Soalan Luas Dan Perimeter

Embed Size (px)

Text of Soalan Luas Dan Perimeter

Unit 10 Bentuk Dua MatraKERTAS 1Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukiskan mengikut skala. 1.

R P Q S

X RAJAH 1

Dalam Rajah 1, segi tiga P, Q, R, S, dan X dilukis pada petak segi empat sama yang sama besar. Segi tiga yang manakah mempunyai ciri yang sama dengan segi tiga X? A P C R B Q D S 2. P Q

U

S

R 6 cm T

RAJAH 2 Dalam Rajah 2, PQRS ialah sebuah segi empat tepat, TSR dan QRU ialah segi tiga sama sisi. Perimeter seluruh rajah ialah 57 cm. Panjang PS, dalam cm, ialah A 13 C 9 B 11 D 6

1

Matematik Tahun 6

3.

RAJAH 3 Rajah 3 terdiri daripada segi tiga sama sisi yang sama besar. Diberi Perimeter seluruh rajah ialah 36 cm. Berapakah Perimeter, dalam cm, kawasan berlorek? A 8 C 21 B 12 D 24 4.

P

Q X

9 cm

4 cm Z

Y S R

RAJAH 4 Rajah 4 menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS dan segi tiga sama kaki XYZ. Diberi perimeter PQRS adalah dua kali perimeter XYZ. Hitung panjang YZ dalam cm. A 5 C 7 B 6 D 8

5.2 Matematik Tahun 6

3 cm 5 cm 4 cm 2 cm

9 cm 13 cm

RAJAH 5 Rajah 5 menunjukkan gabungan antara dua segi empat dan dua segi tiga. Kira perimeter seluruh rajah itu dalam cm. A 41 C 31 B 40 D 30 6.

6 cm 7 cm 3 cm

4 cm

18 cm

RAJAH 6 Hitung perimeter bagi Rajah 6. A 50 cm B 53 cm

C D

56 cm 67 cm

3

Matematik Tahun 6

7.

7 cm 15 cm

14 cm

12 cm

RAJAH 7 Berdasarkan Rajah 7, kira perimeternya dalam cm. A 97 C 79 B 89 D 77 8. 9 cm

6 cm

21 cm RAJAH 8 Berapakah perimeter bagi kawasan berlorek yang ditunjukkan dalam Rajah 8? A 65 cm C 55 cm B 59 cm D 52 cm

4

Matematik Tahun 6

9. 7 cm

5 cm 4 cm

5 cm

RAJAH 9 Berapakah perimeter bagi seluruh Rajah 9? A 52 cm C 32 cm B 42 cm D 22 cm 10.

6 cm

15 cm RAJAH 10 Rajah 10 ialah gabungan dua segi tiga bersudut tegak dan sebuah segi empat tepat. Hitung luas, dalam cm2, seluruh rajah itu. A 104 C 120 B 118 D 165

5

Matematik Tahun 6

11. Q P

6 cm 8 cm

4 cm R

RAJAH 11 Rajah 11 menunjukkan sebuah segi tiga PQR. Jika luas segi tiga PQR adalah sama dengan luas sebuah segi empat sama, cari panjang sisi, dalam cm, segi empat sama itu. A 4 C 8 B 6 D 9 12. U

10 cm 8 cm T 6 cm Q 14 cm

P

R

S RAJAH 12 Rajah 12 menunjukkan sebuah segi tiga sama kaki UQR, segi empat sama PQRS, dan sebuah segi tiga bersudut tegak TUQ. Hitung perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu. A 48 C 62 B 54 D 70

6

Matematik Tahun 6

13. E F

6.8 cm H

I RAJAH 13

G

Dalam Rajah 13 perimeter EFGHI ialah 44.4 cm. Jika panjang EF ialah 2 kali panjang EI, panjang EF, dalam cm, ialah A 8 C 16 B 12 D 24 14.

2 cm

5 cm

RAJAH 14 Diberi perimeter kawasan berlorek dalam Rajah 14 ialah 18 cm. Hitung perimeter seluruh rajah itu, dalam cm. A 27 C 21 B 25 D 19

7

Matematik Tahun 6

15. K J L

N RAJAH 15

M

Dalam Rajah 15, KLMN ialah sebuah segi empat sama yang dibahagikan kepada beberapa segi empat sama yang sama besar. Diberi luas KLMN ialah 144 cm2. Panjang JK, dalam cm, ialah A 3 C 6 B 4 D 8 16.

1 cm 3 cm

RAJAH 16 Berapakah luas bagi bentuk yang ditunjukkan dalam Rajah 16? A 5 cm2 C 20 cm2 2 B 15 cm D 25 cm2

8

Matematik Tahun 6

17. A B C

E RAJAH 17

D

Berdasarkan Rajah 17, diberi bahawa AB = 8 cm dan ED = 3 cm. Kira luas seluruh rajah itu dalam cm2. A 79 C 97 B 89 D 121 18. Q

4 cm

10 cm

R

P RAJAH 18

S

T

Rajah 18 menunjukkan gabungan antara dua segi tiga bersudut tegak. Diberi PQ = 10 cm, QR = RS = 4 cm, dan PS = 2ST. Jika ST = 3 cm, berapakah luas seluruh rajah itu? A 30 cm2 C 24 cm2 B 28 cm2 D 20 cm2

9

Matematik Tahun 6

19. Luas ruang tamu rumah Tasha adalah 3 kali ganda luas bahagian dapur rumahnya. Jika luas ruang tamu ialah 81 m2, berapakah luas bahagian dapur tersebut? A 243 m2 C 54 m2 2 B 84 m D 27 m2 20. Diberi luas sebuah padang bola sepak ialah 320 m2. Jika luas sebuah gelanggang badminton 1 adalah daripada luas padang bola sepak itu, hitung, dalam m2, luas bagi gelanggang 4 badminton itu. A 240 C 120 B 160 D 80

10

Matematik Tahun 6

KERTAS 2Kertas soalan ini mengandungi 10 soalan. Jawab semua soalan. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukiskan mengikut skala. 1. 4 cm

7 cm 3 cm 8 cm RAJAH 1 Hitung perimeter bagi Rajah 1. Jawapan: 30 cm 2. 20 cm

14 cm

10 cm RAJAH 2

5 cm

Hitung luas kawasan berlorek dalam Rajah 2, dalam cm persegi. Jawapan: 175 cm2

11

Matematik Tahun 6

3. P Q R

S

RAJAH 3 Dalam Rajah 3, PSR ialah segi tiga bersudut tegak. Diberi PR = 15 cm dan PS = luas segi tiga SQR, dalam cm2. Jawapan: 25 cm2 4. P 24 cm Q1 PR. Hitung 3

W

V

U

R

T 10 cm RAJAH 4

S

Rajah 4 menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRV, sebuah segi empat sama RSTU, dan sebuah segi tiga sama sisi PVW. Hitung perimeter, dalam cm, kawasan berlorek. Jawapan: 98 cm

12

Matematik Tahun 6

5.

20 cm

12 cm

RAJAH 5 Rajah 5 menunjukkan bentuk sebidang tanah. Jika kadar harga setiap meter persegi tanah itu ialah RM30, hitung jumlah harga tanah itu. Jawapan: RM7 200 6.

6 cm

18 cm

RAJAH 6 Rajah 6 ialah gabungan sebuah segi empat tepat dan segi empat sama. Jika luas seluruh rajah itu adalah sama dengan luas sebuah segi empat sama, kira perimeter segi empat sama itu dalam cm. Jawapan: 48 cm

7.13 Matematik Tahun 6

3 cm

9 cm

2 cm 7 cm RAJAH 7 Kira perimeter bagi seluruh Rajah 7, dalam cm. Jawapan: 38 cm 8.

6 cm

RAJAH 8 Perimeter kawasan berlorek, dalam Rajah 8, ialah 16 cm. Berapakah perimeter bagi seluruh rajah itu? Jawapan: 28 cm

14

Matematik Tahun 6

9. 8 cm 3 cm A 6 cm 7 cm B

RAJAH 9 Berapakah luas bagi gabungan antara segi tiga A dengan segi empat sama B? Nyatakan jawapan dalam cm2. Jawapan: 33 cm2 10. 2 cm

10 cm

RAJAH 10 Hitung luas bagi seluruh Rajah 10, dalam cm2. Jawapan: 100 cm2

15

Matematik Tahun 6