Slu¾beni glasnik br. 27/2010

 • View
  221

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Slu¾beni glasnik br. 27/2010

 • Broj 27 - Godina 18. Krapina, 25. studeni, 2010. ISSN

  SADRAJKRAPINSKO-ZAGORSKA UPANIJAAKTI UPANA1. ZakljuakodavanjusuglasnostinaPrijedlogstatutarne odlukeoizmjeniStatutaSrednjekoleBedekovina2. ZakljuakodavanjusuglasnostinaPrijedlogstatutarne odlukeoizmjenamaidopunamaStatutaOsnovnekoleMatijeGupcaGornjaStubica3. ZakljuakodavanjusuglasnostinaPrijedlogstatutarne odlukeoizmjeniidopuniStatutaOsnovnekoleGornjeJesenje4. ZakljuakodavanjusuglasnostinaPrijedlogstatutarneodluke oizmjenamaidopunamaStatutaOsnovnekoleKsaveraandoraGjalskogZabok5. ZakljuakodavanjusuglasnostinaPrijedlogstatutarneodlukeo izmjenamaStatutaSrednjekoleKonjina6. Odlukaoodreivanjuslubenicezainformiranje7. OdlukaoosnivanjuIspostavazaprovedbuPopisastanovnitva,kuanstavaistanovauRepublici Hrvatskoj2011.godineugradovimaigravitirajuimopinamanapodrujuKrapinsko-zagorskeupanije8. IIizmjenaPlanarashodaudruenihdecentraliziranihsredstavazanabavuproizvedenedugotrajneimovinei dodatnaulaganjananefinancijskojimoviniuosnovnimisrednjimkolama Krapinsko-zagorskeupanijeza2010.Godinu

  GRAD DONJA STUBICAAKTI GRADSKOG VIJEA1. Odlukaogroblju2. Odlukaokomunalnimdjelatnostimaodlokalnogznaaja3. OdlukaoizmjeniOdlukeoodreivanjukomunalnihdjelatnostikojesemoguobavljatinatemeljukoncesije4. OdlukaoutvrivanjuekonomskecijeneuslugauDjejemvrtiuBubamaraDonjaStubicaAKT GRADONAELNIKA1. RjeenjeoizmjeniRjeenjaoimenovanjuKomisijezasprovoenjenatjeajaza dodjelustipendijaikreditauenicimaistudentima

  GRAD PREGRADAAKTI GRADSKOG VIJEA1. OdlukaoobavljanjuautotaksiprijevozanapodrujuGradaPregrade

  GRAD ZABOKAKTI GRADONAELNIKA1. IspravakPravilnikaounutarnjemreduzaupravnatijelaGradaZaboka

 • Strana1862-Broj27. etvrtak,25.studeni,2010.SLUBENIGLASNIKKRAPINSKO-ZAGORSKEUPANIJE

  OPINA URMANECAKTI OPINSKOG VIJEA1. OdlukaodonoenjuProstornogplanaureenjaOpineurmanecizmjeneidopune

  OPINA KONJINAAKTI OPINSKOG VIJEA1. Odlukaopovjeravanjukomunalnihposlovaodravanjanerazvrstanihcestanapodruju OpineKonjinauzimskomrazdoblju-zimskasluba2. OdlukakojomseOpinaKonjinaulanjujeuUdruguopinaRepublikeHrvatske3. OdlukaoizmjeniidopuniOdlukeougostiteljskojdjelatnostinapodrujuOpineKonjina4. PravilnikoizmjenamaidopunamaPravilnikaostipendiranjuuenikasrednjihkolaistudenatas podrujaOpineKonjina5. OdlukaoutvrivanjuvrijednostibodazaobraunkomunalnenaknadenapodrujuOpineKonjina

  OPINA MAEAKTI OPINSKOG VIJEA1. I.izmjenaidopunaPlanaProraunaOpineMihovljan

  OPINA MIHOVLJANAKTI OPINSKOG VIJEA1. I.izmjenaProraunaOpineMihovljanza2010.godinusapripadajuimprogramima2. Odlukaoraspodjeliproraunskihsredstava3. OdlukaoraspodjelirezultataposlovanjaOpineMihovljan4. OdlukaousvajanjuIzvjeaoobavljenomuviduuproraunifinancijske izvjetajeOpineMihovljanza2009.godinu

  OPINA ZLATAR BISTRICAAKTI OPINSKOG NAELNIKA1. PravilnikoocjenjivanjuslubenikainamjetenikaJedinstvenogupravnogodjelaOpineZlatarBistrica2. Pravilnikokriterijimautvrivanjanatprosjenihrezultatainainuisplatedodatkazauspjenostna raduslubenikainamjetenikazaposlenihuJedinstvenomupravnomodjeluOpineZlatarBistrica3. PravilnikozatitiiobradiarhivskogiregistraturnoggradivaOpineZlatarBistrica4. Posebanpopisgradivasrokovimauvanja

 • etvrtak,25.studeni,2010. Strana1863-Broj27.SLUBENIGLASNIKKRAPINSKO-ZAGORSKEUPANIJE

  KRAPINSKO-ZAGORSKA UPANIJAAKTI UPANA

  Natemeljulanka98.stavka3.Zakonaoodgojuiobrazovanjuuosnovnojisrednjojkoli(Narodneno-vinebroj87/08.,86/09.,92/10.i105/10.-ispr.)ilanka32. st. 1. al. 18. StatutaKrapinsko-zagorske upanije(Slubeni glasnikKrapinsko-zagorske upanije broj13/01., 5/06., 11/06.-proieni tekst i 14/09.),upan Krapinsko-zagorske upanije dana 10. studenog 2010.godinedonosi

  Z A K L J U A KO DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG

  STATUTARNE ODLUKE O IZMJENI STATUTA SREDNJE KOLE BEDEKOVINA

  I.DajesesuglasnostnaPrijedlogstatutarneodluke

  o izmjeniStatutaSrednje koleBedekovinaKLASA:012-03/10-01/05,URBROJ:2197/02-380/1-1-10-02od22.listopada2010.godine.

  II.PrijedlogstatutarneodlukeoizmjeniStatutaSrednje

  koleBedekovinanalaziseupriloguiinisastavnidioovogZakljuka.

  III.Srednja kolaBedekovina obvezuje se, da po

  usvajanjuPrijedlogaidonoenjuIzmjenaStatutajedanprimjerakizvornikaIzmjenaStatutadostaviOsnivau.

  IV.OvajZakljuakobjaviteseuSlubenomglasniku

  Krapinsko-zagorskeupanije.KLASA:602-03/10-01/74URBROJ:2140/01-09-10-3Krapina,10.studeni2010.

  UPANmr.sc.SiniaHajdaDoni,v.r.

  Natemeljulanka98.stavka3.Zakonaoodgojuiobrazovanjuuosnovnojisrednjojkoli(Narodneno-vinebroj87/08.,86/09.,92/10.i105/10.-ispr.)ilanka32. st. 1. al. 18. StatutaKrapinsko-zagorske upanije(Slubeni glasnikKrapinsko-zagorske upanije broj13/01., 5/06., 11/06.-proieni tekst i 14/09.), upanKrapinsko-zagorske upanije dana 16. studenog 2010.godinedonosi

  Z A K L J U A KO DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG

  STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OSNOVNE KOLE

  MATIJE GUPCA GORNJA STUBICAI.

  DajesesuglasnostnaPrijedlogstatutarneodlukeoizmjenamaidopunamaStatutaOsnovnekoleMatijeGupcaKLASA:003-05/10-01/02,URBROJ: 2113-05-380-8od10.studenog2010.godine.

  II.Prijedlogstatutarneodlukeoizmjenamaidopunama

  StatutaOsnovnekoleMatijeGupcanalaziseupriloguiinisastavnidioovogZakljuka.

  III.Osnovna kolaMatijeGupcaobvezuje se, dapo

  usvajanju Prijedloga o donoenju Izmjena i dopunaStatutajedanprimjerakizvornikaIzmjenaidopunaStatutadostaviOsnivau.

  IV.OvajZakljuakobjaviteseuSlubenomglasniku

  Krapinsko-zagorskeupanije.KLASA:602-02/10-01/143URBROJ:2140/01-09-10-3Krapina,16.studeni2010.

  UPANmr.sc.SiniaHajdaDoni,v.r.

  Natemeljulanka98.stavka3.Zakonaoodgojuiobrazovanjuuosnovnojisrednjojkoli(Narodneno-vinebroj87/08.,86/09.,92/10.i105/10.-ispr.)ilanka32. st. 1. al. 18. StatutaKrapinsko-zagorske upanije(Slubeni glasnikKrapinsko-zagorske upanije broj13/01., 5/06., 11/06.-proieni tekst i 14/09.), upanKrapinsko-zagorske upanije dana 16. studenog 2010.godinedonosi

  Z A K L J U A KO DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG

  STATUTARNE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA OSNOVNE KOLE GORNJE JESENJE

  I.DajesesuglasnostnaPrijedlogstatutarneodluke

  oizmjeniidopuniStatutaOsnovnekoleGornjeJesenjeKLASA:602-01-01-10-63,URBROJ:2140/05-380-7/10-1od11.studenog2010.godine.

  II.PrijedlogstatutarneodlukeoizmjeniidopuniSta-

  tutaOsnovnekoleGornjeJesenjenalaziseupriloguiinisastavnidioovogZakljuka.

  III.Osnovnakolaobvezujese,dapousvajanjuPri-

  jedloga o donoenju Izmjena Statuta jedan primjerakizvornikaIzmjenaStatutadostaviOsnivau.

  IV.OvajZakljuakobjaviteseuSlubenomglasniku

  Krapinsko-zagorskeupanije.KLASA:602-02/10-01/144URBROJ:2140/01-09-10-3Krapina,16.studeni2010.

  UPANmr.sc.SiniaHajdaDoni,v.r.

  Natemeljulanka98.stavka3.Zakonaoodgojuiobrazovanjuuosnovnojisrednjojkoli(Narodneno-vinebroj87/08.,86/09.,92/10.i105/10.-ispr.)ilanka32. st. 1. al. 18. StatutaKrapinsko-zagorske upanije(Slubeni glasnikKrapinsko-zagorske upanije broj13/01., 5/06., 11/06.-proieni tekst i 14/09.), upanKrapinsko-zagorske upanije dana 15. studenog 2010.godinedonosi

 • Strana1864-Broj27. etvrtak,25.studeni,2010.SLUBENIGLASNIKKRAPINSKO-ZAGORSKEUPANIJE

  Z A K L J U A KO DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG

  STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OSNOVNE KOLE KSAVERA ANDORA GJALSKOG ZABOK

  I.DajesesuglasnostnaPrijedlogstatutarneodluke

  o izmjenamaStatutaOsnovne koleKsavera andoraGjalskogZabokKLASA:602-02/10-1/414,URBROJ:2197/01-380-29-10-1od8.studenog2010.godine.

  II.Prijedlog statutarneodlukeo izmjenama Statuta

  OsnovnekoleKsaveraandoraGjalskogZaboknalaziseupriloguiinisastavnidioovogZakljuka.

  III.Osnovnakolaobvezujese,dapousvajanjuPri-

  jedloga o donoenju Izmjena Statuta jedan primjerakizvornikaIzmjenaStatutadostaviOsnivau.

  IV.OvajZakljuakobjaviteseuSlubenomglasniku

  Krapinsko-zagorskeupanije.KLASA:602-02/10-01/142URBROJ:2140/01-09-10-3Krapina,15.studeni2010.

  UPANmr.sc.SiniaHajdaDoni,v.r.

  Natemeljulanka98.stavka3.Zakonaoodgojuiobrazovanjuuosnovnojisrednjojkoli(Narodneno-vinebroj87/08.,86/09.,92/10.i105/10.-ispr.)ilanka32. st. 1. al. 18. StatutaKrapinsko-zagorske upanije(Slubeni glasnikKrapinsko-zagorske upanije broj13/01., 5/06., 11/06.-proieni tekst i 14/09.), upanKrapinsko-zagorske upanije dana 10. studenog 2010.godinedonosi

  Z A K L J U A KO DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG

  STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA STATUTA SREDNJE KOLE KONJINA

  I.DajesesuglasnostnaPrijedlogstatutarneodluke

  oizmjenamaStatutaSrednjekoleKonjinaKLASA:012-03-01/10-02-1,URBROJ:2211/04-380/1-2-1od02.studenog2010.godine.

  II.Prijedlog statutarne odluke o izmjenamaStatuta

  SrednjekoleKonjinanalaziseupriloguiinisastavnidioovogZakljuka.

  III.SrednjakolaKonjinaobvezujese,dapousvaja-

  njuPrijedlogaidonoenjuIzmjenaidopunaStatutajedanprimjerak izvornika Izmjena i dopuna Statuta dostaviOsnivau.

  IV.OvajZakljuakobjaviteseuSlubenomglasniku

  Krapinsko-zagorskeupanije.KLASA:602-03/10-01/75URBROJ:2140/01-09-10-3Krapina,10.studeni2010.

  UPANmr.sc.SiniaHajdaDoni,v.r.

  Natemeljulanka22.stavka1.Zakonaopravunapristupinformacijama(Narodnenovinebroj172/03.)ilanka36.StatutaKrapinskozagorskeupanije(Slu-beniglasnikKrapinskozagorskeupanijebroj13/01,5/06,11/06proieniteksti14/09),upanKrapinsko-zagorskeupanijedonosi

  O D L U K UO ODREIVANJU SLUBENICE ZA

  INfORMIRANJElanak1.

  OdreujeseLjiljanaHorvat,viastrunasuradnicazaposloveskuptineilokalnesamoupraveuUpravnomodjeluzaposloveupana iupanijskeskuptine, slu-benomosobommjerodavnomza rjeavanje ostvariva-njapravanapristup informacijama (udaljnjem tekstu:slubenicazainformiranje)sukladnoZakonuopravunapristupinformacijama.

  lanak2.Slubenicazainformiranjeobavljaposlove:- rjeavanja pojedinanih zahtjeva i redovitog

  objavljivanjainformacija,- voenjaUpisnika o zahtjevima, postupcima i

  odlukamaoostvarivanjupravanapristupinformacijama,-unapreenjanainaobrade,klasificiranja,uvanja

  iobjavljivanjainfo