15
Smrt na Dedinju U novinama se moglo pročitati da se navršilo pet meseci kako jugoslovenske republike ne uspevaju da se dogovore oko vanbudžetskog bilansa federacije. Tito: U Beogradu je centar kontrarevolucije Savka Dabčevi! "učar na mitingu u #agrebu $%ST%&'( )S*( je maj +,-+. Svi jugoslovenski dnevni listovi i veš tavaju o velikom narodnom mitingu u #agrebu/ na kome je pred više od +01.111 ljudi govorila pr edsednica '" S" 2rvatske Savka Dabčevi! 3 "učar . "ri tik ovala je 4rvatske separatiste i nji4ove namere da rabiju 5ugoslaviju 6kakva nam je u interesu i kak vu želimo7/ a vel ik osrpske šoviniste je osudila što 6nam nude 5ugoslavi ju kakvu ne želimo i ne!emo7. 8ovorila je o doprinosu #agreba i 2rvatske pobedi nad faš i mom/ pominj ala 4rvatsku državnost i suverenos t/ kovala u vede politiku '" S" 2rvatske o radikalnoj decentrali aciji i demontiranju saveni4  jugoslovenski4 institucija/ koju su ona i njeni saradnici promovisali godinu dana ranije. *e9u br oj nim transparenti ma mogl i su se pr oč itati i ovi: 6Tito doži votn i predsjednik7/ 6U9imo u S" i mijenjajmo ga7/ 6to je više kleveta i laži/ S"2 nam je miliji i draži7/ 6Druže Tito mi ti vjerujemo7/ 62o!emo čiste račune7/ 6;ivjelo  jedinstvo i ravnopravnost 2rvata i Srba u 2rvatskoj7/ 6&išak rada radnicima7/ 6Suverena država je pravo 4rvatskog i ostali4 naroda S<=57/ 6Tražimo usvajanje ustavni4 amandmana7/ kojima je otvaran proces pretvaranja jugoslovenske federacije u konfederaciju.  T og dana novinari i #agreba javljaju da se 6bojaan da #agrepčani ne!e uspeti dostojno da ugoste karavan prijateljstva i Beograda pokaala neopravdanom7. Beogradska 6>oli tik a7 piše da i godine u godinu opada br oj jugoslovenski4 porodica koje godišnji odmor provode van mesta stanovanja. "ažu da je +,??. na letovanje išlo ?? odsto jugoslovenski4 porodica/ a četiri godine kasnije samo oko 01 odsto. )ve/ +,-+/ bi!e i4/ kažu/ još manje/ jer !e boravak na 5adranu biti a @1 odsto skuplji nego prošle godine. U novinama se moglo pročitati da se navršilo ve! pet meseci kako jugoslovenske republike ne uspevaju da se dogovore oko vanbudžetskog bilansa federacije. )kr užni sud u Beogradu abranio je prvi broj beogradsk og lis ta 6<leš7 bog objavl jivanja foto3reportaže o Almu Dušana *akavejev a 6 . =. ili misterije or gani ma7. Tvrde da fotogr aAje/ isto kao i Alm/ 6duboko vre9a ose!anja poš tova nja7 pr ema Sta ljin ovom pr et4odniku/ ikoni ruski4 bol jševik a/ 6dr ugu &ladimiru (ljiču Cenjinu7. ( Bona je stigla vest da je američki dolar u #apadnoj $emačkoj a vikend pao a deset odsto u odnosu na nemačku marku. #% &= %>omi njao je Ti to u svom i l aga nju 6kont rar evolucionarne sna ge7 na Beogradskom uni ver itetu i kriti č ki intonirane tek stove beogradski4 listova 6Student7 i 65ež7/ koji su ga mesecima iritirali/ a uspla4ireno je govorio i o

Smrt Na Dedinju

  • Upload
    -

  • View
    224

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Smrt Na Dedinju

8/15/2019 Smrt Na Dedinju

http://slidepdf.com/reader/full/smrt-na-dedinju 1/15

Smrt na DedinjuU novinama se moglo pročitati da se navršilo pet meseci kako jugoslovenskerepublike ne uspevaju da se dogovore oko vanbudžetskog bilansa federacije. Tito:U Beogradu je centar kontrarevolucije

Savka Dabčevi! "učar na mitingu u #agrebu$%ST%&'()S*( je maj +,-+. Svi jugoslovenski dnevni listovi iveštavaju o velikomnarodnom mitingu u #agrebu/ na kome je pred više od +01.111 ljudi govorilapredsednica '" S" 2rvatske Savka Dabčevi! 3 "učar. "ritikovala je 4rvatskeseparatiste i nji4ove namere da rabiju 5ugoslaviju 6kakva nam je u interesu ikakvu želimo7/ a velikosrpske šoviniste je osudila što 6nam nude 5ugoslavijukakvu ne želimo i ne!emo7. 8ovorila je o doprinosu #agreba i 2rvatske pobedinad fašimom/ pominjala 4rvatsku državnost i suverenost/ kovala u vedepolitiku '" S" 2rvatske o radikalnoj decentraliaciji i demontiranju saveni4

 jugoslovenski4 institucija/ koju su ona i njeni saradnici promovisali godinu danaranije.*e9u brojnim transparentima mogli su se pročitati i ovi: 6Tito doživotnipredsjednik7/ 6U9imo u S" i mijenjajmo ga7/ 6to je više kleveta i laži/ S"2 nam jemiliji i draži7/ 6Druže Tito mi ti vjerujemo7/ 62o!emo čiste račune7/ 6;ivjelo

 jedinstvo i ravnopravnost 2rvata i Srba u 2rvatskoj7/ 6&išak rada radnicima7/6Suverena država je pravo 4rvatskog i ostali4 naroda S<=57/ 6Tražimo usvajanjeustavni4 amandmana7/ kojima je otvaran proces pretvaranja jugoslovenskefederacije u konfederaciju.

 Tog dana novinari i #agreba javljaju da se 6bojaan da #agrepčani ne!e uspetidostojno da ugoste karavan prijateljstva i Beograda pokaala neopravdanom7.Beogradska 6>olitika7 piše da i godine u godinu opada broj jugoslovenski4porodica koje godišnji odmor provode van mesta stanovanja. "ažu da je +,??. naletovanje išlo ?? odsto jugoslovenski4 porodica/ a četiri godine kasnije samo oko01 odsto. )ve/ +,-+/ bi!e i4/ kažu/ još manje/ jer !e boravak na 5adranu biti a @1odsto skuplji nego prošle godine.U novinama se moglo pročitati da se navršilo ve! pet meseci kako jugoslovenskerepublike ne uspevaju da se dogovore oko vanbudžetskog bilansa federacije.)kružni sud u Beogradu abranio je prvi broj beogradskog lista 6<leš7 bogobjavljivanja foto3reportaže o Almu Dušana *akavejeva 6. =. ili misterijeorganima7. Tvrde da fotograAje/ isto kao i Alm/ 6duboko vre9a ose!anjapoštovanja7 prema Staljinovom pret4odniku/ ikoni ruski4 boljševika/ 6drugu&ladimiru (ljiču Cenjinu7.

( Bona je stigla vest da je američki dolar u #apadnoj $emačkoj a vikend pao adeset odsto u odnosu na nemačku marku.#%&=%>ominjao je Tito u svom ilaganju 6kontrarevolucionarne snage7 naBeogradskom univeritetu i kritički intonirane tekstove beogradski4 listova6Student7 i 65ež7/ koji su ga mesecima iritirali/ a uspla4ireno je govorio i o

Page 2: Smrt Na Dedinju

8/15/2019 Smrt Na Dedinju

http://slidepdf.com/reader/full/smrt-na-dedinju 2/15

nekakvoj generalskoj averi koju su navodno u Beogradu protiv njega pripremalipenionisani generali =ade 2amovi! i *iloje *ilojevi!.3 (ronijom slučaja 3 kaže se u ovoj vesti 3 %merikanci su tog dana +,E0. slavilipobedu nad nemačkim &erma4tom/ a @? godina kasnije su na taj isti dan igubilibitku s nemačkom markom.

 Tog dana/ F. maja predveče/ u Beograd se i Sarajeva/ sa Drugog kongresasamoupravljača 5ugoslavije/ vratio predsednik jugoslovenske Skupštine *ilentije>opovi!/ koji je u političkoj 4ijerar4iji 5ugoslavije auimao drugo mesto/ odma4ia maršala Tita.Gim je ušao u ku!u javio se svom prijatelju/ predstavniku Srbije u (vršnom birou>redsedništva Savea komunista 5ugoslavije *ijalku Todorovi!u/ da mu preneseloše vesti koje nosi i Sarajeva. $ekoliko minuta kasnije našli su se u "lubusaveni4 poslanika na Dedinju/ a kad je sa svojim sagovornikom podelio mučninuonoga što je od Tita čuo u glavnom gradu Bosne i 2ercegovine/ >opovi! i

 Todorovi! prelae u obližnju bioskopsku dvoranu.(ako je sedeo pored njega/ Todorovi! nije primetio da se sa >opovi!em dešava bilošta neobično. 5edino mu se u jednom trenutku učinilo čudnim što se potpuno

primirio/ a kad je dotakao njegovu ruku/ da proveri da li je sve u redu/ ona je ve!bila 4ladna. Titovom nominalnom ameniku prvi je pritekao u pomo! najponatiji jugoslovenski kardio4irurg/ načelnik &ojnomedicinske akademije u Beogradu/ dr(sidor >apo/ koji se slučajno atekao na Almskoj projekciji. Ubro je stigla imobilna ekipa &ojnomedicinske akademije/ koja je >opovi!a prevela na&ojnomedicinsku akademiju/ ali pomo!i nije bilo. )čajnički pokušaji lekara da gaspasu okončani su oko @@.H1.*uke *ilentija >opovi!a kulminirale su dva dana ranije/ kada je Tito u Sarajevu/a vreme Drugog kongresa samoupravljača 5ugoslavije/ inenada savaosastanak krnjeg sastava (vršnog biroa >redsedništva S"5. )d ++ članova najužegrukovodstva S"5/ koji su se tada nalaili u ovom gradu Bosne i 2ercegovine/ Tito

 je u jednu vilu pored Sarajeva povao članove (vršnog biroa i svi4 republika/iuev Srbije. Tako su se me9u učesnicima ovog i po sastavu i po načinuakaivanja neobičnog skupa/ našli Slovenac dvard "ardelj/ 2rvat &ladimirBakari!/ *akedonac "rste 'rvenkovski/ 'rnogorac &eljko &la4ovi! i bosanski Srbin'vijetin *ijatovi!."ad su stigli/ Tito im se nervonim glasom požalio na nelojalnost vode!i4 ljudiSrbije i na otpore koji stižu i Beograda prema njegovoj i "ardeljevoj inicijativi adalje ustavno demontiranje jugoslovenske federacije i a prenošenje najve!egbroja ovlaš!enja saveni4 institucija na republičke centre mo!i. Taj proces je bioapočet krajem +,?F/ kada je u Savenu skupštinu uvedeno &e!e naroda/sastavljeno na paritetnoj osnovi/ a srpske pokrajine &ojvodina i "osovo i *eto4ija

dobile status konstitutivni4 elemenata jugoslovenske federacije/ a nacionalnemanjine postale narodnosti.&e!ina je bila aču9ena onim što je čula/ a &la4ovi! je postavio pitanje može li seo svemu ovome ragovarati be predstavnika Srbije.

 Titu kao da je bila povre9ena sujeta:3 &aljda ja kao predsednik S"5 imam pravo da poivam koga 4o!u$eko od prisutni4 pokušao je da ga ubedi da bi bilo dobro da poove nekog odfunkcionera Srbije/ koji su u Sarajevu prisustvovali kongresu jugoslovenski4samoupravljača.

 Tito je nevoljno popustio/ pa se okupljenima nekoliko minuta kasnije pridružio i*ilentije >opovi!/ koji se svojim prijateljima ranije žalio da ga Tito uopšte netretira kao svog amenika/ ve! kao šefa protokola.

"ad je >opovi! stigao/ Tito je bio još konkretniji i oštriji:3 U Beogradu je centar kontrarevolucije

"ontraobaveštajna služba 5$% obavestila je maršala da su =ankovi!/ 2amovi! i*ilojevi! bili na avereničkom sastanku. Tito i "ardelj u sva9i/ emlja u rasulu/mogu! vojni udar

Page 3: Smrt Na Dedinju

8/15/2019 Smrt Na Dedinju

http://slidepdf.com/reader/full/smrt-na-dedinju 3/15

 Tito je idu!eg dana/ -. maja/ osumnjičio vo9stvo Srbije da je preko člana (vršnogbiroa >redsedništva S"5 *ijalka Todorovi!a >lavog/ kako su ga vali njegovipartijski drugovi/ poveano sa =usima. Cjutito je rekao da je dobio strogopoverljivu informaciju o tome da je Todorovi! a vreme nedavnog boravka u*oskvi 6svašta govorio7 visokim sovjetskim vaničnicima.

3 &i nate da =usi najviše napadaju >lavog 3 dodao je *ilentije >opovi!/ misle!i nato da Sovjeti Todorovi!u nikako ne mogu da oproste oštru osudu nji4oveintervencije na Ge4oslovačku/ +,?F. godine/ igovorenu na velikom mitinguodržanom na Trgu *arksa i ngelsa u centru Beograda.

 Tito je ignorisao >opovi!evu upadicu:3 >lavi je rekao da smo ja i "ardelj u sva9i/ da je emlja u rasulu i da je mogu!vojni udar.3 Gija je to informacija 3 pitao je >opovi!.3 $ašeg vojnog atašea u *oskvi 3 odgovorio je Tito.(stog dana Tito se sreo i sa funkcionerima Bosne i 2ercegovine/ kojima je ijavioda je idao nalog a 4apšenje ne samo 2amovi!a i *ilojevi!a/ ve! i bivšegpotpredsednika 5ugoslavije %leksandra =ankovi!a/ smenjenog +. jula +,??/ na

osnovu iskonstruisani4 optužbi da je prisluškivao Tita i kovao averu protiv njega.=ekao je da je odluku doneo posle iveštaja "ontraobaveštajne službe 5$% da suse =ankovi!/ 2amovi! i *ilojevi! pre nekoliko dana sreli u Beogradu na jednomavereničkom sastanku.&e! nekoliko časova kasnije ispostavilo se da je iveštaj "ontraobaveštajne službe

 5$% o održavanju ovog urotničkog skupa bio netačan. Demantovala ga je Službadržavne bebednosti 5ugoslavije/ koja je od +,??. danono!no pratila i registrovalasve =ankovi!eve usmene i telefonske kontakte/ pa se tako sanalo da on ti4 dananije imao nikakav sastanak sa generalima 2amovi!em i *ilojevi!em.>o avršetku kongresa u Sarajevu/ Tito je ostao u Sarajevu/ a čim je čuo a smrt*ilentija >opovi!a/ prekinuo je posetu Bosni i 2ercegovini/ došao u Beograd i

posmrtno odlikovao *ilentija >opovi!a )rdenom junaka socijalističkog rada.$a savenoj komemoraciji proglasio ga je 6besmrtnim revolucionarom7/ koji je6pao smr!u 4eroja socijalističkog rada7.(stog dana *arko $ikei! je na centralnoj republičkoj komemoraciji rekao da je6bilo neibežno da *ilentije >opovi! upona i gorčinu nepravde7 i da je 6podnesebe protesta7.

 Ti4 dana je saopšteno i da je od +,?H. do +,-1. kupovna mo! jugoslovenskogdinara opala dva i po puta/ a da je od +,?F. do +,-+. članstvo Savea komunistau 2rvatskoj smanjeno a @1.011 ljudi.U to vreme objavljen je podatak da četiri petine 5ugoslovena u toku godine nepročita nijednu knjigu/ a da su se na paradi održanoj povodom 013godišnjicesovjetske republike 8ruije u glavnom gradu Bakuu/ u prisustvu generalnog

sekretara sovjetski4 komunista Ceonida Brežnjeva nosile velike slike 5osifa&isarionoviča Staljina.=epubličkoj komemoraciji/ održanoj u velikoj dvorani Skupštine Srbije/ u Ulicimaršala Tita/ prisustvovao je i autor ove knjige. )d dvojice učesnikakomemorativne sednice sanao je da su najviši srpski funkcioneri pret4odnevečeri čvrsto rešili da traže 4itan prijem kod Tita. ( da !e mu re!i sve.

Page 4: Smrt Na Dedinju

8/15/2019 Smrt Na Dedinju

http://slidepdf.com/reader/full/smrt-na-dedinju 4/15

#%&(S$)ST#% četiri godine akumulacija jugoslovenske privrede je prepolovljena/a u poslednjoj godini Titove vladavine 5ugoslavija je dostigla onaj stepenekonomske avisnosti od Sovjetskog Savea i njegovi4 satelita koji je imala prenjegovog raskida sa StaljinomSamo nekoliko časova posle inenadne smrti *ilentija >opovi!a/ *arko $ikei! jetelefonom povao Tita. ef Titovog vojnog kabineta mu je rekao da je 6drugpredsednik potresen *ilentijevom smr!u i da ne želi da ga unemiravaju7. $ikei!ga je saslušao/ ali od a4teva a 4itan prijem nije odustao/ pa je vojni kabinetpismeno obavestio Tita da je 6predsednik Savea komunista Srbije drug *arko$ikei! amolio da ++. maja ove godine primite rukovodstvo Srbije da bi &asinformisali o ivesnim važnim pitanjima7.$ekoliko sati posle $ikei!evog ragovora sa Titovim vojnim kabinetom/ Catinka>erovi!/ sekretar 'entralnog komiteta S" Srbije/ srela se s predsedavaju!im(vršnog biroa >redsedništva S"5 &eljkom &la4ovi!em. "ad mu je saopštila koji supote povukli srpski predvodnici/ &la4ovi! joj je savetovao da odustanu:3 >onajem te dobro/ $ikei!a tako9e. $e savetujem vam da to činite. 5a sam

 jednom tako učinio/ pa dve godine nije sa mnom govorio.

>erovi!eva je odbila savet:3 >a/ neka ne govori$arednog dana/ +1. maja/ odma4 posle sa4rane *ilentija >opovi!a/ najvišifunkcioneri Srbije okupili su se u gradi Skupštine Srbije u Beogradu/ da sedogovore o predstoje!em ragovoru s Titom.(nenadna smrt *ilentija >opovi!a bila je gotovo a sve prisutne kap koja jeprelila čašu u ve! odavno ategnutim odnosima ime9u Tita i politički4 prvakaSrbije/ pa je vremeplov mogao da počne.)biljniji nesporaumi počeli su u jesen +,?F/ kada su najviši funkcioneri S" "osova i *eto4ije tražili da se ovaj deo Srbije ubudu!e ove Socijalistička%utonomna >okrajina/ sa velikim slovima kao i republike. =ukovodstvo Srbije senije složilo/ pa se Tito smatrao povanim da arbitrira.

>resudio je autoriovanom/ promišljeno formulisanom rečenicom:3 Sam naiv Socijalistička %utonomna >okrajina još nije opredjeljivanje asamostalnu državu*esec i po dana kasnije u ovoj pokrajini su organiovane prve separatističkedemonstracije/ na kojima je a4tevano cepanje 5ugoslavije i pripajanje "osova i*eto4ije %lbaniji. Tito je ove a4teve relativiovao pričom da to 6ne trebadramatiirati7. % godinu i po dana kasnije/ aprila +,-1/ načelnik Službe državnebebednosti 5ugoslavije Borče Samonikov obavestio ga je da su saradnici oveslužbe novembra +,?F/ pre separatistički4 demonstracija na "osovu i *eto4iji/obavestili vode!e pokrajinske funkcionere o onome što se sprema/ ali da nisuništa predueli da i4 spreče. Tito ovu važnu informaciju nije uopšte komentarisao/

a kad su mu kosmetski čelnici ti4 dana saopštili da ga pripadnici albanskeajednice u ovoj pokrajini smatraju 6svojom majkom7/ on im je uvratio:3 >rodužite vi tim putem kojim ste pošli.Strani posmatrači pomno su pratili šta se dešava u Beogradu/ a analitičari iinformatori su javljali:3 5ugoslavija napušta liberalnu orijentaciju u privredi i politici i vra!a seortodoksnom komunimu.3 5ugoslovenski put se gubi 3 umesto države i samoupravljanja/ istinskogfederalima i relativno liberalne atmosfere/ inenada se pojavljuje diktatura kojapokauje ubeI emlja u kojoj armija i policija imaju poslednju reč.3 Titoiam je likvidiran bog stra4a od reformskog kursa.

Deseta sednica '" S" 2rvatske/ održana januara +,-1/ dovela je do serijeramirica ime9u Tita i vode!i4 srpski4 funkcionera

Page 5: Smrt Na Dedinju

8/15/2019 Smrt Na Dedinju

http://slidepdf.com/reader/full/smrt-na-dedinju 5/15

DST% sednica '" S" 2rvatske/ održana januara +,-1/ dovela je do serijeramirica ime9u Tita i vode!i4 srpski4 funkcionera.U orkestrirani obračun sa dalmatinskim projugoslovenskim političarem *ilošem;ankom/ ta sednica je pokrenula političku kampanju protiv unitarima/ koja je/pored oštre kritike birokratski4 jugoslovenski4 institucija/ imala privukosporavanja i svega što je jugoslovensko/ a u podtekstu i konfrontacije 2rvatskesa Srbijom. Tu politiku pratili su sve isključiviji a4tevi a radikalnu reformusaveni4 jugoslovenski4 institucija/ u kojima se sve teže uočavala ralika ime9ulegitimni4 alaganja a demokratiaciju centralističke 5ugoslavije i poželjnurekonstrukciju saveni4 institucija od eventualni4 težnji a potpunu negacijusavene države. Tako je došlo i do najve!eg posleratnog a4la9enja ime9u2rvatske i Srbije/ koju su pojedini 4rvatski političari više u aluijama/ negoeksplicitno/ provocirali da se suprotstavlja decentraliaciji i demokratiaciji

 5ugoslavije/ i to baš u vreme kada se Srbija okretala sebi i osloba9ala ulogečuvara 5ugoslavije/ koja joj se često obijala o glavu.$epoverenje su pojačavale i spekulacije da ia ;ankovi4 sumnjičenja 4rvatskog

rukovodstva a šurovanje sa nacionalimom stoje srpski političari *ilentije>opovi! i *ijalko Todorovi!.)T"=(JS<= 5ugoslaviju su rasturili Tito i njegov najbliži saradnik dvard "ardelj/a ne Slobodan *iloševi! i <ranjo Tu9man/ kako se govori i piše više od @1 godina*iloševi! i Tu9man samo su +,,+. dokusurili ono što je ostalo od jugoslovenskogproviorijuma Do ovi4 otkri!a je/ posle višegodišnji4 istraživanja Titove lične ipartijske ar4ive u Beogradu/ došao beogradski novinar i publicista >ero Simi!. 3Do ovi4 otkri!a 3 kaže autor 3 došao sam gotovo slučajno. &iše od deset godinatragao sam a originalnim magnetofonskim snimkom Titovog ragovora sarukovodstvom Srbije/ održanim ++. maja +,-+/ koga je on sam krstio najtežim usvojoj karijeri/ a kad sam do njega najad došao/ ispalo je kao u onoj narodnoj:

 jure!i eca/ isterao lisicu. "njiga 6Bro protiv Tita7 prevedena je na slovenački

 jeik i uskoro !e je objaviti ljubljanski 6)rbis7.Da nevolja bude ve!a/ na Desetoj sednici '" S" 2rvatske/ prvi put od njenogstvaranja/ javno je/ u formi 4ipotetičkog pitanja/ postavljena dilema šta činiti 6akose KjugoslovenskaL ajednica raspadne7. #a raliku od 2rvatske/ ta dilema je uSrbiji iaivala konsternaciju/ a i onako pregrejanu klimu podigla je i ijava *ike

 Tripala/ jedne od perjanica 4rvatski4 komunista/ koji je nekoliko dana posleDesete sednice gotovo a sve nevolje u emlji okrivio unitariam/ što je uondašnjoj političkoj terminologiji načilo pristalice 5ugoslavije kao jedinstvenedržave. )n je otišao i korak dalje/ tvrde!i čak da je unitariam kriv a sve

 jugoslovenske nacionalime i separatime:3 Unitariam je snažno vrelo nacionalima i separatima. $acionaliam svi4 boja

 jedna je od negativni4 reakcija na unitariam. 5ugoslovenski ministar inostrani4 poslova/ vojvo9anski političar *irko Tepavac/rekao je tada Titu da prvaci '" 2rvatske tvrde da a sve što rade imaju njegovupodršku:3 To nači da na taj način oni 4o!e da dovedu u pitanje moj ugled 3 odgovorio mu

 je Tito.

Page 6: Smrt Na Dedinju

8/15/2019 Smrt Na Dedinju

http://slidepdf.com/reader/full/smrt-na-dedinju 6/15

3 $e samo to/ druže predsedniče/ nego je vaš ugled ve! obiljno doveden upitanje$apete odnose ime9u #agreba i Beograda podgrevala je i činjenica da je Tito biomentor Desete sednice '" S" 2rvatske. ( da je Savku Dabčevi!3"učar i Tripalamesec dana pre njenog održavanja o4rabrio da organiuju ovaj skup:3 $e smije se dovoliti da se na vas prebacuje odgovornost a nekenacionalističke i šovinističke pojave u 2rvatskoj/ jer je ponato da se vi kaorukovodstvo 2rvatske borite protiv ti4 pojava.

 Titovo sponorstvo nad Desetom sednicom veriAkovao je kasnije i sam Tripalo koji je u svojim memoarima objavio da je na kraju ove sednice Savka Dabčevi!3"učar/u prisustvu desetak vode!i4 4rvatski4 političara/ povala Tita i pročitala mupredlog aključaka Desete sednice koje je on u malu dopunu odobrio. Tražio jeda se/ pored ;anka/ osude i snage koje stoje ia njega i da se unapred/ be ikakverasprave u (vršnom birou ili >redsedništvu S"5/ kaže da je novi 6kurs '" S" 2rvatske i kurs '" S"57U$(5%D&% meseca posle Desete sednice/ "ardelj/ duvaju!i u jedra *ike Tripala iSavke Dabčevi!3"učar i nji4ovim a4tevima a demontiranje 5ugoslavije/ rekao je

da mu je sasvim svejedno da li !e 5ugoslavija biti i dalje federacija/ unija država ilikonfederacija. #a4tevao je da se sve ono o čemu se republičke vr4uške nedogovore/ na nivou 5ugoslavije prenese u isključivu nadležnost republika.( neposredno posle Desete sednice/ Tito je podržao '" 2rvatske/ a samo dvameseca kasnije na sednici (vršnog biroa je rekao da 5ugoslavija 6ima ve!u uloguu svijetu nego što aslužuje7/ da ona 6više liči na neku konfederaciju7/ da je 6unekim sistemskim pitanjima odnosa prema <ederaciji situacija još gora7. (istovremeno se ogradio od 'vijetina *ijatovi!a/ najoštrijeg kritičara Desetesednice/ koji je dovodilo u pitanje tu istu <ederaciju. (/ povr4 svega/ objektivnosuspendovao i (vršni biro i >redsedništvo S"5/ govore!i da bi 6bilo dobro da sedrugovi i republički4 rukovodstava Savea komunista ajednički sastaju irešavaju sporna pitanja7.

$ikei! je na tom skupu problem video na drugoj strani/ što je još više produbilo ja ime9u Tita i Srbije:3 %ko saveni centar ne funkcioniše kao mesto raspravljanja/ onda se držemonoloi/ u najboljoj nameri mi i4 svi držimo. Svako brani svoje tee javno. To setako9e može smatrati lojalnim načinom raspravljanja. *e9utim/ vremenom/ akonema objedinjavaju!e akcije/ tee pokauju tendenciju da se povežu u koncept/ amere u sistem. Tada umesto raličiti4 crta u 5ugoslaviji/ možemo dobiti raličitacelovita stanja.>očetkom maja +,-1. Tito je još glasnije podržao politiku Desete sednice '" 2rvatske:3 $emam što da prigovorim i slažem se sa Desetom sjednicom.

3 &aša Deseta sjednica je bila konstruktivna.3 $a kritike koje su vam upu!ene i koje ste morali pretrpjeti ne obra!ajte punopažnje i ne vodite o njima puno računa. )ne idu i na mene.3 (ma drugova koji nisu s4vatili progresivna kretanja... $a to se ne treba obairati.3 5a nikada nisam porekao ono što sam rekao o Desetoj sjednici. 5a mislim da vis4va!ate moju poiciju. &i nate da sam ja #agorac/ i #agorja/ a to je kolijevka2rvatske. %li kad bude trebalo/ ja !u vam dati podršku.>ošto je prva "ardeljeva reakcija na Desetu sednicu bila negativna/ verovatnobog stra4a da mu Savka Dabčevi!3"učar i *iko Tripalo ne otmu i ruku astavuprekomponovanja 5ugoslavije/ Tito je 2rvatima savetovao da se 6odviše ne ljutena "ardelja7:3 )n je dobro mislio. $ije najbolje ispalo

>očetkom te +,-1. došlo je do još jednog obiljnog nesporauma ime9u vode!i4srpski4 i jugoslovenski4 političara

Page 7: Smrt Na Dedinju

8/15/2019 Smrt Na Dedinju

http://slidepdf.com/reader/full/smrt-na-dedinju 7/15

>očetkom te +,-1. došlo je do još jednog obiljnog nesporauma ime9u vode!i4srpski4 i jugoslovenski4 političara. >osle ijave jednog saradnika stručne službe>redsedništva S"5 da se nešto sumnjivo desilo sa magnetofonskom trakom saBrionskog plenuma '" S"5/ na kojoj je smenjen %leksandar =ankovi!/ Catinka>erovi! je tražila da (vršni biro utvrdi šta je od toga tačno.(straga Savenog sekretarijata a unutrašnje poslove pokaala je da sumagnetofonske trake na volšeban način nestale u Službi državne bebednosti2rvatske i da a to niko nije odgovarao. >ovodom ovog iveštaja/ (vršni biro je odSavke Dabčevi! "učar tražio da '" 2rvatske 6sprovede postupak a partijskokažnjavanje odgovorni4 lica7 i da ga 6obavesti o reultatima7/ ali (vršni biro tajiveštaj nikad nije dobio.>overenje ime9u Tita i srpskog rukovodstva jenjavalo je i u drugoj poloviniseptembra +,-1. godine/ kada se jugoslovenski predsednik u #agrebu ponovosolidarisao sa novom 4rvatskom politikom:3 *islim da ste na dobrom putu i produžite njime.3 )ni koji vam vam štošta prebacuju ne bi to mogli da čine kada bi vidjeli kako ste

 jedinstveni.Savka Dabčevi! "učar je ti4 dana našla a potrebno da u Titovom prisustvu

promoviše paternalistički odnos '" 2rvatske prema 5ugoslaviji:3 2rvatska ima revolucionarne snage koje su u stanju da inesu samoupravljanje iu 2rvatskoj i u 5ugoslaviji.$a ovu provokativnu ijavu Tito nije reagovao/ ve! je a vreme ovog boravka u#agrebu još jedanput omalovažio centralno rukovodstvo S"5 i još više buniosrpsko/ ali i rukovodstva drugi4 jugoslovenski4 republika.(deju a temeljno prekomponovanje celokupnog federalnog državnog ustrojstva iformiranje >redsedništva S<=5/ kao kolektivnog predsednika 5ugoslavije/ lansirao

 je na sastanku s gradskim rukovodstvom #agreba/ a ne na sednici >redsedništvaS"5/ koja je tri dana trajala u #agrebu.Glanovi >redsedništva su o toj Titovoj inicijativi sanali sutradan/ čitaju!i dnevnenovine koje su tada ilaile u 5ugoslaviji.

$ikei! Titu nije ostao dužan/ pa je nekoliko dana kasnije/ na (vršnom birou>redsedništva S"5/ koji je trebalo da se ijasni o ovoj inicijativi/ primetio:3 >osle govora druga Tita moglo bi se pitati da li mi sada ovde diskutujemo redaradi.U previranja u 2rvatskoj ti4 dana su se umešale i dve supersile. %meričkipredsednik =ičard $ikson je nekonvencionalnom ijavom/ datom u #agrebu/ da !e2rvatska i #agreb 6vječno živjeti7/ indirektno podržao vode!e 4rvatskekomuniste/ a u to vreme u 2rvatskoj se neočekivano obreo i potpredsedniksovjetske vlade Bajbakov.$ekoliko dana kasnije Tito je bunio delegaciju Srbije pričom o sti4ijskimdeintegracionim procesima u 5ugoslaviji:

3 >a dobro 3 pitao je najistaknutije srpske funkcionere krajem oktobra +,-1. 3 gdjesmo došli poslije toliko godina da bi se sad najedanput naša ajednica railaila.3 ( vani ve! trljaju neki ruke/ ja čitam to svaki dan: to je deintegracija/ imajuteško!e i teško !e i4 prebroditi. % kada ovaj umre/ tj. ja/ onda nači sve seraspada.

Page 8: Smrt Na Dedinju

8/15/2019 Smrt Na Dedinju

http://slidepdf.com/reader/full/smrt-na-dedinju 8/15

"rajem +,-1. tačku na uskomešanu jugoslovensku političku scenu stavio je "rste'rvenkovski/ jedini političar ivan 2rvatske koji je otvoreno podržao ve!kanoniovanu Desetu sednicu:3 S kakvim se pravom može tražiti od jednog naroda/ 4rvatskog ili makedonskog/da se jedini u vropi odreknu svoje državnosti ato da se ne bi krnjilaravnopravnost Srba u 2rvatskoj/ odnosno %lbanaca u *akedoniji.&ode!im ličnostima Srbije bilo je neumesno pore9enje ustavnog položaja Srba u2rvatskoj i %lbanaca u *akedoniji/ jer su %lbanci u *akedoniji bili nacionalnamanjina/ a Srbi u 2rvatskoj su prema baičnom dokumentu o njenom osnivanju/Deklaraciji o osnovnim pravima naroda i gra9ana demokratske 2rvatske/ koju je,. maja +,EE. donelo #emaljsko antifašističko vije!e narodnog oslobo9enja2rvatske/ imali status naroda. ( prema prvom članu ove Deklaracije 64rvatski isrpski narod u 2rvatskoj potpuno su ravnopravni7.#bivanja u prva četiri meseca +,-+. auimala su posebno mesto na listinesporauma ime9u Tita i najviši4 predstavnika Srbije.Srpsko34rvatski odnosi i dana u dan bili su sve 4ladniji. <ebruara te +,-+.4rvatski ekonomista ime Modan je a sve nevolje koje su postojale u 2rvatskoj

optužio 5ugoslaviju i Beograd. 8ovorio je da se u doba austrougarskog cara<ranca 5oefa 00 odsto 4rvatskog do4otka slivalo u inostranstvo/ a vreme kralja%leksandra i knea >avla "ara9or9evi!a E? odsto/ a da se u novoj 5ugoslaviji tajinos popeo na ?H odsto:3 Socijalistička <ederativna =epublika 5ugoslavija 2rvatsku irabljuje više od%ustrougarske ili stare 5ugoslavije/ pa je stoga a 2rvate manje pri4vatljiva odpotonje.>ipaju!i puls Srbije/ "ardelj je u kuloarima komisije koja je na Brionima pripremalaustavne promene lansirao ideju da dve srpske pokrajine/ "osovo i &ojvodina/mogu dobiti pravo da postanu republike/ što je načilo rabijanje teritorijalnecelovitosti Srbije. Srpski funkcioneri su smatrali da pokrajine ne mogu bitirepublike i da 5ugoslavija nacionalnim manjinama ne može dovoliti ono što ne

dovoljava nijedna država na svetu 3 pravo na samoopredeljenje.) toj vru!oj temi početkom te +,-+. koplja su ukrstili i Tito i $ikei!:$ikei!: "osovci se drže tako kao da je Srbija ilišna/ jer su na drugom mestu rešilisvoje probleme/ u sporaumu sa Titom/ (vršnim biroom i >redsedništvom S"5. (smatraju!i da to imaju u rukama misle da sa nama tako mogu da ragovaraju/ ida je Srbija dužna da plati dug.

 Tito: >a nemam ja nikakav sporaum sa njima.$ikei!: 5a to nisam rekao/ nego da se oni tako ponašaju kao da imaju.$ekoliko dana kasnije sevnula je nova varnica.Srbija je tražila da se obavi javna rasprava o predstoje!im ustavnim promenama/što su 4rvatski i slovenački političari/ u pokroviteljstvo Tita i "ardelja/ odbili.

Srpski predstavnik u komisiji a iradu ustavni4 amandmana tada je u poverenjugovorio da 6nije siguran da 2rvati faktički žele 5ugoslaviju i kao save država7/ ada Slovenci/ koji traže uvo9enje slovenačkog jeika u %rmiju/ žele samo

 jugoslovensko tržište i vojsku da i4 brani.>očetkom marta te +,-+. *iko Tripalo !e srpskom rukovodstvu staviti prst u okoijavom da ustavne amandmane što pre treba usvojiti/ i da se on slaže sa svimformulacijama o ustavno3pravnom osamostaljivanju "osova i &ojvodine od Srbije.$a to !e i Srbije sti!i odgovor da je nepri4vatljivo da 6oni koji se ijašnjavaju apunu samostalnost i suverenost republika ne propuštaju priliku da se mešaju uposlove naše republike7.3 Svi van Srbije 3 odgovorio je $ikei! 3 treba da ibiju i glave da "osovo možebiti ručica koja !e se pretvoriti u kormilo.

 Telefonski poiv i *oskve Titu je dobro došao da 4rvatsko i srpsko rukovodstvouplaši mogu!om sovjetskom vojnom intervencijom

Page 9: Smrt Na Dedinju

8/15/2019 Smrt Na Dedinju

http://slidepdf.com/reader/full/smrt-na-dedinju 9/15

>T3šest dana posle ijave *ike Tripala srpskom rukovodstvu/ početkom marta+,-1. godine da se on slaže sa svim formulacijama o ustavnopravnomosamostaljivanju "osova i &ojvodine od Srbije/ Tito je od $ikei!a a4tevao daSrbija odustane od predloga da se o ustavnim amandmanima vodi javna

rasprava/ a kad je to odbio/ predsednik '" Srbije našao se u baražnoj vatri Titovi4asistenata u ovom ragovoru/ članova (vršnog biroa *ike Tripala/ StanetaDolanca/ &eljka &la4ovi!a i 'vijetina *ijatovi!a/ koji su tvrdili da je u Srbijiprevladao nacionaliam. % Tripalo je predlagao da se o stanju u S" Srbijeraspravlja na jednom neformalnom skupu/ na kome bi učestvovalo po +0predstavnika svi4 jugoslovenski4 republika.$ikei! nije 4teo ni da čuje a ovaj predlog:3 %ko neko misli da u Srbiji uvede prinudnu upravu/ mora računati da i togamože proia!i lom u celoj 5ugoslaviji.Getiri dana posle ovog neformalnog ragovora/ Tito srpske čelnike još jedanputpokušava prevesti žedne preko vode. "ad je $ikei! odbacio njegovu ponudu daSrbija u času demontiranja savene države preume na sebe 6ve!u odgovornost

od drugi4 u 5ugoslaviji7/ Tito je inenada najavio svoje povlačenje i sa funkcijepredsednika =epublike i i članstva budu!eg >redsedništva 5ugoslavije.=ekao je da se dvoumi i da li treba da ostane i predsednik >redsedništva S"5. &e!narednog dana je na "onferenciji Socijalističkog savea radnog naroda 5ugoslavijeijavio da !e i dalje ostati predsednik =epublike/ jer to želi ve!ina naroda.8=)*"%D% je =olovi! podlegao povredama/ a na njegovoj sa4rani *irko Tepavac!e igovoriti reči koje !e 5ugoslavijom odjeknuti kao grom: 3 ;ivi mrtvima ne moguništa više objasniti/ ali mrtvi živima mogu mnogoU to vreme Tito je formirao partijsku komisiju koja je trebalo da ispita tvrdnje4rvatskog rukovodstva da ia glasina o nji4ovim navodnim veama saBranimirom 5eli!em/ poglavnikom ustaške emigracije/ a preko njega i sa agentima

sovjetske obaveštajne službe u (stočnoj i #apadnoj $emačkoj/ stoje saradnici jugoslovenski4 ministarstava spoljni4 i unutrašnji4 poslova. "omisija je utvrdila dase radi o deinformacijama. 2rvati su bili adovoljni prvim/ ali ne i drugim delomiveštaja komisije/ pa su -. aprila tražili da se istraga nastavi. Tito im je timpovodom saopštio da ne želi da bude nji4ova marioneta.$a a4tev 2rvatske/ Saveno ivršno ve!e je formiralo državnu komisiju/ koja je/tako9e/ utvrdila da ne postoji nikakav osnov a optužbe da su u ovoj aferiučestvovali organi savene uprave. Savena vlada je tražila da se nala komisijepredoči javnosti/ ali 2rvati su bili protiv. =ekli su da !e u slučaju objavljivanjasaopštenja/ #agreb ia!i na ulice. *irko Tepavac/ koga su 2rvati posebnosumnjičili da im radi o glavi/ ijavio je da !e podneti ostavku ako se ne objavivladin iveštaj. To je iavalo kriu vlade/ pa su članovi komisije otišli kod Tita/ a

on je pod pritiskom 4rvatski4 političara odlučio da se iveštaj ipak ne objavi.>rema onome što je predsednik Savenog ivršnog ve!a *itja =ibičič/ upoverenju/ saopštio slovenačkom rukovodstvu/ 2rvati su ovom nepromišljenomkampanjom sami sebe iolovali/ jer je ijašnjavanje jugoslovenski4 republika onji4ovim optužbama bilo 6gotovo 0:+7 protiv onoga što su oni tvrdili.

Page 10: Smrt Na Dedinju

8/15/2019 Smrt Na Dedinju

http://slidepdf.com/reader/full/smrt-na-dedinju 10/15

(stog dana kada je '" 2rvatske saopštio da ostaje pri optužbama/ 5ugoslaviju jepotresla vest da su dvojica 4rvatski4 ekstremista u Stok4olmu ivršili atentat na

 jugoslovenskog ambasadora u vedskoj &ladimira =olovi!a. $aročitu pažnjuiaivala je činjenica da su mladi atentatori/ *iro Bareši! i %n9elko Brajkovi!/ro9eni i odrastali u 2rvatskoj/ i koje su emigrirali samo godinu3dve dana ranije.irom Srbije i 'rne 8ore/ ali i drugi4 delova 5ugoslavije/ organiovani su protestipovodom ovog atentata. >laše!i se 6provale nacionalima i anti4rvatski4raspoloženja7 srpsko rukovodstvo je tražilo da se protesti obudaju. )vu vest Titouopšte nije komentarisao. $ikei! nije idržao da ne kaže:3 Sramotno

 Tri dana kasnije Tito je svom vaničnom ameniku/ *ilentiju >opovi!u/ rekao da !e6predsjednik >redsjedništva 5ugoslavije biti samo godinu dana/ a poslije mora bitidrugi/ po redovnoj rotaciji/ kao što je to predloženo7:3 5a i Aički ne bi4 mogao tu funkciju da obavljam duže vrijeme.3 5a !u o tome da dam ijavu i navesti raloge ašto ne bi4 želio da budempredsjednik više od godinu dana.

 Tu ijavu nije dao/ pa je tako sam deavuisao sopstvenu ideju da ovo kolektivno

telo institucionalno pripremi 5ugoslaviju a njegov silaak s vlasti.Dva dana kasnije/ dok se =olovi! još borio a život/ Tito je na "osovu rekao kako je 6uvjeren da !e 5ugoslavija i dalje u svijetu račiti kao primjer kako se u jednojemlji može stvoriti bratska ajednica kakvu danas imamo7/ a da ustavnepromene koje se 6danas doga9aju predstavljaju 4istorijsku stvar7.Sredinom aprila +,-+. jugoslovenska vrteška dobila je novo ubranje.*iko Tripalo je u Splitu ijavio da su ustavni amandmani 6samo minimum sa čimese može biti adovoljan7/ a njegove nesmotrene reči kako 6ima utisak da seustaše i unitaristi ujedinjuju da bi ometali naš rad7/ stvarale su nova podorenja usrpsko34rvatskim odnosima.(stog dana kada je Tripalo diao temperaturu u Splitu/ u #agrebu je iašao prvibroj 62rvatskog tjednika7 *atice 4rvatske/ u čijem je uvodniku pisalo da se sada

postavlja pred 4rvatski narod 6dovršenje du4ovne i teritorijalne integracijenjegovog nacionalnog bi!a7.$ekoliko dana kasnije *iko Tripalo je na trodnevnoj sednici >redsedništvo S"5/govore!i o populističkoj politici '" 2rvatske/ diao u vede masovni pokret/maspok/ kako su vode!i 4rvatski nacional komunisti naivali svoje savenike iistomišljenike koji nisu bili članovi S" 2rvatske:3 *noge stvari u našoj politici nailae na ve!e raumevanje u narodu nego uSaveu komunista$a ovom skupu >redsedništvo S"5 je smoglo snage da pri4vati iveštaj Savenogivršnog ve!a 6da saveni organi uprave/ nji4ove službe i pojedinci u njima nisuučestvovali u bilo kakvoj vrsti avere7 protiv najviši4 funkcionera 2rvatske/ čime

su tenije u emlji smanjene/ ali do kratkotrajnog popuštanja više je/ igleda/došlo bog inenadne pretnje koja je stigla i *oskve/ nego bog želje akompromisom.

 5oš dok je ovaj iscrpljuju!i sastanak bio u punom jeku/ u Titovom kabinetu naBrionima avonio je telefon. Ceonid Brežnjev je ponudio Titu pomo! u sre9ivanjuprilika u emlji/ što je Titu dobrodošlo da 4rvatsko i srpsko rukovodstvo uplašimogu!om sovjetskom vojnom intervencijom u 5ugoslaviji.$a konsultativnom sastanku srpski4 politički4 prvaka aokružen je spisaknesporauma s Titom/ potvr9uju!i stav da se o Srbiji ne može odlučivati benjeni4 predstavnika. Samo jedan/ član Saveta federacije 5ovan &eselinov bio jesklon da Titu bog sarajevske afere progleda kro prste i sve to objasni njegovomneinformisanoš!u. "ljučna odluka bila je smelo formulisana: 6=agovarati sutra sa

 Titom be ikakvi4 ustupaka7.

 Tito pita *arka i Catinku: "oga predlažete umesto vasN $ikei!: Tu su Draža i >era. Tito: To je sjaši "urta da ujaši *urta. 'entralni komitet Srbije je listom bio a*arka $ikei!a

Page 11: Smrt Na Dedinju

8/15/2019 Smrt Na Dedinju

http://slidepdf.com/reader/full/smrt-na-dedinju 11/15

 Titov ragovor s takovanim političkim aktivom Srbije bio je najduži sastanak unjegovoj karijeri. U >alati <ederacije u Beogradu trajao je četiri dana/ odponedeljka do četvrtka/ odnosno od ,. do +@. oktobra +,[email protected] je/ možda/ mogla biti avršena ve! na početku drugog dana debate/

kada je $ikei! rekao da 6na mesto predsednika '" Srbije treba dovesti drugog7/ali rasprava je trajala još tri dana. 8otovo svi su ose!ali da se radi o istorijskomtrenutku/ da se na ovom skupu prelamaju i neka sudbinska pitanja 5ugoslavije/ pa

 je malo ko želeo da mirno posmatra ono što se dešavalo.>al oti/ član Saveta federacije: =aumem što se $ikei! napada/ jer je uneodosta novog.*iroslav >ečujli!: "orekcijom generalne linije Savea komunista Srbije vrši se ikorekcija u celoj jugoslovenskoj partiji/ a to se ne može ispravljati jednom žrtvom/ostavkom *arka $ikei!a.Dragoslav *arkovi!: "oren neslaganja je u odnosu prema drugu Titu ineuvažavanje njegovi4 primedaba.>redrag %jti!: >osebno cenim što je sadašnje političko rukovodstvo Srbije

samostalno/ što u njemu sede ljudi sa kojima ne može da se manipuliše.Getiri dana su se re9ali govornici/ a na najve!im mukama je bio gradonačelnikBeograda Branko >eši!/ koji je bio prijatelj i sa $ikei!em i sa *arkovi!em: 3 5a sealažem a dobar deo stavova koje je ineo drug Draža *arkovi!. %li/ isto tako sealažem i a druga *arka $ikei!a... Sve ovo teško doživljavam i preživljavam.

 Tog dana/ +@. oktobra/ pred veče/ iscrpljena je lista prijavljeni4/ a reultat je bioporaan a Tita. )d F1 učesnika/ podržao ga je jedva svaki peti. Taj pora je dugopamtio/ što se vidi i i apisnika njegovog susreta sa *a9arom 5anošom "adarom/kome je Tito prinao: 3 *oram da kažem da sam ostao u manjiniI podršku jedobilo liberalističko rukovodstvo... $a mojoj strani bilo je samo par drugova... 5asam onda riješio da ne dam avršnu riječ toga dana/ kada je rasprava avršena.

 Tito "adaru nije rekao/ ali i drugog ivora sanajemo da je i po okončanjurasprave strepeo a is4od svog puča u Srbiji. $ajviše se plašio reakcije '" Srbije/koji je listom bio a $ikei!a i njegovu politiku:3 &e! smo ustajali 3 svedoči Catinka >erovi! 3 kad nam je doviknuo: 6$emojtesaivati '" Srbije7 "ad su mu odgovorili da to ne!e uraditi/ oda4nuo je/ ali nidalje nije nao kako !e ibe!i pora. )dlučio se a solomonsko rešenje: čak a tridana odložio je svoju avršnu reč. % obraloženje a odlaganje saopštavanjaodluke koju je odavno doneo auima verovatno počasno mesto Titove svetskirespektibilne demagogije: 3 5a sjedim ovdje četiri dana. &i nate da ja imammnogo aduženosti kao šef države. *eni se mnogo materijala nakupilo i bogtoga ne mogu sutra to vršiti/ jer moram te stvari rešavati/ svoje državneobavee... To je jedno. % dovolite mi da se malo odmorim/ i da malo ramislim o

čitavoj diskusiji koja je tu bila...U ponedeljak/ +?. oktobra/ u +1 časova/ kad je Tito odlučnim korakom seo nasvoje mesto/ praktično svi prisutni su imali ose!aj da prisustvuju istorijskomtrenutku.Stane Dolanc: (ma reč drug Tito.3 >ažljivo sam četiri dana slušao sve diskusije koje su vo9ene na ovom sastanku.

Page 12: Smrt Na Dedinju

8/15/2019 Smrt Na Dedinju

http://slidepdf.com/reader/full/smrt-na-dedinju 12/15

Page 13: Smrt Na Dedinju

8/15/2019 Smrt Na Dedinju

http://slidepdf.com/reader/full/smrt-na-dedinju 13/15

postajali prereni te4nokrati. *e9u njima su bile i perjanice srpske privrede:direktor lektronske industrije u $išu &ladimir 5asi!/ direktor >redue!a robni4ku!a 6Beograd7 Gedomir 5elini!/ direktor #avoda 6'rvena astava7 >rvoslav=akovi!/ direktor &aljaonice bakra u Sevojnu &lajko Brkovi!/ direktor6(ntereksporta7 %leksandar Gimi!/ direktor 68eneraleksporta7 *ilorad Savi!evi!/direktor $ovosadskog sajma *ilan $ovkovi!.

Stane Dolanc je bio Titova desna ruka Titov ragovor s takovanim političkim aktivom Srbije bio je najduži sastanak unjegovoj karijeri. U >alati <ederacije u Beogradu trajao je četiri dana/ odponedeljka do četvrtka/ odnosno od ,. do +@. oktobra +,[email protected] je/ možda/ mogla biti avršena ve! na početku drugog dana debate/kada je $ikei! rekao da 6na mesto predsednika '" Srbije treba dovesti drugog7/ali rasprava je trajala još tri dana. 8otovo svi su ose!ali da se radi o istorijskomtrenutku/ da se na ovom skupu prelamaju i neka sudbinska pitanja 5ugoslavije/ pa

 je malo ko želeo da mirno posmatra ono što se dešavalo.>al oti/ član Saveta federacije: =aumem što se $ikei! napada/ jer je uneo

dosta novog.*iroslav >ečujli!: "orekcijom generalne linije Savea komunista Srbije vrši se ikorekcija u celoj jugoslovenskoj partiji/ a to se ne može ispravljati jednom žrtvom/ostavkom *arka $ikei!a.Dragoslav *arkovi!: "oren neslaganja je u odnosu prema drugu Titu ineuvažavanje njegovi4 primedaba.>redrag %jti!: >osebno cenim što je sadašnje političko rukovodstvo Srbijesamostalno/ što u njemu sede ljudi sa kojima ne može da se manipuliše.Getiri dana su se re9ali govornici/ a na najve!im mukama je bio gradonačelnikBeograda Branko >eši!/ koji je bio prijatelj i sa $ikei!em i sa *arkovi!em: 3 5a sealažem a dobar deo stavova koje je ineo drug Draža *arkovi!. %li/ isto tako sealažem i a druga *arka $ikei!a... Sve ovo teško doživljavam i preživljavam.

 Tog dana/ +@. oktobra/ pred veče/ iscrpljena je lista prijavljeni4/ a reultat je bioporaan a Tita. )d F1 učesnika/ podržao ga je jedva svaki peti. Taj pora je dugopamtio/ što se vidi i i apisnika njegovog susreta sa *a9arom 5anošom "adarom/kome je Tito prinao: 3 *oram da kažem da sam ostao u manjiniI podršku jedobilo liberalističko rukovodstvo... $a mojoj strani bilo je samo par drugova... 5asam onda riješio da ne dam avršnu riječ toga dana/ kada je rasprava avršena.

 Tito "adaru nije rekao/ ali i drugog ivora sanajemo da je i po okončanjurasprave strepeo a is4od svog puča u Srbiji. $ajviše se plašio reakcije '" Srbije/koji je listom bio a $ikei!a i njegovu politiku:3 &e! smo ustajali 3 svedoči Catinka >erovi! 3 kad nam je doviknuo: 6$emojtesaivati '" Srbije7 "ad su mu odgovorili da to ne!e uraditi/ oda4nuo je/ ali ni

dalje nije nao kako !e ibe!i pora. )dlučio se a solomonsko rešenje: čak a tridana odložio je svoju avršnu reč. % obraloženje a odlaganje saopštavanjaodluke koju je odavno doneo auima verovatno počasno mesto Titove svetskirespektibilne demagogije: 3 5a sjedim ovdje četiri dana. &i nate da ja imammnogo aduženosti kao šef države. *eni se mnogo materijala nakupilo i bogtoga ne mogu sutra to vršiti/ jer moram te stvari rešavati/ svoje državneobavee... To je jedno. % dovolite mi da se malo odmorim/ i da malo ramislim očitavoj diskusiji koja je tu bila...U ponedeljak/ +?. oktobra/ u +1 časova/ kad je Tito odlučnim korakom seo nasvoje mesto/ praktično svi prisutni su imali ose!aj da prisustvuju istorijskomtrenutku.Stane Dolanc: (ma reč drug Tito.

3 >ažljivo sam četiri dana slušao sve diskusije koje su vo9ene na ovom sastanku.3 )dma4 da kažem da nemam namjeru da se postavljam u ulogu arbitra.&elika ve!ina je pri4vatila moju uvodnu riječ/ a bilo je i oni4 koji se nisu ijasnili.(mam utisak da je kod vas odnos prema klasnom neprijatelju bio liberalniji i uidejno3političkom konfrontiranju i u pogledu krivičnog gonjenja/ pa i prikaivanjakro sredstva informisanja.

Page 14: Smrt Na Dedinju

8/15/2019 Smrt Na Dedinju

http://slidepdf.com/reader/full/smrt-na-dedinju 14/15

3 ( to je iavalo nepovjerenje u me9usobnim odnosima ime9u partijski4 forumau Srbiji i 5ugoslaviji uop!e. To se kod vas opravdavalo time da se borba vodi protivideja/ a ne protiv ljudi/ i upotrebom drugi4 demokratski4 metoda/ kao da ljudinisu nosioci ideja.3 Bilo je pojedini4 slučajeva kada se nepovoljno govorilo ne samo o meni kaoličnosti/ ve! se nepovoljno i nedovoljeno govorilo i o meni kao ličnosti i čovjeku/a nije se vodilo računa ni o tome da sam mnogo vremena predsjednik S"5.3 >ogotovu mi je teško palo kada se počelo pričati da sam ja jedan od oni4 koji/tobože/ žele vra!anje na staro...>o4valio je svog glavnog oslonca u Srbiji: 3 =eferat druga Draže *arkovi!a ve!imdijelom bio je u skladu s mojim govorima i govorima moji4 saradnika... )n nije bioličan *ene čudi ašto drugovi nisu rekli s čime se u njegovoj kritici slažu/ a sčime se ne slažu.$ajneuralgičniju tačku ove rasprave/ odnos manjine/ ovako je rarešio: 3 "ada sediskutuje o liniji >artije/ njenim reultatima i slabostima/ onda broj diskutanata6a7 ili 6protiv7 nije presudan faktor a opredjeljenje i ocjenu kuda treba i!i i štatreba činiti.

#avesa je spuštena/ Dolanc je bro do4vatio mikrofon da kaže: 3 #aključujemsednicu.% 6kompetentni forumi7/ koji su jedino bili nadležni da vrše 6personalnapomjeranja7/ nisu uopšte dobili priliku da nešto kažu/ a kamoli da odlučuju ostvarima koje su bile u nji4ovoj isključivoj kompetentnosti.

 Tito/ "ardelj/ Dolanc i drugi organiatori poslednjeg puča u bivšoj 5ugoslaviji/ koji je pokopao sve nade a demokratsko rarešenje jugoslovenske krie/ doveli su6kompetentne forume7 pred svršen čin.>re nego što je preko Tanjuga objavljena Titova presuda/ $ikei! i Catinka >erovi!su se sreli s Titom.

 Tito: >aN$ikei!: >osle &ašeg govora/ ostalo je da se osnaži naša ve! najavljena ostavka.

 Tito: #aštoN 5a vas nisam deavuisao.$ikei!: 5asno ste se opredelili a jednu stranu. &i ste se u svom govoru direktnopovali na Dražu *arkovi!a.

 Tito: Taj dio govora može da se iostavi.Dva dana kasnije *arko $ikei! i Catinka >erovi! su se poslednji put sreli s Titomu Belom dvoru u Beogradu.

 Tito: "oga predlažete da do9e na vaša mjestaN$ikei!: Tu su Draža i >era KStamboli!L.

 Tito: Draža i >eraN To je sjaši "urta da ujaši *urta.Draža *arkovi! je pobedu nad $ikei!em platio koncesijama a ve!a ustavnaovlaš!enja pokrajina i udaljavanje "osova i &ojvodine od Srbije/ a u svom dvorištu

posmenjivao je na 4iljade političara/ novinara/ kulturni4 radnika/ direktora...Smenjeni su glavni urednici 6>olitike7/ 6&ečernji4 novosti7/ $($3a/ 6konomskepolitike7/ T& Beograd i novosadskog 6Dnevnika7 3 %leksandar $enadovi!/ *irkoStamenkovi!/ <rane Barbijeri/ Cjubomir &eljkovi!/ &eroslava Tadi! i DimitrijeGičovački. >osle smene liberala u Srbiji je pod potpunu kontrolu vlasti stavljenačak i verska štampa/ pa je 6>ravoslavlje7/ list Srpske patrijaršije/ na prvoj stranisvog februarskog broja +,-H. objavio uvodni tekst pod naslovom: 6( Sveti Sava jepraktikovao ekumeniam i samoupravljanje7

Gistka direktora$% udaru se našlo i četrdesetak najuspešniji4 srpski4 direktora/ koji suanatemisani tada opasnom ideološkom etiketom 6te4nomenadžera7/ a uklonjeni

su i mnogi tržišno i svetski orijentisani privredni stručnjaci/ koji su preko no!ipostajali prereni te4nokrati. *e9u njima su bile i perjanice srpske privrede:direktor lektronske industrije u $išu &ladimir 5asi!/ direktor >redue!a robni4ku!a 6Beograd7 Gedomir 5elini!/ direktor #avoda 6'rvena astava7 >rvoslav=akovi!/ direktor &aljaonice bakra u Sevojnu &lajko Brkovi!/ direktor

Page 15: Smrt Na Dedinju

8/15/2019 Smrt Na Dedinju

http://slidepdf.com/reader/full/smrt-na-dedinju 15/15

6(ntereksporta7 %leksandar Gimi!/ direktor 68eneraleksporta7 *ilorad Savi!evi!/direktor $ovosadskog sajma *ilan $ovkovi!.