Slu¾beni glasnik 5 / 2009

  • View
    43

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Slu¾beni glasnik 5 / 2009

SLUBENI GLASNIKOPINA LIVNO - Opinsko vijee i Opinski naelnikBroj -5/09 LIVNO, 31. srpnja 2009. godineodobrenja odreuje se po m. Cijena zauzetog prostora je 20,00 KM/m. lanak 5. Veliinu zauzetog prostora utvrdit e inspektor prilikom naplate odobrenja. lanak 6. Odredbe ove Odluke provodit e djelatnici Slube za gospodarstvo i inspekcijske poslove uz asistenciju Policijske uprave Livno. lanak 7. ienje prostora na kojem je vrena prodaja robe za vrijeme pazarnih dana obavljat e JP "KOMUNALNO" Livno uz naknadu od 10% od prikupljenih sredstava. lanak 8. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vaiti Odluka o uvjetima i nainu prodaje robe za vrijeme pazarnih dana na podruju opine Livno, broj: 0102-182/04, od 04.02.2004. godine. lanak 9. Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploi Opine Livno a objavit e se u "Slubenom glasniku Opine Livno". Opina Livno Opinsko vijee Broj: 01-02-1336/09 Livno, 09. 07. 2009. godine Predsjednik Opinskog vijea Nijaz Golub *** Prodaja robe izvan mjesta iz stavka 1. ovog lanka nije doputena. lanak 4. Visina naknade za izdavanje dnevnog Na temelju lanka 20. Zakona o prostornom ureenju ("Narodne novine HB", broj 14/98), l. 22. i 116. Statuta opine Livno ("Sl. glasnik Opine Livno", broj 5/08) Opinsko vijee Livno, na 9. Na temelju lanka 38. stavak 2. Zakona o trgovini ("Sl. novine Federacije BiH", broj 64/04), lanka 14. stavak 3. Zakona o trgovini ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 13/00) i lanka 22. toka 2. Statuta Opine Livno ("Slubeni glasnik Opine Livno", broj 5/08), Opinsko vijee Livno na 9. sijednici odranoj dana 09. srpnja, 2009. godine, donosi ODLUKU o uvjetima i nainu prodaje robe za vrijeme pazarnih dana na podruju opine Livno lanak 1. Ovom Odlukom se reguliraju uvjeti i nain prodaje robe za vrijeme pazarnih dana na podruju opine Livno. Godinji pazarni dani su: ista srijeda Cvjetna srijeda Petrovo .. 29. 06.. Novi pazar . 14. 09. Dan Svih Svetih 01. 11. Novi pazar 19. 12. lanak 2. Prodaju robe za vrijeme pazarnih dana na podruju opine Livno mogu obavljati pravne osobe uz dnevno odobrenje izdano od Slube za gospodarstvo i inspekcijske poslove. Fizike i pravne osobe registrirane u opini Livno mogu vriti prodaju za vrijeme pazarnih dana, uz dnevno odobrenje i oslobaaju se plaanja naknade. lanak 3. Mjesto na kojem se vri prodaja robe za vrijeme pazarnih dana odredit e posebnim aktom Opinski naelnik.

Str. 78

SLUBENI GLASNIK OPINE LIVNO

Broj 5/09

sjednici odranoj dana 09. srpnja, 2009. godine, donosi ODLUKU o pristupanju izrade regulacijskih planova za podruja opine Livno lanak 1. Opinsko vijee pristupa izradi regulacijskih planova za podruja opine Livno gdje za to postoji potreba. Potreba za izradu regulacijskih planova za pojedina podruja utvrdit e Opinski naelnik putem Slube za graditeljstvo, prostorno ureenje i stambeno-komunalne poslove. lanak 2. Potrebna sredstva za izradu regulacijskih planova iz toke 1. ove Odluke osigurat e se u Proraunu opine Livno. lanak 3. Nositelj pripreme izrade regulacijskih planova za podruja opine Livno gdje za to postoji potreba je Opinski naelnik, Sluba za graditeljstvo, prostorno ureenje i stambeno-komunalne poslove, a izradu regulacijskih planova za podruja opine Livno povjerit e se najpovoljnijem ponuditelju koji e se odrediti sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06 i 70/06). lanak 4.

*** Na temelju lanka 22. toka 7. i lanka 104. Statuta Opine Livno ("Sl. glasnik Opine Livno", broj 5/08) Opinsko vijee Livno, na 9. sjednici odranoj dana 09. srpnja, 2009. godine, donosi ODLUKU o dodjeli dijela skladinog prostora na uporabu Vatrogasnom drutvu Livno lanak 1. Vatrogasnom drutvu Livno dodjeljuje se dio skladinog prostora u vlasnitvu opine Livno oznaenog kao k. . 319/9 upisanog u zk. ul. 2076 k. o. Livno i to radionica, jugoistoni dio skladinog prostora bive tvornice boja i lakova UNIMAX Livno, veliine cca 150 m2. lanak 2. Skladini prostor iz lanka 1. ove Odluke daje se na uporabu Vatrogasnom drutvu Livno na period od 5 (pet) godina, sa mogunou produenja, bez plaanja naknade. lanak 3. Financijska sredstva potrebna za preureenje iz skladinog prostora u Vatrogasni dom i za opremanje istog, osigurat e se iz prorauna opine i to sa posebnog rauna zatite i spaavanja ljudi i materijalnih dobara. lanak 4.

Sluba za financije opine Livno obvezna je podnijeti izvjee Opinskom vijeu o trokovima izrade regulacijskih planova iz toke 1. ove Odluke. lanak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploi Opine Livno a objavit e se u "Slubenom glasniku Opine Livno". Opina Livno Opinsko vijee Broj: 01-02-1864/09 Livno, 09. 07. 2009. godine Predsjednik Opinskog vijea Nijaz Golub

Meusobna prava i obveze izmeu Vatrogasnog drutva i opine Livno koja se tiu uporabe i upravljanja prostorom, regulirat e se posebnim ugovorom o uporabi. lanak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploi Opine Livno a objavit e se u "Slubenom glasniku opine Livno". Opina Livno Opinsko vijee Broj: 01-02-1858/09 Livno, 09. 07. 2009. godine Predsjednik Opinskog vijea Nijaz Golub

Broj 5/09

SLUBENI GLASNIK OPINE LIVNO

Str 79

*** Na temelju lanka 116.stavka 2. Statuta Opine Livno ("Sl. glasnik Opine Livno", broj 5/08), a sukladno Memorandumu o razumijevanju izmeu opine Livno i Projekta upravne odgovornosti za Bosnu i Hercegovinu od 25. veljae 2008. godine, Opinsko vijee Livno na 9. sjednici odranoj dana 09. srpnja, 2009. godine donosi ODLUKU o pretpostavkama, naelima i nainu izrade programa kapitalnih investicija Opine Livno

poboljanja standarda u sferi upravljanja javnim dobrima opine.Njegov cilj je utvrditi, u okvirima vaeih zakonskih propisa i na temelju organizacijskih i financijskih mogunosti, visinu dugoronih izdataka za organiziranu izgradnju, komunalne infrastrukture te modernizaciju i poboljanje tehnike i drutvene infrastrukture opine, sukladno Strategiji razvoja opine Livno. Program takoer predstavlja temeljni mehanizam koordinacije procesa realizacije investicija. 2) Naela i kriteriji za ocjenjivanje investicijskih projekata e uzimati u obzir sljedee: potrebu dosljednog poboljanja kvaliteta ivota graana; neophodnost unapreenja uvjeta za funkcioniranje gospodarstva na podruju opine; kulturne, ekoloke i prostorne uvjete koje opina postavlja; utjecaj predloene investicije na realizaciju stratekih planova opine; utjecaj procesa realizacije Programa na podsticanje sveopeg razvoja opine i na privlaenje inozemnog investicijskog kapitala. Pri donoenju odluka o ukljuivanju pojedinih projekata u Program kapitalnih investicija, prednost e imati investicije: ija je realizacija neophodna kako bi se ispunili zakonski uvjeti koje su zapoete i iji je nastavak neophodan kako bi se podigao predvieni efekt; koje omoguavaju poveanje broja novih radnih mjesta; koje omoguavaju smanjenje tekuih proraunskih izdataka kroz smanjenje trokova; odravanja ili obima posla, ili doprinese rastu opinskih prihoda; koje osiguravaju ili unapreuju pruanje usluga znatnom broju graana; koje su u skladu sa Strategijom razvoja opine Livno i oekivanjima javnosti; Kriterije rangiranja investicijskih projekata i principe za njihovo bodovanje usvojit e naelnik u formi odluke.

lanak 1. Usvajaju se pretpostavke, naela i nain razraivanja Programa kapitalnih investicija (skraeno PKI) opine Livno sukladno Aneksu broj I ove odluke. lanak 2. Opinski naelnik se obvezuje razraditi i predloiti Opinskom vijeu prijedlog Programa kapitalnih investicija za period 2010-2012 zajedno sa odgovarajuim prijedlogom odluke u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke. lanak 3. 3) Ova odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploi Opine Livno a objavit e se u "Slubenom glasniku opine Livno". Opina Livno Opinsko vijee Broj: 01-02-1857/09 Livno, 09. 07. 2009. godine Predsjednik Opinskog vijea Nijaz Golub *** ANEKS I ODLUKE PRETPOSTAVKE, NAELA I NAIN STVARANJA KAPITALNIH INVESTICIJA OPINE LIVNO I. 1) OPE PRETPOSTAVKE 4) -

-

-

Program kapitalnih investicija predstavlja viegodinji plan razvoja opine Livno i

Str. 80

SLUBENI GLASNIK OPINE LIVNO

Broj 5/09

5)

Konana lista investicijskih projekata, prema prihvaenim kriterijima, e u okviru Programa kapitalnih investicija biti prilagoena, u svojoj financijskoj razini, sljedeem: viegodinjoj projekciji opinskih prihoda; viegodinjoj procjeni opinskih tekuih trokova; stanje raspoloivih sredstava, za svaku godinu posebno, kao i dugorono; koncepciji financiranja investicija uz pomo instrumenata zaduivanja (prije svega, preferencijalnih kredita, opinskih i prihodnih obveznica i investicijskih kredita); II. NAELA ZA RAZRAIVANJE ROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA Program kapitalnih investicija e biti: trogodinji program; program progresivnog karaktera, to znai da e nakon realizacije projekata predvienih za prvu godinu biti dopunjavan projektima za novu, treu godinu koja zaokruuje Program. Istovremeno, ukoliko bude potrebno, bit e auriran za naredne tri proraunske godine; usvojen od strane Opinskog vijea prije usvajanja prorauna za narednu godinu; osnova za izradu investicijskog aneksa prorauna za naredne godine; program koji e obuhvaati opinske investicije koje sprovodi opinski ured i gradske organizacijske jedinice (novi graevinski i tehniki poduhvati, ulaganje u rekonstrukciju/obnovu, investicije u cilju modernizacije, investicijska kupovina, poboljanje); pripreman na temelju jedinstvenog obrasca Prijedloga za investiranje, dostavljenog u formi koju odredi Opinski naelnik, a Program e pripremati vijenici, radna tijela Vijea, opinski naelnik, slube za upravu u opini, gradske organizacijske jedinice i druga tijela, subjekti i graani opine Livno. III. NAIN RAZRAIVANJA PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA

strunim slubama Opine, naroito sa njenim slubama za proraun i financije i tehnikom slubom; Opinski naelnik imenovat e sastav