Slu¾beni potanski glasnik br. 43

 • View
  230

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Slu¾beni potanski glasnik br. 43

 • GODINA 4 20.05.2008. GODINE BROJ 43

  _____________________________________________________________________________ STRANA 1

  Pota Crne Gore DOO Podgorica -Odbor direktora- Broj: 00010-3421-6 Podgorica, 19.05.2008. godine Na osnovu lana 39 i 46 Statuta Pote Crne Gore Odbor direktora Pote na sjednici odranoj dana 19.05.2008. godine donio je

  PRAVILNIK o blagajnikom i raunskom poslovanju u

  Poti Crne Gore

  lan 1.

  (1) Ovim Pravilnikom o blagajnikom i raunskom

  poslovanju u Poti Crne Gore (u daljem tekstu: Pravilnik) ureuje se nain i postupak za obavljanje blagajnikog i raunskog poslovanja u potama i drugim organizacionim djelovima Pote Crne Gore.

  (2) Odredbe ovog Pravilnika kojima se ureuje postupak

  rada sa blagajnikim sredstvima primjenjuju se i na sve druge usluge koje obavlja pota, ako odgovarajuim upustvima nije drukije propisano.

  POJAM BLAGAJNIKIH SREDSTAVA

  lan 2.

  (1) Pod blagajnikim sredstvima , u smislu odredbi ovog

  Pravilnika , podrazumijeva se novac, vrednosni papiri, roba i ostale potanske vrijednosti (u daljem tekstu: blagajnika sredstva).

  (2) Pod nalogom za plaanje, u smislu odredbi ovog

  Pravilnika , podrazumijevaju se nalog za prenos i nalog za uplatu, u skladu sa propisima o instrumentima platnog prometa.

  POJAM BLAGAJNIKOG POSLOVANJA

  lan 3.

  (1) Pod blagajnikim poslovanjem, u smislu odredbi ovog

  Pravilnika , podrazumijeva se prijem i isplata gotovog novca, rukovanje gotovinom u blagajni i prijem i predaja novca.

  POJAM RAUNSKOG POSLOVANJA

  lan 4.

  (1) Pod raunskim poslovanjem, u smislu odredbi ovog

  Pravilnika , podrazumijeva se voenje raunske dokumentacije o prihodima, primanjima i izdavanjima

  blagajnikih sredstava, kao i rukovanje raunskom dokumentacijom koja se odnosi na rad blagajne ( u daljem tekstu: rauni).

  VRSTE PRIHODA

  lan 5.

  (1) Pod pojmom prihodi, u smislu odredaba ovog Pravilnika , podrazumijevaju se novana sredstva ostvarena prodajom usluga, potanskih vrijednosti i robe.

  (2) U potama se ostvaruju sljedee vrste prihoda:

  1) prihodi od potanskih usluga u unutranjem i meunarodnom saobraaju (univerzalne i rezervisane potanske usluge);

  2) prihodi od prodaje potanskih vrijednosti i trgovake robe;

  3) prihodi od kurirskih usluga; 4) prihodi od usluga elektronskog saoptenja (

  telegrami, fax usluge); 5) prihodi od usluga telefonskih govornica; 6) ostali prihodi.

  NAIN I USLOVI NAPLATE PRIHODA

  lan 6.

  (1) Korisnici mogu plaati usluge i kupovati potanske

  vrijednosnice i trgovaku robu: 1) gotovinom; 2) bezgotovinskim sredstvima plaanja.

  (2) Naplata pojedinih prihoda vri se:

  1) prije izvrene usluge - u sluajevima utvrdjenim ugovorom,

  2) prilikom izvrenja usluge, 3) poslije izvrenja usluge - u sluajevima

  utvrdjenim ugovorom.

  PLAANJE GOTOVINOM

  lan 7.

  (1) Prihodi naplaeni u gotovini uplauju se dnevno u korist rauna Pote Crne Gore, u skladu sa ovim Pravilnikom.

  BEZGOTOVINSKA SREDSTVA PLAANJA

  lan 8.

  (1) Korisnici mogu plaati usluge, kupovati potanske

  vrijednosnice i trgovaku robu sledeim bezgotovinskim sredstvima plaanja:

  1) nalogom za plaanje ;

  IZLAZI JEDNOM U TRI MJESECA I PO POTREBI POTA CRNE GORE DOO PODGORICA D.O.O.

  RUKOPISI SE PRIMAJU DO 20. U MJESECU U KOME IZLAZI

  I. OPTE ODREDBE

 • GODINA 4 20.05.2008. GODINE BROJ 43

  _____________________________________________________________________________ STRANA 2

  2) u skladu sa ugovorom zakljuenim sa Potom Crne Gore;

  3) karticama; 4) internetskim (elektronskim) nalogom ; 5) drugim zakonskim sredstvima plaanja u

  skladu sa odgovarajuim uputstvom Pote Crne Gore.

  PLAANJE NALOGOM

  lan 9.

  (1) Plaanje usluga , potanskih vrijednosti i robe korisnik usluge moe vriti i nalogom za plaanje, a kao dokaz da je plaanje izvreno, korisnik usluga predaje poti primjerak naloga ovjeren od strane poslovne banke korisnika.

  (2) Prilikom prijema naloga radnik pote obavezno

  provjerava jesu li na nalogu pozivi na broj ispravno uneseni i da li iznos koji je uplaen odgovara visini duga, odnosno usluge.

  (3) Radnik pote ne moe kao dokaz primiti neovjereni

  nalog. (4) Za svaki primljeni nalog za plaanje roba i usluga

  pota je duna da korisniku obezbijedi predraun odnosno raun.

  PLAANJE NA OSNOVU UGOVORA

  lan 10.

  (1) Pota i pojedini korisnici usluga mogu sklopiti

  ugovor: 1) o prodaji potanskih vrijednosti i trgovake

  robe; 2) o plaanju usluga na kredit; 3) o plaanju usluga avansom.

  (2) Ugovorom se odreuju meusobna prava i obaveze

  ugovornih strana, kao i nain i uslovi plaanja. (3) Pota je obavezna da , nakon prijema ugovora,

  podatke iz ugovora unese u aplikaciju na koji nain se formira popis ugovora.

  (4) Ugovore sa korisnicima usluga mogu zakljuiti samo

  pote koje su za te poslove ovlaene odlukom poslovodstva Pote Crne Gore.

  PRODAJA POTANSKIH VRIJEDNOSTI

  I TRGOVAKE ROBE NA OSNOVU UGOVORA

  lan 11.

  (1) Prodaju potanskih vrijednosti i trgovake robe na osnovu ugovora mogu obavljati samo one pote koje su navedene u ugovoru sklopljenom izmeu Pote i korisnika, na nain i pod uslovim odreenim ugovorom.

  (2) Na osnovu ugovora korisnici mogu potanske

  vrijednosti i trgovaku robu plaati gotovinom ili nalogom za plaanje, a moe se odobriti kreditiranje, odnosno plaanje uz odlaganje.

  (3) Blie se odredbama Pravilnika uredjuje nain i postupak prodaje potanskih vrijednosti i trgovake robe na osnovu ugovora .

  PLAANJE USLUGA NA KREDIT

  lan 12. (1) Korisnik koji ispunjava uslove utvrene propisima

  Pote , a zainteresovan je za plaanje potarine na kredit, zakljuuje ugovor sa nadlenom potom ili Potom Crne Gore.

  (2) Ugovorom se ureuju meusobna prava i obaveze u

  vezi s primjenom tehnolokih propisa , rokovima, nainu plaanja i drugo.

  (3) Prijem poiljaka se obavlja u skladu sa propisima pote

  za obavljanje potanskih i kurirskih usluga, uz potovanje uslova utvrenih ugovorom. Vrijeme i nain obrade i dostavljanja dokumentacije propisuje Pota Crne Gore.

  PLAANJE USLUGA AVANSOM

  lan 13. (3) Plaanje usluga avansom obavlja se na osnovu ugovora

  sklopljenog izmeu pote, odnosno organizacionog dijela pote koji je ovlaen i zainteresovanog korisnika usluga. Ugovorom se,izmedju ostalog , odreuje i iznos avansa koji je korisnik obavezan uplatiti na raun pote, nain i postupak izdavanja predrauna, odnosno rauna i druga pitanja od znaaja za obavljanje usluge.

  (4) Prijem poiljaka se obavlja u skladu sa propisima Pote

  za obavljanje potanskih i kurirskih usluga, uz potovanje uslova utvrenih ugovorom.

  (5) Nain i vrijeme ispostavljanja rauna i postupak s

  dokumentacijom odreuje pota.

  (6) Za svakog korisnika avansa, radi praenja stanja na raunu i redovne popune utroenog iznosa avansa, pota je obavezna voditi Pregled utroenog avansa (Obr-R7) saglasno tekstu obrasca. Korisnik je u skladu sa sklopljenim ugovorom obavezan imati dovoljan iznos na raunu za pokrie potarine za predate poiljke.

  IZDAVANJE RAUNA

  lan 14. (1) Radnik pote e korisniku potanskih usluga izdati

  raun izlistan iz Potanskog informacionog sistema (u daljem tekstu: PIS), a u nemogunosti izlistavanja rauna iz PIS-a, raun se izdaje na propisanom obrascu rauna Pote Crne Gore (P-27) , u skladu sa tehnikim mogunostima Pote.

  (2) Kod prodaje usluga i robe, kada se plaanje vri na

  osnovu rauna kojeg ispostavlja Pota Crne Gore, na trebovanju odnosno narudbenici, korisnik je duan upisati svoj matini broj odnosno PIB i PDV .

  (3) Formu, obrazac i sadraj rauna propisuje Pota Crne

  Gore.

 • GODINA 4 20.05.2008. GODINE BROJ 43

  _____________________________________________________________________________ STRANA 3

  (4) Odgovarajuim uputstvom Pote Crne Gore blie se propisuje postupak i nain izdavanja rauna i vodjenje evidencije o istim.

  BLAGAJNIKA SREDSTVA

  lan 15.

  (1) Pod blagajnikim sredstvima, u smislu ovog

  Pravilnika , podrazumijevaju se:

  1) gotov novac (domai i strani); 2) potanske vrijednosti i trgovaka

  roba; 3) ekovi domaeg i stranog izdanja; 4) druga blagajnika sredstva.

  (2) Blagajnika sredstva uvaju se zakljuana u

  odgovarajuim kasama.

  BLAGAJNE U POTAMA

  lan 16. (1) Pod blagajnom, u smislu odredbi ovog Pravilnika ,

  podrazumijeva se mjesto na kojem se obavljaju poslovi u vezi s rukovanjem blagajnikim sredstvima i voenjem raunske dokumentacije.

  (2) U svakoj poti postoji glavna blagajna i odgovarajui

  broj pomonih blagajni, u zavisnosti od organizacije pote i veliine potanskog saobraaja.

  GLAVNA I POMONE BLAGAJNE

  lan 17.

  (1) Glavna blagajna u poti je mjesto na kojem se

  svakodnevno objedinjava dnevni promet blagajnikih sredstava i utvruje raunsko stanje cjelokupnog novanog poslovanja, kao i poslovi trebovanja, izdavanja, snabdijevanja pomonih blagajni i uvanja potanskih vrijednosti i trgovake robe, i voenje raunske dokumentacije. U glavnoj blagajni ili u nekom drugom za to