Smjernice makroekonomske i fiskalne politike 2014

 • View
  28

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Smjernice makroekonomske i fiskalne politike je dokument koji priprema Ministarstvo finansija Crne Gore, a usvaja ga Vlada.Kao takav, dokument ini osnov za pripremu godinjeg Zakona o budetu za narednu godinu.

Transcript

 • 1

  CRNA GORA

  MINISTARSTVO FINANSIJA Broj: 09- Podgorica, 12.05.2014.godine

  VLADA CRNE GORE

  PODGORICA

  U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2014. godinu, dostavljamo Predlog smjernica makroekonomske i fiskalne politike za period od 2014-2017. godine, koji je pripremilo Ministarstvo finansija, na razmatranje i usvajanje.

  S potovanjem,

  MINISTAR, dr Radoje ugi

 • 2

  VLADA CRNE GORE Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem Komisija za politiki sistem, unutranju i vanjsku politiku

  Formular za podnoenje materijala za diskusiju

  1. Mjesto i datum Podgorica, 12.05.2014. godine

  2. Predlaga dokumenta MINISTARSTVO FINANSIJA

  3. Naziv dokumenta Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period od 2014-2017. godine

  4. Poglavlje iz Programa rada Vlade (ako je predvidjeno Programom)

  Tematski dio

  5. Sektor Ekonomska politika i finansijski sistem

  6. Da li je dokumenat ve diskutovan na KEPIF-u? (ako je odgovor NE prei na sljedeu taku)

  Ne

  7. Kratak rezime materijala i osnovna pitanja za diskusiju (problemi/otvorena pitanja).

  Ministarstvo finansija, shodno Zakonu o budetu i fiskalnoj odgovornosti, u obavezi je da utvrdi Smjernice makroekonomske i fiskalne

  politike za period od 2014-2017. godine, koje predstavljaju najznaajniji input za pripremu Budeta za 2015. godinu i Pretpristupnog

  ekonomskog programa za Crnu Goru 2014-2017. Ovim dokumentom se obezbjeuje kreiranje konzistentne ekonomske politike,

  identifikuju potencijali i ogranienja i definiu mjere za ostvarivanje dinaminijeg ekonomskog rasta. Istovremeno, dokument sadri

  srednjoroni makroekonomski i fiskalni okvir, na osnovu koga se utvrdjuju limiti potronje, po ekonomskoj klasifikaciji i po potroakim

  jedinicama prvog reda. Limiti potronje, shodno navedenom zakonu, obavezujui su za 2015. godinu i indikativni za naredni srednjoroni

  period.

  8. Predlog zakljuaka za KEPIF / Vladu

  Vlada je na sjednici od ________aprila 2014.godine donijela sljedee zakljuke:

  1. Vlada je usvojila Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period od 2014-2017. godine.

  2. Zaduuje se Ministarstvo finansija da, do 31. maja 2014. godine, pripremi i dostavi potroakim jedinicama uputstvo za pripremanje budeta za 2015. godinu.

  3. Zaduuju se resorna ministarstva da, nakon konsultacija sa potroakim jedinicama koje su u njihovoj nadlenosti, dostave Ministarstvu finansija popunjene budetske cirkulare, najkasnije do 31. jula 2014. godine.

  9. Osoba za kontakt i broj telefona

  Iva Vukovi, broj tel. 241-405 mr Nikola Vukievi, br.tel.243-274

 • 3

  CRNA GORA

  MINISTARSTVO FINANSIJA

  Direktorat za ekonomsku politiku i razvoj

  Direktorat za budet

  Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za

  period od 2014-2017. godine

  April, 2014.

 • 4

  SADRAJ

  UVODNE NAPOMENE................................................................................................................5

  I SREDNJORONI CILJEVI EKONOMSKE POLITIKE.......................................................................6

  II EKONOMSKI OKVIR................................................................................................................11

  2.1. Makroekonomska kretanja u 2013. i poetkom 2014....................................................11

  2.2. Makroekonomski scenario za period 2014-2017. ..........................................................13

  III JAVNE FINANSIJE

  3.1. Javne finansije i javni dug............................................................................................16

  3.1.1. Srednjoroni ciljevi fiskalne politike...................................................................16

  3.1.2. Kretanja javnih finansija u 2013..........................................................................17

  3.1.3. Projekcije javnih finansija za period 2014-2017..................................................19

  3.1.4. Fiskalni rizici za period 2014-2017.......................................................................21

  3.1.5. Dravni dug i garancije.......................................................................................22

  3.2. Kvalitet javnih finansija...............................................................................................24

  IV SREDNJORONI BUDETSKI OKVIR......................................................................................26

  3.1. Izdaci budeta Drave.................................................................................................27

  3.2. Tekui budet i budet dravnih fondova......................................................................29

  3.3. Kapitalni budet.........................................................................................................34

  3.4. Transakcije finansiranja..............................................................................................35

  V LIMIT POTRONJE...............................................................................................................36

  5.1. Utvrivanje limita potronje........................................................................................36

  5.2. Limiti potronje potroakih jedinica prvog reda..........................................................38

  5.3. Limiti potronje u tekuem i budetu dravnih fondova.................................................39

  VI KRITERIJUMI FISKALNE ODGOVORNOSTI.............................................................................42

  6.1. Uslovi utvreni numerikim fiskalnim pravilima............................................................42

  6.2. Uslovi utvreni limitima budetske potronje...............................................................43

  ANEX.....................................................................................................................................45

 • 5

  UVODNE NAPOMENE

  Prioritet ekonomske politike, u narednom srednjoronom periodu, je ostvarivanje dinaminijeg privrednog rasta. Iako je crnogorska ekonomija izala iz faze recesije, oporavak je usporen. S tim u vezi, sprovoenje strukturnih i reforme finansijskog sektora, kao i aktivnosti u pravcu smanjenju nivoa javnog duga, su najvaniji preduslovi obezbjeivanja odrivog ekonomskog rasta i razvoja u narednom periodu. Ostvareni napredak na planu fiskalne odrivosti neophodno je zadrati i pojaati u godinama koje slijede. U tom cilju, neophodno je smanjiti nivo javnog duga, izmeu ostalog, i smanjenjem trokova njegovog finansiranja. Istovremeno, treba nastaviti uspostavljeni proces fiskalne konsolidacije, prvenstveno, daljim smanjenjem neproduktivne potronje i primjenom vaeih poreskih stopa, uz zadravanje mogunosti njihove korekcije u ekstremnim uslovima. Pored toga, proirenje poreskog kapaciteta implementacijom mjera na suzbijanju sive ekonomije, kao kljune biznis barijere, i dalje e biti u fokusu ekonomske politike. Crnogorska eurizovana ekonomija, kao mali i otvoren sistem, osjetljiva je na kretanja u meunarodnom okruenju. U tom smislu, mjerama ekonomske politike, koja se u uslovima ograniene primjene instrumenata monetarne politike svodi na mjere fiskalne politike, mora se reagovati u pojednim fazama ekonomskog ciklusa, kako bi se prilagodili, ne samo internim, ve i promjenama u eksternom okruenju. Kao instrument za obezbjeenje dugorone fiskalne stabilnosti, uvedena su numerika fiskalna pravila odnosno da nivo deficita ne smije da pree 3% BDP-a, a nivo javnog duga 60% BDP-a, kao i trogodinji fiskalni okvir. U skladu sa principima fiskalne konsolidacije, nivo javnog duga moe rasti samo ako je u funkciji rasta ekonomije, odnosno ako se njime finansira realizacija razvojnih i infrastrukturnih projekata. Istovremeno, potovanje fiskalnih pravila utie na poveanje kredibiliteta crnogorske ekonomije i njen kreditini rejting.

 • 6

  I SREDNJORONI CILJEVI EKONOMSKE POLITIKE

  Integracija crnogorske ekonomije u evropski ekonomski prostor i globalno trite je preduslov njenog dugoronog rasta i razvoja. To podrazumijeva prihvatanje i potovanje principa i normi koje ine osnov evropske razvojne politike i globalnih razvojnih ciljeva. Otvorena ekonomija determinie svaku malu dravu, stoga se teite treba staviti na jaanje njene konkurentnosti kroz irenje trita. Da bi Crna Gora dostigla status razvijene, dinamine i moderne drave njen razvoj dugorono treba da poiva na valorizaciji komparantivnih prednosti koje bi, kroz poboljanja u oblastima znanja, nauke, tehnologija i inovacija, doprinijele veoj produktivnosti, a time i poveanoj medjunarodnoj konkurentnosti zemlje. Ovo su kljuni elementi modela razvoja, koji e rezultirati dinaminim, odrivim i inkluzivnim rastom, odnosno ostvarivanjem stratekog razvojnog cilja- rast ivotnog standarda i poveanje bogatstva svih graana. U ostvarivanju navedenih ciljeva Crna Gora je suoena sa brojnim izazovima, na globalnom i nacionalnom nivou, koji se odnose na:

  produeno trajanje, odnosno novi uticaji ekonomske krize, koji su uslovili poveanje nelikvidnosti privrede, kao i poveanje socijalnog pritiska, zbog gubitka radnih mjesta;

  nivo interesovanja investitora za nova ulaganja;

  kreditnu aktivnost, nedovoljnu za ubrzaniji privredni rast i razvoj, praenu visokim nivoom nekvalitetnih kredita (non performing loans - NPL);

  slabosti u funkcionisanju trita rada, uz izraenu strukturnu nezaposlenost i nezaposlenost mladih sa visokim obrazovanjem;

  nepovoljnu strukturu i nediverzifikovanu privredu, sa niskom konkurentnou domaih proizvoaa, uz visok stepen uvozne zavisnosti i koncentraciju izvoza na nekoliko