SNI 2002 Standard för svensk ?rord I denna publikation presenteras SNI 2002, Standard för svensk näringsgrensindelning…

Embed Size (px)

Text of SNI 2002 Standard för svensk ?rord I denna publikation presenteras SNI 2002, Standard för svensk...

Meddelanden i samordningsfrgorfr Sveriges officiella statistik

Reports on Statistical Co-ordination for theOfficial Statistics of Sweden

mis2003

2

Statistiska centralbyrn2003

SNI 2002Standard fr svensknringsgrensindelning 2002

SNI 2002Swedish Standard IndustrialClassification 2002

SNI 2002 Swedish Standard Industrial Classification Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2003 Tidigare publicering MIS 1992:4, MIS 1992:5, MIS 1992:6 Standard fr svensk nringsgrensindelning 1992 Previous publication MIS 1992:4, MIS 1992:5, MIS 1992:6 Swedish Standard Industrial Classification 1992 Producent Statistiska centralbyrn, SCB, Producer Avdelningen fr ekonomisk statistik Frfrgningar Hans Agrell, tfn: +46 19 17 65 13, Inquiries Jinx Hagerlund, tfn: +46 19 17 65 35, e-post: jinx.hagerlund@scb.se Om du citerar ur denna publikation var god uppge: Klla: SCB, MIS, SNI 2002, Standard fr svensk nringsgrensindelning ISSN 1402-0807 Printed in Sweden

SCB-Tryck, rebro 2003.07 MILJMRKT Trycksak 341590

e-post: hans.agrell@scb.se

Frord I denna publikation presenteras SNI 2002, Standard fr svensk nringsgrensindelning 2002. Den r resultatet av en revision av SNI 92, Standard fr svensk nringsgrens-indelning 1992, som har varit gllande sedan 1993. Den nya standarden vilken har utarbetats av SCB inom Avdelningen fr ekonomisk statistik och Utvecklingsavdelningen, Metodenheten faststlldes efter remissbehandling av SCB i december 2002. Standarden trdde formellt i kraft den 1 januari 2003. SNI 2002 r liksom fregngaren SNI 92 samordnad med EU:s statistiska nringsgrens-indelning NACE som ven den finns i en reviderad version frn och med 2003, benmnd NACE Rev. 1.1. I freliggande MIS presenteras struktur, innehllsbeskrivningar p detaljerad niv samt nycklar fr frndringarna mellan SNI 92 och SNI 2002. Statistiska centralbyrn i juni 2003 Svante berg

Hans Agrell

4

Innehllsfrteckning Sida 1 Inledning.. 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Aktivitetsindelning och branschindelning..... 6 1.3 Frndringar i NACE Rev. 1.1 jmfrt med NACE Rev. 1. 6 1.4 Frndringar i SNI 2002 jmfrt med SNI 92... 8 1.5 Infrande av SNI 2002. 12 2 Strukturen 12 3 Innehllsbeskrivningarna.. 12 4 Nycklarna. 13 5 vergripande struktur 14 6 Struktur och innehllsbeskrivningar p detaljerad niv. 18 7 Nyckel SNI 92 SNI 2002. Aggregerade niver.. 163 8 Nyckel SNI 2002 SNI 92. Aggregerade niver.. 167 9 Nyckel SNI 92 SNI 2002. Detaljerad niv.. 171 10 Nyckel SNI 2002 SNI 92. Detaljerad niv.. 176 Bilaga Struktur med branschbenmningar 182

5

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Standarden fr svensk nringsgrensindelning, SNI, r en statistisk standard fr klassificering av produktionsenheter fretag, arbetsstllen etc. till nringsgrenar/branscher. Den frra utgvan av standarden, SNI 92, standard fr svensk nringsgrensindelning 1992, faststlldes av SCB 1992. Den nu freliggande standarden, SNI 2002, Standard fr svensk nringsgrensindelning 2002, faststlldes i december 2002 och gller frn och med 1 januari 2003. SNI har som bas EU:s nringsgrensstandard NACE, Nomenclature statistique des Activits conomiques dans la Communaut Europenne. Ett arbete inom EU med att revidera den gllande nringsgrensstandarden benmnd NACE Rev.1 avslutades under 2002 och en ny version av NACE, NACE Rev.1.1, har faststllts. Revisionen utmynnade i ett mindre antal ndringar i frhllande till NACE Rev.1. Fr Sveriges del genomfrdes likaledes endast smrre ndringar fr den nya standarden SNI 2002 jmfrt med den tidigare standarden SNI 92. SNI 2002 verensstmmer - som ven gllde fr SNI 92 - med NACE p NACE:s fyra niver varefter SNI r utkad med en femte niv som r femsiffrig. Niverna r:

1. Avdelning enbokstavskod 2. Underavdelning (partiell) tvbokstavkod 3. Huvudgrupp tvsifferkod 4. Grupp tresifferkod 5. Undergrupp fyrsifferkod 6. Detaljgrupp (svensk tillggsniv) femsifferkod

Dock finns inte inom alla undergrupper (fyrsiffer-nivn) ngon ytterligare underindelning p detaljgrupp (femsiffer-nivn). Skillnaderna mellan SNI 92 och SNI 2002 vad gller indelningsniver och antal klasser p varje niv visas i fljande tabl: SNI 92 SNI 2002 Niv Antal Antal Avdelning 17 17 Underavdelning 31 31 Huvudgrupp 60 60 Grupp 222 222 Undergrupp 503 513 Detaljgrupp 739 776 Som synes r det endast p niverna undergrupp och detaljgrupp som frndringar har genomfrts frutom rena omnumreringar som ven gjorts p gruppniv. Vad gller undergrupp r det revisionen i NACE som har slagit igenom medan detaljgrupps-frndringarna r inom SNI:s ram. Vad gller generella principer, klassificeringsregler m.m. fr nringsgrensindelningen har revisionen inte medfrt ngra ndringar. D detta sledes r en mindre revision upprepas inte beskrivningar av principer, klassificeringsregler, definitioner, samband med andra nringsgrensindelningar, kopplingar till produktindelningar m.m. Fr beskrivning av dessa samt tidigare versioner av nringsgrensstandarden hnvisas till tidigare Meddelande

6

i samordningsfrgor (MIS), som beskrev fregngaren SNI 92, med beteckningen MIS 1992:6.

1.2 Aktivitetsindelning och branschindelning

En nringsgrensindelning r primrt en aktivitetsindelning, dvs en indelning fr klassificering av produktionsenheter (fretag, arbetsstllen etc) efter den aktivitet som bedrivs. Med aktivitet avses hr en process i vilken en viss kombination av olika produktionsfaktorer (insatsvaror, realkapital och arbetskraft) ger upphov till ett utflde av produkter (varor och tjnster). SNI r ocks, utifrn dess tillmpning i statistiken, en branschindelning eftersom den anvnds fr att gruppera produktionsenheter till branscher och fr att samla in och

faktorer, vilkas aktivitet kan hnfras till en och samma aktivitetsklass i standarden. Aktivitetsstandarden utgr p s stt den norm eller referensram som ligger till grund fr branschindelningen. D SNI r bde en aktivitetsindelning och en branschindelning finns det dubbla benm-ningar, en benmning fr aktiviteten och en fr motsvarande bransch. I statistiska redovisningar r det frmst branschbenmningen som anvnds. NACE r endast en aktivitetsindelning och har drfr endast aktivitetsbenmningar. I huvudsak verensstmmer aktivitetsbenmningarna i SNI med den officiella verstt-ningen av NACE:s benmningar. I avsnittet med innehllsbeskrivningar (avsnitt 6) anvnds endast benmningarna fr aktiviteterna. Fr branschbenmningar hnvisas till bilagan med branschstrukturen.

1.3 Frndringar i NACE Rev. 1.1 jmfrt med NACE Rev. 1

Endast tta undergrupper (fyrsiffer-niv) frndrades i form av nya underindelningar. Dessa avser: Huvudgrupp tgrd Tillverkning av maskiner som ej ingr i annan underavdelning Tillverkning av verktygsmaskiner under-

indelas p: - tillverkning av motordrivna handverktyg - tillverkning av verktygsmaskiner fr

metallbearbetning - tillverkning av vriga verktygsmaskiner

El-, gas-, ng- och hetvattenfrsrjning Elfrsrjning uppdelas p:

- generering av elektricitet - verfring av elektricitet - distribution av och handel med elektricitet

El-, gas-, ng- och hetvattenfrsrjning Gasfrsrjning; distribution av gasformiga

brnslen via rrnt uppdelas p: - framstllning av gas - distribution av och handel med

gasformiga brnslen via rrnt

redovisa branschindelad statistik. En bransch kan definieras som en grupp av produktions-

7

Huvudgrupp tgrd Parti- och agenturhandel utom med motorfordon Partihandel med kontorsmaskiner och

kontorsutrustning uppdelas p: - partihandel med datorer och

kringutrustning samt programvara - partihandel med andra kontorsmaskiner

och kontorsutrustning samt kontorsmbler Parti- och agenturhandel utom med motorfordon Partihandel med andra maskiner fr industri, handel och sjfart uppdelas p:

- partihandel med elektronikkomponenter - partihandel med andra maskiner fr

industri, handel och sjfart Databehandlingsverksamhet m.m. Konsultverksamhet avseende system- och programvara uppdelas p:

- utgivning av programvara - annan konsultverksamhet avseende

system- och programvara Andra fretagstjnster Kontorsservice och versttningsverksamhet

uppdelas p: - kontorsservice och versttningsverk-

samhet - telefonserviceverksamhet (callcenter-

tjnster) Avloppsrening, avfallshantering, renhllning o.d. Avloppsrening, avfallshantering, renhll- ning o.d. uppdelas p:

- avloppsrening - avfallshantering - renhllning och sanering samt efter-

behandling av jord och vatten Vidare sammansls ngra undergrupper: Huvudgrupp tgrd Stl- och metallframstllning Framstllning av jrn och stl samt ferro-

legeringar (EKSG-produkter) sls samman med vrig primrbearbetning av jrn och stl; framstllning av ferrolegeringar (ej EKSG-

produkter) Hotell- och restaurangverksamhet Hotellverksamhet med restaurangverksamhet

sls samman med Hotellverksamhet utan restaurangverksamhet

8

Dessutom har omnumreringar av koder fr vissa grupper och undergrupper gjorts enligt fljande: Kod enligt NACE Rev.1 Kod enligt NACE Rev. 1.1 51.6 Partihandel med maskiner och utrustning 51.8 51.61 Partihandel med verktygsmaskiner 51.81 51.62 Partihandel med bygg- och anlggnings- 51.82 maskiner 51.63 Partihandel med textil-, sy- och stick- 51.83 maskiner 51.64 Partihandel med kontorsmaskiner och 51.84 kontorsutrustning 51.85 51.65 Partihandel med andra maskiner fr 51.86 industri, handel och sjfart 51.87 51.66 Partihandel med maskiner och verktyg fr 51.88 jordbruket inklusive trak