of 7 /7
Sông Nile dài nhɢt trên trái ÿɢt ÿɪp thuͷ ÿLʄn Aswan Vì các dòng sông trong tΉ nhiên ÿͻc hình thành theo dng thc hͻp nhánh và phân nhánh (“fractal”) nên rt khó xác ÿnh chiu dài. Theo các chuyên gia ÿa lý thì khi bin pháp ÿo càng chính xác thì sông li d͵ng nh dài thêm ra. Ngoài ra còn rt khó xác ÿnh ÿâu là ÿu và ÿâu là cui sông. Ĉu ngun sông th͵ng là các con sui chy theo mùa. Sông còn chy các vùng ÿm l y, ao h. Vì th nên các tài liu ÿo ÿa ra nh·ng con s sai khác nhau tͳi 10%. Chng hn, theo xp hng ÿͻc nhiu ng͵i tha nhn (ÿͻc ghi li trong bài này) thì sông Nile (Ĉông-Bc Phi) dài nht. Nhng gn ÿây li có ý kin cho rng nu k thêm mͱt s con sui thͻng ngun thì sông Amazon (Nam MΏ) mͳi là dài nht. Sông Nile (tiӃng Pháp là “Nil” nên nhiӅu khi còn ÿѭӧc phiên âm là “Nin”) dài 6695 km. Thѭӧng nguӗn có 2 nhánh, nhánh “Nile trҳng” phát tích tӯ vùng Hӗ Lӟn (Rwanda) và nhánh “Nile xanh” phát tích tӯ vùng núí Ethiopia. Chúng nhұp vào nhau tҥi Khartum (Sudan) rӗi qua Ai Cұp và ÿә ra Ĉӏa Trung Hҧi. Lѭu vӵc sông rӝng 3,4 triӋu km 2 trҧi rӝng trong lãnh thә nhiӅu nѭӟc ӣĈông-Bҳc Phi: Rwanda, Burundi, Tanzania, Congo, Uganda, Kenya, Ethiopia, Sudan, Ai Cұp. Châu thә sông Nile ÿѭӧc ghi nhұn là vùng có dân cѭ tӯ thiên kӹ thӭ 10 (năm thӭ 10000) trѭӟc Công nguyên Thɉng ngun vùng núi Ethiopia old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.v

Sông Nile dài nh b t trên trái t và ÿ j p thu w ÿL n AswanSông Nile dài nh bt trên trái ÿ bt và ÿ jp thu w ÿL n AswanVì các dòng sông trong t nhiên ÿ {c hình

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sông Nile dài nh b t trên trái t và ÿ j p thu w ÿL n AswanSông Nile dài nh bt trên trái...

Page 1: Sông Nile dài nh b t trên trái t và ÿ j p thu w ÿL n AswanSông Nile dài nh bt trên trái ÿ bt và ÿ jp thu w ÿL n AswanVì các dòng sông trong t nhiên ÿ {c hình

Sông Nile dài nh t trên trái tvà p thu n Aswan

Vì các dòng sông trong t nhiên c hình thành theo d ng th c h p nhánh và phânnhánh (“fractal”) nên r t khó xác nh chi u dài. Theo các chuyên gia a lý thì khibi n pháp o càng chính xác thì sông l i d ng nh dài thêm ra. Ngoài ra còn r tkhó xác nh âu là u và âu là cu i sông. u ngu n sông th ng là các con su ich y theo mùa. Sông còn ch y các vùng m l y, ao h . Vì th nên các tài li u o

a ra nh ng con s sai khác nhau t i 10%. Ch ng h n, theo x p h ng c nhi ung i th a nh n ( c ghi l i trong bài này) thì sông Nile ( ông-B c Phi) dài nh t.Nh ng g n ây l i có ý ki n cho r ng n u k thêm m t s con su i th ng ngu n thìsông Amazon (Nam M ) m i là dài nh t.

Sông Nile (ti ng Pháp là “Nil” nên nhi u khicòn c phiên âm là “Nin”) dài 6695 km.Th ng ngu n có 2 nhánh, nhánh “Nile tr ng”phát tích t vùng H L n (Rwanda) và nhánh“Nile xanh” phát tích t vùng núí Ethiopia.Chúng nh p vào nhau t i Khartum (Sudan) r iqua Ai C p và ra a Trung H i. L u v csông r ng 3,4 tri u km2 tr i r ng trong lãnhth nhi u n c ông-B c Phi: Rwanda,Burundi, Tanzania, Congo, Uganda, Kenya,Ethiopia, Sudan, Ai C p. Châu th sông Nile

c ghi nh n là vùng có dân c t thiên kth 10 (n m th 10000) tr c Công nguyên

Th ng ngu n vùng núi Ethiopia

www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn

Page 2: Sông Nile dài nh b t trên trái t và ÿ j p thu w ÿL n AswanSông Nile dài nh bt trên trái ÿ bt và ÿ jp thu w ÿL n AswanVì các dòng sông trong t nhiên ÿ {c hình

H du trên lãnh th Ai C p

quan Kim t tháp & t ng Ng i-S t bên b t t i Giza, ngo i vi th ô Ai C p Cairo

www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn

Page 3: Sông Nile dài nh b t trên trái t và ÿ j p thu w ÿL n AswanSông Nile dài nh bt trên trái ÿ bt và ÿ jp thu w ÿL n AswanVì các dòng sông trong t nhiên ÿ {c hình

(CN), là chi c nôi c x a nh t c a n n v n minh nhân lo i. T thiên k th 6tr c CN, trong vùng ã có nhi u công trình c xây d ng và s n xu t nôngnghi p ã khá phát t. n thiên k th 3 tr c CN, ng i Ai Câp c i ãxây d ng nh ng kim t tháp hùng v ng u các k quan c a th gi i cho

n t n ngày nay. Nh ng n i t p trung dân c bên b sông Nile qua nhi uthiên k ã hình thành các ô th l n. ô th l n nh t hi n nay là thành phCairo, th ô Ai C p v i g n 16 tri u dân, là thành ph ông dân nh t châuPhi và th 16 trên gi i.

th ng p Aswan phía Nam Aip g m:

• p C (“Old Dam”) do ng iAnh t ch c xây d ng t u th kXX. Chu n b công tr ng t n m1899 và kh i công ngày 10/10/2002.

Sông Nile ch y qua th ô Ai C p Cairo

Công tr ng xây d ng p Cu th k XX

p

www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn

Page 4: Sông Nile dài nh b t trên trái t và ÿ j p thu w ÿL n AswanSông Nile dài nh bt trên trái ÿ bt và ÿ jp thu w ÿL n AswanVì các dòng sông trong t nhiên ÿ {c hình

p tr ng l c cao 54m và chi u dài nh là 1900m. Vi c xây d ng kéo dàiqua các n m 1907-1912 và 1929-1933. N m 1946, l l n e do an toàn âpvà ph ng án nâng c p ã c th o lu n.

• p Cao (“High Dam”) do các chuyên gia Xô Vi t t ch c xây d ng.Chu n b k thu t t n m 1960. Kh i công n m 1964 và khánh thành n mngày 21/7/1970. p Cao cách p C 6km v phía th ng l u. p Cao -

mà d i ây ch g i t t làp” - thu c lo i p á

lõi sét, cao 111m, b r ng áy là 980m và nh là

40m, th tích 43 tri u m3.Khoan ph t t o t ng ch ngth m trong n n n chi usâu 255m. L u l ng x cóth t i 16000 m3/s. p t onên h Nasser (tên nhà lãnh

o Ai C p trong nh ng n mxây d ng p). H có chi u nh v tinh ch p khu p Cao

www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn

Page 5: Sông Nile dài nh b t trên trái t và ÿ j p thu w ÿL n AswanSông Nile dài nh bt trên trái ÿ bt và ÿ jp thu w ÿL n AswanVì các dòng sông trong t nhiên ÿ {c hình

dài 550 km, b r ng l n nh t 35km, m t thoáng 5250 km2 và dung tíchkh ng l g n 170 t m3 (!!). 17% di n tích m t h n m trong lãnh th Sudanvà hai n c ã tho thu n phân chia cùng s d ng ngu n l i c a h .

p nhìn v h du

www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn

Page 6: Sông Nile dài nh b t trên trái t và ÿ j p thu w ÿL n AswanSông Nile dài nh bt trên trái ÿ bt và ÿ jp thu w ÿL n AswanVì các dòng sông trong t nhiên ÿ {c hình

Ngu n l i do p em l i r t l n. Nh ng tr n l l n trong các n m 1964,1973,.. ã c gi m nh áng k cho h du. N c c c p cho s nxu t và sinh ho t trong nh ng n m khô h n n ng nh 1972 – 1973, 1983 –1984. Nhà máy thu n g m 12 t máy có công su t l p t 2100 MW,cung c p g n 50% l ng n Ai C p lúc m i xây d ng xong và n n m1998 là 15%. Giao thông thu và phát tri n thu s n c c i thi n. Tuy nhiên

t s v n v môi tr ng và b o t n di tích v n hoá ã gây tranh cãi.Dòng th m gây ra úng n c trên di n tích r ng h du. C vùng ng b ngkhông còn phù sa trong khi bùn l ng t ng nhanh trong h . M t s di tích bng p ho c di d i.

Mái h l u p

Nhà máy thu n

t vài trong s nh ng di tích b ng p ho c ph i di d i

www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn

Page 7: Sông Nile dài nh b t trên trái t và ÿ j p thu w ÿL n AswanSông Nile dài nh bt trên trái ÿ bt và ÿ jp thu w ÿL n AswanVì các dòng sông trong t nhiên ÿ {c hình

.

A.H.A. st.

Thành ph Aswan 20 v n dân ngay d i h du p

www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn