Click here to load reader

SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha University wichai/887120Course... · PDF file 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha University...

 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2202-4418, 0-2202-4511 โทรสาร 0-2354-3299

  www.dip.go.th

  ติดอาวุธทางปัญญา เสริมสร้างแรงบันดาลใจ SMEs ไทยทั่วประเทศ

  ถอดสมการความสำ�เร็จ�12�SMEs

  SM Es�A+

  �ถอดสมการความสำ�เร็จ�12�SM Es

  พลังของคนตัวเล็ก SMEs

  สนับสนุนการสร้างพลังโดย

 • ติดอาวุธทางปัญญา เสริมสร้างแรงบันดาลใจ SMEs ไทยทั่วประเทศ

  ถอดสมการความส�าเร็จ 12 SMEs

 • SMEs A+

  SMEs A+ เอสเอ็มอี เอพลัส เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ ISBN 978-974-7991-70-3 พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2553

  จ�านวน 5,000 เล่ม

  เจ้าของ ส�านักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์ : 0-2202-4499, 0-2202-4521

  โทรสาร : 0-2354-3206, 0-2354-3291

  ด�าเนินงาน นางสาวศราวณีย์ ศรีเนาวรัตน์ ผู้อ�านวยการส่วนสร้างสังคมการประกอบการ

  ส�านักพัฒนาผู้ประกอบการ

  นางสาวเกษมณี หมั่นท�าการ นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ช�านาญการพิเศษ

  นางอารยา ด�ารงศักดิ์ นักวิชาการอุตสาหกรรมช�านาญการพิเศษ

  นางสาวสายสัมพันธ์ จิรวุฒิกุล นักวิชาการอุตสาหกรรมช�านาญการ

  นางสาวปาณทิพย์ เปลี่ยนโมฬี นักวิชาการอุตสาหกรรมช�านาญการ

  นางละออ ธ�ารงธีระกุล บรรณารักษ์ช�านาญการ

  นางสาวจงกลณี เขจรานนท์ นักวิชาการอุตสาหกรรมช�านาญการ

  นายสุเมธ พิมพ์แก้ว นักวิชาการอุตสาหกรรม

  นางอัมราภรณ์ มีบ�ารุง ช่างอุตสาหกรรม ชั้น 2

  ผลิตและสร้างสรรค์โดย บริษัท เปเปอร์คอรัส จ�ากัด 32/9 ม.นัทยา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

  กรุงเทพฯ 10170

  โทรศัพท์ : 0-2887-4830, 08-1699-5315

  โทรสาร : 0-28874830

 • นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 • SMEs A+

  สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

  การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นยุทธศาสตร์

  ส�าคัญของรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากความเข้มแข็งของ SMEs จะมส่ีวนส�าคญัในการสนบัสนนุให้โครงสร้างเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมโดยรวมของ

  ประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้

  ผูป้ระกอบการ SMEs เหล่านี ้แม้จะเป็นองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ทว่า มคีวามส�าคญัในฐานะเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ทีส่�าคญัของประเทศ ไม่ว่าจะ

  เป็นในภาวะเศรษฐกิจปกติ หรือ ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

  กระนัน้ SMEs ไทยไม่อาจหยดุตนเองเพยีงเท่านี ้การสร้างตนเองให้เข้มแขง็เพือ่ แข่งในตลาดสากลเป็นสิง่จ�าเป็น โดยเฉพาะเมือ่นโยบายการเปิดการค้าเสรเีริม่มผีล

  ใช้บงัคบั ตลอดจนข้อตกลงระดบัภาคต่ีางๆ ทีเ่กดิขึน้ กเ็ท่ากบัเป็นการเปิดกว้างให้คู่

  แข่งขันมาท้าแข่งถึงหน้าประตูบ้าน แต่ขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสของ SMEs ไทย ด้วยเช่นกัน ที่จะไปแสดงฝีมือในต่างประเทศ ซึ่งการจะยกระดับการแข่งขันเช่นนั้น

  ได้ SMEs และภาคอุตสาหกรรมไทยต้องปรับตัวในทุกๆ ด้าน ทั้งการเพิ่มผลผลิต การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ให้ทนัต่อกระแสความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้

  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานหลักใน

  การก�ากบัดแูลวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม จงึได้ด�าเนนิงานในหลายโครงการ

  เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจ เพิ่มศักยภาพและขีดความ

  สามารถในการแข่งขนัให้แก่วสิาสหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมวีตัถปุระสงค์

 • 5

  เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นรูป

  ธรรม รวมทั้งสร้างช่องทางและโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ การวิเคราะห์เรื่องการ

  ตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการ อันเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการสร้าง

  ความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป

  ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทั้ง 12 รายที่ได้รับการคัด

  เลือกให้เป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จ (SMEs Success Story) เพือ่เป็นต้นแบบให้ผูป้ระกอบการรายอืน่ๆ และขอเป็นก�าลงัใจให้ผูป้ระกอบ การทุกท่าน ประสบผลส�าเร็จในธุรกิจที่ทุกท่านก�าลังด�าเนินการอยู่ทุกประการ

  นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 • นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 • 7

  สารปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  กระทรวงอตุสาหกรรมถอืเป็นหน่วยงา