA S ONOVA OPĆINSKIH POREZA I KAMATA……………..…62

Page 3: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 3

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12) i članka 32.

Statuta Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine Svetvinčenat» br. 03/13) Općinsko

vijeće Općine Svetvinčenat na sjednici održanoj 28.12.2018.. godine, donijelo je

PRORAČUN

OPĆINE SVETVINČENAT ZA 2019.g.

I. I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Svetvinčenat za 2019. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se

od:

A: RAČUNA PRIHODA I RASHODA UKUPNO

Prihodi poslovanja 20.824.450,00 22.224.450,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.400.000,00

Rashodi poslovanja 11.234.450,00 22.224.450,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.990.000,00

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 0,00

B: RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -1.000.000,00

C: RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

2.000.000,00

1.000.000,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00

VIŠAK/MANJAK+RASP. SR. IZ PRETHODNIH

GODINA+ NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

0,00

Page 4: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 4

Članak 2.

Prihodi i rashodi po kontima utvrđuju se u računu prihoda i rashoda za 2019. godinu.

Page 5: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 5

POZICIJA konto Vrsta prihoda Plan Projekcija Projekcija

2019 2020 2021

1 2 3 5 5

IZVOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.046.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00

61 Prihodi od poreza 5.046.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00

P1 611 Porez i prirez na dohodak 3.500.000,00

P2 611 Fond poravnanja za vatrogastvo 240.000,00

P3 611 Porez na korištenje javnih površina 3.000,00

P4 613 Porez na kuće za odmor 43.000,00

P5 613 Porez na promet nekretnina 1.200.000,00

P6 614 Porez na potrošnju pića 60.000,00

IZVOR - POMOĆI 12.345.000,00 400.000,00 500.000,00

63 Pomoći 12.345.000,00 400.000,00 500.000,00

P7 633 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za pomoć za ogrjev 10.000,00

P8 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna - Centar za posjetitelje 740.000,00

P9 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna - Kulterra 1.000.000,00

P10 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Hrvatski zavod za zapošljavanje 15.000,00

P11 635 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 250.000,00

P12 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Kulterra 9.000.000,00

P13 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - nevidljiva Savičenta 1.000.000,00

P14 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - strategija 330.000,00

IZVOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 656.000,00 605.000,00 650.000,00

64 Prihodi od imovine 401.000,00 300.000,00 300.000,00

P15 641 Kamate 1.000,00

P16 642 Prihodi od zakupa nekretnina 400.000,00

65 Prihodi od admin.pristojb.po posebnim propis. 110.000,00 100.000,00 100.000,00

P17 651 Ostale nespomenute naknade i pris.- ulaznice 40.000,00

P18 651 Boravišne pristojbe 70.000,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 140.000,00 200.000,00 245.000,00

P19 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 105.000,00

P20 663 Donacije od pravnih I fizičkih osoba izvan općeg proračuna 35.000,00

68 Kazne upravne mjere i ostali prihodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00

P21 683 Ostali prihodi 5.000,00

IZVOR - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.353.000,00 1.100.000,00 1.400.000,00

64 Prihodi od imovine 70.000,00 100.000,00 100.000,00

P22 642 Naknade za koncesije 20.000,00

P23 642 Naknada za eksploatacijhu mineralnih sirovina 50.000,00

65 Prihodi od admin.pristojb.po posebnim propis. 2.283.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00

P24 651 Ostale nespomenute naknade i pris.-za groblje 100.000,00

P25 652 Naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih građevina 100.000,00

P26 652 Ostale nespom.naknade i prist.za vodovod Butoniga 40.000,00

P27 653 Komunalni doprinosi 1.100.000,00

P28 653 Komunalne naknade 722.000,00

P29 652 Doprinosi za šume 1.000,00

P30 652 Ostali nespomenuti prihodi 200.000,00

P31 652 Naknada za uporabu javnih površina 20.000,00

IZVOR - PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.400.000,00 735.000,00 490.000,00

71 Prihod od prodaje neproizvedene imovine 1.000.000,00 600.000,00 420.000,00

P32 711 Građevinsko zemljište 1.000.000,00

72 Prihod od proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 70.000,00 70.000,00

P33 721 Ostala prava-trajno korištenje grobnih mjesta 400.000,00

IZVOR - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNIK (PK) 424.450,00 412050,00 412050,00

63 Pomoći 14400,00 2000,00 2000,00

P34 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Hrvatski zavod za zapošljavanje 11900,00 0,00 0,00

P35 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 2500,00

64 Prihodi od imovine 50,00 50,00 50,00

P36 641 Prihodi od financijske imovine 50,00 0,00 0,00

65 Prihodi od upravnih i adminis.pristojbi,pristojbi po posebnim propisima i naknada 400000,00 405000,00 405000,00

P37 652 Prihodi po posebnim propisima 400000,00 0,00 0,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 10000,00 5000,00 5000,00

P38 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 10000,00 0,00 0,00

S V E U K U P N O 22.224.450,00 7.252.050,00 7.952.050,00

Od 01.01.2019.do 31.12.2019.

A - PRIHODI OPĆI DIO PRORAČUNA

Page 6: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 6

konto Vrsta prihoda Plan Projekcija Projekcija

2019 2020 2021

1 2 3 5 5

31 Rashodi za zaposlene 2.734.250,00 2.500.000,00 2.500.000,00

311 Plaće za redovan rad 2.247.150,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 90.000,00

313 Doprinosi 397.100,00

32 Materijalni rashodi 5.523.200,00 2.257.050,00 2.257.050,00

321 Naknade 208.200,00

322 Materijalni rashodi 602.000,00

323 Rashodi za usluge 4.366.100,00

324 Naknade troškova 26.900,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 320.000,00

34 Financijski rashodi 208.000,00 105.000,00 105.000,00

342 Kamate 50.000,00

343 Ostali nespomenuti financijski rashodi 158.000,00

35 Subvencije 250.000,00 100.000,00 100.000,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000,00

353 Subvencije trg.društvima,zadrugama,poljopriv I obrtnicima iz EU 200.000,00

36 Pomoći unutar opće države 853.000,00 360.000,00 360.000,00

363 Tekuće pomoći proračunima 403.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna-JVP decentralizirane funkcije250.000,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 200.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 300.000,00 280.000,00 280.000,00

372 Naknade građanima i kućanstvima 300.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 1.366.000,00 570.000,00 1.070.000,00

381 Tekuće donacije 1.326.000,00

386 Kapitalne pomoći 40.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine 7.590.000,00 1.080.000,00 1.280.000,00

412 Nematerijalna imovina - Kaštel Petrapilos Buzet 3.000.000,00

421 Građevinski objekti 500.000,00

422 Oprema 4.080.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.400.000,00 - -

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.400.000,00

S V E U K U P N O 22.224.450,00 7.252.050,00 7.952.050,00

Od 01.01.2019.do 31.12.2019.

A - RASHODI OPĆI DIO PRORAČUNA

Page 7: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 7

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

konto Opis Plan

2019

9 Vlastiti izvori 1.000.000,00

92 Rezultat poslovanja 1.000.000,00

922 Višak/manjak prihoda 1.000.000,00

9222 Manjak prihoda 1.000.000,00

UKUPNO 1.000.000,00

konto Opis Plan Projekcija Projekcija

2019 2020 2021

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 1.000.000,00 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 1.000.000,00 0,00 0,00

542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka 1.000.000,00 0,00 0,00

5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka 1.000.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 1.000.000,00 0,00 0,00

konto Opis Plan Projekcija Projekcija

2019 2020 2021

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.000.000,00 0,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 2.000.000,00 0,00 0,00

842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija 2.000.000,00 0,00 0,00

8421 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija 2.000.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 2.000.000,00 0,00 0,00

NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE 1.000.000,00 0,00 0,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Page 8: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 8

II POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 23.224.450,00 kn raspoređuju se po nositeljima,

korisnicima i ostalim namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Page 9: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 9

POZICIJA

3.090.000,00 1.540.000,00 1.540.000,00

2.460.000,00 980.000,00 980.000,00

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Naziv programa: Javna uprava i administracija

Naziv aktivnosti: Izvršna uprava i administracija odjela

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0111 Izvršna i zakonodavna tijela

IZVOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.460.000,00 980.000,00 980.000,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2018 Projekcija 2019 Projekcija 2020

31 Rashodi za zaposlene 620.000,00 450.000,00 450.000,00

R1 311 Plaće (Bruto) 500.000,00

R2 312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00

R3 313 Doprinosi na plaće 100.000,00

32 Materijalni rashodi 610.000,00 400.000,00 400.000,00

R4 321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00

R5 322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00

R6 323 Rashodi za usluge 400.000,00

R7 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00

R8 329 Premije osiguranja ostale imovine 30.000,00

R9 329 Pristojbe i naknade 5.000,00

R10 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00

34 Financijski rashodi 200.000,00 100.000,00 100.000,00

R11 342 Kamate za primljene kredite I zajmove 50.000,00

R12 343 Ostali financijski rashodi 150.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine 30.000,00 30.000,00 30.000,00

R13 422 Postrojenja i oprema 20.000,00

R14 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00

IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.000.000,00 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 1.000.000,00 0,00

R15 542 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 1.000.000,00

Ukupno aktivnost 2.460.000,00 980.000,00 980.000,00

Ukupno program 2.460.000,00 980.000,00 980.000,00

Ukupno Glava 1 2.460.000,00 980.000,00 980.000,00

630.000,00 560.000,00 560.000,00

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Naziv programa: Predstavnička i izvršna tijela

Naziv aktivnosti: Predstavnička i izvršna tijela Općine

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0111 Izvršna i zakonodavna tijela

IZVOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 630.000,00 560.000,00 560.000,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

31 Rashodi za zaposlene 400.000,00 400.000,00 400.000,00

R16 311 Plaće (Bruto) 330.000,00

R17 312 Ostali rashodi za zaposlene 15.000,00

R18 313 Doprinosi na plaće 55.000,00

32 Materijalni rashodi 170.000,00 120.000,00 120.000,00

R19 321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00

R20 329 Naknada članovima predstavničkog tijela 80.000,00

R21 329 Reprezentacija 60.000,00

R22 329 Donacije strankama 5.000,00

32 Materijalni rashodi 60.000,00 40.000,00 40.000,00

R23 329 Proračunska pričuva 60.000,00

Ukupno aktivnost 630.000,00 560.000,00 560.000,00

Ukupno program 630.000,00 560.000,00 560.000,00

Ukupno Glava 2 630.000,00 560.000,00 560.000,00

UKUPNO RAZDJEL 1 3.090.000,00 1.540.000,00 1.540.000,00

B-RASHODI POSEBNI DIO PRORAČUNA

RAZDJEL 01 - OPĆINSKA TIJELAGLAVA 1 - Jedinstveni upravni odjel

GLAVA 2 - Predstavnička i izvršna tijela

Page 10: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 10

16.354.450,00 3.527.050,00 3.527.050,00

344.000,00 310.000,00 310.000,00

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Naziv programa: Osnovno školsko obrazovanje

Naziv aktivnosti: OŠ Svetvinčenat - sufinanciranje programa

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0912 Osnovno obrazovanje

IZVOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 344.000,00 310.000,00 310.000,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

38 Ostali rashodi 138.000,00 70.000,00 70.000,00

32 R24 381 Tekuće donacije OŠ Savičenta 138.000,00

Ukupno aktivnost 138.000,00 70.000,00 70.000,00

Naziv aktivnosti: OŠ Juršići- Sufinanciranje programa

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0912 Osnovno obrazovanje

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

38 Ostali rashodi 66.000,00 70.000,00 70.000,00

39 R25 381 Tekuće donacije OŠ Juršići 66.000,00

Ukupno aktivnost 66.000,00 70.000,00 70.000,00

Ukupno program 204.000,00 140.000,00 140.000,00

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Naziv programa: Visoko-školsko obrazovanje

Naziv aktivnosti: Stipendiranje studenata

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

37 Naknade građan. i kućan. iz proračuna 90.000,00 120.000,00 120.000,00

40 R26 372 Stipendije i školarine 90.000,00

Ukupno aktivnost 90.000,00 120.000,00 120.000,00

Ukupno program 90.000,00 120.000,00 120.000,00

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Naziv programa: Javni prijevoz učenika srednjih škola

Naziv aktivnosti: Subvencije prijevozniku za redovne linije

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0620 Razvoj zajednice

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

35 Subvencije 50.000,00 50.000,00 50.000,00

41 R27 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000,00

Ukupno aktivnost 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Ukupno program 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Ukupno glava 1 344.000,00 310.000,00 310.000,00

RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 1 - Školstvo

Page 11: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 11

13.071.000,00 520.000,00 520.000,00

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Naziv programa: Program javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti: Programi u kulturi

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0820 Službe kulture

IZVOR - POMOĆI 50.000,00 50.000,00 50.000,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00

R28 323 Uređenje turističke infrastrukture 50.000,00

IZVOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 325.000,00 220.000,00 220.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 40.000,00 20.000,00 20.000,00

R29 381 Programi u Kulturi 40.000,00

Ukupno aktivnost 90.000,00 70.000,00 70.000,00

Naziv aktivnosti: Manifestacije i Općinske fešte

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0820 Službe kulture

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00

R30 381 Sufinanciranje programa Turističke zajednice 200.000,00

32 Materijalni rashodi 85.000,00

R31 323 Rashodi za usluge - Manifestacije 85.000,00

Ukupno aktivnost 285.000,00 200.000,00 200.000,00

Naziv projekta: PROJEKT NEVIDLJIVA SAVIČENTA

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0820 Službe kulture

IZVOR - POMOĆI 1.000.000,00 250.000,00 250.000,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

31 Rashodi za zaposlene 214.000,00 250.000,00 250.000,00

R32 311 Plaće za redovan rad 190.000,00

R33 313 Doprinosi na plaće 24.000,00

32 Materijalni rashodi 491.000,00

R34 321 Naknade za prijevoz na posao I s posla 4.200,00

R35 323 Rashodi za usluge 486.800,00

38 Ostali rashodi 295.000,00

R36 381 Tekuće donacije 295.000,00

Ukupno projekt 1.000.000,00 250.000,00 250.000,00

Naziv projekta: CENTAR ZA POSJETITELJE Kuća Vještice Mare II. FAZA

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0820 Službe kulture

IZVOR - POMOĆI 740.000,00 0,00 0,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

32 Materijalni rashodi 680.000,00 0,00

R37 323 Rashodi za usluge 680.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 0,00

R38 422 Postrojenja i oprema 250.000,00

Ukupno projekt 930.000,00 0,00 0,00

Naziv projekta: KULTERRA

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0820 Službe kulture

IZVOR - POMOĆI I OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.766.000,00 0,00 0,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

31 Rashodi za zaposlene 156.000,00 0,00 0,00

R39 311 Plaće za redovan rad 140.000,00

R40 313 Doprinosi na plaće 16.000,00

32 Materijalni rashodi 510.000,00 0,00 0,00

R41 321 Naknade za prijevoz na posao I s posla 10.000,00

R42 323 Rashodi za usluge 500.000,00

35 Subvencije 200.000,00

R43 353 Subvencije trg.društvima,zadrugama,poljopriv I obrtnicima iz EU 200.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo I unutar općeg proračuna 200.000,00

R44 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 200.000,00

38 Ostali rashodi 100.000,00

R45 381 Tekuće donacije 100.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.000.000,00

R46 412 Nematerijalna imovina - Kaštel Petrapilos Buzet 3.000.000,00

42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.600.000,00

R47 422 Postrojenja i oprema 3.600.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.000.000,00 0,00 0,00

R48 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Kaštel Morosini Grimani 3.000.000,00

Ukupno projekt 10.766.000,00 0,00 0,00

Ukupno program 13.071.000,00 520.000,00 520.000,00

Ukupno Glava 2 13.071.000,00 520.000,00 520.000,00

GLAVA 2 - Kultura

Page 12: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 12

1.614.450,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Naziv programa: Predškolski odgoj

Naziv aktivnosti: Dječji vrtić "Balončić"

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0911 Predškolsko obrazovanje

IZVOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.130.000,00 990.000,00 990.000,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

31 Rashodi za zaposlene 975.000,00 700.000,00 700.000,00

46 R49 311 Plaće (Bruto) 810.000,00

R50 312 Ostali rashodi za zaposlene 15.000,00

48 R51 313 Doprinosi na plaće 150.000,00

32 Materijalni rashodi 150.000,00 275.000,00 275.000,00

50 R52 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla 70.000,00

R53 322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00

R54 323 Rashodi za usluge 30.000,00

R55 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00

34 Financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00

R56 343 Ostali financijski rashodi 5.000,00

Ukupno aktivnost 1.130.000,00 980.000,00 980.000,00

Naziv aktivnosti: Dječji vrtić "Balončić" - vlastiti troškovi

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0911 Predškolsko obrazovanje

IZVOR - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNIK (PK) 424.450,00 412.050,00 412.050,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

31 Rashodi za zaposlene 34.250,00 44.000,00 44.000,00

R57 311 Plaće (Bruto) 12.150,00

R58 312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00

R59 313 Doprinosi na plaće 2.100,00

32 Materijalni rashodi 377.200,00 360.050,00 360.050,00

R60 321 Naknade troškova zaposlenima 39.000,00

R61 322 Rashodi za materijal i energiju 227.000,00

R62 323 Rashodi za usluge 99.300,00

R63 324 Naknade troškova zaposlenima 11.900,00

34 Financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 3.000,00

R64 343 Ostali financijski rashodi 3.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 5.000,00 5.000,00

R65 422 Postrojenja i oprema 10.000,00

Ukupno aktivnost 424.450,00 412.050,00 412.050,00

Naziv aktivnosti: Sufinanciranje boravka u vrtićima

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0911 Predškolsko obrazovanje

IZVOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 10.000,00 10.000,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

37 Naknade građanima i kućanstvima 60.000,00 10.000,00 10.000,00

52 R66 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00

Ukupno aktivnost 60.000,00 10.000,00 10.000,00

Ukupno program 1.614.450,00 1.402.050,00 1.402.050,00

Ukupno Glava 3 1.614.450,00 1.402.050,00 1.402.050,00

GLAVA 3 - Predškolski odgoj

Page 13: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 13

190.000,00 180.000,00 180.000,00

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Naziv programa: Program socijalne skrbi

Naziv aktivnosti: Pomoć građanima i humanitarnim udrugama

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

1040 Obitelj i djeca

IZVOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 190.000,00 180.000,00 180.000,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00 150.000,00 150.000,00

54 R67 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00

38 Ostali rashodi 40.000,00 30.000,00 30.000,00

55 R68 381 Socijalni program - programi i projekti u socijali 40.000,00

Ukupno aktivnost 190.000,00 180.000,00 180.000,00

Ukupno program 190.000,00 180.000,00 180.000,00

Ukupno Glava 4 190.000,00 180.000,00 180.000,00

305.000,00 300.000,00 300.000,00

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Naziv programa: Program športskih aktivnosti

Naziv aktivnosti: Javne potrebe u športu

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0810 Službe rekreacije i športa

IZVOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 305.000,00 300.000,00 300.000,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

38 Ostali rashodi 305.000,00 300.000,00 300.000,00

56 R69 381 Tekuće donacije u novcu 305.000,00

Ukupno aktivnost 305.000,00 300.000,00 300.000,00

Ukupno program 305.000,00 300.000,00 300.000,00

Ukupno Glava 5 305.000,00 300.000,00 300.000,00

72.000,00 90.000,00 90.000,00

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Naziv programa: Zdravstveni sustav u Općini Svetvinčenat

Naziv aktivnosti: Sufinanciranje tima Hitne medicinske pomoći

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0721 Opće medicinske usluge

IZVOR - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 72.000,00 90.000,00 90.000,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

38 Ostali rashodi 24.000,00 40.000,00 40.000,00

R70 381 Tekuće donacije 24.000,00

Ukupno aktivnost 24.000,00 40.000,00 40.000,00

Naziv aktivnosti: Veterinarske i zdravstvene usluge

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0740 Službe javnog zdravstva

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

32 Materijalni rashodi 48.000,00 50.000,00 50.000,00

61 R71 323 Rashodi za usluge 48.000,00

Ukupno aktivnost 48.000,00 50.000,00 50.000,00

Ukupno program 72.000,00 90.000,00 90.000,00

Ukupno Glava 6 72.000,00 90.000,00 90.000,00

758.000,00 725.000,00 725.000,00

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Naziv programa: Zaštita od požara

Naziv aktivnosti: Sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Pula

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0320 Usluge protupožarne zaštite

IZVOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 350.000,00 350.000,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

36 Pomoći unutar opće države 650.000,00 600.000,00 600.000,00

63 R72 363 Tekuće pomoći proračunima 400.000,00

IZVOR POMOĆI 250.000,00 250.000,00 250.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna-JVP decentralizirane funkcije 250.000,00

Ukupno aktivnost 650.000,00 600.000,00 600.000,00

Naziv aktivnosti: Sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice i zaštita i spašavanje

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0320 Usluge protupožarne zaštite

IZVOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 108.000,00 125.000,00 125.000,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

38 Ostali rashodi 108.000,00 125.000,00 125.000,00

64 R73 381 Tekuće donacije u novcu 100.000,00

R74 381 Tekuće donacije u novcu - Program zaštite i spašavanja, pomoc za telekomunikaciju 8.000,00

Ukupno aktivnost 108.000,00 125.000,00 125.000,00

Ukupno program 758.000,00 725.000,00 725.000,00

Ukupno Glava 7 758.000,00 725.000,00 725.000,00

UKUPNO RAZDJEL 2 16.354.450,00 3.527.050,00 3.527.050,00

GLAVA 4 - Socijalna skrb

GLAVA 5 - Šport

GLAVA 6 - Zdravstvo

GLAVA 7 - Zaštita od požara

Page 14: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 14

1.233.000,00 435.000,00 435.000,00

1.233.000,00 435.000,00 435.000,00

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Naziv programa: Poticanje gospodarskog razvoja

Naziv aktivnosti: Pomoć fondovima, udrugama i građanima

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

IZVOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 33.000,00 35.000,00 35.000,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

32 Materijalni rashodi 20.000,00

R75 329 Članarina - LAG-a Južna Istra i LAGUR 20.000,00

36 Pomoći unutar opće države 3.000,00 10.000,00 10.000,00

65 R76 363 Tekuće pomoći Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma I.Ž. 3.000,00

38 Ostali rashodi 10.000,00 25.000,00 25.000,00

R77 381 Tekuće donacije - Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva IŽ 10.000,00

Ukupno aktivnost 33.000,00 35.000,00 35.000,00

Naziv aktivnosti: Prostorno planiranje i razvojni projekti

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti

IZVOR - PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.200.000,00 400.000,00 400.000,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

32 Materijalni rashodi 800.000,00 200.000,00 200.000,00

67 R78 323 Rashodi za usluge 800.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 400.000,00 200.000,00 200.000,00

R79 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000,00

Ukupno aktivnost 1.200.000,00 400.000,00 400.000,00

Ukupno program 1.233.000,00 435.000,00 435.000,00

Ukupno Glava 1 1.233.000,00 435.000,00 435.000,00

UKUPNO RAZDJEL 3 1.233.000,00 435.000,00 435.000,00

2.547.000,00 1.750.000,00 2.450.000,00

2.547.000,00 1.750.000,00 2.450.000,00

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Naziv programa: Razvoj komunalne infrastrukture

Naziv aktivnosti: Vlastiti pogon i održavanje postojeće infrastrukture

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

IZVOR - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.027.000,00 850.000,00 850.000,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

31 Rashodi za zaposlene 335.000,00 350.000,00 350.000,00

1 R80 311 Plaće (Bruto) 265.000,00

2 R81 312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00

3 R82 313 Doprinosi na plaće 50.000,00

32 Materijalni rashodi 692.000,00 500.000,00 500.000,00

5 R83 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00

69 R84 322 Motorni benzin 15.000,00

70 R85 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-nerazvrstane ceste 65.000,00

70 R86 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje naselja za Novu godinu 12.000,00

70 R87 323 Komunalne usluge - odvoz smeća i ostale usluge 120.000,00

R88 323 Košnja trave uz nerazvrstane ceste 50.000,00

R89 323 Zimska služba održavanja 20.000,00

R90 323 Sanacija deponija na području Općine 50.000,00

R91 323 Uređenje groblja i javnih površina 100.000,00

R92 323 Rashodi po mjesnim odborima 200.000,00

70 R93 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-ostale općinske zgrade 40.000,00

Ukupno aktivnost 1.027.000,00 850.000,00 850.000,00

Naziv projekta: Mjere ruralnog razvoja : Strategija razvoja poljoprivrede

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

IZVOR -POMOĆI 330.000,00 0,00 0,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

32 Materijalni rashodi 330.000,00 0,00 0,00

67 R94 323 Rashodi za usluge 330.000,00

Ukupno projekt 330.000,00 0,00 0,00

Naziv projekta: Dogradnja groblja Svetvinčenat

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

IZVOR - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000,00 0,00 0,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00

71 R95 421 Građevinski objekti 100.000,00

Ukupno projekt 100.000,00 0,00 0,00

Naziv aktivnosti: Javna rasvjeta i komunalne usluge

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0640 Ulična rasvjeta

IZVOR - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 550.000,00 450.000,00 450.000,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

32 Materijalni rashodi 450.000,00 400.000,00 400.000,00

71 R96 322 Energija-utrošak za javnu rasvjetu 250.000,00

72 R97 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-zamjena javne rasvjete 200.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine 100.000,00 50.000,00 50.000,00

71 R98 422 Postrojenja i oprema - Nova rasvjetna tijela 100.000,00

Ukupno aktivnost 550.000,00 450.000,00 450.000,00

Naziv aktivnosti: Izgradnja komunalne infrastrukture

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

IZVOR - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 540.000,00 450.000,00 1.150.000,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci Plan za 2019 Projekcija 2020 Projekcija 2021

38 Ostali rashodi 40.000,00 150.000,00 150.000,00

73 R99 386 Kapitalne pomoći - za izgradnju Butonige 40.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine 500.000,00 300.000,00 1.000.000,00

70 R100 421 Asfaltiranje cesta 400.000,00

R101 422 Postrojenja i oprema - posude za skupljanje otpada 100.000,00

Ukupno aktivnost 540.000,00 450.000,00 1.150.000,00

Ukupno program 2.547.000,00 1.750.000,00 2.450.000,00

Ukupno Glava 1 2.547.000,00 1.750.000,00 2.450.000,00

UKUPNO RAZDJEL 4 2.547.000,00 1.750.000,00 2.450.000,00

UKUPNO RASHODI 23.224.450,00 7.252.050,00 7.952.050,00

RAZDJEL 04 - KOMUNALNA I STAMBENA DJELATNOST

GLAVA 1 - Komunalna djelatnost

GLAVA 1 - Programske djelatnosti za gospodarski razvoj

RAZDJEL 03 - GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Page 15: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 15

III. RAZVOJNI DIO

Članak 4.

Temeljem odredbi članka 16. Zakona o proračunu u nastavku se daje pregled planiranih

rashoda za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

Page 16: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 16

Polazna

2017 2018 2019 2020

Prometna

povezanost

Komunalni

doprinos

400.000,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

Poboljšanje

komunalne

infrastrukture

Komunalni

doprinos

100.000,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

Izrada

dokumentacije

Komunalni

doprinos800.000,00 kn ------- _____

Stavljanje u funkciju

Kaštela Morosini-

Grimani

Izvor pomoći

Kapitalne

pomoći

ministarstva

regionalnog

razvoja -

strukturni

fondovi EU 10.766.000,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

Poboljšanje

komunalne

opremljenosti

Komunalni

doprinos

300.000,00 kn 300.000,00 kn 1.000.000,00 kn

Uređenje i

stavljanje u funkciju

općinskih objekata

Izvor prihod

od

nefinancijske

imovine 4.000.000,00 kn 200.000,00 kn 200.000,00 kn

Povećanje turističke

infrastrukture

Izvor ostali

opći prihodi i

primitci50.000,00 kn 50.000,00 kn 50.000,00 kn

Elvis Cetina

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2019.-2021. GODINE

OPĆINA SVETVINČENAT

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT

Sanacija općinskih zgradaProstorno planiranje i

razvojni projekti

Obnova općinskih

zgrada

Hortikulturalno uređenje,

tematske staze, kroz

općinska ulaganja

Uređenje turističke

infrastrukture

Povećan broj

višegodišnjih

nasada,zelenih

površina

Cilj Način ostvarenja cilja

PREDSJEDNIK:

Aktivnost/projekt u

proračunuSredstva Pokazatelj rezultata

Ciljana vrijednost

Rekonstrukcija komunalne

infrastrukture i nabava

kontejnera

Izgradnja komunalne

infrastrukture

Povećana pokrivenost

naselja asfaltiranim

prometnicama i

opremljenost

kontejnerima

izgradjene

nerazvrstane

cesta,povećanje

kvalitete

života,prometna

povezanost

Otkup zemljišta za

groblje Svetvinčenat

Izrada projektne

dokumentacije za razne

buduće projekte i snimanje

baze postataka

Prostorno planiranje i

razvojni projekti

Izrađena projektna

dokumentacija

Obnova Kaštela Morosini

Grimani i Petrapilosa

Ulaganje gradnju i

modernizacija u

nerazvrstane ceste

Modernizacija cesta

Pajkovići i ostala

naselja

Obnovljen Kaštel

Grimani i Petrapilosa

i stavljeni u funkciju

Dovršetak dogradnje groblja

Svetvinčenat

Dogradnja groblja

Svetvinčenat

Projekt KULTERRA

Page 17: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 17

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama

Općine Svetvinčenat, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

Klasa:400-08/18-01/06

Urbroj:2168/07-01-1-18-2

Svetvinčenat, 28. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT

PREDSJEDNIK

Elvis Cetina

Page 18: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 18

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Pročišćeni tekst

“Narodne novine”, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,

38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) i članka 32. Statuta Općine

Svetvinčenat ( "Službene novine Općine Svetvinčenat", br. 03/2013,) Općinsko vijeće Općine

Svetvinčenat, na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2018. godine, donosi

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE OPĆINE SVETVINČENAT U 2019. GODINI

1. I OPĆE ODREDBE

Točka 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg radova gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture Općine Svetvinčenat u 2019. godini za:

A. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- javnu rasvjetu

- groblja

B. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavke opreme za:

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

II GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Točka 2.

A. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine,

nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i groblja

1. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stambenim naseljima

2.

Ovim Programom određuje se popis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka

1. ove točke te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom

izvora financiranja po djelatnostima:

1. JAVNE POVRŠINE

Vrijednost kuna

1.1. Nabava posuda za skupljanje otpada 100.000,00 kn

1.2. Izrada projektne dokumentacije za buduće investicije 300.000,00 kn

1.3. Izrada geodetskog snimka sijele Općine u svrhu evidentiranja svih zgrada

500.000,00 kn

Page 19: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 19

2. UKUPNO 900.000,00 kn

2. NERAZVRSTANE CESTE

2.1. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine 600.000,00 kn. O

prioritetima za asfaltiranje u tijeku godine odlučivati će načelnik i zamjenik u

suradnji sa članovima općinskog Vijeća.

UKUPNO 400.000,00 kn

3. JAVNA RASVJETA

3.1. Izgradnja javne rasvjete u naseljima i investicijsko održavanje postojeće javne

rasvjete na području Općine Svetvinčenat – gradnja se financira po prijedlozima

Mjesnih odbora iz Pozicije „Rashodi po mjesnim odborima“ –procjena

100.000,00 kn, te 200.000,00 kn iz pozicije „Nova rasvjetna tijela“.

UKUPNO 300.000,00 kn

4. GROBLJA

Dogradnja groblja Svetvinčenat 100.000,00 kn

Investicijsko održavanje groblja u Juršići i Svetvinčentu 100.000,00 kn

UKUPNO 200.000,00 kn

SVEUKUPNO 1+2+3+4 1.800.000,00 kn

Točka 3.

Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz

prethodnog članka u ukupnoj visini od 1.800.000,00 kuna osigurat će se iz prihoda od

komunalnog doprinosa u iznosu od 1.100.000,00 kn i ostalih prihoda u iznosu od 700.000,00

kn.

Točka 4.

B. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za opskrbu

pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

1. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom

Na području Općine Svetvinčenat planira se u 2019. godini izgradnja slijedećih objekata i

uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje

otpadnih voda;

1.1. rekonstrukcija vodovodne mreže na području Općine Svetvinčenat, te izrada projektne

dokumentacije i proširenje vodovodne mreže. Ovlašćuje se Načelnik da u tijeku godine sa

isporučiteljem definira prioritete za ulaganja

= 500.000,00 kn

Page 20: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 20

3. UKUPNO 500.000,00

Točka 5.

Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu

pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iz prethodne točke u ukupnoj visini

od 500.000,00 kuna osigurat će se iz slijedećih izvora:

- iz naknade za razvoj 300.000,00 kn

- Vodovod d.o.o. Pula 200.000,00 kn

4. SVEUKUPNI PROGRAM 2.300.000,00 kuna

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj se Program može dopunjavati u slučaju inicijative vlasnika građevnih parcela na

kojima je već izgrađena građevina ili je izdana građevna dozvola za njenu izgradnju za

povećavanje razine opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture u odnosu na

javne površine, nerazvrstane ceste odnosno javnu rasvjetu, a uz uvjet da vlasnici tih građevnih

čestica financiraju sve ili dio troškova te izgradnje na način da prije početka radova na izgradnji

tih objekata i uređaja komunalne infrastrukture s Općinom Svetvinčenat sklope ugovor o učešću

u financiranju gradnje konkretnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sve sukladno

odredbama važeće odluke o komunalnom doprinosu.

Točka 7.

Ovaj Program mjera stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama Općine

Svetvinčenat», a primjenjuje se od 01.01.2019. godine.

Klasa: 400-08/18-01/06

Ur.broj:2168/07-01-1-18-3

Svetvinčenat, 28. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT

PREDSJEDNIK

Elvis Cetina

Page 21: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 21

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 30.stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu

“Narodne novine” br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,

38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) i članka 32. Statuta Općine

Svetvinčenat (“Službene novine Općine Svetvinčenat» br. 03/2013), Općinsko Vijeće Općine

Svetvinčenat , na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2018. godine, donosi

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE I GROBLJA OPĆINE SVETVINČENAT

U 2019. GODINI

I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Točka 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg radova održavanja komunalne

infrastrukture Općine Svetvinčenat u 2018. godini s procjenom pojedinih troškova, po

slijedećim komunalnim djelatnostima:

- ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJE SE ODNOSI NA

ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I CESTA U NASELJU

- JAVNA RASVJETA

Točka 2.

U 2018 godini održavanje i opseg radova na komunalnoj infrastrukturi na

području Općine Svetvinčenat obuhvaća:

1.Održavanje sustava odvodnih kanala

Održavanje otvorenih odvodnih kanala

i ispusta u naseljima = 5.000,00 kn

- UKUPNO 5.000,00 kuna

- 2. Održavanje čistoće u dijelu koje se odnosi na čišćenje i održavanje javnih

površina, te nabavku opreme

- Održavanje kolnih puteva, uređenje sela, a sve u suradnji sa mjesnim odborima

= 200.000,00 kn

- Sanacija divljih deponija na području Općine = 30.000,00 kn

UKUPNO 235.000,00 KN

Page 22: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 22

3.Održavanje javnih površina

Uređenje naselja

- Košnja trave na zelenim površinama – motorni benzin

- “Slimnjak” Svetvinčenat

- okoliš kaštela “Morosini-Grimani”

- okoliš crkve sv. Katarine Svetvinčenat

- okoliš spomenika Ruže Petrović

- okoliš općinske zgrade-Zdravstvene stanice

- zeleni trokuti na ulazu u Svetvinčenat

- okoliš mrtvačnice i groblja Juršići

- okoliš Društvenog doma Juršići

- okoliš Vatrogasnog doma u Svetvinčentu

- okoliš crkve u Sv. Kirinu

Predviđeni su troškovi motornog benzina za kosačice = 15.000.00 kn

- UKUPNO 15.000,00 kuna

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Navoz jalovine za popunjavanje udarnih rupa, ravnanje grederom:

- dionica Mićini-Orlići

- dionica Cukrići - Čabrunići

- novi dio naselja Sv. Kirin jug, 40.000,00

- te ostale dionice po potrebi 25.000,00

Ukupno = 65.000,00

Košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste na području Općine

= 50.000,00 kn

Zimska služba održavanja = 20.000,00

- UKUPNO 150.000,00 kuna

5. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete predviđa radove na zamjeni ili sanaciji kandelabera ili

konzole(nosivi sklop) te održavanje sistema i samih svjetlećih tijela. Osim samog održavanja

predviđa se i sredstva za plaćanje utroška el. Energije

Utrošak el.energije i ESCO = 350.000,00 Kn

Održavanje javne rasvjete = 50.000,00 kn

- UKUPNO 400.000,00

kuna

SVEUKUPNO I+II+III+IV+V = 785.000,00 kuna

Page 23: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 23

Poslove iz točke 2. ovog Programa vršiti će Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat –

Vlastiti pogon, društvo Savičenta d.o.o., te pravne i fizičke osobe na temelju sklopljenog

ugovora.

Sredstva potrebna za ostvarenje programa održavanja komunalne infrastrukture planiraju se

ostvariti iz prihoda od komunalne naknade, te iz proračunskih prihoda.

- II Program održavanja groblja za 2018. godinu

Točka 1.

Ovim Programom određuje se održavanje groblja na području Općine Svetvinčenat i opseg

njihova održavanja, s procjenom visine troškova za izvršenje poslova održavanja.

Točka 2.

U 2018. godini planira se održavanje i opseg radova održavanja groblja u naseljima

Svetvinčenat i Juršići (staro i novo), te visina sredstava za održavanje:

Red.br. Vrsta održavanja Planirani troškovi kn

1. Odvoz i deponiranje smeća s groblja i glomaznog otpada 120.000,00 kn

2. Utrošak vode i struje, održavanje instalacija 2.000,00 kn

3. Održavanje kolica za prijevoz umrlih ( nabavka guma i bojanje) 1.000,00 kn

4. Uklanjanje borova na grobljima 5.000,00 kn

5. Uređenje staza na groblčjima 22.000,00 kn

7. Kopanje grobnih mjesta bagerom 20.000,00 kn

UKUPNO 170.000,00 kuna

Točka 3.

Poslove iz točke 2. ovog Programa vršit će Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat

– Vlastiti pogon, po potrebi i uz vanjske usluge odnosno izvođače.

Točka 4.

Sredstva potrebna za ostvarenje ovog Programa planiraju se ostvariti redovnom naplatom

dijela tekućeg zaduženja za naknadu za korištenje grobnih mjesta sve za 2018. godinu

Točka 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine

Svetvinčenat”, a primjenjuje se od 01.01.2018. godine.

Klasa: 400-08/18-01/06

Ur. broj: 2168/07-01-1-18-4

Svetvinčenat, 28. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT

PREDSJEDNIK

Elvis Cetina

Page 24: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 24

Na temelju članka 32. Statuta Općine Svetvinčenat (“Službene novine Općine

Svetvinčenat” br. 03/13 ), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat na sjednici održanoj dana 28.

prosinca 2018. godine, donijelo je

DRUŠTVENO- GOSPODARSTVENI PROGRAM

OPĆINE SVETVINČENAT ZA 2019. GODINU

I UVOD

U lokalnoj samoupravi Općine Svetvinčenat osiguravaju se potrebe stanovnika u brizi za:

- djecu

- obrazovanje i odgoj

- kulturu

- tjelesnu kulturu i sport

- zdravstvenu zaštitu životinja

- zdravstvenu zaštitu bilja

- te o drugim društvenim potrebama stanovnika ( vodi se briga o razvoju gospodarskih i

društvenih djelatnosti od važnosti za razvoj pojedinca i obitelji, odnosno općine u cjelini).

Društveno gospodarstveni program Općine Svetvinčenat za 2019. godinu (u daljnjem

tekstu: program) utvrđuje trošenje javnog novca raspodjelom proračunskih prihoda za

2018. godinu po pojedinim područjima i korisnicima. Program se temelji na Zakonu o

financiranju JLS i uprave, Odluci o proračunu Općine Svetvinčenat za 2018. godinu, te

drugim aktima koji uređuju prava i obveze lokalne samouprave u planiranju i raspodjeli

njenih prihoda.

- II PROGRAMSKI ZADACI

Programom se tijekom 2019. godine na području općine osigurava:

1. ODGOJ I OBRAZOVANJE

Redovnu brigu o djeci (programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane),

provode predškolske i školske ustanove, dok se vannastavni programi dijele prema

značaju na republičke, županijske i općinske.

1.1. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

1.1.1. DV “Balončić” Svetvinčenat

Osnivač i vlasnik ustanove je Općina Svetvinčenat.

Ustanova radi u objektima u Svetvinčentu. Prema vrsti programa provodi se desetsatni

i šestosatni program za ukupni kapacitet vrtića od 60 djece. Te postojeća jaslička

skupina do 15 djece.

Ustanova se oslobađa plaćanja zakupnine i komunalne naknade.

Ovim programom utvrđuju se izdaci za osobni rashod djelatnika ( plaće i naknade

radnicima uključujući božićnicu i nagrade, kao i druge zakonske obveze).

- UKUPNO POTREBNA SREDSTVA: 1.230.000,00 kn

Page 25: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 25

1.2. ŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Javne potrebe u osnovnim školama, šire od potreba utvrđenih državnim pedagoškim

standardom, ovaj program utvrđuje za osnovne škole koje imaju sjedište na području

Općine Svetvinčenat.

Ovim programom osiguravaju se i sredstva za organiziranje Produženog boravka u OŠ

Svetvinčenat 72.000,00 kn i OŠ Juršići, u iznosu od 25.000,00 kn godišnje po školi.

Ostatak osiguravaju roditelji.

UKUPNO obe Škole: 97.000,00 kn

1.2.1. OŠ “Svetvinčenat”

Ustanova provodi u školskoj godini 2018 (i narednoj) programe:

- Kapitalna pomoć za potrebe škole – 11.000,00 kn

- Nabava uđbenika za sve učenike koji će se dati na korištenje učenicima. Općina će

financirati trošak nabave uđbenika, koji će biti u vlasništvu Osnovne škole, a škole će ih

dati na raspolaganje svakom učeniku, odnosno roditelju, uz obvezan povrat na kraju

školske godine, uz obvezu plaćanja troška nabave ako se uđbenik izgubi ili uništi.

Ovlašćuje se Načelnik Općine Svetvinčenat za sklapanje Ugovora sa Školom u smislu

navedenih odredbi ovog članka. -55.000,00 kn

ukupno: 66.000,00 kn

1.2.2. OŠ “Juršići”

Ustanova provodi u školskoj godini 2018. ( i narednoj) programe:

- Kapitalna pomoć za potrebe škole – 11.000,00 kn

- Nabava uđbenika za sve učenike koji će se dati na korištenje učenicima. Općina će

financirati trošak nabave uđbenika, koji će biti u vlasništvu Osnovne škole, a škole će ih

dati na raspolaganje svakom učeniku, odnosno roditelju, uz obvezan povrat na kraju

školske godine, uz obvezu plaćanja troška nabave ako se uđbenik izgubi ili uništi.

Ovlašćuje se Načelnik Općine Svetvinčenat za sklapanje Ugovora sa Školom u smislu

navedenih odredbi ovog članka. – 30.000,00 kn

ukupno: 41.000,00 kn

- UKUPNO POTREBNA SREDSTVA: 204.000,00 kn

1.3. OSTALI PROGRAMI U ŠKOLSTVU

Općinski programi

1.3.1. Stipendije za studente

Program utvrđuje potporu studentima temeljem Odluke o dodjeli stipendija u 2018.

godini., i već dodjeljenih stipendija iz prijašnjih godina- 90.000,00 kn

UKUPNO POTREBNA SREDSTVA IZNOSE (1): 1.094.000,00 kn.

Page 26: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 26

2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Mjere zdravstvene zaštite na području Općine Svetvinčenat provode:

2.1.Veterinarska stanica Pula d.o.o., Zavod za javno zdravstvo IŽ, Eko-servis Matić

Program utvrđuje izdatke za rashod higijeničara, za pružanje raznih veterinarskih usluga

i za druge izdatke zdravstvene zaštite životinja, te mjere deratizacije i dezinsekcije, te

higijensko sanitarni nadzor vrtića.

- POTREBNA SREDSTVA: 48.000,00 kn

-

2.2. Istarski domovi zdravlja

Program utvrđuje potrebna sredstva za sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske

pomoći – 24.000,00 kn,

POTREBNA SREDSTVA: 24.000,00 kn

- UKUPNO POTREBNA SREDSTVA IZNOSE (2): 72.000,00 KN

3. UDRUGE

3.1. LAG Južna Istra i LAGUR– 15.000,00 kn članarina

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva – sudjelovanje u Fondu

Gradova i Općina – 10.000,00 kn

POTREBNA SREDSTVA 30.000,00 kn

3.2 .Područna vatrogasna zajednica Pula

Program utvrđuje zakonske izdatke za funkcionalni rashod i redovno poslovanje

PVZ Pula i DVD Svetvinčenat, sukladno Zakonu, te Program zaštite i spašavanja.

- POTREBNA SREDSTVA: 108.000,00 kn

Udruge u poljoprivredi

3.3. Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma

Sukladno potpisanom sporazumu osiguravaju se sredstva za Fond, u svrhu razvoja

poljoprivrede i stočarstva na području Istarske županije- 3.000,00 kn

- POTREBNA SREDSTVA: 3.000,00 kn

- UKUPNO POTREBNA SREDSTVA IZNOSE (3): 141.000,00 kn

4. KULTURA

4.1. Projekt u Kulturi

-Program utvrđuje izdatke za dokumentaciju, tekuća i investicijska održavanja

spomenika kulture na području Općine, poglavito kaštela Morosini-Grimani. Programom

se osiguravaju sredstva za provođenje projekta Kulterra, i ostalih projekata.

POTREBNA SREDSTVA: 12.696.000,00 kn

4.2. Programi u kulturi

Page 27: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 27

Program utvrđuje izdatke za pojedinačne projektima u kulturi putem javnog

natječaja/poziva. Predviđeni iznos potpora je 40.000,00 kn

- POTREBNA SREDSTVA: 40.000,00 kn

4.3 Programi u kulturi

Program utvrđuje izdatke za uređenje turističke infrastrukture u iznosu od 50.000,00 kn,

te pojedinačne potpore manifestacijama u kulturi i u zabavnim aktivnostima, kako

slijedi:

Sredstva koja će se utrošiti za općinske manifestacije u 2018. godini (sufinanciranje

TZ):

- Ivanja,– 50.000,00 kn

- Fešta mladega vina 15.000,00 kn

- Roverska fešta i Smotra istarskege tovara 20.000,00 kn

- Festival sira i Najkoza- 40.000,00 kn.

- Srednjevjekovni festival – 90.000,00 kn

- Malonogometni turnir veterana-legendi – 15.000,00 kn

- Promiđbeni materijal – 20.000,00 kn

- POTREBNA SREDSTVA: 300.000,00 kn ___________________________________________________________________________________

- UKUPNO POTREBNA SREDSTVA IZNOSE (4) 13.036.000,00 KN

5. TJELESNA KULTURA I SPORT

Program utvrđuje potporu za programe i projekte sportskih udruga, odnosno Sportske

zajednice za programe na području sporta u Općini Svetvinčenat: 315.000,00 kn

UKUPNO POTREBNA SREDSTVA IZNOSE (5): 305.000,00 KN

6. DRUGE DRUŠTVENE POTREBE

6.1. Političke stranke i nezavisne liste – 5.000,00 kn

6.2. Javna vatrogasna postrojba - 400.000,00 kn

6.3. Osiguravaju se sredstva za građanske inicijative na području mjesnih odbora Općine

Svetvinčenat u iznosu od 200.000,00 kn.

UKUPNO POTREBNA SREDSTVA IZNOSE (6): 605.000,00 kn

7. MJERE U GOSPODARSTVU

7.1. Prostorno – planska dokumentacija –100.000,00 kn

7.2. Sufinanciranje Butonige – 40.000,00 kn

7.3. Kapitalna ulaganja u Općinske zgrade– 400.000,00 kn

7.4. Ured za katastar i geodetske poslove: Povremeni troškovi usluge – 7.000,00 kn

7.5. Strategija razvoja, projekti dvorane i ostala dokumentacija - 300.000,00 kn

7.6. Subvencioniranje javnog prijevoza u iznosu od 120.000,00 kn

UKUPNO POTREBNA SREDSTVA IZNOSE (7) 967.000,00 KN

Page 28: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 28

- III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Program utvrđen točkama I i II ove odluke donosi se za fiskalnu godinu i vrijedi za

razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine.

Sredstva za ostvarenje programa se osiguravaju iz vlastitih sredstava i poticajnih sredstava

EU, RH i Istarske županije, te dijelom od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama

Općine Svetvinčenat.

Klasa: 400-08/18-01/06

Ur.broj: 2168/07-01-1-18-5

Svetvinčenat, 28. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT

PREDSJEDNIK

Elvis Cetina

Page 29: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 29

Na temelju čl. 32. Statuta Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine Svetvinčenat» br.

03/13), i čl. 55. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine

Svetvinčenat» br. 09/14) Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat je na sjednici održanoj dana 28.

prosinca 2018. godine, donijelo slijedeći

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2019.GODINU

Članak 1.

Ovim Programom se utvrđuju javne potrebe u socijalnoj skrbi i visina sredstava koja se

u 2019.godini osigurava u Proračunu Općine Svetvinčenat za njihovo ostvarenje.

Članak 2.

Javne potrebe u socijalnoj skrbi, za koje se ovim programom osiguravaju sredstva u

Proračunu u ukupnom iznosu od najmanje 5% svojih poreznih prihoda, jesu potrebe osigurane

socijalnim programom za 2019. godinu.

Javne potrebe u socijalnoj skrbi u dijelu koji se odnosi na neposredna davanja za

pojedine građane ili obitelji, proizlaze iz provedbe Odluke o socijalnoj skrbi.

Za pojedine javne potrebe u socijalnoj skrbi iz st.1.ovoga članka, osiguravaju se u

Proračunu za 2018. godinu, slijedeća sredstva:

1. Podmirenje školskih obroka učenika osnovnih škola - 10.000,00 kn

2. Podmirenje troškova boravka djece u vrtiću – 27.000,00 kn

3. Program pomoći i njege u kući – 33.000,00 kn

4. Godišnja novčana pomoć i naknada za novorođenčad – 40.000,00 kn

5. Podmirenje pogrebnih troškova –2.000,00 kn

6. Jednokratne pomoći – 20.000,00 kn

6. Novogodišnji paketi za djecu i umirovljenike- 43.000,00 kn

7. Sufinanciranje troškova javnog prijevoza hendikepiranih osoba i učenika srednjih

škola – 10.000,00 kn

8. Sufinanciranje projekata i programa u području socijalne skrbi neprofitnih

organizacija putem javnog natječaja/poziva – 30.000,00 kn

9. Hrvatski crveni križ – 10.000,00 kn

10. Sufinancirati će se troškovi boravka djece u vanjskim vrtićima i jaslicama u iznosu

od 10.000,00 kn

11. Pomoć za ogrjev prema spisku CZSS-a – 5.000,00 kn

12. Program pomoći u kući starijim osobama – 10.000,00 kn

Page 30: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 30

UKUPNO POTREBNA SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA: 250.000,00 KN

Članak 3.

Sredstva za ostvarenje programa osiguravaju se iz vlastitih sredstava i sufinanciranja od

strane Istarske županije u iznosu od 5.000,00 kn.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine

Svetvinčenat.

Klasa: 400-08/18-01/06

Ur.broj: 2168/07-01-1-18-6

Svetvinčenat, 28. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT

PREDSJEDNIK

Elvis Cetina

Page 31: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 31

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine» br.87/08 i 136/12) i članka 32.

Statuta Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine Svetvinčenat» br.03/13), Općinsko

vijeće općine Svetvinčenat na sjednici održanoj 28. prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE SVETVINČENAT

ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Svetvinčenat za 2019.g.

(u daljnjem tekstu Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, te prava i obveze

korisnika proračunskih sredstava (u daljnjem tekstu korisnika).

Članak 2.

Proračun se sastoji od Računa prihoda i rashoda, raspoloživih sredstava iz prethodnih

godina, računa financiranja, te plana razvojnih programa uz obrazloženje Proračuna. Općina

Svetvinčenat tijekom 2018. godine planira kreditno zaduženje za investicijske projekte, te se

po potrebi planira se kratkoročne pozajmice u svrhu likvidnosti Proračuna, o čemu odluku

donosi Načelnik. Očekivani iznos duga po kreditima na kraju godine iznosi 3.400.000,00 kn.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Prihodi i primici nisu ograničeni procjenom prihoda i primitaka u Proračunu. Iznosi

rashoda utvrđeni u Proračunu smatraju se najvećim svotama, tako da stvarni izdaci ne smiju

biti veći od odobrenog Proračuna.

Članak 4.

Sredstva Proračuna osiguravaju se korisnicima koji su u posebnom dijelu Proračuna

određeni za nositelje sredstava. Pošto Općina Svetvinčenat nije stvorila informatičke preduvjete

za praćenje prihoda i primitaka, te izvršavanje rashoda iz tih izvora za proračunske korisnike,

daje se izuzeće od uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda korisnika u

proračun Općine Svetvinčenat.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene

Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 5.

Page 32: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 32

Dinamika i visina ispunjenja obveza prema proračunskim korisnicima vezuju se na

dinamiku i visinu ostvarenja prihoda.

Ispunjavanje obveza prema korisnicima vrši se u pravilu mjesečno. Iznimno, zbog

neusklađenosti priljeva sredstava u Proračun ili ugovornih obveza Načelnik može izmijeniti

dinamiku doznaka sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 6.

Sredstva se korisnicima stavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu pismenog

dokumenta iz kojeg je vidljivo:

-da je namjena odobrena u Proračunu

-da je iznos nastale obveze u razini odobrene obveze

-da je obveza likvidirana

-da je ovjerena od Načelnika ili osobe koju on ovlasti.

Članak 7.

Korisnici koji svojom djelatnošću ostvaruju prihode dužni su dostavljati Načelniku

izvješće o njihovim ostvarenjima najmanje dva puta godišnje, odnosno po zahtjevu.

Članak 8.

Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i

računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnosti uporabe

proračunskih sredstava.

Korisnici su obvezni dati sve potrebne podatke i izvješća koja se od njih zatraže te

postupati sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna

(Narodne novine br. 119/01 i 74/02) te Pravilnika o financijskom izvještavanju u

proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 74/02).

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljavana

protivno Proračunu, izvijestit će se Vijeće i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena

sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavci s kojeg su sredstva bila

nenamjenski utrošena.

Članak 9.

U okviru svog djelokruga i ovlasti, Načelnik je odgovoran za provedbu Odluke o

izvršenju Proračuna, kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za

izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u pojedinim

razdjelima Posebnog dijela Proračuna.

Članak 10.

Načelnik može odobriti preraspodjelu utvrđenih sredstava između pojedinih stavki

rashoda ili između pojedinih proračunskih korisnika s time da preraspodjela ne može biti

veća od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

Page 33: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 33

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda i

rashoda Proračuna predložit će se izmjene i dopune Proračuna radi uravnoteženja odnosno

preraspodjele sredstava.

Članak 11.

Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat utvrđuje vrijednost boda za obračun plaća

zaposlenih.

Članak 12.

Za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske

zalihe.

Načelnik može raspolagati sredstvima proračunske pričuve do iznosa od 60.000,00 kn.

uz polugodišnju obvezu izvještavanja Vijeća o utrošku tih sredstava.

Članak 13.

Proračunski korisnici – ustanove čiji je osnivač Općina Svetvinčenat ili su u većinskom

vlasništvu iste, dužni su po izradi godišnjeg i polugodišnjeg obračuna iste dostaviti u roku

od 30 dana Općini Svetvinčenat, jer im se u protivnom može obustaviti isplata dotacija.

Članak 14.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili

plasirati u drugim pravnim osobama putem pozajmica, uz uvjet da se sredstva plasiraju

prema tržnim uvjetima i da plasman ne ugrožava redovito izvršavanje proračuna. Odluku o

tome donosi Općinski Načelnik.

Članak 15.

Općina Svetvinčenat se može kratkoročno zadužiti za prevladavanje problema

likvidnosti, o čemu Odluku donosi Načelnik.

Članak 16.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret prihoda.

Članak 17.

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran Općinski Načelnik.

Članak 18.

Page 34: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 34

Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Svetvinčenat

i primjenjuje se na Proračun za 2018.godinu.

Klasa:400-08/18-01/06

Ur,broj:2168/07-01-1-18-7

U Svetvinčentu, 28. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT

PREDSJEDNIK

Elvis Cetina

Page 35: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 35

Na temelju članka 109. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13

i 65/17) i članka 32. Statuta Općine Svetvinčenat ("Službene novine Općine Svetvinčenat", broj 2/13),

i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Paradiž 2 ("Službene novine

Općine Svetvinčenat“ br. 5/18), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat na sjednici održanoj 28.

prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

TURISTIČKOG NASELJA PARADIŽ 2

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom donosi Urbanistički plan uređenja turističkog naselja Paradiž 2 (u daljnjem

tekstu: Plan), kojeg je izradila tvrtka URBIS d.o.o. Pula, Flanatička ulica 25.

Članak 2.

(2) Elaborat Plana koji je sastavni dio Odluke sadrži:

I. TEKSTUALNI DIO - ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO

1. Korištenje i namjena površina M 1:1000

2.1. Prometna , ulična i komunalna infrastrukturna mreža –

Promet M 1:1000

2.2. Prometna , ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Elektronička

komunikacijska mreža M 1:1000

2.3.a Prometna , ulična i komunalna infrastrukturna mreža -

Elektroenergetika – srednji napon M 1:1000

2.3.b Prometna , ulična i komunalna infrastrukturna mreža -

Elektroenergetika – niski napon M 1:1000

2.3.c Prometna , ulična i komunalna infrastrukturna mreža -

Elektroenergetika – javna rasvjeta M 1:1000

2.4. Prometna , ulična i komunalna infrastrukturna mreža -

Vodoopskrba M 1:1000

2.5. Prometna , ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Odvodnja

otpadnih voda M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000

4. Način i uvjeti gradnje M 1:1000

Page 36: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 36

III. OBRAZLOŽENJE

IV. SUGLASNOSTI I MIŠLJENJA PROPISANI ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU

(NN 153/13 i 65/17) I POSEBNIM PROPISIMA TE POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA

DONESENIM NA TEMELJU TIH ZAKONA

V. PODACI O PRAVNOJ OSOBI OVLAŠTENOJ ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA

PROSTORNOG UREĐENJA (STRUČNI IZRAĐIVAČ;”URBIS ” D.O.O. PULA )

ODREDBE ZA PROVEDBU

OPĆE ODREDBE

Članak 3*.

(1) Urbanistički plan uređenja turističkog naselja Paradiž 2 (dalje u tekstu: Plan) je dugoročni

prostorno-planski dokument, koji u skladu sa ciljevima i zadacima utvrđenim važećim prostornim

planom šireg područja ( Prostorni plan uređenja Općine Svetvinčenat “Službene novine Općine

Svetvinčenat“ br. 3/05 ,5/06, 2/11,3/14, 4/15 i 7/18) utvrđuje smjernice za uređenje te osnove uvjeta

korištenja, uređenja i zaštite prostora unutar područja njegova obuhvata.

(2) Planom se utvrđuju dugoročne osnove organiziranja i uređivanja obuhvaćenog prostora u

skladu sa ciljevima i zadacima društveno - gospodarskog razvoja, a posebno:

- osnovna podjela prostora po namjeni, s uvjetima njegovog uređivanja,

- sustav infrastrukturnih koridora i građevina, te njihovo povezivanje sa sustavom šireg

područja,

- mjere zaštite i unapređenja okoliša i

- mjere provedbe Plana.

Članak 4.

(1) Plan je izrađen u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i

Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i

standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

(2) Svi elementi na temelju kojih će se izdavati akti za provedbu prostornih planova te

građevinska dozvola temeljem posebnog zakona kojim je regulirano građenje ( dalje u tekstu: akti za

provedbu), a koji nisu posebno navedeni u ovom Planu određuju se na temelju odredbi važećeg

prostornog plana šireg područja.

Članak 5.

(1) Plan obuhvaća dio izdvojenog neizgrađenog i neuređenog građevinskog područja

ugostiteljsko turističke namjene - TRP Paradiži - turističko naselje Paradiži 2, obuhvata od cca 1,52

ha. Razlika u odnosu na površinu tog građevinskog područja određenu Prostornim planom uređenja

Općine Svetvinčenat rezultatom je primjene različitih podloga za izradu planova.

(2) Prema rješenju iz Prostornog plana Istarske županije (SN Istarske županije 2/02, 1/05, 4/05,

14/05 – pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst ,13/12, 9/16 i 14/16-pročišćeni)

područje obuhvata se nalazi unutar krajobrazne cjeline „Crvena Istra“ – Niska vapnenačka zaravan

južno od Pazina: Žminj – Kanfanar – Svetvinčenat – Juršići - sjeverno od Vodnjana – Marčana –

Manjadvorci - Draguzeti.

Page 37: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 37

(3) Granica obuhvata Plana prenesena je na odgovarajuću podlogu za izradu Plana u mjerilu

1:1000 i prikazana na svim kartografskim prikazima.

Članak 6.

(1) Na području obuhvata Plana uređenje prostora, i građenje građevina na površini ili ispod

površine zemlje kojim se mijenja stanje u prostoru mora biti u skladu s odredbama ovog Plana,

važećeg prostornog plana šireg područja te posebnim uvjetima utvrđenim na temelju zakona i drugih

propisa.

Oblik i veličina građevne čestice

Članak 7.

(1) Oblik i veličina građevne čestice određeni su imajući u vidu namjenu i vrstu građevina čija

se gradnja na toj čestici planira, prometnu površinu s koje se osigurava pristup na građevnu česticu,

konfiguraciju i druge karakteristike terena, posebne uvjete građenja i druge elemente od značaja za

određivanje oblika i veličine građevne čestice.

(2) Oblik i veličina građevne čestice su određeni površinom prostorne cjeline turističkog

naselja određene ovim Planom u kartografskim prikazima.

(3) Granica građevne čestice prema pristupnoj prometnoj površini (regulacijski pravci) mora

biti određena na način da se prethodno utvrdi te uzme u obzir građevna čestica odnosno prostorni

položaj planirane prometne površine prema tlocrtnim elementima prometnice te elementima

uzdužnog i poprečnog profila.

(4) Prilikom izdavanja akata za provedbu Plana zbog imovinsko-pravnih odnosa i katastra te

radi utvrđivanja mikrolokacija prometnice kroz postupak izdavanja akata za provedbu Plana moguća

su manja odstupanja od granice građevne čestice kako je to utvrđeno stavkom 2. ovog članka.

Veličina i površina građevine

Članak 8.

(1) Veličina i površina građevine koja se gradi na građevnoj čestici definirani su elementima:

- izgrađenosti građevne čestice,

- iskoristivosti građevne čestice,

- visine i broja etaža građevine.

Članak 9.

(1) Izgrađenost i iskorištenost građevne čestice se utvrđuju koeficijentom izgrađenosti (k-ig) i

koeficijentom iskorištenosti (k-is).

(2) Planom su propisani maksimalni koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti.

(3) Definicija koeficjenta izgrađenosti i koeficjenta iskorištenosti je data posebnim propisom.

Članak 10.

(1) Zemljište pod građevinom koja se obračunava u izgrađenost građevne čestice je vertikalna

projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova svih pojedinačnih

građevina koje zajedno čine složenu građevinu osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase

u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže.

(2) Iz proračuna koeficijenta izgrađenosti građevne čestice izuzimaju se parkirališta,

manipulacijske površine, prilazi građevinama, rampe, instalacijska i revizijska okna i spremnici,

izgradnja koja predstavlja uređenje građevne čestice - popločenja na tlu, nenatkrivene prizemne

terase koje nisu konstruktivni dio podzemne etaže, koji su svi manje od 1 m iznad konačno

zaravnatog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz građevinu.

(3) Izgrađenost građevne čestice ne može biti veća od površine gradivog dijela građevne čestice.

Page 38: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 38

Članak 11.

(1) Visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine

na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha

nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m.

(2) Pod konačno zaravnanim i uređenim terenom ne smatra se vanjsko stubište najveće

dopuštene širine 1,5 m uz građevinu, za silazak u podzemnu etažu, ni rampa maksimalne širine 5

metara za silazak u podzemnu etažu ako služi za parkiranje vozila.

(3) Iznad najviše visine građevine može se izvoditi krovna konstrukcija maksimalne visine od

3,2 m mjereno od vijenca građevine do sljemena krovišta, računajući i strojarnice dizala, postolja za

klimatizacijske i slične uređaje – ukupna visina.

Članak 12.

(1) Najveći broj nadzemnih etaža jest najveći broj korisnih nadzemnih etaža u svim presjecima

građevine.

(2) Podzemna etaža građevine je potpuno ili djelomično ukopana etaža čija je visinska razlika

između stropa i najniže točke konačno zaravnatog terena neposredno uz građevinu manja od 1,2 m.

(3) Nadzemna etaža građevine jest djelomično ukopana etaža kojoj je visinska razlika između

stropa i najniže točke konačno zaravnatog terena neposredno uz građevinu veća od 1,2 m, te svaka

etaža izgrađena nad takvom etažom.

(4) Nadzemnom etažom građevine smatra se i potkrovlje.

(5) Nadzemne etaže mogu biti:

- suteren (S)

- prizemlje (P)

- kat (K)

- potkrovlje (Pk).

Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 13.

(1) Smještaj složene građevine turističkog naselja koja se gradi na građevnoj čestici definiran

je elementima:

- gradivog dijela građevne čestice i

- građevnog pravca.

Članak 14.

(1) Gradivi dio građevne čestice određuje se tako da je građevina s jedne strane određena

građevnim pravcem, a od granice građevne čestice minimalno 4,0m odnosno na udaljenostima

označenim u kartografskom prikazu list br. 4. Način i uvjeti gradnje.

(2) Udaljenost gradivog dijela iz stavka 1. ovoga članka mora biti sukladna i s odredbama

Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03.).

(3) U gradivi dio građevne čestice ne mora se smjestiti gradnja koja predstavlja uređenje

okućnice (građevne čestice), kao što su: staze, platoi, stube oslonjene cijelom površinom neposredno

na tlo s pripadajućim rukohvatima, vrtni bazeni ili ribnjaci građevinske (bruto) površine do 12 m² i

dubine do 1 m od razine okolnog tla, otvorena ognjišta građevinske (bruto) površine do 1,5 m² i visine

Page 39: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 39

do 3 m od razine okolnog tla, stabilne dječje igračke; potporni zidovi i nasipi prema konfiguraciji

terena, te dijelovi građevine kao što su vijenci, oluci, erte, elementi zaštite od sunca, rasvjetna tijela,

reklame i slični elementi istaknuti izvan ravnine pročelja građevine.

(4) Svaka pojedinačna građevina koja će se graditi kao dio složene građevine turističkog

naselja unutar obuhvata Plana mora se smjestiti u gradivi dio.

Članak 15.

(1) Građevni pravac određuje se imajući u vidu namjenu i vrstu građevina, potrebu racionalnog

korištenja zemljišta, prilaz s pristupne prometne površine, konfiguraciju terena i druge karakteristike

zemljišta, a iznosi najmanje 5,0m od regulacijskog pravca. Građevni pravac je moguće odrediti i na

većoj udaljenosti u dubinu gradivog dijela.

(2) Planom se utvrđuje obveza gradnje samo dijela složene građevine turističkog naselja na

građevnom pravcu, a čiji će se konačni položaj sukladno uvjetima iz ovih odredbi utvrditi u postupku

izdavanja akata za provedbu Plana.

(3) Kod građevina niskogradnje građevni se pravac ne određuje.

Članak 16.

(1) Prema tipologiji gradnje unutar obuhvata Plana su planirane samostojeće građevine.

Oblikovanje građevine

Članak 17.

(1) Građevine koje će se temeljem odredbi ovog Plana graditi unutar obuhvata Plana treba

oblikovati suvremenim arhitektonskim izrazom uz visoku kakvoću izvedbe i primjenjenih materijala.

Pri tome pored funkcionalnih zahtjeva namjene treba uvažavati osobitosti krajobraza i mikrolokacije.

(2) Vrsta krova određuje se uz uvažavanje specifičnosti građevine i postojeće okolne

izgradnje, pri čemu će se primjenjivati važeći standardi za nagibe krovnih ploha ovisno o vrsti

pokrova.

(3) U cilju korištenja energije sunca moguća je izvedba konstruktivnih zahvata - sustav

sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula, sve u okviru površine gradivog dijela građevne

čestice, s time da je moguće njihovo korištenje za natkrivanje terase ili parkirališta, dok isti smiju

prekrivati najviše 40 % površine krova.

Uređenje građevne čestice

Članak 18.

(1) Hortikulturno uređenje građevne čestice turističkog naselja Planom se uvjetuje na

minimalno 40 % površine te građevne čestice.

(2) Na građevnoj čestici potrebno je osigurati parkirališna mjesta na način i prema uvjetima te

normativu danom u članku 27. Odredbi za provedbu ovog Plana i važećim propisima.

(3) Planom je u okviru zona internih prometnih površina (T22C) predviđeno uređenje

parkirališnih površina.

(4) Točna dispozicija ostalih parkirališnih površina će se utvrditi u postupku izdavanja akata

za provedbu Plana.

Uvjeti za izgradnju ograda i pomoćnih građevina

Članak 19.

(1) Unutar obuhvata Plana je omogućena gradnja pomoćnih građevina.

Page 40: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 40

(2) Pomoćne građevine se moraju smjestiti unutar gradivog dijela, a uračunavaju se u

izgrađenost građevne čestice.

(3) Sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula se postavlja prema uvjetima iz

st.3. članka 17 ovih odredbi za provedbu, a ako se postavlja van krovnih površina uračunava se u

izgrađenost građevne čestice.

(4) Građevna čestica turističkog naselja može se ograditi.

(5) Visina ograde može iznositi maksimalno 1,2 m. Ograde se izrađuju od kamena, betona,

zelene živice, a moguća je kombinacija navedenih materijala. U ogradne zidove je kolko je to moguće

potrebno ukomponirati postojeće elemente suhozida.

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH

NAMJENA

Članak 20.

(1) Organizacija i namjena površina dana je ukupnim Planom, grafički je utvrđena

kartografskim prikazom Plana, list br. 1. Korištenje i namjena površina, a primijenjena terminologija

zasniva se na važećoj zakonskoj regulativi.

(2) Područje obuhvata Plana planirano je za ugostiteljsko turističku namjenu - turističko

naselje (T2).

(3) Granica obuhvata, razgraničenje površina po namjeni/podnamjeni i iskazane prostorne

veličine u skladu su s točnošću koja proizlazi iz mjerila 1:1000, te imaju orijentacijski karakter.

(4) Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza u mjerilu 1:1000 na podloge u većim

mjerilima dozvoljena su odstupanja od kartografskih prikaza u mjeri koja se može iskazati kao

netočnost geodetskih podloga.

(5) U razgraničavanju prostora granice se određuju u korist zaštite prostora, te ne smiju ići na

štetu javnog prostora.

1.1. UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA – TURISTIČKO NASELJE (T2)

Članak 21.

(1) Područje obuhvata Plana je temeljeno planirano za gradnju turističkog naselja (T2)

sukladno razvrstaju iz Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima

ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16).

(2) Obuhvat turističkog naselja ovim je Planom određen granicom građevne čestice - prostorne

cjeline prikazane na svim kartografskim prikazima.

(3) Planom je površina ugostiteljsko turističke namjene razgraničena na površinu ugostiteljsko

turističke namjene unutar koje je planirana organizacija smještajnih kapaciteta i površine

ugostiteljsko turističke namjene planiranu za organizaciju pratećih sadržaja.

(4) Unutar površine gospodarske - ugostiteljsko-turističke namjene se osim smještajnih

građevina i građevina sa pratećim sadržajima može graditi potrebna infrastrukturna mreža i

infrastrukturne građevine, kolne, kolno-pješačke i parkirališne površine, te uređivati zelene površine

i postavljati urbana oprema, sukladno ovim odredbama.

(5) Unutar površina gospodarske - ugostiteljsko-turističke namjene nije dozvoljena gradnja

građevina stambene namjene, niti građevina koje imaju prostorije stambene namjene.

1.1.1.SMJEŠTAJ (T21)

Članak 22.

(1) Prostorna cjelina - građevna čestica ugostiteljsko turističke namjene planirana je za

gradnju turističkog naselja sukladno razvrstaju iz Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i

posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16) maksimalnog kapaciteta

Page 41: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 41

od 76 kreveta, minimalno kategoriziranog s 4 zvjezdice.

(2) Obuhvat turističkog naselja, ovim je Planom određen granicom prostorne cjeline

prikazanom na svim kartografskim prikazima.

(3) Pravilnikom iz prvog stavka ovog članka turističko naselje je definirano kao funkcionalna

cjelina koju čine više samostalnih građevina u kojima su recepcija, smještajne jedinice, ugostiteljski

i drugi sadržaji. Turističkim naseljem u cjelini upravlja ugostitelj koji posluje turističkim naseljem.

(4) U osnovnim smještajnim jedinicama kapacitet smještajne jedinice izražava se brojem

postelja kako slijedi:

- smještajna jedinica u apartmanu i bungalovu = 3 postelje,

- smještajna jedinica vila = 6 postelja.

(5) Unutar površine ugostiteljsko turističke namjene – podnamjene turističko naselje - smještaj

(T21) ovim se Planom dozvoljavaju svi tipovi smještaja omogućeni Pravilnikom o razvrstavanju,

kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16) za vrstu

turističko naselje.

(6) Smještajne kapacitete, kao je to utvrđeno u prethodnom stavku ovog članka, je moguće

organizirati i unutar površine ugostiteljsko turističke namjene, podnamjene prateći sadržaji – uprava

i prijem oznake T22U .

Članak 23.

(1) Uz svaku je smještajnu građevinu moguća izgradnja otvorenog bazena.

U okviru građevne čestice turističkog naselja, udio zelenih površina uređenih kao parkovni nasadi ili

prirodno zelenilo se propisuje na minimalno 40% površine građevne čestice.

1.1.2. PRATEĆI SADRŽAJI TURISTIČKOG NASELJA (T22)

Članak 24.

(1) U smislu uspostave odgovarajuće prostorne dispozicije te utvrđivanja načina korištenja i

uređenja, površina ugostiteljsko turističke namjene - turističko naselje - prateći sadržaji (T22) je

razgraničena na površine slijedećih pratećih sadržaja:

- uprava i prijem (T22U) i

- interna prometna površina (T22c).

(2) Prostorna dipozicija površina iz prethodnog stavka ove točke vidljiva je u kartografskim

prikazima.

UPRAVA I PRIJEM (T22U)

Članak 25.

(1) Unutar površine podnamjene prateći sadržaji – uprava i prijem (T22U) dozvoljena je gradnja

ugostiteljsko turističkih građevina različitih upravnih i prijemnih funkcija (porta, info punkt,

recepcija, uprava i sl.) te pratećih uslužnih, trgovačkih, ugostiteljskih (suvenirnica, prodaja tiska,

restoran, bar i sl. ) i sportsko – rekreacijskih sadržaja.

(2) Unutar površine podnamjene prateći sadržaji – uprava i prijem (T22U) je sukladno

mogućnosti iz st.6. članka 22. moguće organizirati i smještajne kapacitete.

(3) Prateće sportsko rekreacijske sadržaje je moguće organizirati i unutar podnamjene smještaj

(T21).

INTERNA PROMETNA POVRŠINA (T22c)

Page 42: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 42

Članak 26.

(1) Planom je u svrhu prikaza prometne i infrastrukturne opskrbljenosti područja obuhvata

Plana te površina podnamjena, unutar prostorne cjeline turističkog naselja prikazana i okosnica

internog kolnog prometa – interne prometne površine (T22c).

(2) Točan položaj i profil internih prometnih površina će se sukladno posebnim propisima

odrediti u postupku izdavanja akata za provedbu Plana u kojim su postupcima moguća i odstupanja

od internih prometnih površina prikazanih u kartografskim prikazima Plana uz obvezu osiguranja

potpune interne kolne opremljenosti područja obuhvata.

(3) Pored internih prometnih površina prikazanih u kartografskim prikazima Plana moguće je

u postupcima izdavanja akata za provedbu Plana planirati i dodatne interne prometne površine te

kolno pješačke i pješačke površine.

Članak 27.

(1) Tablica iskaza površina za ugostiteljsko turističku namjenu.

Prostorna cjelina Namjena Površina (cca) (m2)

Turističko naselje (T2)

Smještaj (T21)

15200

12896

Uprava i prijem (T22U) 1086

Interne prometne površine (T22C) 1218

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 28.

(1) Odredbe o uvjetima smještaja građevina gospodarskih djelatnosti iz ovog poglavlja odnose

se na uvjete gradnje pojedinačnih građevina koje će se graditi kao dio složene građevine i na složenu

građevinu ukupno, a sve unutar ovim Planom određene prostorne cjeline - građevne čestice

turističkog naselja.

(2) Lokacijski uvjeti i način gradnje građevina iz prethodnog stavka ovog članka određuju se

na temelju odredbi ovog Plana uzimajući u obzir odredbe prostornog plana šireg područja.

Članak 29.

(1) Lokacijski uvjeti vezani uz tipologiju građevina, koeficijent izgrađenosti, koeficijent

iskorištenosti, najvišu visinu i najveći broj nadzemnih etaža dati su u nastavku:

- k-ig maksimalno - 0,3

- k-is maksimalno - 0,8

- najviša visina - 9,0m

- najveći broj nadzemnih etaža - 3 (S+P+1)

- tipologija pojedinačnih građevina:samostojeće. (2) Sve pojedinačne građevine koje će se graditi kao dio cjeline složene građevine mogu imati

jednu podzemnu etažu.

(3) U okviru građevne čestice turističkog naselja moguće je unutar propisane najveće

izgrađenosti i iskoristivosti građevne čestice graditi otvorene bazenske komplekse.

(4) Minimalni koeficjent izgrađenosti građevne čestice Planom se posebno ne propisuje.

Članak 30.

(1) Lokacijski uvjeti dati u članku 29. kojima su definirani izgrađenost i iskorištenost građevne

čestice primjenjuju se na građevnu česticu koja će se temeljem mogućnosti iz ovih odredbi za

provedbu Plana formirati prema obliku i veličini prostorne cjeline turističkog naselja.

Page 43: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 43

Članak 31.

(1) Ostali lokacijski uvjeti za gradnju složene građevine turističkog naselja sadržani su u

ostalim poglavljima Odredbi za provedbu Plana.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 32.

(1) Unutar područja obuhvata Plana nije planirana gradnja građevina javne i društvene

namjene.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 33.

(1) Unutar području obuhvata Plana nije planirana gradnja građevina stambene namjene.

5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA

PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S

PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

Članak 34.

(1) Ovim Planom utvrđene su trase, koridori i građevine prometnih, telekomunikacijskih,

energetskih i vodnogospodarskih sustava. Elementi prometne i infrastrukturne mreže utvrđeni Planom

smatraju se okvirnim, dok će se njihova mikrolokacija odrediti u postupku izdavanja akata za provedbu

Plana.

(2) Prikaz prometnih površina u kartografskim prikazima Plana temelji se na odredbama

Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i

standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

(3) Planirana rješenja prometnice i infrastrukture zadovoljit će buduće potrebe obuhvaćenog

područja na razini današnjeg standarda.

(4) Planski period se u prometnom planiranju s dovoljnom točnošću uzima za slijedećih

desetak godina.

(5) Rješenja temeljem kojih će se izdavati akti za provedbu Plana mogu odstupiti od planiranih,

ukoliko se ukaže potreba zbog tehničkog ili tehnološkog napretka, odnosno budućih novih saznanja.

(6) Unutar područja obuhvata Plana će se graditi interne prometne površine.

Članak 35.

(1) Područje obuhvata Plana se na širi prometni sustav priključuje putem postojeće

nerazvrstane prometnice koja se na udaljenosti od cca 1,0km spaja na državnu cestu D77.

(2) Mjesto i način priključivanja područja obuhvata Plana na javnu prometnu mrežu utvrđeno

je u kartografskim prikazima Plana.

(3) Planom je predviđeno priključenja područja obuhvata plana na javnu prometnu površinu

putem dva priključka – interne prometne površine (T22C).

(4) Interne prometne površine koja se spajaju sa nerazvrstanom cestom moraju udovoljavati

uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu

cestu (NN 95/14).

(5) Mjesto i način priključivanja na komunalnu i drugu infrastrukturu odredit će nadležno

javnopravno tijelo uz primjenu odgovarajućih propisa, kao i uobičajenih pravila graditeljske struke,

u postupku izdavanja akata za provedbu Plana.

(6) Mjesto i način opremanja zemljišta komunalnom, energetskom i elektroničkom

Page 44: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 44

komunikacijskom infrastrukturom prikazani su odgovarajućim kartografskim prikazima Plana koji

utvrđuju uvjete gradnje infrastrukturne mreže, a opisani su i u odgovarajućim poglavljima

obrazloženja Plana.

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

CESTOVNI PROMET

Članak 36.

(1) Povezanost područja obuhvata Plana sa širim područjem Općine Svetvinčenat i susjednih

jedinica lokalne samouprave, a time i na mrežu cjelokupnog sustava RH, planira se istočno putem

dva priključka na postojeću nerazvrstanu prometnicu (manjim dijelom unutar obuhvata Plana) koja

se spaja na državnu cestu D77.

(2) Mikrolokacija javne i internih prometnih površina određene ovim Planom utvrđuje se u

postupku izdavanja akata za provedbu Plana, pri čemu su na temelju dodatnih analiza moguća

odstupanja zbog imovinsko-pravnih odnosa, katastra i sl.

(3) Pored javne i internih prometnih površina prikazanih u kartografskim prikazima, u smislu

uređenja građevne čestice turističkog naselja je moguće u postupku ishođenja akata za provedbu

Plana planirati dodatne kolne i pješačke površine u skladu sa odredbama ovog Plana i odredbama

prostornog plana šireg područja.

Članak 37.

(1) Najmanja širina kolnika postojeće nerazvrstane prometnice koja dijelom ulazi unutar

područja obuhvata Plana je 7,0 m.

(2) Na prometnici je planirano razdvajanje pješaka od prometa vozila gradnjom jednostranog

nogostupa širine 1,5m.

(3) Širina svake kolne trake iznosi najmanje 2,75 m.

Članak 38.

(1) Građevnu česticu prometne površine čine elementi osovine, križanja i poprečni profili s

pripadajućim kolnikom, nasipima, usjecima, pješačkim površinama i ostalim elementima prometnica,

unutar utvrđenog koridora.

(2) Poprečni nagib iznosi 2,5% do 5%, uzdužni nagib određuje se u skladu sa Pravilnikom o

osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa

stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) odnosno prema posebnim propisima Općine Svetvinčenat.

(3) Odvodnja oborinskih voda je uvjetovana poprečnim i uzdužnim profilom prometnice.

(4) Horizontalne elemente osovina definirati čistim kružnim krivinama, prijelaznicama tipa

"klotoide", te međupravcima.

(5) Kolničku konstrukciju prometnica je potrebno dimenzionirati ovisno o prometnom

opterećenju.

5.1.1. Pristup građevnoj čestici s prometne površine

Članak 39.

(1) Prostorna cjelina turističkog naselja temeljem rješenja iz ovog UPU-a ima pristup na javnu

prometnu površinu.

(2) Kolni pristup prostornoj cjelini turističkog naselja osiguran je sa postojeće nerazvrstane

Page 45: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 45

prometnice putem dva priključka vidljivo u kartografskim prikazima list br. 2.1. „ Prometna, ulična

i komunalna infrastrukturna mreža - Promet“ i list br. 4 „Način i uvjeti gradnje“.

(3) Pristup na javnu prometnu površinu mora zadovoljavati uvjete preglednosti i sigurnosti

prometa, u skladu s važećim propisima.

(4) Kolna opskrbljenost područja obuhvata UPU-a je osigurana putem dvije interne prometne

površine koja se spajaju na javnu prometnu površinu.

(5) Pristup na prometnu površinu može se realizirati samo uz ispunjenje uvjeta o vatrogasnim

pristupima sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03).

Članak 40.

(1) Prometnice unutar obuhvata Plana je potrebno projektirati i izgraditi na način da udovolje

svojoj namjeni, važećim propisima i standardima te zahtjevima sigurnosti prometa.

(2) Kod oblikovanja prometnica potrebno je pridržavati se Pravilnika o osiguranju

pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13).

5.1.1. PARKIRALIŠTA I GARAŽE

Članak 41.

(1) Unutar prostorne cjeline - građevne čestice turističkog naselja je najmanji broj

parkirališnih mjesta potrebno odrediti primjenom normativa iz tablice u nastavku.

(2) Planom je predviđeno uređenje dviju parkirališnih površina – zona podnamjene interne

prometne površine (T22C), vidljivo u kartografskom prikazu list br. 2.1. - Promet.

(3) Planom je predviđeno potreban broj parkirnih mjesta osigurati u garaži ili pod

nadstrešnicom u sklopu pojedine smještajne građevine te uređenjem dviju parkirališnih površina –

zona podnamjene interne prometne površine (T22C), vidljivo u kartografskom prikazu list br. 2.1. -

Promet.

(4) Organizaciju parkirališta iz prethodnog stavka ovog članka u postupcima izdavanja akata

za provedbu Plana je moguće mijenjati, uz uvjet poštivanja normativa iz tablice u nastavku.

GRAĐEVINA BROJ PARKIRNIH MJESTA

smještajne građevine 1 PM po smještajnoj jedinici

turističko-ugostiteljske (bez smještaja) 15 m2 brutto površine građevine,

odnosno 4 sjedećih mjesta - 1 PM

upravne 35 m2 brutto površine građevine

5.1.2. TRGOVI I DRUGE VEĆE PJEŠAČKE POVRŠINE

Članak 42.

(1) Unutar područja obuhvata Plana nisu planirani trgovi i druge veće pješačke površine.

(2) U postupku izdavanja akata za provedbu Plana potrebno je osigurati pješačku povezanosti

svih smještajnih jedinica i ostalih sadržaja prostorne cjeline turističkog naselja.

(3) Završna obrada i ostali elementi za gradnju pješačkih površina odrediti će se projektnom

dokumentacijom u postupku izdavanja akata za provedbu Plana.

5.2. UVJETI GRADNJE UVJETI GRADNJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE

INFRASTRUKTURE

Page 46: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 46

Članak 43.

(1) Mjesto i način priključenja građevnih čestice na elektroničku komunikacijsku mrežu

vidljivi su iz kartografskih prikaza te iz tekstualnog dijela Plana.

Članak 44.

(1) Izgradnjom elektroničke komunikacijske mreže, sukladno Zakonu o elektroničkim

komunikacijama (NN br.73/08,90/11,133/12, 80/13 i 71/14), izvršiti će se slijedeće:

- EKI kanalizacija će se smjestiti u pločnike ili bankine uz iste,

- izgraditi će se kabelska EK mreža kroz EK kanalizaciju,

- izgraditi će se priključni TK ormar za građevnu česticu.

Članak 45.

(1) Radove na projektiranju i izvođenju elektroničke komunikacijske infrastrukture i

povezane opreme treba izvoditi prema važećim zakonskim propisima i pravilnicima, a naročito prema

odredbama:

- Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br.73/08,90/11,133/12, 80/13, 71/14 i

72/17)

- Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17)

- Zakona o gradnji ( NN 153/13 i 20/17)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17 i 34/18)

- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone komunikacijske infrastrukture i povezane

opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te obaveze investitora radova ili građevine

(NN 75/13)

- Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10 i 29/13)

- Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14)

- Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane

opreme (NN 131/12 i 92/15)

Članak 46.

(1) Kućne elektroničke komunikacijske instalacije (unutar zgrade) treba projektirati i izvoditi

prema Pravilniku o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih

zgrada (NN 155/09).

Članak 47.

(1) Za građenje kabelske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže potrebno je

omogućiti korištenje površina i pojaseva – koridora prometnica te kolno pješačkih i pješačkih

površina koje će se urediti unutar obuhvata Plana.

Članak 48.

(1) Izgradnju nove elektroničke komunikacijske mreže planirati polaganjem podzemnih

kabela.

Članak 49.

(1) Planom je omogućeno postavljanje vanjskih svjetlovodnih razdjelnih ormara za smještaj

pasivne opreme (svjetlovodna pristupna mreža topologije P2MP).

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURNE MREŽE

5.3.1. UVJETI GRADNJE ELEKTROENERGETSKE MREŽE

Page 47: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 47

Članak 50.

(1) Mjesto i način priključenja prostorne cjeline turističkog naselja na elektroenergetsku

mrežu vidljivi su iz kartografskih prikaza te iz obrazloženja Plana.

Članak 51.

(1) Za priključenje prostorne cjeline turističkog naselja na elektroenergetsku mrežu potrebno

je:

- izgraditi novu trafostanicu koja je predviđena u okviru površine podnamjene interne

prometne površine. Trafostanica će biti tipska sa srednjenaponskim blokom koji se

sastoji iz dva (do četiri ) vodna i jednim (do dva ) trafo polja.

- trafostanicu je osim prethodno navedenog moguće ukopati ili smjestiti u sklopu neke

od građevina,

- ovisno o dinaci realizacije, u slučaju zamjene postojeće TS Paradiž novom

trafostanicom koja će moći zadovoljiti elektroenergetske potrebe oba turistička

naselja, turističko naselje Paradiž 2 se prema uvjetima nadležnog javnopravnog tijela

može priključiti na tu novu TS u kojem slučaju neće biti potrebe za izgradnjom TS-a

unutar područja obuhvata Plana.

- sve navedene mogućnosti istražiti će se u postupku izrade projektne dokumentacije.

- niskonaponski razvod sastojati će se iz NN trafo polja ( do dva ) s pripadajućim

razvodnim poljem sastavljenim od osam NN izvoda.

- trase novih 20 kV kabela predviđene su po definiranim prometnim površinama ili po

površinama koje će se odrediti u postupku izdavanja akata za provedbu Plana.

- sva planirana srednjenaponska oprema treba biti predviđena za 20kV naponski nivo (

srednjenaponski dio trafostanica i srednjenaponski kabeli ). Novu niskonaponsku

mrežu potrebno je izvoditi kabelima tipa

PP00-A 4x50 mm2 ; 0,6/1 kV. Slobodnostojeće razvodne ormare ( SSRO ) potrebno

je postavljati uz ogradne zidove. Umjesto SSRO-a moguća je ugradnja u ogradne

zidove razvodnih ormara tzv. ROZ-ova.

- trafostanica , SN mreža i NN mreža, trebaju biti planirane i građene u skladu s

granskim normama HEP-a, dok javna rasvjeta treba biti u skladu s preporukama CIE.

5.3.2. UVJETI GRADNJE VODOVODNE MREŽE

Članak 52.

(1) Mjesto i način priključenje prostorne cjeline turističkog naselja na vodovodnu mrežu

vidljivi su iz kartografskih prikaza te iz tekstualnog dijela Plana.

(2) Daljnji razvod interne vodovodne mreže utvrditi će se u postupku izdavanja akata za

provedbu Plana.

(3) Prema uvjetima nadležnog javnopravnog tijela priključenje prostorne cjeline turističkog

naselja je moguće na postojeću vodovodnu mrežu ukoliko se u postupku izdavanja akata za provedbu

Plana hidrauličkim proračunom dokaže da je profil postojećeg cjevovoda dovoljan za vodoopskrbu

područja obuhvata plana.

(4) Prema uvjetima nadležnog javnopravnog tijela radi niskog izlaznog tlaka na mjestu

priključenja (cca 1,5-1,8 bara) Planom je predviđena ugradnja podizača tlaka – hidroforske stanice,

viljivo iz kartografskog prikaza br. 2.6 Vodoopskrba.

(5) Podizač tlaka je potrebno projektirati tako da ne djeluje na hidraulička svojstva postojeće

vodovodne mreže.

(6) Odabir mjesta priključenja i potreban profil priključnog cjevovoda potrebno je temeljiti na

detaljnom hidrauličkom proračunu, uvažavajući činjenice o postojećim i budućim potrebama za

Page 48: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 48

količinom vode predmetne zone, susjednih građevinskih zona i područja kojima prolazi vodovodna

cijev.

(7) Kod izrade idejnih i glavnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju objekata vodoopskrbe

do same zone i unutar zone potrebno je ishoditi posebne uvjete projektiranja i građenja nadležnog

distributera (Vodovod d.o.o. Pula), obavezno učiniti detaljni hidraulički proračun te ishoditi akt o

građenju sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) i Zakonu o građenju (NN

br. 153/13 i 20/17).

(8) Ukoliko se u postupku izdavanja akata za provedbu Plana , UPU-om predloženo rješenje

ne dokaže mogućim u smislu smanjenja tlaka i kolišine vode u postojećem sustavu, potrebno je

prethodno izvršiti rekonstrukciju postojeće mreže prema uvjetima nadležnog distributera (Vodovod

d.o.o. Pula).

(9) Priključak građevne čestice na vodovodnu mrežu u pravilu se izvodi izgradnjom tipskog

šahta s vodomjerom oko 1 metar iza regulacijskog pravca te priključivanjem na najbliži cjevovod,

sukladno posebnim propisima.

Članak 53.

(1) Sve građevine visokogradnje unutar obuhvata UPU-a moraju se priključiti na

vodoopskrbni sustav.

(2) Potrebne količine vode za gašenje požara obvezno je osigurati u skladu s odredbama

Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (“Narodne novine”, br. 08/06).

(3) Planom se dozvoljavaju i drukčiji izvori vode za gašenje (bazeni i sl.), odnosno sustavi

gašenja požara, a sve sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Članak 54.

(1) Uvjete priključenja, te tehničke uvjete unutar i van zone zahvata Plana potrebno je uskladiti

sa Općim i tehničkim uvjetima Vodovod d.o.o Pula.

(2) Pri izradi projektne dokumentacije potrebno je poštivati važeće zakonske uredbe i norme.

(3) Posebni zakoni, propisi, uredbe i norme kojih se treba pridržavati prilikom projektiranja:

- Zakon o vodama (NN br. 193/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14),

- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN br.153/09, 56/13,154/14, 119/15 i

120/16),

- Zakonu o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17),

- Zakon o građenju (NN br. 153/13 i 20/17),

- Uredba o uslužnim područjima (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 67/14),

- Odluka o o granicama vodnih područja (NN br.79/10),

- Odluka o popisu voda I reda (NN br. 79/10),

- Odluku o određivanju osjetljivih područja (NN br.81/10),

- Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN br. 51/10),

- Uredba o standardu kakvoće voda (NN br. 89/10)

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog

vodopravnog inspektora (NN br.73/10),

- Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN br.78/10, 79/13 i 09/14),

- Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih voda (NN br.81/10),

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br.87/10 i 43/14),

- Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN br.97/10),

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN

br.28/11 i 16/14),

- Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br.66/11 i

Page 49: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 49

47/13),

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14. i 154/14),

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08 i 88/10),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

- Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji ( SL.N.IŽ

12/05 i 2/11)

- Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN

125/13, 141/13 i 128/15)

- odluka o donošenju plana upravljanja vodnim područjima 2016-2021 (NN 66/16)

- Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju

ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN 44/14)

Članak 55.

(1) Planskim rješenjem dat je orijentacijski položaj vodovodne mreže dok će se točan položaj

unutar i izvan prometnih površina utvrditi projektnom dokumentacijom.

(2) U postupku izrade projektne dokumentacije u svrhu ishođenja akata za provedbu Plana

dozvoljava se izmjena svih dijelova sustava situacijski i visinski ukoliko to zahtijevaju geotehničke i

hidrotehničke karakteristike tla, te ukoliko je tehnički, tehnološki i ekonomski izmjena opravdana uz

moguću faznu izvedbu.

5.3.3. UVJETI GRADNJE MREŽE ODVODNJE OTPADNIH VODA

Članak 56.

(1) Obuhvat Plana nalazi se unutar IV zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, prema Odluci

o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (SN IŽ 12/05 i 2/11).

(2) U obuhvatu UPU-a planira se razdjelni sustav javne odvodnje otpadnih voda, što znači da će

se oborinske otpadne vode rješavati odvojeno od sanitarnih otpadnih voda.

(3) Zabranjeno je priključivati odvod pojedinih vrsta otpadnih voda na cjevovode javne

odvodnje otpadnih voda suprotno namjeni za koju su izgrađeni.

(4) Sanitarne otpadne vode s područja obuhvata UPU-a gravitacijski će se voditi u smjeru

planiranog internog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

(5) Planskim rješenjem je dan načelni položaj mreže odvodnje otpadnih voda dok će se točan

položaj cjevodovoda i eventulano potrebnih crpnih stanica utvrditi u postupku izdavanja akata

provedbe plana. Na ovu je osnovu moguće dalje nadograđivati sustav odvodnje.

Članak 57.

(1) Mreža odvodnje otpadnih voda u cjelini mora biti tako izgrađena da osigura pravilnu i

sigurnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Građevine sustava odvodnje otpadnih voda moraju

se projektirati i graditi sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih

voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

(NN 3/11).

Članak 58.

(1) Sve otpadne vode prije priključenja na javni sustav odvodnje moraju biti svedene na nivo

kućanskih otpadnih voda odnosno moraju zadovoljavati parametre prema važećem Pravilniku o

graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br.80/13, 43/14 i 27/15).

(2) Temeljem Zakona o vodama (NN br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) sve pravne i

Page 50: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 50

fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u građevine javne odvodnje ili u individualne sustave

odvodnji sukladno Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda.

(3) Iznad gabarita kanalizacijskog cjevovoda ne dopušta se izgradnja konstrukcijskih

elemenata građevina osnovne namjene i pomoćnih građevina (temelja, stupova, nosivih zidova i

drugih konstrukcijskih elemenata).

(4) Vode iz ugostiteljskog sadržaja, koje sadrže prekomjernu količinu masnoća, ulja, krutih i

plivajućih ostataka hrane pročišćene putem odgovarajućih separatora masti i ulja, mogu se spojiti na

kanalizacijski sustav.

Članak 59.

(1) Unutar područja obuhvata UPU-a i u širem kontaktnom prostoru, sukladno rješenju iz

Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat nije predviđen javni sustav odvodnje sanitarnih

otpadnih voda.

(2) Do izgradnje javnog sustava odvodnje predviđa se izgradnja vlastitog sustava odvodnje i

pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda drugog ili odgovarajućeg stupnja pročišćavanja sa

ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u podzemlje putem upojnog bunara ili drenaže odnosno

ponovno korištenje pročišćenih otpadnih voda kao tehnoloških voda ili za potrebe navodnjavanja.

(3) Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u konačnici mora postići kvalitetu za ispust koja se

zahtijeva za II stupanj pročišćavanja prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih

voda (NN br.80/13, 43/14 i 27/15).

(4) Uređaj za pročišćavanje se mora projektirati tako da se pri ispuštanju pročišćenih otpadnih

voda u prijemnik može uzeti reprezentativni kompozitni uzorak prije i nakon pročišćavanja otpadnih

voda.

(5) Smještaj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ne smije utjecati na okolišne i društvene

vrijednosti okolnog prostora te umanjivati turističku i sportsko rekreativnu funkciju šireg prostora.

(6) Svi lokacijski i ostali parametri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda utvrditi će se u

posebnom postupku, ukoliko potreba provođenja istog proizlazi iz odredbi posebnog propisa - Uredba

o procjeni utjecaja na okoliš (NN 61/14).

Članak 60.

(1) U obuhvatu UPU-a planira se izgradnja sustava djelomične odvodnje oborinskih otpadnih

voda (oborinske otpadne vode prometnih površina i parkirališta).

(2) Preporuka je da se odvodnju oborinskih voda rješava lokalno na mjestu nastajanja

upuštanjem u teren te da se minimiziraju asfaltne površine i koriste materijali za izradu pješačkih

površina i ostalih staza koji omogućavaju veću upojnost tla (betonski prefabricirani elementi –

opločnjaci, zatravljeni opločnjaci i sl.) kako bi se smanjile površine sa kojih se sakuplja voda i time

omogućila veća površina upojnog tla.

(3) Čiste krovne vode i vode sa uređenih površina mogu se upustiti u teren površinski na okolne

neučvršćene površine unutar obuhvata Plana uz uvjet da ne rade štete na okolnim površinama i

građevinama. U protivnom dozvoljava se izgradnja upojnog bunara ili retencije (kako bi se voda

mogla ponovno koristi za zalijevanje i sl.). U sklopu izrade projektne dokumentacije za izgradnju

svih građevina potrebno je obavezno izraditi projekt odvodnje otpadnih i oborinskih voda. Nije

dozvoljeno odlijevanje oborinskih voda na javne površine.

Članak 61.

(1) Oborinske otpadne vode s parkirališnih i manipulativnih površina koje su veće od 200m2

potrebno je prije upuštanja u mrežu odvodnje oborinskih otpadnih voda ili u podzemlje, prethodno

pročistiti putem separatora.

(2) Oborinske otpadne vode sa internih prometnih površina u području obuhvata, odvoditi će

se vodonepropusnim cjevovodom ili otvorenim rigolima odovarajućih profila do mjesta ispusta.

Page 51: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 51

(3) Moguć je i veći broj ispusta od onih prikazanih ovim UPU-om uz uvjet da oborinske vode

nesmiju uzrokovati štetu na građevinama.

Članak 62.

(1) Infrastrukturni sustav odvodnje otpadnih voda treba projektirati kao cjelovito rješenje.

(2) Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina, objekata i uređaja sustava odvodnje

otpadnih voda potrebno je pridržavati se važećih propisa kao i propisanih udaljenosti od ostalih

infrastrukturnih objekata i uređaja.

(3) Planom se dozvoljava izmjena svih dijelova sustava odvodnje otpadnih voda planiranog

UPU-om – situacijski i visinski, ukoliko to zahtijevaju geotehničke i hidrotehničke karakteristike tla

te ukoliko je izmjena tehnički, tehnološki i ekonomski opravdana.

(4) Planom se omogućava i fazna izgradnja sustava sukladno koncepcijskom rješenju

odvodnje otpadnih voda predmetnog područja.

(5) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih zahvata investitor je obvezan

ishoditi vodopravne uvjete, shodno odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13,

14/14 i 46/18). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge određene

člankom 4 i 5. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN br. 78/10).

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 63.

(1) Planom nisu predviđene površine namijenjene uređenju javnih zelenih površina.

(2) Veća zastupljenost zelenih površina ostvariti će se kroz ovim Planom uvjetovani minimalni

postotni udio uređenja tih površina u okviru građevne čestice turističkog naselja. Točan položaj tih

zelenih površina prepušta se daljnjim projektantskim razradama u postupcima izdavanja akata za

provedbu Plana.

Članak 64.

(1) Kod građevina kod kojih će prilikom izgradnje nastati veći zemljani radovi treba sprovesti

biotehničke mjere sanacije i uređenje usjeka i nasipa odgovarajućom travnom smjesom, busenovanjem,

zimzelenim i listopadnim grmljem.

(2) Vodove infrastrukture ukopati, a mikrotrase odabrati prilikom izvođenja tako da se najmanje

ugrozi žilje vrjednijih stablašica. Iznad podzemne infrastrukture i u njenoj blizini saditi nisko i srednje

visoko grmlje, trajnice i travnjake čiji korjenov sistem ne prelazi dubinu 50 cm. Stablašice saditi na

udaljenosti većoj od 2m od podzemne infrastrukture, odnosno 1m od ruba tvrde površine.

Članak 65.

(1) Planom nije omogućeno postavljanje privremenih građevina i manjih montažnih prijenosnih

i pokretnih naprava.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA

I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 66.

(1) Unutar područja obuhvata Plana ne postoje registrirana kulturna dobra upisana u Registar

kulturnih dobara Republike Hrvatske, niti kulturna dobra evidentirana Prostornim planom uređenja

Općine Svetvinčenat.

Page 52: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 52

(2) Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini

ili ispod površine tla, naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je

prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno javnopravno tijelo – Konzervatorski

odjel u Puli.

Članak 67.

(1) Obuhvat plana ne zadire u zaštićena područja temeljem članka 8. stavka 1. Zakona o zaštiti

prirode (Narodne novine, br. 80/13 i 15/18).

(2) Prema rješenju iz Prostornog plana Istarske županije (SN Istarske županije 2/02, 1/05, 4/05,

14/05 – pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst ,13/12, 9/16 i 14/16-pročišćeni)

područje obuhvata se nalazi unutar krajobrazne cjeline „Crvena Istra“ – Niska vapnenačka zaravan

južno od Pazina: Žminj – Kanfanar – Svetvinčenat – Juršići - sjeverno od Vodnjana – Marčana –

Manjadvorci - Draguzeti.

Članak 68.

(1) Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15), Plan svojim obuhvatom ne ulazi

unutar područja ekološke mreže.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 69.

(1) Na području obuhvata Plana postupanje s otpadom će se riješiti u skladu sa Zakonom o

održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17).

(2) Općina Svetvinčenat se putem Plana gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat za

razdoblje od 2017. do 2022. godine (“Službene novine Općine Svetvinčenat” br. 2/17) opredijelila za

uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom ( CSGO) u skladu sa Planom gospodarenja

otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017-2022. godine (NN br. 3/17)

(3) Unutar područja obuhvata Plana se pretpostavlja nastanak samo komunalnog i neopasnog

proizvodnog otpada.

Članak 70.

(1) Načela ekološkog i ekonomskog postupanja s otpadom određeni su zakonima i drugim

propisima i planskim dokumentima. Prema njima, pri postupanju s otpadom potrebno je težiti:

- primarnom smanjenju količine otpada ostvarivanjem manje količine otpada u

proizvodnom procesu i višekratnim korištenjem ambalaže, gdje je to moguće,

- reciklaži odnosno odvojenom skupljanju i preradi otpada – podrazumijeva odvajanje

otpada na mjestu nastanka, skupljanje i preradu pojedinih vrsta otpada,

- zbrinjavanju ostatka otpada – podrazumijeva da se preostali otpad tretira odgovarajućim

fizičkim, kemijskim i termičkim postupcima.

(2) Postupanje s otpadom u obuhvatu Plana potrebno je organizirati sukladno osnovnim

načelima gospodarenja otpadom (IVO – izbjegavanje, vrednovanje, oporaba/obrada) i primijenjenoj

metodologiji šireg lokalnog područja, pri čemu je potrebno organizirati odvojeno prikupljanje

korisnog i opasnog otpada iz komunalnog otpada ili proizvodnog otpada sličnog komunalnom otpadu.

(3) Unutar svih građevina u kojima je temeljem rješenja iz ovog Plana dozvoljeno obavljanje

poslovnih djelatnosti mora se osigurati jasno obilježen prostor za privremeno skladištenje vlastitog

proizvodnog otpada koji mora biti osiguran od atmosferskih utjecaja te bez mogućnosti utjecaja na

podzemne i površinske vode.

(4) Općina Svetvinčenat će sukladno posebnom propisu osigurati javnu uslugu prikupljanja

Page 53: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 53

mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada postavljanjem odgovarajućih

spremnika.

(5) Općina Svetvinčenat će postavom odgovarajućeg broja i vrsta spremnika osigurati unutar

obuhvata Plana prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i

tekstila, koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja. Općina Svetvinčenat osigurava uslugu

prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

Članak 71.

(1) Građevine, ovisno o djelatnostima koje se u njima obavljaju, moraju imati predviđena

odgovarajuća priručna skladišta proizvodnog otpada (izgorjela ulja, razne kemikalije i sl.) unutar

vlastite građevne čestice.

(2) Tekući proizvodni otpad mora se skupljati u vodonepropusnim spremnicima

odgovarajućeg volumena.

Članak 72.

(1) Prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada i ostalog krutog otpada obavljat će se prema

Planu gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat, kao i prema važećem Zakonu o održivom

gospodarenju otpadom, te važećim propisima o komunalnom redu na području Općine Svetvinčenat.

Članak 73.

(1) Svi zahvati u prostoru moraju uvažavati važeće propise iz oblasti postupanja s otpadom, a

naročito:

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15.),

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17)

- Strategiju gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.- 2022. godine (NN

br. 3/17)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (“NN”, 68/18).

(2) U slučaju promjene navedenih propisa, kod provedbe Plana primjenjivati će se odgovarajući

važeći propis.

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 74.

(1) Zaštita ugroženih dijelova okoliša provodit će se u skladu sa svim zakonima, odlukama i

propisima, relevantnim za ovu problematiku, a naročito u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša,

odredbama važećeg prostornog plana šireg područja i ovog Plana.

Članak 75.

(1) Na području obuhvaćenom Planom ne planira se gradnja građevina koje bi mogle imati

nepovoljan utjecaj na okoliš u smislu Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13,153/13 i 78/15) i ostalih

propisa.

9.1 Zaštita voda

Članak 76.

(1) Područje obuhvata Plana nalazi se unutar IV zone sanitarne zaštite utvrđene Odlukom o

zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županije (SNIŽ 12/05 i 2/11)

(2) Otpadne vode moraju se ispuštati u skladu sa planskim rješenjem i člankom 67. Zakona o

Page 54: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 54

vodama.

(3) Prije ispuštanja otpadnih voda potrebno je iste svesti na kakvoću koja je utvrđena posebnim

propisom, aktom upravitelja sustava javne odvodnje odnosno vodopravnom dozvolom.

(4) Pročišćene komunalne otpadne vode mogu se ponovno koristiti ili ispuštati u teren u skladu

sa Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (“Narodne novine”, br. 80/13).

(5) Onečišćene oborinske vode s internih prometnih, kolno-pješačkih i pješačkih površina prije

ispusta u kolektore treba pročistiti na separatorima ulja u skladu sa Odlukom o zonama sanitarne

zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (SN IŽ 12/05 i 2/11) te Pravilnikom o graničnim

vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13,43/14 i 27/15).

9.2. Zaštita kakvoće zraka

Članak 77.

(1) Zaštitu zraka potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14)

uz obvezno provođenje mjera za očuvanje I kategorije zraka.

9.3. Zaštita od prekomjerne buke

Članak 78.

(1) Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN

30/09,55/13 i 153/13) i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade

i borave (NN 145/04).

(2) Na području obuhvata UPU-a, dopuštena razina buke mora biti sukladna planiranoj

namjeni prostora.

(3) Bitne zahtjeve za građevine, glede zaštite od buke, potrebno je osigurati rješenjima koja će

se utvrditi projektom fizike građevine.

(4) Širenje buke izvan prostorija ugostiteljskog objekta potrebno je sprječavati kontroliranim

korištenjem zvučnih uređaja, akustičkom izolacijom prostorija te izvedbom otvora (prozora i vrata)

na građevini.

(5) Zaštitu od buke nastalu od opreme i uređaja (klima uređaji, rashladne vitrine, zvučnici, TV

i radioprijemnici i slično) koji se privremeno ili trajno postavljaju na otvorenom prostoru ili na

dijelove građevina treba provoditi nadzorom njihove zvučne snage. U sustav ventilacije i

klimatizacije potrebno je ugraditi malobučne uređaje.

9.4. Zaštita od svjetlosnog zagađenja

Članak 79.

(1) Svjetlosno zagađenje unutar obuhvata Plana potrebno je spriječiti postavljanjem

odgovarajuće javne rasvjete i svjetlosnih barijera.

(2) Javnu rasvjetu potrebno je izvesti na način da se prvenstveno osvjetljava površina kojoj je

rasvjeta namijenjena.

(3) Javna rasvjeta ne smije ometati korištenje površina i prostora te prometnu sigurnost.

9.5. Ostale mjere zaštite okoliša

Članak 80.

(1) Unutar obuhvata Plana nije dozvoljena realizacija svih novih zahvata u prostoru u kojima

se koristi tehnologija i materijali s ionizirajućem zračenjem kao i obavljanje djelatnosti koje

proizvode kemijski ili biološki toksični otpad, te otpad koji se može svrstati u skupinu lakozapaljivih

ili eksplozivnih tvari.

Page 55: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 55

Članak 81.

(1) U postupku izdavanja akata provedbe plana propisat će se obaveza pridržavanja posebnih

propisa iz područja zaštite okoliša, a naročito:

- Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10); Pravilnika o načinu

prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 53/06),

- Zakona o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10),

- Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09,55/13 i 153/13); Pravilnika o najvišim dopuštenim

razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04),

- Zakona o vodama (NN 153/09,130/11,56/13 i 14/14); Pravilnika o izdavanju

vodopravnih akata (NN 78/10,79/13 i 9/14); Pravilnika o graničnim vrijednostima

emisija otpadnih voda (NN 80/13,43/14 i 27/15),

- Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13,153/13 i 78/15), Uredbe o procjeni utjecaja zahvata

na okoliš (NN 61/14),

- Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14); Uredba o o graničnim vrijednostima

emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (“Narodne novine”, br.

117/12); Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (“Narodne novine”, br.

117/12); Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

(NN, br. 129/12 i 97/13); Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN br. 3/13)

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13 i 73/17); Strategija

gospodarenja otpadom (NN br. 130/05);Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu

(NN, br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13,

86/13); Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14 i 51/14); Plan gospodarenja

otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 20017. – 2022. godine (NN br. 3/17);

Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN br. 38/08) Pravilnik o gospodarenju

otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13), Pravilnik

o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16 i 116/17), Pravilnik o ambalaži i

ambalažnom otpadu NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11,

126/11, 38/13, 86/13)

(2) U slučaju promjene pojedinog navedenog propisa, kod provedbe UPU-a primjenjivat će se

odgovarajući važeći propis.

Članak 82.

(1) Gradnja građevina i uređivanje prostora mora se odvijati u skladu s Pravilnikom o

osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13).

10 . MJERE POSEBNE ZAŠTITE

10.1. Mjere zaštite i spašavanja

Članak 83.

(1) Mjere zaštite određene su ukupnim Planskim rješenjem, a usklađene sa pozitivnim

zakonskim propisima RH.

(2) Mjere posebne zaštite obuhvaćaju mjere zaštite od prirodnih opasnosti i to: mjere zaštite

od potresa, mjere zaštite od štetnog djelovanja voda i mjere zaštite od ostalih prirodnih uzroka,

osobito onih koji pripadaju kategoriji ekstremnih vremenskih uvjeta (suša, toplinski val, olujno ili

orkansko nevrijeme i jaki vjetar, klizišta, tuča, snježne oborine i poledica) te mjere posebne zaštite

od tehničko-tehnoloških opasnosti koje uključuju mjere zaštite od požara, mjere zaštite u

gospodarskim objektima, mjere zaštite u prometu pri prijevozu opasnih tvari, mjere zaštite od

epidemiološke i sanitarne opasnosti.

10.2. Sklanjanje

Page 56: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 56

Članak 84.

(1) Unutar područja obuhvata ovog Plana ne planira se gradnja skloništa dopunske zaštite.

(2) U slučaju rata i neposredne ratne opasnosti potrebno je graditi zakloništa ili prilagoditi

dijelove građevina za funkciju sklanjanja.

10.3. Uzbunjivanje i obavješćivanje

Članak 85.

(1) Područje obuhvata plana nije pokriveno sustavom javnog uzbunjivanja ( sirena za

uzbunjivanje).

(2) U prostorima pratećih sadržaja u kojima se očekuje okupljanje većeg broj posjetitelja ili

korisnika i u kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost znakova

javnog sustava za uzbunjivanje, vlasnik, odnosno korisnik građevine je dužan uspostaviti i

odgovarajući sustav uzbunjivanja te osigurati prijem i prenošenje priopćenja o vrsti opasnosti i

mjerama koje treba poduzeti ( razglas, interne sirene i sl.).

10.4. Zaštita od potresa

Članak 86.

(1) Obuhvat Plana nalazi se u području mogućih prirodnih nesreća (potres intenziteta 7°MCS

/MSK 64/ skale), pa se tome treba podrediti odabir građevnog materijala i konstrukcije te proračun

stabilnosti i otpornosti zgrada.

(2) Zaštita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem i građenjem građevina.

(3) Sve građevine moraju biti statički proračunate i dimenzionirane prema pravilima struke i

na osnovi geotehničkih analiza te moraju zadovoljavati tehničke propise za građenje u seizmičkim

područjima.

Članak 87.

(1) Putevi za intervenciju i pravci evakuacije prikazani su u kartografskom prikazu list br. 3

“Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina”.

Članak 88.

(1) Prohodnost puteva za intervenciju i pravaca evakuacije osigurana je međusobnom

udaljenošću planiranih zgrada (gradivih dijelova građevne čestice), pri čemu je većinom zadovoljeno

načelo minimalne udaljenosti H1/2+H2/2+5m.

(2) U slučajevima u kojima nije ispunjeno načelo iz prethodnog stavka ove točke tehničkom

dokumentacijom je potrebno dokazati:

- da je konstrukcija objekta otporna na rušenje od elementarnih nepogoda,

- da u slučaju ratnih razaranja rušenje objekta neće ugroziti živote ljudi i izazvati

oštećenja na drugim objektima.

10.5. Zaštita od suše, toplinskog vala, olujnog ili orkanskog nevremena, jakog vjetra, klizišta i

tuče

Članak 89.

(1) Planske mjere zaštite od suše uključuju izvedbu vodoopskrbnog sustava.

(2) Mjere zaštite od toplinskog vala uključuju projektiranje konstrukcija sa odgovarajućom

toplinskom zaštitom.

(3) Planske mjere zaštite od olujnog ili orkanskog nevremena i jakog vjetra uključuju

projektiranje konstrukcija, osobito krovnih konstrukcija i pokrova prema važećim propisima s

Page 57: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 57

otpornošću na utjecaje vjetra te sadnju autohtonog zelenila dubljeg korijena i otpornog na vjetar.

(4) Planske mjere zaštite od klizišta uključuju projektiranje na temelju razultata geotehničkih

analiza i ojačanje nedovoljno nosivih tala, sve prema važećim propisima i standardima proračuna

nosivih konstrukcija.

(5) Kod gradnje nezaštićenih vanjskih građevina, kolno-pješačkih i pješačkih površina treba

voditi računa o izboru protukliznih materijala (razni tlakovci, kubete, grubo klesani kamen i sl. ) kako

bi se spriječilo klizanje.

(6) Područje obuhvata nije ugroženo od tuče, pa nije potrebno predvidjeti posebne mjere

obrane od tuče.

10.6. Zaštita od požara

Članak 90.

(1) Zaštita od požara temelji se na zakonima, propisima i normama koje uređuju

tu problematiku, a provodi se u skladu s Procjenama ugroženosti od požara, Planovima zaštite

od požara i kategorijama ugroženosti od požara građevina, građevinskih dijelova i otvorenih

prostora, odgovarajućim ustrojem motriteljsko-dojavne službe te profesionalnim i

dobrovoljnim vatrogastvom.

(2) Tijekom gradnje građevina potrebno je primjenjivati zakone, pravilnike i ostale

propise koji osiguravaju:

- racionalnu vatrootpornost građevine,

- brzo napuštanje ugrožene građevine, dijela građevine ili otvorenog prostora,

- sigurnost susjednih građevina u odnosu na zapaljenu, srušenu ili na drugi način

ugroženu građevinu,

- pristupačnost građevini ili području za potrebe vatrogasne intervencije ili pomoći.

(3) Tehnološki procesi u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekućine i plinovi

ili eksplozivne tvari, mogu se obavljati samo u građevinama ili njenim dijelovima koji su

izgrađeni sukladno važećim propisima koji uređuju tu problematiku.

(4) Građevine koje se grade kao poluugrađene moraju uz susjedni zid imati

izveden protupožarni zid minimalne otpornosti dva sata. Ukoliko se izvodi goriva krovna

konstrukcija, protupožarni zid mora presijecati čitavo krovište.

(5) Za potrebe gašenja požara u hidrantskoj mreži treba, ovisno o broju korisnika,

osigurati potrebnu količinu vode odgovarajućeg tlaka.

(6) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na

građevini ili otvorenom prostoru, treba planirati odgovarajuće vatrogasne pristupe, prilaze i

površine za operativni rad vatrogasnih vozila.

Članak 91.

(1) Mjere zaštite od požara provode se u skladu s odredbama koje propisuju:

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10),

- Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07),

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti

u slučaju požara (NN 29/13)

- Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04,109/07,67/08 i 144/10),

- Zakon o normizaciji (NN 80/13),

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03),

- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99),

- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06),

- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99),

Page 58: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 58

- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i

uređaja ( NN 146/05)

- Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14)

- Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne

sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske

dozvole (NN 115/11)

- Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara Općine Svetvinčenat

- ostali Pravilnici i usvojena pravila tehničke prakse kojima su propisane mjere zaštite

od požara.

Članak 92.

(1) Posebne uvjete gradnje i uređenja prostora, koji nisu navedeni u Planu, iz područja zaštite

od požara, utvrdit će nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima u postupku izdavanja akata za

provedbu Plana u skladu sa zakonima i drugim propisima.

10.7. Zaštita od tehničko-tehnoloških opasnosti u gospodarskim objektima

Članak 93.

(1) Na području obuhvata plana nisu planirani gospodarskih objekti s mogućim izvorima

tehničko-tehnoloških nesreća.

10.8. Zaštita od epidemiološke i sanitarne opasnosti

Članak 94.

(1) Planske mjere zaštite od epidemiološke i sanitarne opasnosti uključuju planiranje sustava

vodoopskrbe i odvodnje propisanog standarda te zbrinjavanje otpada na propisani način.

11. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 95.

(1) Uređivanje prostora, bilo izgradnjom građevina ili uređenjem zemljišta, te obavljanje drugih

radova na površini, odnosno iznad ili ispod površine zemlje, kojim se mijenja stanje u prostoru, mora

se obavljati temeljem odredbi važećih prostornih planova šireg područja, ovog Plana, te ostalih

odgovarajućih propisa Općine Svetvinčenat.

(2) Način i dinamika provedbe ovog Plana zavisit će o obavezama preuzetim temeljem njegovih

odredbi, kao i karakteristikama zahvata u prostoru.

Članak 96.

(1) Provedba ovog Plana, unutar ukupnog gospodarenja, zaštite i upravljanja prostorom Općine

Svetvinčenat odvijat će se kontinuirano, što obavezuje na stalnu suradnju sve subjekte u prostorno-

planerskom postupku, pripremi i uređenju zemljišta za izgradnju, izgradnji infrastrukture i

komunalnog opremanja, te drugim mjerama politike uređenja prostora. Ostvarivanje ciljeva razvoja

i koncepcije korištenja prostora provodit će se kroz trajno praćenje i istraživanje odnosa i pojava u

prostoru, te odgovarajućom organizacijom cjelokupnog sustava prostornog uređenja i zaštite okoliša

u Općini Svetvinčenat.

(2) Za praćenje i nadzor nad provođenjem Plana zadužuje se nadležno upravno tijelo Općine

Svetvinčenat.

Page 59: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 59

Članak 97.

(1) Na cjelokupnom području obuhvata Plan će se provoditi izdavanjem akata za provedbu

Plana prema postupku predviđenom zakonom i ostalim propisima.

(2) Svi elementi na temelju kojih će se izdavati akti za provedbu Plana, a koji nisu posebno

navedeni u ovom Planu, određuju se na temelju odredbi važećeg prostornog plana šireg područja.

Članak 98.

(1) Svi zahvati na građevnoj čestici mogu se izvoditi fazno, do konačne realizacije predviđene

ovim Planom.

(2) Fazna realizacija prostorne cjeline turističkog naselja se utvrđuje na način da vrsta i kapacitet

pratećih sadržaja budu razmjerno određeni svakoj fazi građenja smještajnih građevina.

(3) Faznost se utvrđuje u postupku izdavanja akata za provedbu Plana.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 99.

(1) Urbanistički plan uređenja turističkog naselja Paradiž 2 je izrađen u šest (6) elaborata

izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat i potpisanih od predsjednika

Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat.

(2) Po jedan primjerak čuva u pismohrani:

- Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat

- Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat

- nadležnog upravnog tijela za provođenje Plana

- Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije

- Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje

- Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

(3) Uvid u Urbanistički plan uređenja turističkog naselja Paradiž 2 može se obaviti u

prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat.

Članak 100.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama

Općine Svetvinčenat”.

KLASA: 350-02/18-03/20

URBROJ: 2168/07-01-1-18-36

Svetvičenat, 28.prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT

PREDSJEDNIK

Elvis Cetina

Page 60: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 60

Na temelju članka 32. Statuta Općine Svetvinčenat (“Službene novine Općine Svetvinčenat”

broj 02/13), i članka 4. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Općine Svetvinčenat („Službene

novine Općine Svetvinčenat“ br. 7/18), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat, na sjednici 19.

prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJ ZA PRODAJU STANA U VLASNIŠTVU

OPĆINE SVETVINČENAT

Članak 1.

Raspisati će se javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu Općine Svetvinčenat označenog kao

posebni dio nekretnine na k.č. br. zgr. 142, zk. ul. 776, k.o. Svetvinčenat, suvlasnički dio zgrade

1/5 etažno vlasništvo (E-5) s kojim je povezano pravo vlasništva na stan u prizemlju, ukupne

površine 36,13 m2. Stan se sastoji od predprostora, dnevnog boravka s kuhinjom, spavaće sobe

i kupaonice s nužnikom.

Članak 2.

Stan iz članka 1. ove odluke prodati će se putem javnog natječaja.

Početna cijena vrijednosti temeljem procjene ovlaštenog stalnog sudskog vještaka graditeljske

struke iznosi 128.000,00 kuna, jamčevina iznosi 10% prodajne vrijednosti. Iznos

kupoprodajne cijene će se uvećati za troškove izrade procjene vrijednosti i objave u javnom

glasilu.

Članak 3.

Najmoprimac u stanu iz članka 1. ove Odluke ima pravo prvokupa pod uvjetom da je prihvatio

najvišu ponuđenu cijenu te ispunjava ostale odredbe natječaja.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske

i državljani članica Europske unije te pravne osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i

državama članica Europske unije.

Druge strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom

propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Članak 5.

Natječaj se objavljuje na web stranici Općine (www.svetvincenat.hr) i oglasnoj ploči Općine

(Svetvinčenat 47), a obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u tiskanim sredstvima

javnog informiranja.

Page 61: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 61

Zadužuje se Općinski načelnik Općine Svetvinčenat za raspisivanje natječaja, sukladno

odredbama i uvjetima Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Općine Svetvinčenat.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Općine

Svetvinčenat“

KLASA: 021-05/18-01/16

URBROJ: 2168/07-1-18-1

Svetvinčenat, 28. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT

PREDSJEDNIK

Elvis Cetina

Page 62: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 62

Na temelju članka 32. Statuta Općine Svetvinčenat (Službene novine Općine Svetvinčenat br.

02/13), a u skladu s prijedlogom Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije,

Odsjeka za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda, Općinsko vijeće Općine

Svetvinčenat na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU

O OTPISU ZASTARJELIH I SPORNO NAPLATIVIH DUGOVANJA

S OSNOVA OPĆINSKIH POREZA I KAMATA

Članak 1.

Ovom Odlukom se sukladno zakonskim propisima uređuje otpis dospjelih i sporno

naplativih dugovanja s osnova općinskih poreza i kamata Općine Svetvinčenat koja se nisu

naplatila do 01. siječnja 2018. godine.

Članak 2.

Odobrava se otpis zastarjelih i sporno naplativih dugovanja s osnova općinskih poreza

i kamata Općine Svetvinčenat u ukupnom iznosu od 316.989,43 kuna (porez 217.031,21

kuna, kamate 99.958,22 kuna), s osnove;

1) 1708 - poreza na potrošnju iznos od 36.780,73 kuna,

2) 1716 - poreza na kuće za odmor iznos od 165.659,28 kuna,

3) 1732 - poreza na tvrtku ili naziv iznos od 114.549,42 kuna.

Članak 3.

Popis dugovanja koji se otpisuje sastavni je dio ove Odluke i neće se javno objaviti.

Članak 4.

Knjiženje u poslovnim knjigama u skladu s ovom Odlukom provesti će se s datumom

31. prosinca 2018. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine

Svetvinčenat.“

KLASA: 410-23/18-01/04

URBROJ: 2168/07-01-1-18-3

Svetvinčenat, 28. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT

PREDSJEDNIK

Elvis Cetina

Page 63: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENATsvetvincenat.hr/wp-content/uploads/2014/07/Službene-novine-09... · 28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA

28. prosinca 2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 9/2018 STRANA 63