Smart Kartice - Platne Kartice

Embed Size (px)

Text of Smart Kartice - Platne Kartice

SEMINARSKI RAD:

Smart kartice Platne kartice

Sadrajta je SmartCard?................................................................................................................4 Memorijske kartice..........................................................................................................6 CPU I MPU mikroprocesorske viefunkcionalne kartice................................................7 Smart kartice u naoj zemlji...............................................................................................19 Smart kartice - sutra...........................................................................................................30 Platne kartice Delta banke.................................................................................................32 DVE GODINE POSLOVANJA PLATNIM KARTICAMA..........................................32 DELTA BANKE................................................................................................................32 DOGADJAJI KOJI SU OBELEZILI POSLOVANJE PLATNIM KARTICAMA..........33 PLATNE KARTICE SA ZNAKOM..............................................................................33 DELTA BANKE...............................................................................................................33 VRSTE PRE PAID KARTICA....................................................................................34 1. Maestro pre paid kartice..........................................................................................34 VRSTE DEBITNIH KARTICA......................................................................................34 Maestro debitne kartice..................................................................................................35 Maestro 30 debitne kartica.............................................................................................35 3. Debitni program VISA ELECTRON......................................................................36 Gde moete dobiti Visa ELECTRON kartice?..........................................................36 VRSTE KREDITNIH KARTICA...................................................................................37 1. Standard MasterCard kreditne kartice......................................................................37 2. Visa classic kreditne kartice.......................................................................................38 3. Gold Master i Vissa Gold kreditne kartice................................................................39 VRSTE BUSINESS KARTICA........................................................................................41 Business Master Card ..................................................................................................41 .....................................................................................................................41 Visa Business Gold........................................................................................................42 3. Visa Business Electron..............................................................................................42 AFFINITY KARTICE.......................................................................................................42 1. Red Star Maestro debitna kartica............................................................................42 2. Red Star Standard MasterCard kreditna kartica......................................................43 BROJKE I OEKIVANJA................................................................................................43 1. Finansijski pokazatelji...............................................................................................43 Dobitak po osnovu kamata.........................................................................................44 Dobitak po osnovu nakanada i provizija....................................................................44 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA...........................................................45 DOBITAK PRE OPOREZIVANJA..........................................................................45 DOBITAK POSLE OPOREZIVANJA.....................................................................45 Na dan 31. decembra 2003.godine.................................................................................46 AKTIVA....................................................................................................................46 Ukupna aktiva............................................................................................................47 PASIVA.....................................................................................................................47 Ukupne obaveze.........................................................................................................47 KAPITAL..................................................................................................................47 Ukupan kapital...........................................................................................................47

Ukupna pasiva............................................................................................................47 VANBILANSNE POZICIJE.....................................................................................47 2. Struktura korisnika kreditnih kartica.........................................................................47 3. Uee u prometu MasterCard karticom i karticama ostalih banaka ........................49 4. Statistika dinamika izdavanja kartica.......................................................................50 5. POS I ATM mrea.....................................................................................................51 Zakljuak............................................................................................................................52 Literatura............................................................................................................................53

ta je SmartCard?Termin SmartCard (smart kartica) se u irem kontekstu koristi za opisivanje bilo koje kartice koja ima mogunost da dovede u vezu informaciju sa pojedinom aplikacijom, kao to je magnetna, optika, memorijska i mikroprocesorska kartica. Meutim, mnogo je preciznije protumaiti memorijske i mikroprocesorske kartice kao smart kartice. Reljefna kartica ima ispupenja. Ispupenja omoguavaju da tekstualne informacije sa kartice budu prebaene na papir korienjem jednostavnih i jeftinih ureaja. ISO 7811 specificira formu, veliinu, visinu ispupenja, kao i poziciju. Prenos informacija preko ispupenja moe se initi primitivnim, ali jednostavnost ovog sistema ga je uinila iroko rasprostranjenim. Magnetna kartica ima deo magnetne trake (materijala) privren za njenu povrinu. Ovo je standardna tehnologija koja se koristi za bankarske platne kartice. Meunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) svojim standardom 7810: "Identifikaciona kartica fizike karakteristike" definie fizike osobine kao to su fleksibilnost, temperaturni opseg i dimenzije za tri razliita formata kartica (ID-1, ID-2 i ID-3). Standard za inteligentne kartice, ISO 7816 je zasnovan na ID-1 formatu. U ovom poglavlju se opisuje nekoliko razliitih vrsta ID-1 kartica. Jedan tip kartica je posebno znaajan, tzv. kriptografska koprocesorska kartica, koja postaje vrlo vana za bezbednost raunarskih mrea i PC sistema. Optike kartice su veliine bankarskih kartica i one predstavljaju plastine kartice koje koriste neku vrstu lasera za pisanje i itanje sa njih.

Slika 1. Smart kartice Inteligentnim (smart) karticama se obino smatraju kartice sa integralnim kolom. One su najnoviji i najpametniji deo u porodici ID-1 i zasnovane su na seriji standarda ISO 7816. Ovi tipovi kartica pruaju daleko vee mogunosti i kapacitete uvanja podataka. Verovatno je najvanije da podaci koji se uvaju mogu biti zatieni od

neovlaenog pristupa, meanja i ugroavanja. Funkcije vezane za memoriju kao to su itanje, upisivanje i brisanje mogu biti vezane za specifine uslove, upravljane i od hardvera i od softvera. Druga prednost inteligentnih kartica je i njihova vea pouzdanost i dui vek trajanja. Inteligentna kartica je plastina kartica sa ugraenim ipom koja skladiti i prenosi podatke izmeu korisnika. Ovi podaci imaju veze ili sa vrednou, korisnom informacijom i skladite se i obrauju unutar ipa na kartici, ili se uvaju u memoriji. Podaci na kartici se prenose preko itaa koji je deo raunarskog sistema. Osnaeni sistemi inteligentnih kartica su danas u irokoj upotrebi zahvaljujui nekolicini kljunih aplikacija ukljuujui zdravstvenu zatitu, bankarstvo, preduzetnitvo i transport. Sve aplikacije mogu imati koristi od dodatnih pogodnosti i bezbednosti koje omoguava inteligentna kartica. Inteligentne kartice predstavljaju tehnologiju koja omoguava razliite primene lako prilagodljive potrebama korisnika. U skladu sa tim, poznavanje prirode inteligentne kartice omoguava stvaranje razumljivog koncepta i efikasnih sistema. Inteligentna kartica je veliine kreditne kartice. Ima ugraen poseban tip integralnog kola koji uva informacije u elektronskoj formi i upravlja upotrebom i nainom korienja ovih podataka. Ovim podacima se moe lako, bezbedno i precizno pristupiti pomou razliite opreme za obradu podataka u elektronskoj formi. Ova jedinstvena kombinacija znai da je inteligentna kartica medij za prenos informacija i interfejs izmeu korisnika i maine. Inteligentne kartice se definiu u skladu sa vrstom ipa ugraenog u karticu i njegovih sposobnosti. Postoji veoma mnogo mogunosti koje se mogu izabrati kada dizajniramo neki sistem. Poveani nivo mogunosti obrade, fleksibilnost i koliina memorije poveavaju trokove. Kartice sa jednom funkcijom su esto najefikasnije reenje. Treba izabrati pravi tip inteligentne kartice za odgovarajuu aplikaciju uporeujui trokove, funkcionalnost i zahtevani nivo bezbednosti. Smart kartice lie na kr