SLU½BENI GLASNIK BROJ 11

  • View
    1.799

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLU½BENI GLASNIK BROJ 11

Slubeni glasnik Opine oltaGodina XVIIISADRAJ: 1- Izmjene i dopune programa izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture u 2011. godini..stranica 2 2- Izmjene i dopune programa odravanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu..stranica 3 3- Izmjene i dopune socijalnog programa Opine olta za 2011. godinustranica 10 4- Izmjene i dopune Prorauna Opine olta za 2011. godinu....stranica 12 5- Socijalni program Opine olta za 2012.godinu...stranica 25 6- Plan nabave opreme za 2012. godinu.stranica27 7- Plan nabave materijala i sitnog inventara u 2012. godini............................stranica 28 8- Program javnih potreba u sportu Opine olta za 2012. godinu....stranica 30 9- Program javnih potreba u kulturi Opine olta u 2012. godini....stranica 31 10- Program odravanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu....stranica 34 11- Program izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture u 2012 godini.......stranica 40 12- Proraun Opine olta za 2012. godinu....stranica 42 13- Odluka o oizvravanju Prorauna Opine olta za 2012. godinu....stranica 55 14- Program gradnje komunalnih vodnih graevina u 2012. godini....stranica 58 15- Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Opine olta za razdoblje od 2011-1019. godine........stranica 58 16- Plan gospodarenja otpadom Opine olta za razdoblje 20112019.godine...........stranica 59 17- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine olta..stranica 93

Grohote, 29. prosinca 2011. godine

Broj 11

2

Slubeni glasnik Opine olta

broj 11/2011

Na temelju lanka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 69/99, 151/03 i 157/03) i lanka 13. Statuta Opine olta, Opinsko vijee Opine olta na svojoj 31. sjednici odranoj 28.12.2011. godine donosiIZMJENE I DOPUNE PROGRAMA izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture u 2011. godini Ovim programom obuhvaeno je dovrenje izgradnje objekata zapoetih u prethodnom periodu, kao i novi ureaji i objekti definirani nastojanjem da se osigura kvalitetnije koritenje prostora, vii urbani standard i bolja zatita prirodne sredine.

I1. Sanacija opinskih zgrada ( stara vijenica, bratska kua, Katil, stara kola Stomorska i ostale opinske zgrade ) - (potrebno 1.000.000,00 kuna) 2. Sanacija odlagalita (potrebno 90.000,00 kuna) 3. Izgradnja vodovoda i kanalizacije (potrebno 450.000,00 kuna) 4. Rekonstrukcija javne rasvjete (potrebno 130.000,00 kuna) 5. Mrtvanica i kapelica (potrebno 90.000,00 kuna) 6. Izgradnja cesta (potrebno 270.000,00 kuna) 7. Proirenje i izgradnja groblja (potrebno 80.000,00 kuna)

UKUPNO 2.110.000,00 KN

II

IZVORI FINANCIRANJA

U kunamaPROJEKT Namjenski Kapitalne opinski potpore iz prihodi dravnog prorauna 340.000 Kapitalne Ostale potpore iz kapitalne upanijskog potpore prorauna 400.000 Prihodi od UKUPNO prodaje nefinancijske imovine 260.000 1.000.000

1. Sanacija opinskih zgrada

32. Sanacija odlagalita 3. Izgradnja vodovoda i kanalizacije 4. Rekonstrukcija javne rasvjete 5. Mrtvanica i kapelica 6. Izgradnja cesta 7.Proirenje i izgradnja groblja UKUPNO

Slubeni glasnik Opine olta70.000 20.000

broj 11/201190.000

250.000

200.000

450.000

30.000

100.000

130.000

90.000

90.000

160.000

110.000

270.000

80.000

80.000

1.020.000

430.000

400.000

260.000

2.110.000

III Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u Slubenom glasniku Opine olta.

KLASA:021-05/11-01/13 URBROJ:2181/03-01-11-2 Grohote; 12. prosinca 2011.Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011. GODINU

IU smislu ovog programa pojam odravanja komunalne infrastrukture obuhvaa redovno i pojaano odravanje komunalne infrastrukture u slijedeim programima: 1. Odravanje javne rasvjete Usluge odravanja javne rasvjete realizirat e se redovnim odravanjem 780 rasvjetnih tijela u iznosu od 210 000.00 kn. Pod odravanjem podrazumijeva se zamjena arulja, prigunica, zatitnih stakala, plastike, grla, kabela, stupova i sl.

4

Slubeni glasnik Opine olta

broj 11/2011

Predvieno poveanje proraunske stavke za 25 000,00 kn, ukupno 235.000,00 kn. 2. Odravanje javnih i zelenih povrina Usluge odravanja javnih i zelenih povrina u mjestima realizirat e se u iznosu od 685.000.00 kn. Redovno odravanje obuhvaa ienje javnih povrina ( trgova, ulica, odvod. kanala, trnice, djejih igralita..) te pranjenje posuda za otpatke. Dinamika odravanja je vezana uz turistiku sezonu. ienje podrazumijeva strojno i runo ienje, zelene povrine tretiraju se tijekom cijele godine, stabla se obrezuju u dijelu godine predviene za te aktivnosti. Predvieno poveanje proraunske stavke za 56 000,00 kn, ukupno 741.000,00 kn. 3. Odravanje mjesnih groblja Usluge odravanja sedam mjesnih groblja realizirat e se u iznosu od 190.000.00 kn. Redovno odravanje obuhvaa ienje trave, suhog granja i drugog raslinja na i u okolici groblja tijekom cijele godine, a temeljnije ienje prije Dana mrtvih, po potrebi e se otklanjati uoena oteenja, redovno odravati objekte i opremu mrtvanice te hortikulturalno ureivati povrine groblja. Predvieno poveanje proraunske stavke za 13 000,00 kn, ukupno 203.000,00 kn. 4. Ureenje mjesta Za ureenje mjesta predviena su sredstva u iznosu od 622 000.00 kn. Projekti kao i cijene radova e se temeljiti na ponudi-trokovniku za svaki narueni posao unaprijed. 5. Odravanje nerazvrstanih cesta Usluge odravanja nerazvrstanih puteva diljem otoka u duini cca 100 km realizirat e se u iznosu od 389 000.00 kn. Pod redovnim odravanjem podrazumijeva se nasipanje, odravanje i koenje puteva 1 do 2 puta godinje po potrebi i ee. Ad 1, 2, 3): PROGRAM ODRAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO MJESTIMA: (Odravanje javne rasvjete, odravanje javno prometnih povrina i odravanje mjesnih groblja) 1. ROGA Red.br. 1. 2. 3. 4. Javne i zelene povrine Ureenje i ienje zelenih povrina i mjesta Ureenje zida u luci Komunalna oprema i zeleni otok Ureenje povrine povie plae UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje i upravljanje UKUPNO Cijena/kn 25 000.00 10 000.00 10 000.00 40 000.00 85 000.00 Cijena/kn 20 000.00 20 000.00

Red.br. 1.

2. GROHOTE Red.br. 1. 2. Javne i zelene povrine Ureenje i ienje zelenih povrina i mjesta Postavljanje ograde na igralitu Cijena/kn 60 000.00 15 000.00

5 3.

Slubeni glasnik Opine olta Komunalno opremanje i zeleni otok UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje i upravljanje UKUPNO Groblja Odravanje i ureenje UKUPNO

broj 11/2011 10 000.00 85 000.00 Cijena/kn 30 000.00 30 000.00 Cijena/kn 50 000.00 50 000.00

Red.br. 1.

Red.br. 1. 3. NEUJAM Red.br. 1. 2.

Javne i zelene povrine Ureenje i ienje zelenih povrina i mjeste Komunalno opremanje i zeleni otok UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje i upravljanje UKUPNO

Cijena/kn 30 000.00 30 000.00 60 000.00 Cijena/kn 30 000.00 30 000.00

Red.br. 1.

4. GORNJE SELO Red.br. 1. 2. 3. Javne i zelene povrine Ureenje zelenih povrina i mjesta Ureenje tandarca Komunalna oprema i zeleni otok UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje i upravljanje UKUPNO Groblje Odravanje i ureivanje UKUPNO Cijena/kn 30 000.00 50 000.00 15 000.00 95 000.00 Cijena/kn 30 000.00 30 000.00 Cijena/kn. 60 000.00 60 000.00

Red.br. 1.

Red.br. 1.

5. SREDNJE SELO Red.br. 1. 2. Javne i zelene povrine Ureenje zelenih povrina i mjesta Komunalna oprema i zeleni otok UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje i upravljanje UKUPNO Cijena/kn 25 000.00 15 000.00 40 000.00 Cijena/kn 20 000.00 20 000.00

Red.br. 1.

6 Red.br. 1.

Slubeni glasnik Opine olta Groblje Odravanje i ureenje UKUPNO

broj 11/2011 Cijena/kn 10 000.00 10 000.00

6. DONJE SELO Red.br. 1. 2. 3. 4. Javne i zelene povrine Ureenje zelenih povrina i mjesta Komunalna oprema i zeleni otok Popravak trga ispred bratske kue Ureenje svilaje-voda UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje i upravljanje UKUPNO Groblje Ureenje i odravanje Popravak zida na starom groblju UKUPNO Cijena/kn 25 000.00 20 000.00 10 000.00 10 000.00 65 000.00 Cijena/kn 20 000.00 20 000.00 Cijena/kn 30 000.00 20 000.00 50 000.00

Red.br. 1.

Red.br. 1. 2.

7. STOMORSKA Red.br. 1. 2. Javne i zelene povrine Ureenje zelenih povrina i mjesta Komunalna oprema i zeleni otok UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje i upravljanje UKUPNO Cijena/kn 50 000.00 45 000.00 90 000.00 Cijena/kn 30 000.00 30 000.00

Red.br. 1.

8. MASLINICA Red.br. 1. 2. 3. 4. Javne i zelene povrine Ureenje zelenih povrina i mjesta Komunalna oprema i zeleni otok Ureenje parkinga Ureenje vidikovca eula i idrinice UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje i upravljanje UKUPNO Groblje Odravanje i ureenje UKUPNO Cijena/kn 35 000.00 10 000.00 10 000.00 20 000.00 75 000.00 Cijena/kn 20 000.00 20 000.00 Cijena/kn 30 000.00 30 000,00

Red.br. 1.

Red.br. 1.

7

Slubeni glasnik Opine olta

broj 11/2011

9. GORNJA KRUICA Red.br. 1. Javna rasvjeta Rasvjeta na alu UKUPNO Cijena/kn 10 000.00 10 000.00

Napomena: Ugovorima o odravanju izmeu Komunalnog Basilija d.o.o. i Opine olta definirat e se po stavkama detaljna razrada predvienih aktivnosti. Ad 4) UREENJE MJESTAEVID. DATUM BR. BR. RAUNA RAUNA RAUNA 31.12.10. 714

PARTNER

33/11 BASILIJA

31.03.11.

63

30.05.11.

023-0606

30.05.11. 02.06.11.

113 128

30.06.11. 13.07.11.

168 202

26.07.11. 08.07.11. 26.07.11.

225 5

31.07.11. 31.07.11.

258 257

152/11 BASILIJA BRANITELJSKA UDRUGA 193/11 DUGA MASLINE UREENJE BETONIRANJE GRAVIA 199/11 BASILIJA (SPILICE) - PIKERA UREENJE PLAA U 234/11 BASILIJA STOMORSKOJ I ROGAU KOMUNALNO OPREMANJE POSTAVLJANJE VODOVODNE I ELEKTRO INSTALACIJE - KACOLA 277/11 BASILIJA (ROGA