SLU½BENI GLASNIK GRADA DARUVARA

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SLU½BENI GLASNIK GRADA DARUVARA

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  BJELOVARSKO BILOGORSKA UPANIJA

  GRAD DARUVAR

  SLUBENI GLASNIK

  GRADA DARUVARA

  __________________________________________________

  Godina XX Daruvar, 02. prosinca 2015. godine Broj 6

 • 297 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  AKTI GRADSKOG VIJEA

  1. Odluka o II. Izmjeni i dopuni

  Prorauna Grada Daruvara za

  2015. g.

  298

  2. II. Izmjena i dopuna Socijalnog

  programa iz Prorauna Grada

  Daruvara za 2015. g.

  324

  3. II. Izmjene i dopune Programa

  javnih potreba u kulturi Grada

  Daruvara za 2015. g.

  326

  4.

  Odluka o II. izmjenama i

  dopunama Programa gradnje

  objekata i ureaja komunalne

  infrastrukture za 2015. g.

  328

  5.

  Odluka o II. izmjenama i

  dopunama Programa odravanja

  komunalne infrastrukture za 2015.

  g.

  331

  6. Odluka o prihvaanju Programa

  rada Gradskog savjeta mladih

  Grada Daruvara

  337

  7. Poslovnik o radu Gradskog vijea

  Grada Daruvara 337

  8. Odluka o radnom vremenu

  ugostiteljskih objekata na

  podruju Grada Daruvara

  359

  9. Odluka o III. izmjenama i

  dopunama Odluke o visini

  spomenike rente Grada Daruvara

  361

  10. Odluka o II. izmjenama i

  dopunama Odluke o komunalnoj

  naknadi

  361

  11. Odluka o izmjenama i dopunama

  Odluke o porezima Grada

  Daruvara

  363

  12. Odluke o II. izmjeni i dopuni

  Odluke o nerazvrstanim cestama 365

  AKTI GRADONAELNIKA

  1. Odluka o odobrenju subvencije

  prijevoza uenika i studenata 375

  2. Odluka o davanju u najam

  poslovnog prostora u vlasnitvu

  Grada Daruvara Paviljona na

  375

  Trgu k. Tomislava Pelarstvu

  Daruvar d.o.o.

  3. Odluka o davanju u zakup dijela

  javne povrine k.br. 2830 k.o.

  Daruvar zakupniku TISAK d.d.

  376

  4. Odluka o dodjeli pomoi Marijanu

  Abdi za nabavku ogrijeva 376

  5. Odluka o dodjeli pomoi Borisu

  urevi za nabavku ogrijeva 377

  6.

  Odluka o dodjeli pomoi upi

  Presvetog Trojstva Daruvar za

  sufinanciranje projekta

  Caritasova kuhinja

  377

  7.

  Odluka o prodaji nekretnine u

  vlasnitvu Grada Daruvara k.br.

  2662/3 k.o. Daruvar putem javnog

  natjeaja

  377

  8.

  Odluka o II. izmjenama i

  dopunama Pravilnika o

  stipendiranju studenata Grada

  Daruvara

  378

  9.

  Odluka o imenovanju

  Povjerenstva za provedbu javnog

  natjeaja za prodaju nekretnine u

  vlasnitvu Grada Daruvara k.br.

  2662/3 k.o. Daruvar

  379

  10. Odluka o dodjeli pomoi Sanji

  ori u svrhu podmirenja trokova

  stanovanja

  380

  11. Odluka o dodjeli pomoi Svetlani

  Alavanja za osnovne ivotne

  potrebe

  380

  12. Odluka o dodjeli pomoi ekoj

  besedi Daruvar 380

  13. Plan Prijma na struno

  osposobljavanje bez zasnivanja

  radnog odnosa u 2016.g.

  381

  14. Odluka o dodjeli pomoi Tamari

  Mileti u svrhu podmirenja

  trokova stanovanja

  382

  15.

  Odluka o davanju u zakup dijela

  javne povrine k.br. 1446 k.o.

  Daruvar zakupniku

  DINOLORENA j.d.o.o.

  382

 • 298 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 299 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 300 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 301 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 302 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 303 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 304 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 305 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 306 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 307 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 308 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 309 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 310 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 311 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 312 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 313 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 314 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 315 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 316 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 317 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 318 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 319 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 320 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 321 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 322 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 323 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 324 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 325 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 326 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 327 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 328 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 329 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 330 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 331 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 332 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 333 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 334 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 335 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 336 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 337 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  REPUBLIKA HRVATSKA

  BJELOVARSKO-BILOGORSKA UPANIJA

  GRAD DARUVAR

  GRADSKO VIJEE

  KLASA: 023-01/14-01/51

  URBROJ: 2111/01-01-15-13

  Daruvar, 19. studeni 2015. g.

  Na temelju lanka 42. stavka 1. alineje 9.

  Statuta Grada Daruvara (Slubeni glasnik Grada

  Daruvara, broj 1/13), po prijedlogu

  gradonaelnika, Gradsko vijee Grada Daruvara na

  svojoj 22. sjednici odranoj 19. studenog 2015. g.

  donijelo je sljedeu

  O D L U K U

  I.

  Prihvaa se Program rada i financijski plan za

  2016. godinu, za Gradski savjet mladih Grada

  Daruvara.

  III.

  Ova Odluka stupa na snagu danom

  donoenja, a objavit e se u Slubenom glasniku

  Grada Daruvara.

  Potpredsjednik

  Gradskog vijea

  Marijan Fila, dr.med.vet, v.r.

  REPUBLIKA HRVATSKA

  BJELOVARSKO-BILOGORSKA UPANIJA

  GRAD DARUVAR

  GRADSKO VIJEE

  KLASA: 012-02/15-01/1

  URBROJ: 2111/01-01-15-1

  Daruvar, 19. studeni 2015.g.

  Temeljem lanka 41. Statuta Grada Daruvara

  (Slubeni glasnik Grada Daruvara, broj 1/13) i

  lanka 124. stavka 1. alineje 2. Poslovnika

  Gradskog vijea Grada Daruvara (Slubeni glasnik

  Grada, broj 6/09 i 1/13), po prijedlogu

  Povjerenstva za Statut i Poslovnik i prijedlogu

  gradonaelnika Grada Daruvara, Gradsko vijee

  Grada Daruvara na svojoj 22. sjednici odranoj 19.

  studenog 2015. godine donijelo je

  POSLOVNIK O RADU

  GRADSKOG VIJEA GRADA DARUVARA

  I. OPE ODREDBE

  lanak 1.

  Ovim Poslovnikom Gradskog vijea Grada

  Daruvara (u daljnjem tekstu: Poslovnik) utvruje se

  unutarnje ustrojstvo i nain rada Gradskog vijea

  Grada Daruvara (u daljnjem tekstu: Vijee) i to:

  - konstituiranje Vijea, poetak obavljanja dunosti vijenika i

  prestanak njihovog mandata,

  - izbor temeljnih radnih tijela, predsjednika i potpredsjednika

  Vijea,

  - prava i dunosti vijenika, - ustrojstvo Gradskog vijea, - odnos Gradskog vijea,

  gradonaelnika i Gradske

  uprave,

  - podnoenje izvjea gradonaelnika,

  - akti vijea, - postupak za donoenje odluka i

  drugih akata,

  - donoenje akata po hitnom postupku,

  - donoenje Prorauna i godinjeg izvjetaja o izvrenju

  Prorauna Grada,

  - poslovni red na sjednici, - zapisnici, - javnost rada, - prijelazne i zavrne odredbe, te

  druga pitanja od vanosti za rad

  Vijea