273
Mandaten izve{taj 2011-2014 1 Sobranie na Republika Makedonija

Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

1

Sobranie na Republika Makedonija

Page 2: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

2

I Z V E [ T A J za rabotata na sedmiot prateni~ki sostav na Sobranieto na Republika Makedonija

25.06.2011 - 05.03.2014

Page 3: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

3

1. VOVED

Po~ituvani,

Pratenicite na Sobranieto na Republika Makedonija na sednicata odr`ana na

5 mart 2014 godina donesoa odluka za raspu{tawe na Sobranieto so {to formalno

zavr{i sedmiot mandaten period. Sledej}i ja dosega{nata praktika i opredelba na

celosna transparentnost na zakonodavniot dom pred vas e Izve{tajot za rabotata na

Sobranieto za sedmiot mandaten period. Kako i dosega, pri negovata izrabotka

koristena e standardnata metodologija.

Toa {to posebno sakam da go istaknam e faktot deka vo ovoj mandaten period vo

zakonodavniot dom zaokru`eni se zna~ajni sistemski reformi i doneseni se mnogu

zakoni koi se del od na{ata strate{ka opredelba za ~lenstvo vo EU i NATO. Tokmu

zatoa, vo ovoj mandaten period Republika Makedonija sekoja godina dobiva{e

preporaka za zapo~nuvawe na pregovorite so Evropskata unija od strana na

Evropskata komisija. Pritoa, vo site ovie izve{tai na Evropskata komisija,

Sobranieto na Republika Makedonija sekoga{ dobivalo visoki oceni za svojata

rabota i aktivnost. Veruvam deka seto ova se dol`i na rabotata i anga`manot na site

pratenici od sedmiot parlamentaren sostav. Vo su{tina, so na{iot anga`man

dadovme golem pridones vo implementacija na evropskite standardi vo na{iot

praven sistem {to e pred se vo korist na na{ite gra|ani, stopanski subjekti i

pridonesuva za mnogu poefikasno funkcionirawe na dr`avnite institucii.

Isto taka, vo ovoj mandaten period prodol`ivme da ja jakneme nadzornata uloga

na Sobranieto vrz izvr{nata vlast preku odr`uvawe na nadzorni raspravi. Kon

krajot na ovoj mandaten period go zaokru`ivme i procesot na formirawe na

Parlamentarniot institut i obuka na vrabotenite, {to sekako, zaedno so drugite

sektori od Slu`bata na Sobranieto, vo idnina }e go podigne kapacitetot na

sobraniskata administracija, a so toa i kvalitetot na celokupniot zakonodaven

proces.

Po~ituvani,

Vo ovoj mandaten period Sobranieto na Republika Makedonija ima{e

intenzivna i pred se, mnogu uspe{na me|unarodna aktivnost na site nivoa. Rezultat na

ovaa parlamentarna diplomatija e faktot deka Republika Makedonija redovno dobiva

Page 4: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

4

eksplicitna poddr{ka za na{ite evroatlantski integracii od strana na

nacionalnite parlamenti na skoro site dr`avi vo Evropskata unija, kako i od

evropskiot parlament i Parlamentarnoto sobranie na Sovetot na Evropa. Tuka sekako

treba da se istakne i poddr{kata koja Republika Makedonij ja dobiva od Kongresot na

SAD. Isto taka, bi sakal da ja istaknam i uspe{no organiziranata 10. Konferencija na

pretsedateli na parlamenti na PSJIE koja na nekoj na~in e istoriska, bidej}i na nea

be{e napraven zna~aen napredok i bea doneseni finalni dokumenti na

Konferencijata koi zna~at ~ekor napred kon formirawe na parlamentarno sobranie

na PSJIE.

Ovie tri godini intenzivno se rabote{e na rekonstruiraweto, nadgradbata,

dogradbata i zajaknuvaweto na zgradata na Sobranieto na Republika Makedonija i ova

go smetam za eden od pova`nite proekti, bidej}i ovoj proekt }e ostavi pe~at i za

idnite generacii. ]e dobieme novi 4.000 metri kvadratni korisna povr{ina, {est

novi sali za rabota na komisiite i zaedno so postojnite {to gi imame Sobranieto }e

ima okolu 12 sali za rabotnite tela. U{te edna{ bi sakal da im se zablagodaram na

vrabotenite vo slu`bata na Sobranieto na Republika Makedonija i na pratenicite od

sedmiot i od prethodniot parlamentaren sostav {to poka`aa razbirawe za

grade`nite zafati vo Sobranieto, bidej}i i pokraj rabotata na celiot objektot

Sobranieto redovno funkcionira{e. Isto taka, vo ovoj period intenzivno se

rabote{e i na celosna digitalizacija na arhivata na Sobranieto na Republika

Makedonija od osamostojuvaweto na na{ata dr`ava pa se' do denes.

Po~ituvani,

Ovaa publikacija prepora~uvam da ne bide sfatena samo kako zbir na

statisti~ki podatoci i informacii. Posebno ja prepora~uvam na pratenicite od

idniot mandaten sostav, a ubeden sum deka i site onie koi gi interesira

parlamentarnoto rabotewe kaj nas, a posebno na onie koi se zanimavaat ili sakaat da

se zanimavaat so nau~no i teoretsko istra`uvawe na parlamentarizmot ovaa na{a

publikacija mo`e mnogu da im koristi.

Pretsedatel

na Sobranieto na

Republika Makedonija

Trajko Veqanoski

Page 5: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

5

SODR@INA

1. Voved 2 2. Prateni~ki sostav 5 2.1. Izborni rezultati 62.2. Pratenici 10 2.2.1. Promeni vo prateni~ki sostav 232.3. Promeni vo struktura na pratenici 24 2.3.1. Etni~ka struktura na pratenici po prateni~ki grupi 24 2.3.2. Polova struktura na pratenici po prateni~ki grupi 24 2.3.3. Starosna struktura na pratenici po prateni~ki grupi 24 2.3.4. Obrazovna struktura na pratenici po prateni~ki grupi 243. Plenarni sednici 25 3.1. Sednici 26 3.1.1. Rabotni sednici 28 3.1.2. Sednici na prateni~ki pra{awa 29 3.1.3. Drugi sednici 303.2 Zakoni 31 3.2.1 Zakoni spored postapka na donesuvaweto 36 3.2.2 Zakoni spored predlaga~i 37 3.2.3 Nedoneseni, neprifatlivi i povle~eni zakoni 383.3. Odluki 393.4. Drugi akti 403.5. Amandmani 413.6. Prateni~ki pra{awa 434. Rabotni tela 45 4.1. Sostav na rabotnite tela 464.2. Naglasena uloga na rabotnite tela vo postapkata za donesuvawe na zakonite 47

4.3. Zajaknata kontrolna funkcija na rabotnite tela 485.Soveti 51 5.1. Nacionalen sovet za evrointegracii 525.2. Buxetski sovet 825.3. Sovet na Sobraniski kanal 876. Pretsedatel i potpretsedateli 89 6.1. Pretsedatel 906.2. Potpretsedateli 1117. Me|unarodna sorabotka 1277.1. Multilateralna sorabotka 1287.2. Bilateralna sorabotka 1358. Buxet i investicii 1368.1. Buxet 1378.2. Investicii 1419. Klub na `eni pratenici 14210. Javnost vo rabotata 15010.1. Sobraniski TV kanal 15110.2. Elektronska komunikacija 15310.3. Sredstva za javno informirawe 15911. Slu`ba 16111.1. Vnatre{na organizacija 16211.2. Oddelenie za ~ovekovi resursi 16611.3. Oddelenie za vnatre{na revizija 17511.4. Parlamentaren institut 18112. Prilozi 185Prilog 1 Odr`ani sednici 186Prilog 2 Doneseni akti 193Prilog 3 Nedoneseni i povle~eni akti 253Prilog 4 Me|unarodni aktivnosti 261

Page 6: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

6

2. PRATENI^KI SOSTAV

Page 7: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

7

2.1. IZBORNI REZULTATI

Sedmite predvremeni parlamentarni izbori vo Republika Makedonija se odr`aa na 5 juni 2011 godina po samoraspu{taweto na {estiot parlamentaren sostav na 14 april 2011 godina. Glasaweto se odviva{e vo devet izborni edinici po proporcionalniot model.

Vo devette izborni edinici, odnosno na 3.012 izbira~ki mesta, od vkupno evidentiranite 1.821 122 izbira~i vo Republika Makedonija svoeto glasa~ko pravo go ostvarija 1.156.049 izbira~i odnosno 63,48%.

Na 83 kandidatski listi, predlo`eni se i utvrdeni 1.660 kandidati za izbor na pratenici od 16 politi~ki partii i dve koalicii. Izborna edinica broj 1 Vo prvata izborna edinica se utvrdeni 16 listi na kandidati za pratenici i toa 16 samostojni listi na politi~ki partii, 2 listi na koalicii so vkupno 320 kandidati za pratenici. Vo ovaa izborna edinica, od vkupno zapi{anite 302.864 izbira~i vo izbira~kiot spisok na 429 izbira~ki mesta glasale 204.035 izbira~i odnosno 67,37%. Spored rezultatite koalicijata "VMRO-DPMNE (VMRO - Demokratska Partija za Makedonsko nacionalno edinstvo), Socijalistiчka partija na Makedonija, Demokratski sojuz, Demokratska obnova na Makedonija, Demokratska partija na Trcite na Makedonija, Demokratska partija na Srbite vo Makedonija, Sojuz na Romite od Makedonija, Obedineta partija za emancipacija, Partija na pravdata, Stranka na demokratska akcija na Makedonija – SDA, Partija na Vlasite od Makedonija, Partija za integracija na Romite, Bo{waчka demokratska partija – BDP, Demokratski sili na Romite – DSR, Trajno makedonsko radikalno obedinuvawe – TMRO, Nova liberalna partija, Narodno dvi`ewe za Makedonija, VMRO - DP (VMRO - Demokratska partija), VMRO – obedineta - VMRO – OB, Tatkovinska makedonska organizacija za radikalna obnova – Vardar – Egej – Pirin – TMORO – VEP, Makedonska alijansa i VMRO Makedonska" osvoi 9 prateni~ki mesta, Koalicijata "Socijaldemokratski sojuz na Makedonija, Nova socijaldemokratska partija, Partija za evropska idnina, Liberalna partija na Makedonija, Dvi`ewe na nacionalno edinstvo na Turcite vo Makedonija, Srpska napredna stranka vo Makedonija, Partija za celosna emancipacija na Romite, Nova alternativa, Sojuz na Titovi levi sili, Partija za dvi`ewe na Turcite vo Makedonija, Demokratski sojuz na Srbite vo Makedonija, Demokratski sojuz na Vlasite vo Makedonija, Partija na slobodni demokrati, Partija na penzionerite na RM i Sanxaчka liga" 8 prateni~ki mesta, Demokratskata Partija na Albancite - 1 i Demokratska unija za integracija - 2 prateni~ki mesta. Izborna edinica broj 2 Vo vtorata izborna edinica se utvrdeni 16 listi na kandidati za pratenici i 2 listi na koalicii so vkupno 320 kandidati za pratenici. Vo ovaa izborna edinica, od vkupno zapi{anite 312.720 izbira~i vo izbira~kiot spisok na 381 izbira~ki mesta glasale 187 636 izbira~i odnosno 60,00%. Spored rezultatite koalicijata "VMRO-DPMNE (VMRO - Demokratska Partija za Makedonsko nacionalno edinstvo), Socijalistiчka partija na Makedonija, Demokratski sojuz, Demokratska obnova na Makedonija, Demokratska partija na Trcite na Makedonija, Demokratska partija na Srbite vo Makedonija, Sojuz na Romite od Makedonija, Obedineta partija za emancipacija, Partija na pravdata, Stranka na demokratska akcija na Makedonija – SDA, Partija na Vlasite od Makedonija, Partija za integracija na Romite, Bo{waчka demokratska partija – BDP, Demokratski sili na Romite – DSR, Trajno makedonsko radikalno obedinuvawe – TMRO, Nova liberalna partija, Narodno dvi`ewe za Makedonija, VMRO - DP (VMRO - Demokratska partija), VMRO – obedineta - VMRO – OB, Tatkovinska makedonska organizacija za radikalna obnova – Vardar – Egej – Pirin – TMORO – VEP, Makedonska alijansa i VMRO Makedonska" osvoi 9 prateni~ki mesta, Koalicijata "Socijaldemokratski sojuz na Makedonija, Nova socijaldemokratska partija, Partija za evropska idnina, Liberalna partija na Makedonija, Dvi`ewe na nacionalno edinstvo na Turcite vo Makedonija, Srpska napredna stranka vo Makedonija, Partija za celosna emancipacija na Romite, Nova alternativa, Sojuz na Titovi levi sili, Partija za dvi`ewe na Turcite vo Makedonija, Demokratski sojuz na Srbite vo Makedonija, Demokratski sojuz na Vlasite vo Makedonija, Partija na slobodni demokrati, Partija na penzionerite na RM i Sanxaчka liga" - 7 prateni~ki mesta, Demokratskata Partija na Albancite - 1 i Demokratska unija za integracija - 3 prateni~ki mesta. Izborna edinica broj 3 Vo tretata izborna edinica se utvrdeni 12 listi na kandidati za pratenici i toa 10 samostojni listi na politi~ki partii i 2 listi na koalicii so vkupno 240 kandidati za pratenici. Vo ovaa izborna edinica, od vkupno zapi{anite 291.140 izbira~i vo izbira~kiot spisok na 625 izbira~ki mesta glasale 209 003 izbira~i odnosno 71,79%.

Page 8: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

8

Spored rezultatite koalicijata "VMRO-DPMNE (VMRO - Demokratska Partija za Makedonsko nacionalno edinstvo), Socijalistiчka partija na Makedonija, Demokratski sojuz, Demokratska obnova na Makedonija, Demokratska partija na Trcite na Makedonija, Demokratska partija na Srbite vo Makedonija, Sojuz na Romite od Makedonija, Obedineta partija za emancipacija, Partija na pravdata, Stranka na demokratska akcija na Makedonija – SDA, Partija na Vlasite od Makedonija, Partija za integracija na Romite, Bo{waчka demokratska partija – BDP, Demokratski sili na Romite – DSR, Trajno makedonsko radikalno obedinuvawe – TMRO, Nova liberalna partija, Narodno dvi`ewe za Makedonija, VMRO - DP (VMRO - Demokratska partija), VMRO – obedineta - VMRO – OB, Tatkovinska makedonska organizacija za radikalna obnova – Vardar – Egej – Pirin – TMORO – VEP, Makedonska alijansa i VMRO Makedonska" osvoi 12 prateni~ki mesta i Koalicijata "Socijaldemokratski sojuz na Makedonija, Nova socijaldemokratska partija, Partija za evropska idnina, Liberalna partija na Makedonija, Dvi`ewe na nacionalno edinstvo na Turcite vo Makedonija, Srpska napredna stranka vo Makedonija, Partija za celosna emancipacija na Romite, Nova alternativa, Sojuz na Titovi levi sili, Partija za dvi`ewe na Turcite vo Makedonija, Demokratski sojuz na Srbite vo Makedonija, Demokratski sojuz na Vlasite vo Makedonija, Partija na slobodni demokrati, Partija na penzionerite na RM i Sanxaчka liga" 8 prateni~ki mesta. Izborna edinica broj 4 Vo ~etvrtata izborna edinica se utvrdeni 10 listi na kandidati, 2 listi na koalicii so vkupno 200 kandidati za pratenici. Vo ovaa izborna edinica, od vkupno zapi{anite 292.596 izbira~i vo izbira~kiot spisok na 558 izbira~ki mesta glasale 212.233 izbira~i odnosno 72,53%. Spored rezultatite koalicijata "VMRO-DPMNE (VMRO - Demokratska Partija za Makedonsko nacionalno edinstvo), Socijalistiчka partija na Makedonija, Demokratski sojuz, Demokratska obnova na Makedonija, Demokratska partija na Trcite na Makedonija, Demokratska partija na Srbite vo Makedonija, Sojuz na Romite od Makedonija, Obedineta partija za emancipacija, Partija na pravdata, Stranka na demokratska akcija na Makedonija – SDA, Partija na Vlasite od Makedonija, Partija za integracija na Romite, Bo{waчka demokratska partija – BDP, Demokratski sili na Romite – DSR, Trajno makedonsko radikalno obedinuvawe – TMRO, Nova liberalna partija, Narodno dvi`ewe za Makedonija, VMRO - DP (VMRO - Demokratska partija), VMRO – obedineta - VMRO – OB, Tatkovinska makedonska organizacija za radikalna obnova – Vardar – Egej – Pirin – TMORO – VEP, Makedonska alijansa i VMRO Makedonska" osvoi 11 prateni~ki mesta i Koalicijata "Socijaldemokratski sojuz na Makedonija, Nova socijaldemokratska partija, Partija za evropska idnina, Liberalna partija na Makedonija, Dvi`ewe na nacionalno edinstvo na Turcite vo Makedonija, Srpska napredna stranka vo Makedonija, Partija za celosna emancipacija na Romite, Nova alternativa, Sojuz na Titovi levi sili, Partija za dvi`ewe na Turcite vo Makedonija, Demokratski sojuz na Srbite vo Makedonija, Demokratski sojuz na Vlasite vo Makedonija, Partija na slobodni demokrati, Partija na penzionerite na RM i Sanxaчka liga" 9 prateni~ki mesta. Izborna edinica broj 5 Vo petata izborna edinica se utvrdeni 14 listi na kandidati za pratenici i i 2 listi na koalicii so vkupno 280 kandidati za pratenici. Vo ovaa izborna edinica, od vkupno zapi{anite 303.686 izbira~i vo izbira~kiot spisok na 569 izbira~ki mesta glasale 186 015 izbira~i odnosno 61,25%. Spored rezultatite koalicijata "VMRO-DPMNE (VMRO - Demokratska Partija za Makedonsko nacionalno edinstvo), Socijalistiчka partija na Makedonija, Demokratski sojuz, Demokratska obnova na Makedonija, Demokratska partija na Trcite na Makedonija, Demokratska partija na Srbite vo Makedonija, Sojuz na Romite od Makedonija, Obedineta partija za emancipacija, Partija na pravdata, Stranka na demokratska akcija na Makedonija – SDA, Partija na Vlasite od Makedonija, Partija za integracija na Romite, Bo{waчka demokratska partija – BDP, Demokratski sili na Romite – DSR, Trajno makedonsko radikalno obedinuvawe – TMRO, Nova liberalna partija, Narodno dvi`ewe za Makedonija, VMRO - DP (VMRO - Demokratska partija), VMRO – obedineta - VMRO – OB, Tatkovinska makedonska organizacija za radikalna obnova – Vardar – Egej – Pirin – TMORO – VEP, Makedonska alijansa i VMRO Makedonska" osvoi 9 prateni~ki mesta, Koalicijata "Socijaldemokratski sojuz na Makedonija, Nova socijaldemokratska partija, Partija za evropska idnina, Liberalna partija na Makedonija, Dvi`ewe na nacionalno edinstvo na Turcite vo Makedonija, Srpska napredna stranka vo Makedonija, Partija za celosna emancipacija na Romite, Nova alternativa, Sojuz na Titovi levi sili, Partija za dvi`ewe na Turcite vo Makedonija, Demokratski sojuz na Srbite vo Makedonija, Demokratski sojuz na Vlasite vo Makedonija, Partija na slobodni demokrati, Partija na penzionerite na RM i Sanxaчka liga" 8 prateni~ki mesta, Demokratskata Partija na Albancite - 1, Demokratska unija za integracija - 2. Izborna edinica broj 6 Vo {estata izborna edinica se utvrdeni 15 listi na kandidati za pratenici i toa 13 samostojni listi na politi~ki partii i 2 listi na koalicii so vkupno 300 kandidati za pratenici. Vo ovaa izborna edinica, od vkupno zapi{anite 318.116 izbira~i vo izbira~kiot spisok na 414 izbira~ki mesta glasale 157.127 izbira~i odnosno 49,39%. Spored rezultatite koalicijata "VMRO-DPMNE (VMRO - Demokratska Partija za Makedonsko nacionalno edinstvo), Socijalistiчka partija na Makedonija, Demokratski sojuz, Demokratska obnova na

Page 9: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

9

Makedonija, Demokratska partija na Trcite na Makedonija, Demokratska partija na Srbite vo Makedonija, Sojuz na Romite od Makedonija, Obedineta partija za emancipacija, Partija na pravdata, Stranka na demokratska akcija na Makedonija – SDA, Partija na Vlasite od Makedonija, Partija za integracija na Romite, Bo{waчka demokratska partija – BDP, Demokratski sili na Romite – DSR, Trajno makedonsko radikalno obedinuvawe – TMRO, Nova liberalna partija, Narodno dvi`ewe za Makedonija, VMRO - DP (VMRO - Demokratska partija), VMRO – obedineta - VMRO – OB, Tatkovinska makedonska organizacija za radikalna obnova – Vardar – Egej – Pirin – TMORO – VEP, Makedonska alijansa i VMRO Makedonska" osvoi 3 prateni~ki mesta, Koalicijata "Socijaldemokratski sojuz na Makedonija, Nova socijaldemokratska partija, Partija za evropska idnina, Liberalna partija na Makedonija, Dvi`ewe na nacionalno edinstvo na Turcite vo Makedonija, Srpska napredna stranka vo Makedonija, Partija za celosna emancipacija na Romite, Nova alternativa, Sojuz na Titovi levi sili, Partija za dvi`ewe na Turcite vo Makedonija, Demokratski sojuz na Srbite vo Makedonija, Demokratski sojuz na Vlasite vo Makedonija, Partija na slobodni demokrati, Partija na penzionerite na RM i Sanxaчka liga" 2 prateni~ki mesta, Demokratskata Partija na Albancite - 5, NDP - 2 i Demokratska unija za integracija - 8 prateni~ki mesta. Izborna edinica broj 7 Vo Sedmata izborna edinica se utvrdeni 8 listi na kandidati za pratenici i toa 6 samostojni listi na politi~ki partii i 2 listi na koalicii so vkupno 160 kandidati za pratenici. Vo ovaa izborna edinica, od vkupno zapi{anite 4.591 izbira~i vo izbira~kiot spisok na 28 izbira~ki mesta glasale 2.494 izbira~i odnosno 54,32%. Spored rezultatite koalicijata "VMRO-DPMNE (VMRO - Demokratska Partija za Makedonsko nacionalno edinstvo), Socijalistiчka partija na Makedonija, Demokratski sojuz, Demokratska obnova na Makedonija, Demokratska partija na Trcite na Makedonija, Demokratska partija na Srbite vo Makedonija, Sojuz na Romite od Makedonija, Obedineta partija za emancipacija, Partija na pravdata, Stranka na demokratska akcija na Makedonija – SDA, Partija na Vlasite od Makedonija, Partija za integracija na Romite, Bo{waчka demokratska partija – BDP, Demokratski sili na Romite – DSR, Trajno makedonsko radikalno obedinuvawe – TMRO, Nova liberalna partija, Narodno dvi`ewe za Makedonija, VMRO - DP (VMRO - Demokratska partija), VMRO – obedineta - VMRO – OB, Tatkovinska makedonska organizacija za radikalna obnova – Vardar – Egej – Pirin – TMORO – VEP, Makedonska alijansa i VMRO Makedonska" osvoi 1 prateni~ko mesto. Izborna edinica broj 8 Vo Osmata izborna edinica se utvrdeni 7 listi na kandidati za pratenici i toa 5 samostojni listi na politi~ki partii i 2 listi na koalicii so vkupno 140 kandidati za pratenici. Vo ovaa izborna edinica, od vkupno zapi{anite 1.824 izbira~i vo izbira~kiot spisok na 5 izbira~ki mesta glasale 994 izbira~i odnosno 54,50%. Spored rezultatite koalicijata "VMRO-DPMNE (VMRO - Demokratska Partija za Makedonsko nacionalno edinstvo), Socijalistiчka partija na Makedonija, Demokratski sojuz, Demokratska obnova na Makedonija, Demokratska partija na Trcite na Makedonija, Demokratska partija na Srbite vo Makedonija, Sojuz na Romite od Makedonija, Obedineta partija za emancipacija, Partija na pravdata, Stranka na demokratska akcija na Makedonija – SDA, Partija na Vlasite od Makedonija, Partija za integracija na Romite, Bo{waчka demokratska partija – BDP, Demokratski sili na Romite – DSR, Trajno makedonsko radikalno obedinuvawe – TMRO, Nova liberalna partija, Narodno dvi`ewe za Makedonija, VMRO - DP (VMRO - Demokratska partija), VMRO – obedineta - VMRO – OB, Tatkovinska makedonska organizacija za radikalna obnova – Vardar – Egej – Pirin – TMORO – VEP, Makedonska alijansa i VMRO Makedonska" osvoi 1 prateni~ko mesto. Izborna edinica broj 9 Vo Devetata izborna edinica se utvrdeni 4 listi na kandidati za pratenici i toa 2 samostojni listi na politi~ki partii i 2 listi na koalicii so vkupno 80 kandidati za pratenici. Vo ovaa izborna edinica, od vkupno zapi{anite 798 izbira~i vo izbira~kiot spisok na 3 izbira~ki mesta glasale 600 izbira~i odnosno 75,19%. Spored rezultatite koalicijata "VMRO-DPMNE (VMRO - Demokratska Partija za Makedonsko nacionalno edinstvo), Socijalistiчka partija na Makedonija, Demokratski sojuz, Demokratska obnova na Makedonija, Demokratska partija na Trcite na Makedonija, Demokratska partija na Srbite vo Makedonija, Sojuz na Romite od Makedonija, Obedineta partija za emancipacija, Partija na pravdata, Stranka na demokratska akcija na Makedonija – SDA, Partija na Vlasite od Makedonija, Partija za integracija na Romite, Bo{waчka demokratska partija – BDP, Demokratski sili na Romite – DSR, Trajno makedonsko radikalno obedinuvawe – TMRO, Nova liberalna partija, Narodno dvi`ewe za Makedonija, VMRO - DP (VMRO - Demokratska partija), VMRO – obedineta - VMRO – OB, Tatkovinska makedonska organizacija za radikalna obnova – Vardar – Egej – Pirin – TMORO – VEP, Makedonska alijansa i VMRO Makedonska" osvoi 1 prateni~ko mesto.

Page 10: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

10

34%

46%

12%

6%2%

Koalicija SDSM Koalicija VMRO-DPMNE DUI DPA NDP

Reden broj

Kandidatska lista

Broj na dobieni mandati vo izbornata edinica broj

VKUPNO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. KOALICIJA VMRO-DPMNE

9 9 12 11 9 3 1 1 1 56

2. KOALICIJA SDSM 8 7 8 9 8 2 - - - 42

3. DEMOKRATSKA

UNIJA ZA INTEGRACIJA (DUI)

2 3 - - 2 8 - - - 15

4. DEMOKRATSKA

PARTIJA NA ALBANCITE (DPA)

1 1 - - 1 5 - - - 8

5. NACIONALNA

DEMOKRATSKA PRERODBA (NDP)

- - - - - 2 - - - 2

VKUPNO: 20 20 20 20 20 20 1 1 1 123

Page 11: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

11

2.2. PRATENICI

Prvata konstitutivna sednica na Sobranieto na Republika Makedonija so noviot

parlamentaren sostav, se odr`a na 25 juni 2011 godina. Na sednicata, kako najstar pratenik pretsedava{e Qubisav Ivanov Yingo od Socijalisti~kata partija na Makedonija.

Za pretsedatel na Sobranieto be{e izbran Trajko Veqanoski od VMRO-DPMNE, a na sednicata na Sobranieto, odr`ana na 12 juli 2011 godina za potpretsedateli na Sobranieto na Republika Makedonija se izbrani Svetlana Jakimovska od VMRO-DPMNE, Suzana Saliu od Demokratskata unija za integracija i Jani Makraduli od Socijaldemokratskiot sojuz na Makedonija.

reden broj ime i prezime

prateni~ka grupa promeni

1. Avirovi} Vladanka SPM 2. Ademi Xevat DUI 3. Aliu Imer DPA 4. Aliji Gazmend DPA 5. Anastasova Stanka SDSM 6. Angelov Golup~o SDSM 7. Andonov Mile SDSM

8. Apostolov Van~o VMRO-DPMNE 10.04.2013 - izbran za gradona~alnik,zamenet so Dameski Pan~e

9. Acevski Nikol~e NSDP

10. Arifi Teuta DUI 28.07.2011 - izbrana za minister, zameneta so Misimi Hajrije

11. Ahmeti Ali DUI 12. Bajram Amdi Sojuz na Romi 13. Bendevska Vesna SDSM 14. Bi{evac Safet nezavisen 15. Boneva Silvana VMRO-DPMNE 16. Veli~kovski Ivon LP 17. Veqanoski Trajko VMRO-DPMNE 18. Veljanovski Mitre SDSM

19. Gruevski Nikola VMRO-DPMNE 06.07.2011 - ostavka, zamenet so Anova Suzana

20. Go{ev Slave VMRO-DPMNE 21. Georgiev Gordan SDSM 22. Dimkov Traj~o VMRO-DPMNE 23. Dinevski Mende SDSM 24. Deari Irfan DUI 25. Durmi{i Rejhan PEI 26. Dodevski Milorad VMRO-DPMNE 27. Demiri Kreci Flamure NDP 28. Dimovski Ilija VMRO-DPMNE 29. Duli} Blagorodna VMRO-DPMNE 30. \or|ievski Vele VMRO-DPMNE 31. \or~ev Vladimir VMRO-DPMNE 32. Zaturoska Liljana VMRO-DPMNE

Page 12: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

12

33. Zekiri Izet NDP 13.05.2013 - ostavka,zamenet so Xelili Naxi

34. Ivanovski Igor SDSM 35. Ismaiqi Rexail DUI 36. Ibraimovski Samka PCER 37. Ibraimi Orhan DPA 38. Ivanova Cvetanka SDSM 39. Imeri De{ira DUI

40. Ivanov Qubosav Yingo SPM 05.10.2012 - ostavka,zamenet so Ra{kovska Marija

41. Jakimovska Svetlana VMRO-DPMNE

42. Jankulovska Gordana VMRO-DPMNE 28.07.2011 - izbrana za minister, zameneta so Maxovski Dime

43. Jovkovska Eftimova Divna

SDSM

44. Jakupi Nexati DUI 45. Kazanxiska Biljana SDSM 46. Kitanoski Ilija VMRO-DPMNE 47. Kuzmanovska Liljana VMRO-DPMNE 48. Karapetrova Svetlana VMRO-DPMNE 49. Kuzmanovska Beti VMRO-DPMNE 50. Koxoba{iev \or|i VMRO-DPMNE 51. La{koska Ane VMRO-DPMNE

52. Qabeni{ta Arben DUI 31.01.2013 - ostavkazamenet so Ramizi Nedim

53. Makraduli Jani SDSM 54. Mehmeti Ermira DUI

55. Mehmeti Nuredini Vjolca DUI

56. Milo{oski Antonio VMRO-DPMNE 57. Matevska Duza Cena VMRO-DPMNE 58. Misini Hajrula DUI 59. Mirakovska Sowa NSDP 60. Min~ev Goran SDSM 61. Misovski Goran NSDP 62. Muminovi} Rafet DLBM 63. Mara~kov Save SDSM

64. Mazgaloska Vu~eti} Svetlana SDSM

65. Micevski Vasko VMRO-DPMNE 66. Man~ev Risto VMRO-DPMNE 67. Mileti} Dragi{a SNS

68. Nikoli} Mazneva Kosana

VMRO-DPMNE

69. Nikolov Marijan~o SDSM 70. Nikolovska Len~e nezavisen 71. Nikolovski Aleksandar VMRO-DPMNE 72. Orcev Pan~e SDSM 73. Popovska Liljana DOM 74. Petkovski Tito NSDP 75. Pa~kov Jordan VMRO-DPMNE 76. Pepi} Avdija SDA 77. Pavlovska Daneva Ana SDSM

Page 13: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

13

78. Pe{evski Vladimir VMRO-DPMNE 28.07.2011 - izbran za minister, zamenet so Trajanovski Toni

79. Pa{ovski Vasko VMRO-DPMNE 80. Pa~emski Mile VMRO-DPMNE 81. Pavlova Elena VMRO-DPMNE 82. Pemova Vesna VMRO-DPMNE 83. Paunovski Stojko SDSM 84. Petrov Andrej SDSM

85. Spasenovski Aleksandar

VMRO-DPMNE

86. Stavrevski Zoran VMRO-DPMNE 28.07.2011 - izbran za minister, zamenet so Pi{ev Vasil

87. Stan~evska Nada VMRO-DPMNE 88. Stojmenov Borislav VMRO-Mak. 89. Saliu Suzana DUI

90. Savova Salkovska Nata{a SDSM

91. Stoiqkovi} Ivan DPSM 92. Spasovski Oliver SDSM 93. Stojanovski Blagoja SDSM 94. Stankovi} Emilijan SDSM 95. Stevananxija Dimitar VMRO-DPMNE 96. Stavrov Bor~e SDSM 97. Sugarevski Goran SDSM

98. Sela Zijadin DPA 13.05.2013 - izbran za gradona~alnik,zamenet so ]oku Bekim

99. Sara~ Erdogan DNET 100. Sazdov Pavle VMRO-DPMNE 101. Stankovi} Mali{a SPM 102. Trajanov Pavle DS

103. Tan~eva Tulieva Nadica

VMRO-DPMNE

104. Ta~i Menduh DPA 105. Tu{eva Marinela SDSM

106. Trajkovski Goran VMRO-DPMNE 06.07.2011 - ostavka, zamenet so Trpkovski Stef~e

107. Todorovski Marjan~o VMRO-DPMNE 13.10.2011 - ostavka,zamenet so Nastevski Dragan

108. Tomi} Tawa SDSM 109. Trenov Romeo VMRO-DPMNE

110. Todorov Nikola VMRO-DPMNE 28.07.2011 - izbran za minister, zamenet so Dimitrievski Darko

111. Uzeini Ferati Meral DPA 112. Fazliu Bekim DPA 113. Hasipi Kenan DPTM 114. Canoski Fijat PEI 115. Cuklev Dragan VMRO-DPMNE 116. Cipu{eva Nada VMRO-DPMNE 117. Xolonga Mihajlo VMRO-DPMNE 118. Xemajlovski Mevmet PEI

119. Xaferi Arben DPA 10.09.2012 - po~inatzamenet so Iljazi Sadije

120. Xaferi Talat DUI 18.02.2013 - izbran za minister, zamenet so Marku Julijeta

Page 14: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

14

121. [e}erinska Radmila SDSM

122. [okarovski Haralampie VMRO-DPMNE

123. [ehabi Behixudin DUI

124. Anova Suzana VMRO-DPMNE 12.07.2011,namesto Gruevski Nikola

125. Trpkovski Stef~e VMRO-DPMNE

12.07.2011,namesto Goran Trajkovski 10.04.2013 - izbran za gradona~alnik, zamenet so Run~eva Hristina

126. Misimi Hajrije DUI 29.07.2011,namesto Arifi Teuta

127. Dimitrievski Darko VMRO-DPMNE 29.07.2011,namesto Todorov Nikola

128. Pi{ev Vasil VMRO-DPMNE 29.07.2011,namesto Stavrevski Zoran

129. Maxovski Dime VMRO-DPMNE 29.07.2011,namesto Jankulovska Gordana

130. Trajanovski Toni VMRO-DPMNE 29.07.2011,namesto Pe{evski Vladimir

131. Nastevski Dragan VMRO-DPMNE 17.10.2011,namesto Todorovski Marjan~o

132. Iljazi Sadije DPA 25.09.2012,namesto Xaferi Arben

133. Ra{kovska Marija VMRO-DPMNE29.11.2012,namesto Ivanov Qubisav Zingo

134. Ramizi Nedim DUI 11.02.2013,namesto Qabeni{ta Arben

135. Marku Julijeta DUI 10.04.2013,namesto Xaferi Talat

136. Run~eva Hristina VMRO-DPMNE 18.04.2013,namesto Trpkovski Stef~e

137. Dameski Pan~e VMRO-DPMNE 18.04.2013,namesto Apostolov Van~o

138. ]oku Bekim DPA 28.05.2013,namesto Sela Zijadin

139. Xelili Naxi NDP 29.05.2013,namesto Ze}iri Izet

Page 15: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

15

Page 16: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

16

Page 17: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

17

Page 18: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

18

Page 19: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

19

Page 20: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

20

Page 21: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

21

Page 22: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

22

Page 23: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

23

Page 24: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

24

2.2.1.Promeni vo prateni~kiot sostav 2011-2014

Red

en

br

oj

Sk

rat

en

naz

iv

Naziv na prateni~kata grupa

Broj na pratenici

25.06.2011 05.03.2014

1. VMRO-DPMNE

VMRO-Demokratska partija za makedonsko nacionalno

edinstvo 46 47

2. SPM Socijalisti~ka partija na

Makedonija 3 2

3. DOM Demokratska obnova na

Makedonija 1 1

4. DS Demokratski sojuz 1 1

5. VMRO-

Makedonska VMRO-Makedonska 1 1

6. DPSM Demokratska partija na Srbite

od Makedonija 1 1

7. DPTM Demokratska partija na Turcite

na Makedonija 1 1

8. PCER Partija za celosna emancipacija

na Romite vo Makedonija 1 1

9. SRM Sojuz na Romite na Makedonija 1 1

10. SDAM Stranka na demokratska akcija

na Makedonija 1 1

11. DUI Demokratska unija za integracija 14 14

12. PEI Partija za evropska idnina 3 3

13. SDSM Socijaldemokratski sojuz na

Makedonija 29 29

14. NDP Nacionalna demokratska

prerodba 2 2

15. NSDP Nova socijal-demokratska

partija 4 4

16. LP Liberalna partija 1 1

17. DNTEM

Dvi`ewe za nacinalno edinstvo na

Turcite vo Makedonija 1 1

18. DPA Demokratska partija na

Albancite 8 8

19. NP Nezavisni pratenici 2 2

20. SNSM Srpska napredna stranka vo

Makedonija 1 1

21. DLBM

Demokrtaska liga na bo{wacite vo

Makedonija 1 1

VKUPNO: 123 123

Page 25: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

25

2.3. Promeni vo strukturata na prateni~kiot sostav 2.3.1. Etni~ka struktura na pratenici

godina Makedonci Albanci Turci Romi Srbi Bo{waci Vlasi drugi

br % br % br % br % br % br % br % br %

2011 84 68 25 20 2 1,6 2 1,6 4 3,2 2 1,6 1 0,8 3 2,4

2014 84 68 25 20 2 1,6 2 1,6 4 3,2 2 1,6 1 0,8 3 2,4

2.3.2. Polova struktura na pratenici

godina ma`i `eni

br % br %

2011 85 70 38 30

2014 81 66 42 34

2.3.3. Starosna struktura na pratenici

pratenici pod 30 30-39 40-49 50-59 60-69 Nad 70

br % br % br % br % br % br %

2011 5 4 35 28 40 32 35 28 5 4 3 2,4

2014 3 2,4 31 25,2 46 37,3 37 30 4 3,2 2 1,6

2.3.4. Obrazovna struktura na pratenici

obrazovanie sredno vi{o visoko postdiplomsko

br % br % br % d-r m-r spec

2011 2 1,6 - - 92 74 4 10 15

2014 3 2,4 1 0,8 87 70,8 19 2 11

Page 26: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

26

3. PLENARNI SEDNICI

Page 27: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

27

3. SEDNICI NA SOBRANIE

3.1. SEDNICI

Sednica na Sobranieto na Republika Makedonija svikuva pretsedatelot na Sobranieto.

Vo predlogot na dnevniot red pretsedatelot na Sobranieto gi vnesuva site pra{awa {to do denot na svikuvaweto na sednicata gi dostavile ovlastenite predlaga~i.

Pretsedatelot na Sobranieto mo`e da svika sednica i po barawe na pretsedatelot na Republika Makedonija, Vladata na RM i najmalku 20 pratenici.

So sednicata pretsedava pretsedatelot na Sobranieto, a vo slu~aj na negova spre~enost, so sednicata pretsedava eden od potpretsedatelite na Sobranieto.

Dnevniot red za sednicata na Sobranieto go predlaga pretsedatelot na Sobranieto, a go utvrduva Sobranieto na po~etokot na sednicata.

Vo periodot od 2011 do 2014 godina pettiot parlamentaren sostav oddr`a 87 sednici. (dijagram 1)

DIJAGRAM 1:

VKUPNO ODR@ANI SEDNICI - 87

52

22

3 7 2 1

rabotni sednici prateni~ki pra{awa

obra}awa na Pretsedatelot na RM drugi obra}awa

odbele`uvawa komemorativna

Page 28: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

28

* Vremetraeweto na sednicite

2011 2012 2013 2014 VKUPNO broj na odr`ani

sednici 19 32 30 6 87

postaveni to~ki 381 526 741 262 1910 traewe vo denovi 64 150 77 27 318 traewe vo ~asovi 440 ~asa 875 ~asa 480 ~asa 180 ~asa 1975 ~asa

• Spored brojot na rabotnite denovi, najdolga sednica na Sobranieto na Republika

Makedonija e 26-ta sednica so 19 rabotni dena (122 ~asa i 15 minuti).

• Spored vkupniot broj na rabotni ~asovi, najdolga sednica na Sobranieto na Republika

Makedonija e 26 -ta sednica so 122 ~asa i 15 minuti.

• Spored kontinuitetot, najdolga sednica na Sobranieto na Republika Makedonija e

po~etokot na 34-ta sednica, koe traelo 13 ~asa i 15 minuti, odnosno od 11,25 ~asot -

ponedelnik do 40 minuti po polno} sledniot den - vtornik.

• Spored vkupniot broj na rabotni ~asovi, najkratka sednica na Sobranieto na

Republika Makedonija e 73-ta sednica koja traela 10 minuti, (od 11,15 do 11,25 ~asot).

* Vkupniot broj na denovi na sednici na Sobranieto iznesuva 318.

Vo tekot na tie rabotni denovi ostvareni se:

vkupno prisustva: 33.584

vkupno otsustva: 5.500 od koi:

- opravdani 4.345

- neopravdani 1.155

Soglasno so Delovnikot za rabota na Sobranieto na Republika Makedonija na pratenik

koj otsustvuva najmalku tri pati od sednici na Sobranie, a za toa ne go izvestil pretsedatelot

(neopravdano otsuten) mu se odbiva 5% od platata za sekoj den otsustvo. Vakva kazna e

izre~ena samo edna{ vo 2012 godina.

Vo 2013 godina, soglasno so ~lenot 26 stavovi 2 i 4 od Zakonot za pratenici,

Komisijata za pra{awa na izborite i imenuvawata donesen 44 re{enija so koi na pratenicite

koi ja bojkotiraa rabotata na Sobranieto na Republika Makedonija, im se utvrdi plata vo

visina od edna tretina od isplatenata plata vo dekemvri 2012 godina.

Page 29: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

29

3.1.1. RABOTNI SEDNICI

Na 87-te rabotni sednici odr`ani vo ovoj mandaten period bea postaveni 1.910 to~ki od koi 3 sednici ostanaa nezavr{eni so 3 to~ki i toa 2 zakona i 1 odluka. Vo

slednava tabela e prika`an vidot na akti koi bea postaveni na dneven red na sobraniskite sednici.

red

en b

ro

j

A K T

vk

upn

o p

o

dn

even

red

do

nes

eni

pr

vo

~i

taw

e

vto

ro

~i

taw

e

nep

ri

fat

li

vi

usv

oen

i

neu

svo

eni

ned

on

esen

i

neo

sno

van

i

po

vl

e~en

i

sam

o r

azgl

edan

i

ner

azgl

edan

i

1. zakoni 1488 907 504 2 54 - - 3 - 16 - 2

2. odluki 251 246 - - - - - 2 - 2 - 1

3. deklaracii 1 1 - - - - - - - - - -

4. ustavni izmeni 2 - - - - - 2 - - - - -

5. informacii 11 - - - - - 10 - - 1 - -

6. programi 8 - - - - 8 - - - - - -

7. izve{tai 65 - - - - 63 - - - - 2 -

8. planovi 17 - - - - 17 - - - - - -

9. interpelacii 4 - - - - - 4 - - - - -

10. avtenti~ni tolkuvawa 53 - - - - 4 - - 49 - - -

11. zavr{na smetka 3 - - - - 3 - - - - - -

12. nacionalna strategija 4 - - - - 4 - - - - - -

13. delovnik 1 - - - - 1 - - - - - -

14. zaklu~oci 2 - - - - 2 - - - - - -

VKUPNO 1910 1154 504 2 54 102 16 5 49 19 2 3

Page 30: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 30

3.1.2. SEDNICI ZA PRATENI^KI PRA[AWA

Odr`ani se 22 sednici posveteni na prateni~kite pra{awa. Ovie sednici se odr`uvaa

sekoj posleden ~etvrtok vo mesecot.

SEDNICA DATUM NA ODR@UVAWE

15 sednica 25.11.2011 godina

19 sednica 29.12.2011 godina

22 sednica 26.01.2012 godina

24 sednica 23.02.2012 godina

25 sednica 22.03.2012 godina

28 sednica 19.04.2012 godina

33 sednica 31.05.2012 godina

36 sednica 26.06.2012 godina

38 sednica 26.07.2012 godina

41 sednica 27.09.2012 godina

44 sednica 26.10.2012 godina

46 sednica 20.11.2012 godina 50 sednica 27.12.2012 godina 53 sednica 31.01.2013 godina 61 sednica 30.05.2013 godina 64 sednica 28.06.2013 godina 68 sednica 25.07.2013 godina 71 sednica 19.09.2013 godina 76 sednica 31.10.2013 godina 78 sednica 28.11.2013 godina 81 sednica 26.12.2013 godina 83 sednica 30.01.2014 godina

Po periodi izgleda vaka

2011 2012 2013 2014 VKUPNO

SEDNICI 2 11 8 1 22

Page 31: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 31

3.1.3. DRUGI SEDNICI

Obra}awa - DESET

- 15.12.2011 godina - Obra}awe na Pretsedatelot na Republika Makedonija, gospodinot \or|e

Ivanov,

- 27.04.2012 godina - Obra}awe na Pretsedatelot na Sobranieto na Republika Albanija,

gospo|a Josefina ^oba Topali,

- 17.05.2012 godina - Obra}awe na Pretsedatelot na Golemoto Nacionalno Sobranie na

Republika Turcija, gospodin Xemil ^i~ek,

- 23.05.2012 godina - Obra}awe na Pretsedatelot na Golemoto Nacionalniot Sovet na

Republika Avstrija, g-|a Barbara Pramer,

- 25.07.2012 godina - Obra}awe na Generalniot sekretar na Obedinetite nacii gospodin

Ban Ki - Mun,

- 18.12.2012 godina - Obra}awe na Pretsedatelot na Republika Makedonija, gospodinot \or|e

Ivanov,

- 11.06.2013 godina - Obra}awe na Pretsedatelot na Parlamentarnoto Sobranie na

Sovetot na Evropa, gospodinot @an Klod Miwon,

- 04.09.2013 godina - Obra}awe na Spikerot na Senatot na Kanada, gospodinot Noel

Kinsela,

- 25.09.2013 godina - Obra}awe na Lord Spikerot na Gorniot dom na Parlamentot na

Obedinetoto Kralstvo na Velika Britanija i Severna Irska, Baronesa D'Souza i

- 23.12.2013 godina - Obra}awe na Pretsedatelot na Republika Makedonija, gospodinot \or|e

Ivanov.

Odbele`uvawa - DVE

- 7.09.2011 godina - Odbele`uvawe na 20-godi{ninata od nezavisnosta na Republika

Makedonija i

- 17.11.2011 godina - Odbele`uvawe na 20-godi{ninata od donesuvaweto na prviot Ustav na

samostojna, suverena i nezavisna Republika Makedonija.

Komemorativni - EDNA

- 3.01.2012 godina - Po povod smrtta na Kiro Gligorov, prviot pretsedatel na suverena i

nezavisna Republika Makedonija.

Page 32: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 32

3.2. ZAKONI postapka za donesuvawe na zakoni

So donesuvaweto na noviot Delovnik za rabota na Sobranieto na Republika Makedonija na

18 juli 2008 godina se usvoi nova procedura vo noseweto na zakonite odnosno sosema nova postapka, usoglasena so pravoto na Evropskata unija a, pred se, usoglasena so postapkata na nosewe na zakonite vo zemjite ~lenki na EU.

Pravo da predlaga donesuvawe na zakon ima sekoj pratenik vo Sobranieto, Vladata i najmalku 10.000 izbira~i (ovlasten predlaga~ na zakon). Ako predlaga~ ne e Vladata, predlogot na zakonot se dostavuva do Vladata na Republika Makedonija zaradi davawe na mislewe. No, toa ne zna~i deka bez mislewe na Vladata ne se razgleduva predlogot na zakonot.

Inicijativa za donesuvawe na zakon do ovlastenite predlaga~i, mo`e da dade sekoj gra|anin, grupa gra|ani, institucii i zdru`enija.

Inicijativata upatena do Sobranieto se dostavuva do pratenicite i za toa se izvestuva podnositelot na inicijativata.

Predlogot na zakonot mora da bide podgotven vo soglasnost so odredbite na Delovnikot na Sobranieto na Republika Makedonija (~len 135). Ako predlogot na zakonot ne e podgotven soglasno odredbite na Delovnikot na Sobranieto, pretsedatelot na Sobranieto pred da go dostavi do pratenicite, }e pobara od predlaga~ot da go usoglasi vo rok od 15 dena. Ako predlaga~ot ne go usoglasi vo navedeniot rok se smeta deka predlogot na zakonot ne se podnesen.

Soglasno odredbite na Delovnikot na Sobranieto na Republika Makedonija zakonite po pravilo se donesuvaat vo redovna postapka, no predlaga~ot mo`e na Sobranieto da mu predlo`i predlogot na zakonot da se donese vo skratena postapka. Po isklu~ok, vo Delovnikot na Sobranieto predvidena e i mo`nosta predlogot na zakonot da se donese po itna postapka. A) PO REDOVNA POSTAPKA

Zakonodavnata postapka na donesuvawe na zakonot zapo~nuva so dostavuvawe na predlogot na zakonot do pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija, koj vedna{ a najdocna vo rok tri rabotni dena od denot na podnesuvaweto go dostavuva do pratenicite (vo pismena ili elektronska forma).

Otkako predlogot na zakonot }e se dostavi do pratenicite vo Sobranieto, najmalku 15 pratenici imaat pravo da podnesat barawe, Sobranieto da odr`i op{t pretres. Ako vakvo barawe ne se podnese zavr{uva prvoto ~itawe. Prvo ~itawe:

Pred predlogot na zakonot da se pretrese na sednicata na Sobranieto, go razgleduva mati~noto rabotno telo (od gledna to~ka na potrebata za donesuvawe na zakonot, na~elata vrz koi se zasnovuva zakonot, osnovnite odnosi {to se ureduvaat so zakonot i na~inot na koj se predlaga nivnoto ureduvawe) i Zakonodavno-pravnata komisija (od gledna to~ka na potrebata od donesuvawe na zakonot i negovata usoglasenost so Ustavot) vo rok od tri dena pred denot opredelen za odr`uvawe na sednicata na Sobranieto.

Ako predlogot na zakonot sodr`i odredbi so koi se anga`iraat finansiski sredstva, predlogot na zakonot go razgleduva i nadle`noto rabotno telo vo ~ij delokrug na rabota spa|aat pra{awata na buxetot i finansiite (Komisija za finansirawe i buxet). Ovaa komisija go razgleduva predlogot na zakonot od gledna to~ka na vlijanieto na ovie odredbi vrz sredstvata so koi raspolaga i mo`nite izvori za finansirawe na predlo`enite re{enija.

Mati~noto rabotno telo i Zakonodavno-pravnata komisija podgotvuvaat izve{tai vo koi e sodr`ano mislewe dali predlogot na zakonot e prifatliv i dali treba da se dade na natamo{no ~itawe.

Potoa, predlogot na zakonot se razgleduva na sednica na Sobranie kade {to se odr`uva op{ta rasprava. Sobranieto po op{tata rasprava odlu~uva dali predlogot na zakonot e prifatliv i dali mo`e da se dade na natamo{no ~itawe. Ako Sobranieto odlu~i deka predlogot

Page 33: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 33

na zakonot e prifatliv i deka mo`e da se dade na natamo{no ~itawe, odnosno na vtoro ~itawe, Sobranieto donesuva zaklu~ok so {to zapo~nuva vtoroto ~itawe. Ako Sobranieto odlu~i deka predlogot na zakonot ne e prifatliv i deka ne mo`e da se dade na natamo{no ~itawe zakonodavnata postapka se prekinuva i istiot predlog ne mo`e povtorno da se podnese vo rok od tri meseci. Vtoro ~itawe:

Vtoroto ~itawe zapo~nuva so razgleduvawe na predlogot na zakonot najprvin vo mati~noto rabotno telo i Zakonodavno-pravnata komisija vo rok od sedum rabotni dena po odr`anata sednica na Sobranieto. Mati~noto rabotno telo i Zakonodavno-pravnata komisija gi pretresuvaat odredbite od predlogot na zakonot poedine~no i podnesenite amandmani i glasaat po niv. Koga predlogot na zakonot se razgleduva vo vtoro ~itawe mo`e da podnesuvaat amandmani. Amandmani mo`e da podnesuvaat pratenicite. No i rabotnite tela mo`at da podnesat svoi amandmani. Amandmanite do komisiite pratenicite mo`e da podnesuvaat najdocna dva dena pred denot opredelen za odr`uvawe na sednicite na komisiite. Za sekoj amandman se vodi pretres i se glasa oddelno. Vo slu~aj koga so predlogot na zakonot se vr{i izmenuvawe ili dopolnuvawe, amandmani mo`e da se podnesuvaat samo na ~lenovite koi se predlogot na zakonot se menuvaat ili dopolnuvaat.

Ako na sednicite na mati~noto rabotno telo i na Zakonodavno-pravnata komisija se usvoi amandman, toga{ mati~noto rabotno telo i Zakonodavno-pravnata komisija po zavr{uvawe na pretresot a najdocna vo rok od pet dena podgotvuvaat dopolnet predlog na zakon (tekst na predlogot na zakonot vo koj se vgraduvaat usvoenite amandmani) i obrazlo`enie.

Vtoroto ~itawe na sednica na Sobranieto se vodi samo po onie ~lenovi od predlogot na zakonot {to se izmeneti so amandmani na rabotnite tela na i samo na tie ~lenovi mo`e da se podnesuvaat amandmani. Amandmani mo`e da podnesuvaat pratenicite i predlaga~ot najdocna vo rok od tri dena pred denot opredelen zaodr`uvawe na sednicata na Sobranieto. Na sednica na Sobranieto obrazlo`enie na amandmanot mo`e da dade samo podnositelot na amandmanot, odnosno eden od podnositelite vo vremetraewe od 3 minuti.

Ako na sednicata na Sobranieto se usvojat pove}e od 1/3 amandmani od ~lenovite na dopolnetiot predlog na zakon, po zavr{uvawe na vtoroto ~itawe se podgotvuva i pravno-tehni~ki se ureduva tekstot na zakonot za treto ~itawe. Ako pak se usvojat pomalku od 1/3 od ~lenovite na izmenetiot predlog na zakon, Sobranieto mo`e da odlu~i tretoto ~itawe na predlogot na zakonot da se odr`i na istata sednica. Pretsedava~ot na Sobranieto toga{ odlu~uva dali tretoto ~itawe }e se odr`i vedna{ po usvojuvaweto na odlukata. No, ako na sednicata na Sobranieto vo tekot na vtoroto ~itawe ne se usvoi nitu eden amandman se preminuva na glasawe po predlogot na zakonot vo celina. Treto ~itawe:

Tretoto ~itawe na predlogot na zakonot po pravilo se odr`uva po zavr{uvawe na vtoroto ~itawe na prvata naredna sednica na Sobranieto. Vo ovaa faza rabotni tela na Sobranieto ne raspravaat.

Vo tekot na tretoto ~itawe, Sobranieto rasprava i odlu~uva samo po ~lenovite na dopolnetiot predlog na zakon za koi se podneseni amandmani i odlu~uva za predlogot na zakonot vo celina.

Amandmani mo`e da podnese predlaga~ot i pratenik najdocna vo rok od dva rabotni dena pred denot opredelen za odr`uvawe na sednicata na Sobranieto i toa samo na onie ~lenovi na koi bile usvoeni amandmani vo tekot na vtoroto ~itawe na sednicata na Sobranieto. B) SKRATENA POSTAPKA

Predlaga~ot na predlogot na zakonot mo`e da podnese i na Sobranieto da mu predlo`i, Sobranieto da rasprava po predlogot na zakonot po skratena postapka vo slu~aj koga ne e vo pra{awe slo`en i obemen zakon; koga so predlogot na zakonot se predlaga prestanok na va`nosta na nekoj zakon ili oddelni odredbi od nekoj zakon i koga ne se vo pra{awe slo`eni ili obemni usoglasuvawa na zakonot so pravoto na Evropskata unija.

Sobranieto odlu~uva dali predlogot na zakonot treba da se ragleda po skratena postapka i ako odlu~i da rasprava, pretsedatelot na Sobranieto vedna{ go zadol`uva mati~noto rabotno telo i Zakonodavno-pravnata komisija da raspravaat po predlogot na zakonot.

Page 34: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 34

Koga predlogot na zakonot se razgleduva po skratena postapka ne se odr`uva op{t pretres.

Vtoroto i tretoto ~itawe se odr`uvaat na ista sednica. Vo toj slu~aj vtoroto ~itawe zapo~nuva so razgleduvawe na predlogot na zakonot najprvin vo mati~noto rabotno telo i Zakonodavno-pravnata komisija, pa potoa na sednica na Sobranieto. Amandmani do komisiite i do sednicata na Sobranieto se podnesuvaat do po~etokot na sednicata za vtoro ~itawe na predlogot na zakonot, dodeka amandmani na predlogot na zakonot za treto ~itawe mo`e da se podnesuvaat do po~etokot na tretoto ~itawe na predlogot na zakonot na sednica na Sobranie. V) ITNA POSTAPKA:

Po isklu~ok predlogot na zakonot mo`e da se donese i po itna postapka koga toa e neophodno zaradi spre~uvawe i otstranuvawe na pogolemi naru{uvawa vo stopanstvoto ili koga toa go baraat interesite na bezbednosta i odbranata na Republikata ili vo slu~ai na pogolemi prirodni nepogodi, epidemii ili drugi vonredni i neodlo`ni potrebi.

Predlogot na zakonot da se donese po itna postapka, predlaga~ot e dol`en da go obrazlo`i. Za opravdanosta na predlogot, zakonot da se donese po itna postapka odlu~uva Sobranieto bez pretres. Ako Sobranieto odlu~i da rasprava po predlogot, zakonot da se donese po itna postapka, se zadol`uvaat mati~noto rabotno telo i Zakonodavno-pravnata komisija da raspravaat po predlogot na zakonot.

Koga predlogot na zakonot se razgleduva po itna ne se odr`uva op{t pretres. Vtoroto i tretoto ~itawe se odr`uvaat na ista sednica. Vo toj slu~aj vtoroto ~itawe zapo~nuva so razgleduvawe na predlogot na zakonot najprvin vo mati~noto rabotno telo i Zakonodavno-pravnata komisija, pa potoa na sednica na Sobranieto. Amandmani do komisiite i do sednicata na Sobranieto se podnesuvaat do zavr{uvawe na pretresot po predlogot na zakonot na sednicite na komisiite i na sednicata na Sobranieto.

G) POSTAPKA ZA RATIFIKACIJA NA ME\UNARODNI DOGOVORI

Predlog na zakon za ratifikacija na me|unarodni dogovoroi podnesuva Vladata so podnesuvawe na predlog na zakon za ratifikacija.

Predlogot na zakonot za ratifikacija go sodr`i tekstot na me|unarodniot dogovor ~ija ratifikacija se predlaga. Na tekstot na me|unarodniot dogovor ne se vr{at izmenuvawa i dopolnuvawa.

Odredbite od Delovnikot na Sobranieto {to se odnesuvaat na postapkata za pretresuvawe na predlogot na zakonot vo itna postapka soodvetno se primenuvaat i vo postapkata za pretresuvawe na predlogot na zakonot za ratifikacija na me|unarodniot dogovor.

Zakonite za ratifikacija na me|unarodnite dogovori i izvorniot tekst na me|unarodnite dogovori se objavuvaat vo poseben del na "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija"- Me|unarodni dogovori. D) PRIMENA NA ^LEN 157 OD DELOVNIKOT NA SOBRANIETO

Ako po predlogot na zakonot ne e odr`an op{t pretres, pretstavnicite na prateni~kite grupi na sednica na Sobranie imaat pravo da go iznesat misleweto na svojata prateni~ka grupa vo vrska so predlogot na zakonot vo traewe od 10 minuti. \) POTPI[UVAWE I OBJAVUVAWE NA ZAKONITE

Pretsedatelot na Sobranieto, vedna{ po donesuvaweto, zakonot go dostavuva do pretsedatelot na Republikata zaradi potpi{uvawe na ukazot za proglasuvawe na zakonot. Ako pretsedatelot na Republikata odlu~i da ne go potpi{e ukazot za proglasuvawe na zakonot, Sobranieto povtorno go razgleduva zakonot vo faza na treto ~itawe, vo rok od 30 dena od denot na donesuvaweto na zakonot. Pri povtornoto razgleduvawe na zakonot, amandmani mo`at da se podnesuvaat samo vo vrska so uka`uvawata na pretsedatelot na Republikata.

Zakonite pred da vlezat vo sila se objavuvaat vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".

Page 35: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 35

RAZGLEDANI ZAKONI - 1486

793

3504

2

114

54

16

doneseni nedoneseni povle~eni 1~itawe 3 ~itawe ratifikacii neprifatlivi

131

0 0

116

0 5

238

2 4

129

0

41

348

113

217

2 7

190

0 0

41

0 10

50

100

150

200

250

300

350

400

2011 2012 2013 2014

RAZGLEDANI ZAKONI PO PERIODI

doneseni nedoneseni povle~eni 1 ~itawe 3 ~itawe neprifatlivi

Page 36: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 36

Razgledani zakoni po sednici

sed

ni

ca

raz

gled

ani

do

nes

eni

ned

on

esen

i

po

vl

e~en

i

1 ~i

taw

e

3 ~i

taw

e

nep

ri

fat

li

vi

ner

azgl

edan

i

5 6 6 8 69 9 59 1

10 66 57 9 11 36 21 15 12 1 1 13 22 14 7 1 16 52 22 1 26 3 18 21 19 2 20 30 23 1 6 23 32 13 11 8 26 47 27 12 8 29 30 16 12 2 30 32 3 17 12 34 12 10 1 1 35 41 21 14 6 37 27 18 7 2 40 29 13 1 2 12 1 42 25 16 9 45 35 27 1 6 1 47 38 16 3 19 49 17 14 3 51 3 3 52 47 29 2 16 54 42 37 2 2 1 55 16 7 1 8 56 1 1 57 1 1 58 23 12 11 60 36 23 13 62 28 24 4 65 16 13 3 66 27 14 10 3 67 1 1 69 25 14 11 72 36 20 1 15 74 36 25 1 9 1 75 72 2 70 77 119 80 2 35 2 80 67 45 1 18 2 1 82 45 21 23 1 84 45 35 10 85 131 131 86 3 3

Page 37: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 37

3.2.1. Zakoni po postapka na donesuvawe

493297

3114

redovna

skratena

itna

ratifikacii

85

22

0

24

143

43

0

52

214

97

3

34

51

135

0 4

-10

20

50

80

110

140

170

200

230

2011 2012 2013 2014

RAZGLEDANI ZAKONI PO PERIODI

redovna skratena itna ratifikacii

Page 38: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 38

3.2.2. Zakoni spored predlaga~i

888

19

Vlada

pratenici

128

3

233

5

337

11

190

00

50

100

150

200

250

300

350

2011 2012 2013 2014

RAZGLEDANI ZAKONI PO PERIODI

Vlada pratenici

Page 39: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 39

3.2.3. Nedoneseni, neprifatlivi i povle~eni zakoni

0 0

5

24

41

1

13

7

0 0 10

10

20

30

40

2011 2012 2013 2014

nedoneseni povle~eni neprifatlivi

NEDONESENI ZAKONI

2011 2012 2013 2014 VKUPNO Vlada 0 1 1 0 2 pratenici 0 1 0 0 1 VKUPNO 0 2 1 0 3

NEPRIFATLIVI ZAKONI

2011 2012 2013 2014 VKUPNO Vlada 2 0 0 0 2 pratenici 3 41 6 1 51 10.000 gra|ani

0 0 1 0 1

VKUPNO 5 41 7 1 54 POVLE^ENI ZAKONI

2011 2012 2013 2014 VKUPNO Vlada 0 3 6 0 9 pratenici 0 1 7 0 8 VKUPNO 0 4 13 0 17

Page 40: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 40

3.3. Odluki Doneseni odluki po predlaga~i

19

8

30

2

13

1

74

2

97

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Po predlaga~ vkupno:246

Vlada komisija za pra{awa na izbori i imenuvawa

komisija za mandatno-imunitetni pra{awa pratenici

verifikaciona komisija pretsedatel na Vlada

pretsedava~ na Sobranie drugi ovlasteni predlaga~i

pretsedatel na RM

Page 41: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 41

3.4. Drugi akti drugi akti doneseni 2011-2014

63

18

3

17

4 4 1 2izve{tai

deklaracii

programi

zavr{ni smetki

planovi

strategii

avt.tolkuvawa

delovnik

zaklu~oci

neusvoeni akti 2011-2014

10

49

4 2 2

informacii

avt. tolkuvawa

interpelacii

odluki

ustavni izmeni

povle~eni akti 2011-2014

1

2

informacii

odluki

Page 42: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

42

3.5.Amandmani

Predlogot za izmenuvawe ili dopolnuvawe na predlogot na zakonot se podnesuva vo forma na amandman.

Amandman mo`e da podnese sekoj pratenik vo Sobranieto, prateni~ka grupa i rabotno telo. Amandmanot se podnesuva do pretsedatelot na Sobranieto vo pismena forma i mora da bide obrazlo`en i potpi{an od predlaga~ot. Ako amandmanot sodr`i odredbi so koi se anga`iraat finansiski sredstva, predlaga~ot na amandmanot e dol`en

istovremeno da uka`e i na mo`nite izvori za obezbeduvawe na tie sredstva.

Pretsedatelot na Sobranieto amandmanite vedna{ gi dostavuva do pratenicite, mati~noto rabotno telo i Zakonodavno-pravnata komisija kade {to se razgleduvaat.

Na vtoroto ~itawe na sednica na Sobranie se vodi pretres samo po onie ~lenovi od predlog na zakon {to se izmeneti so amandmani na rabotnite tela i samo na tie ~lenovi mo`e da se podnesat amandmani na samata sednica

33

612

128429

2727

265445

595

80136

22425

-200

300

800

2011 2012 2013 2014

1300

1800

2300

2800

usvoeni neusvoeni povle~eni

period podneseni usvoeni neusvoeni povle~eni

2011 773 33 612 128

2012 3421 429 2727 265

2013 1120 445 595 80

2014 385 136 224 25

VKUPNO 5699 1043 4158 498

Page 43: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

43

Amandmani po predlaga~i

763

10

3228

133

1041

79

356

29

-200

300

800

1300

1800

2300

2800

3300

2011 2012 2013 2014

pratenici komisii

predlaga~i podneseni usvoeni neusvoeni povle~eni

Pratenici 5448 793 4158 497

Komisii 251 250 - 1

Vkupno 5699 1043 4158 498

Page 44: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

44

3.6. Prateni~ki pra{awa

mandaten period

2011

2012

2013

2014

vk

upn

o

broj na oddr`ani sednici 2 11 8 1 22

broj na pratenici koi

postavile prateni~ko pra{awe21 89 57 7 174

postaveni

prateni~ki

pra{awa

politi~ki

sistem 18 84 51 5 158

ekonomski

sistem 21 82 44 6 153

javni dejnosti 18 50 43 5 116

odgovoreni

prateni~ki

pra{awa

politi~ki

sistem 18 72 42 5 137

ekonomski

sistem 20 74 41 5 140

javni dejnosti 16 45 38 4 103

neodgovoreni

prateni~ki

pra{awa

politi~ki

sistem - 12 9 - 21

ekonomski

sistem 1 8 3 1 13

javni dejnosti 2 5 5 1 13

Page 45: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

45Mandaten izve{taj 2011-2014

1821

18

84 82

50 51

44 43

5 6 5

-20

0

20

40

60

80

100

2011 2012 2013 2014

politi~ki sistem ekonomski sistem javni dejnosti

prateni~ki pra{awa 2011 2012 2013 2014 vkupno

politi~ki sistem

18 84 51 5 158

ekonomski sistem

21 82 44 6 153

javni dejnosti 18 50 43 5 116

vkupno 57 216 138 16 427

Page 46: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

46

4. RABOTNI TELA

Page 47: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

47

4.1. Sostav na rabotnite tela

So Odlukata za osnovawe na postojani rabotni tela na Sobranieto na Republika

Makedonija ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 91/11), vo Sobranieto na Republika Makedonija se osnovani 21 komisija.

Soglasno so ovaa odluka postojanite rabotni tela razgleduvaat predlozi na zakoni i

drugi op{ti akti {to gi donesuva Sobranieto, go sledat nivnoto izvr{uvawe, prou~uvaat i pretresuvaat drugi pra{awa od nadle`nost na Sobranieto.

Sostavot na komisiite od redot na

pratenicite e utvrden so Odluka na Sobranieto ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 94/11, 103/11, 129/11, 146/11, 176/11, 166/12, 79/13 i 119/13), vo zavisnost od brojot na prateni~kite grupi i brojot na pratenicite vo prateni~kite grupi. So cel da se obezbedi pogolema stru~nost i transparentnost, so Delovnikot na Sobranieto na Republika Makedonija e dadena mo`nost vo rabotata na komisiite

da prisustvuvaat i da u~estvuvaat nau~ni, stru~ni i javni rabotnici, kako i pretstavnici na lokalnata samouprava, javnite pretprijatija, sindikatot i drugi institucii.

Rabotnoto telo ima pretsedatel, zamenik na pretsedatelot, odreden broj ~lenovi i nivni zamenici.

RABOTNO TELO

BROJ NA ^LENOVI I NIVNI ZAMENICI

Komisija za ustavni pra{awa pretsedatel + 16 ~lena i nivni zamenici Zakonodavnopravna komisija pretsedatel + 12 ~lena i nivni zamenici Komisija za politi~ki sistem i odnosi me|u zaednicite pretsedatel + 12 ~lena i nivni zamenici Komisija za odbrana i bezbednost pretsedatel + 12 ~lena i nivni zamenici Komisija za nadvore{na politika pretsedatel + 12 ~lena i nivni zamenici Komisija za evropski pra{awa pretsedatel+ 11 ~lena i nivni zamenici Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata pretsedatel + 12 ~lena i nivni zamenici Postojana anketna komisija za za{tita na slobodite i pravata na gra|aninot pretsedatel + 8 ~lena i nivni zamenici

Komisija za nadzor nad rabotata na Upravata za bezbednost i kontrarazuznavawe i na Agencijata za razuznavawe pretsedatel + 8 ~lena i nivni zamenici

Komisija za nadzor nad sproveduvaweto na merkite za sledewe na komunikaciite od strana na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti i od Ministerstvoto za odbrana

pretsedatel + 4 ~lena i nivni zamenici

Komisija za finansirawe i buxet pretsedatel + 12 ~lena i nivni zamenici Komisija za ekonomski pra{awa pretsedatel + 10 ~lena i nivni zamenici Komisija za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo pretsedatel + 10 ~lena i nivni zamenici Komisija za transport, vrski i ekologija pretsedatel + 10 ~lena i nivni zamenici Komisija za obrazovanie, nauka i sport pretsedatel + 12 ~lena i nivni zamenici Komisija za kultura pretsedatel + 10 ~lena i nivni zamenici Komisija za zdravstvo pretsedatel + 10 ~lena i nivni zamenici Komisija za trud i socijalna politika pretsedatel +12 ~lena i nivni zamenici Komisija za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite pretsedatel + 10 ~lena i nivni zamenici Komisija za delovni~ki i mandatno-imunitetni pra{awa pretsedatel + 8 ~lena i nivni zamenici

Page 48: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

48

4.2. Naglasena uloga na rabotnite tela vo postapkata na donesuvawe na zakonite

So Delovnikot na Sobranieto na Republika Makedonija ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 91/08, 119/10 i 23/13) i Zakonot za Sobranieto na Republika Makedonija ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 104/09), sobraniskite komisii dobija naglasena uloga vo debatite za pra{awa koi se predmet na zakonodavnata dejnost, a so toa i za pokvalitetno i pouspe{no funkcionirawe na Sobranieto. So ovie akti e uredena kontrolnata funkcija na rabotnite tela vo vrska so utvrduvaweto i sproveduvaweto na politikata, izvr{uvaweto na zakonite i drugite aktivnosti na Vladata i na organite na dr`avnata uprava.

Vo ovaa nasoka komisiite, na 940 sednici debatirale po 3.759 to~ki na dneven red.

Najgolem del od rabotata na

sobraniskite komisii be{e naso~ena na zakonodavnata funkcija na Sobranieto na Republika Makedonija. Vo sobraniskiot mandat 2011-2014 godina komisiite niz delovni~ki propi{anata postapkata na donesuvawe na zakonite (prvo i vtoro

~itawe i zakoni vo skratena i itna postapka), raspravale za 1.026 predlozi na zakoni, od koi najbrojni se zakonite od ekonomskata sfera (493), potoa od oblasta na javnite dejnosti (344) i od sferata na politi~kiot sistem (189). Vo vtoroto ~itawe na zakonskite predlozi komisiite podnele 251 amandman.

• usoglasuvawe so evropskoto

zakonodavstvo

Beleg na komisiskoto rabotewe vo ovoj prateni~ki mandat se i debatite za zakonski re{enija koi proizleguvaat od prezemenite obvrski od Spogodbata za stabilizacija i asocijacija me|u Republika Makedonija i Evropskite zaednici i programite za pribli`uvawe na nacionalnoto zakonodavstvo kon zakonodavstvoto na Evropskata unija. Vo funkcija na na{ata naglasena evropska opredelba, vo ramkite na harmoniziraweto na na{eto so evropskoto zakonodavstvo na dneven red bile 92 predlozi na zakoni.

RAZGLEDANI PO OBLASTI 1026 zakoni

189

493

344

politi~ki sistem ekonomski sistem javni dejnosti

Page 49: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

49

4.3. Zajaknata kontrolna funkcija na rabotnite tela

So Zakonot za Sobranieto na Republika Makedonija (glava V) komisiite dobija

zajaknata uloga vo parlamentarniot nadzor nad sproveduvaweto na politikite i izvr{uvaweto na zakonite od delokrugot na komisiite. Nadzornite raspravi kako mehanizam za sproveduvawe na parlamentarnata kontrola, me|u drugoto, ovozmo`ija utvrduvawe na primenlivosta na donesenite zakoni i eventualni potrebi od nivno izmenuvawe i dopolnuvawe.

Kontrolnata uloga na sobraniskite rabotni tela vo ovoj mandaten period e realizirana preku pet nadzorni raspravi na slednive temi:

• "Sproveduvawe na politikata za primenata na zakonot za gradewe, zakonot za

op{ta upravna postapka i zakonot za inspekciski nadzor za stanbeno delovniot kompleks Kosmos" (Komisija za transport, vrski i ekologija - 5 oktomvri 2011 godina);

• "Nadzor na raspredelbata na zemjodelskite subvencii" (Komisija za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo - 4 septemvri 2012 godina);

• "Implementacija na procesot na decentralizacija" (Komisija za lokalna samouprava - 4 juni 2013 godina);

• "Koristewe na fondovite od instrumentot za pretpristapna pomo{ - IPA vo Republika Makedonija" (Komisija za evropski pra{awa - 11 juli 2013 godina) i

• "Analiza za po~ituvawe na ustavno zagarantiranoto pravo na prezumpcija na nevinost, naodite za zloupotreba na pritvorot, zagrozuvawe na slobodata na izrazuvawe i mediumski slobodi i pravoto na izrazuvawe javen protest vo Republika Makedonija" (Komisija za politi~ki sistem i odnosi me|u zaednicite - 12 i 13 dekemvri 2013 godina).

Svoevidno obele`je na komisiskoto rabotewe vo ovoj parlamentaren sostav se

i javnite raspravi. Komisiite odr`aa 31 javna rasprava na aktuelni temi od op{testveno-politi~kiot i ekonomskiot `ivot vo dr`avata. Tema na javnite raspravi bea: • Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za gradewe (Komisija za transport,

vrski i ekologija - 10 oktomvri 2011 godina); • Predlog na zakonot za mladi (Komisija za obrazovanie - 12 oktomvri 2011 godina); • "Prevencija od rak na grloto na matkata – makedonsko i evropsko iskustvo"

(Komisija za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite - 25 januari 2012 godina); • Pravnata regulativa za deca storiteli, deca `rtvi i deca svedoci na krivi~ni

dela (Komisija za trud i socijalna politika - 2 fevruari 2012 godina); • Predlog na zakon za zdravstvenata za{tita (Komisija za zdravstvo - 9 fevruari

2012 godina); • Implementacija na Strategijata za Romite vo Republika Makedonija (Komisija za

trud i socijalna politika - 15 maj 2012 godina); • "Tretmanot na marginaliziranite zaednici vo javnata komunikacija" (Komisija za

ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite - 17 maj 2012 godina); • "Ulogata na `enite vo ruralniot razvoj na Republika Makedonija - mo`nosti i

predizvici" (Komisija za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite - 12 juni 2012 godina);

• "Nacionalna strategija za spre~uvawe i za{tita od semejno nasilstvo 2012 - 2015" (Komisija za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite - 28 juni 2012 godina);

• "Nacionaleniot akciski plan za implementacija na Rezolucijata 1325 na Sovetot za bezbednost na ON (nacrt verzija)" (Komisija za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite - 26 septemvri 2012 godina);

• "Kako do podobar pristap na kontracepcijata vo Republika Makedonija" (Komisija za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite - 26 oktomvri 2012 godina);

Page 50: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

50

• "Inicijativi i preporaki za odr`liva populaciska politika vo Republika Makedonija" (Komisija za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite - 27 noemvri 2012 godina);

• "Kako do podobra gri`a i tretman za licata koi `iveat so HIV (L@HIV) vo Republika Makedonija" (Komisija za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite - 13 dekemvri 2012 godina);

• "Kako do podobra gri`a i tretman za licata koi `iveat so HIV (L@HIV) vo Republika Makedonija" (Komisija za zdravstvo - 13 dekemvri 2012 godina);

• Evropska strategija za ekonomsko jaknewe na `enite (Strategija 2020) (Komisija za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite - 5 fevruari 2013 godina);

• Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za mineralni surovini (Komisija za ekonomski pra{awa - 6 fevruari 2013 godina);

• Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za energetika (Komisija za ekonomski pra{awa - 7 fevruari 2013 godina);

• Predlog na zakon za za{tita od voznemiruvawe na rabotno mesto (Komisija za trud i socijalna politika - 16 maj 2013 godina);

• Predlog na zakon za proda`ba na zemjodelskoto zemji{te vo dr`avna sopstvenost (Komisija za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo - 4 juni 2013 godina);

• Predlog na zakon za prekinuvawe na bremenost (Komisija za zdravstvo - 5 juni 2013 godina);

• Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za mineralni surovini (Komisija za ekonomski pra{awa - 27 juni 2013 godina);

• Predlog na zakon za audio i audiovizuelni mediumski uslugi (Komisija za transport, vrski i ekologija - 29 juli 2013 godina);

• Predlog na zakon za mediumi (Komisija za transport, vrski i ekologija - 30 juli 2013 godina);

• Predlog na zakon za prekr{ocite (Komisija za politi~ki sistem i odnosi me|u zaednicite - 20 septemvri 2013 godina);

• Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za avtorskoto pravo i srodnite prava (Komisija za kultura - 26 septemvri 2013 godina);

• Predlog na zakon za medijacija (Komisija za politi~ki sistem i odnosi me|u zaednicite - 29 oktomvri 2013 godina);

• "Kako do podobra gri`a i tretman za licata koi `iveat so HIV vo Republika Makedonija" (Komisija za zdravstvo - 14 noemvri 2013 godina);

• "Kako do podobra gri`a i tretman za licata koi `iveat so HIV vo Republika Makedonija" (Komisija za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite - 14 noemvri 2013 godina);

• Aktuelnata sostojba vo javnite ustanovi detski gradinki (Komisija za trud i socijalna politika - 14 noemvri 2013 godina);

• Podgotovka na zakon za semejno nasilstvo (Komisija za trud i socijalna politika - 27 dekemvri 2013 godina) i

• Zakon za semejno nasilstvo (Komisija za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite - 27 dekemvri 2013 godina).

Page 51: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

51

Komisija za

Od

r`an

i se

dni

ci

Vku

pno

razg

led

ani

to~k

i

Bux

et, r

ebal

ans Zakoni

postapka

Pod

nese

ni

aman

dm

ani

rati

fik

acii

dru

gi a

kti

javn

i ra

spra

vi

nad

zorn

i ra

spra

vi

1 ~i

taw

e

2 ~i

taw

e

skra

tena

, it

na

Ustavni pra{awa 2 2 - - - - - - 2 - -

Zakonodavno-pravna komisija 164 1626 7 567 502 296 22 115 139 - -

Politi~ki sistem i odnosi

me|u zaednicite 83 225 - 83 67 40 18 - 32 2 1

Odbrana i bezbednost 44 77 - 26 36 - 3 - 15 - -

Nadvore{na politika 51 167 - 2 2 1 4 115 47 - -

Evropski pra{awa 51 99 - 58 - 8 - 11 21 - 1

Postojana anketna komisija za

za{tita na slobodite i

pravata na gra|aninot

4 4 - - - - - - 4 - -

Nadzor nad rabotata na

Upravata za bezbednost i

kontrarazuznavawe i na

Agencijata za razuznavawe

6 16 - - - - - - 16 - -

Finansirawe i buxet 96 318 8 104 94 82 22 - 30 - -

Ekonomski pra{awa 48 164 1 61 58 26 23 - 15 3 -

Zemjodelstvo, {umarstvo i

vodostopanstvo 48 131 1 47 46 25 22 - 10 1 1

Transport, vrski i ekologoja 82 342 - 108 107 29 47 - 94 3 1

Obrazovanie, nauka i sport 46 94 - 22 19 39 6 - 13 1 -

Kultura 30 47 1 15 15 5 2 - 10 1 -

Zdravstvo 45 86 2 33 33 14 56 - - 4 -

Trud i socijalna politika 60 161 2 56 55 21 20 - 22 5 -

Ednakvi mo`nosti na `enite i

ma`ite 30 31 2 1 2 - 6 - 15 11 -

Pra{awa na izborite i

imenuvawata 22 134 - - - - - - 134 - -

Delovni~ki i mandatno-

imunitetni pra{awa 9 9 - - - - - - 9 - -

Lokalna samouprava 9 12 - 5 3 2 - - 1 - 1

Nadzor nad sproveduvaweto na

merkite za sledewe na

komunikaciite od strana

na MVR i MO

10 14 - 1 - - - - 13 - -

Vkupno: 940 3759 24 1189 1039 588 251 241 638 31 5

Page 52: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

52

5. SOVETI

Page 53: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

53

5.1. NACIONALEN SOVET ZA EVROINTEGRACII

Nacionalniot sovet za evrointegracii pretstavuva {iroka platforma preku koja se

ovozmo`uva inkluzivnost na site op{testveni faktori vo kreiraweto i sledeweto na integracijata na Republika Makedonija vo Evropskata unija. Vo svojata dosega{na rabota Nacionalniot sovet gi prifati i promovira klu~nite evropski postulati "obedineti vo razlikite", otvorenost i inkluzivnost.

Osnovaweto na Nacionalniot sovet za evrointegracii (NSEI) vo ramkite na Sobranieto

na Republika Makedonija ima{e za cel da gi zasili aktivnostite i odgovornostite na site nadle`ni dr`avni organi i institucii vo obezbeduvaweto na zaedni~ka soglasnost i koordinirano dejstvuvawe vo pristapniot proces na Makedonija vo Evropskata unija.

Sostavot na Sovetot gi reflektira razli~nite politi~ki, etni~ki, verski i interesni grupi vo makedonskoto op{testvo koi se obedineti vo zaedni~kata cel - ~lenstvo vo Evropskata unija. Vo rabotata na Sovetot u~estvuvaat pretstavnici na zakonodavnata i izvr{nata vlast (na centralno i na lokalno nivo), kako i pretstavnici na gra|anskoto op{testvo, sfateno vo po{iroka smisla na zborot - Makedonskata akademija na naukite i umetnostite, Zdru`enieto na novinarite na Makedonija, stopanskite komori, sindikatite, verskite zaednici i Gra|anskata platforma na Makedonija.

Dopolnitelno, Sovetot napravi napor za pogolemo vklu~uvawe na site zainteresirani strani vo debati za va`ni sektorski pra{awa i politiki, preku organizirawe na otvoreni javni raspravi, na forumi mnogu po{iroki od sostavot na samiot Sovet. Sovetot, bez isklu~ok, rabote{e na otvoreni sednici koi bea celosno prenesuvani na Sobraniskiot kanal i pokrieni od zainteresirani mediumi vo Republika Makedonija.

Ovoj izve{taj se odnesuva na rabotata na Sovetot za periodot od 25 juni 2011 do 5 mart 2014 godina i pretstavuva vtor mandaten izve{taj za rabotata na NSEI. Prviot mandaten izve{taj ja opfati rabotata na Sovetot za periodot od septemvri 2009 do april 2011 godina.

Vo ovoj mandaten izve{taj se prezentirani:

- pravnata ramka za osnovawe na NSEI, nadle`nosti, sostav i rabota na Sovetot, - odr`ani sednici na Nacionalniot sovet za evrointegracii, - javni raspravi vo organizacija na Nacionalniot sovet za evrointegracii, - ostvarena me|unarodna sorabotka na Sovetot, - ocenite od rabotata na Nacionalniot sovet i zalo`bi za aktivnostite {to

pretstojat, - prisustvo na ~lenovite i pretstavnicite na sednicite na Nacionalniot sovet,

organiziranite javni raspravi i odr`ani sredbi od me|unaroden karakter i nivno u~estvo vo diskusiite i

- Sektor za poddr{ka na Nacionalniot sovet za evrointegracii. I.PRAVNA RAMKA ZA OSNOVAWE, NADLE@NOSTI, SOSTAV I RABOTA NA NACIONALNIOT SOVET ZA EVROINTEGRACII

Nacionalniot sovet za evrointegracii e formiran so Odluka za osnovawe na Nacionalen sovet za evrointegracii ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br.140/07) donesena na sednicata na Sobranieto na Republika Makedonija odr`ana na 19 noemvri 2007 godina. Vo soglasnost so ovaa odluka, vo nadle`nost na Sovetot e da:

-go sledi i ocenuva tekot na aktivnostite za dobivawe ~lenstvo na Republika Makedonija vo Evropskata unija;

-dava mislewa i nasoki vo vrska so podgotovkite za zapo~nuvawe na pregovorite za dobivawe ~lenstvo na Republika Makedonija vo Evropskata unija;

-dava mislewa i nasoki za pregovara~kite pozicii na Republika Makedonija; -razgleduva informacii za procesot na pregovaraweto; -dava mislewa za pra{awata koi }e se otvorat vo tekot na pregovaraweto;

Page 54: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

54

-gi razgleduva i ocenuva aktivnostite na oddelni ~lenovi vklu~eni vo pregovara~kite timovi;

-odr`uva, preku pretsedatelot na Sovetot postojani konsultacii i razmena na informacii so pretsedatelot na Republika Makedonija, pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija i pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija;

-odr`uva postojani konsultacii so {efot na pregovara~kiot tim i ministerot za nadvore{ni raboti;

-po potreba dava mislewa za usoglasuvawe na zakonodavstvoto na Republika Makedonija so pravoto na Evropskata unija i

-najmalku dva pati godi{no go izvestuva Sobranieto na Republika Makedonija za svojata rabota.

Zaradi obezbeduvawe na kontinuitet vo ostvaruvaweto na delegiranite nadle`nosti na Nacionalniot sovet za evrointegracii i soglasno usvoeniot zaklu~okot od 18-ta sednica na Sovetot odr`ana na 26 noemvri 2010 godina, Sobranieto na Republika Makedonija na 2-ta sednica odr`ana na 6 juli 2011 godina ja usvoi Odlukata za izmenuvawe na Odlukata za osnovawe Nacionalniot sovet za evrointegracii ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija"br.91/11). So ovaa odluka, vo sostavot na Sovetot, za ~lenovite od redot na pratenicite vo Sobranieto na Republika Makedonija predvideni se zamenici-~lenovi.

Sostavot na Sovetot e opredelen so Odlukata za imenuvawe na pretsedatel, potpretsedatel i ~lenovi na Nacionalniot sovet za evrointegracii, donesena na 29 juli 2011 godina ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br.103/11), Odlukata za dopolnuvawe na Odlukata za imenuvawe na pretsedatel, potpretsedatel i ~lenovi na Nacionalniot sovet za evrointegracii, donesena na 19 dekemvri 2011 godina ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br.176/11), Odluka za izmenuvawe na odlukata za imenuvawe na pretsedatel, potpretsedatel, ~lenovi i zamenici-~lenovi na Nacionalniot sovet za evrointegracii ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br.79/13) i Odlukata za izmenuvawe na Odlukata za imenuvawe na pretsedatel, potpretsedatel, ~lenovi i zamenici-~lenovi na Nacionalniot sovet za evrointegracii ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br. 119/13).

Vo rabotata na Nacionalniot sovet za evrointegracii u~estvuvaat pretstavnici na zakonodavnata i izvr{nata vlast, pretstavnici na lokalnata vlast, na gra|anskoto op{testvo pretstaveno preku ~lenovi i pretstavnici na Makedonskata akademija na naukite i umetnostite, Zdru`enieto na novinarite na Makedonija, stopanskite komori, sindikatite, verskite zaednici i Gra|anskata platforma na Makedonija.

Pretsedatelot na Sovetot e od redovite na parlamentarnite partii vo opozicija, a

potpretsedatelot od parlamentarnite partii vo pozicija. Sovetot ima 15 ~lena i devet zamenici-~lenovi, i toa: devet ~lena od redot na pratenicite vo Sobranieto, koi imaat svoi zamenici i {est ~lena od drugi institucii: zamenikot na pretsedatelot na Vladata zadol`en za evropski pra{awa, pretstavnik od Kabinetot na pretsedatelot na Republika Makedonija, pretstavnik od Kabinetot na pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija, pretstavnik od Makedonskata akademija na naukite i umetnostite, od Zaednicata na edinicite na lokalnata samouprava i od Zdru`enieto na novinarite. Ovie {est ~lena u~estvuvaat vo rabotata na Sovetot bez pravo na odlu~uvawe. Soglasno ~lenot 5 od Odlukata za osnovawe na Nacionalniot sovet za evrointegracii, vo rabotata na Sovetot u~estvuvaat nominirani pretstavnici od stopanskite komori, sindikatite, verskite zaednici i Gra|anskata platforma na Makedonija.

Na~inot na rabota na Sovetot, odlu~uvaweto, pravata i obvrskite na pretsedatelot, potpretsedatelot, ~lenovite na Sovetot, zamenicite-~lenovi i pretstavnicite, nivnoto prisustvo i u~estvo vo rabotata na Sovetot, javnosta vo rabotata i vr{eweto na stru~nite, administrativnite i drugite raboti za potrebite na Sovetot se uredeni so Delovnikot na Nacionalniot sovet za evrointegracii donesen na sednicata odr`ana na 25 oktomvri 2011 godina. Soglasno ~lenot 7 stav 2 od Delovnikot, Sovetot odlu~uva so konsenzus na prisutnite ~lenovi {to imaat pravo na odlu~uvawe.

Soglasno ~lenot 2, stav 1, alineja 10 od Odlukata za osnovawe na Nacionalniot sovet za evrointegracii („Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br.140/07 i br.91/11), Sovetot go izvestuva Sobranieto na Republika Makedonija za svojata rabota najmalku dva pati godi{no.

Page 55: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

55

II.ODR@ANI SEDNICI NA NACIONALNIOT SOVET ZA EVROINTEGRACII Vo periodot opfaten so mandatniot izve{taj Nacionalniot sovet za evrointegracii

odr`a 18 sednici.

^lenot 8 od Delovnikot za rabota na Nacionalniot sovet za evrointegracii, predviduva mo`nost za odr`uvawe na zaedni~ka sednica so Sobraniskata komisija za evropski pra{awa. Soglasno ovaa odredba od Delovnikot, vo izve{tajniot period bea odr`ani 10 zaedni~ki sednici na dvete tela, za pra{awa od zaedni~ki interes od oblasta na evrointegraciite.

Prvata sednica vo mandatniot period 25 juni 2011 - 5 mart 2014 godina Nacionalniot sovet za evrointegracii ja odr`a na 7 septemvri 2011 godina. Na sednicata pred ~lenovite i pretstavnicite na Sovetot se obrati g-|a Teuta Arifi zamenik na pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija zadol`ena za evropski pra{awa. pri {to gi pretstavi predizvicite vo rabotata povrzana so evrointegraciite na dr`avata i informira{e za podgotveniot akciski plan za aktivnostite koi }e se prevzemat do krajot na 2011 godina, kako odgovor na dostavenata lista so preporaki od Evropskata komisija. Planot gi adresira{e klu~nite temi i pra{awa vo odnos na reformite vo javnata administracija i sudstvoto, merkite za spre~uvawe na antikorupcijata, mediumite i slobodata na izrazuvawe kako i pravi~nata zastapenost. Od strana na g-|a Arifi be{e izrazena podgotvenost za realizacijata na Akciskiot plan da se debatira na sednica na Nacionalniot sovet za evrointegracii.

Na Vtorata sednica {to se odr`a na 29 septemvri 2011 godina, Nacionalniot sovet za evrointegracii zaedno so sobraniskata Komisija za evropski pra{awa go razgledaa Akciskiot plan na aktivnosti koi treba da se prezemat, a proizleguvaat od preporakite na Evropskata komisija. Vo obrazlo`enieto na Akciskiot plan, g-|a Teuta Arifi zamenik na pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija zadol`ena za evropski pra{awa, informira{e deka planot pretstavuva odgovor na listata na dobieni zada~i od strana na g. [tefan File - Evropski komesar za pro{iruvawe i g. Stefano Sanino direktor na Generalniot direktorat za pro{iruvawe na Evropskata komisija. Akciskiot plan sodr`e{e sedum prioritetni oblasti koi gi vklu~uvaa aktivnostite na Vladata na Republika Makedonija za sproveduvawe na Ohridskiot ramkoven dogovor, za reformata na javnata administracija, sudstvoto, antikorupcijata, vladeewe na pravoto, slobodata na izrazuvawe na mediumite i pravoto na Evropskata unija. Sovetot be{e informiran deka po dobivaweto na Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija vo 2011 godina, }e se podgotvi nov akciski plan vo koj }e bidat adresirani zabele{kite od Izve{tajot. Tretata sednica Nacionalniot sovet za evrointegracii ja odr`a na 25 oktomvri 2011 godina. Na sednicata be{e razgledan Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2011 godina. Zamenikot na pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija zadol`ena za evropski pra{awa g-|a Teuta Arifi oceni deka Izve{tajot e pozitiven poradi faktot {to Komisijata ja povtori preporakata za Republika Makedonija za otpo~nuvawe na pristapnite pregovori, {to za zemjata pretstavuva najgolem i najpozitiven element od Izve{tajot. Be{e daden kratok presek na sodr`inata od Izve{tajot, za trite oblasti: politi~ki kriteriumi, ekonomski kriteriumi i delot na acquis-to. Vo odnos na politi~kite kriteriumi, najva`na definicija e deka Republika Makedonija prodol`uva da gi ispolnuva kriteriumite za ~lenstvo vo EU. Vo Izve{tajot pozitivno bea oceneti: sproveduvaweto na parlamentarnite izbori, realiziraweto na politi~kiot dijalog vo Sobranieto na Republika Makedonija posle izborite, procesot na gradewe na koalicijata kako i realizacijata na obvrskite koi proizleguvaat od Ohridskiot ramkoven dogovor. Vo dve identifikuvani sferi - reformite vo sudstvoto i javnata administracija bea pobarani pogolemi napori i rabota. Vo odnos na ispolnuvaweto na ekonomskite kriteriumi, Izve{tajot na Komisijata notira{e napredok vo sozdavaweto na funkcionalna pazarna ekonomija, energetikata i fiskalnata modernizacija, no isto taka be{e potencirano deka treba pove}e da se raboti na reformite na ekonomskiot sistem. Vo odnos na harmonizacijata na zakonodavstvoto so pravoto na EU, g-|a Arifi istakna deka e zabele`an napredok vo dinamikata i posebno ulogata i ostvareniot pridones na Sobranieto vo donesuvaweto na zakonite od evropskata agenda. So cel gra|anite da gi po~uvstvuvaat pozitivniot efekt od harmonizacijata, se o~ekuva pobrza implementacija na zakonodavstvoto. Sovetot be{e informiran deka e vo zavr{na faza vtoriot Akciski plan za vtoriot del od listata na zada~i od Unijata. Vo ovoj dokumentot bea adresirani zada~ite i rokovi za nivna realizacija do krajot na maj 2012 godina. Spored planiranata dinamika, do krajot na dekemvri

Page 56: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

56

2011 godina, planovite na Vladata na Republika Makedonija bea da se usvoi revizijata na NPAA za 2012 godina, vo koja }e se adresiraat site pra{awa notirani vo Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija vo 2011 godina. Vo odnos na Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2011 godina, Nacionalniot sovet za evrointegracii na sednicata go razgleda tekstot na predlog-zaklu~ocite. ^lenot na Sovetot g. Antonio Milo{oski predlo`i izmena na stavot 1 vo to~kata 3 so sledniot predlog "Sovetot se zalaga, nadle`nite subjekti, so seta serioznost i kriti~nost da gi analiziraat zabele{kite vo Izve{tajot i da se obvrzat za nadminuvawe na poso~enite slabosti, so cel prezemawe na obvrskite od pretpristapnite pregovori". Isto taka be{e daden predlog za izmena na stav 2 od to~kata 9 so sledniot tekst "Nacionalniot sovet za evrointegracii ja naglasuva potrebata za odr`uvawe od gr~ko makedonskiot dijalog i vlo`uvawe na dopolnitelni napori za iznao|awe na kompromisno re{enie. Sovetot naglasuva deka bilateralnite problemi ne se del od Kopenha{kite kriteriumi". Sovetot go prifati predlogot na g. Antonijo Milo{oski za izmena na stav 2 od to~kata 9 od predlog zaklu~ocite.

^lenot na Sovetot i pretstavnik od Kabinetot na pretsedatelot na Republika Makedonija, g. Dimitar Mir~ev dade predlog vo to~ka 3 vo stavot 1, zborot "serioznost" da se zameni so zborot "odgovornost" i vo to~ka 8 vo stavot 2 zborot "upotrebata" da se zameni so zborot "neupotrebata". Za ovoj predlog Sovetot oceni deka go podobruva tekstot na predlog-zaklu~ocite i od ovaa pri~ina go prifati. Za predlogot na g. Antonijo Milo{oski za izmena na to~kata 3 vo stavot 1 od predlog-zaklu~ocite, na sednicata na Sovetot ne be{e postignat konsenzus. Od ovaa pri~ina Sovetot na sednicata ne usvoi zaklu~oci po povod raspravata po Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2011 godina. ^lenot na Sovetot g. Kenan Hasipi pobara vo zapisnikot od Tretata sednica na Nacionalniot sovet za evrointegracii da se notira deka za tekstot na predlog-zaklu~ocite be{e postignata soglasnost vo Sovetot, osven za tekstot od to~kata 3, za koja na sednicata ne be{e postignat konsenzus. Na istata sednica, Nacionalniot sovet za evrointegracii so konsenzus donese nov Delovnik za rabota na Sovetot, go usvoi Planot na aktivnosti na Nacionalniot sovet za evrointegracii za realizacija vo periodot oktomvri 2011 - oktomvri 2012 godina. Isto taka, Sovetot go usvoi i Aneks 2 za organizirawe na javni raspravi do krajot na godinata, {to proizleguva od Misleweto na Sovetot za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija vo tekot na 2011 godina1.

Чetvrtata sednica na Nacionalniot sovet za evrointegracii se odr`a na 27 oktomvri 2011 so edinstvena to~ka na dnevniot red - Predlog-zaklu~oci na Nacionalniot sovet za evrointegracii po Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2011 godina. Imaj}i predvid deka na prethodnata treta sednica, Nacionalniot sovet za evrointegracii ne be{e vo mo`nost da postigne konsenzus po tekstot na predlog-zaklu~ocite po Izve{tajot na EK za napredokot na Republika Makedonija za 2011 godina, soglasno so ~lenot 7 stav 3 od Delovnikot na NSEI, pra{aweto be{e razgledano na slednata, ~etvrta sednica na Sovetot.

Na sednicata Nacionalniot sovet za evrointegracii, po povod Izve{tajot na

Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2011 godina, so konsenzus gi donese slednive zaklu~oci:

1. Nacionalniot sovet za evrointegracii ja pozdravuva povtorenata preporaka na

Evropskata komisija za po~etok na pregovori za ~lenstvo na Republika Makedonija vo Evropskata unija i istaknuva deka preporakite od Strategijata za pro{iruvawe i glavnite predizvici 2011-2012, davaat silen pottik na procesot na integracija vo Evropskata unija, za prodol`uvawe na politi~kite i ekonomskite reformi na Republika Makedonija kako i na zemjite od regionot;

2. Sovetot smeta deka ocenkite i komentarite sodr`ani vo Izve{tajot se odraz na

realnite sostojbi vo Republika Makedonija za postignatite rezultati vo 2011 godina vo procesot na nejzino integrirawe vo Evropskata unija, za prezemenite odluki, merkite koi se implementirani i usvoenite zakonski akti;

1 Советот го усвои Мислењето на 19-та седница одржана на 21 јануари 2011 година

Page 57: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

57

3. Sovetot se zalaga, nadle`nite subjekti, so seta odgovornost i kriti~nost da gi

analiziraat zabele{kite vo Izve{tajot i da se obvrzat za nadminuvawe na slabostite, osobeno onie spomnati vo zaklu~ocite i preporakite od Strategijata za pro{iruvawe i glavnite predizvici 2011-2012, so cel prezemawe na obvrskite od pretpristapnite pregovori.

Vo ovaa nasoka, Sovetot predlaga Vladata na Republika Makedonija itno da izgotvi plan za realizacija na preporakite sodr`ani vo Izve{tajot za napredokot na Republika Makedonija za 2011 godina, so nositeli i rokovi za realizacija;

4. Nacionalniot sovet go pozdravuva faktot deka najgolem del od Sobraniskite rabotni tela go razgledaa Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2011 godina i po povod raspravata usvoija zaklu~oci. Se zadol`uvaat rabotnite tela na Sobranieto na Republika Makedonija da go sledat akciskiot plan za realizacija na preporakite od Izve{tajot za napredokot za 2011 godina, kako i Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija;

5. Imaj}i ja predvid strate{kata i konsezualna opredelba za pristapuvawe kon Evropskata unija, Sovetot uka`uva na potrebata od kontinuirana poddr{ka i sorabotka vo procesot na integracija, zasileno mobilizirawe i vklu~uvawe na celokupnoto op{testvo, zgolemuvawe na promocijata na evrointegracijata na lokalno nivo, preku site nadle`ni institucii i subjekti vo nasoka na prezemawe na odgovornostite od pretpristapnite pregovori;

6. Pridvi`uvaweto na pristapniot proces za Republika Makedonija vo sledna faza od evropskata integracija }e bide pridobivka za reformskiot momentum, klimata na me|uetni~kite odnosi i }e ima pozitivno vlijanie vrz regionot;

7. Vo periodot do odr`uvawe na sednicata na Sovetot na EU vo dekemvri 2011 godina, Sovetot uka`uva na potrebata od aktivno vklu~uvawe na celokupniot potencijal na dr`avata vo dobivawe na datum za po~etok na pregovori, efikasni podgotovki za realizacijata na site aktivnosti koi }e sledat po dobivaweto na datumot;

8. Sovetot gi povikuva zemjite ~lenki na EU soglasno povtoreniot predlog na Evropskata komisija, bez odlo`uvawe da odobrat preminuvawe kon vtorata faza na asocijacija od Spogodbata za stabilizacija i asocijacija me|u Evropskite zaednici i nivnite zemji ~lenki, od edna strana, i Republika Makedonija od druga strana;

9. Sovetot so `alewe go notira{e otsustvoto na upotrebata na pridavkata

"makedonski" vo Izve{tajot na Evropskata komisija.Sovetot ja povikuva Evropskata komisija, soglasno principot na po~ituvawe na evropskite razli~nosti, bez odlagawe da ja preispita

neupotrebata na pridavkata „makedonski" vo kontekst na jazi~nite i kulturnite osobenosti vo Republika Makedonija, a soglasno oficijalnata terminologija na Obedinetite nacii;

10. Se istaknuva deka odr`uvaweto na dobrososedski odnosi, vklu~uvaj}i i me|usebno

prifatlivo re{enie za pra{aweto za imeto, pod pokrovitelstvo na ON, ostranuva klu~no vo slednata faza od evrointegrativniot proces.

Nacionalniot sovet za evrointegracii ja naglasuva potrebata za odr`uvawe na gr~ko-makedonskiot dijalog i vlo`uvawe na dopolnitelni napori za iznao|awe na kompromisno re{enie. Sovetot naglasuva deka bilateralnite problemi ne se del od Kopenha{kite kriteriumi.

Vo ovaa nasoka Nacionalniot sovet za evrointegracii kako telo koe{to go pretstavuva op{tiot konsenzus za ~lenstvoto vo Evropskata unija, ostanuva na raspolagawe za konsultacii okolu mo`noto re{enie;

11. Sovetot ja naglasuva potrebata od odr`uvawe i intenzivirawe na regionalnata

sorabotka na Republika Makedonija, sorabotkata so zemjite ~lenki na EU {to nè poddr`uvaat na patot na na{eto integrirawe, kako i od unapreduvawe na politi~kiot dijalog so strukturite na Unijata.

Page 58: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

58

Sovetot ja naglasuva va`nosta od zajaknuvawe na u~estvoto na Republika Makedonija vo regionalnite aktivnosti i proekti inicirani preku Regionalniot sovet za sorabotka i idni proekti vo ramkite na novata finansiska perspektiva za Strategijata Evropa 2020;

12. Sovetot istaknuva deka vo ispolnuvaweto na postavenite zada~i, potrebno e vo kontinuitet, pozitivno da se afirmira Republika Makedonija kako idna ~lenka na Evropskata unija;

13. Sovetot }e prodol`i i vo idnina anga`irano i kontinuirano da ja ostvaruva ulogata na forum koj{to pridonesuva za unapreduvawe i odr`uvawe na politi~kiot dijalog i op{testveniot konsenzus vo procesite na evrointegrirawe na Republika Makedonija;

14. So zaklu~ocite na Nacionalniot sovet za evrointegracii po Izve{tajot na Evropskata komisija da bidat zapoznati Sobranieto na Republika Makedonija, Vladata na Republika Makedonija i Delegacijata na Evropskata unija vo Republika Makedonija i

15. Zaklu~ocite na Sovetot da se objavat na internet stranicata na Sobranieto na Republika Makedonija za da bidat dostapni do po{irokata javnost.

Pettata sednica Nacionalniot sovet za evrointegracii ja odr`a na 27 dekemvri 2011 godina, zaedno so sobraniskata Komisija za evropski pra{awa. Na sednicata se razgledaa dokumenti dostaveni od Sekretarijatot za evropski pra{awa tri kvartalni informacii za realiziranite aktivnosti od Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija - revizija 2011 (NPAA), za periodot januari - mart 2011, april - juni 2011 i za periodot juli - septemvri 2011 godina. Praksata na informirawe za napredokot vo realizacijata na aktivnostite od NPAA preku dostavuvawe na kvartalni informacii od strana na Sekretarijatot za evropski pra{awa na Vladata na Republika Makedonija e vospostavena soglasno zaklu~okot na Nacionalniot sovet za evrointegracii, usvoen na Pettata sednica odr`ana na 6 maj 2009 godina2. [estata sednica na Nacionalniot sovet za evrointegracii be{e odr`ana na 8 fevruari 2012 godina, zaedno so Komisijata za evropski pra{awa. Na ovaa sednica Sovetot ja razgleda Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija (NPAA) - revizija 2012. Dokumentot go obrazlo`i g-|a Teuta Arifi, zamenik na pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija, zadol`ena za evropski pra{awa. Revizijata na NPAA za 2012 godina pretstavuva{e petta godi{na revizija, kako i prethodnite godini dokumentot go zadr`a istiot metodolo{ki koncept na podgotovka. Vo sodr`inata na dokumentot bea opfateni planovite za usoglasuvawe na nacionalnoto zakonodavstvoto so pravoto na EU, potrebnata dinamika za zajaknuvawe na instituciite i za sproveduvawe na zakonodavstvoto, kako i neophodnite resursi za realizacija na programata. Vo 2012 godina prodol`i fokusot vrz zajaknuvaweto na vladeeweto na pravoto i reformata na javnata administracija, kako edni od najzna~ajnite predizvici i osnovni preduslovi vo procesot na pribli`uvawe kon ~lenstvoto vo EU. Na zaedni~kata sednica, Nacionalniot sovet za evrointegracii so konsenzus, i Komisijata za evropski pra{awa - ednoglasno, go usvoija slednovo Mislewe za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija vo tekot na 2012 godina: 1. Nacionalniot sovet za evrointegracii i Komisijata za evropski pra{awa prepora~uvaat Sobranieto na Republika Makedonija i negovite rabotni tela da dadat prioritet vo razgleduvaweto i donesuvaweto na zakonite koi se predvideni vo Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija - revizija 2012 godina, dadeni vo Aneksot 1; 2. Nacionalniot sovet za evrointegracii i Komisijata za evropski pra{awa prepora~uvaat rabotnite tela na Sobranieto na Republika Makedonija da ja razgledaat

2 "Во насока на поголемо вклучување и информирање за процесот на реализација на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија-ревизија 2009 година, Националниот совет за евроинтеграции заклучи дека е потребно Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија на секои три месеци до Националниот совет за евроинтеграции и до Комисијата за европски прашања да доставува Извештај за реализацијата на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија-ревизија 2009 година"

Page 59: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

59

Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija - revizija 2012, vo oddelite i poglavjata soodvetno na oblasta od nadle`nost na rabotnite tela; 3. Soglasno so usvoenite zaklu~oci po povod raspravata po Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija vo 2011 godina, Nacionalniot Sovet i Komisijata za evropski pra{awa gi povikuvaat rabotnite tela na Sobranieto na Republika Makedonija da go sledat akciskiot plan za realizacija na preporakite od Izve{tajot za napredokot za 2011 godina, kako i Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija; 4. Imaj}i go predvid Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2011 godina kako i zabele{kite vo delot na Sobranieto na Republika Makedonija, Sovetot i Komisijata uka`uvaat na potrebata Sobranieto da prodol`i da raboti vrz osnova na dijalog {to pretstavuva eden od klu~nite prioriteti od Pristapnoto partnerstvo; 5. So cel za pogolema inkluzivnost i transparentnost vo procesot na podgotovka i donesuvawe na zakonite koi se predvideni vo Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija za 2012 godina, vo pretstojniot period Nacionalniot sovet za evrointegracii }e organizira javni raspravi za predlozite dadeni vo Aneks 2. Vo ovaa nasoka Vladata na Republika Makedonija treba da obezbedi redovna praksa na dostavuvawe na rabotni tekstovi na zakonite od Aneksot 2 od ova mislewe, so cel na Sovetot da mu se obezbedi seriozno analizirawe na zakonskite predlozi i da dostavi svoi predlozi, sugestii i preporaki; 6. Nacionalniot sovet za evrointegracii i prepora~uva na Vladata na Republika Makedonija da organizira javni raspravi i konsultacii so zasegnatite strani vo tek na izrabotkata na podzakonskite akti za va`ni zakoni koi se del od Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija, soglasno so odredbite od Delovnikot na Vladata na Republika Makedonija, za procena na vlijanieto na regulativata so cel za podobra implementacija na zakonite vo praksa; 7. Se pozdravuva realizacijata na Proektot IPA-TPP "Tehni~ka pomo{ za Parlamentot" finansiran od Evropskata unija, ~ija op{ta cel e da se zajakne institucionalniot kapacitet na Sobranieto i u{te pove}e da se podobri negovata transparentnost i odgovornost pred gra|anite. Serijata na obuki nameneti za del od Slu`bata kako i za pratenicite, realizirani vo ramkite na Proektot pretstavuvaat dobra osnova za podobruvawe na znaewata i procedurite za rabota i mo`e da pomognat vo ostvaruvawe na aktivna uloga na Sobranieto vo pristapnite pregovori za ~lenstvo vo Evropskata unija; 8. Imaj}i gi predvid nadle`nostite i celite na Nacionalniot sovet za evrointegracii, va`no e da se prodol`i da se investira vo razvoj na ~ove~kite resursi vo Sobraniskata slu`ba i za slu`benicite od Sektorot za poddr{ka na Nacionalniot sovet za evrointegracii da se ovozmo`at postojani obuki za EU, zaradi stru~no i profesionalno usovr{uvawe; 9. Nacionalniot sovet za evrointegracii i Komisijata za evropski pra{awa gi povikuvaat site op{testveni subjekti da dadat svoj aktiven pridones vo procesot na usoglasuvawe na zakonodavstvoto na Republika Makedonija so pravoto na Evropskata unija i 10. So sodr`inata na ova Mislewe da se zapoznaat Vladata na Republika Makedonija, Sobranieto na Republika Makedonija i istoto da bide objaveno na internet-stranicata na Sobranieto na Republika Makedonija. Sedmata sednica na Nacionalniot sovet za evrointegracii be{e odr`ana na 14 mart 2012 godina, zaedno so Komisijata za evropski pra{awa. Na sednicata be{e razgledana Informacijata za realiziranite aktivnosti od Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija - revizija 2011 godina, za periodot 1 oktomvri 2011 - 31 dekemvri 2011 godina, izgotvena i dostavena od Sekretarijatot za evropski pra{awa na Vladata na Republika Makedonija. Pretsedatelot na Nacionalniot sovet za evrointegracii g-|a Radmila [ekerinska, zapo~nuvaweto na Pristapniot dijalog na visoko nivo me|u Republika Makedonija i Evropskata unija go oceni kako pozitiven ~ekor, no uka`a deka toa ne mo`e da go zameni skrining-procesot i po~etokot na pregovorite. Pretsedatelot na Sobraniskata

Page 60: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

60

Komisija za evropski pra{awa g. Hajrula Misini go pozdravi otpo~nuvaweto na Pristapniot dijalog na visoko nivo za oblastite od poglavjata 23 i 24 koi se odnesuvaat na pet klu~ni temi i reformski celi za mediumite, slobodata na izrazuvawe i profesionalnite standardi, reformite vo sudstvoto, vnatre{nite odnosi i me|uetni~kite odnosi, reformite vo administracijata, reformite vo izborniot sistem i izbornite proceduri i ekonomskite kriteriumi. Чlenovite i pretstavnicite na NSEI i ~lenovite na KEP vo svoite diskusii go pozdravija otpo~nuvaweto na Pristapniot dijalog na visoko nivo me|u Republika Makedonija i EU, kako i predlogot na evropratenikot g. Ri~ard Hovit i izvestitel za Republika Makedonija vo EP, za odreduvawe na datum za pregovori za pristapuvawe vo Unijata, bez odlagawe. Vo raspravata na sednicata stana zbor i za pra{awa vo odnos na me|uetni~kite odnosi, bezbednosta, re{avaweto na sudskite predmeti, slobodata na mediumite, preporakata na OBSE za revizijata na izbira~kite spisoci, popis po evropski standardi, nezavisnosta na sudstvoto, dekriminalizacija na klevetata i dr.

Osmata sednica na Nacionalniot sovet za evrointegracii be{e odr`ana na 3 maj 2012 godina. Sednicata be{e zaedni~ka so so sobraniskata komisija za evropski pra{awa. Na sednicata be{e razgledana Informacijata za realiziranite aktivnosti od Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na EU na Evropskata unija - revizija 2012, za periodot 1 januari 2012 - 31 mart 2012 godina, izgotvena i dostavena od Sekretarijatot za evropski pra{awa. Informacijata ja obrazlo`i g-|a Teuta Arifi, zamenik na pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija, zadol`ena za evropski pra{awa pri {to istakna deka dokumentot gi sodr`i prezemenite aktivnosti na Vladata na Republika Makedonija po zapo~nuvaweto na Pristapniot dijalog na visoko nivo me|u Republika Makedonija i EU. Sovetot i Komisijata bea informirani za prviot sostanok na PDVN i prezemenata obvrska za podgotovka na patokaz so koj se utvrduvaat nasokite vo koi }e se realiziraat obvrskite koi proizleguvaat vo procesot na integracijata vo EU. Vo odnos na oblasta na slobodata na izrazuvawe, mediumite i profesionalnite standardi, Vicepremierot zadol`en za evropski pra{awa istakna deka glavna orientacija e usoglasuvawe na zakonodavstvoto so evropskite standardi, za klevetata, nivoto na globite, ukinuvaweto na pritvorot kako sankcija i utvrduvawe na jasni odredbi za pravnite sredstva koi se primenuvaat. Vo ovaa nasoka, Sovetot be{e informiran deka prodol`uva dijalogot so pretstavnicite na mediumite vo odnos na dekriminalizacijata na klevetata i konsultaciite so eksperti i stru~ni lica od Sovetot na Evropa. Vo toj kontekst, za sudiite koi imaat nadle`nost da postapuvaat po krivi~noto delo kleveta, bile organizirani posebni obuki za sproveduvawe na ~lenot 10 od Evropskata konvencija za ~ovekovite prava. Sovetot be{e informiran za planovite za izmeni na zakonskata regulativa za Sovetot za radiodifuzija, za septemvri 2012 godina, do koga treba da se sprovedat serija na konsultacii za izmena na regulativata. Vo odnos na vladeeweto na pravoto i fundamentalnite prava, g-|a Arifi informira{e za prezemenite aktivnosti za zgolemuvawe na efikasnosta na sudstvoto, za zajaknuvawe na kapacitite na sudskite institucii, za razvoj na softver za sudskata statistika i za namaluvawe na nere{enite slu~ai vo Vrhovniot sud, Upravniot sud i apelacionite sudovi vo Republika Makedonija, kako i podobruvawe na infrastrukturata i opremata na Javnoto obvinitelstvo.

Sovetot be{e informiran za planiranite aktivnosti vo odnos na antikorupciskite merki, uredbite za na~inot za proverka na sodr`inata na izjavite za sudir na interesi, planovite so dinamika za proverka na prethodno podnesenite izjavi za sudir na interesi na izbrani i imenuvani lica. Finansiraweto na politi~kite partii kako i unapreduvawe na zakonskata regulativa za finansirawe na partiite se oblasti na koi se posvetuva zna~ajno vnimanie. Planirani se izmeni na Zakonot za sledewe na komunikacii so cel da se preispita ulogata na ministerot za vnatre{ni raboti vo odobruvaweto na posebnite istra`ni merki. Gospo|a-ta Arifi informira{e za podgotovkite na izve{taj za realizacija na politikite koi proizleguvaat od Ohridskiot ramkoven dogovor. Podobruvaweto na dijalogot na zaednicite e edna od obvrskite na Sekretarijatot za sproveduvawe na Ohridskiot ramkoven dogovor. Vo odnos na reformata na javnata administracija, Sovetot be{e informiran deka vo podgotvka e analiza na Zakonot za javni slu`benici i na Zakonot za dr`avni slu`benici, so intencija za podgotvoka na novi zakonski re{enija i sproveduvawe na politiki za vrabotuvawe po princip na transparentnost i doslednost, vrz na~eloto na zaslugi. Vo odnos na reformata na izborniot proces, g-|a Arifi informira{e za vtoriot sostanok na Upravuva~kiot komitet za pra{awata od izve{taite na OBSE i ODIHR za poslednite izbori, kako i za formiraweto na dve rabotni grupi vo ramkite na Ministerstvoto za pravda i Dr`avnata izborna komisija. Vo odnos na poslednata cel od Patokazot za realizacija na prioritetnite celi za 2012 godina, odnosno delot koj gi opfa}a ekonomskite kriteriumi, Sovetot be{e zapoznat so prezemenite

Page 61: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

61

aktivnosti za zajaknuvawe na pazarnata ekonomija, podobruvawe na pazarot na trudot, obrazovanieto i utvrduvawe na funkcionalna pazarna ekonomija.

Nacionalniot sovet za evrointegracii na 12 juni 2012 godina ja odr`a Devettata

sednica na Sovetot vo parlamentarniot mandat 2011-2015. Na sednicata be{e razgledana Pretpristapnata ekonomska programa za periodot 2012-2014 godina, prezentirana od strana na g-|a Anita Popovska pretstavnik od Ministerstvoto za finansii i koordinator za PEP 2012-2014. Podgotovkata na programata pretstavuva obvrska {to Republika Makedonija ja ima prezemeno od 2005 godina, koga ѝ be{e dodelen status na zemja kandidat za ~lenstvo vo EU. Pretpristapnata ekonomska programa e podgotovka na zemjite kandidati za ponatamo{na koordinacija na ekonomskata politika i e prethodnik na programite za konvergencija koi zemjite ~lenki gi podgotvuvaat vo ramkite na Paktot za stabilnost. Sovetot be{e informiran deka osnovnata cel na PEP 2012-2014 e da se stavi akcent na ispolnuvawe na ekonomskite kriteriumi za ~lenstvo vo Unijata, no voedno i da go razvie analiti~kiot kapacitet na administracijata. Od strana na pretstavnikot od Ministerstvoto za finansii g-|a Anita Popovska be{e istaknato deka e dobro koga }e se podgotvuva slednata pretpristapna ekonomska programa, Nacionalniot sovet za evrointegracii da u~estvuva vo fazata pred nejzinoto donesuvawe, so cel predlozite, zabele{kite i komentarite po nacrt-verzijata da imaat pogolemo zna~ewe i pozitivno da vlijaat na podobruvawe na finalniot tekst na programata.

Na istata sednica, Nacionalniot sovet za evrointegracii so konsenzus usvoi zaklu~oci od javnata rasprava po Predlog-strategijata za sorabotka na Vladata so gra|anskiot sektor 2012-2017 godina odr`ana na 27 fevruari 2012 godina, kako i zaklu~oci od javnata rasprava po rabotniot tekst na Predlog-zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina odr`ana na 13 mart 2012 godina.

Na ovaa sednica Nacionalniot sovet za evrointegracii go usvoi i Izve{tajot za rabotata na Sovetot za periodot od 1 septemvri 2011 do 31 dekemvri 2011 godina. Desetta sednica Nacionalniot sovet za evrointegracii ja odr`a na 31 juli 2012 godina zaedno so Komisijata za evropski pra{awa. Na sednicata be{e razgledan Izve{tajot na Vladata na Republika Makedonija do Evropskata komisija za statusot na realizacija na aktivnostite od Patokazot za realizacija na prioritetnite celi usvoeni na Pristapniot dijalog na visoko nivo. Izve{tajot proizleguva{e kako obvrska soglasno so zaklu~ocite od vtoriot sostanok na Pristapniot dijalog na visoko nivo i istiot be{e prezentiran od strana na g-|a Teuta Arifi, zamenik na pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija, zadol`ena za evropski pra{awa. Vo izve{tajot be{e daden pregled na stepenot na realizacija na konkretnite aktivnosti od Patokazot prezemeni od strana na Vladata na Republika Makedonija vo dogovorenite pet prioritetni oblasti sloboda na izrazuvawe i profesionalni standardi, vladeewe na pravoto, reforma na javnata administracija, reforma na izborite i zajaknuvawe na pazarnata ekonomija. Sovetot be{e informiran deka vo periodot na 30 i 31 maj 2012 godina od strana na Evropskata komisija bila sprovedena tehni~ka misija, so cel da se napravi presek na realizacijata i statusot na implementacija na planiranite merki od Patokazot. Zamenikot na pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija, zadol`en za evropski pra{awa informira{e i za odr`aniot sostanok na Sovetot za stabilizacija i asocijacija, na koj isklu~itelno visoko bile oceneti prioritetite od Patokazot na PDVN.

Nacionalniot sovet za evrointegracii na 17 septemvri 2012 godina ja odr`a Edinaesettata sednica vo parlamentarniot sostav 2011-2015. Na ovaa sednica svoe obra}awe ima{e g. [tefan File, komesar za pro{iruvawe i evropska sosedska politika na Evropskata komisija. Na sednicata bea pokaneti i ~lenovite na Komisijata za evropski pra{awa, Komisijata za nadvore{na politika i Me{ovitiot parlamentaren komitet - RM i EU. Posetata na komesarot File, na Republika Makedonija be{e del od tretata runda na poseti na Republika Makedonija vo ramkite na Pristapniot dijalog na visoko nivo. Evrokomesarot File izrazi zadovolstvo od posetata na Republika Makedonija i mo`nosta za diskusija vo Sobranieto, koja ja oceni deka ne e samo protokolarna, tuku va`na debata vodena od iskreni napori od dvete strani. Vo izlagawe Komesarot File se osvrna na ona {to e sraboteno od strana na Republika Makedonija vo poslednite {est meseci, ocenuvaj}i go procesot na ispolnuvawe na reformite vo pet oblasti vo ramkite na PDVN za navistina uspe{en. Evrokomesarot File istakna deka tretata runda na PDVN e mo{ne va`na po tri to~ki: prvo - dava mo`nost da se razgleda toa {to e postignato, vtoro - ja poka`uva vrskata me|u Izve{tajot za napredokot na Republika Makedonija za 2012 godina i preporakite dadeni od Evropskata komisija i odlukata na zemjite ~lenki na najvisoko nivo vo ramki na Evropskiot sovet vo

Page 62: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

62

dekemvri godinava i treto - se razgovara za dobrososedskite i bilateralnite odnosi na Republika Makedonija so nejzinite sosedi.

Nacionalniot sovet za evrointegracii na 16 oktomvri 2012 godina ja odr`a Dvanaesettata sednica i istata be{e zaedni~ki organizirana so Komisijata za evropski pra{awa. Sednicata be{e posvetena na Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2012 godina. Na sednicata bea pokaneti i ~lenovite na Komisijata za nadvore{na politika, ~lenovite na Me{ovitiot parlamentaren komitet RM i EU, pretstavnici na ambasadite na zemjite ~lenki na Evropskata unija vo Republika Makedonija i pretstavnici na nevladini organizacii.

Na zaedni~kata sednica pred dvete tela se obrati N.E. g. Aivo Orav {ef na Delegacijata na Evropskata unija vo Republika Makedonija, pri {to iznese deka glavniot fokus vo 2012 godina bil na vladeeweto na pravoto, reformite vo sudstvoto, borbata protiv korupcijata i organiziraniot kriminal i slobodata na mediumite. Na vtoro mesto bile pomiruvaweto, regionalnata sorabotka i dobrososedskite odnosi, a na treto mesto, ekonomskite predizvici so ogled na ekonomskite problemi vo EU vo periodot. Vo odnos na Izve{tajot na EK za 2012 godina g. Orav iznese deka e navistina izve{taj za napredok na zemjata, za {to pridones ima vospostaveniot Pristapen dijalog na visoko nivo, vo ~ii ramki Komesarot za pro{iruvawe g. [tefan File vo 2012 godina ostvari tri poseti na Republika Makedonija. Od negova strana be{e izneseno deka so PDVN se poka`a golema posvetenost na Vladata na Republika Makedonija da prodol`i so procesot na reformite, be{e postignat napredok vo reformite i toa be{e zabele`ano od strana na Evropskata komisija. Vo Izve{tajot za 2012 godina notiran e napredok, no ima i ponatamo{ni predizvici so koi Republika Makedonija treba da se soo~i za natamo{nata implementacija na reformite. Kako rezultat na notiraniot napredok vo pove}eto poglavja, Evropskata komisija i vo 2012 godina dade preporaka za po~etok na pristapnite pregovori {to pretstavuva{e ~etvrta preporaka po red, kako priznanie za postignuvawata na zemjata vo 2012 godina i za nejzinata podgotvenost da premine vo sledna faza od pristapniot proces. Evropskata komisija predlo`i da zapo~nat pristapnite pregovori i paralelno da prodol`at pregovorite za sporot so imeto koj treba da se re{i {to e mo`no pobrzo. Vo odnos na dadenata preporaka na EK, g. Orav informira{e deka istata }e bide predadena na zemjite ~lenki na Unijata, za da se donese odluka na sednicata na dekemvriskiot sostanok na Sovetot na EU.

Zamenikot na pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija zadol`ena za evropski pra{awa g-|a Teuta Arifi istakna deka Izve{tajot za napredokot na Republika Makedonija za 2012 godina e realen odraz na stepenot na ostvaruvawe na reformite i na posvetenosta na instituciite, nevladinite organizacii i celokupnoto op{testvo vo odnos na evrointegraciite. Vo Izve{tajot bea notirani reformite vo klu~nite oblasti i dadeni nasoki kako da se prodol`i vo idnina. Vo delot na ekonomskite kriteriumi be{e notiran napredok, no i preporaki za ostvaruvawe na u{te pogolem napredok. Kako obvrska {to proizleguva{e od preporakite na Izve{tajot na EK za 2012 godina be{e i zajaknuvawe na dr`avnite kapaciteti za iskoristuvawe na sredstvata od IPA fondovite. G-|a Teuta Arifi go informira{e Sovetot deka }e prodol`at pravnite i ekonomskite reformi i deka }e se podgotvi vtor del od Patokazot na PDVN, za da se adresiraat site pra{awa od aspekt na reformite i obvrskite.

Po povod Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2012 godina, Nacionalniot sovet za evrointegracii "ednoglasno" i Komisijata za evropski pra{awa so sedum glasa "za" i eden glas "vozdr`an" na zaedni~kata sednica odr`ana na 16 oktomvri 2012 godina, gi donesoa slednive Zaklu~oci:

1. Nacionalniot sovet za evrointegracii i Komisijata za evropski pra{awa ja pozdravuvaat povtorenata preporaka na Evropskata komisija za po~etok na pregovori za ~lenstvo na Republika Makedonija vo Evropskata unija i istaknuvaat deka preporakite od Strategijata za pro{iruvawe i glavnite predizvici 2012-2013, davaat silen pottik na procesot na integracija vo Evropskata unija, za prodol`uvawe na politi~kite i ekonomskite reformi na Republika Makedonija kako i na zemjite od regionot;

2. Sovetot i Komisijata smetaat deka ocenkite i komentarite sodr`ani vo Izve{tajot

se odraz na realnite sostojbi vo Republika Makedonija za postignatite rezultati vo 2012 godina vo procesot na nejzino integrirawe vo Evropskata unija, za prezemenite odluki, merkite koi se implementirani i usvoenite zakonski akti;

Page 63: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

63

3. Nacionalniot sovet za evrointegracii i Komisijata za evropski pra{awa ja pozdravuvaat silnata posvetenost, kontinuiranata poddr{ka i bezrezervniot anga`man na Evropskata komisija, vo procesot na evropskata integracija na Republika Makedonija;

4. Nacionalniot sovet za evrointegracii i Komisijata za evropski pra{awa

konstatiraat deka vospostavuvaweto na Pristapniot dijalog na visoko nivo pretstavuva va`na platforma so koja se intenzivira{e reformskiot proces za pristapuvawe kon Evropskata unija, za realizacija na prioritetite, zajaknuvawe na doverbata i za pribli`uvawe na evropskata perspektiva na Republika Makedonija.

Sovetot i Komisijata go pozdravuvaat postignatiot napredok vo prioritetnite oblasti definirani vo ramkite na Pristapniot dijalog na visoko nivo i istovremeno uka`uvaat na potrebata za zadr`uvawe na reformskiot momentum, osobeno za da se obezbedi sproveduvawe na reformite vo klu~nite oblasti;

5. Sovetot i Komisijata konstatiraat deka preminuvaweto na pristapniot proces za Republika Makedonija vo sledna faza od evropskata integracija }e bide pridobivka za natamo{no zajaknuvawe na reformite i me|uetni~kite odnosi, zajaknuvawe na kredibilitetot na Evropskata unija, kako i ohrabruvawe na reformskite napori vo celiot region.

Vo ovaa nasoka i soglasno dosega{nite ~etiri preporaki na Evropskata komisija, se povikuva Evropskiot sovet da donese odluka za po~etok na pristapnite pregovori so Republika Makedonija;

6. Se istaknuva deka odr`uvaweto na dobrososedski odnosi, vklu~uvaj}i i me|usebno

prifatlivo re{enie vo vrska so razlikite za imeto, pod pokrovitelstvo na ON, ostanuva klu~no vo slednata faza od evrointegrativniot proces.

Osobeno se ceni noviot momentum, spored koj odlukata na Evropskiot sovet za po~etok na pristapni pregovori }e pridonese za sozdavawe na povolni uslovi za iznao|awe na takvo re{enie i podgotvenosta na Evropskata komisija da prezentira bez odlagawe pregovara~ka ramka vo koja isto taka }e bide zemena predvid potrebata da se re{i pra{aweto za razlikite okolu imeto vo ranata faza od pristapnite pregovori.

Nacionalniot sovet za evrointegracii i Komisijata za evropski pra{awa, uka`uvaj}i deka iako bilateralnite problemi ne se del od Kopenha{kite kriteriumi, ja naglasuvaat potrebata za natamo{no odr`uvawe na makedonsko-gr~kiot dijalog.

Vo ovaa nasoka, Nacionalniot sovet za evrointegracii, kako telo koe {to go pretstavuva op{tiot konsenzus za ~lenstvoto vo Evropskata unija, ostanuva na raspolagawe za konsultacii okolu mo`noto re{enie;

7. Sovetot i Komisijata go pozdravuvaat vra}aweto na upotrebata na pridavkata "makedonski" vo Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2012 godina, {to e soglasno principot na po~ituvawe na evropskite razli~nosti i vo kontekst na jazi~nite i kulturnite osobenosti vo Republika Makedonija, kako i soglasno zvani~nata terminologija na Obedinetite nacii;

8. Nacionalniot sovet za evrointegracii i Komisijata za evropski pra{awa ja

istaknuvaat potrebata od odr`uvawe na momentumot vo odnos na idnite predizvici od Ohridskiot ramkoven dogovor, koj ostanuva klu~en za razvoj na demokratijata i vladeewe na pravoto vo zemjata.

Implementacijata na Ohridskiot ramkoven dogovor i vo idnina treba da poslu`i kako alatka za unapreduvawe na dijalogot me|u zaednicite;

9. Sovetot i Komisijata se zalagaat, nadle`nite subjekti so seta odgovornost i kriti~nost da gi analiziraat zabele{kite vo Izve{tajot i da se obvrzat za nadminuvawe na slabostite, osobeno onie spomnati vo zaklu~ocite i preporakite od Strategijata za pro{iruvawe i glavnite predizvici 2011-2012, so cel prezemawe na obvrskite od pretpristapnite pregovori.

Vo ovaa nasoka, Sovetot i Komisijata predlagaat Vladata na Republika Makedonija itno da izgotvi plan za realizacija na preporakite sodr`ani vo Izve{tajot za napredokot na Republika Makedonija za 2012 godina, so nositeli i rokovi za realizacija;

10. Sovetot i Komisijata gi povikuvaat zemjite ~lenki na EU, soglasno so povtoreniot

predlog na Evropskata komisija, bez odlo`uvawe da odobrat preminuvawe kon vtorata faza na

Page 64: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

64

asocijacija od Spogodbata za stabilizacija i asocijacija me|u Evropskite zaednici i nivnite zemji ~lenki od edna strana i Republika Makedonija od druga strana;

11. Vo periodot do odr`uvawe na sednicata na Sovetot na EU vo dekemvri 2012 godina,

Nacionalniot sovet i Komisijata uka`uvaat na potrebata od aktivno vklu~uvawe na celokupniot potencijal na dr`avata vo dobivawe na datum za po~etok na pregovori, efikasni podgotovki za realizacijata na site aktivnosti koi }e sledat po dobivaweto na datumot;

12. Sovetot i Komisijata ja naglasuvaat potrebata za prodol`uvawe na regionalnata

sorabotka na Republika Makedonija, na sorabotkata so zemjite ~lenki na EU {to nè poddr`uvaat na patot na na{eto integrirawe, kako i kontinuirano odr`uvawe na politi~kiot dijalog so strukturite na Unijata.

Sovetot i Komisijata ja naglasuva va`nosta od prodol`uvawe na u~estvoto na Republika Makedonija vo regionalnite inicijativi za sorabotka, vklu~itelno Procesot za sorabotka vo Jugoisto~na Evropa, Sovetot za regionalna sorabotka i Centralnoevropskiot dogovor za slobodna trgovija;

13. Imaj}i ja predvid strate{kata i konsezualna opredelba za pristapuvawe kon

Evropskata unija, Sovetot i Komisijata uka`uvaat na potrebata od kontinuirana poddr{ka i sorabotka vo procesot na integracija, zasileno mobilizirawe i vklu~uvawe na celokupnoto op{testvo, zgolemuvawe na promocijata na evrointegracijata na lokalno nivo, preku site nadle`ni institucii i subjekti vo nasoka na prezemawe na odgovornostite od pretpristapnite pregovori;

14. Sovetot i Komisijata istaknuvaat deka vo ispolnuvaweto na postavenite zada~i,

potrebno e vo kontinuitet, pozitivno da se afirmira Republika Makedonija kako idna ~lenka na Evropskata unija;

15. Sovetot i Komisijata }e prodol`at i vo idnina anga`irano i kontinurano da ja

ostvaruvaat ulogata na forum koj{to pridonesuva za unapreduvawe i odr`uvawe na politi~kiot dijalog i op{testveniot konsenzus vo procesite na evrointegrirawe na Republika Makedonija;

16. So zaklu~ocite na Nacionalniot sovet za evrointegracii i Komisijata za evropski

pra{awa od raspravata po Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2012, da bidat zapoznati Sobranieto na Republika Makedonija, Vladata na Republika Makedonija i Delegacijata na Evropskata unija vo Republika Makedonija i

17. Zaklu~ocite na Sovetot i Komisijata da se objavat na internet stranicata na

Sobranieto na Republika Makedonija za da bidat dostapni do po{irokata javnost.

Nacionalniot sovet za evrointegracii na 26 noemvri 2012 godina ja odr`a Trinaesettata sednica, zaedno so Komisijata za evropski pra{awa. Na sednicata be{e razgledana Informacijata za statusot na realizacija na Instrumentot za pretpristapna pomo{ na EU (IPA) za Republika Makedonija, dostavena od Sekretarijatot za evropski pra{awa. Informacijata be{e prezentirana od strana na g-|a Teuta Arifi zamenik na pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija, zadol`ena za evropski pra{awa. Evropskite fondovi se koristat za poddr{ka na evrointegraciite na zemjata pred nejzinoto za~lenuvawe vo Unijata, istite se predvideni za sozdavawe na soodvetni strukturi i vospostavuvawe na institucionalni kapaciteti vo pretpristapniot period i za podgotovka na zemjata da se soo~i so predizvicite vo koristeweto na strukturnite i kohezionite fondovi {to }e bidat na raspolagawe kako idna zemja ~lenka na EU. Gospo|a Arifi istakna deka e postignat zna~itelen progres vo iskoristuvaweto na sredstvata od IPA. Prezemeni se isklu~itelni napori za formirawe na operativna i funkcionalna struktura za menaxirawe i decentralizirano upravuvawe so fondovite na EU. Strukturata se sostoi od 590 dr`avni slu`benici i istata uspe{no e akreditirana. Sovetot be{e informiran za dopolnitelnite aktivnosti na koi treba da se posveti vnimanie: izmenite na pravnata ramka vo oblastite na regionalna politika, buxetskoto planirawe, izmeni vo institucionalnata postavenost i zajaknuvawe na sistemot i edukacijata i procena za uspe{nost.

Na ovaa sednica, pred ~lenovite i pretstavnicite na Nacionalniot sovet za evrointegracii i ~lenovite na Komisijata za evropski pra{awa, d-r Mojmir Mrak, ekspert od Republika Slovenija odr`a prezentacija za fiskalnite aspekti na procesot za pristapuvawe

Page 65: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

65

kon EU, so poseben akcent vrz iskustvata vo koristeweto na pretpristapnite fondovi. Be{e daden pregled na predlog-regulativata IPA II, vo ramkite na pove}egodi{nata finansiska perspektiva na EU za 2014-2020 godina. Na prezentacijata po{iroko be{e pretstaven Buxetot na EU, kako klu~en instrument so koj se obezbeduva podgotovka i realizacija na politikite na Unijata.

Vo tekot na mart i prvata nedela od april 2013 godina, Nacionalniot sovet za evrointegracii (kako i Sobranieto i negovite rabotni tela), ne odr`uva{e sednici poradi odr`uvaweto na lokalnite izbori.

Na ^etirinaesettata sednica na Nacionalniot sovet evrointegracii koja be{e

odr`ana na 9 april 2013 godina svoe obra}awe ima{e g. [tefan Fule, Komesar za pro{iruvawe i evropska sosedska politika na Evropskata komisija. Na sednicata bea pokaneti i u~estvuvaa ~lenovite od Komisijata za evropski pra{awa, Komisijata za nadvore{na politika i Me{ovitiot parlamentaren komitet RM i EU, kako i ambasadorite na zemjite ~lenki na Evropskata unija vo Republika Makedonija. Na sednicata prisustvuvaa i g. Stefano Sanino generalen direktor na Generalniot direktorat za pro{iruvawe na Evropskata komisija, g. Aivo Orav {ef na Delegacijata na Evropskata unija vo Republika Makedonija i g. Andrej Lepavcov, ambasador na Republika Makedonija pri Evropskata unija.

Na sednicata Komesarot Fule izrazi zadovolstvo {to povtorno e vo Skopje, iako toa e tret pat od po~etokot na godinata i zabele`a deka ako negovoto doa|awe se smeta za pozitiven znak od aspekt na vklu~enost na Unijata, toga{ e vo red, no isto taka dokolku se smeta za voznemiruva~ki znak deka ne{to ne e dobro, povtorno sme vo pravo. Komesarot Fule, poso~i deka Pretpristapniot dijalog na visoko nivo se poka`a kako va`en katalizator za Republika Makedonija, istiot gi odredi specifi~nite reformi vo pet klu~ni oblasti, preku proces na dijalog. Komesarot Fule naglasi deka ima napredok vo odredeni oblasti, napredokot ne se odnesuva na celata oblast - vladeewe na pravoto, tuku na podobruvaweto na efikasnosta na sudskiot sistem i va`nosta na Akademijata za sudii i javni obviniteli kako i podobruvawe vo sproveduvaweto na obuki. Pozitivno bea oceneti nekoi zakonski re{enija koi bea neodamna doneseni vo ovaa oblast. Vo odnos na reformite na javnata administracija, komesarot Fule istakna deka so osoben interes gi sledat reformite i naporite za postavuvawe na op{ta ramka, no nema konkreten komentar deka ima napredok. Vo ovoj kontekst komesarot Fule iznese deka se nadeva deka }e bide napraveno pove}e za decentralizacijata i regionalniot razvoj. Vo odnos na slobodata na izrazuvaweto i mediumite, komesarot Fule naglasi deka od su{tinsko zna~ewe e da prodol`i dijalogot so novinarite, i istite da bidat vklu~eni vo reformite vo ovaa oblast, na transparenten i otvoren na~in. Komesarot Fule ja potencira{e va`nosta od usvojuvaweto na zakonskite re{enija za dekriminalizacija na klevetata vo 2012 godina no i deka sega o~ekuvawata se nacionalnite sudovi da poka`at kapacitet i da go implementiraat zakonodavstvoto. Od negova strana be{e izrazeno `alewe deka golemiot napredok koj be{e postignat, be{e pokrien so nastanite od 24 dekemvri 2012 godina, i poradi toa oceni deka od su{tinsko zna~ewe e Vladata da go prodol`i dijalogot so novinarite. Od strana na komesarot Fule be{e dadena preporaka {to pobrzo da se formira Anketna komisija za ras~istuvawe na nastanite od 24 dekemvri 2012 godina, kako i da se potpi{e me|upartiski memorandum so koj }e se potvrdi zaedni~kata posvetenost za evrointegraciskiot proces. Vo odnos na lokalnite izbori vo 2013 godina, spored me|unarodnite nabquduva~i istite se oceneti kako dobro sprovedeni i konkurentni, no ima brojni zabele{ki na OBSE/ODIHR koi mora da bidat razgledani, kako {to se nedovolna oddelenost na dr`avata i partijata, navodite za zloupotreba na dr`avnite resursi vo tekot na kampawata kako i ulogata na mediumite vo ovoj kontekst.

Na Petnaesettata sednica odr`ana na 24 juni 2013 godina Nacionalniot sovet za evrointegracii ja razgleda Informacijata za realiziranite aktivnosti od Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija - revizija 2013, za periodot od 1 januari 2013 do 31 mart 2013 godina. Informacijata be{e prezentirana od strana na d-r Fatmir Besimi, zamenik na pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija zadol`en za evropski pra{awa. Na sednicata be{e uka`ano deka e osobeno va`no temata za evrointegraciite da prodol`i da bide vo fokusot na interesot kaj instituciite, vklu~itelno i vo Sobranieto na Republika Makedonija, {to }e pretstavuva dobra poraka za posvetenosta na dr`avata vo pristapuvawe vo EU. Ispolnuvaweto na obvrskite od Patokazot, odnosno Akciskiot plan za ispolnuvawe na prioritetite definirani vo Pristapniot dijalog na visoko nivo, se prioritetite koi proizleguvaat i od NPAA. Vo odnos na politi~kite kriteriumi, vicepremierot Besimi ja potencira{e va`nosta na PDVN, kako i sprovedenite lokalni izbori,

Page 66: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

66

pri {to informira{e za sostanokot na Upravuva~kiot komitet na visoko nivo, odr`an vedna{ po izborite so cel da prodol`at so rabota rabotnite grupi za zakonodavstvoto i za izbira~kiot spisok, kako i za natamo{na implementacija na preporakite od izve{tajot na OBSE za odr`anite lokalni izbori. Sovetot be{e informiran za realiziranite aktivnosti vo oblastite na javna administracija, pravosudstvo, antikorupciska politika, ~ovekovi prava i za{tita na malcinstvata, sloboda na izrazuvawe i mediumite, implementacijata na Ohridskiot ramkoven dogovor, regionalnite pra{awa i me|unarodnite obvrski, kako i za ekonomskite kriteriumi. Na istata sednica Nacionalniot sovet za evrointegracii so konsenzus usvoi zaklu~oci od ~etiri javni raspravi organizirani vo tekot na 2012 godina, po rabotnata verzija na Predlog-zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sledewe na komunikaciite, Predlog-zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vnatre{ni raboti, Predlog-zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za policija i Predlog-zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za azil i privremena za{tita.

[esnaesettata sednica na Nacionalniot sovet za evrointegracii be{e odr`ana na 23

juli 2013 godina, zaedno so Komisijata za evropski pra{awa. Na sednicata od strana na g. Renatas Ju{ka, ambasador na Republika Litvanija zadol`en za Republika Makedonija so sedi{te vo Budimpe{ta, be{e prezentirana Programata i prioritetite za rabota na Litvanskoto pretsedatelstvo so Sovetot na Evropskata unija za periodot juli-dekemvri 2013 godina. Nacionalniot sovet za evrointegracii za prv pat od negovoto formiraweto organizira{e sednica za tema posvetena na programa i prioriteti na aktuelno pretsedatelstvo so Sovetot na EU. Na sednicata bea pokaneti i u~estvuvaa i ~lenovite na Komisijata za nadvore{na politika, ~lenovite na Me{ovitiot parlamentaren komitet RM i EU, kako i pretstavnici na ambasadite na zemjite ~lenki na Evropskata unija vo Republika Makedonija. Ambasadorot Ju{ka prezentira{e informacii za aktuelnata sostojba vo Litvanija kako na politi~ko, taka i na ekonomsko pole odr`anite izbori vo 2013 godina i noviot parlamentaren sostav, kako i podatoci za Litvanskata ekonomija kako vtora najbrzo raste~ka ekonomija me|u zemjite ~lenki vo EU vo poslednite dve godini. Vo fokusot na {estmese~noto Litvansko pretsedatelstvo so Sovetot na EU bea tri prioriteti: kredibilna, raste~ka i otvorena Evropa. Vo ramkite na prioritetot - otvorena Evropa, Litvanskoto pretsedatelstvo }e se stremi da prezeme ~ekori za zajaknuvawe na EU kako globalen model na otvorenost i bezbednost, }e se fokusira na pobliska integracija na EU i nejzinite isto~ni partneri, a voedno i }e go sledi procesot na pro{iruvawe na EU.

Nacionalniot sovet za evrointegracii na 28 oktomvri 2013 godina ja odr`a

Sedumnaesettata sednica vo parlamentarniot mandat 2011-2015. Na sednicata be{e razgledan Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2013 godina. Na sednicata prisustvuvaa: g. Ri~ard Hovit, pratenik vo Evropskiot parlament i izvestitel za Republika Makedonija vo EP, N.E. Aivo Orav, {ef na Delegacijata na Evropskata unija vo Republika Makedonija kako i ambasadori i pretstavnici na zemjite ~lenki na Evropskata unija vo Republika Makedonija.

Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2013 godina, be{e prezentiran od strana na g. Aivo Orav, koj istakna deka e osobeno va`no {to Evropskata komisija po petti pat dade preporaka za po~etok na pristapnite pregovori so Republika Makedonija. Preporakata zna~i deka Evropskata komisija veruva deka zemjata e podgotvena da gi zapo~ne pristapnite pregovori. Vo Izve{tajot na EK bea naglaseni slednive pra{awa/oblasti: politi~kiot dijalog kako mnogu va`en i istiot treba da prodol`i, slobodata na mediumite, vladeeweto na pravoto, borbata protiv korupcija i dobrososedskite odnosi. Od negova strana be{e naglaseno deka vo periodot do odr`uvaweto na dekemvriskiot sostanok na Sovetot na EU, potreben e dopolnitelen napredok vo navedenite oblasti. Pratenikot vo Evropskiot parlament i izvestitel za Republika Makedonija vo EP, g. Ri~ard Hovit, za prv pat prisustvuva{e na sednica na Nacionalniot sovet za evrointegracii. Spored g. Hovit, Nacionalniot sovet za evrointegracii ima klu~na uloga vo postignuvaweto na {irok nacionalen konsenzus za evropskata integracija na dr`avata, kako i za politi~kiot dijalog, {to e potencirano i vo Izve{taj na EK za 2013 godina. Vo odnos na reformata na javnata administracija, g. Hovit uka`a na potrebata za dopolnitelni napori za garantirawe na profesionalnost i nezavisnost na administracijata i pravi~nata zastapenost. Vklu~uvaweto na gra|anskoto op{testvo vo parlamentarniot proces i donesuvaweto na odlukite e od osobeno zna~ewe. Kako va`en ~ekor {to treba da se prezeme spored g. Hovit be{e sproveduvawe na preporakite od Izve{tajot na Komisijata za ispituvawe na nastanite vo Sobranieto od 24 dekemvri 2012 godina. Be{e uka`ano na potrebata vo izmenite na Delovnikot na Sobranieto da se integriraat site politi~ki partii vo duhot na potpi{aniot me|upartiski memorandum.

Page 67: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

67

Gospodinot Hovit informira{e deka slobodata na izrazuvawe i sostojbite vo mediumite }e bidat edni od glavnite pra{awa za koi }e se diskutira vo Evropskiot parlament. Stavot na Evropskata komisija i Evropskiot parlament, kako i negov li~en stav e deka Kopenha{kite kriteriumi se dovolno ispolneti, no deka del od zemjite ~lenki na EU ne se soglasuvaat so toa. Za ova pra{awe treba da se diskutira pred dekemvriskiot sostanok na Sovetot na EU, so cel da se ubedat site zemji-~lenki. I pokraj toa {to bea odr`ani dve prodol`enija na Sedumnaesettata sednica, na 7 i 8 noemvri 2013 godina, Sovetot ne usvoi zaklu~oci.

Osumnaesettata sednica na Nacionalniot sovet za evrointegracii be{e odr`ana na 12

fevruari 2014 godina zaedno so Komisijata za evropski pra{awa. Na sednicata be{e razgledana Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija - revizija 2014 godina. Na zaedni~kata sednica bea pokaneti i prisustvuvaa pretstavnici na ambasadite na zemjite-~lenki na Evropskata unija. Vicepremierot na Vladata na Republika Makedonija zadol`en za evropski pra{awa g. Fatmir Besimi gi prezentira{e glavnite celi i aktivnosti predvideni vo NPAA - revizija 2014 godina, vo odnos na dinamikata na usoglasuvaweto na nacionalnoto zakonodavstvo so evropskoto pravo, kako i za postignatoto prilagoduvawe na nacionalnite institucii kon evropskite administrativni strukturi. Po povod raspravata po Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija, revizija 2014 godina, Nacionalniot sovet za evrointegracii so konsenzus i Komisijata za evropski pra{awa ednoglasno, go usvoija slednovo Mislewe za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija vo tekot na 2014 godina:

1. Nacionalniot sovet za evrointegracii i Komisijata za evropski pra{awa prepora~uvaat Sobranieto na Republika Makedonija i negovite rabotni tela da dadat prioritet vo razgleduvaweto i donesuvaweto na zakonite koi se predvideni vo Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija - revizija 2014-2016 godina, dadeni vo Aneks 1;

2. Nacionalniot sovet za evrointegracii i Komisijata za evropski pra{awa

prepora~uvaat rabotnite tela na Sobranieto na Republika Makedonija da ja razgledaat i sledat realizacijata na Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija - revizija 2014-2016 godina, vo oddelite i poglavjata soodvetno na oblasta od nivnata nadle`nost;

3. Imaj}i go predvid Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika

Makedonija za 2013 godina kako i zabele{kite vo delot na Sobranieto na Republika Makedonija, Sovetot i Komisijata ja naglasuvaat potrebata za pogolema zalo`ba na site politi~ki partii zastapeni vo Sobranieto, za re{avawe na problemite preku dijalog so celosno po~ituvawe na institucionalnata ramka;

4. Nacionalniot sovet za evrointegracii i Komisijata za evropski pra{awa vo 2014

godina }e gi zajaknat svoite aktivnosti i debati za klu~nite prioriteti od evropskata agenda na Republika Makedonija, promoviraweto na konsenzualen pristap i seopfatna rasprava za realizacija na prioritetite od procesot na pristapuvawe na Republika Makedonija vo Evropskata unija;

5. Nacionalniot sovet za evrointegracii kako telo koe ovozmo`uva inkluzivnost na site op{testveni faktori vo kreiraweto i sledeweto na integracijata na Republika Makedonija vo Evropskata unija, }e prodol`i da ostvaruva konstruktivna uloga vo postignuvaweto na {irok nacionalen konsenzus za evropskata integracija na Republika Makedonija.;

6. So cel da se obezbedi pogolema inkluzivnost i transparentnost vo procesot na podgotovka i donesuvawe na zakonite koi se predvideni vo Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija za 2014 godina, Nacionalniot sovet za evrointegracii vo tekot na 2014 godina }e organizira javni raspravi za predlog-zakonite sodr`ani vo Aneksot 2;

Vo ovaa nasoka Vladata na Republika Makedonija i ministerstvata treba da

obezbedat redovna praksa na dostavuvawe na rabotni tekstovi na zakonite od Aneksot 2 od ova Mislewe, so cel na Sovetot da mu se obezbedi seriozno analizirawe na

Page 68: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

68

zakonskite predlozi kako i mo`nost navremeno da dostavi svoi predlozi, sugestii i preporaki {to }e proizlezat od javnite raspravi;

7. Nacionalniot sovet za evrointegracii i Komisijata za evropski pra{awa gi povikuvaat site op{testveni subjekti da dadat svoj aktiven pridones vo procesot na usoglasuvawe na zakonodavstvoto na Republika Makedonija so pravoto na Evropskata unija;

8. Sostaven del na Misleweto za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija vo tekot na

2014 godina, se aneksite 1 i 2 i

9. So sodr`inata na ova mislewe da se zapoznaat Vladata na Republika Makedonija i Sobranieto na Republika Makedonija i istoto da bide objaveno na internet stranicata na Sobranieto na Republika Makedonija.

III. JAVNI RASPRAVI VO ORGANIZACIJA NA NACIONALNIOT SOVET ZA EVROINTEGRACII

Vo nasoka na pogolema inkluzivnost i transparentnost vo procesot na podgotovka i

donesuvawe na zakonite predvideni vo Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija, Nacionalniot sovet za evrointegracii vo periodot opfaten so ovoj mandaten izve{taj organizira{e sedum javni raspravi. Pet od javnite raspravi bea organizirani soglasno Aneksot 2 od Misleweto za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija vo tekot na 2012 godina3. Dve od javnite raspravi bea organizirani soglasno so Planot na aktivnosti na NSEI za realizacija vo tekot na 2012 godina4.

Bea napraveni napori na javnite raspravi da se pokanat site zainteresirani strani,

zdru`enija na gra|ani, kako i eksperti od akademskite i stru~nite institucii vo dr`avata. Javnite raspravi organizirani od strana na NSEI bea pozdraveni od site u~esnici i pozitivno bea oceneti kako golem pridones za zgolemuvawe na debatata kako i mo`nost za iznesuvawe na konkretni predlozi i sugestii za kvalitetno podobruvawe na odredbite od predlog-zakonite koi bea predmet na javnite raspravi.

Na 22 fevruari 2012 godina Nacionalniot sovet za evrointegracii vo sorabotka so Gra|anskata platforma na Makedonija organizira{e javna rasprava po Rabotnata verzija na Predlog strategijata za sorabotka na Vladata so gra|anskiot sektor za periodot 2012-2017 godina. Na javnata rasprava u~estvuvaa pretstavnici od 27 gra|anski organizacii i zdru`enija, pratenici vo Sobranieto na Republika Makedonija, pretstavnici na ambasadi na zemji-~lenki na EU i od Delegacijata na EU vo Republika Makedonija. Strate{kiot dokument be{e prezentiran od g-|a Suzana Nikodijevi}-Filipovska, rakovoditel na Sektorot za analiza na politiki i koordinacija pri Generalniot sekretarijat na Vladata na Republika Makedonija. Prisutnite na javnata rasprava bea informirani za procesot na podgotovka na strategijata, za ostvarenot napredok vo sorabotkata na Vladata so gra|anskiot sektor, vrednostite i principite vrz koi se temeli sorabotkata, za sostojbite vo gra|anskiot sektor i negovite karakteristiki. Vo odnos na strate{kata ramka, g-|a Nikodijevi}-Filipovska informira{e za vizijata, celite, subjektite kako i strate{kite prioritetni oblasti. Periodot za realizacija na celite na strategijata e 2012-2017 godina, dodeka sproveduvaweto na specifi~nite merki od Strategijata }e se realizira preku usvojuvawe na dva akciski planovi koi detalno }e gi predvidat aktivnostite. U~esnicite na javnata rasprava ja pozdravija i pozitivno ja ocenija inicijativata na Nacionalniot sovet za evrointegracii i Gra|anskata platforma na Makedonija, za organiziraweto na javnata rasprava, a vo tekot na istata bea izneseni predlozi, komentari i zabele{ki vo nasoka na podobruvawe na rabotnata verzija na Predlog-strategijata.

Na 13 mart 2012 godina Nacionalniot sovet organizira{e javna rasprava po rabotnata

verzija na Predlog-zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina. Ovoj zakon be{e eden od desette zakoni od Aneksot 2 koj e sostaven del na Misleweto za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija vo tekot na 2012 godina. Obrazlo`enie po rabotnata verzija na zakonot dade g. Stevo Temelkovski zamenik-minister za

3 Усвоено со консензус на Шестата седница одржана на 8 февруари 2012 година по повод расправата по НПАА-ревизија 2012 година. 4 Усвоен на Третата седница на НСЕИ одржана на 25 октомври 2011 година.

Page 69: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

69

`ivotna sredina i prostorno planirawe. Zakonot za `ivotnata sredina donesen vo 2005 godina pretstavuva ekolo{ki ustav i istiot vo izminatite godini e pove}e pati izmenet i dopolnet kako rezultat na potrebata za usoglasuvawe so odredeni evropski direktivi od oblasta na `ivotnata sredina. Celta na Predlog-zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za `ivotna sredina be{e usoglasuvawe so Direktivata br. 96/82/EZ na Sovetot, za opasnosti od havarii {to vklu~uvaat opasni materii. So predlog-zakonot se dodava{e nov ~len 147-a, so koj se voveduva politika za spre~uvawe na havarii, koja treba da bide vo pi{ana forma i da garantira visok stepen na za{tita na lu|eto i `ivotnata sredina. Edna od pri~inite za donesuvawe na izmenite i dopolnuvawata na Zakonot za `ivotnata sredina be{e i vo nasoka na implementacijata na tretata faza od Regulatornata gilotina, za poednostavuvawe na postapkata za izrabotka na elaborat za za{tita na `ivotnata sredina za zemjodelcite, zanaet~iite, farmerite i trgovcite od mal obem.

Nacionalniot sovet na 7 juni 2012 godina odr`a javna rasprava po rabotnata verzija na Predlog-zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sledewe na komunikaciite. Donesuvaweto na ovoj zakon be{e predvideno vo NPAA - revizija 2012 godina. Zakonot, isto taka, pretstavuva{e del od Aneksot 2 na Misleweto za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija vo tekot na 2012 godina. Na javnata rasprava govornicite se soglasija deka stanuva zbor za izmeni i dopolnuvawa na zakon ~ij predmet na regulirawe e op{irna, no i ~uvstvitelna tema koja ima dopirni to~ki so pove}e krucijalni pra{awa i oblasti, kako na za{titata na ~ovekovite prava, povreda na privatnosta i zagarantiranoto pravo na komunikacija, usoglasuvawe so postojnite zakonski re{enija od Zakonot za krivi~na postapka. Imaj}i v predvid deka Predlog na zakonot be{e vo faza na rabotna verzija, vo diskusiite be{e uka`ano da se iskoristi mo`nosta iznesenite predlozi i mislewa da poslu`at kako korektor i osnova za dorabotka na tekstot na predlog-zakonot, pred istiot da bide podnesen vo sobraniska procedura.

Na 27 juni 2012 godina Nacionalniot sovet odr`a javna rasprava po Predlogot na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vnatre{ni raboti. Donesuvaweto na ovoj zakon be{e predvideno so NPAA-revizija 2012 godina i sostaven del od Aneksot 2 na Misleweto za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija vo tekot na 2012 godina. Predlog-zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vnatre{ni raboti be{e obrazlo`en od strana na g. Xeqaq Bajrami, zamenik-minister za vnatre{ni raboti. Izmenite i dopolnuvawata na Zakonot za vnatre{ni raboti bea predlo`eni zaradi negovo usoglasuvawe so Zakonot za krivi~na postapka ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija"br.150/10) i sozdavawe na normativni preduslovi za upatuvawe na policiskite slu`benici vo istra`nite centri na javnoto obvinitelstvo. So Predlog na zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vnatre{ni raboti se ureduva{e na~inot na ostvaruvawe na sorabotkata me|u Ministerstvoto za vnatre{ni raboti i Javnoto obvinitelstvo so sklu~uvawe na dogovor za sorabotka, vo koj }e se reguliraat site neophodni pra{awa vo vrska so upatenite policiski slu`benici. So dogovorot se predviduva{e dopolnitelno da se preciziraat me|usebnite odnosi na MVR i Javnoto obvinitelstvo, za ostvaruvawe na pravata, obvrskite i odgovornostite na policiskite slu`benici upateni vo istra`niot centar na Javnoto obvinitelstvo. Celta na Predlog na zakonot be{e da se postigne pogolema funkcionalnost na zakonskite odredbi i da se sozdadat normativno-pravni pretpostavki za celosno funkcionirawe na zakonskite re{enija sodr`ani vo Zakonot za krivi~nata postapka.

Na 12 septemvri 2012 godina Nacionalniot sovet za evrointegracii odr`a javna rasprava po Predlog-zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za policija. Donesuvaweto na zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za policija be{e predvideno so NPAA - revizija 2012 godina, i del od Aneksot 2 na Misleweto za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija vo tekot na 2012 godina. Predlog-zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za policija go obrazlo`i g. Xeqaq Bajrami, zamenik-minister za vnatre{ni raboti, pri {to istakna deka so Zakonot za policija, normativno pravno se ureduvaat policiskite raboti, organizacijata na policijata, policiskite ovlastuvawa i pravata i obvrskite {to proizleguvaat od rabotniot odnos na policiskite slu`benici vo Ministerstvoto za vnatre{ni raboti, {to ne se uredeni so Zakonot za vnatre{ni raboti. Trgnuvaj}i od principot na konzistetnost na pravniot sistem, koj pretpostavuva me|usebna usoglasenost na pozitivnite pravni propisi, bila nametnata potreba za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za policija vo nasoka na doprecizirawe na postojnite i propi{uvawe na novi odredbi i negovo usoglasuvawe so Zakonot za krivi~nata postapka. Zamenik-ministerot za vnatre{ni raboti informira{e deka pri podgotovkata na Predlog-zakonot, bilo koristeno komparativnoto iskustvo na hrvatskata policija i komparativni istra`uvawa na legislativata na odredeni zemji-~lenki na EU. Na javnata rasprava bea izneseni mislewa deka Zakonot za policija e osobeno zna~aen zakon i deka za negovi izmeni e potrebna prodlabo~ena

Page 70: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

70

rasprava i su{tinska analiza i doprecizirawe osobeno na odredbite od zakonot koi se odnesuvaat na za{titata na ~ovekovite prava i slobodi.

Nacionalniot sovet za evrointegracii vo sorabotka so Fondacijata Fridrih Ebert-

Kancelarija Makedonija i Institutot za evropska politika na 5 noemvri organiziraa javna rasprava na tema: "Iskoristenosta na sredstvata od Instrumentot za pretpristapna pomo{ (IPA) vo Republika Makedonija". Celta na javnata rasprava be{e da se obezbedi po{iroka debata za stepenot na iskoristenost na IPA, da se iznesat mislewa, predlozi i sugestii za sostojbite vo soodvetnata oblast zaradi kvalitetna podgotovka za prifa}awe na obvrskite od ~lenstvoto na Republika Makedonija vo Evropskata unija. Na javnata rasprava oddelni prezentacii imaa prof. d-r Mojmir Mrak od Republika Slovenija, g. Martin Valentovi}, me|unaroden ekspert od Republika Slova~ka i g-|a Malinka Ristevska Jordanova, direktor na Institutot za evropska politika - Skopje. Ekspertite od Republika Slovenija i Slova~kata Republika gi spodelija nivnite iskustva i predizvicite so koi se soo~ile nivnite zemji pri koristeweto na finansiskite sredstva od pretpristapnata pomo{, vo periodot koga Slovenija i Slova~ka bile zemji kandidati za ~lenstvo vo Evropskata unija. Vo izlagawete, d-r Malinka Ristovska Jordanova se osvrna na istra`uva~kata publikacija "Koristewe na fondovite na EU vo Republika Makedonija", za koja informira{e deka e rezultat na istra`uvaweto koe ima za cel da ja utvrdi efikasnosta na iskoristuvaweto na sredstvata od pretpristapnite fondovi vo Republika Makedonija, nivnoto vlijanie i procenka na apsorpcionite kapaciteti. Vo zavr{niot del na javnata rasprava, pretsedatelot na Nacionalniot sovet za evrointegracii g-|a Radmila [ekerinska najavi deka Sovetot povtorno }e debatira za istata tema pri {to kako po~eten materijal za debata }e bide Izve{tajot na Vladata na Republika Makedonija za koristeweto na IPA vo Republika Makedonija.

Na 19 noemvri Nacionalniot sovet za evrointegracii odr`a javna rasprava po Predlog

na zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za azil i privremena za{tita, ~ie donesuvawe be{e predvideno so NPAA-revizija 2012 godina. Predlog-zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za azil i privremena za{tita go obrazlo`i g. Xeqaq Bajrami, zamenik na minister za vnatre{ni raboti pri {to istakna deka strate{kata opredelba na Republika Makedonija za postignuvawe na polnopravno ~lenstvo vo Evropskata unija vo sebe ja implicira potrebata od kontinuirana harmonizacija na nacionalnoto zakonodavstvo so me|unarodnite standardi i pravila i evropskoto acquis. Vo ~lenovite 68 i 75 od Spogodbata za stabilizacija i asocijacija me|u Republika Makedonija i Evropskata unija, e opredeleno deka Republika Makedonija treba da go usoglasi nacionalnoto zakonodavstvo od oblasta na azilot i migracijata so evropskoto acquis. Od ovaa pri~ina bilo pristapeno kon Predlog na zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za azil i privremena za{tita. So predlog na zakonot se predlaga{e usoglasuvawe so Direktivata na Sovetot 2003/9/EK za utvrduvawe minimum standardi za prifa}awe barateli na azil, Direktivata na Sovetot 2004/83/EK za minimalnite standardi za kvalifikuvaweto i statusot na dr`avjanite na treti zemji ili lica bez dr`avjanstvo, kako begalci ili lica na koi im e potreben poinakov oblik na me|unarodna za{tita, kako i usoglasuvawe so Direktivata na Sovetot 2005/85/EK za minimum standardite za postapkite vo zemjite ~lenki za dodeluvawe i odzemawe na status na begalec. Zamenik na ministerot za vnatre{ni raboti g. Bajrami informira{e deka Predlog-zakonot bil izgotven na transparenten na~in i bil rezultat na analizata i rabotata na me|usektorska rabotna grupa sostavena od pretstavnici od MVR, Ministerstvoto za trud i socijalna politika, Sekretarijatot za evropski pra{awa, Ministerstvoto za obrazovanie i nauka i pretstavnici na Kancelarijata na UNHCR vo Skopje. Predlog-zakonot bil dostaven do Kancelarijata na UNHCR vo @eneva i Evropskata komisija vo Brisel, so {to se dala me|unarodna dimenzija vo procesot na evroatlantskite integracii na Republika Makedonija. Od strana na Direkcijata za za{tita na li~ni podatoci pozitivno bilo oceneto normiraweto na zakonskite odredbi koi se odnesuvaat na ureduvaweto i ~uvaweto na podatocite vo Integriranata baza na podatoci. IV. OSTVARENA ME\UNARODNA SORABOTKA NA NACIONALNIOT SOVET ZA EVROINTEGRACII

Vo periodot opfaten so ovoj mandaten izve{taj, Nacionalniot sovet za evrointegracii ostvari edna me|unarodna sredba. Na 7 maj 2012 godina Nacionalniot sovet za evrointegracii zaedno so Komisijata za evropski pra{awa, vo Sobranieto na Republika Makedonija ostvarija zaedni~ka sredba so g. [tefan Fule, Komesar za pro{iruvawe i evropska sosedska politika na Evropskata komisija. Sredbata se odr`a vo ramkite na negovata rabotna poseta

Page 71: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

71

na Republika Makedonija i Vtoriot sostanok na Pristapniot dijalog na visoko nivo me|u EU i Republika Makedonija (PDVN). Na sredbata bea pokaneti i prisustvuvaa ~lenovite na Komisijata za nadvore{na politika i na Me{ovitiot parlamentaren komitet - RM i EU, kako i ambasadorite na zemjite ~lenki na EU vo Republika Makedonija. Na sredbata prisustvuva{e i N.E g. Aivo Orav {ef na Delegacijata na Evropskata unija vo Republika Makedonija i g. Stefano Sanino direktor na Generalniot direktorat za pro{iruvawe na Evropskata komisija. Sredbata, na barawe na Delegacijata na EU vo Republika Makedonija ne be{e otvorena za pretstavnici na sredstvata za javno informirawe.

Evrokomesarot Fule go izrazi svoeto zadovolstvo od sredbata i go istakna zna~eweto na Sobranieto na Republika Makedonija vo procesot na integracija vo EU kako i ulogata na Nacionalniot sovet za evrointegracii od aspekt na negoviot inkluziven karakter. Inkluzivnosta ne se odnesuva samo vo pogled na politi~kite partii tuku i drugi va`ni faktori kako gra|anskoto op{testvo. Vo obra}aweto g. Fule se osvrna na slednite klu~ni momenti: tekot na PDVN me|u EU i Republika Makedonija i fazata na implementacija na postavenite celi i merki od dijalogot. Prisutnite bea informirani deka slednata sesija na PDVN }e se odr`i vo septemvri 2012 godina, od pri~ina {to Evropskata komisija ima namera i taa sesija da ja zeme vo predvid vo Izve{tajot za napredokot na Republika Makedonija za 2012 godina. Zaedni~ka ambicija e Izve{tajot za napredokot na Republika Makedonija za 2012 godina da opfati spisok na prakti~ni re{enija za predizvicite koi imaat direktna i indirektna vrska so pristapuvaweto kon EU. Komesarot Fule potencira{e deka PDVN e zna~aen, pretstavuva dobro osmislen i struktuiran dijalog so prakti~na implementacija na brojni pra{awa, no istiot ne e zamena za pristapniot proces. Patokazot za realizacija na prioritetnite celi za 2012 godina e osobeno va`en, se sostoi od 140 konkretni ~ekori. Gospodin File izrazi nade` deka PDVN }e ja donese evropskata agenda na ~elo na debatata vo Republika Makedonija.

Vo izve{tajniot period pretsedava~ite na Nacionalniot sovet za evrointegracii, Komisijata za evropski pra{awa, Komisijata za nadvore{na politika i Me{ovitiot parlamentaren komitet - EU i RM, ostvarija tri zaedni~ki sredbi od me|unaroden karakter, so pretstavnci na evropskite institucii i oficijalni pretstavnici na zemji ~lenki na Unijata:

- na 14 maj 2012 godina potpretsedatelot na NSEI g-|a Silvana Boneva, pretsedatelot na Komisijata za evropski pra{awa g. Hajrula Misini, pretsedatelot na Komisijata za nadvore{na politika g. Antonio Milo{oski, kopretsedatelot na MPK-EU i RM g. Kenan Hasipi i pretsedatelot na Prateni~kata grupa za sorabotka so Parlamentot na Kralstvoto Danska g-|a Meral Uzeiri Ferati, vo Sobranieto na Republika Makedonija ostvarija zaedni~ka sredba so g. Nikolai Vamen minister za evropski pra{awa na Kralstvoto Danska. Od strana na g. Vamen be{e izrazeno zadovolstvo od sprovedenite reformi, no i celokupnata volja od makedonska strana da se implementiraat nasokite vo pretstojniot period. Ministerot Vamen istakna deka Pristapniot dijalog na visoko nivo i nasokite koi proizleguvaat od istiot se osobeno va`ni, no PDVN ne e zamena za pregovorite, pretstavuva is~ekor napred. Kralstvoto Danska i ponatamu ostanuva posveteno na pro{iruvaweto so nade` deka Republika Makedonija {to poskoro }e stane ~lenka na EU. Na sredbata, od makedonskata strana ednoglasno be{e izrazena blagodarnost za nesebi~nata poddr{ka {to Kralstvoto Danska i ja dava na Republika Makedonija na patot kon EU, pri {to se isprati jasna poraka deka Republika Makedonija ostanuva celosno posvetena na ispolnuvawe na reformite i ostvaruvawe na evropskata agenda,

- na 8 juli 2013 godina, potpretsedatelot na Nacionalniot sovet za evrointegracii g-|a Silvana Boneva, ~lenovite na Sovetot od redot na pratenicite g. Antonio Milo{oski g-|a Suzana Saliu, g. Kenan Hasipi i zamenik ~lenot g. Safet Bi{evac, ostvarija sredba so delegacija od Komisijata za evropski pra{awa na Holandskiot parlament vo sostav: Aleksander Pe~told, g. Mark Verhijen i g. Mi~el Servas. Sredbata be{e zaedni~ka so ~lenovi na Sobraniskata komisija za evropski pra{awa. Na sredbata be{e pozdravena kontinuiranata poddr{ka na Kralstvoto Holandija vo procesot na evropskata integracija na Republika Makedonija, kako i zaedni~kata zalo`ba za unapreduvawe na parlamentarnata sorabotka. Od holandska strana be{e poka`an interes za sostojbite i napredokot vo oblasta na vladeeweto na pravoto, napredokot vo oblasta na ~ovekovite prava i malcinstvata, za nastanite od 24 dekemvri 2012 godina, kako i za sostojbite vo oblasta na mediumite i pravata na LGBT zaednicata. Na sredbata be{e istaknato deka Republika Makedonija prodol`uva i ponatamu da gi odr`uva dobrososedskite odnosi, i e posvetena na procesot na integriraweto vo EU kako najsilen koheziven faktor vo makedonskoto multietni~ko op{testvo. - na 7 oktomvri 2013 godina pretsedatelot na Nacionalniot sovet za evrointegracii g-|a Radmila [ekerinska, pretsedatelot na Komisijata za nadvore{na politika g. Antonio Milo{oski, kopretsedatelot na Me{ovitiot parlamentaren komitet - RM i EU g. Kenan Hasipi,

Page 72: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

72

i ~lenot na Komisijata za evropski pra{awa, g-|a De{ira Imeri, ostvarija zaedni~ka sredba so g. Linas Linkevi~ius minister za nadvore{ni raboti na Republika Litvanija i pretsedava~ so Sovetot na Evropskata unija i g. Titus Korlacean minister za nadvore{ni raboti na Romanija i pretsedava~ so Procesot za sorabotka vo Jugoisto~na Evropa. Zaedni~kata sredba be{e oceneta kako konstruktivna i vo duhot na prijatelski i jasni poraki upateni od dvete strani. Vo fokusot na sredbata bea: pra{aweto za imeto, nastanite od 24 dekemvri 2012 godina, napredokot vo reformskite celi i prioriteti vo ramkite na Pretpristapniot dijalog na visoko nivo, kako i pozitivnite izve{tai na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija. Ministerot Linkevi~ius ja istakna poddr{kata za Republika Makedonija na patot kon integracijata vo EU i NATO. Be{e pozdraven postignatiot napredok vo odnos na Dogovorot od 1 mart 2013 godina, prodol`uvaweto na rabotata na Sobranieto, kako i potpi{uvaweto na Memorandumot za ispolnuvawe na strate{kata cel za ~lenstvo na Republika Makedonija vo EU od strana na politi~kite partii vo Republika Makedonija. Memorandumot be{e ocenet kako zna~aen za zaedni~kata vizija za idninata na zemjata. Ministerot Linkevi~ius istakna deka ne samo za Litvanskoto pretsedatelstvo so Sovetot na EU tuku i za Unijata vo celost, zna~ajno e regionot da se integrira vo EU, kako del od evropskoto semejstvo. Ovoj proekt e zna~aen kako za regionot taka i za Unijata, za uspe{nost na procesot na pro{iruvawe na EU. Ministerot za nadvore{ni raboti na Romanija g. Titus Korlacean istakna deka prisustvoto na dvajcata ministri e jasna politi~ka poraka za interesot za prodol`uvaweto na procesot na pro{iruvawe na Evropskata unija. Regionalnata sorabotka e mnogu va`na i e vo centarot na vnimanieto, a vo interes na Romanija e da se postigne pozitivna atmosfera i deka osobeno se va`ni pregovorite so Grcija i Bugarija. Ministerot Korlacean potencira{e deka poddr{kata na politi~kite partii vo Sobranieto vo odnos na pra{aweto za ~lenstvoto vo Unijata e od isklu~itelno zna~ewe i deka za ova pra{awe e osobeno va`na i po{irokata poddr{ka vo op{testvoto. Od makedonska strana be{e iska`ana golema blagodarnost za dosega{nite prezemeni inicijativi i anga`mani na Litvanija i Romanija, kako i na EU.

Pretsedatelot na Nacionalniot za evrointegracii g-|a Radmila [ekerinska ostvari tri sredbi od me|unaroden karakter:

- na 17 septemvri 2013 godina pretsedatelot na Nacionalniot sovet za evrointegracii g-|a Radmila [ekerinska, vo Sobranieto na Republika Makedonija ostvari sredba so g. Erki Tuomioja, minister za nadvore{ni raboti na Finska,

- na 1 oktomvri 2013 godina pretsedatelot na Sovetot g-|a Radmila [ekerinska, ostvari sredba so evropratenicite g. Martin Kestler od Germanija i g. Tune Kelam od Estonija. Evropratenicite bea informirani za sostavot i rabotata na Nacionalniot sovet za evrointegracii. Republika Makedonija ostanuva obedineta po pra{aweto za Evropskata unija, me|utoa neotpo~nuvaweto na pregovorite samo gi potkopuva postignatite reformi. Nacionalniot sovet za evrointegracii se trudi da go nadmine toj jazol i da se donese re{enie. Чlenot na Evropskiot parlament g. Kestler iska`a blagodarnost za sredbata, poso~uvaj}i deka kako ~lenovi na neformalnata Grupa na prijateli na Makedonija vo Evropskiot parlament, }e ja zacvrstat prezentacijata za Republika Makedonija na site nivoa. Чlenovite na Evropskiot parlament go pozdravija potpi{uvaweto na Memorandumot za ispolnuvawe na strate{kata cel za ~lenstvo na Republika Makedonija vo EU od strana na politi~kite partii na Republika Makedonija. Drugi temi na sredbata bea pra{aweto za imeto, nastanite od 24 dekemvri 2012 godina, kako i preporakite koi proizlegoa od niv. Za Republika Makedonija i ponatamu ostanuva dvojniot pristap, spravuvaweto so gr~koto veto od edna strana i sproveduvaweto na reformite od druga strana i

- na 25 oktomvri 2013 godina, pretsedatelot na Sovetot g-|a Radmila [ekerinska odr`a sredba so g. Jan Kikert, politi~ki direktor vo Federalnoto Ministerstvo za nadvore{ni i evropski pra{awa na Avstrija. V. OCENI OD RABOTATA NA NACIONALNIOT SOVET ZA EVROINTEGRACII

Vo periodot opfaten so ovoj mandaten izve{taj, Sovetot odr`a 18 sednici, organizira{e 7 javni raspravi i ostvari edna sredba od me|unaroden karakter. Rabotata na Sovetot se dvi`e{e vo nasoka da se naglasi {irokiot javen interes, da se afirmira vkupnata soglasnost za procesot na evropska integracija, da se zajakne zaedni~kata odgovornost i da se razvivaat optimalni politi~ki uslovi za zaokru`uvawe na podgotovkite za ~lenstvo vo EU, pred sé, zaradi ~lenstvo na Republika Makedonija vo EU i ispolnuvawe na potrebnite kriteriumi i dobivawe datum za otpo~nuvawe pregovori so Unijata.

Page 73: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

73

Vo tekot na periodot opfaten so ovoj mandaten izve{taj, Nacionalniot sovet za evrointegracii vo najgolem del rasprava{e po dokumenti na Vladata na Republika Makedonija (Sekretarijatot za evropski pra{awa) i na Evropskata komisija, so cel za konstruktivno da pridonese vo ostvaruvaweto na strate{kiot interes na Republika Makedonija za integrirawe vo EU, za koja e postignat {irok politi~ki i gra|anski konsenzus.

Mo`e da se oceni deka vo tekot na mandatniot period od 25 juni 2011 do 5 mart 2014 godina Sovetot vo ramkite na svojata postavenost i so raspolo`livite potencijali, rabote{e efikasno postignuvaj}i konsenzualna soglasnost po pra{awata za koi odlu~uva{e. Konsenzualnata priroda na odlu~uvawe vo Sovetot, za `al, predizvika i otsustvo na kvalitetna debata po odredeni to~ki za koi ne mo`e{e da se postigne celosna soglasnost. Vo Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2013 godina e notirano slednovo "NSEI ima potencijal da igra va`na i konstruktivna uloga vo postignuvaweto na {irok nacionalen konsenzus za evropska integracija. NSEI treba da igra pogolema uloga vo postignuvaweto na {irok nacionalen konsenzus za evropskata integracija. Vo tekot na izve{tajniot period na raspravite vlijaeja razlikite me|u politi~kite partii".

Za prv pat od zapo~nuvaweto na Pretpristapniot dijalog na visoko nivo, na inicijativa na Komesarot za pro{iruvawe i evropska sosedska politika na Evropskata komisija g. [tefan Fule, pretsedatelot i potpretsedatelot na Nacionalniot sovet za evrointegracii bea pokaneti i u~estvuvaa na IV sostanok na PDVN, {to se odr`a na 9 april 2013 godina. Ova pretstavuva priznanie za dosega{nata rabota na Sovetot i naporite koi se vlo`uvaat vo interes na evropskata integracija na zemjata. Vo Zaedni~kite zaklu~oci od IV sostanok na PDVN, odr`an na 9 april 2013 godina, vo to~kata 7 se naveduva "Komesarot Fule ja povtori i potrebata od inkluziven i transparenten pristap pri prodol`uvaweto na reformite, vklu~uvaj}i gi i konsultaciite so i vklu~uvaweto na Sobranieto i Nacionalniot sovet za evrointegracii, kako i drugi zainteresirani strani".

Od Planot na aktivnosti na Nacionalniot sovet za evrointegracii za realizacija za

periodot od oktomvri 2011 do oktomvri 20125, od 12 prezemeni obvrski bea realizirani vkupno sedum aktivnosti6. Sovetot ne usvoi plan na aktivnosti za realizacija za 2013 godina, {to se poka`a kako slabost, od edna strana nemo`nost za prethodno utvrduvawe na usoglasena godi{na agenda na aktivnosti na NSEI, kako i zaradi sledewe na efikasnosta na realizacijata na dogovorenite aktivnosti na Sovetot, od druga strana.

Vo periodot opfaten so mandatniot izve{taj, Sovetot ima{e najgolema dinamika na aktivnosti vo tekot na 2012 godina, {to mo`e da se oceni spored brojot na odr`ani sednici, razgledani dokumenti kako i organizirani javni raspravi. Spored odr`anite sednici vo 2013 godina, kako i brojot na razgledani to~ki na sednicite, mo`e da se oceni deka vo 2013 godina Sovetot rabote{e so namalena dinamika na aktivnosti vo odnos na prethodnite nekolku godini7. Vo tekot na 2013 godina, Sovetot ne usvoi zaklu~oci po to~kite koi bea razgledani na sednicite. Od edna strana toa se dol`i pred se na karakterot na to~kite koi bea predmet na debata na Sovetot, odnosno obra}awe na evrokomesarot Fule, prezentacija na programata i prioritetite na Litvanskoto pretsedatelstvo so Sovetot na EU (juli-dekemvri 2013), kako i informacijata od SEP za realizacija na NPAA - 2013 godina za I kvartal. Sepak, za prv pat od formiraweto na NSEI i dosega{nata vovedena praksa na razgleduvawe na godi{nite izve{tai na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija, na poslednata sednica odr`ana vo 2013 godina, Sovetot ne usvoi zaklu~oci. Sednicata be{e odr`ana na 28 oktomvri, kako i dve prodol`enija na sednicata koi se odr`aa na 7 i 8 noemvri 2013, pri {to vo Sovetot ne se postigna konsenzualna soglasnost po tekstot na predlog-zaklu~ocite.

Sovetot i vo idnina }e prodol`i da nastojuva da obezbedi poaktivna uloga na Sobranieto na Republika Makedonija vo evrointegrativnite procesi, }e prodol`i anga`irano

5 усвоен на Третата седница на НСЕИ одржана на 25 октомври 2011 година, 6 Усвоен Анекс 2 од Мислењето за усвојување на правото на ЕУ во текот на 2011; разгледан Извештајот на ЕК за напредокот на Република Македонија за 2011 година и усвоени заклучоци; разгледана НПАА ревизија 2012; усвоено Мислење на НСЕИ за усвојување на правото на ЕУ во текот на 2012; разгледани две Информации за реализирани актвности од НПАА доставени од Секретаријатот за европски прашања за период октомври-декември 2011 и јануари-март 2012;организирани три јавни расправи од Анексот 2/2012;расправа по Претпристапната економска програма 2012-2014), расправа за искористеноста на средствата од Инструментот за претпристапна помош (ИПА). 7 Во 2013 година НСЕИ одржа 4 седници, во 2012 година НСЕИ одржа 8 седници, во 2011 година 6 седници, во 2010 година 7 седници, во 2009 година 6 седници, и во 2008 година (септември-декември) 4 седници.

Page 74: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

74

i kontinuirano da ja ostvaruva ulogata na forum koj{to pridonesuva za unapreduvawe i odr`uvawe na politi~kiot dijalog i op{testveniot konsenzus vo procesot na evropskata integracija na Republika Makedonija. V.1. Procena na efektite od zaklu~ocite usvoeni na sednicite na Nacionalniot sovet za evrointegracii vo periodot 25 juni 2011 do 05 mart 2014 godina

Vo periodot opfaten so ovoj mandaten izve{taj od vkupno 18 odr`ani sednici na NSEI, na dve sednici so konsenzus bea usvoeni zaklu~oci, i na dve sednici so konsenzus se usvoija mislewa.

Sovetot so konsenzus usvoi zaklu~oci na ^etvrtata sednica odr`ana na 27 oktomvri

2011 godina po povod raspravata po Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2011 godina. Zaklu~ocite na NSEI pretstavuvaa osnova i bea sodr`ani vo zaklu~ocite koi Sobranieto gi usvoi na 11 sednica odr`ana na 27 oktomvri 2011 godina. Isto taka, Sovetot donese zaklu~oci na Dvanaesettata sednica, koja se odr`a na 16 oktomvri 2012 godina i be{e razgledan Izve{tajot na EK za napredokot na Republika Makedonija za 2012 godina. Zaklu~ocite i od ovaa sednica na Sovetot, pretstavuvaa osnova i bea sodr`ani vo zaklu~ocite {to Sobranieto gi usvoi na 45 sednica odr`ana na 31 oktomvri 2012 godina.

Sovetot na [estata sednica odr`ana na 8 fevruari 2012 po povod raspravata po NPAA revizija 2012 usvoi Mislewe za usvojuvawe na pravoto na EU vo tekot na 2012 godina. Vo odnos na Misleweto mo`e da se konstatira slednvto:

- Sobranieto i negovite rabotni tela vo tekot na 2012 godina dadoa prioritet vo razgleduvawe i donesuvawe na zakonite koi bea predvideni vo NPAA revizija 2012. Spored NPAA, do krajot na 2012 be{e predvideno da se donesat vkupno 76 zakoni za usoglasuvawe so pravoto na EU kako i 293 podzakonski akti. Vo tekot na 2012 godina, Sobranieto na Republika Makedonija donese vkupno 33 zakoni koi bea del od NPAA. Od niv 27 bea zakoni so koi se usoglasuva nacionalnoto zakonodavstvo so pravoto na EU, od NPAA - revizija 2012 godina i 6 zakoni od NPAA revizija za 2011 godina. Vo 2012 godina, Vladata na Republika Makedonija do Sobranieto na Republika Makedonija dostavi vkupno 30 predlog-zakoni od NPAA. Na 31 dekemvri 2012 godina, vo Sobraniska procedura ostanaa 3 predlog-zakoni od NPAA revizija 2012 godina (vo prvo ili vtoro ~itawe). Vo tekot na 2012 bea usvoeni 127 podzakonski akti od NPAA revizija 2012 godina',

- vo odnos na preporakata vo to~kata 2 od Misleweto na NSEI, edinstveno sobraniskata Komisija za nadzor na merkite za sledewe na komunikaciite od strana na MVR i MO ja razgleda NPAA - revizija 2012, vo oddelot i poglavjeto soodvetno na oblasta od nejzina nadle`nost. Komisijata na sedmata sednica donese zaklu~ok i ja poddr`a opredelbata od NPAA, za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sledewe na komunikaciite vo delot na bezbednosta i uka`a na potrebata Vladata da podgotvi i na Sobranieto da mu predlo`i izmeni i dopolnuvawa na Zakonot. Vladata vo juli 2012 godina do Sobranieto go dostavi Predlog-zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sledewe na komunikaciite,

- vo odnos na zaklu~okot od to~ka 3 na Misleweto na NSEI, rabotnite tela na Sobranieto i NSEI ne debatiraa po Akciskiot plan na Vladata za realizacija na preporakite od Izve{tajot na EK za napredokot na Republika Makedonija za 2011 godina, od pri~ina {to dokumentot ne be{e dostaven do Sobranieto i

- Nacionalniot sovet za evrointegracii i vo 2012 godina prodol`i da organizira javni raspravi za zakoni od NPAA, za koi be{e potrebna po{iroka debata. NSEI organizira{e vkupno 7 javni raspravi: od koi 5 za predlog-zakoni od Aneksot 2 od Misleweto na NSEI, edna javna rasprava be{e organizirana na predlog na pretstavnikot od Gra|anskata platforma na Makedonija, kako i edna javna rasprava koja be{e predvidena vo Planot na aktivnosti na NSEI za realizacija vo tekot na 2012 godina. Dva predlog na zakoni bea razgledani vo forma na rabotna verzija i tri predlog-zakoni otkako Vladata gi dostavi do Sobranieto.

Na 18 sednica odr`ana na 12 fevruari 2014 godina, po povod raspravata po

Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija - revizija 2014 godina, NSEI so konsenzus usvoi Mislewe za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija vo tekot na

Page 75: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

75

2014 godina. Realizacijata na preporakite i nasokite od ova mislewe kako i procena na efektite, }e se sledat vo tekot na 2014 godina.

Soglasno so ~lenot 2 stav 1 alineja 10 od Odlukata za osnovawe na Nacionalniot sovet za evrointegracii ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br.140/07 i br.91/11), Sovetot go izvestuva Sobranieto na Republika Makedonija za svojata rabota najmalku dva pati godi{no. Vo periodot opfaten so ovoj mandaten izve{taj, Sovetot usvoi eden izve{taj za svojata rabota. Izve{tajot za rabotata na NSEI za 2011 godina be{e razgledan i usvoen na 9-ta sednica na Sovetot. Soglasno ~lenot 2 od Odlukata za osnovawe na NSEI, Izve{tajot za rabotata na NSEI za 2011 godina be{e dostaven do pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija, za izvestuvawe na Sobranieto. Izve{tajot za rabotata na NSEI za 2012 godina be{e staven kako to~ka na dneven red na 15 sednica na NSEI, no poradi nemawe na kvorum izve{tajot ne be{e usvoen. Izve{tajot za rabotata na NSEI za 2013 godina be{e podgotven, no istiot ne be{e razgledan na sednica na Sovetot, poradi zavr{uvawe na parlamentarniot mandat na 5 mart 2014 godina.

Od formiraweto na NSEI, na sednici se razgledani 5-godi{ni revizii na NPAA za 2009, 2010, 2011, 2012 i 2014 godina. Edinstveno od strana na Sekretarijatot za evropski pra{awa do Sovetot ne be{e dostavena Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija - revizija 2013 godina. Od ovaa pri~ina Sovetot ne ja razgleda NPAA i ne usvoi mislewe za usvojuvawe na zakonodavstvoto vo tekot na 2013 godina.

Sobranieto na Republika Makedonija vo mandatniot period 25 juni 2011 do 5 mart 2014

godina donese 92 zakoni so koi se izvr{i usoglasuvawe na nacionalnoto zakonodavstvo so pravoto na Evropskata unija i istite bea del od godi{nite revizii na Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija (NPAA). Vo periodot 25 juni 2011-31 dekemvri 2011 godina Sobranieto donese 11 zakoni od NPAA revizija 2011. Vo 2012 godina Sobranieto donese 33 zakoni od NPAA, vo 2013 godina Sobranieto donese 37 zakoni od NPAA. Vo periodot 1 januari 2014 - 5 mart 2014 godina Sobranieto na Republika Makedonija donese 11 zakoni od NPAA revizija 2014.

Obvrskata za redovno informirawe na NSEI, za realizacija na aktivnostite predvideni vo Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na EU e vovedena od 2009 godina. Na Pettata sednicata na NSEI odr`ana na 6 maj 2009 godina, be{e razgledana revizijata za 2009 godina na NPAA, pri {to Nacionalniot sovet za evrointegracii so konsenzus donese zaklu~ok "Vo nasoka na pogolemo vklu~uvawe i informirawe za procesot na realizacija na Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija - revizija 2009 godina, Nacionalniot sovet za evrointegracii zaklu~i deka e potrebno Sekretarijatot za evropski pra{awa na Vladata na Republika Makedonija na sekoi tri meseci do Nacionalniot sovet za evrointegracii i do Komisijata za evropski pra{awa da dostavuva Izve{taj za realizacijata na NPAA".

Mo`e da se konstatira deka Sekretarijatot za evropski pra{awa vo periodot opfaten so ovoj mandaten izve{taj, redovno dostavuva{e kvartalni informacii za realizacijata na godi{nata revizija na NPAA. Vo 2011 godina Sekretarijatot za evropski pra{awa dostavi 4 kvartalni informacii za realizacija na NPAA revizija 2011 godina i istite bea razgledani na sednici na Sovetot8. Vo tekot na 2012 godina Sekretarijatot za evropski pra{awa dostavi 4 kvartalni informacii za realizacija na NPAA revizija 2012 godina. Sovetot razgleda samo edna Informacija za realizacija na NPAA, za kvartalot 1 januari 2012 - 31 mart 2012 godina. Vo tekot na 2013 godina Sekretarijatot za evropski pra{awa, do NSEI dostavi 2 informacii za realizacijata na Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na EU (NPAA) revizija 2013: za I kvartal od 2013 godina (januari-mart) i za II kvartal od 2013 godina (april-juni). Od dostavenite 2 informacii, Sovetot ja razgleda samo Informacijata za realiziranite aktivnosti od Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija-revizija 2013, za periodot od 1 januari 2013-31 mart 2013 godina. Informaciite za realiziranite aktivnosti od Nacionalnata programa za usvojuvawe na pravoto na Evropskata unija - revizija 2013, za III i IV kvartal od 2013 godina, Sekretarijatot za evropski pra{awa gi dostavi do NSEI vo fevruari 2014 godina. Sovetot ne be{e vo mo`nost istite da gi razgleda na sednica poradi zavr{uvawe na parlamentarniot mandat, na 5 mart 2014 godina.  

8 Информаците за реализација на НПАА за I,II и III квартал од 2011, се разгледани на 5-та седница на НСЕИ одржана на 27 декември 2011 година, а Информацијата за IV квартал од 2011, Советот го разгледа на 7-та седница одржана на 14 март 2012 година.

Page 76: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

76

V.2. Procena na efektite od javnite raspravi organizirani od Nacionalniot sovet za evrointegracii

Vo svoite aktivnosti Sovetot, dopolnitelno napravi napor da obezbedi pogolemo vklu~uvawe na site zainteresirani strani vo debati za va`ni sektorski pra{awa i politiki. Sovetot u{te od 2009 godina vospostavi praksa na organizirawe na javni raspravi koi pretstavuvaa forumi mnogu po{iroki od sostavot na Sovetot. Na Tretata sednica odr`ana na 25 oktomvri 2011 godina, Sovetot so konsenzus go usvoi Aneksot 2, {to proizleguva{e od to~kite 3 i 4 od Misleweto9 na Sovetot za usvojuvawe na pravoto na EU vo tekot na 2011 godina. Aneksot 2 se odnesuva{e na prezemenata obvrska na NSEI vo periodot oktomvri do krajot na dekemvri 2011 godina da organizira javni raspravi, po rabotnite verzii na 5 zakoni:

1. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za klasificirani informacii; 2. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za volonterstvo; 3. Zakon za finansiska inspekcija vo javniot sektor; 4. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za policija i 5. Zakon za bezbednosno razuznava~kite slu`bi na Republika Makedonija.

Od strana na nadle`nite institucii do Sovetot ne bea dostaveni rabotnite verzii na pette zakoni od Aneksot 2. Vo odnos na Zakonot za izmenuvawe na Zakonot za volonterstvo, Ministerstvoto za trud i socijalna politika so dopis go izvesti Sovetot deka se izvr{eni dopolnitelni analizi na Zakonot pri {to se konstatiralo deka istiot celosno e usoglasen so Direktivata na Sovetot 2004/114/ES, odnosno aktivnosta bila otka`ana vo matricata na NPAA. Vo odnos na Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za policija i Zakonot za bezbednosno-razuznava~kite slu`bi na Republika Makedonija, Ministerstvoto za vnatre{ni raboti so dopis go izvesti Sovetot deka tekstovite na dvata zakoni seu{te ne se kone~ni i podgotveni za razgleduvawe od strana na po{irok forum na zasegnati subjekti. Ministerstvoto uka`a deka vedna{ po podgotvuvaweto na kone~nite rabotni verzii na dvata zakoni i osobeno po godi{noto a`urirawe na NPAA, istite }e bidat dostaveni do NSEI. Vo odnos na baraweto na Sovetot za dostavuvawe na rabotnite verzii na Zakonot za finansiska inspekcija vo javniot sektor kako i Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za klasificirani informacii, od strana na nadle`nite ministerstva do Sovetot ne be{e prosleden odgovor. 

Do krajot na 2011 godina pette zakoni ne vlegoa vo Sobraniska procedura, odnosno ne bea dostaveni od Vladata na Republika Makedonija. Od ovie pri~ini vo periodot oktomvri 2011 do krajot na dekemvri 2011 godina, NSEI ne be{e vo mo`nost da organizira javni raspravi soglasno obvrskite od Aneksot 2 na Misleweto. 

Vo odnos na 2012 godina, pozitivna ocena e deka NSEI realizira{e del od prezemenata obvrska od Aneksot 2 koj be{e sostaven del na Misleweto za usvojuvawe na pravoto na EU vo tekot na 2012 godina. Od vkupno 10 zakoni vo Aneksot 2, planirani za javna rasprava vo 2012 godina, NSEI organizira{e pet javni raspravi za slednive pet predlog na zakoni:  

1. Rabotna verzija na Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina;

2. Rabotna verzija na Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sledewe na komunikacii,

3. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vnatre{ni raboti; 4. Predlog na zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za policija i 5. Predlog na zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za azil i privremena

za{tita.

9 "Со цел поголема инклузивност и транспарентност во процесот на подготовка и донесување на законите предвидени во Националната програма за усвојување на правото на Европската унија за 2011 година, во претстојниот период Националниот совет за евроинтеграции ќе организира јавни расправи за предлозите дадени во Анекс 2.Во оваа насока Владата на Република Македонија треба да обезбеди редовна пракса на доставување на работните текстови на предлог законите од Анексот 2 од ова Мислење, со цел на Советот да му се обезбеди сериозно анализирање на законските предлози и да достави свои предлози, сугестии и препораки".

Page 77: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

77

Dopolnitelno na predlog na pretstavnikot na Gra|anskata platforma na Makedonija be{e organizirana javna rasprava po rabotna verzija na predlog-strategija na Vladata za sorabotka so gra|anskiot sektor 2012-2017. Sovetot organizira{e i javna rasprava za iskoristenosta na sredstvata od Instrumentot za pretpristapna pomo{ (IPA) vo Republika Makedonija. Dvete javni raspravi bea predvideni vo Planot na aktivnosti na NSEI za realizacija za periodot oktomvri 2011 - oktomvri 2012 godina. Sovetot usvoi zaklu~oci po povod javnata rasprava po rabotna verzija na predlog-strategija na Vladata za sorabotka so gra|anskiot sektor 2012-2017, za javnata rasprava za iskoristenosta na sredstvata od Instrumentot za pretpristapna pomo{ (IPA) vo Republika Makedonija, Sovetot ne usvoi zaklu~oci. 

Efekti od javnata rasprava po Rabotnata verzija na Predlog-strategijata na Vladata na Republika Makedonija za sorabotka so gra|anskiot sektor (2012-2017) 

Javnata rasprava be{e odr`ana na 27 fevruari 2012 godina. Rabotnata verzija na Predlog-strategijata do Nacionalniot sovet za evrointegracii be{e dostavena od strana na Oddelenieto za sorabotka so nevladini organizacii pri Generalniot sekretarijat na Vladata. Na denot na odr`uvaweto na javnata rasprava, be{e dostaven nov tekst na rabotna verzija na Predlog-strategijata pri {to dokumentot be{e podelen na prisutnite u~esnici neposredno pred po~etokot na javnata rasprava.

Na javnata rasprava bea izneseni zabele{ki, mislewa, predlozi i sugestii od koi del bea zemeni vo predvid vo kone~niot tekst na Strategijata. Klu~ni barawa na gra|anskiot sektor za podobruvawe na tekstot na Predlog-strategijata koi bea prifateni se slednite:

1. Vospostavuvawe efikasen institucionalen mehanizam za dijalog me|u Vladata i

gra|anskiot sektor, preku formirawe nacionalno sovetodavno telo Ovaa zabele{ka be{e prifatena vo tekstot na Strategijata, vo prioritetnata oblast 5.Zajaknata institucionalna ramka i praktiki na sorabotka, predvidena e merkata "Podgotvitelni aktivnosti kon formirawe na sovetodavno telo za unapreduvawe na sorabotkata, dijalogot i pottiknuvawe na razvojot na gra|anskiot sektor sostaven od pretstavnici na Vladata, organite na dr`avnata uprava i gra|anskite organizacii (2012-2014). Formirawe na sovetodavnoto telo i usvojuvawe na site dokumenti potrebni za rabota na sovetodavnoto teloto za dijalog pome|u Vladata i gra|anskiot sektor (2015-2017)".

2. Unapreduvawe na u~estvoto na gra|anskite organizacii vo procesite na kreirawe na politiki i donesuvawe na odluki, preku vospostavuvawe na konkretni i zadol`itelni mehanizmi za konsultacija

Ovaa zabele{ka be{e prifatena vo tekstot na Strategijata, vo prioritetnata oblast 2.U~estvo vo procesite na kreirawe politiki, donesuvawe zakoni i evropska integracija, predvideni se merkite: "Utvrduvawe na potrebite i mo`nostite za zakonsko ureduvawe na postapkata za izgotvuvawe zakoni i konsultacii so zasegnatite strani i aktivnosti po preporakite" i "Vospostavuvawe modeli za vklu~uvawe i izbor na gra|anski organizacii vo rabotni grupi".

3. Dosledna primena na Kodeksot na dobri praktiki za finansiska poddr{ka na gra|anskite organizacii i negova zadol`itelnost za site organi na Vladata.

Zabele{kata be{e prifatena vo tekstot na Strategijata, vo prioritetnata oblast 1. Razvien i odr`liv gra|anski sektor, predvidena e merkata "Donesuvawe na pravno obvrzuva~ki akt (pravilnik) za raspredelba na sredstva za gra|anskite organizacii od Buxetot".

4. Zajaknuvawe na nezavisnosta i institucionalnata postavenost na Oddelenieto za sorabotka so gra|anskite organizacii.

Ova barawe be{e delumno prifateno vo Strategijata, vo prioritetnata oblast 5. Zajaknata institucionalna ramka i praktiki na sorabotka, predvidena e merkata "Analizirawe na mo`nosta za prerasnuvawe na Oddelenieto za sorabotka so nevladini organizacii na Generalniot sekretarijat na nivo na sektor".

Imaj}i gi predvid mislewata, predlozite, preporakite i komentarite po rabotnata verzija na Predlog-strategijata za sorabotka na Vladata so gra|anskiot sektor (2012-2017), izneseni na Javnata rasprava odr`ana na 27 fevruari 2012 godina, od strana na pretstavnici na gra|anski organizacii i drugi zainteresirani subjekti, a so cel donesuvawe na kvaliteten strate{ki dokument, NSEI na sednicata odr`ana na 12 juni 2012 godina so konsenzus usvoi

Page 78: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

78

zaklu~oci. Zaklu~ocite od javnata rasprava bea dostaveni do Generalniot sekretarijat na Vladata na Republika Makedonija, Komisijata za finansirawe i buxet i Komisijata za politi~ki sistem i odnosi me|u zaednicite na Sobranieto na Republika Makedonija i Gra|anskata platforma na Makedonija.

Vladata na Republika Makedonija na sednicata odr`ana na 16.06.2012 ja usvoi Strategijata za sorabotka na Vladata so gra|anskiot sektor (2012-2017), so Akciskiot plan za sproveduvawe. Efekti od javnata rasprava po rabotnata verzija na Predlog-zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina Javnata rasprava be{e odr`ana na 13 mart 2012 godina. Na javnata rasprava bea izneseni zabele{ki, mislewa i predlozi od koi odreden del bea vneseni kako izmeni vo Dopolnetiot predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina. Prifateni bea del od predlozite i zabele{kite od javnata rasprava {to se odnesuvaa na potrebata Ministerstvoto za `ivotna sredina i drugi nadle`ni institucii da ja zapazat zakonskata procedura za u~estvo na javnosta koga se donesuvaat ili izmenuvaat zakonite od oblasta na `ivotnata sredina, odnosno javnosta bide informirana od po~etokot na procesot. Imeno ~lenot 11 na Predlog na zakonot be{e dopolnet, so sledniov tekst Vo ~lenot 107 stav (13) po vtorata re~enica se dodava nova re~enica koja glasi „Na barawe na javnosta, operatorot e dol`en da organizira javna rasprava za Nacrt A integriranata ekolo{ka dozvola."

Isto taka, vo kone~nata verzija na Zakonot koja be{e izmeneta i dopolneta so novi ~lenovi, so ~lenot 14 se predvidoa novi izmeni vo ~lenot 136 od Zakonot za `ivotnata sredina. Izmenetiot i dopolnet ~len 136 stav 1 od Zakonot glase{e "Organot na dr`avnata uprava nadle`en za rabotite od oblasta na `ivotnata sredina, gradona~alnikot na op{tinata i gradona~alnikot na gradot Skopje se dol`ni baraweto za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so predlogot na operativniot plan da go objavat vo najmalku eden dneven vesnik dostapen na celata teritorija na Republika Makedonija i na nivnite veb stranici vo rok od sedum dena od denot na priemot na kompletnoto barawe, so informacii kade {to javnosta mo`e da ima pristap do istoto za da go razgleda vo celost i/ili da dade mislewe."

Mo`e da se konstatira deka rabotniot tekst na zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina {to be{e razgledan na javnata rasprava na NSEI, zna~ajno se razlikuva{e vo odnos na tekstot na Predlog na zakonot koj be{e dostaven vo Sobranieto, vo mesec juni 2012. 

Imaj}i gi predvid mislewata, predlozite, preporakite i komentarite po rabotnata verzija na Predlog-zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina, izneseni na Javnata rasprava odr`ana na 13 mart 2012 godina, od strana na pretstavnici na gra|anski organizacii i drugi zainteresirani subjekti, a so cel donesuvawe na kvaliteten zakon, NSEI na sednicata odr`ana na 12 juni 2012 godina so konsenzus usvoi zaklu~oci. Zaklu~ocite od javnata rasprava bea dostaveni do Vladata na Republika Makedonija, Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe, Komisijata za transport, vrski i ekologija i Zakonodavnopravnata komisija na Sobranieto na Republika Makedonija. Sobranieto na Republika Makedonija go donese Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina, na 42-ta sednica odr`ana na 25 septemvri 2012 godina. Efekti od javnata rasprava po rabotnata verzija na Predlog-zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sledewe na komunikaciite

Na javnata rasprava organizirana na 7 juni 2012 godina, bea izneseni zabele{ki, mislewa i predlozi od koi odreden del bea prifateni vo Predlog na zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sledewe na komunikaciite {to Vladata go dostavi do Sobranieto na Republika Makedonija, vo juli 2012 godina.

Vo odnos na ~lenot 28 od rabotnata verzija na Predlog na zakonot, be{e pokrenato pra{awe zo{to soodvetno ne se menuva i ~lenot 30 od Zakonot, odnosno se odnesuva na delot na postapkata za sledewe na komunikaciite zaradi za{tita na interesite na bezbednosta i odbranata na zemjata, odnosno zo{to ostanuva baraweto za sledewe na komunikaciite da go podnesuvaat ministerot za vnatre{ni raboti i ministerot za odbrana. Vo Predlog-zakonot koj be{e dostaven vo Sobraniska procedura ~lenot 28 koj go ureduva ova pra{awe be{e izmenet. Imeno, so ~lenot 28 stavot 2 od ~len 30 od Zakonot be{e izbri{an, a stavot 3 od ~lenot 30 se izmeni so sledniot tekst: "Baraweto za sledewe na komunikaciite od stavot 1 na ovoj ~len se

Page 79: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

79

dostavuva do Javniot obvinitel na Republika Makedonija". Vo istiot ~len be{e dodaden nov stav 3 koj glasi: "Javniot obvinitel od stavot 2 na ovoj ~len, baraweto za sledewe na komunikaciite od stavot 1 na ovoj ~len go podnesuva do sudijata na Vrhovniot sud na Republika Makedonija, odreden so vnatre{niot raspored na sudot."

Na javnata rasprava be{e iznesena zabele{ka za ~lenot 30 od rabotnata verzija na Predlog na zakonot, so koj be{e predvideno deka so podzakonski akti }e se regulira sledeweto na komunikaciite. Be{e pokrenato pra{awe dali toa mo`e da se regulira so podzakonski akt ili toa e predmet na ureduvawe na samiot zakon. Vo Predlog na zakonot {to be{e dostaven vo Sobranie, ovoj ~len be{e celosno izbri{an. Pra{aweto be{e opfateno vo Glavata IV - Propisi {to treba da se donesat za sproveduvawe na zakonot, od Obrazlo`enieto na zakonot, kade be{e navedeno deka "so donesuvaweto na Predlogot na zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sledewe na komunikaciite ne se sozdava potreba od donesuvawe na podzakonski akti."

Vo odnos na ~lenot 31, na javnata rasprava be{e uka`ana zabele{ka deka vo rabotnata verzija na Zakonot ne e navedeno na kakov na~in, so koi sredstva i pod koi uslovi Sobraniskata komisija za nadzor nad sproveduvaweto na merkite za sledewe na komunikaciite od strana na MVR i od Ministerstvoto za odbrana }e ja vr{i kontrolata. Be{e pobarano ovlastenite organi na barawe na Komisijata da dozvolat neposreden uvid za aktivnostite prezemeni vo vrska so sledeweto na komunikaciite, odnosno ovozmo`uvawe na terenski poseti. Vo Predlog-zakonot {to be{e dostaven vo Sobraniska procedura, ~lenot 31 se izmeni i dopolni, so sledniot tekst: "Po ~lenot 36 se dodava nov ~len 36-a, koj glasi: Vo organite ovlasteni za sledewe na komunikaciite, komisijata od ~lenot 36 od ovoj zakon, vo poln sostav i bez prethodna najava, ima pravo na pristap do prostoriite i informaciite povrzani so sledeweto na komunikaciite".

Imaj}i gi predvid mislewata, predlozite, preporakite i komentarite po rabotnata verzija na Predlog na zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sledewe na komunikaciite, izneseni na Javnata rasprava odr`ana na 7 juni 2012 godina, od strana na zainteresiranite subjekti, a so cel donesuvawe na kvalitetna zakonska regulativa vo oblasta na sledeweto na komunikaciite NSEI na sednicata odr`ana na 24 juni 2013 godina so konsenzus usvoi zaklu~oci.

Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sledewe na komunikaciite, Sobranieto go donese na 40 sednica odr`ana na 13 septemvri 2012 godina. Efekti od javnata rasprava po Predlog-zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vnatre{ni raboti 

Na javnata rasprava organizirana na 27 juni 2012 godina, bea izneseni zabele{ki, mislewa i predlozi od strana na ~lenovite i pretstavnicite na Nacionalniot sovet za evrointegracii, kako i od ekspertite koi u~estvuvaa na raspravata.

Zabele{kite i predlozite izneseni na javnata rasprava ne bea prifateni kako amandmanski predlozi po predlog-zakonot. Na sednicata na Komisijata za odbrana i bezbednost kako mati~no rabotno telo be{e usvoen eden amandman koj se odnesuva{e za izmena na ~lenot 40 od Predlog na zakonot, no istiot ne be{e del od zabele{kite, mislewata i predlozite izneseni na javnata rasprava na NSEI.

Imaj}i gi predvid mislewata, predlozite, preporakite i komentarite po Predlog na zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vnatre{nite raboti, izneseni na Javnata rasprava odr`ana na 27 juni 2012 godina, od strana na zainteresiranite subjekti, a so cel donesuvawe na kvalitetna zakonska regulativa, NSEI na sednicata odr`ana na 24 juni 2013 godina so konsenzus usvoi zaklu~oci.

Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vnatre{ni raboti be{e donesen na 40 sednica na Sobranieto odr`ana na 12 septemvri 2012 godina.

Efekti od javnata rasprava po Predlog-zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za policija 

Na javnata rasprava organizirana na 12 septemvri 2012 godina 2012 godina, bea izneseni zabele{ki, mislewa i predlozi od koi edna zabele{ka be{e zemena vo predvid kako izmena vo kone~niot tekst na Zakonot. Vo stavot 1 na ~len 8 be{e napravena izmena: zborot "seriozen" be{e izbri{an so obrazlo`enie deka ne postoi terminologija "neseriozen kriminal", pa po taa analogija, ne bi trebalo da se koristi terminot "seriozen kriminal". Bea dodadeni zborovite "i te{ki krivi~ni dela" so {to stavot 1 od ~lenot 8 od predlog na zakonot (se odnesuva na ~len 18 od osnovniot Zakon) glase{e: "Vo Centralnite policiski slu`bi

Page 80: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

80

funkcionira organizaciska edinica za suzbivawe na organiziran kriminal i te{ki kriv~ni dela, nadle`na za spre~uvawe i otkrivawe na:".

Imaj}i gi predvid mislewata, predlozite, preporakite i komentarite po Predlog na zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za policija, izneseni na javnata rasprava, od strana na zainteresiranite subjekti, a so cel donesuvawe na kvalitetna zakonska regulativa, NSEI na sednicata odr`ana na 24 juni 2013 godina so konsenzus usvoi zaklu~oci.

Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za policija Sobranieto go donese na 45 sednica odr`ana na 13 noemvri 2012 godina. Efekti od javnata rasprava po Predlog-zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za azil i privremena za{tita 

Na javnata rasprava organizirana na 19 noemvri 2012 godina bea iska`ani zabele{ki, mislewa i predlozi od strana na ~lenovite i pretstavnicite na Nacionalniot sovet za evrointegracii, pratenici, kako i od ekspertite koi u~estvuvaa vo raspravata. Iznesenite zabele{ki i predlozi ne bea prifateni kako amandmanski predlozi po predlog na zakonot. Na sednicata na Komisijata za odbrana i bezbednost kako mati~no rabotno telo ne bea podneseni amandmani na predlog na zakonot.

Imaj}i gi predvid mislewata, predlozite, preporakite i komentarite po Predlog na zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za azil i privremena za{tita, izneseni na javnata rasprava, od strana na zainteresiranite subjekti, a so cel donesuvawe na kvalitetna zakonska regulativa, NSEI na sednicata odr`ana na 24 juni 2013 godina so konsenzus usvoi zaklu~oci.

Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za azil i privremena za{tita be{e donesen na 49 sednica na Sobranieto na Republika Makedonija odr`ana na 24 dekemvri 2012 godina. V.3. Usvojuvawe na zaklu~ocite od javnite raspravi i izve{tai na NSEI

Za sekoja organizirana javna rasprava bea podgotveni predlog na zaklu~oci koi se usvojuvaa na redovni sednici na NSEI. Po usvojuvaweto, zaklu~ocite na Sovetot zaedno so stenografskite bele{ki od javnata rasprava bea dostaveni do Pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija, Vladata na Republika Makedonija, nadle`noto ministerstvo, nadle`nata sobraniska komisija i Zakonodavno pravnata komisija.

Od javnite raspravi koi bea organizirani mandatniot period bea izgotveni izve{tai vo koi bea vklu~eni site oddelni mislewa, predlozi, komentari, preporaki i zabele{ki izneseni na javnite raspravi, a vo nasoka na podobruvawe na kvalitetot na odredbite od predlog na zakonite. Izve{taite bea dostaveni do pretsedatelot na Sobranieto i nadle`nite Sobraniski tela. VI. SEKTOR ZA PODDR[KA NA NACIONALNIOT SOVET ZA EVROINTEGRACII

Stru~nite, administrativnite, tehni~kite i drugite raboti za potrebite na Nacionalniot sovet za evrointegracii gi vr{i Sektorot za poddr{ka na Nacionalniot sovet za evrointegracii, predvideno so ~lenot 8 od Odlukata za osnovawe na Nacionalniot sovet za evrointegracii donesena na 19 noemvri 2007 godina ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br.140/07 i br.91/11).

Spored ~lenot 21 od Delovnikot na Nacionalniot sovet za evrointegracii, donesen na 25 oktomvri 2011 godina, stru~nite, administrativnite, tehni~kite i drugite raboti za potrebite na Sovetot gi vr{i Sektorot za poddr{ka na NSEI.

So Pravilnikot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta vo Slu`bata na Sobranieto na Republika Makedonija donesen na 14 juni 2012 godina, utvrdeni se vkupno 15 rabotni mesta za vr{ewe na rabotite od nadle`nost na Sektorot za poddr{ka na Nacionalniot sovet za evrointegracii, zvawata za rabotnite mesta, rasporedot i opisot na rabotnite mesta. Vo Sektorot za poddr{ka na Nacionalniot sovet za evrointegracii vraboteni se 9 dr`avni slu`benici rakovoditel na Sektor, vo Oddelenieto za poddr{ka na rabotata na NSEI vraboteni se 3 izvr{iteli i vo Oddelenieto za sledewe na evrointegraciite i EU centarot, 5 izvr{iteli. Aktivnosti na Sektorot za poddr{ka na NSEI

Sektorot za poddr{ka na Nacionalniot sovet za evrointegracii gi organizira sednicite, javnite raspravi i sredbite od me|unaroden karakter na Sovetot, go sledi procesot na

Page 81: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

81

evropska integracija, podgotvuva materijali za sednicite i javnite raspravi i dokumenti koi proizleguvaat od istite, obezbeduva materijali za sredbite od me|unaroden karakter, za potrebite na ~lenovite i pretstavnicite na Sovetot.

Za organizirawe na sednicite, javni raspravi i me|unarodni sredbi na Sovetot odgovorno e Oddelenieto za poddr{ka na NSEI. Ova oddelenie ostvaruva redovna komunikacija so ~lenovite i pretstavnicite na NSEI, so Sekretarijatot za evropski pra{awa i dr`avnite organi, dostavuva rabotni materijali do NSEI, gi a`urira sednicite na NSEI vo e-Parlament, obezbeduva protokolarna poddr{ka na aktivnostite na Sovetot. Vo funkcija na javnite raspravi, Oddelenieto izgotvuva listi na u~esnici (institucii, eksperti, profesori, nevladini organizacii, zainteresirani strani) spored oblasta {to e predmet na javnata rasprava. Vo Oddelenieto se izgotvuvaat pokani za sednici, dopisi do ambasadori na zemji-~lenki na EU, zapisnici od odr`ani sednici, se vodi gri`a za audio zapisite i stenografskite bele{ki, podgotvuva oddelni soop{tenija za realizirani aktivnosti na Sovetot koi se objavuvaat na Sobraniskata veb stranica.

Oddelenieto za sledewe na evrointegraciite i EU centarot e odgovorno za sledewe na procesot na evropskata integracija, ostvaruva kontakti so Sekretarijatot za evropski pra{awa i so drugi dr`avni organi, razmenuva informacii za pra{awa od oblasta na procesot na evropska integracija so slu`benici od Komisijata za evropski pra{awa, Sektorot za me|unarodna sorabotka (so sekretarijatot na Me{ovitiot parlamentaren komitet RM-EU) i ostvaruva sorabotka so slu`bite na nadle`nite dr`avni organi {to u~estvuvaat vo procesot na pristapuvawe na Republika Makedonija kon EU, ja organizira i pomaga sorabotkata na Sovetot so pretstavnici na gra|anskiot sektor. Oddelenieto od 2009 godina pa navamu, go sledi procesot na usoglasuvawe na nacionalnoto zakonodavstvo so pravoto na EU preku matrica za stepenot na usvojuvawe na zakonodavstvoto spored NPAA (oddelno za zakoni i za podzakonskite akti). Oddelenieto vr{i procena na efektite od sednicite i javnite raspravi, gi sledi aktivnostite na Evropskata komisija (povrzani so politikite na EU i evropskoto zakonodavstvo), izgotvuva analizi za evropski politiki vo funkcija na javni raspravi na NSEI.

Sektorot za poddr{ka na NSEI, na internet stranica na Sobranieto objavuva

soop{tenija za site realizirani aktivnosti na NSEI, kako i dokumenti koi proizleguvaat od rabotata na Sovetot. Na ovoj na~in se obezbeduva transparentnost vo raboteweto na NSEI, so {to se informira po{irokata javnost za realiziranite aktivnosti na Sovetot. Isto taka, na Sobraniskata internet stranica, vo delot na NSEI, Sektorot redovno objavuva pova`ni EU novosti povrzani so aktuelni evropski politiki i evropskoto zakonodavstvo, i za temi za koi po{iroko se debatira vo Unijata. Sektorot izgotvuva periodi~ni EU bilteni za pova`ni vesti i nastani za politikite na EU i evropskoto zakonodavstvo, kako i Godi{en bilten na pova`ni EU novosti, koj vo elektronska forma se dostavuva do ~lenovite i pretstavnicite na NSEI, na krajot od godinata. Biltenite za EU novosti, vo elektronska verzija osven do ~lenovite i pretstavnicite na NSEI, se dostavuvaat i do del od slu`benicite vo Slu`bata vo Sobranieto, koi rabotat vo oblasta na evrointegraciite.

Obuki za EU

Vo Sobranieto na Republika Makedonija uspe{no be{e realiziran 18-mese~en IPA Proekt za "Tehni~ka pomo{ za Parlamentot" (januari 2011 - juli 2012 godina). Celta na ovoj proekt be{e da se zajaknat institucionalnite kapaciteti na Sobranieto zaradi podobruvawe na negovata transparentnost i odgovornost pred gra|anite. Vo ramkite na ovoj Proekt, vo periodot juli - dekemvri 2011 godina, za del od Slu`bata na Sobranieto bea organizirani sedum obuki posveteni na razli~ni temi10 od oblasta na Evropskata unija. Vo serijata na obuki bea vklu~eni i u~estvuvaa site slu`benici od Sektorot za poddr{ka na NSEI. Site realizirani obuki preku IPA-TPP proektot za Sobranie, od strana na vrabotenite vo Sektorot za poddr{ka na Nacionalniot sovet za evrointegracii se oceneti kako uspe{ni i osobeno korisni. Posebno se naglasuva visokiot kvalitet na anga`iranite nadvore{ni eksperti vo EU obukite, nivnata podgotvenost za prenesuvawe na iskustvata vo procesot na evropskata integracija kako i iskustvata od promenite i obvrskite koi proizleguvaat po pristapuvaweto vo EU.

10 Обука за развој на ЕУ, институции и донесување на одлуки во ЕУ според новата структура на Договорот од Лисабон; Семинар за правото на ЕУ; Семинар за улогата на националните парламенти во ЕУ и влијанието на Договорот од Лисабон врз националните парламенти; Работилница за користење на бази на податоци за ЕУ; Семинар за техники за изготвување на закони и амандмани кои се користат во земјите-членки на ЕУ; Семинар за улогата на националните парламенти во процесот на пристапување во ЕУ и Семинар за улогата на комисиите за европски прашања во националните парламенти на ЕУ.

Page 82: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

82

Slu`benicite od Oddelenieto za sledewe na evrointegraciite vo 2011 godina u~estvuvaa na obuka vo organizacija na Sekretarijatot za zakonodavstvo i OBSE na tema "Transponirawe na zakonodavstvoto na EU vo zakonodavstvoto na Republika Makedonija". Eden slu`benik od Oddelenieto za poddr{ka na rabotata na NSEI u~estvuva{e na obuka vo organizacija na Regionalnata {kola za javna administracija - RESPA, Crna Gora, na tema "Pregovarawe so EU". Чetiri slu`benici od Sektorot u~estvuvaa na obuki vo organizacija na Centarot za EU obuki pri Sekretarijatot za evropski pra{awa, na temi: "Podgotovka i sproveduvawe na proekti" i "Politiki i programirawe vo regionalniot razvoj".

Vo ramkite na IPA Proektot za "Tehni~ka pomo{ za Parlamentot", vo periodot januari - juli 2012 godina, za del od Slu`bata na Sobranieto bea organizirani serija na obuki posveteni na razli~ni temi11 od oblasta na EU. Vo obukite bea vklu~eni i u~estvuvaa slu`benici od Sektorot za poddr{ka na NSEI. Vo ramkite na IPA-TPP proektot dvajca slu`benici od Sektorot ostvarija oddelni studiski poseti na nacionalnite parlamenti na Ungarija i Latvija.

Pokraj obukite realizirani vo ramkite na IPA-TPP Proektot, vo 2012 godina slu`benici od Sektorot za poddr{ka na NSEI u~estvuvaa na: obuka za "Na~ela na politikite na EU i IPA" vo organizacija na Sekretarijatot za evropski pra{awa (1 slu`benik); ostvarena studiska poseta na evropskite institucii vo organizacija na Fondacijata Fridrih Ebert, posvetena na "Odnosite na Republika Makedonija so EU, so poseben akcent na politikata za `ivotna sredina" (1 slu`benik); u~estvo na Sedmata godi{na me|unarodna konferencija za evropska integracija - Evropa 2020: Kon inovativna i inkluzivna unija vo organizacija na Univerzitet Amerikan kolex vo sorabotka so Fondacijata Fridrih Ebert - (1 slu`benik); seminar ECPRD na tema "Koristewe informacii i promena na viziite za parlamentarna biblioteka vo Parlamentot na Kralstvoto Danska (1 slu`benik); Seminar za pristapnite pregovori vo EU za poglavjata 23-Pravosudstvo i fundamentalni prava i 24-Pravda, sloboda i bezbednost, organiziran od strana na Sekretarijatot za evropski pra{awa vo sorabotka so Razvojna programa na ON-UNDP (1 slu`benik); obuka za "Upravuvawe kon kvalitet" vo organizacija na Ministerstvo za informati~ko op{testvo i administracija (1 slu`benik); studiska poseta na Evropskiot parlament vo Brisel vo ramkite na Programata za sorabotka na Evropskiot parlament i Sobranieto na Republika Makedonija (4 slu`benici).

Vo tekot na 2013 godina vrabotenite vo Sektorot za poddr{ka na NSEI u~estvuvaa na 3 obuki posveteni na EU temi/pra{awa i edna prezentacija. Vo ramkite na TAIEX Instrumentot na EK, po preporaka na klu~nite eksperti od Ungarija i Latvija anga`irani vo IPA-TPP proektot za Sobranie, vo januari 2013 godina, 3 slu`benici od Sektorot ostvarija dvodnevna poseta na EU Informativniot centar na Parlamentot na Kralstvoto Danska. Od strana na Delegacijata na EU vo Republika Makedonija, na 15 fevruari 2013 godina, be{e obezbedena ednodnevna obuka za komunikacija vo vrska so pomo{ta od EU, za 2 slu`benici od Oddelenieto za sledewe na evrointegraciite i EU centarot.Vo Sekretarijatot za evropski pra{awa na 20 dekemvri 2013 godina be{e odr`ana prezentacija za spodeluvawe na dosega{noto iskustvo od koristeweto na tvininzite i nacionalnite procedri za sproveduvawe na istite. Na prezentacijata u~estvuva{e eden slu`benik od Oddelenieto za sledewe na evrointegraciite i EU centarot. Eden slu`benik od Oddelenieto za sledewe na evrointegraciite i EU centarot u~estvuva{e na Rabotilnica na tema "Upravuvawe na proekten ciklus", odr`ana na 23 i 24 dekemvri 2013 godina, vo EU centarot za obuki.

Vo periodot januari-mart 2014 godina, eden slu`benik od Sektorot u~estvuva{e na Rabotilnica za zajaknuvawe na kapacitetite na parlamentite na zemjite kandidati, za EU pra{awa i harmonizacija, {to se odr`a na 10-11 fevruari 2014 vo Ankara, vo organizacija na Instrumentot TAIEX.

11 Семинар за искуствата на новите земји членки на ЕУ во процесот на преговарање за пристапување во ЕУ; Работилница за задачите поврзани со ЕУ во Собраниските секретаријати пред и по пристапувањето во ЕУ; Работилница за обука за  европските практики во активностите на Парламентот во подигнување на свеста на јавноста за ЕУ прашања; Работилница за правно приближување; Семинар за развој, институциите и донесувањето на одлуки во ЕУ според новата структура на Лисабонскиот договорот; Семинар за законодавството на ЕУ; Семинар за структурите на политиката за проширувањето на ЕУ и политичката рамка на пристапниот процес во ЕУ, структурата и методот на преговарањето за пристапување; Работилница за техники за изготвување на закони и амандмани во процесот на хармонизација со ЕУ и транспонирање-практични симулации со студии на случаи; Семинар за искуствата на земјите-членки од преговорите за пристапување во ЕУ; Семинар за клучни поглавја на Аcquis; Семинар за улогата на националните парламенти на ЕУ во пристапниот процес; Клучни поглавја на acquis.

Page 83: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

83

4.3.2. BUXETSKI SOVET NA SOBRANIETO

NADLE@NOSTI:

-utvrduva strate{ki prioriteti na

Sobranieto na Republika Makedonija za

narednata godina i nivno vklu~uvawe vo

Buxetot na Republika Makedonija so

predlagawe na posebni programi i

potprogrami,

-dava upatstva i nasoki za podgotvuvawe na

predlogot na buxetskite barawa i potrebite

za rabota na Sobranieto,

-se gri`i i vr{i usoglasuvawe na predlogot

na buxetskite barawa i potrebi na

Sobranieto, soglasno so maksimalnite iznosi

na odobreni sredstva utvrdeni so odluka na

Vladata na Republika Makedonija,

-go sledi izvr{uvaweto na rashodite vo

Buxetot na Sobranieto na Republika

Makedonija i predlaga preraspredelba na

sredstvata vo ramkite na odobrenite

sredstva so Buxetot na Republika Makedonija;

-donesuva delovnik za svojata rabota, i

-vr{i i drugi raboti utvrdeni so zakon.

Pokraj ovie nadle`nosti, Buxetskiot sovet

utvrduva i strate{ki prioriteti na

Sobranieto na Republika Makedonija najmalku

za narednite tri godini.

Buxetskiot sovet na Sobranieto na

Republika Makedonija e osnovan so Odluka

za osnovawe na Buxetski sovet na

Sobranieto na Republika Makedonija,

donesena na Vtorata sednica na Sobranieto

odr`ana na 26 juni 2008 godina ("Slu`ben

vesnik na RM" br. 77/08 godina). Ovaa

Odluka prestana da va`i so denot na

donesuvaweto na Zakonot za Sobranieto na

Republika Makedonija ("Slu`ben vesnik na

RM" br. 104/09).

Osnovaweto na Buxetskiot sovet na

Sobranieto na Republika Makedonija e

soglasno Akcioniot plan od Vilton park,

Velika Britanija, odnosno zacrtanite

aktivnosti i rokovi za nivna realizacija i

Inicijativata za konstituirawe na posebno

telo vo Sobranieto - Buxetski sovet, so koe

}e se vr{i procesot na zajaknuvawe na

finansiskata avtonomija na Sobranieto.

Konstituiraweto na Buxetskiot sovet

na Sobranieto na Republika Makedonija

treba da obezbedi posoodvetni uslovi i

dinamika za podobruvawe na negovata

strukturalna i organizaciona efikasnost.

Buxetskiot sovet na Sobranieto ima

pretsedatel, zamenik pretsedatel i 9

~lenovi od redot na pratenicite na

Sobranieto na Republika Makedonija.

Na sednicite na Buxetskiot sovet, bez

pravo na odlu~uvawe, prisustvuvaat

generalniot sekretar na Sobranieto na

Republika Makedonija i rakovoditelot na

Sektorot na finansiski pra{awa na

Slu`bata na Sobranieto, ili lice od

Sektorot koe toj }e go opredeli.

Red. Broj IME I PREZIME

SUZANA SALIU, pretsedatel

MARJAN^O NIKOLOV,zamenik na pretsedatelot

^LENOVI 1. Liljana Zaturoska 2. \or|i Koxoba{iev 3. Risto Man~ev 4. Vladanka Avirovi} 5. Xevat Ademi 6. Orhan Ibraimi 7. Mile Andonov 8. Stojko Paunovski 9. Blagoja Stojanovski

Buxetskiot sovet ima odr`ano {est

sednici na koi se razgledani vkupno 11

to~ki na dneven red.

Page 84: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

84

Na Prvata sednica odr`ana na 31

avgust 2011 godina Buxetskiot sovet na

Sobranieto na Republika Makedonija go

utvrdi brojot na nadvore{ni sorabotnici

po prateni~ki grupi. Soglasno so ~lenot 9

stav (3) od Zakonot za Sobranieto na

Republika Makedonija sekoja prateni~ka

grupa vo Sobranieto vo zavisnost od brojot

na pratenici i opredelen broj na nezavisni

pratenici ima pravo da anga`ira

nadvore{ni sorabotnici. Brojot na

nadvore{nite sorabotnici, soglasno so

principot na sekoi pet pratenika sleduva

eden nadvore{en sorabotnik gi opredeluva

Buxetskiot sovet na Sobranieto. Vo

Sobranieto na Republika Makedonija se

formirani {est prateni~ki grupi i toa:

prateni~ka grupa na VMRO - DPMNE koja

broi 56 pratenici, prateni~ka grupa na

SDSM koja broi 32 pratenici, prateni~ka

grupa na DUI koja broi 15 pratenici,

prateni~ka grupa na DPA so 8 pratenici,

prateni~ka grupa na NSDP I LP so 5

pratenici i prateni~ka grupa na PEI i SL

so 5 pratenici. Spored brojot na

pratenicite vo prateni~kite grupi i

soglasno so ~lenot 9 stav (3) od Zakonot za

Sobranieto na Republika Makedonija

Buxetskiot sovet go utvrdi sledniot broj na

nadvore{ni sorabotnici po prateni~ki

grupi:

1. Prateni~ka grupa na VMRO-DPMNE i

Koalicijata - broj na nadvore{ni

sorabotnici - 11.

2. Prateni~ka grupa na SDSM - broj na

nadvore{ni sorabotnici - 6.

3. Prateni~ka grupa na DUI - broj na

nadvore{ni sorabotnici - 3.

4. Prateni~ka grupa na DPA - broj na

nadvore{ni sorabotnici - 1.

5. Prateni~ka grupa na NSDP I LP -

broj na nadvore{ni sorabotnici - 1.

6. Prateni~ka grupa na PEI i SL - broj

na nadvore{ni sorabotnici - 1.

Na istata sednica Buxetskiot Sovet go

ovlasti generalniot sekretar na

Sobranieto na Republika Makedonija da

formira rabotna grupa od Slu`bata na

Sobranieto, koja }e izgotvi Predlog na

strate{ki plan na Sobranieto na

Republika Makedonija za 2012 godina,

soglasno so ~lenot 27 stav (1) alineja 1 i 2

od Zakonot za Sobranieto na Republika

Makedonija.

Na Vtorata sednica odr`ana na 19

septemvri 2011 godina Buxetskiot sovet go

razgleda i utvrdi Strate{kiot plan na

Sobranieto na Republika Makedonija za

2012 godina.

Na istata sednica Buxetskiot sovet na

Sobranieto na Republika Makedonija go

razgleda i go prifati Predlog - buxetskoto

barawe na Sobranieto na Republika

Makedonija za 2012 godina izgotveno od

Sektorot za finansiski pra{awa.

Buxetskiot sovet na Tretata sednica

odr`ana na 8 noemvri 2011 godina go

razgleda Predlogot na Buxetot na

Republika Makedonija za 2012 godina za

Razdelot na Sobranieto na Republika

Makedonija i vrz osnova na raspravata

ednoglasno zaklu~i deka vo Predlogot na

Buxetot na Republika Makedonija za 2012

godina, vo Razdelot 02001 - Sobranie na

Republika Makedonija ima otstapuvawe od

Predlogot na buxetskoto barawe na

Sobranieto na Republika Makedonija za

2012 godina, dostaveno do Ministerstvoto

za finansii, koe Buxetskiot sovet go

razgleda i prifati. Buxetskiot sovet go

zadol`i Sektorot za finansiski pra{awa

vo Sobranieto na Republika Makedonija vo

Page 85: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

85

vtoriot kvartal od 2012 godina da izgotvi

analiza za dinamikata na realizacija na

rashodite vo Buxetot na Sobranieto na

Republika Makedonija vo prviot kvartal od

2012 godina. Soglasno so podatocite od

izgotvenata analiza i utvrdenite sostojbi

na potrebni sredstva, Buxetskiot sovet na

Sobranieto na Republika Makedonija

zaklu~i deka }e pokrene inicijativa za

izmenuvawe i dopolnuvawe na Buxetot na

Republika Makedonija za 2012 godina vo

Razdelot 02001 - Sobranie na Republika

Makedonija. Istovremeno Buxetskiot sovet

dade predlog do donesuvaweto na Buxetot

na Republika Makedonija za 2012 godina,

sredstvata utvrdeni vo Buxetot na

Republika Makedonija vo Razdel 02001

Sobranie na Republika Makedonija vo

Potprogramata 23 - Sobraniski kanal vo

stavkata 464 - Razni transferi da se

preraspredelat vo Razdelot na drug

buxetski korisnik vo ramki na Buxetot na

Republika Makedonija za 2012 godina,

bidej}i ne postoi zakonski osnov za

koristewe na ovie sredstva vo Sobranieto

na Republika Makedonija.

Na ovaa sednica Buxetskiot sovet go

razgleda Predlogot za proda`ba na dvi`ni

stvari na Sobranieto na Republika

Makedonija, dostaven od generalniot

sekretar na Sobranieto so pismo broj 02-

4585/1 od 4 noemvri 2011 godina i vrz

osnova na ~lenot 25 od Zakonot za

Sobranieto na Republika Makedonija dade

svoe mislewe. Vo ovaa nasoka Buxetskiot

sovet zazede stav da se zapo~ne so

postapkata za proda`ba na dvi`nite stvari

na koi trajno e prestanata potrebata od

koristewe vo Sobranieto na Republika

Makedonija i istata da se sprovede

soglasno Zakonot za koristewe i

raspolagawe so stvarite na dr`avnite

organi i Upatstvoto za raspolagawe so

nedvi`nite i dvi`ni stvari na Sobranieto

na Republika Makedonija. Od pri~ina {to

potrebata od koristewe na dvi`nite

stvari specificirani vo dostavenite

popisni listi e trajno prestanata, a vo

funkcija na efikasno koristewe i

raspolagawe so stvarite vo dr`avna

sopstvenost Buxetskiot sovet uka`a deka e

potrebno da se zapo~ne so postapka za

proda`ba soglasno Zakonot za koristewe i

raspolagawe so stvarite na dr`avnite

organi, Zakonot za Sobranieto na

Republika Makedonija i ~lenot 6 od

Pravilnikot za na~inot na raspolagawe i

nabavuvawe na nedvi`nite i dvi`ni

stvari, kako i evidentirawe i popi{uvawe

na imotot na Sobranieto na Republika

Makedonija.

Buxetskiot sovet na Sobranieto na

Republika Makedonija na ^etvrtata

sednica odr`ana na 30 avgust 2012 godina

go razgleda Predlogot na strate{ki plan

na Sobranieto na Republika Makedonija za

2013 godina i Predlogot na buxetsko

barawe na Sobranieto na Republika

Makedonija za 2013 godina.

Na Pettata sednica odr`ana na 23

juli 2013 godina Buxetskiot sovet na

Sobranieto na Republika Makedonija go

razgleda i utvrdi Strate{kiot plan na

Sobranieto na Republika Makedonija za

periodot 2014 - 2016 godina. Strate{kiot

plan na Sobranieto na Republika

Makedonija za periodot 2014 - 2016 godina e

podgotven soglasno so Zakonot za buxetite i

vo istiot se utvrdeni celite i

prioritetite na Sobranieto na Republika

Makedonija vo slednite tri godini.

Utvrdenite strate{ki prioriteti imaat za

Page 86: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

86

cel zajaknuvawe na institucionalnite i

funkcionalnite kapaciteti na Sobranieto

kako uslov za kvalitetno, racionalno i

efikasno ostvaruvawe na negovite

nadle`nosti. Vo Strate{kiot plan se

dadeni konkretni iznosi na finansiski

sredstva potrebni za realizacija na

postavenite celi. Zajaknuvaweto na

zakonodavnata i nadzornata funkcija,

zajaknuvawe na finansiskata samostojnost,

ostvaruvawe i unapreduvawe na

me|unarodnata sorabotka, transparentnost

vo raboteweto, unapreduvawe na IKT

tehnolo{kata platforma i zajaknuvawe i

unapreduvawe na ~ove~kite resursi se

notirani kako prioritetni celi na

Sobranieto na Republika Makedonija vo

periodot od 2014 do 2016 godina. So cel da

se zajakne zakonodavnata funkcija na

Sobranieto osobeno zna~ajno e

donesuvaweto na zakoni koi zna~at

izgradba na konzistenten praven sistem vo

dr`avata, po~ituvawe na principot na

vladeewe na pravoto i razvoj na

parlamentarnata demokratija. Vo ovoj

kontekst, osobeno e va`no donesuvaweto na

zakoni so koi zakonodavstvoto na

Republika Makedonija se usoglasuva so

pravoto na EU, {to e praven preduslov za

ispolnuvawe na kriteriumite za procesot

na evrointegrirawe na na{ata dr`ava.

Informati~ko komunikaciskata tehnologija

e edna od najmo}nite alatki za ostvaruvawe

na pogolema transparentnost, ot~etnost vo

raboteweto i vklu~enost na gra|anite vo

zakonodavniot proces i pretstavuva

dvigatel za razvoj i unapreduvawe na

rabotata na Sobranieto. Preku postojanoto

nadograduvawe i osovremenuvawe na

informaciskiot sistem vo soglasnost so

najnovite tehnolo{ki dostignuvawa i

obezbeduvawe na sovremena oprema, }e

mo`e da se obezbedi soodvetnata

informati~ko-tehnolo{ka poddr{ka na

rabotata i aktivnostite na pratenicite i

stru~nata slu`ba na Sobranieto. Za

ostvaruvawe na nadle`nostite na

Sobranieto i negovite rabotni tela

potrebna e kvalitetna stru~na i

administrativna poddr{ka koja treba da ja

obezbedi Slu`bata na Sobranieto. Vo ovaa

nasoka potrebno e iskoristuvawe na

kadrovskite potencijali i ~ove~ki resursi,

no i nivno permanentno usovr{uvawe preku

razni formi na sledewe i sovladuvawe na

sovremenite metodi i praktiki koi gi

koristat parlamentite na zemjite so

dolgogodi{na parlamentarna tradicija.

Reprezentativnata uloga na Sobranieto vo

oblasta na multilateralnata i

bilateralnata sorabotka, na vnatre{en i

me|unaroden plan, se zdobiva so posebno

zna~ewe preku jakneweto na

parlamentarnata diplomatija kako alatka

za ostvaruvawe na strate{kite

me|unarodni prioriteti vo celina, osobeno

vo domenot na evropskite i

evroatlantskite integracii.

Na istata sednica Buxetskiot sovet go

razgleda i utvrdi Predlogot na buxetskoto

barawe na Sobranieto na Republika

Makedonija za 2014 godina. Buxetskiot

sovet konstatira{e deka finansiskite

sredstva utvrdeni vo Predlogot na

buxetskoto barawe na Sobranieto na

Republika Makedonija za 2014 godina se

planirani vo soglasnost so realnite

potrebi na Sobranieto, so cel navremeno,

kvalitetno i kontinuirano izvr{uvawe na

funkciite na Sobranieto na Republika

Makedonija. Istovremeno be{e zaklu~eno

deka finansiskata proekcija na potrebni

sredstva vo Predlogot na buxetskoto

barawe na Sobranieto na Republika

Page 87: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

87

Makedonija za 2014 godina e vo funkcija na

realizacija na aktivnostite koi se

utvrdeni vo Strate{kiot plan na

Sobranieto na Republika Makedonija za

periodot 2014 - 2016 godina, a so cel za

kvalitetno, efikasno i kontinuirano

ostvaruvawe na nadle`nostite na

Sobranieto na Republika Makedonija.

Na [estata sednica odr`ana na 7

noemvri 2013 godina Buxetskiot sovet go

razgleda Predlogot na Buxetot na

Republika Makedonija za 2014 godina -

Razdel 02001 Sobranie na Republika

Makedonija. Buxetskiot sovet go prifati

Predlogot na Buxetot na Republika

Makedonija za 2014 godina - Razdel 02001

Sobranie na Republika Makedonija.

Za odr`anite sednici i razgledani

to~ki doneseni se zaklu~oci i izgotveni se

zapisnici.

Odr`ani sednici 6

Vkupno razgledani to~ki 11

Izmeni na Ustavot -

Zakoni po

oblasti

politi~ki sistem -

ekonomski sistem -

javni dejnosti -

Podneseni amandmani -

Buxet, rebalans, zavr{na s-ka 2

Drugi akti

(odluki, deklaracii, programi)

9

Informacii, izve{tai -

Pravilnici -

Page 88: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

88

5.3. SOVET NA SOBRANISKI KANAL Ingerenciite na Sovetot na

Sobraniskiot kanal se sodr`ani vo

Zakonot za Sobranieto na Republika

Makedonija objaven vo "Slu`ben vesnik na

RM br.104/09 godina" i vo Delovnikot na

Sovetot na Sobraniskiot kanal.

Sobranieto ima programska

odgovornost za emituvawe na programskiot

servis namenet za emituvawe na

aktivnostite na Sobranieto.

Sobraniskiot kanal gi informira i

obrazuva gra|anite za politi~kiot `ivot,

preku parlamentarni, obrazovni i gra|anski

programi.

Sobraniskiot kanal emituva

programi od interes za socijalnata

kohezija, me|uetni~kiot so`ivot,

kulturnite razliki i borbata protiv site

vidovi diskriminacija i nudi programi koi

ja odrazuvaat raznolikosta na

makedonskoto op{testvo.

Sobraniskiot kanal se gri`i za

obezbeduvawe na politi~kata

ramnopravnost i soodvetna jazi~na

zastapenost vo emituvanite programi.

Sobranieto obezbeduva uslovi za

prenos na digitalen TV signal do krajnite

korisnici (gleda~i).

Sobranieto osnova Sovet na

Sobraniskiot kanal koj go so~inuvaat 11

~lena od koi {est pratenici od

parlamentarnoto mnozinstvo i ~etiri

pratenici od parlamentarnata opozicija.

Na predlog na pretsedatelot na

Sobranieto potpretsedatelot na

Sobranieto od redot na opozicijata e

pretsedatel na Sovetot na Sobraniskiot

kanal.

Чlenovite na Sovetot na

Sobraniskiot kanal imaat svoi zamenici

predlo`eni i izbrani po istiot kriterium

kako i ~lenovite.

Vo rabotata na Sovetot na

Sobraniskiot kanal u~estvuvaat i

pretstavnici na JP Makedonska radio-

televizija, a po potreba i nadvore{ni

~lenovi - eksperti od ovaa oblast, bez

pravo na glas.

Sovetot na Sobraniskiot kanal se

sostanuva najmalku na tri meseci.

Чlenovite na Sovetot na

Sobraniskiot kanal gi izbira Sobranieto.

Tro{ocite za sozdavawe na

programskiot servis namenet za emituvawe

na aktivnostite na Sobranieto se

obezbeduvaat od Sobranieto.

Soglasno so ~lenot 45 stav 3 od

Zakonot za Sobranieto na Republika

Makedonija, Odlukata za osnovawe na

Sovet na Sobraniskiot kanal od 2006

godina so site nejzini izmeni prestanuva da

va`i.

Sovetot na Sobraniskiot kanal na

Sobranieto na Republika Makedonija, vo

periodot od 25 juni do 31 dekemvri 2011

godina, odr`a edna sednica na koja e

razgledana edna to~ka na dneven red.

Vo periodot od 1 januari do 31

dekemvri 2012 godina, Sovetot na

Page 89: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

89

Sobraniskiot kanal na Sobranieto na

Republika Makedonija odr`a dve sednici,

na koi bea razgledani ~etiri to~ki na

dneven red.

Vo tekot na 2013 godina, odnosno vo

periodot od 1 januari do 31 dekemvri,

Sovetot na Sobraniskiot kanal na

Sobranieto na Republika Makedonija

odr`a edna sednica, koja pretstavuva{e

prodol`enie na sednicata na Sovetot

zapo~nata na 4 juli 2012 godina, na ~ij{to

dneven red be{e to~kata "Razgleduvawe na

sostojbata so emituvaweto na TV signalot

na Sobraniskiot kanal, problemi so

emituvaweto na prevodot na jazikot {to go

zboruvaat najmalku 20% od gra|anite na

Republika Makedonija".

Vo periodot od 1 januari do 5 mart

2014 godina, Sovetot na Sobraniskiot

kanal na Sobranieto na Republika

Makedonija ne odr`a nitu edna sednica.

Odr`ani sednici 4

Vkupno razgledani to~ki 6

Podneseni amandmani -

Zakoni po

oblasti

politi~ki sistem -

ekonomski sistem -

javni dejnosti -

1 ~itawe -

Zakoni 2 ~itawe -

skratena i itna -

Buxet, rebalans, zavr{na s-ka -

deklaracii, rezolucii -

odluki -

informacii, izve{tai, programi, planovi 4

ustavni izmeni -

inicijativi, strategii -

drugi akti 2

nadzorni raspravi -

Page 90: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

90

6. PRETSEDATEL I POTPRETSEDATELI

Page 91: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

91

6.1. PRETSEDATEL

Pretsedatelot na Sobranieto na

Republika Makedonija se izbira od redot

na pratenicite so mnozinstvo glasovi od

vkupen broj pratenici (62 pratenici).

Mandatot na pretsedatelot trae ~etiri

godini.

Pretsedatelot na Sobranieto go

pretstavuva Sobranieto, gi svikuva

sednicite i rakovodi so niv, se gri`i za

primena na Delovnikot na Sobranieto i

vr{i drugi raboti utvrdeni so Ustavot na

Republika Makedonija i so Delovnikot na

Sobranieto na Republika Makedonija.

Funkcijata na pretsedatel na

Sobranie e nespoiva so vr{ewe na druga

javna funkcija ili funkcija vo politi~ka

partija.

Za vreme na izvr{uvawe na

funkcijata pretsedatel na Sobranie na

Republika Makedonija g. Trajko Veqanoski

dejstvuva{e vo nasoka na uspe{no i

efikasno ostvaruvawe na zakonodavnata

vlast na Sobranieto na Republika

Makedonija i ostvaruvawe na edna od

temelnite vrednosti, vladeewe na pravoto

vo Republika Makedonija, pritoa sledej}i

ja strate{kata opredelba za pribli`uvawe

kon Evropskata unija.

Posebno vnimanie be{e posveteno

na organizacija i unapreduvawe na rabotata

na Sobranieto. Pretsedatelot odr`a

redovni i dopolnitelni koordinacii so

potpretsedatelite i koordinatorite na

prateni~kite grupi, na koi vo najgolem del

od niv be{e prisuten i pretstavnik od

Vladata na Republika Makedonija.

Vo ostvaruvawe na brojnite so

Ustavot i Delovnikot utvrdeni

nadle`nosti na pretsedatelot na

Sobranieto na Republika Makedonija kako

pozna~ajni mo`at da se istaknat:

- konstantnata potreba za

ispituvawe i ocenuvawe na urednosta na

predlozite za donesuvawe na zakonite kako

i planirawe na dinamika na sednicite na

Sobranieto spored zna~eweto i vremeto na

podnesuvawe na predlozi na akti i drugi

materijali,

- gri`a za usoglasuvawe na

aktivnosta na Sobranieto so aktivnosta na

Pretsedatelot na Republika Makedonija i

so Vladata na Republika Makedonija,

- prodol`uvawe na praktikata na

sorabotka i koordininirawe na

potpresedatelite na Sobranieto i

odlu~uvawe po pra{awa za priem na

pretstavnici i delegacii na parlamenti i

drugi organi i organizacii od stranstvo,

kako i za ispra}awe na povremeni i

postojani sobraniski delegacii vo organi i

organizacii vo stranstvo i

- prifa}awe na brojni li~ni

pokrovitelstva na Sobranieto za oddelni

proslavi i nastani zna~ajni za Republika

Makedonija i za odreduvawe na

pretstavnici na Sobranieto na tie

proslavi.

So naglasen interes i intenzitet

pretsedatelot na Sobranieto na Republika

Makedonija ja sledi rabotata na slu`bata

Page 92: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

92

na Sobranieto i se gri`i za nejzino

unapreduvawe i za sozdavawe uslovi za

poefikasno rabotewe so primena na

sovremena informati~ka tehnologija, za

{to se koristeni iskustva od parlamenti

na pove}e dr`avi.

Vo ovoj period e zavr{en procesot

za sozdavawe na Parlamentarniot institut

so vrabotuvawe na 25 dr`avni slu`benici,

koi se vo funkcija na jaknewe na

parlamentarnata demokratija vo site

nejzini aspekti. Nivnata rabota i pridones

}e bidat osobeno zna~ajni za site pratenici

vo Sobranieto na Republika Makedonija i

}e bidat naso~eni kon razvojot na

Parlamentarniot institut kako posebna

organizaciona edinica koja }e obezbedi

stru~ni i nepristrasni istra`uva~ki

uslugi.

So cel za zgolemuvawe na

transparetnosta vo raboteweto na

Sobranieto vo funkcija e Sobraniskiot

kanal na koj se emituvaat plenarnite

sednici i sednicite na rabotnite tela,

kako i nastani povrzani so rabotata na

pretsedatelot, pratenicite i samoto

Sobranie. Isto taka, site informacii za

rabotata na Sobranieto na Republika

Makedonija mo`e da se dobijat na veb

stranata na Sobranieto, kako i na

socijalnite mediumi Facebook, Twitter i

Youtube.

Sobranieto na Republika

Makedonija, pokraj negovata postojana

zakonodavna funkcija, prodol`i da bide i

zna~aen subjekt i participient vo

ostvaruvawe na interesite na Republika

Makedonijana vo nadvore{nata politika i

odnosite na bilateralen i multilateralen

plan preku parlamentarnata diplomatija i

li~nite sredbi na pretsedatelot na

Sobranieto i pratenicite.

Za potsetuvawe e i dostoinstvenoto

odbele`uvawe na dvaeset godini od

nezavisnosta na Republika Makedonija.

Datum vrz koj ne samo {to e vtemelena

na{ata nezavisnost i samostojnost, tuku

jasno gi definira osnovnite vrednosti i

strate{ki opredelbi. Dokaz za toa e

pettiot po red pozitiven Izve{taj od

Evropskata komisija so koj dobivme

preporaka za dobivawe na datum za

zapo~nuvawe na pregovorite so Evropskata

unija. Ulogata i rabotata na Sobranieto na

Republika Makedonija e pozitivno oceneta,

a zad ovoj uspeh stojat site pratenici koi ja

davaat poddr{kata za na{ata zaedni~ka

cel - ~lenstvo vo NATO i Evropskata unija.

Sobranieto na Republika

Makedonija be{e doma}in i ja organizira{e

10. Konferencija na pretsedateli na

parlamenti na PSJIE, na koja se napravi

zna~aen napredok za novata faza vo

me|usebna sorabotka na ~lenkite na PSJIE.

Na ovaa konferencija pokraj dokumentite i

aktite koi bea doneseni, be{e istaknata i

podgotvenosta za formirawe na

Parlamentarno sobranie na PSJIE.

Pretsedatelot na Sobranieto na

Republika Makedonija vo ovoj period

ostvari dinami~na me|unarodna sorabotka

so parlamentarnite, diplomatsko-

konzularni i drugi pretstavnici na

stranski dr`avi, na me|unarodni

organizacii kako i so drugi vidni li~nosti.

Page 93: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

93

Pregled na nadvore{no-politi~ki bilateralni aktivnosti na pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija Trajko Veqanoski

(25 juni 2011 - 6 mart 2014)

Pro{talna sredba so ambasadorot na Republika Ungarija N.E. g. Ferenc Keke{i (7 juli 2011); Sredba so ~lenot na Parlamentot na Zapadna Avstralija g. Xon Normand Hajd (22 juli 2011); Sredba so ~lenot na Parlamentot na Zapadna Avstralija g. Robin David Skot (26 juli 2011); Pro{talna sredba so ambasadorot na Narodna Republika Kina, N.E. g. Dong ^ung Feng (1 avgust 2011); Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Republika Makedonija vo Kralstvoto Norve{ka N.E. g. Abdulahi Enver (1 avgust 2011); Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Sojuzna Republika Germanija N.E. g-|a Gudrun Elizabet [tajneker (22 avgust 2011); Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Kralstvoto Holandija N.E. g-|a Maria Henriet [urman (22 avgust 2011); Sredba so ambasadorot na Kralstvoto Velika Britanija i Severna Irska N.E. g. Kristofor Ivon (31 avgust 2011); Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Narodna Republika Kina N.E. g. Cuj Xivei (12 septemvri 2011); Sredba so ambasadorot na [vajcarija N.E g. Stefano Lazaroto (14 septemvri 2011); Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Soedinetite Amerikanski Dr`avi N.E. g. Pol Volers (14 septemvri 2011); Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Republika Makedonija vo Dr`avata Izrael N.E. g. Petar Jovanovski (22 septemvri 2011); Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Republika Makedonija vo Indija N.E. g. Slobodan Ta{ovski (22 septemvri 2011); Sredba so novoimenuvaniot vonreden i opolnomo{ten ambasador na Kanada, N.E. g. Roman Va{~uk (28 septemvri 2011); Sredba so noviot vonreden i opolnomo{ten ambasador na Republika Azerbejxan N.E. g. Faig Baghirov (28 septemvri 2011); Sredba so pretsedatelot na Vladata na Republika Turcija g. Rexep Taip Erdogan (29 septemvri 2011);

Page 94: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

94

Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Republika Ungarija N.E. g. Jo`ef Bence (4 oktomvri 2011); Sredba so parlamentarnata grupa na Narodnoto sobranie na Kuvajt za prijatelstvo so Sobranieto na Republika Makedonija (13 oktomvri 2011); Sredba so emirot na Dr`avata Katar N.V. {eikot Hamad bin Kalifa al Tanin (18 oktomvri 2011); Pro{talna sredba so ambasadorot na Republika Avstrija N.E. g. Alojz Kraut (21 oktomvri 2011); Sredba so pretsedava~ot so Pretsedatelstvoto na Bosna i Hercegovina g. @eqko Kom{i} (25 oktomvri 2011); Sredba so g. Sulejman Tihi}, zamenik na pretsedava~ot na Domot na narodite na Parlamentarnoto sobranie na BiH (27 oktomvri 2011); Sredba so delegacijata na germansko-jugoisto~nata parlamentarna grupa na germanskiot Bundestag (1 noemvri 2011); Sredba so Sali Beri{a (9 noemvri 2011); Sredba so vonredniot i opolnomo{ten ambasador na Republika Polska g. P`emislav Чi` (21 noemvri 2011); Rabotna poseta na Velika Britanija, London (28 noemvri - 30 noemvri 2011); Sredba so ambasadorot na [vajcarija, N.E. g. Stefano Lazaroto (2 dekemvri 2011); Sredba so ambasadorot na Avstrija, N.E. g. Tomas Mihael Bajer (12 dekemvri 2011); Sredba so pretsedatelot na Republika Srbija, N.E. g. Boris Tadi} (16 dekemvri 2011); Sredba so Delegacija na ZPK na Narodnoto sobranie na Republika Srbija (22 dekemvri 2011); Oficijalna poseta na Kosovo (10 januari 2012); Sredba so delegacijata na tursko-makedonska me|uparlamentarna grupa za prijatelstvo (11 januari 2012); Sredba so ambasadorot na Anglija N.E. g. Kristofer Ivon (18 januari 2012); Sredba so ambasadorot na Avstralija N.E. g-|a Helena Stader ( 25 januari 2012); Sredba so pretsedatelkata na srpskiot parlament N.E. g-|a Slavica Xuki} Dejanovi} (27 januari 2012); Protokolarna sredba so ambasadorot na Romanija N.E. g. Justinijan Fok{a (8 fevruari 2012); Rabotna sredba so ambasadorot na [vajcarija N.E g. Stefano Lazaroto (17 fevruari 2012);

Page 95: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

95

Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Evropska unija vo Republika Makedonija, N.E. g. Aivo Orav (7 mart 2012); Sredba so ~lenovi na parlamentarnata grupa za {vedsko-makedonsko prijatelstvo na Parlamentot na Kralstvoto [vedska (8 mart 2012); Sredba so ambasadorot na Republika Slovenija, N.E. g. Alen Bergan Brajan (14 mart 2012); Sredba so zamenikot na pretsedatel na Vladata i minister za nadvore{ni raboti na Republika Albanija, g. Edmond Haxinasto (16 mart 2012); Sredba so pretsedatelot na Crna Gora, N.E. g. Filip Vujanovi} (16 mart 2012); Sredba so ambasadorot na Kuvajt, N.E. g. Abdulah Al Duvaj (19 mart 2012); Sredba so ambasadorot na Republika Hrvatska, N.E. g. Zlatko Kramari} (21 mart 2012); Sredba (pro{talna) so ambasadorot na Bosna i Hercegovina, N.E. g. Milan Balaban (23 mart 2012); Oficijalna poseta na Republika Makedonija - pretsedatel na Hrvatskiot sabor, N.E. g. Boris [prem (28 mart 2012); Oficijalna poseta na Republika Makedonija - pretsedatel na Sobranie na Republika Albanija N. E. g-|a Jozefina Чoba Topali (4 april 2012); Sredba so kongresmeni od SAD - Dejvid Drajer, Dejvid Prajs, Xim Mek Dermot, Erik Paulsen i Geri Konoli (6 april 2012); Sredba so pretsedatelot na Vladata na Чe{kata Republika, N.E. g. Petr Ne~as (17 april 2012); Sredba so pretsedatelot na Republika Albanija, N.E. g. Bamir Topi (19 april 2012); Rabotna sredba so ambasadorot na SAD N.E. g. Pol Volers i direktorot na USAID N.E. g. Robert Vuds (27 april 2012); Sredba so pretstavnici od Izraelskiot parlament (2 maj 2012); Rabotna sredba so ambasadorot na Evropskata Unija vo Makedonija N.E. g. Aivo Orav (16 maj 2012); Oficijalna poseta na Republika Makedonija - pretsedatel na Golemoto nacionalno sobranie na Turcija, N.E. g. Xemil Чi~ek (17 maj 2012); Sredba so ambasadorot na Republika Bugarija vo Makedonija N.E. g. Ivan Velikov Petkov (18 maj 2012); Oficijalna poseta na Republika Makedonija - pretsedatel na Nacionalniot sovet na Republika Avstrija, N.E. g-|a Barbara Pramer (23 maj 2012);

Page 96: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

96

Oficijalna poseta na Republika Slovenija ( 4 juni 2012 do 6 juni 2012); Sredba so gradona~alnikot na Rokdeil - Avstralija, g. Bil Sarvinovski (12 juni 2012); Rabotna sredba so ambasadorot na OBSE N.E. g. Ralf Bred (13 juni 2012); Sredba so pretsedatelot na Postojaniot komitet na Narodniot kongres na gradot Чengdu, provincija Si~uan, N.E. g. Vang Dongxou (14 juni 2012); Podgotvitelen sostanok so g. Petar Pop - Arsov za ambasador na misijata vo Strazburg (15 juni 2012); Pro{talna sredba so ambasadorot na Slovenija N.E. g. Brajan Alen Bergan (5 juli 2012); Rabotna sredba so ambasadorot na [vajcarija N.E. g. Stefano Lazaroto (6 juli 2012); Sredba so vicekancelarot i MNR na Republika Avstrija N.E g. Mi{ael [pindeleger i MNR so vicepremierot za evropski pra{awa na Slova~ka Republika N.E. g. Miroslav Laj~ak (10 juli 2012); Pro{talana sredba so ambasadorot na Чe{ka Republika N.E. g. Jozef Braun (27 juli 2012); Podgotvitelen sostanok so g. Lazar Elenovski za ambasador vo Brisel, Belgija i g-|a Daniela Kara|ozoska za ambasador vo Zagreb, Hrvatska (30 juli 2012); Raboten sostanok so N.E. g. Aivo Orav (30 juli 2012); Sredba so pratenikot od Trosbi, Avstralija N.E. g. Stefan Xouns (30 juli 2012); Sredba so ambasadorot na Hrvatska N.E. g. Zlatko Kramari~ (31 avgust 2012); Protokolarena sredba so novoimenuvaniot ambasador na dr`avata Izrael N.E. g. Jozef Amrani (11 septemvri 2012); Sredba so g-|a Xejn Armita` - regionalen direktor na Svetska banka vo Makedonija (13 septemvri 2012); Sredba so N.E. g. Robert Benxamin - NDI (17 septemvri 2012); Pro{talana sredba so ambasadorot na Francija N.E. g. @an Klod [lumber`e (25 septemvri 2012); Protokolarena sredba so novoimenuvaniot vonreden i opolnomo{ten ambasador na Republika Slovenija N.E. g. Branko Rakovec (28 septemvri 2012); Oficijalna poseta na Slova~ka Republika (8 oktomvri do 10 oktomvri 2012); Sredba so N.E. g. Denis Be}irovi} - potpretsedatel na parlamentot na Bosna i Hercegovina (15 oktomvri 2012);

Page 97: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

97

Oficijalna poseta na Republika Makedonija - pretsedatel na parlamentot na Ungarija N.E. d-r Laslo Kover (17 oktomvri 2012); Raboten sostanok so g.g Stefan (19 oktomvri 2012); Sredba so N.E. g. Tomislav Nikoli} - pretsedatel na Republika Srbija (26 oktomvri 2012); Pro{talna sredba so ambasadorot na Dr`avata Katar N.E. g. Soltan Saad Al Moraikni (29 oktomvri 2012); Sredba so ambasadorot na Чe{ka Republika N.E g. Miroslav Rame{ (30 oktomvri 2012); Pro{talna sredba so ambasadorot na Grcija N.E. g. Aleksandra Papadopulu (28 noemvri 2012); Pro{talna sredba so N.E g.Tomislav \urin ambasador na Republika Srbija (6 dekemvri 2012); Sredba so ministerot za nadvore{ni raboti na Republika Turcija g. Ahmet Davutoglu (21 dekemvri 2012); Sredba so ambasador na SAD g. Pol Volers (28 dekemvri 2012); Podgotvitelna sredba so novoizbraniot ambasador na Republika Makedonija vo Republika Чe{ka, g. Paskal Stoj~evski (8 januari 2013); Sredba so pratenikot na Federalniot parlament na Avstralija, g. Luk Simpkins (11 januari 2013); Sredba so Delegacijata od Grupata za bilateralna sorabotka so Republika Makedonija na Pretstavni~kiot dom na Republika Indonezija (15 januari 2013); Rabotna sredba so ambasadorot na SR Germanija, g-|a Gudrun [tajneher (17 januari 2013); Rabotna sredba so ambasadorot na Holandija, g-|a Marija Henriette [urman (23 januari 2013); Rabotna sredba so ambasadorot na Rusija, g. Oleg Nikolaevi} [~erbak (25 januari 2013); Sredba so pretsedatelot na Vladata na Republika Srbija, g. Ivica Da~i} (28 januari 2013); Podgotvitelna sredba so novoizbraniot ambasador na Republika Makedonija vo Republika Romanija, g. Pande Lazarevski (28 januari 2013); Protokolarna sredba so novoimenuvaniot {ef na Kancelarijata za vrski na Republika Grcija vo Republika Makedonija, ambasadorot g. Teoharis Lalakos (1 fevruari 2013); Rabotna sredba so ambasadorot na Italija, g. Fabio Kristijani (1 fevruari 2013);

Page 98: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

98

Oficijalna poseta na Soedinetite Amerikanski Dr`avi (4 do 9 fevruari 2013); Podgotvitelna sredba so novoizbraniot ambasador na Republika Makedonija vo Obedinetoto Kralstvo, g. Jovan Donev (19 fevruari 2013); Podgotvitelna sredba so novoizbraniot ambasador na Republika Makedonija vo Kralstvoto [panija, g. Slobodan ^a{ule (19 fevruari 2013); Protokolarna sredba so ambasadorot na Francija, g-|a Loren Oar (20 fevruari 2013); Oficijalna poseta na Indija (3 mart do 8 mart 2013) Sredba so delegacijata na Dr`avnata Duma na Ruskata federacija (26 mart 2013). Oficijalna poseta na Republika Srbija (1 do 2 april 2013); Rabotna sredba so ambasadorot na Ungarija, g. Jo`ef Bence (8 april 2013); Sredba so ministerot za nadvore{ni raboti na Republika Slovenija, g. Karl Viktor Erjavec (11 april 2013); Sredba so ministerot za nadvore{ni raboti na Republika Albanija, g. Aldo Bum~i (30 april 2013); Oficijalna poseta na Republika Irska (7 do 9 maj 2013); Prisustvo na sve~eniot priem vo hotel Aleksandar palas po povod Nacionalniot den na Ruskata Federacija (11 juni 2013); Prisustvo na priemot po povod godi{ninata od rodendenot na Kralicata Elizabeta II (11 juni 2013). Sredba so ministerot za nadvore{ni raboti na Republika Romanija, N.E. g. Titus Korlacean (3 juli 2013); Prisustvo na sve~eniot priem vo amerikanskata ambasada vo Skopje po povod denot na nezavisnosta na SAD, 4-ti juli (3 juli 2013); Sredba so Delegacija od Komisijata za evropski pra{awa na Parlamentot na Holandija (8 juli 2013); Sredba so g. Endru Elsberi, pratenik od Viktorija, Komonvelt Avstralija (8 juli 2013); Sredba so ambasadorot na Republika Turcija, g. Halil \urol Sokmensur (11 juli 2013); Sredba so Pretsedatelot na Republika Slovenija, N.E. g. Borut Pahor (17 juli 2013); Sredba so Zvonimir Jankulovski, ambasador vo Ambasadata na RM vo Svetata Stolica (1 avgust 2013); Prisustvo na priem vo Holidej In po povod Denot na pobedata na Republika Turcija (30 avgust 2013).

Page 99: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

99

Oficijalna poseta na spikerot na Senatot na Kanada, N.E. g. Noel Kinsela (3 do 7 septemvri 2013); Prisustvo na sve~eniot priem po povod 22 godi{ninata od Nezavisnosta na Ukraina vo restoran Oreov lad (4 septemvri 2013); Sredba so Pretsedatelot na Republika Hrvatska, N.E. g. Ivo Josipovi} (5 septemvri 2013); Sredba so Pretsedatelot na Republika Polska, N.E. g. Bronislav Komorovski (10 septemvri 2013); Oficijalna poseta na Lord spikerot na Gorniot dom na Parlamentot na Obedinetoto kralstvo na Velika Britanija i Severna Irska, Baronesata D'Souza (24 do 27 septemvri 2013); Prisustvo na sve~eniot priem po povod 64 godi{ninata od osnovaweto na Narodna Republika Kina i 20 - godi{ninata od vospostavuvaweto na diplomatski odnosi me|u Republika Makedonija i Narodna Republika Kina vo hotel Aleksandar Palas (30 septemvri 2013); Prisustvo na sve~eniot priem po povod 20-godi{ninata od vospostavuvawe na diplomatski odnosi me|u Republika Makedonija i Sojuzna Republika Germanija vo hotel Best Vestern Belvi (3 oktomvri 2013); Sredba so Delegacija od germanskiot Bundestag, predvodena od pratenikot g. [tefan Klaudio Leme (14 oktomvri 2013); Sredba so potpretsedatelot na Sejmot na Republika Polska, g. Je`i Venderlih (16 oktomvri 2013); Sredba so ambasadorot na Kralstvoto [vedska vo R. Makedonija, g. Mats Stafanson (18 oktomvri 2013); Oficijalna poseta na Чe{kata Republika (29 oktomvri 2013); Sredba so pretsedatelot na Vladata na Republika Albanija, g. Edi Rama (6 noemvri 2013); Pro{talna sredba so ambasadorot na Republika Albanija, g. Arben Чejku (14 noemvri 2013); Rabotna poseta na Kralstvoto [panija (25 do 27 noemvri 2013); Prisustvo na izlo`ba i priem vo Ambasadata na SAD po povod 20 godi{ninata od otvorawe na prvata kancelarija za vrski (3 dekemvri 2013); Sredba so pretsedatelot na Vladata na Ungarija, g. Viktor Orban (5 dekemvri 2013); Oficijalna poseta na Republika Albanija (11 do 13 dekemvri 2013); Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Republika Srbija vo Republika Makedonija, g-|a Du{anka Divjak Tomi} (19 dekemvri 2013);

Page 100: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

100

Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Republika Makedonija vo Republika Slovenija, g. Tomi Dimitrovski (15 januari 2014); Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Republika Makedonija vo Danska, g. Naim Memeti (15 januari 2014); Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Republika Makedonija vo Izrael, g. Pajo Avirovi} (15 januari 2014); Oficijalna poseta na Republika Hrvatska (23 do 25 januari 2014); Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Republika Makedonija vo Italijanskata Republika, g. Oliver [ambevski (7 fevruari 2014); Sredba so parlamentarniot zamenik-minister za nadvore{ni raboti na Japonija, g. Takao Makino (10 fevruari 2014); Priem po povod Nacionalen den i den na Armijata na Republika Srbija vo hotel Aleksandar Palas (13 fevruari 2014); Sredba so ambasadorot na Italija vo Republika Makedonija, g. Ernesto Masimino Beleli (14 fevruari 2014); Sredba so pratenicite na germanskiot Bundestag, g. Johanes Zele i g. Josip Juratovi} (14 fevruari 2014); Sredba so ambasadorot na Republika Makedonija vo Italijanskata Republika, g. Oliver [ambevski (3 mart 2014); Priem po povod Nacionalen den na Republika Bugarija vo hotel Aleksandar Palas (3 mart 2014);

Pregled na nadvore{no-politi~kite multilateralni aktivnosti

Sobranieto na Republika Makedonija Trajko Veqanoski (25 juni 2011 - 6 mart 2014)

Sredba so {efot na Delegacija na EU, N.E. g. Sorensen (7 juli 2011); Sredba so direktorot na Generalniot direktorat za pro{iruvawe na EU, g. Stefano Sanino (27 juli 2011); Sredba so {efot na Misijata na OBSE vo RM, N.E. g. Ralf Bret (29 juli 2011); Sredba so N.E. g. Ri~ard Hovit ~len na Evropskiot parlament i izvestuva~ za Republika Makedonija (19 septemvri 2011); Sredba so g. Robert Valter izvestitel na Komisijata za po~ituvawe na obvrskite i zalo`bite na zemjite ~lenki na Sovetot na Evropa (26 septemvri 2011); Priem vo ~est na gostite od Me{ovitiot parlamentaren komitet (3 noemvri 2011);

Page 101: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

101

Konstitutivna sednica na sekcijata na Sobranieto vo PS na Frankofonijata (8 noemvri 2011); Sredba so ambasadorot na Kralstvoto Danska zadol`en za Republika Makedonija N.E. g. Torben Bril -Dansko pretsedavawe na EU (17 januari 2012). Sredba so evropratenicite od grupata " Prijateli na Makedonija" (21 fevruari 2012); Oficijalna poseta na Avstralija (24 fevruari do 4 mart 2012); U~estvo na Konferencijata na pretsedateli na parlamenti, Var{ava - Polska (19 april do 21 april 2012); Sredba so evrokomesarot za pro{iruvawe na Evropskata unija, N. E. g. [tefan File (7 maj 2012); Sredba so potpretsedatelot na Parlamentarnoto sobranie na Sovetot na Evropa N.E. g. Robert Valter, izvestitel za postmonitoring dijalogot so Republika Makedonija (8 maj 2012); Rabotna sredba so evrokomesarot N.E g. [tefan File (17 septemvri 2012 god.); U~estvo na Konferencija na pretsedateli na parlamenti, Sovet na Evropa -Strazbur, Francija (20 septemvri do 22 septemvri 2012); Raboten sostanok so ambasadorite na EU kaj N.E. g. Aivo Orav (26 septemvri 2012); Sredba so potpretsedatelot na Parlamentarnoto sobranie na Sovetot na Evropa N.E. g. Robert Valter, izvestitel za postmonitoring dijalogot so Republika Makedonija (1 noemvri 2012); Rabotna sredba so ambasadorot na Evropskata Unija vo Republika Makedonija, g. Aivo Orav (9 januari 2013); Rabotna sredba so generalniot direktor za pro{iruvawe na Evropskata unija, g. Stefano Sanini (15 januari 2013); Sredba so ~lenovite na Evropskata narodna partija, predvodena od potpretsedatelot na EPP, g-|a Korin Vortman-Kool (13 fevruari 2013); Sredba so ~lenovite na Potkomitetot za ~ovekovi prava vo Evropskiot parlament, predvodeni od izvestitelot za Republika Makedonija vo Evropskiot parlament, g. Ri~ard Hovit (14 fevruari 2013); Obra}awe na Me|unarodnata konferencija „Evropska integracija niz sorabotkata na parlamentite, gra|anskoto op{testvo i nezavisnite regulatorni tela vo JIE - Razmena na iskustva i pozitivni praktiki" (15 april 2013); Konferencija na pretsedateli na EU parlamenti, Nikozija - Kipar (21 - 23 april 2013); Desetta Konferencija na pretsedateli na parlamenti na procesot za sorabotka vo Jugoisto~na Evropa (PSJIE), Ohrid (26 do 28 maj 2013); Sredba so pretsedatelot na Parlamentarnoto Sobranie na Sovetot na Evropa, g. @an Klod Miwon (i ve~era vo restoran Vodenica) (10 juni 2013);

Page 102: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

102

Sredba so specijalniot izvestuva~ na Obedinetite nacii za unapreduvawe i za{tita na pravoto na slobodata na mislewe i izrazuvawe, g. Frank La Ru (18 juni 2013); Sredba so pomo{nikot na generalniot sekretar na NATO za politi~ki odnosi i bezbednosna politika, g. Dirk Brengelman (5 juli 2013); U~estvo na [estata Konferencija na pretsedateli na parlamenti od zemjite od Zapaden Balkan, vo Budimpe{ta, Ungarija (8 oktomvri 2013); Poseta na makedonskite mirovnici rasporedeni vo Misijata ISAF vo Avganistan po povod dr`avniot praznik 11 Oktomvri - Den na narodnoto vostanie (12 oktomvri 2013); Sredba so evroambasadorot g. Aivo Orav po povod primopredavawe na Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2013 godina (16 oktomvri 2013); Sredba so izvestitelot na monitoring komisijata na Parlamentarnoto sobranie na Sovetot na Evropa za Republika Makedonija, g. Robert Valter (2 dekemvri 2013) i Sredba so novoimenuvaniot ambasador na Republika Makedonija vo Postojanata misija na Republika Makedonija pri ON vo Wujork, g. Vasile Andonovski (19 dekemvri 2013).

Pregled na drugi aktivnosti na pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija, g. Trajko Veqanoski

(25 juni 2011 - 6 mart 2014) Sredba so akreditirani novinari (27 juni 2011); Otvarawe na 50. Balkanski festival na narodni igri i pesni, Dolni Saraj, Ohrid (6 juli 2011); Potpi{uvawe vo kniga na `alost po povod masakrot vo Oslo, ambasada na Kralstvoto Norve{ka (26 juli 2011); Priem po povod Nacionalniot den na Ukraina - ambasada na Ukraina (5 septemvri 2011); Potpi{uvawe na Memorandum so ambasadorot na Kralstvoto na Velika Britanija i Severna Irska (20 septemvri 2011); Koktel po povod Slovene~kiot den na nezavisnost (21 septemvri 2011); Priem po povod Denot na Bo{wacite - Holidej In (28 septemvri 2011); Priem po povod Denot na formirawe na Narodna Republika Kina (29 septemvri 2011); Prva sednica na Komitetot za odnosi me|u zaednicite (3 oktomvri 2011); Brifing so novinari (4 oktomvri 2011);

Page 103: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

103

U~estvo na Pettata konferencija na pretsedateli na parlamenti od zemjite na Zapaden Balkan, Budimpe{ta (11 do 12 oktomvri 2011); Primawe na Izve{tajot za napredok na Republika Makedonija za 2011 godina (13 oktomvri 2011); Rabotna sredba so ambasadorot na ^e{kata Republika, N.E. g. Jozef Braun (19 oktomvri 2011); Dodeluvawe na dr`avnata nagrada "23 Oktomvri" (23 oktomvri 2011); Sve~ena akademija po povod 23 Oktomvri - Den na makedonskata revolucionerna borba (23 oktomvri 2011); Priem vo Muzejot na VMRO po povod 23 Oktomvri - Den na makedonskata revolucionerna borba (23 oktomvri 2011); Sredba so delegacija na Ustavniot sud od Srbija (3 noemvri 2011); Sredba so g-|a Ingrid Deltenre, generalen direktor na Evropskata radiodifuzna unija (8 noemvri 2011); Sve~ena izjava na ~lenovite na DIK (11 noemvri 2011); Sredba kaj Pretsedatelot na Republika Makedonija g. \orge Ivanov na dr`avniot vrv po povod presudata vo Hag (5 dekemvri 2011); Sredba so Valerij Alekseev (7 dekemvri 2011); Sve~ena izjava na ~len na Dr`avna komisija za spre~uvawe na korupcija (7 dekemvri 2011); Sve~ena akademija vo Dom na ARM po povod 8 dekemvri "Sv. Kliment Ohridski" (7 dekemvri 2011); Dodeluvawe na dr`avna nagrada "Sv. Kliment Ohridski" (8 dekemvri 2011); Sve~ena izjava na ~lenot na Sovet na javni obviniteli, g. Sa{o Vasilevski (12 dekemvri 2011); Intervju za MTV (14 dekemvri 2011); Pres konferencija za vrabotuvaweto vo Parlamentarniot institut (20 dekemvri 2011); Sve~ena izjava na ~lenot na Sovetot na javnite obviniteli na Republika Makedonija g-|a Olgica Jordanova (21 dekemvri 2011); Dodeluvawe na dr`avnata nagrada "Mito Haxi Vasilev Jasmin" (21 dekemvri 2011); Intervju za Utrinski vesnik (22 dekemvri 2011); Bo`i}na misa po povod katoli~ko praznuvawe na praznikot (24 dekemvri 2011); Intervju za Sitel, emisija Krug (27 dekemvri 2011);

Page 104: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

104

Obra}awe na otvoraweto na Centarot za kultura \or~e Petrov (28 dekemvri 2011); Sredba so ambasadorite na DPK na Makedonija (28 dekemvri 2011); Intervju za Kanal 5 (29 dekemvri 2011); Intervju za MTV (30 dekemvri 2011); Sveta bo`estvena liturgija po povod Bo`i} vo Soboren hram (7 januari 2012); Ru~ek vo rezidencijata na Poglavarot na MPC g.g.Stefan po povod imenden praznik na sv.prvoma~enik arhi|akonot Stefan (9 januari 2012); Priem vo Holidej In po povod nezavisnosta na Avstralija (26 januari 2012); Prezentacija na rezultatite od anketata za Sobranieto na Republika Makedonija (27 januari 2012); Potpi{uvawe na sve~enata izjava od strana na g. Dragoqub Caki} za ~len na Sovet na javni obviniteli (8 fevruari 2012); Koordinacija kaj Pretsedatelot na Republika Makedonija g. \orge Ivanov po povod pretstojnata poseta od strana na g. Metju Nimic na Republika Makedonija (17 fevruari 2012); Sednica na Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo IPU (13 mart 2012); Raboten sostanok - Eti~ki kodeks (14 mart 2012); Intervju - televizija Alfa (27 mart 2012); Sve~ena liturgija po povod katoli~kiot Veligden vo "Presveto srce Isusovo" (7 april 2012); Intervju za Narodna banka na Republika Makedonija (12 april 2012); Prisustvo na otpo~nuvaweto na grade`nite raboti na noviot kru`en tek me|u bulevarot Partizanski odredi, bulevarot Makedonska vojska, ulicata 4.Juli i ulicata Luka Gerov, kaj crkvata "Sveti Petar i Pavle", vo \or~e Petrov (25 april 2012); Obra}awe po povod 20 godini od monetarnoto osamostojuvawe na Republika Makedonija (26 april 2012); Sve~eni izjavi na ustavnite sudii g-|a Elena Go{eva, g. Nikola Ivanovski i g. Sali Murati (30 april 2012); Sve~ena izjava na g. Da{mir Saiti za ~len na Sovet na javni obviniteli (3 maj 2012); Sve~ena akademija vo ARM po povod Denot na Evropa 9 maj (9 maj 2012); Sednica na Komisija na ustavni pra{awa (15 maj 2012); Vra~ena Blagodarnica od strana na pretstavnicite na zaednicata na Vlasite vo Republika Makedonija (22 maj 2012);

Page 105: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

105

Priem po povod proslavata 10 godini DUI (12 juni 2012); Priem po povod proslavata 22 godini VMRO-DPMNE (15 juni 2012); Priem po povod nacionalniot den na Republika Slovenija (21 juni 2012); Priem po povod godi{ninata od rodendenot na britanskata kralica Elizabeta II (22 juni 2012); Sve~eni izjavi na novoizbrani ~lenovi na Sovetot na javni obviniteli g. Zoran Sulejmanov izbran za ~len na Sovetot na javnite obviniteli na Republika Makedonija na sednica na Sobranieto na Republika Makedonija, g. Petar Anevski od OJO Bitola, g. Kostadin Kizov od OJO Ki~evo, g. Mile Mojsovski od OJO Skopje i Momir Mari~i} od Vi{oto javno obvinitelstvo Skopje - od edinstvenata posebnata lista na zaednicite, izbrani na neposredni izbori (26 juni 2012); Priem po povod Nacionalniot den na Hrvatska (26 juni 2012); Intervju za Turska radio televizija (27 juni 2012); Priem po povod 64 godini od nezavisnost na Izrael (28 juni 2012); Sve~eno otkrivawe na plaketata za donacijata na informati~ka, audio i video oprema od strana na Sekineskiot naroden kongres za potrebite na Sobranieto na Republika Makedonija (29 juni 2012); Brifing so novinari (29 juni 2012) Priem po povod 236 godini od nezavisnost na SAD (3 juli 2012); Balkanski festival na narodni igri i ora - Ohrid (6 juli 2012); Obra}awe po povod zatvorawe na IPA proektot vo EU info centar (11 juli 2012); Sve~ena izjava na ~len na DIK g-|a Aneta Stefanovska (25 juli 2012); Redoven brifing so novinarite (27 juli 2012); Ve~era-iftar, ramazanski posti Demokratska partija na Turcite vo Makedonija (28 juli 2012); Odbele`uvawe na 2 avgust - Ilinden, Memorijalen centar Pelince - pokroviteli (2 avgust 2012); Prisustvo na sve~enosta po povod Den na ARM (kasarna Ilinden) (18 avgust 2012); Priem po povod 8 septemvri - Kristalna sala (7 septemvri 2012); Sve~ena akademija vo MOB po povod 8 septemvri i koncert na arena Filip II (8 septemvri 2012); Humanitarna akcija po povod odbele`uvaweto na tragi~nite nastani od 11 septemvri 2001 godina, vo pokrovitelstvo na ambasadata na SAD i Crven krst na Grad Skopje (10 septemvri 2012);

Page 106: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

106

Oficijalno pu{tawe vo upotreba na noviot kru`en tek vo \or~e Petrov (12 septemvri 2012); U~estvo na Konferencija - Diskusija po povod 15-ti septemvri, me|unarodniot den na Demokratijata, tema "Demokratijata i rodova ednakvost" (14 septemvri 2012); Priem po povod nacionalniot den na Republika Slova~ka (14 septemvri 2012); Intervju - snimawe dokumentaren film po povod 50 godini od formiraweto na Republi~kiot Sovet za bezbednost na soobra}ajot na pati{ta na Republika Makedonija (19 septemvri 2012); Treta sednica na Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Interparlamentarnata unija (25 septemvri 2012); Priem po povod 63-godi{nina od ustanotvoruvawe na Kina (27 septemvri 2012); Potpi{uvawe vo knigata na `alost vo ambasada na Hrvatska po povod smrtta na pretsedatelot na Hrvatski Sabor N.E. g. Boris [prem (3 oktomvri 2012); Sve~eno otvarawe na trgovskiot centar Skopje City Mall (3 oktomvri 2012); Priem na Izve{tajot za napredok na Republika Makedonija za 2011 godina od Evropska komisija (10 oktomvri 2012); Sve~ena akademija po povod odbele`uvaweto na dr`avniot praznik 11 Oktomvri - den na narodnoto vostanie (10 oktomvri 2012); Obra}awe na PSRM po povod "15 godini od parlamentarnata dimenzija na PSJIE-minato,sega{nosta i evropskata idnina na regionot" i 7.sostanok na rabotnata grupa za parlamentarnata dimenzija na PSJIE (15 oktomvri 2012); Raboten sostanok so pretstavnicite od MTV, JPRD i SRD (15 oktomvri 2012); Ceremonijalno polo`uvawe na venec na Spomenikot na padnatite heroi (17 oktomvri 2012); Ve~era vo ~est na N.E d-r Laslo Kover pretsedatel na parlamentot na Ungarija (17 oktomvri 2012); Priem po povod nacionalniot den na Ungarija (18 oktomvri 2012); Raboten ru~ek so g. Aivo Orav (22 oktomvri 2012); Sve~ena akademija po povod den na VMRO - doma}in premierot g. Nikola Gruevski, MOB (23 oktomvri 2012); Priem po povod nacionalniot den na Avstrija (26 oktomvri 2012); Priem po povod 89-ta godi{nina od osnovaweto na Republika Turcija (29 oktomvri 2012); Sledewe na izbornite pretsedatelski rezultati vo Soedinetite amerikanski dr`avi vo ambasadata na SAD vo Republika Makedonija (7 noemvri 2012);

Page 107: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

107

Obra}awe po povod 10-godi{ninata od formiraweto na Dr`avnata komisija za spre~uvawe na korupcijata (12 noemvri 2012); Polo`uvawe na cve}e pred spomenikot na osloboditelite na Grad Skopje i pred spomenikot na general Mihajlo Apostolski (13 noemvri 2012); Obra}awe na Konferencija na MANU po povod 16 noemvri - Me|unaroden den na tolerancijata (16 noemvri 2012); Redoven mese~en brifing so novinarite (29 noemvri 2012); Obra}awe na Konferencija "Ulogata na politi~kite partii vo izborniot proces", vo organizacija na Misijata na OBSE vo Republika Makedonija (30 noemvri 2012); Intervju za MIA (6 dekemvri 2012); Priem po povod pro{talnata sredba so N.E g-|a Aleksandra Papadopulu, ambasador na Republika Grcija (6 dekemvri 2012); Ve~era vo rezidencijata na kineskata ambasada (13 dekemvri 2012); Sve~ena izjava na ~lenovite na Sudski sovet (Jelica Krstevska, sudija na Vrhoven sud na Republika Makedonija; Vlatko Samarxiski, sudija na Apelacionen sud Skopje; Aleksandra Zafirovska, sudija na Osnoven sud Tetovo, Pretsedatel na Sudski sovet na Republika Makedonija; Mirjanka Gocevska Stefanovska, sudija na Apelacionen sud [tip; Meri Dika Georgievska, sudija na Apelacionen sud Skopje (18 dekemvri 2012); Katoli~ki Bo`i} - Katoli~ka crkva, Isusovo srce (24 dekemvri 2012); Intervju za MIA (27 dekemvri 2012); Sve~ena izjava od strana na narodniot pravobranitel g. Ixet Memeti (28 dekemvri 2012); Rabotna sredba so diplomatskiot kor vo Republika Makedonija (28 dekemvri 2012); Sve~ena izjava na ~lenot na Sudski sovet g. Be}im Rexepi (31 dekemvri 2012); Novogodi{no obra}awe pred nacijata (31 dekemvri 2012); Koktel po povod Nova godina so slu`bata na Sobranie na Republika Makedonija (31 dekemvri 2012) Sveta bo`estvena liturgija po povod Bo`i} vo Soborniot hram „Sv. Kliment Ohridski" (7 januari 2013); Raboten ru~ek so ambasadori (8 januari 2013); Podgotvitelna sredba so novoizbraniot ambasador na Republika Makedonija vo Republika ^e{ka, g. Paskal Stoj~evski (8 januari 2013); Tradicionalen Bo`i}en koktel vo sve~enata sala na Soborniot hram (8 januari 2013);

Page 108: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

108

Ru~ek vo rezidencijata na Poglavarot na MPC, g.g. Stefan po povod imenden, praznik na Sv. prvoma~enik arhi|akonot Stefan (9 januari 2013); Potpi{uvawe na re{enie za raspi{uvawe na lokalnite izbori 2013 godina (11 januari 2013); Izjava za mediumi po povod raspi{uvawe na lokalni izbori 2013 godina (11 januari 2013); Odbele`uvawe na Vodici na `elezniot most vo Hrom, poseta na sv. Apostol Pavle (19 januari 2013); Sve~ena izjava na zamenik na ministerot za ekonomija, g. Hristijan Delev (22 januari 2013); Rabotna ve~era vo restoranot „Stara ku}a" so pretstavnici od Ambasadata na [vajcarija (22 januari 2013); Davawe na sve~ena izjava na javniot obvinitel na Republika Makedonija g. Marko Zvrlevski (24 januari 2013); Sve~ena izjava na zamenik na ministerot vo Ministerstvo za vnatre{ni raboti, g. Zemri ]amili, zamenik na ministerot vo Ministerstvo za finansii, g. Ardian Xeladini i zamenik na ministerot vo Ministerstvo za transport i vrski, g. Xeqaq Bajrami (18 fevruari 2013); Obra}awe po povod pokrovitelstvoto na 50. Mavrovski memorijal vo nordisko skijawe (1 mart 2013); Rabotna sredba so direktorot na USAID, g. Robert Vurc (18 mart 2013); Prisustvo na Veligdenska misa po povod Katoli~ki veligden vo crkvata Presveto srce Isusovo (30 mart 2013). Potpi{uvawe vo knigata na `alost po povod smrtta na porane{niot premier na Obedinetoto Kralstvo, baronesata Margaret Ta~er (10 april 2013); Obra}awe na regionalnata Konferencija na IPS stipendisti - 2013 godina (12 april 2013); Davawe na sve~ena izjava na ~lenot na Dr`avna komisija za spre~uvawe na korupcija, g. \or|i Slamkov i ~lenot na Sovetot na javni obviniteli na Republika Makedonija, g. Dilaver Bekte{i (12 april 2013); Sredba so g. Johan Tar~ulovski (12 april 2013); Prisustvo na ceremonijalen pogreb na porane{niot premier na Obedinetoto Kralstvo, baronesata Margaret Ta~er, Katedrala sv. Pavle, London - Anglija (16 do 17 april 2013); Intervju vo vestite vo 19 ~asot na TV Sitel (24 april 2013); Veligdenski duhoven koncert vo Univerzalna sala (manastir Sv. Jovan Bigorski) (24 april 2013);

Page 109: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

109

Fotografirawe so decata od JU detski kulturen centar - Karpo{ po povod izdavawe na Monografijata 65 godini DKC „Karpo{" (26 april 2013); Rabotna ve~era vo rezidencijata na Ambasadata na [vajcarija (26 april 2013); Prisustvo na sve~enata Voskresna liturgija vo sv. Pantelejmon na Plao{nik, Ohrid (4 maj 2013); Sve~eno otvorawe na novoizgradeniot objekt „Porta Vev~ani", op{tina Vev~ani (5 maj 2013); Priem - ve~era po povod Tretata svetska konferencija za me|ureligiski i me|ucivilizaciski dijalog (10 maj 2013); Rabotna sredba so glavniot dr`aven revizor, g-|a Tawa Tanevska (20 maj 2013); Sve~ena izjava na zamenik na ministerot za lokalna samouprava, g. \or|ija Sajkoski (29 maj 2013); Dodeluvawe na blagodarnici na vrabotenite vo Slu`bata na Sobranieto koi u~estvuvaa vo organiziraweto na Konferencijata na pretsedateli na parlamenti na PSJIE vo Ohrid (14 juni 2013); Prisustvo na opeloto po povod smrtta na vladikata polo{ko-kumanovski Kiril vo Soborniot hram "Sv. Kliment Ohridski" (14 juni 2013); Sve~ena proslava po povod rodendenot na VMRO-DPMNE vo "Muzejot na Makedonskata borba za dr`avnost i samostojnost" (14 juni 2013); Davawe na sve~ena izjava na Be}ir [aini, ~len na Sudskiot sovet na RM (20 juni 2013); Sredba so glavniot dr`aven revizor Tawa Tanevska (27 juni 2013); Obra}awe na otvoraweto na 52. izdanie na Balkanskiot festival na narodni igri i pesni (06 juli 2013); Sredba so noviot izvr{en direktor na Holandskata konstituenca na Svetskata banka, g. Frank Himskerk (10 juli 2013); Polo`uvawe cve}e pred spomenikot na `rtvite od zemjotresot vo 1963 god. i prisustvo na koncert na plo{tad Makedonija po povod 50-godi{ninata od zemjotresot (26 juli 2013); Prisustvo na sve~ena Iftar ve~era vo hotel Aleksandar Palas na pokana na Demokratskata partija na Turcite na Makedonija (28 juli 2013); Davawe na sve~ena izjava na zamenicite na narodniot pravobranitel na Republika Makedonija (31 juli 2013). Obra}awe po povod 2-ri avgust - Denot na Republikata i polo`uvawe na sve`o cve}e pred spomenikot na ASNOM, Nikola Karev i Metodija Andonov ^ento (2 avgust 2013); Prisustvo na centralnata proslava po povod odbele`uvawe na Denot na Armijata na RM (18 avgust 2013);

Page 110: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

110

Sredba so @an [arl Liperto pretsedatel na Parlamentot na Federacijata Valonija-Brisel (27 avgust 2013); Obra}awe na sve~eniot priem - koktel po povod 8-mi Septemvri - Denot na nezavisnost na Republika Makedonija vo Kristalnata sala vo Sobranie na Republika Makedonija (7 septemvri 2013); Polagawe sve`o cve}e na Spomenikot na padnatite heroi za Makedonija po povod 8-mi Septemvri - Denot na nezavisnost na Republika Makedonija (8 septemvri 2013); Prisustvo na sve~enata akademija vo Makedonskata opera i balet po povod sve~enoto odbele`uvawe na praznikot 8-mi Septemvri (8 septemvri 2013); Pretsedavawe so ~etvrtata sednica na Delegacijata na Sobranieto na RM vo IPU (10 septemvri 2013); Prisustvo na humanitarnata akcija vo pridru`ba na koordinatorite na prateni~kite grupi vo Ambasadata na SAD vo Skopje (11 septemvri 2013); Obra}awe i prisustvo na izlo`bata na rakotvorbi vo Nacionalnata galerija na Makedonija "Mala stanica" po povod 20 godi{ninata od vospostavuvaweto na diplomatskite odnosi me|u Republika Makedonija i Narodna Republika Kina (12 septemvri 2013); Davawe na sve~ena izjava na novoizbranite ~lenovi na Sudskiot sovet na Republika Makedonija (27 septemvri 2013); Prisustvo na koktelot po povod jubilejot na Kanal 5 televizija vo restoranot Vodenica (2 oktomvri 2013); Polagawe sve`o cve}e na Spomenikot na padnatite heroi za Makedonija po povod 23 Oktomvri - Denot na makedonskata revolucionerna borba (23 oktomvri 2013); Prisustvo na dodeluvaweto na dr`avnata nagrada "23 Oktomvri" vo Kristalnata sala na Sobranie na RM (23 oktomvri 2013); Obra}awe na sve~enata akademija po povod 23 Oktomvri - Denot na makedonskata revolucionerna borba vo noviot objekt na Makedonskiot naroden teatar i koktel vo Muzejot na makedonskata borba (23 oktomvri 2013); Davawe na sve~ena izjava na novoizbraniot pretsedatel na Dr`avnata izborna komisija na Republika Makedonija, g. Nikola Rilkoski (22 noemvri 2013); Sredba so Vera Jovanovska - Tipko, ambasador vo Ambasadata na RM vo Republika Srbija (29 noemvri 2013); Otvorawe na izlo`bata po povod jubilej na Osten, bienale na nagradeni avtori vo izlo`beniot prostor na MANU (5 dekemvri 2013); Prisustvo na prvata pretstava vo noviot teatar (7 dekemvri 2013); Prisustvo na dodeluvaweto na Dr`avnata nagrada "Sv. Kliment Ohridski" vo Sve~ena sala na Sobranieto na Republika Makedonija (8 dekemvri 2013);

Page 111: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

111

Davawe na sve~ena izjava na novoizbraniot ~len na Sudskiot sovet na Republika Makedonija, g-|a Violeta Bogojeska (24 dekemvri 2013); Prisustvo na Liturgijata po povod katoli~kiot Bo`i} vo Katoli~kata crkva (24 dekemvri 2013); Godi{en raboten sostanok so {efovite na diplomatsko-konzularnite pretstavni{tva i misii na Republika Makedonija vo stranstvo (Ambasadorski sovet) vo MNR (27 dekemvri 2013); Obra}awe pred vrabotenite vo Slu`bata na Sobranieto po povod pretstojnite praznici (31 dekemvri 2013); Prisustvo na Svetata Bo`estvena Liturgija po povod Bo`i} vo Soboren hram „Sveti Kliment Ohridski" (7 januari 2014); Tradicionalen bo`i}en ru~ek i imenden kaj poglavarot na Makedonskata Pravoslavna Crkva – Ohridska Arhiepiskopija, Arhiepiskop Ohridski i Makedonski g. g. Stefan vo rezidencijata na Arhiepiskopot (9 januari 2014); Snimawe za dokumentaren film so Lavirint produkcija (15 januari 2014); Intervju za MIA (29 januari 2014); Potpi{uvawe na Re{enieto za raspi{uvawe na izbor za Pretsedatel na Republika Makedonija i izjava za mediumi (1 fevruari 2014); Davawe na sve~ena izjava na novoizbraniot ~len na Sudskiot sovet na Republika Makedonija (4 fevruari 2014); Sredba so pretstavnici na sredstvata za javno informirawe so cel zapoznavawe so sodr`inata na Godi{niot izve{taj za rabotata na Sobranieto na Republika Makedonija za 2013 godina (5 fevruari 2014); Sredba so g. Stojan Andov (6 fevruari 2014); Sredba so godine{nite stipendisti od Republika Makedonija predvodeni od ambasadorot na SR Germanija, g-|a Gudrun [tajnaker, kako pokrovitel na Programata – Me|unarodna parlamentarna stipendija (IPS) na germanskiot Bundestag (17 fevruari 2014); Obra}awe na Komemorativnata akademija po povod odbele`uvaweto na 10. godi{ninata od zaginuvaweto na Pretsedatelot na Republika Makedonija, g. Boris Trajkovski, vo noviot teatar (25 fevruari 2014); Sredba so g. Peter Vanhut (26 fevruari 2014); Polo`uvawe venec sve`o cve}e na grobot na zaginatiot pretsedatel Boris Trajkovski, na Alejata na velikanite, grobi{ta Butel (26 fevruari 2014); Sredba so g. Xejms Perdju (27 fevruari 2014) i Potpi{uvawe na Re{enieto za raspi{uvawe predvremeni parlamentarni izbori i izjava za mediumi (6 mart 2014).

Page 112: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

112

6.2. POTPRETSEDATELI Sobranieto na Republika

Makedonija e pretstavni~ki organ na

gra|anite i nositel na zakonodavnata vlast

na Republikata.

Sobranieto na Republika

Makedonija od redot na pratenicite, pokraj

toa {to izbira pretsedatel so mnozinstvo

glasovi od vkupniot broj pratenici, izbira

i trojca potpretsedateli.

Po konstituiraweto na sedmiot

parlamentaren sostav izbrani se trojca

potpretsedateli i toa Svetlana

Jakimovska od VMRO-DPMNE, Suzana Saliu

od DUI i Jani Makraduli od SDSM.

Potpretsedatelite na Sobranieto

na Republika Makedonija realiziraa golem

broj na aktivnosti koi{to se sostojat vo

redovnoto u~estvo na sednicite na

pretsedatelstvoto na Sobranieto na

Republika Makedonija, koi se odr`uvaat

edna{ nedelno kade{to se razgleduvaat

va`ni pra{awa svrzani za tekovnite

raboti na Sobranieto, me|unarodnite

aktivnosti, kako i pra{awa od op{t

karakter.

Vo spomenatiot period, kako

pratenici redovno i aktivno u~estvuvaa na

site plenarni sednici na Sobranieto na

Republika Makedonija.

Vo svojstvo na ~lenovi na razni

komisii vo Sobranieto na Republika

Makedonija kako potpretsedateli bea me|u

najaktivnite i redovno u~estvuvaa vo site

komisii.

Vo nivniot mandaten period,

potpretsedatelite zaedno so

pretsedatelot na Sobranieto na Republika

Makedonija realiziraa mnogubrojni sredbi

so pretstavnici na diplomatskite i

konzularnite pretstavni{tva, kako i

pretstavnici na institucii na stranskite

zemji i me|unarodnite organizacii vo

Republika Makedonija

Potpretsedatel Svetlana Jakimovska

Potpretsedatelkata Svetlana Jakimovska doa|a od redovite na partijata VMRO-

DPMNE i na ovaa funkcija e izbrana po vtor pat na 12 juli 2012 godina.

Potpretsedatelkata na Sobranieto na Republika Makedonija ima realizirano golem

broj aktivnosti preku redovno u~estvo na sednicite na pretsedatelstvoto koi se odr`uvaat

edna{ nedelno i na koi se razgleduvaat pra{awa povrzani so tekovnite raboti na Sobranieto,

me|unarodnite aktivnosti i pra{awa od op{t karakter.

Vo periodot na celiot mandat potpretsedatelkata redovno u~estvuvala na site

plenarni sednici, a po potreba i go zamenuva pretsedatelot i rakovodi so plenarnite sednici

na Sobranieto.

Potpretsedatelkata Jakimovska e pretsedatel na Upravuva~kiot sovet na

Parlamentarniot institut kako i na Verifikacionata komisija, dodeka vo Komisijata za

politi~ki sistem i odnosi me|u zaednicite e zamenik pretsedatel.

Page 113: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

113

Vo ovoj period kako ~len aktivno u~estvuvala vo rabotata na Komisijata za pra{awa na

izborite i imenuvawata i Zakonodavno-pravnata komisija.

Aktiven ~len e vo prateni~kite grupi na Sobranieto na Republika Makedonija za

sorabotka so Parlamentot na Republika Polska i Parlamentot na Republika Slovenija, kako i

pretsedatel na prateni~kata grupa za sorabotka so Parlamentot na Republika Finska.

Taa redovno u~estvuva na Javnite i Nadzornite raspravi {to gi organiziraat

Komisiite vo Sobranieto na Republika Makedonija.

Potpretsedatelkata Jakimovska aktivno pridonesuva vo ostvaruvaweto na misijata i

dostignuvawata na Klubot na prateni~ki preku svoe redovno u~estvo na sostanocite.

1. U~estvo vo rabotata na rabotnite tela na Sobranieto na Republika Makedonija i

prateni~kite grupi za bilateralna sorabotka kako i drugi aktivnosti vo ramkite na

Sobranieto na RM

• Potpretsedatelkata ostvari sredba so stipendistite od IPS programata za 2011 godina po

nivniot prestoj vo Germanskiot Bundestag (8 noemvri 2011);

• Potpretsedatelkata Jakimovska prisustvuva{e na sobraniskite sednici ~ie obra}awe

imaa pretsedatelot na Sobranieto na Republika Albanija g-|a Jozefina ^oba Topali,

pretsedatelot na Golemoto Nacionalno Sobranie na Republika Turcija N.E. g. Xemil ^i~ek,

pretsedatelot na Nacionalniot sovet na Republika Avstrija g-|a Barbara Pramer,

Generalniot sekretar na Obidenitite nacii gospodin Ban Ki Mun i redovnoto godi{no

obra}awe na pretsedatelot na Republika Makedonija N.E. g. \or|e Ivanov vo 2012 godina;

• Ostvarena sredba so trojcata korisnici na Me|unarodnata parlamentarna stipendija za vo

Germanskiot Bundestag i evaluacija na programata za Me|unarodna parlametarna

stipendija (16 fevruari 2012);

• Potpretsedatelkata Jakimovska prisustvuva{e na sobraniskite sednici ~ie obra}awe

imaa pretsedatelot na Parlamentarnoto sobranie na Sovetot na Evropa, gospodin @an

Klod Miwon, spikerot na Senatot na Kanada Po~ituvaniot gospodin Noel Kinsela, Lord

Spikerot na Gorniot Dom na Parlamentot na Obedinetoto Kralstvo na Velika Britanija i

Severna Irska Baronesa D'Suza, kako i pretsedatelot na Republika Makedonija d-r \or|e

Ivanov;

• Ostvarena sredba so korisnicite na Me|unarodnata parlamentarna stipendija za vo

Germanskiot Bundestag i evaluacija na programata za Me|unarodna parlamentarna

stipendija (27 fevruari 2013);

• Ostvarena sredba so grupa od 20 istaknati univerzitetski profesori od Germanija i 15

~lenovi na zdru`enieto IPS Alumni Makedonija (18 septemvri 2013);

• Vo imeto na pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija g. Trajko Veqanoski,

potpretsedatelkata Jakimovska, go otvori seminarot na tema: "Otvoren parlament:

transparentnost na parlamentarnite aktivnosti". Seminarot se realizira vo ramkite na

pove}egodi{nata i kontinuirana sorabotka na Sobranieto na Republika Makedonija so

Evropskiot parlament (23 i 24 septemvri 2013) i

Page 114: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

114

• Potpretsedatelkata Jakimovska go ostvari tretiot sostanok na Sovetodavniot odbor na

Parlamentarniot institut so pretstavnici od parlamentite na [vajcarija, ^e{ka i

Slova~ka, pretstavnici od Agencijata na Soedinetite Amerikanski Dr`avi za me|unaroden

razvoj (USAID), Britanskata ambasada vo Skopje, Delegacijata na EU, [vajcarskata agencija

za razvoj i sorabotka (SDC) i Nacionalniot demokratski institut (NDI)

(24 fevruari 2014).

2. Sredbi so ambasadori i drugi dipolomatski pretstavnici

• Potpretsedatelkata, zaedno so pretsedatelot, potpretsedatelite i koordinatorite na

prateni~kite grupi, ostvari sredba so Stefano Sanino, direktor na Generalniot

direktorat za pro{iruvawe (27 juli 2011);

• Potpretsedatelkata Jakimovska ja pre~eka i isprati Delegacijata na Se-kineskiot

Naroden Kongres na Aerodromot Aleksandar Veliki vo Skopje (15 i 18 septemvri 2011);

• Prisustvo na oficijalnoto potpi{uvawe na Memorandumot za sorabotka me|u

pretsedatelot na Sobranie na Republika Makedonija, Britanskata ambasada vo Skopje i

Vestminster fondacijata za demokratija (20 septemvri 2011);

• Sredba so Fransis Miko i Bil Robertson, konsultanti od Demokratskoto partnerstvo

na Kongresot na SAD (19 septemvri 2011);

• Po povod 63 godi{ninata od nezavisnosta na Dr`avata Izrael, potpretsedatelkata

Svetlana Jakimovska prisustvuva{e na koncertot vo Makedonskata opera i balet vo

organizacija na Izraelskiot ambasador N.E. g. Dejvid Koen, negovata sopruga g-|a Koen i

po~esniot konzul g. Viktor Mizrahi (21 septemvri 2011);

• Potpretsedatelkata ostvari raboten pojadok so g. Kurt Kunc, zamenik Generalen

direktor na [vajcarskata agencija za razvoj i sorabotka (SDC) i Rakovoditel na

sektorot za sorabotka so Isto~na Evropa (23 septemvri 2011);

• Po povod 62 godi{ninata od osnovaweto na Narodna Republika Kina,

potpretsedatelkata Svetlana Jakimovska prisustvuva{e na sve~en priem organiziran

od strana na kineskiot ambasador N.E. g. Cui @ivei i negovata sopruga g-|a Ceng Minli

(28 septemvri 2011);

• Prisustvo na priem po povod germanskoto obedinuvawe organiziran od N.E. g-|a Gudrun

[tajnaker (4 oktomvri 2011);

• Po povod izbornata postapka za Me|unarodnata parlamentarna stipendija 2011 godina,

potpretsedatelkata Jakimovska prisustvuva{e na koktel priem organiziran od

pretsedatelot na izbornata komisija g. Aleksandar Urlih, pratenik vo Germanskiot

Bundestag (6 oktomvri 2011);

• Potpretsedatelkata ostvari sredba so Komisijata za izbor na stipendisti za IPS

programata za 2012 godina od SR Germanija (7 oktomvri 2011);

• Potpretsedatelkata Svetlana Jakimovska prisustvuva{e na sve~ena ve~era

organizirana od pretsedatelot na RM N.E. d-r \or|e Ivanov, a po povod oficijalnata

Page 115: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

115

poseta na Republika Makedonija na Negovoto Viso~estvo [eikot Hamad bin Kalifa al

Tani, Emir na Dr`avata Katar (17 oktomvri 2011);

• Protokolaren priem na N.E. g. Juha Otman, vonreden i opolnomo{ten ambasador na

Republika Finska za Republika Makedonija (21 oktomvri 2011 godina);

• Ostvarena sredba so germansko - jugoisto~na parlamentarna grupa na Germanskiot

Bundestag predvodena od g. Peter Vajs (1 noemvri 2011);

• Potpretsedatelkata zaedno so pretsedatelot, potpretsedatelite i koordinatorite na

prateni~kite grupi na Sobranieto na Republika Makedonija, ostvarija studiska poseta

na Parlamentite vo Velika Britanija - London i Edinburg

(od 27 oktomvri do 3 noemvri 2011);

• Raboten ru~ek - seminar za strate{ko planirawe na Klubot na prateni~ki na

Sobranieto na Republika Makedonija, organiziran za `enite prateni~ki od Sobranieto

na Republika Makedonija so g-|a Keti Alen, pretsedatel/sopstvenik na Konek{n grup, vo

organizacija na NDI (12 dekemvri 2011);

• Raboten ru~ek - seminar za istra`uvaweto i uslugite za obezbeduvawe na informacii

za pratenicite, organiziran za site pratenici od Sobranieto na Republika Makedonija

so g-|a Valeri Hajtsuzen, istra`uva~ i analiti~ar vo Istra`uva~kata slu`ba na

Kongresot na SAD, vo organizacija na NDI so poddr{ka na USAID, Demokratskoto

partnerstvo na Kongresot na SAD i SDC (13 dekemvri 2011);

• Raboten ru~ek - seminar za nadzornite raspravi, organiziran za site pratenici od

Sobranieto na Republika Makedonija so g. Stanislav Caletka od Parlamentarniot

institut vo Parlamentot na Republika ^e{ka, vo organizacija na NDI so poddr{ka na

USAID, Demokratskoto partnerstvo na Kongresot na SAD i SDC (19 dekemvri 2011);

• Aktivno u~estvuva{e na rabotniot sostanok na sredbata so Delegacijata na

Zkonodavnopravnata komisija na Narodnoto sobranie na Republika Srbija vo

Sobranieto na Republika Makedonija (22 dekemvri 2011);

• Ostvarena rabotna poseta na Parlamentarniot institut i Parlamentarnata biblioteka

na Parlamentot na Republika ^e{ka (od 16 do18 januari 2012);

• Sredba so Delegacija od Slova~kata Republika predvodena od g. Jozef Mihal, zamenik

premier i minister za turd, socijalni pra{awa i semejstvo (24 januari 2012);

• Raboten ru~ek - seminar vo vrska so praksata na buxetirawe za Senatot vo SAD vis-a-vis

Sobranieto na Republika Makedonija, organiziran od Nacionalniot demokratski

institut za me|unarodni raboti (NDI), so poddr{ka na USAID, Demokratskoto

partnerstvo na Kongresot na SAD i [vajcarskata agencija za razvoj i sorabotka (SDC)

(12 fevruari 2012);

• Ostvarena sredba so N.E. g. Boris [prem, pretsedatel na Hrvatskiot Sabor, vo ramki na

negovata oficijalna poseta na Republika Makedonija (od 27 do 29 mart 2012);

• Prisustvo na oficijalnata ve~era organizirana od vicepremierot na Vladata na

Republika Makedonija zadol`en za evropski pra{awa g-|a Teuta Arifi, vo ~est na

pretsedatelot na Sobranieto na Republika Albanija g-|a Jozefina ^oba Topali

(3 april 2012);

Page 116: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

116

• Sredba so Kongresnata Delegacija (CODEL) vo vrska so misijata na Demokratskoto

partnerstvo na Kongresot (5 i 6 april 2012);

• Ostvaren raboten doru~ek so ~lenovite na Upravuva~kiot sovet na Parlamentarniot

institut, Nacionalniot demokratski institut (NDI) i [vajcarskata agencija za razvoj i

sorabotka (SDC) (26 april 2012);

• Sredba so Monitoring komisijata na PS na SE i za post-monitoring dijalog so

Republika Makedonija (8 maj 2012);

• Ostvarena sredba so N.E. g-|a Barbara Pramer, pretsedatel na Nacionalniot Sovet na

Republika Avstrija, vo ramki na nejzinata oficijalna poseta na Republika Makedonija

(23 do 25 maj 2012);

• Potpretsedatelkata Jakimovska prisustvuva{e na priem po povod Nacionalniot den na

Rusija, organiziran od Ambasadorot na Ruskata Federacija vo Republika Makedonija

N.E. g. Oleg [~erbak i negovata sopruga Larisa [~erbak (8 juni 2012);

• Ostvarena sredba so pretstavnici na Germanskiot Bundestag, germanskiot pratenik g-|a

Maria Fleksbart, ~lenovite na Komisijata za izbor na stipendisti za IPS-programata

od Sojuzna Republika Germanija g-|a Gabriela Vendorf i g.Randolf Kriger,

ambasadorot na Sojuzna Republika Germanija vo Republika Makedonija, N.E. Gudrin

[tajnaker i sovetnikot za kulturna sorabotka g-|a Katerina Nauman (1 oktomvri 2012);

• Delegacija od Sobranieto na Republika Makedonija predvodena od potpretsedatelkata

Jakimovska prisustvuvaa na pogreb na pretsedatelot na Hrvatskiot Sabor N.E. g. Boris

[prem (4 oktomvri 2012);

• Ostvarena rabotna ve~era so N.E. Dr Laslo Kover, pretsedatel na Parlamentot na

Ungarija, organizirana od N.E. g. Trajko Veqanoski, pretsedatel na Sobranieto na

Republika Makedonija (17 oktomvri 2012);

• Potpretsedatelkata na Sobranieto na Republika Makedonija g-|a Svetlana Jakimovska,

ostvari sredba so stipendistite na Me|unarodnata stipendija (IPS) na germanskiot

Bundestag. Na sredbata prisustvuva{e N.E. Gudrin [tajnaker, pretsedatelot na

Prateni~kata grupa za sorabotka so Parlamentot so Sojuzna Republika Germanija g.

Antonio Milo{oski i stipendistite Andrea Jovevski i Elena Mitrevska (18 fevruari

2013);

• Prisustvo na ve~era po povod posetata na g-|a Brigit Hagman (Rakovoditel na

Oddelenieto za Zapaden Balkan SDC vo Skopje, organizirano od {vajcarskiot

ambasadorot Stefano Lazaroto (20 mart 2013);

• Sredba so Delegacija na Komisijata za civilna dimenzija na bezbednosta,

Parlamentarno Sobranie na NATO na Republika Makedonija (22 april 2013);

• U~estvo na sostanok so Ekspertskiot tim na GREKO (Grupa na dr`avi protiv korupcija)

na Sovetot na Evropa vo Republika Makedonija, odnosno ~etvrt evaluacionen krug

"Prevencija na korupcijata kaj ~lenovite na Parlamentot, sudiite i obvinitelite"

(14 maj 2013);

Page 117: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

117

• Prisustvo na ve~era vo Germanskata rezidencija organizirana od N.E. Gudrin

[tajnaker, ambasador na Sojuzna Republika Germanija vo Republika Makedonija

(29 maj 2013);

• Po povod Nacionalniot den na Republika Hrvatska, Denot na vooru`enite sili kako i

pristapuvaweto na Republika Hrvatska vo Evropskata unija, potpretsedatelkata

prisustvuva{e na priem organiziran od strana na N.E Zlatko Kramari},ambasador na

Republika Hrvatska vo Republika Makedonija i Ata{e za odbrana na Republika

Hrvatska polkovnik Ivica Mate{i} (1 juli 2013);

• Potpretsedatelkata Jakimovska ostvari sredba so po~ituvaniot g. Noel Kinsela,

spiker na Senatot na Kanada i be{e vo postojana pridru`ba vo ramkite na negovata

oficijalna poseta na Republika Makedonija (6 septemvri 2013);

• Po povod odbele`uvaweto na 20-godi{ninata od vospostavuvaweto na diplomatskite

odnosi me|u Republika Makedonija i Narodna Republika Kina, potpretsedatelkata

Jakimovska zaedno so Sobraniska delegacija prisustvuvaa na izlo`ba na eksponati na

rakotvorbi na devojkite od malcinstvoto ^iang vo regionot Ven~uan organizirana od

ambasadorot na Narodna Republika Kina (12 septemvri 2013);

• Potpretsedatelkata Jakimovska ostvari sredba so Lord spikerot na Gorniot Dom na

Parlamentot na Obedinetoto Kralstvo na Velika Britanija i Severna Irska Baronesa

D'Suza i be{e vo postojana pridru`ba vo ramkite na nejzinata oficijalna poseta na

Republika Makedonija (24 do 27 septemvri 2013);

• Po povod denot na germanskoto edinstvo i 20-godi{niot jubilej na germansko-

makedonskite odnosi, potpretsedatelkata Jakimovska prisustvuva{e na priem

organizirana od ambasadorot na Sojuzna Republika Germanija N.E. g-|a Gudrin [tajnaker

(3 oktomvri 2013);

• Potpretsedatelkata Jakimovska ostvari sredba so g-n Je` Venderlih, potpretsedatel

na Sejmot na Republika Polska i be{e vo postojana pridru`ba vo ramki na negovata

oficijalna poseta na Republika Makedonija (16 oktomvri 2013) i

• Potpretsedatelkata Jakimovska go ostvari tretiot sostanok na Sovetodavniot odbor

na Parlamentarniot institut so pretstavnici od parlamentite na [vajcarija, Чe{ka i

Slova~ka, pretstavnici od Agencijata na Soedinetite Amerikanski Dr`avi za

me|unaroden razvoj (USAID), Britanskata ambasada vo Skopje, Delegacijata na EU,

[vajcarskata agencija za razvoj i sorabotka (SDC) i Nacionalniot Demokratski

Institut (NDI) (24 fevruari 2014).

3. U~estvo na konferencii i sve~enosti po povod zna~ajni datumi

• Ostvaren e raboten sostanok vo Vladata na Republika Makedonija na tema "Inkluzija

na Romite i Romite begalci" (26 juli 2011);

• Po povod odbele`uvaweto na dr`avniot praznik 2 Avgust - Ilinden,

potpretsedatelkata Jakimovska polo`i sve`o cve}e pred spomenikot na prviot

Page 118: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

118

pretsedatel na Prezidiumot na ASNOM, Metodija Andonov ^ento, od strana na

Sobranieto na Republika Makedonija na plo{tad "Makedonija" (2 avgust 2011);

• Po povod 2 Avgust - Ilinden, Denot na Republikata, potpretsedatelkata prisustvuva{e

na sve~enoto odbele`uvawe priredeno od N.E. g. Nikola Gruevski, pretsedatel na

Vladata na Republika Makedonija vo Memorijalniot centar Pelince (2 avgust 2011);

• Prisustvo na vra~uvawe na Dr`avnata nagrada "Majka Tereza" za 2011 godina od strana

na Odborot za dodeluvawe na Dr`avnata nagrada "Majka Tereza" vo sve~enata sala vo

Sobranieto na RM (16 avgust 2011);

• U~estvo na Nacionalna konferencija za Ohridskiot dogovor "Decentralizacijata i

multikulturalizmot vo Makedonija" vo organizacija na Vladata na Republika

Makedonija i Sekretarijatot za Implementacija na Ohridskiot Ramkoven Dogovor

(5 septemvri 2011);

• Prisustvo na sve~enoto otvorawe na noviot rekonstruiran aerodrom "Aleksandar

Veliki"- Skopje (6 septemvri 2011);

• Po povod sve~enoto odbele`uvawe na praznikot 8 Septemvri - Denot na nezavisnosta

na Republika Makedonija, potpretsedatelkata Jakimovska prisustvuva{e na sve~ena

akademija vo Makedonska opera i balet, organizirana od strana na pretsedatelot na

Republika Makedonija N.E. d-r \or|e Ivanov (7 septemvri 2011);

• Prisustvo na priem po povod odbele`uvaweto na 20-godi{ninata od nezavisnosta na

RM, organiziran od strana na pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija

N.E. g. Trajko Veqanoski, vo Kristalnata sala na Sobranieto na Republika Makedonija

(7 septemvri 2011);

• Prisustvo na Sve~enoto dodeluvawe na Orden "8 Septemvri" posmrtno na g. Jordan

Mijalkov, prviot minister za vnatre{ni raboti vo Vladata na Republika Makedonija,

od strana na pretsedatelot na Republika Makedonija N.E. d-r \or|e Ivanov (8

septemvri 2011);

• Potpretsedatelkata Jakimovska prisustvuva{e na Centralnata sve~ena manifestacija

po povod 20 godini od nezavisnosta na Republika Makedonija organizirana od strana na

Vladata na Republika Makedonija (8 septemvri 2011);

• Prisustvo na ceremonijata za sve~eno dodeluvawe na Orden "8 Septemvri" na g. Xon

Bitov od strana na Pretsedatelot na Republika Makedonija N.E. d-r \or|e Ivanov

(10 septemvri 2011);

• Prisustvo na sve~enoto dodeluvawe na "Medal za zaslugi za Makedonija" na ~lenovite

na Makedonskata ko{arkarska reprezentacija od strana na Pretsedatelot na Republika

Makedonija N.E. d-r \or|e Ivanov (20 septemvri 2011);

• Prisustvo na priem organiziran od strana na g. Avdija Pepi}, pretsedatel na SDA po

povod Denot na Bo{wacite (28 septemvri 2011);

• Prisustvo na sve~eno pu{tawe vo upotreba na dve teniski igrali{ta i ve{ta~ka karpa

vo naselbata Karpo{ od strana na Premierot na Republika Makedonija N.E. g. Nikola

Gruevski (4 oktomvri 2011);

Page 119: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

119

• Prisustvo na sve~en koktel po povod 13 godini postoewe na Kanal 5 Televizija

(4 oktomvri 2011);

• Prisustvo na sve~ena akademija vo Domot na ARM po povod 11 Oktomvri - denot na

narodnoto vostanie organizirana od pretsedatelot na RM N.E. d-r \or|e Ivanov

(10 oktomvri 2011);

• Prisustvo na vra~uvawe na Dr`avnata nagrada "11 Oktomvri" od strana na Odborot za

dodeluvawe na Dr`avnata nagrada "11 Oktomvri" vo Kristalna sala vo Sobranieto na

RM (11 oktomvri 2011);

• Prisustvo na vra~uvawe na Dr`avnata nagrada "23 Oktomvri" za 2011 godina od strana

na Odborot za dodeluvawe na Dr`avnata nagrada "23 Oktomvri" vo Kristalna sala vo

Sobranieto na Republika Makedonija (23 oktomvri 2011);

• Po povod 23 Oktomvri - Denot na makedonskata revolucionerna borba,

potpretsedatelkata prisustvuva{e na sve~ena akademija vo MOB organizirana od

pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija N.E. g. Trajko Veqanoski (23

oktomvri 2011);

• Po povod 23 Oktomvri - Denot na makedonskata revolucionerna borba,

potpretsedatelkata prisustvuva{e na priem vo Muzej na makedonskata borba za

dr`avnost i samostojnost - Muzej na VMRO i `rtvite na komunizmot organizirana od

pretsedatelot na Sobranie na Republika Makedonija N.E. g. Trajko Veqanoski (23

oktomvri 2011);

• Potpretsedatelkata Jakimovska prisustvuva{e na sve~enoto otvorawe na Prviot

sompozium na aku{erki so me|unarodno u~estvo pod mototo: “Pozicijata, perspektivata

i potrebata od aku{erki" (28 oktomvri 2011);

• Po povod odbele`uvaweto na 20-godi{ninata od donesuvaweto na prviot Ustav na

samostojna, suverena i nezavisna Makedonija, potpretsedatelkata prisustvuva{e na

koktelot organiziran od pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija N.E. g.

Trajko Veqanoski (17 noemvri 2011);

• Prisustvo na Sve~enata promocija na objektot "Porta Makedonija" od strana na

Premierot na Republika Makedonija N.E. g. Nikola Gruevski i Ministerstvoto za

kultura (6 januari 2012);

• Predvodnik na Sobraniska delegacija za polo`uvawe na venec sve`o cve}e na grobot

na porane{niot pretsedatel na Republika Makedonija g. Boris Trajkovski, po povod 8-

godi{ninata od negovoto zaginuvawe (26 fevruari 2012);

• Prisustvo na sve~enata proslava po povod odbele`uvaweto na 20 godini od

monetarnoto osamostojuvawe na Republika Makedonija (26 april 2012);

• Prisustvo na dodeluvaweto na Dr`avnata nagrada "Goce Del~ev" od strana na odborot

za dodeluvawe na Dr`avnata nagrada "Goce Del~ev" (4 maj 2012);

• Prisustvo na sve~ena akademija po povod \ur|ovden - partoniot praznik na op{tinata

Kisela Voda, organizirana od Op{tinata Kisela Voda (4 maj 2012);

Page 120: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

120

• Prisustvo na sve~ena akademija po povod 9 Maj - Den na Evropa, organizirana od

pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija N.E. g. Nikola Gruevski

(9 Maj 2012);

• Prisustvo na sve~eno otvorawe na manifestacijata Kulturno leto "Tri Kru{i 2012" vo

organizacija na Op{tina Kisela Voda (16 juni 2012);

• Obra}awe po povod odbele`uvaweto na 20 godini od osnovaweto na Komisijata za

hartii od vrednost na Republika Makedonija (19 juni 2012);

• Potpretsedatelkata Jakimovska sve~eno go otvori 42-riot Republi~ki festival na

narodni pesni i igri "Ilindenski denovi" - Bitola (27 juli 2012);

• Po povod 2 Avgust - Den na Republikata, delegacija na Sobranieto na Republika

Makedonija, predvodena od g-|a Svetlana Jakimovska, polo`i venec sve`o cve}e na

spomenikot na Metodija Andonov ^ento i na spomenikot na Prvoto zasedanie na ASNOM.

(2 avgust 2012);

• Prisustvo na proslava po povod odbele`uvawe na 11 godini od Ramkovniot Dogovor vo

Muzejot na sovremena umetnost Skopje (13 avgust 2012);

• Po povod 8 Septemvri - Den na nezavisnosta na Republika Makedonija,

potpretsedatelkata Jakimovska prisustvuva{e na sve~en priem organiziran od strana

na N.E. g. Trajko Veqanoski, pretsedatel na Sobranieto na Republika Makedonija

(7 septemvri 2012);

• Po povod sve~eno odbele`uvawe na praznikot 8 Septemvri - Den na nezavisnosta na

Republika Makedonija, potpretsedatelkata Jakimovska prisustvuva{e na sve~ena

akadamija vo Makedonska opera i balet (8 septemvri 2012);

• Po povod 15 Septemvri - Me|unaroden den na Demokratijata potpretsedatelkata

prisustvuva{e na konferencija "Demokratijata i rodovata ednakvost"

(14 septemvri 2012);

• U~estvo vo Javna rasprava na tema: ''Nacionalen akciski plan za implementacija na

Rezolucijata 1325 na Sovetot za bezbednost na ON" (26 septemvri 2012);

• Po povod 63-ta godi{nina od ustanovuvaweto na Narodna Republika Kina,

potpretsedatelkata prisustvuva{e na sve~en priem organiziran od Vonredniot i

Opolnomo{ten Ambasador na Narodna Republika Kina vo Republika Makedonija N.E.g-

din Cuj Xivei i g-|a Deng Minli (27 septemvri 2012);

• Obra}awe na potpretsedatelkata Jakimovska, po povod 50 godi{ninata od postoeweto

i rabotata na Republi~kiot sovet na bezbednost na soobra}ajot na pati{tata (RSBSP)

(10 oktomvri 2012);

• Po povod 11 Oktomvri - Den na narodnoto vostanie, potpretsedatelkata prisustvuva{e

na Sve~ena akademija vo Domot na ARM (10 oktomvri 2012);

• Po povod Nacionalen den na Ungarija, potpretsedatelkata prisustvuva{e na sve~ena

proslava organizirana od Ambasadorot na Ungarija (18 oktomvri 2012);

• Prisustvo na proslava po povod 9 godini od formiraweto na Demokratskite sili na

Romite (20 oktomvri 2012);

Page 121: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

121

• Prisustvo po povod pu{tawe vo upotreba na noviot objekt na Ministerstvoto za

nadvore{ni raboti na Republika Makedonija (23 oktomvri 2012);

• Po povod ''23 Oktomvri - Denot na makedonskata revolucionerna borba''

potpretsedatelkata prusustvuva{e na sve~ena akademija vo Makedonska opera i balet

(23 oktomvri 2012);

• Po povod odbele`uvaweto na ''23 Oktomvri - Denot na makedonskata revolucionerna

borba'' potpretsedatelkata prisustvuva{e na sve~ena promocija na Monografija za

muzejot na makedonskata borba za dr`avnost i samostojnost i filatelisti~ka izlo`ba

"Pisma do Makedonija" (23 oktomvri 2012);

• Po povod Nacionalniot praznik na Avstrija, potpretsedatelka prisustvuva{e na priem

organiziran od strana na Avstriskiot amabasador vo Makedonska opera i balet

(26 oktomvri 2012);

• Po povod 89-ta godi{nina od osnivaweto na Republika Turcija, potpretsedatelkata

prisustvuva{e na sve~en priem organiziran od strana na Ambasadorot na Republika

Turcija (29 oktomvri 2012);

• Prisustvo na odbele`uvaweto po povod 10 godini od osnovawe i rabotewe na

Dr`avnata komisija za spre~uvawe na korupcija (12 noemvri 2012);

• Obra}awe na Me|unarodna Konferencija za proektot "`enite vo ruralniot razvoj, "see

world" (24 noemvri 2012);

• Prisustvo na sve~ena akademija po povod sve~eno odbele`uvawe na dr`avniot praznik

8 Dekemvri - Sv. Kliment Ohridski organizirano od pretsedatelot na Republika

Makedonija N.E. d-r \orge Ivanov (7 dekemvri 2012);

• Po povod 141 godina od ra|aweto na makedonskiot revolucioner Goce Del~ev,

delegacija na Sobranieto na Republika Makedonija, predvodena od potpretsedatelot

g-|a Svetlana Jakimovska, a vo sostav na g. Antonijo Milo{oski i g-|a Vladanka

Avirovi} polo`ija venci sve`o cveke na grobot na Goce Del~ev, crkva „Sveti Spas" i

na spomenikot na Goce Del~ev, plo{tad Makedonija (4 fevruari 2013);

• Po povod devet godini od smrtta na porane{niot makedonski pretsedatel Boris

Trajkovski, sobraniska delegacija predvodena od potpretsedatelkata Svetlana

Jakimovska polo`ija cve}e vo Alejata na velikanite na Gradskite grobi{ta

(26 fevruari 2013);

• Obra}awe po povod organizirawe na IPS alumni regionalnata konferencija 2013

"Nasledstvoto od IPS vo fokus: Preku aktivizam na zdru`enijata na me|unarodnata

parlamentarna stipendija do pogolemo u~estvo vo politi~kiot i op{testveniot `ivot

vo tatkovinata" (12 april 2013);

• Po povod 110 godini od smrtta na ideologot na makedonskata revolucionernata borba

Goce Del~ev, potpretsedatelkata be{e predvodnik na Sobraniska delegacija i polo`i

cve}e na grobot na Goce Del~ev vo crkvata „Sveti Spas" (4 maj 2013);

• Obra}awe na Panel diskusija "Vo partnerstvo so mediumite do op{testvo so nulta

tolerancija za semejno nasilstvo" (15 maj 2013);

Page 122: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

122

• Po povod 65 godini Detski kulturen centar „Karpo{", potpretsedatelkata

prisustvuva{e na promocija na Monografijata 65 godini DKC „Karpo{", kako i na

proekcijata na dokumentaren film za DKC „Karpo{", vo Muzejot na makedonskata borba

(6 juni 2013);

• Ostvaren raboten sostanok na tema „Predizvicite na rodovo odgovornoto buxetirawe

vo Republika Makedonija" vo organizacija na Ministerstvto za trud i socijalna

politika (11 juli 2013);

• Prisustvo na sve~eno pu{tawe vo upotreba na Parkot na branitelite vo naselba

Dra~evo (28 juli 2013);

• Po povod 2 Avgust - Den na Republikata, delegacija na Sobranieto na Republika

Makedonija polo`i venec sve`o cve}e na spomenikot na Metodija Andonov ^ento,

spomenikot na Nikola Karev, kako i na spomenikot na Prvoto zasedanie na ASNOM

(2 avgust 2013);

• Po povod 8 Septemvri - Den na nezavisnosta na Republika Makedonija,

potpretsedatelkata Jakimovska prisustvuva{e na priem organiziran od strana na N.E.

g. Trajko Veqanoski, pretsedatel na Sobranieto na Republika Makedonija

(7 septemvri 2013);

• Po povod sve~eno odbele`uvawe na praznikot 8 Septemvri - Denot na nezavisnosta na

Republika Makedonija, potpretsedatelkata Jakimovska prisustvuva{e na Sve~ena

akademija organizirana od pretsedatelot na Republika Makedonija N.E. d-r \or|e

Ivanov (8 septemvri 2013);

• Prisustvo na prviot istoriski Sahara balkanski miroven festival i miroven samit

organiziran od g. Subrata Roj (2 oktomvri 2013);

• Potpretsedatelkata Jakimovska kako predvodnik na Sobraniska delegacija, polo`i

sve`o cve}e pred spomenicite na M.A. ^ento i ASNOM (11 oktomvri 2013);

• Prisustvo na dodeluvaweto na dr`avnata nagrada „11 Oktomvri" od strana na odborot

za dodeluvawe na dr`avnata nagrada „11 Oktomvri" (11 oktomvri 2013);

• Po povod odbele`uvaweto na praznikot 11 Oktomvri - Denot na narodnoto vostanie,

potpretsedatelkata Jakimovska prisustvuva{e na Sve~ena akademija organizirana od

pretsedatelot na Republika Makedonija N.E. d-r \or|e Ivanov (11 Oktomvri 2013);

• Prisustvo na dodeluvaweto na dr`avnata nagrada „23 Oktomvri" od strana na odborot

za dodeluvawe na dr`avnata nagrada „23 Oktomvri" (23 oktomvri 2013);

• Po povod 23 Oktomvri - Denot na makedonskata revolucionerna borba,

potpretsedatelkata Jakimovska prisustvuva{e na Sve~ena akademija organizirana od

pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija N.E. g. Trajko Veqanoski

(23 oktomvri 2013);

• Prisustvo na dodeluvaweto na dr`avnata nagrada „Sv. Kliment Ohridski" od strana na

odborot za dodeluvawe na dr`avnata nagrada „Sv. Kliment Ohridski"

(8 dekemvri 2013);

• Po povod odbele`uvaweto na 10-godi{ninata od zaginuvaweto na pretsedatelot na

Republika Makedonija, Boris Trajkovski, potpretsedatelkata Jakimovska

Page 123: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

123

prisustvuva{e na Komemorativna akademija na koja svoe obra}awe ima{e

pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija g. Trajko Veqanoski

(25 fevruari 2014);

• Po povod desetgodi{ninata od zaginuvaweto na pretsedatelot na Republika

Makedonija Boris Trajkovski, sobraniska delegacija predvodena od potpretsedatelkata

Svetlana Jakimovska polo`i sve`o cve}e vo alejata na velikanite na Gradskite

grobi{ta (26 fevruari 2014);

• Potpretsedatelkata Jakimovska ima{e svoe obra}awe i go proglasi za otvoren 51-ot

Mavrovski memorijal (28 fevruari 2014) i

• Nadvor od anga`manite vo Sobranieto na Republika Makedonija, potpretsedatelkata

Svetlana Jakimovska redovno u~estvuva na manifestacii organizirani od Vladata,

Lokalnata samouprava, Gradot Skopje kako i mati~nata partija VMRO-DPMNE.

Potpretsedatel Suzana Saliu

Suzana Saliu, doa|a od redovite na Demokratskata unija za integracija (DUI).

Na parlamentarnite izbori vo 2011 se kandidira za pratenik vo izbornata edinica broj

1 i na 25 juni 2011 e izbrana za pratenik vo Sobranieto na Republika Makedonija od redovite

na Demokratskata unija za integracija (DUI).

Na sednicata na Sobranieto na Republika Makedonija odr`ana na 12 juli 2011 godina, e

izbrana za potpretsedatel na Sobranieto na Republika Makedonija.

Kako Potpretsedatel na Sobranieto na Republika Makedonija ima realizirano golem

broj aktivnosti koi se sostojat vo redovno u~estvo na sednicite na Sobranieto na Republika

Makedonija, vo koi se razgleduvaat golem broj pra{awa svrzani za redovnite raboti na

Sobranieto, me|unarodni aktivnosti, pra{awa od op{t karakter kako i redovni koordinativni

sredbi na Sobranieto na Republika Makedonija.

Od redovnite raboti vo Sobranieto na Republika Makedonija, ima ostvareno golem broj

aktivnosti kako pretsedatel na Buxetskiot sovet na Sobranieto na Republika Makedonija, i

kako ~len vo nekolku komisii i toa: Zakonodavno-pravna komisija, Komisija za ustavni

pra{awa, postojana anketna komisija za za{tita na slobodite i pravata na gra|aninot,

Nacionalen sovet za evrointegracii kako i na Komisijata za politi~ki sistem i odnosi me|u

zaednicite kako zamenik ~len.

Osven redovnite raboti vo Sobranieto na Republika Makedonija, g-|a Suzana Saliu

ostvari mnogu sredbi so gra|ani, so stranski delegacii i drugi diplomatski pretstavnici,

u~estvuva{e na mnogu seminari i konferencii vo zemjata i vo stranstvo, istotaka u~estvuva{e

na pre~ek i ispra}awe na stranski delegacii, polo`uvawe cve}e po povod zna~ajni datumi za

Republika Makedonija.

Page 124: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

124

1. U~estvoto vo rabotata na rabotnitnite tela na Sobranieto na Republika Makedonija i

prateni~ki grupi za bilateralna sorabotka

• Redovno u~estvuva na site plenarni sednici na Sobranieto na Republika Makedonija,

• U~estvuva vo rabotata na Komisijata za pra{awa na izborite i imenuvawata i Komisija

za politi~ki sistem i odnosi me|u zaednicite, kako i na Komisijata za trud i socijalna

politika i Komisijata za evropski pra{awa vo svojstvo na zamenik ~len,

• ^len e na prateni~kata grupa na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka na

Parlamentot na Portugalskata Republika i na prateni~kata grupa na Sobranieto na

Republika Makedonija za sorabotka na Parlamentot na Sojuzna Republika Germanija.

• Pretsedatel e na Sovetot za Sobraniski kanal,

• U~estvuva na pove}e sredbi i priemi so ministerite i so Vladata na Republika

Makedonija, sredbi so koordinatori na drugi politi~ki partii vo Sobranieto na

Republika Makedonija, u~estvuva na dodeluvawe na priznanija i nagradi i dr.

• Ima mnogubrojni sredbi so stranki-gra|ani na Republika Makedonija.

1. Sredbi so ambasadori i drugi dipolomatski pretstavnici

• Potpretsedatelkata ostvari protokolarna sredba so N.E. Alijar Lebe Abdul Azeez,

vonreden i opolnomo{ten ambasador na Demokratska Socijalisti~ka Republika [ri

Lanka za Republika Makedonija (21 oktomvri 2011);

• Kako ~len na postojanata anketna komisija za za{tita na slobodite i pravata na

gra|aninot ostvari sredba so Delegacija na Kongresot na lokalni i regionalni vlasti

na Sovetot na Evropa, delegacijata be{e vo sostav: g-|a Andre Buhman koizvestitel od

Francija, g. Jens Volk i g-|a Sedef Canko~ak ~lenovi na Sekretarijatot na Kongresot;

• Vo svojstvo na Potpretsedatel na Sobranieto na Republika Makedonija go pre~eka

Pretsedatelot na Golemoto Nacionalno Sobranie na Republika Turcija g-din Xemil

^i~ek (17 maj 2012);

• Potpretsedatelkata Suzana Saliu ve~era{e so Barbara Pramer - Pretsedatel na

Nacionalen Sovet na Avstrija (24 maj 2012);

• Potpretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija, g-|a Suzana Saliu, ostvari

sredba so delegacija od op{tinata Tatlisu od Severen Kipar, vo ~ij sostav bea

gradona~alnikot na op{tinata, g. Hajri Or~an i pretsedatelot na Sovetot, g. Muzafer

Ajdin (19 oktomvri 2012);

• Po povod 100-godi{ninata od nezavisnosta na Republika Albanija so pokana od

Pretsedatelkata na Parlamentot na Republika Albanija g-|a Jozefina ^oba Topali,

Potpretsedatelkata Suzana Saliu u~estvuva{e na sve~enata sednica vo Parlamentot

organizirana od Jozefina Topali i na manifestacijata vo Valona kako i vo drugite

aktivnosti po povod 100-godi{ninata na nezavisnosta na Republika Albanija

(od 24 do 28 noemvri 2012);

Page 125: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

125

• Kako ~len na Postojanata anketna komisija za slobodite i pravata na gra|aninot g-|a

Suzana Saliu ostvari sredba so Delegacija na Potkomitetot za ~ovekovi prava vo

Evropskiot parlament, predvodena od g. Ri~ard Hovit (14 fevruari 2013);

• Potpretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija, g-|a Suzana Saliu, ostvari

sredba so delegacija od Komisijata za zdravstvo na ^e{kiot parlament predvodena od

g. Ale{ Rozto~il, zamenik pretsedatel na Komisijata za zdravstvo na ^e{kiot

parlament, pokraj ~lenovite na Komisijata za zdravstvo, vo pridru`ba na delegacijata

be{e i N.E. Miroslav Rame{, ambasador na Republika ^e{ka vo Republika Makedonija

(10 april 2013);

• U~estvo na seminar za nacionalno bezbednosni politiki vo Garmi{-Partenkirhen,

Germanija (23-26 april 2013);

• G-|a Suzana Saliu zaedno so delegacija, predvodena od pretsedatelot na Sobranieto na

Republika Makedonija, g. Trajko Veqanoski ima{e audiencija kaj noviot papa Francisk

vo Vatikan (maj 2013);

• Kako ~len na Zakonodavno-pravna komisija, g-|a Suzana Saliu u~estvuva{e na Tretata

me|unarodna konferencija na Zakonodavno-pravni komisii, organizirana od

Fondacijata IRZ, vo sorabotka so pretsedatelot na Komisijata za pravni pra{awa na

germanskiot Bundestag, koja se odr`i vo Berlin ( juli 2013);

• Vo svojstvo na Potpretsedatel na Sobranieto na Republika Makedonija i kako ~len na

Institutot "ALB-SHKENCA" u~estvuva{e na konferencijata organizirano od Institutot

"ALB-SHKENCA" {to se odr`i vo Tirana - Albanija (od 29 do 31 avgust 2013);

• Potpretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija g-|a Suzana Saliu, na

aerodromot "Aleksandar Veliki" go pre~eka po~ituvaniot g. Noel Kinsela, spiker na

Senatot na Kanada, koj be{e na oficijalna poseta na Republika Makedonija, isto taka

be{e prisutna i na ispra}aweto na delegacijata predvodena od g. Noel Kinsela

(3 septemvri 2013);

• G-|a Suzana Saliu u~estvuva{e na Godi{niot samit "@enite vo parlamenti - Globalen

forum" {to se odr`a vo Evropskiot parlament vo Brisel (27 do 29 noemvri 2013);

• Kako zamenik ~len na Komicijata za politi~ki sistem i odnosi me|u zaednicite ima{e

sredba so g. Robert Valter, izvestitel na Komisijata za po~ituvawe na obvrskite i

zalo`bite na zemjite ~lenki na Sovetot na Evropa (Monitoring komisijata);

• G-|a Suzana Saliu zaedno so pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija

g. Trajko Veqanoski ostvari oficijalna poseta na ^e{kata Republika, na pokana na

pretsedatelot na Senatot na ^e{kata Republika, g. Milan [teh;

• Delegacija na Sobranieto na Republika Makedonija, predvodena od potpretsedatelot

na Sobranieto g-|a Suzana Saliu u~estvuva{e na 62. Nacionalen molitven pojadok vo

Va{ington. (4 do 6 fevruari 2014) i

• G-|a Suzana Saliu u~estvuva{e na studiska poseta vo Berlin i Brisel

(od 9 do 15 fevruari 2014).

Page 126: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

126

2.U~estvo na konferencii i sve~enosti po povod zna~ajni datumi

• Prisustvo na koktel po povod 20 godini od donesuvaweto na prviot Ustav

(17 noemvri 2011);

• Potpretsedatelkata Suzana Saliu ja predvode{e delegacijata za polo`uvawe cve}e na

Spomenikot na osloboditelite na Skopje na Partizanskite grobi{ta vo Butel, aleata

na zaslu`nite gra|ani na grobot na general Mihajlo Apostolski i spomenik na

osloboditelite na Skopje pred Vladata na Republika Makedonija (13 noemvri 2011);

• G-|a Suzana Saliu u~estvuva{e na me|unarodniot seminar "U~estvoto na `enite -

lideri vo ekonomskiot razvoj i borbata so siroma{tijata" vo Va{ington, {to go

organizira{e natpartiskoto kongresno telo Partnerstvo za demokratija, so koe

pretsedavaat kongresmenite Dejvid Prajs od Severna Karolina i Dejvid Draer od

Kalifornija;

• Prisustvo na koktel po povod 20 godini od donesuvaweto na prviot Ustav

(17 noemvri 2012);

• U~estvo na sve~ena akademija po povod na Denot na makedonskata revolucionerna borba

(23 oktomvri 2013);

• Polo`uvawe cve}e pred Spomenikot na osloboditelite na Skopje - partizanski

grobi{ta - Butel (13 noemvri 2013);

• Polo`uvawe cve}e pred Spomenik na generalot Mihajlo Apostolski, Butel

(13 noemvri 2013);

• Polo`uvawe cve}e pred spomenikot na osloboditelite na Skopje, pred Vlada na

Republika Makedonija (13 noemvri 2013);

• U~estvo na komemorativna akademija po povod odbele`uvaweto na desetgodi{ninata od

zaginuvaweto na Pretsedatelot na Republika Makedonija, g. Boris Trajkovski

(25 fevruari 2014) i

• Polo`uvawe cve}e pred grobot na po~inatiot Pretsedatel na Republika Makedonija

g. Boris Trajkovski  vo  Butel ( 26 fevruari 2014).

Potpretsedatel Jani Makraduli

Gospodin Jani Makraduli e izbran za potpretsedatel na Sobranieto na Republika

Makedonija na tretata redovna sednica odr`ana na 12 Juli 2011 godina, od redovite na

Prateni~kata grupa na Socijaldemokratskiot sojuz na Makedonija, najgolemata opoziciona

politi~ka partija zastapena vo Sobranieto na Republika Makedonija.

Kako potpretsedatel na Sobranieto na Republika Makedonija, g. Jani Makraduli po

potreba pretsedava so plenarnite sednici na Sobranieto, redovno u~estvuva na Koordinacii

i Kolegiumi na Sobranieto i izvr{uva drugi zada~i koi se vo negova nadle`nost soglasno so

Delovnikot na Sobranieto na RM.

Aktivno u~estvuva vo rabotata na Komisijata za transport, vrski i ekologija i vo

Komisijata za evropski pra{awa, ~ii ~len e, kako i vo rabotata na Komisijata za nadzor nad

Page 127: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

127

rabotata na Upravata za bezbednost i kontrarazuznavawe i na agencijata za razuznavawe, kade

{to e zamenik ~len.

Pokraj redovnite sobraniski aktivnosti ~len e i vo sobraniski Delegacii i

parlamentarni grupi za sorabotka so parlamenti na drugi dr`avi:

• vo Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Interparlamentarnata

unija,

• ~len na prateni~kata grupa na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so

Parlamentot na Republika Avstrija, Avstralija i Nov Zeland i Republika Kosovo,

• pretsedatel e na Sovetot na Sobraniskiot kanal i

• ~len e na Upravuva~kiot sovet na Parlamentarniot institut vo Sobranieto na

Republika Makedonija.

Politi~ko portfolio:

1996 - 2000 lokalni izbori, Sovetnik vo op{tina Centar, Skopje

1997 - U~esnik na politi~kata {kola za lokalna samouprava vo Frajburg

2001 - 2002 Pratenik vo Sobranieto na Republika Makedonija - dopolnitelni parlamentarni

izbori

2002 - izbran za pratenik i koordinator na prateni~kata grupa na SDSM

2003 - Pretsedatel na Komisija za informati~ka tehnologija

2005 - ^len na Postojanata komisija za sorabotka so Evropskiot Parlament

2005 -^len na ad hok ekspertskata komisija na Sovetot na Evropa za Informati~ko op{testvo

2006 - 2008 Izbran za pratenik vo Sobranieto Republika Makedonija i koordinator na PG na

SDSM

2008 - Izbran za pratenik vo Sobranieto Republika Makedonija, od 25 avgust 2008 izbran za

potpretsedatel na Sobranieto na Republika Makedonija

2011 - izbran za pratenik vo Sobranieto na Republika Makedonija, a od 12.07.2012 godina

izbran za popretsedatel na Sobranieto na Republika Makedonija, po vtor pat.

Page 128: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

128

7. ME\UNARODNA SORABOTKA

Page 129: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

129

7.1. MULTILATERALNA SORABOTKA

PARLAMENTARNO SOBRANIE

NA SOVETOT NA EVROPA

Sovetot na Evropa e me|uvladina organizacija formirana na 5 maj 1949 godina od 10 zemji, a denes ima 47 zemji ~lenki. Osnovnite celi na Sovetot na Evropa se: • za{tita na ~ovekovite prava,

pluralisti~ka demokratija i vladeewe na pravoto;

• unapreduvawe na svesta i ohrabruvawe na razvojot na evropskiot kulturen identitet i raznovidnost;

• barawe na re{enijata za problemite so koi se soo~uva evropskoto op{testvo(ksenofobija, netolerancija, za{tita na ~ovekovata okolina, kloniraweto, sidata, drogite i narkomanijata, organiziraniot krimi-nal, i sl.)

• pomagawe na konsolidacijata na demokratskata stabilnost vo Evropa preku politi~ki, zakonodavni i ustavni promeni.

Najstaroto parlamentarno sobranie kreirano na evropskata po~va e Parlamentarnoto sobranie na Sevetot na Evropa, koe e eden od dvata glavni organi na Sovetot na Evropa. Toa ima sovetodavna funkcija vo odnos na Komitetot na ministrite kade {to se rasprava za problemite so koi se soo~uva evropskoto op{testvo. Negovata aktivnost e

fokusirana na pra{awa od tekovna politi~ka va`nost, vklu~uvaj}i gi i problemite na modernoto op{testvo i aspekti na me|unarodnata politika.

Sobranieto zasedava ~etiri pati godi{no (januari, april, juni i oktomvri), na javni sednici koi traat edna rabotna sedmica. Toa ima Postojan komitet, koj me|u dvete sesii deluva vo negovo ime, kako i osum postojani komisii, kako i pet politi~ki grupi. PS na Sovetot na Evropa ima vkupno 636 ~lena, od koi 318 se ~lenovi, a 318 zamenici-~lenovi, 18 ~lenovi nabquduva~i i izvesen broj ~lenovi od Palestina i Maroko so status na partneri za demokratija.

Sobranieto na Republika Makedonija u~estvuva vo rabotata na PS na SE od 1993 godina koga se stekna so status na specijalen gostin, a Republika Makedonija e ~len na SE od 1995 godina. Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo PS na SE ja so~inuvaat 6 ~lena, koi na plenarnite sesii raspolagaat so tri glasa. Чlenovite na delegaciite po pravilo u~estvuvaat na plenarnite sesii, a zavisno od pra{awata koi se razgleduvaat i na sednicite na komisiite.

AKTIVNOSTI 2011 2012 2013 2014 VKUPNO

Redovni sednici 2 3 4 1 10

Sednici na komisii 1 5 2 - 8

Drugo 4 4 3 1 12

VKUPNO 7 12 9 2 30

Page 130: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{ta

130j 2011-2014

PARLAMENTARNO SOBRANIE

NA OBSE

Parlamentarnoto sobranie na Organizacijata za bezbednost i sorabotka vo Evropa (PS na OBSE) ja pretstavuva parlamentarnata dimenizija na OBSE. Vo nego ~lenuvaat 320 ~lena na parlamentite od 56 dr`avi ~lenki na OBSE, {to ja pokrivaat geografskata oblast od Vankuver do Vladivostok. Toa e edinstvena parlamentarna organizacija vo strukturata na OBSE i vr{i uloga na vitalna vrska me|u vladiniot del na OBSE i pretstavnicite koi se direktno izbrani od gra|anite.

Glavni zada~i na Parlamentarnoto sobranie na OBSE se promovirawe na parlamentarnoto u~estvo vo aktivnostite na OBSE i olesnuvawe na interparlamentarniot dijalog i sorabotka. Sobranieto, isto taka se stremi kon ostvaruvawe na slednive celi, koi se navedeni vo preambulata na Delovnikot na PS na OBSE: procena na ostvaruvaweto na osnovnite principi na OBSE od strana na zemjite ~lenki, pottiknuvawe na rasprava za pra{awa koi se razgleduvaat na sredbite na Ministerskiot sovet i na Samitite na {efovite na dr`avi ili vladi, razvivawe i promovirawe na mehanizmi za prevencija i re{avawe na konfliktite, poddr{ka na jakneweto i konsolidacijata na demokratskite institucii vo dr`avite ~lenki i pridones vo razvojot na institucionalnite strukturi i sorabotkata me|u postojnite institucii na OBSE.

Vo ramkite na Parlamentarnoto sobranie funkcioniraat tri komisii: Komisija za politi~ki pra{awa i bezbednost (prva Komisija); Komisija za ekonomski pra{awa, nauka, tehnologija i `ivotna sredina (vtora Komisija) i Generalna komisija za demokratija, ~ovekovi prava i humanitarni pra{awa (treta Komisija).

^lenovite na Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo PS na OBSE redovno u~estvuvaat vo rabotata na sesiite na Parlamentarnoto sobranie,

na Postojaniot komitet, kako i na drugite sostanoci organizirani od PS na OBSE.

Parlamentarnoto sobranie na Organizacijata za bezbednost i sorabotka vo Evropa (PS na OBSE) ja pretstavuva parlamentarnata dimenizija na OBSE. Vo nego ~lenuvaat 320 ~lena na parlamentite od 56 dr`avi ~lenki na OBSE, {to ja pokrivaat geografskata oblast od Vankuver do Vladivostok. Toa e edinstvena parlamentarna organizacija vo strukturata na OBSE i vr{i uloga na vitalna vrska me|u vladiniot del na OBSE i pretstavnicite koi se direktno izbrani od gra|anite.

Glavni zada~i na Parlamentarnoto sobranie na OBSE se promovirawe na parlamentarnoto u~estvo vo aktivnostite na OBSE i olesnuvawe na interparlamentarniot dijalog i sorabotka. Sobranieto, isto taka se stremi kon ostvaruvawe na slednive celi, koi se navedeni vo preabmulata na Delovnikot na PS na OBSE: procena na ostvaruvaweto na osnovnite principi na OBSE od strana na zemjite ~lenki, pottiknuvawe na rasprava za pra{awa koi se razgleduvaat na sredbite na Ministerskiot sovet i na Samitite na {efovite na dr`avi ili vladi, razvivawe i promovirawe na mehanizmi za prevencija i re{avawe na konfliktite, poddr{ka na jakneweto i konsolidacijata na demokratskite institucii vo dr`avite ~lenki i pridones vo razvojot na institucionalnite strukturi i sorabotkata me|u postojnite institucii na OBSE.

Vo ramkite na Parlamentarnoto sobranie funkcioniraat tri komisii: Komisija za politi~ki pra{awa i bezbednost (prva Komisija); Komisija za ekonomski pra{awa, nauka, tehnologija i `ivotna sredina (vtora Komisija) i Generalna komisija za demokratija, ~ovekovi prava i humanitarni pra{awa (treta Komisija).

^lenovite na Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo PS na OBSE redovno u~estvuvaat vo rabotata na sesiite na Parlamentarnoto sobranie, na Postojaniot komitet, kako i na drugite sostanoci organizirani od PS na OBSE.

Page 131: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

131

AKTIVNOSTI 2011 2012 2013 2014 VKUPNO

Redovni sednici 2 2 2 1 7

Drugo - - - - -

VKUPNO 2 2 2 1 7

PARLAMENTARNO SOBRANIE NA NATO

Parlamentarnoto sobranie na NATO e me|uparlamentarna organizacija na parlamentarci od 28 zemji ~lenki na Alijansata na NATO i 14 nejzini asocijativni ~lenki. Sobranieto pretstavuva kriti~ki forum za me|unaroden dijalog na parlamentarci od Evropa i od Severna Amerika, koi diskutiraat za temi od zaedni~ki interes. Osnovna zada~a na Sobranieto e da gi nadmine nacionalnite interesi i da se obide preku diskusii i seminari za bezbednosni pra{awa da postigne konsenzus me|u zemjite. Osnoven element vo rabotata na Sobranieto e da se razmenuvaat informacii i vlijanie vrz nacionalnite stavovi i interesi, pri {to se testiraat i procenuvaat pra{awata od aktuelen interes za NATO.

Vo ovaa smisla, Sobranieto indirektno igra zna~ajna uloga vo formiraweto na politi~kite mislewa. Preporakite i rezoluciite na Sobranieto se dostavuvaat do nacionalnite vladi i parlamenti, kako i do generalniot sekretar na NATO i drugite relevantni me|unarodni organizacii.

Sobranieto e celosno nezavisno od NATO, no e vrska me|u nacionalnite parlamenti na zemjite ~lenki i NATO i pridonesuva za jaknewe na zaedni~koto razbirawe vo Alijansata. Vsu{nost, Sobranieto kontinuirano proveruva dali donesenite odluki na me|udr`avno nivo vo ramkite na NATO imaat politi~ki odgovori na preporakite i rezoluciite na Sobranieto. Celite na PS na NATO se: -ohrabuvawe na i dijalogot me|u parlamentarcite za va`nite bezbednosni pra{awa;

-privlekuva parlamentarnoto vnimanie za centralnite bezbednosni pra{awa za politikata na Alijansata i pogolemo razbirawe za nea; -prenesuvawe kolektivnite parlamentarni stavovi izgradeni vo PS na NATO vo NATO i vo negovite zemji ~lenki; -podobro razbirawe za politikata na NATO i da se promovira povisoko nivo na kolektivna odgovornost i -zajaknuvawe na transatlantskite odnosi.

PS na NATO broi 257 ~lena, ima pet postojani komiteti i osum potkomiteti.

Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo PS na NATO ima status na asocijativen ~len od 1995 godina i broi trojca ~lenovi i trojca zamenici-~lenovi.

Osnoven element vo rabotata na Sobranieto e da se razmenuvaat informacii i da vlijae vrz nacionalnite stavovi i interesi. Isto taka, Sobranieto e forum kade {to odredeni aktuelni pra{awa na NATO se testiraat i procenuvaat. Vo ovaa smisla, Sobranieto indirektno igra zna~ajna uloga vo formiraweto na politi~kite mislewa. Preporakite i rezoluciite na Sobranieto se dostavuvaat do nacionalnite vladi i parlamenti, kako i do generalniot sekretar na NATO i drugite relevanti organizacii. Vrz osnova na debatata vo Postojaniot sovet na NATO, generalniot sekretar na NATO podgotvuva odgovori na preporakite i rezoluciite na Sobranieto. Celite na PS na NATO nakratko mo`at da se formuliraat kako:

-da se ohrabri dijalogot me|u parlamentarcite za va`nite bezbednosni pra{awa,

Page 132: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

132

-da se privle~e parlamentarnoto vnimanie za centralnite bezbednosni pra{awa, za politikata na Alijansata i pogolemo razbirawe za nea, -da se prenesat kolektivnite parlamentarni stavovi izgradeni vo PS na NATO vo NATO i vo negovite zemji ~lenki,

-da se razvie podobro razbirawe za politikata na NATO i da se promovira povisoko nivo na kolektivna odgovornost i -da se zajaknat transatlantskite odnosi.

AKTIVNOSTI 2011 2012 2013 2014 VKUPNO

Redovni sednici 1 2 2 - 5

Drugo 1 1 - - 2

VKUPNO 2 3 2 - 7

INTERPARLAMENTARNA UNIJA

Interparlamentarnata unija (IPU), osnovana vo 1889 godina, e najstarata multilateralna politi~ka organizacija vo koja ~lenuvaat 162 nacionalni parlamenti i 10 me|unarodni parlamentarni sobranija. Svetskata organizacija na parlamentite so sedi{te vo @eneva ima status na postojan nabquduva~ vo Organizacijata na Obedinetite nacii.

Kako centralna to~ka za svetski parlamentaren dijalog, Interparla-mentarnata unija raboti za mir i sorabotka me|u narodite i za cvrsto vospostavuvawe na pretstavni~kite institucii. Za taa cel, IPU: pottiknuva kontakti, koordinacija i razmena na mislewa me|u parlamentite i ~lenovite na parlamentite na site zemji;

razgleduva pra{awa od me|unaroden interes. Vo ovaa nasoka, IPU nastojuva da se obezbedi {to poaktivno u~estvo na ~lenovite na parlamentite vo me|unarodnata politika.

Sobranieto na Republika Makedonija e ~len na Interparlamentarnata unija od 1994 godina. So Odlukata za osnovawe delegacii, prateni~ki grupi i drugi oblici na ostvaruvawe na me|unarodnata sorabotka na Sobranieto na Republika Makedonija se osnova Delegacija na Sobranieto na Republika Makedonija vo IPU, koja se sostoi od pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija i {est ~lena.

AKTIVNOSTI 2011 2012 2013 2014 VKUPNO

Redovni sednici 1 - 1 - 2

Drugo - 1 - - 1

VKUPNO 1 1 1 - 3

Page 133: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

133

ME[OVIT PARLAMENTAREN KOMITET REPUBLIKA

MAKEDONIJA - EVROPSKA UNIJA

Me{ovitiot parlamentaren komitet Republika Makedonija - Evropska Unija (EU) e formiran vrz osnova na ~lenot 114 od Dogovorot za stabilizacija i asocijacija na Republika Makedonija, so Rezolucijata na Evropskiot parlament od 10 mart 2004 godina i Odlukata donesena od strana na Sobranieto na Republika Makedonija od 7 dekemvri 2004 godina za osnovawe na Delegacija na Sobranieto na Republika Makedonija vo Parlamentarniot komitet za stabilizacija i asocijacija. Sobranieto na Republika Makedonija vo Komitetot e zastapeno od kopretsedatel, dvajca potpretsedateli i ~etirinaeset ~lena.

Formiraweto na Me{ovitiot

parlamentaren komitet (MPK) e izraz na cvrstata opredelba na Republika Makedonija za polnopravno ~lenstvo vo EU, kako i na zalo`bite na Sobranieto na Republika Makedonija, preku parlamentaren dijalog, da pridonese kon procesot na evrointegracija i dostignuvawe na evropskite standardi.

Vo osnova, MPK pretstavuva

parlamentaren forum za direktna bilateralna sorabotka so Evropskiot parlament kade {to ~lenovite na Sobranieto na Republika Makedonija i Evropskiot parlament razmenuvaat

iskustva, mislewa i stavovi za zajaknuvawe na me|usebnoto partnerstvo. Rabotata na ova telo ovozmo`uva efikasno zajaknuvawe i izdignuvawe na povisoko nivo na odnosite i sorabotkata na Sobranieto na Republika Makedonija i Evropskiot parlament.

Osnovna cel na Me{ovitiot

parlamentaren komitet - Republika Makedonija i Evropska unija e razgleduvawe na site aspekti na odnosite me|u Republika Makedonija i EU, osobeno implementacijata na Dogovorot za stabilizacija i asocijacija. Po predlog na Biroto na Me{ovitiot parlamentaren komitet mo`at da se davaat preporaki do Evropskiot parlament, do Sobranieto i Vladata na Republika Makedonija, do Sovetot na Evropskata unija i do Evropskata komisija.

MPK se sostanuva dva pati godi{no -

edna{ vo Sobranieto na Republika Makedonija i edna{ vo Evropskiot parlament.

Sednicite na Me{ovitiot

parlamentaren komitet zavr{uvaat so usvojuvawe na Zavr{na izjava, dokument vo koj se sodr`ani zaedni~kite stavovi za odredeni aktuelni pra{awa.

AKTIVNOSTI 2011 2012 2013 2014 VKUPNO

Redovni sednici 1 1 1 - 3

Drugi aktivnosti - - 1 - 1

VKUPNO 1 1 2 - 4

Page 134: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

134

PARLAMENTARNOTO SOBRANIE NA FRANKOFONIJATA

Parlamentarnoto sobranie na Frankofonijata e konsultativno sobranie na Me|unarodnata organizacija na Frankofonijata, formirano vo maj 1967 godina pod imeto "Me|unarodna asocijacija na parlamentarci koi go govorat francuskiot jazik" (AIPLF). Vo juli 1989 godina, AIPLF se preimenuva vo "Me|unarodno sobranie na parlamentarci koi go govorat francuskiot jazik", a vo juli 1998 godina vo Parlamentarno sobranie na Frankofonijata. Parlamentarnoto sobranie na Frankofonijata pretstavuva mesto na debati, predlozi i razmena na mislewa za site pra{awa od interes na negovite ~lenki. Vo tesna sorabotka so Me|unarodnata agencija na Frankofonijata, Sobranieto prezema akcii na poleto na interparlamentarnata sorabotka i razvojot na demokratijata, koi imaat za cel da ja zacvrstuvaat solidarnosta me|u parlamentarnite institucii i da ja

promoviraat demokratijata i vladeeweto na pravoto, osobeno vo frankofonskite zaednici. Vo ramkite na parlamentarnata dimenzija na Parlamentarnoto sobranie na Frankofonijata formirani se i slednive organi: Mre`a na `eni parlamentarki, Parlamentarna mre`a za borba protiv HIV/SIDA, Parlament na mladi frankofoni i dr.

Vo Parlamentarnoto sobranie na Frankofonijata se pretstaveni 78 parlamenti, parlamentarni sobranija ili soveti na dr`avi, pokraini, regioni i me|unarodni organizacii, kako i 13 parlamenti nabquduva~i.

Sekcijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Parlamentarnoto sobranie na Frankofonijata, kako i Biroto na Sekcijata i Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Parlamentarnoto sobranie na Frankofonijata se osnovani vo januari 2001 godina. Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija ima 4 ~lena, a na Biroto na Sekcijata broi 5 ~lena.

AKTIVNOSTI 2011 2012 2013 2014 VKUPNO

Regionalni sobranija - 1 - - 1

Konferencii na pretsedateli na sekcii

- - 1 - 1

VKUPNO - 1 1 - 2

PARLAMENTARNO SOBRANIE NA MEDITERANOT

Parlamentarnoto sobranie na

Mediteranot e relativno nova me|unarodna multilateralna organizacija i pretstavuva prodol`uvawe na parlamentarna dimenzija na dolgodi{nata Konferencija za sorabotka na Mediteranot (CSCM), proces koj funkcionira{e vo ramkite na

Interparlamentarnata unija (IPU), a kako samostojna me|unarodna multilateralna organizacija zapo~na da funkcionira od septemvri 2006 godina.

Inaugurativnata sesija na Parlamentarnoto sobranie na Mediteranot se odr`a na 10 i 11 septemvri 2006 godina

Page 135: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

135

vo Aman, Ha{emitsko Kralstvo Jordan, koga so konsenzus be{e usvoen Statutot na ovaa organizacija.

Zemji-~lenki na Parlamentarnoto sobranie na Mediteranot se parlamentite na zemjite od mediteranskiot breg: Albanija, Al`ir, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kipar, Egipet, Francija, Grcija, Izrael, Italija, Liban, Libiska Arapska Xamahirija, Malta, Monako, Maroko, Srbija, Crna Gora, Slovenija, [panija, Siriska Arapska Republika, Tunis, Turcija i Palestina. Isto taka, ~lenki na PS na Mediteranot se parlamentite na Republika Makedonija, Jordan i Portugalija, dr`avi koi ne izleguvaat na Mediteranot, no koi ekonomski, politi~ki i strate{ki direktno se povrzani so nego.

Sobranieto na Republika Makedonija stana ~lenka na ovaa organizacija na 11 spetemvri 2006 godina, so prifa}aweto na Statutot na

Inugurativnata sesija na Parlamentarnoto sobranie na Mediteranot.

Parlamentarnoto Sobranie na Mediteranot zasedava na plenarna sednica, edna{ godi{no, koga se sostanuvaat i trite postojani komiteti i specijalnite rabotni grupi.

Parlamentarnoto sobranie e vospostaveno so cel da se dade pogolemo zna~ewe na parlamentarnata diplomatija vo mediteranskiot region, odnosno regionot da se zdobie so sopstven parlamentaren forum, kako i zajaknuvawe i unapreduvawe na dijalogot me|u kulturite.

Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Parlamentarnoto sobranie na Mediteranot broi 6 ~lena, od koi trojca se ~lenovi, a trojca zamenici-~lenovi.

AKTIVNOSTI 2011 2012 2013 2014 VKUPNO

Redovni sesii 1 1 - - 2

Drugo - - - - -

VKUPNO 1 1 - - 2

EVROPSKI PARLAMENT

Evropskiot parlament e edna od trite najva`ni institucii na Evropskata unija (pokraj Evropskata komisija, Evropskiot sovet i Sovetot na EU), koj go so~inuvaat 766 izbranici na gra|anite na 28 zemji ~lenki na Evropskata unija izbrani na direktni izbori so petgodi{en mandat. Vo sega{niot sostav, izbran vo juni 2009 godina, se zastapeni sedum politi~ki grupi i nezavisni pratenici. Pratenicite dejstvuvaat i sedat vo Parlamentot spored partiskata, a ne nacionalnata pripadnost. Tie se izbiraat na neposredni izbori spored izbornite propisi na zemjata ~lenka.

Pretsedatelot na Evropskiot parlament se izbira so mandat od dve i pol godini (t.e. na polovina od mandatot na parlamentot), so pravo na re-izbor. Pretsedatelot go pretstavuva Evropskiot parlament vis-à-vis nadvore{niot svet i

negovite odnosi so drugi institucii na Zaednicata.

Na pretsedatelot mu pomagaat 14 potpretsedateli, koi zaedno so nego se zadol`eni da se pogri`at za celokupnoto funkcionirawe na parlamentot i negovite konstitutivni tela (Biroto i Konferencijata na pretsedateli), kako i za debatite na plenarna sednica. Sekoja godina, se odr`uvaat dvanaeset plenarni sednici vo Strazbur i {est plenarni sednici vo Brisel.

Sednicite i site dokumenti na Unijata se preveduvaat na 23 oficijalni jazici na Unijata, {to pretpostavuva ogromen anga`man.

Vo Evropskiot parlament ima 20 parlamentarni komisii. Sekoja komisija se sostoi od 24-76 pratenici, ima

Page 136: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

136

pretsedatel, biro i sekretarijat. Politi~kiot sostav na komisiite go reflektira sostavot na plenarnoto sobranie. Parlamentarnite komisii se sre}avaat edna{ ili dva pati mese~no vo Brisel. Nivnite debati se javni.

Komisiite izgotvuvaat, izmenuvaat i usvojuvaat zakonodavni predlozi i izve{tai od sopstveni inicijativi. Tie gi

razgleduvaat predlozite na Komisijata i Sovetot i, kade e potrebno, izgotvuvaat izve{tai koi treba da se prezentiraat na plenarna sednica.

Evropskiot parlament go opslu`uva slu`ba od 6.000 vraboteni, od koi okolu polovinata se anga`irani so raboti vrzani so prevodot. Vrabotenite imaat status na javni slu`benici.

AKTIVNOSTI 2011 2012 2013 2014 VKUPNO

Parlamentarni seminari 2 6 4 - 12

Studiski poseti, sta`irawa 1 1 1 - 3

Drugo 2 1 1 - 4

VKUPNO 5 8 6 - 19

7.2. BILATERALNA SORABOTKA

Sobranieto na Republika Makedonija ima formirano 46 prateni~ki grupi za sorabotka so parlamentite na pove}e zemji, koi se osnovani zaradi ostvaruvawe na bilateralna sorabotka so parlamentite na drugi dr`avi. Pri nivnoto osnovawe se poa|a od izrazenite zaemni interesi za ostvaruvawe i razvoj na sorabotkata me|u parlamentite. Prateni~kite grupi za sorabotka dejstvuvaat preku ostvaruvawe sredbi so

prateni~kite grupi ili delegaciite na soodvetnite parlamenti, razmena na mislewa, zaemna sorabotka vo aktivnostite vo me|unarodnite parlamentarni sobranija i drugi na~ini na dejstvuvawe. Tie go sledat i pottiknuvat sevkupniot razvoj na odnosite me|u Republika Makedonija i soodvetnata dr`ava i ostvaruvaat sredbi so pretstavnici na soodvetnite dr`avi vo i nadvor od Republika Makedonija..

zemja stranstvo vo RM vkupno

SR Germanija - 2 2

Zemjite od Bliski i Sreden Istok - Dr`avata Kuvajt - 1 1

Republika Finska - 1 1

Zemjite od Bliski i Sreden istok -[ri Lanka - 1 1

Zemjite od Latinska Amerika i Karibite - 1 1

Ukraina - 1 1

Republika Srbija - 1 1

Republika Turcija 1 1 2

Portugalskata Republika - 1 1

Republika Indonezija - 1 1

Dr`avata Izrael - 1 1

Ruskata Federacija - 1 1

Republika Polska - 1 1

Republika Ungarija - 1 1

Republika Bugarija - 2 2

Islamska Republika Iran - 1 1

Kanada - 1 1

VKUPNO 1 19 20

Page 137: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

137

8. BUXET I INVESTICII

Page 138: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

138

8. BUXET I INVESTICII

8.1. BUXET Ulogata na Sobranieto na Republika Makedonija vo donesuvaweto na Buxetot na Republika Makedonija za periodot 2011-2014 godina

Buxetot na Republika Makedonija

pretstavuva akt, odnosno godi{en plan so

koj odnapred se planiraat i odobruvaat

prihodite koi gi ostvaruva Republika

Makedonija nameneti za pokrivawe na

javnite rashodi na dr`avata {to }e se

izvr{uvaat za edna godina.

Finansiraweto na funkciite na

dr`avata koi se odnesuvaat na

zadovoluvawe na javnite dobra i uslugi se

vr{i po pat na voveduvawe i naplata na

javnite prihodi.

Buxetot kako instrument za

finansirawe na funkciite na dr`avata e

najva`en instrument na ekonomskata

politika na Republika Makedonija.

Postapkata na izgotvuvaweto,

donesuvaweto i izvr{uvaweto na Buxetot

na Republika Makedonija e uredena so

Zakonot za buxetite.

Buxetot na Republika Makedonija,

soglasno ovoj zakon se odnesuva za period

od edna fiskalna godina koja iznesuva 12

meseci i zapo~nuva na 1 januari, a zavr{uva

na 31 dekemvri.

Planiranite prihodi i drugite

prilivi se osnova za utvrduvawe na

odobrenite sredstva so Buxetot.

Osnova za podgotvuvawe na Buxetot

se strate{kite prioriteti na Vladata na

Republika Makedonija, Fiskalnata

strategija, predlogot na strate{kite

planovi na buxetskite korisnici.

Predlogot na Buxetot na Republika

Makedonija go izgotvuva i go dostavuva do

Vladata na Republika Makedonija

Ministerstvoto za finansii najdocna do 1

noemvri vo tekovnata godina. Predlogot na

Buxetot se sostoi od op{t, poseben i

razvoen del.

Vladata na Republika Makedonija go

dostavuva Predlogot na Buxetot na

Republika Makedonija do Sobranieto na

Republika Makedonija najdocna do 15

noemvri vo tekovnata godina.

Soglasno odredbite od Zakonot za

buxeti, Sobranieto na Republika

Makedonija ne mo`e da go razgleda

Predlogot na Buxetot na Republika

Makedonija pred da pominat 20 dena od

denot koga istiot bil dostaven do

Sobranieto na Republika Makedonija.

Po Predlogot na Buxetot na

Republika Makedonija se vodi debata vo

komisiite na Sobranieto na Republika

Makedonija.

Page 139: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

139

So ogled na toa {to Komisijata za

finansirawe i buxet e nadle`na po ova

pra{awe, taa zadol`itelno go razgleduva

Buxetot. Na sednicite na Komisijata se

vodi obemna diskusija na koja se iznesuvaat

brojni mislewa, sugestii, predlozi,

zabele{ki, a se postavuvaat i mnogu

pra{awa na koi odgovor dava

pretstavnikot na Vladata (ministerot za

finansii).

Pokraj mati~nata Komisija za

finansirawe i buxet, Predlogot na Buxetot

go razgleduva i Zakonodavno-pravnata

komisija, a mo`at da go razgleduvaat i

drugi zainteresirani rabotni tela.

Zainteresiranite rabotni tela go

razgleduvaat Predlogot na Buxet pred

Komisijata za finansirawe i buxet i gi

dostavuvaat izve{taite vo koi gi

soop{tuvaat svoite stavovi.

So donesuvaweto na noviot

Delovnik na Sobranieto na Republika

Makedonija vo juli 2008 godina, debatata vo

Komisijata za finansirawe i buxet u{te

pove}e se intenzivira. Soglasno odredbite

na Delovnikot, Komisijata pokraj op{t

pretres, vodi pretres i po site podneseni

amandmani od strana na pratenicite. Vrz

osnova na usvoenite amandmani vo

Komisijata vo finansirawe i buxet i vo

Zakonodavno pravnata komisija, Vladata na

Republika Makedonija podgotvuva Dopolnet

predlog na Buxet. Dopolnetiot predlog na

Buxet pretstavuva nov integralen tekst vo

koj Vladata gi vgraduva amandmanite so koi

se soglasila na sednicata na Komisijata za

finansirawe i buxet i na Zakonodavno

pravnata komisija, kako i izmenuvawata i

dopolnuvawata od nejzina strana za koi }e

oceni deka se potrebni pri izgotvuvaweto

na integralniot tekst. Ovoj Dopolnet

predlog se dostavuva do Sobranieto. Po

istiot se vodi debata na Sobraniska

sednica koja trae najmnogu pet dena.

Vo postapkata na donesuvaweto na

Buxetot na Republika Makedonija, soglasno

Delovnikot na Sobranieto mo`no e

podnesuvawe na amandmani. Amandman po

Predlogot na Buxetot mo`e da podnese

sekoj pratenik, prateni~ka grupa i rabotno

telo.

Soglasno Delovnikot na Sobranieto

na Republika Makedonija, po sekoj

predlo`en amandman od strana na

pratenicite se proiznesuva pretstavnikot

na Vladata odnosno ministerot za

finansii, vo smisla na negovo prifa}awe

ili neprifa}awe.

So izmenite na Delovnikot na

Sobranieto na Republika Makedonija od

fevruari 2013 godina se vovede vremensko

ograni~uvawe za pretresot po Predlog

Buxetot na Republika Makedonija na

sednicite na Komisijata za finansirawe i

buxet. Imeno, soglasno ~len 180-a od

Delovnikot, pretresot (op{tiot pretres i

pretresot po amandmanite) po Predlogot na

Buxetot na sednicite na mati~noto rabotno

telo i na Zakonodavnopravnata komisija

mo`e da trae najmnogu vkupno deset rabotni

dena. Чlen na rabotnoto telo i pratenik vo

tekot na op{tiot pretres mo`e da govorat

pove}e pati vo traewe od vkupno 20 minuti,

a koordinator na prateni~ka grupa vkupno

30 minuti. Pretstavnikot na Vladata vo

op{tiot pretres mo`e da govori pove}e

pati no ne pove}e od 30 minuti vkupno.

Page 140: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

140

Pratenikot vo tekot na pretresot po

amandmanite mo`e da govori samo edna{ vo

traewe od deset minuti. Koordinator na

prateni~kata grupa ili eden pratenik

opredelen od prateni~kata grupa ili od

koordinatorot na prateni~kata grupa vo

pretres po amandman mo`e da govori samo

edna{ vo traewe od 15 minuti.

Pretstavnikot na Vladata vo odnos na

prifatlivosta na amandman mo`e da govori

samo edna{ vo traewe od 5 minuti.

Samo podnositelot na amandman

mo`e da dade obrazlo`enie i da govori po

amandmanot vo vremetraewe od vkupno

deset minuti, a dokolku podnositeli na

amandman se dvajca ili pove}e pratenici

samo eden od podnositelite mo`e da dade

obrazlo`enie i da govori po amandmanot vo

vremetraewe od vkupno 10 minuti.

Sobranieto na Republika

Makedonija go donesuva Buxetot na

Republika Makedonija najdocna do 31

dekemvri. Ministerot za finansii go

prezentira Predlogot na Buxetot vo

Sobranieto na Republika Makedonija.

Vo slu~aj koga Buxetot na Republika

Makedonija za narednata godina ne e

donesen do 31 dekemvri vo tekovnata

godina, Ministerstvoto za finansii

odobruva koristewe na sredstva mese~no

najmnogu do edna tretina od vkupnite

izvr{eni rashodi vo prviot kvartal od

prethodnata fiskalna godina najdocna do

31 mart, imaj}i gi predvid gotovinskite

tekovi.

Dokolku Buxetot ne se donese do 31

mart vo tekovnata godina, Sobranieto na

Republika Makedonija donesuva odluka za

prodol`uvawe na vremenoto finansirawe.

Soglasno Zakonot za buxetite,

Ministerstvoto za finansii ja sledi

realizacijata na planot na prihodite i

drugite prilivi na Buxetot na Republika

Makedonija.

Dokolku vo tekot na izvr{uvaweto

na Buxetot, Ministerstvoto za finansii

oceni deka se neophodni pozna~ajni

preraspredelbi na odobrenite sredstva so

Buxetot, ili deka realizacijata na

prihodite i drugite prilivi zna~itelno

otstapuva od planot, predlaga na Vladata

na Republika Makedonija izmenuvawe i

dopolnuvawe na Buxetot. Sobranieto na

Republika Makedonija na predlog na

Vladata na Republika Makedonija, gi

donesuva izmenite i dopolnuvawata na

Buxetot najdocna do 15 noemvri vo

tekovnata godina.

Isto kako i za Predlogot na

Buxetot, sobraniskite komisii i

Sobranieto na Republika Makedonija

debatiraat i za izmenite i dopolnuvawata

na Buxetot na Republika Makedonija,

odnosno postapkata za negovo razgleduvawe

i donesuvawe e ista kako i za Buxetot na

Republika Makedonija.

Buxetot na Republika Makedonija,

odnosno izmenite i dopolnuvawata na

Buxetot na Republika Makedonija po

nivnoto donesuvawe od strana na

Sobranieto se objavuvaat vo "Slu`ben

vesnik na Republika Makedonija".

Po istekot na godinata za koja se

odnesuva Buxetot na Republika Makedonija,

Vladata na Republika Makedonija najdocna

do 30 juni ja dostavuva do Sobranieto na

Page 141: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

141

Republika Makedonija Zavr{nata smetka na

Buxetot na Republika Makedonija za nejzino

razgleduvawe i donesuvawe.

Vo Buxetot na Republika Makedonija

e vklu~en i Buxetot na Sobranieto na

Republika Makedonija od koj se

finansiraat funkciite na Sobranieto.

So cel zajaknuvawe na finansiskata

avtonomija na Sobranieto na Republika

Makedonija na 26 juni 2008 godina, e

donesena odlukata za osnovawe na Buxetski

sovet na Sobranieto na Republika

Makedonija. So donesuvaweto na Zakonot za

Sobranieto na Republika Makedonija

(Slu`ben vesnik na Republika Makedonija

broj 104/09). Osnovaweto na Buxetskiot

sovet e uredeno so ovoj zakon. Opravdanosta

od konstituirawe na ovoj sovet proizleguva

od iskustvoto na evropskite parlamenti,

spored koe stepenot na finansiskata

avtonomija e primaren za ocenuvawe na

nivoto na parlamentarnata avtonomija.

So konstituirawe na Buxetskiot

sovet na Sobranieto na Republika

Makedonija, se o~ekuva da se obezbedi

podobruvawe na efikasnosta vo

ostvaruvawe na funkciite na Sobranieto

na Republika Makedonija..

Page 142: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

142

8.2. INVESTICII

Vo ramkite na investicionoto odr`uvawe na objektot na Sobranieto vo

navedeniot period, izvr{eni se slednite raboti:

• Relizacija na Proektot za izveduvawe na grade`ni i grade`no -

zanaet~iski raboti za Dogradba, nadgradba, adaptacija i zajaknuvawe na

objektot na Sobranieto, (zapo~nat na 31 mart 2010 godina) i toa:

- ZAJAKNUVAWE

Zavr{eno e zajaknuvaweto vo Lamela 7, Lamela 1, Lamela 2, Lamela 3, Lamela 4

i Lamela 5 - se raboti vo Lamela 6. Izvedeno ureduvawe na rabotnite prostori (so

postavuvawe na nova nadvore{na i vnatre{na stolarija, zamena ili popravka na

parket so strugawe i lakirawe, molerisuvawe na yidovi, sreduvawe na elektri~ni i

ma{inski instalacii).

- NADGRADBA

Izvedena e nadgradba so site fazi (rabotni prostorii i sali 5, 6, 7, 8, 9 i 10)

na Lamela 7, Lamela 1, Lamela 2, Lamela 3, Lamela 4 i Lamela 5 do vlezotot Vinar, a

izvedena e ~eli~nata konstrukcija na Lamel 6. Useleni se rabotnite prostorii na

Lamelite 1, 2 i 7 na tretit kat.

- DOGRADBA

Na site katovi od dogradbata izvedeni se grade`no-zanaet~iski raboti za

oformuvawe na rabitnite prostorii so zavr{eno molerisuvawe, postan parket po

kancelarii i kerami~ki plo~ki vo bifiwa i saniterii, izvedena elektro instalacii

i postaveni ventilokonvektori. Po hodnicite i skalite se postavuva pod od granit.

Izvedena e i zastaklena salata pod Golemata kupola. Se izveduva

podot na salata i nadvore{noto zatvarawe.

- ADAPTACIJA

Zavr{eno e ureduvaweto na prostoriite vo suterenskiot del od Lamelite 1, 2 i 4.

• Realiziran proektot za Enterierno ureduvawe na rabotnite prostorii na

Parlamentarniot institut vo suterenot na objektot na Sobranieto.

Zapo~nata e vtorata faza od proektot - ureduvawe na Arhivsko depo.

Page 143: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

143

9. KLUB NA @ENI PRATENICI

Page 144: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

144

Klubot na prateni~ki na Sobranieto

na Republika Makedonija vo periodot od

2011 do 2014 godina, rabote{e na rabotni

sostanoci, javni raspravi, debati,

konferencii, me|uarodni i drugi

aktivnosti.

NADLE@NOSTI:

Delokrug na rabota na Klubot e

unapreduvawe na statusot i polo`bata na

`enite i vospostavuvawe na ednakvi

mo`nosti na `enite i ma`ite soglasno

Zakonot za ednakvi mo`nosti, standardite i

principite na me|unarodnite konvencii i

dokumenti koi Republika Makedonija gi

ratifikuvala ili potpi{ala, a se odnesuvaat

na ednakvite mo`nosti i na za{titata od

diskriminacija vo oblasta na trudot,

socijalnata za{tita i socijalnoto

osiguruvawe, ekonomija, zdravstvo,

obrazovanie, bezbednost, politi~ki sistem;

na nacionalno, lokalno i me|unarodno nivo;

inicirawe i predlagawe na donesuvawe,

izmeni i dopolnuvawe na zakonskata

regulativa od aspekt na rodovata

ramnopravnost, ednakvite mo`nosti i

za{titata i za{tita od diskriminacija vo

oblasta na trudot i socijalnoto osiguruvawe i

socijalna za{tita.

Na po~etokot na oktomvri 2011

godina, Klubot na prateni~ki odr`a

konstitutiven sostanok na koj za

koordinatorka be{e predlo`ena i izbrana

prateni~kata od NSDP, Sowa Mirakovska, a

be{e dogovoreno prateni~kite grupi da

delegiraat ~lenki i zamenici ~lenki na

pretsedatelstvoto na Klubot. Vo sledniot

period za ~lenki na pretsedatelstvoto bea

delegirani: De{ira Imeri od DUI, Meral

Uzeiri Ferati od DPA, Len~e Nikolovska

od NP, Marinela Tu{eva od SDSM, Liljana

Kuzmanovska od VMRO DPMNE i Liljana

Popovska od DOM.

Od 1 oktomvri 2012 do 30 dekemvri

2013 godina, koordinatorka na Klubot be{e

Liljana Kuzmanovska od VMRO - DPMNE, a

vo sledniot period od 31 dekemvri 2013

godina do krajot na mandatot, Tawa Tomi}

od SDSM.

^LENOVI 1. Ane La{koska 2. Ana Pavlova Daneva 3. Blagorodna Duli} 4. Beti Kuzmanovska 5. Biljana Kazanxiska 6. Vesna Pemova 7. Vladanka Avirovi} 8. Vesna Bendevska 9. Vjolca Mehmeti Nuredini 10. Divna Eftimovska Jovkovska 11. De{ira Imeri 12. Elena Pavlova 13. Ermira Mehmeti 14. Kosana Nikoli} Mazneva 15. Liljana Zaturoska 16. Liljana Kuzmanovska 17. Liljana Popovska 18. Len~e Nikolovska 19. Marija Ra{kovska 20. Meral Uzeiri Ferati 21. Nada Stan~evska 22. Nadica Tan~eva Tulieva 23. Nada Cipu{eva 24. Nata{a Savova Salkovska 25. Radmila [e}erinska 26 Sadije Iljazi .27. Silvana Boneva 28. Svetlana Jakimovska 29. Sowa Mirakovska 30. Stanka Anastasova 31. Svetlana Mazgalova Vu~eti} 32. Suzana Saliu 33. Suzana Anova 34. Tawa Tomi} 35. Flamure Demiri Kreci 36. Hajrije Misimi 37. Cvetanka Ivanova 38. Cena Matevska Duza 39. Julijeta Marku 40. Hristina Run~eva

Page 145: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

145

Vo izminatiot period Klubot na

prateni~ki organizira{e rabotni

sostanoci:

Na 10 noemvri 2011 godina, Klubot

na prateni~ki odr`a raboten sostanok na

koj go razgleduva{e Predlog na buxetot na

Republika Makedonija za 2012 godina, vo

delot na rodovata ramnopravnost. Po

obemna diskusija be{e donesen zaklu~ok da

se podnesat amandmani na Predlog na

buxetot na Republika Makedonija za 2012

godina i toa:

- Amandman za obezbeduvawe na sredstva za

rabota na Dr`avniot sovet za

maloletni~ka pravda koj e formiran na

predlog na Sobranieto na Republika

Makedonija vo sorabotka so UNICEF i

- Amandmani za obezbeduvawe na sredstva

za zgolemuvawe na stru~niot kadar

(logopedi, defektolozi i socijalni

rabotnici) vo gradinkite, u~ili{tata,

dnevnite centri za deca so posebni potrebi

i sl.

Od ova be{e izgotven eden

amandman za stru~niot kadar vo gradinkite

i u~ili{tata koj be{e prifaten od

Komisijata za finansirawe i buxet.

Na rabotnite sostanoci odr`ani na

14 i 17 fevruari 2012 godina Klubot na

prateni~ki rasprava{e za Strategijata i

Pravilnikot za rabota na Klubot.

Na 1 oktomvri 2012 godina se odr`a

sostanok na koj be{e napraven izbor na

koordinatorka na Klubot za sledniot

ednogodi{en mandat a be{e usvoen

Izve{tajot za ednogodi{noto rabotewe na

Klubot na prateni~ki. Za koordinatorka

be{e izbrana Liljana Kuzmanovska.

Vo tekot na noemvri mesec 2012

godina, Klubot na prateni~ki odr`a pove}e

rabotni sostanoci na koi bea izgotveni

Programskite aktivnost na Klubot vo

period noemvri 2012 do april 2013 godina.

Klubot na prateni~ki na Sobranieto na

Republika Makedonija, na 28 dekemvri 2012

godina odr`a sostanok na koj bea pokaneti

site prateni~ki od vlasta i opozicijata,

`enskite mre`i (M@L, SO@M i Antiko)

kako i site mediumi.

Celta na ovoj sostanok be{e

~lenovite na Klubot na prateni~ki da gi

spodelat svoite viduvawa za nastanite od

sednicata pri noseweto na Buxetot.

Vo sorabotka so Makedonskoto

`ensko lobi, Klubot na prateni~ki na 15

fevruar 2013 godina, odr`a sostanok so

ambasadorkata na SAD, Konsanca A.

Morela. Na sostanokot stana zbor za

podgotovka na nov zakon za semejno

nasilstvo.

Klubot na prateni~ki na Sobranieto

na Republika Makedonija na 30 maj 2013

godina, odr`a raboten sostanok na koj go

razgleda Predlogot na zakon za

prekinuvawe na bremenost.

Na sostanokot pokraj ~lenovite na

Klubot na prateni~ki prisustvuvaa

ministerot za zdravstvo, Nikola Todorov,

pretsedatelot na Komisijata za zdravstvo

na Sobranieto na Republika Makedonija,

Mende Dinevski, pretstavnici na slednive

nevladini organizacii: Makedonsko `ensko

lobi, H.E.R.A., Nacionalniot sovet za

rodova ramnopravnost SO@M, Akcija

Zdru`enska, Nacionalnata mre`a protiv

nasilstvo vrz `enata, Reaktor, Antiko i

zdru`enieto ESE.

Page 146: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

146

Na sostanokot be{e potencirano

deka Predlogot e isklu~itelno zna~aen za

`enite, gi regulira nivnite prava i

direktno vlijae na pravoto na `enata da

odlu~uva za sopstveniot `ivot.

Del od prateni~kite se vklu~ija vo

diskusijata i gi iznesoa svoite zabele{ki

na odredbite na Zakonot.

Klubot na prateni~ki na 03.02.2014

godina, vo sorabotka so Nacionalniot

demokratski institut odr`a sesija za

strate{ko planirawe na Klubot. Na

sesijata se definiraa slednite

prioritetni oblasti na idnoto dejstvuvawe

na Klubot, kako i merkite preku koi }e se

sproveduva istoto:

1. Borba protiv rodovi stereotipi;

2. Unapreduvawe na socijalni prava i

za{tita na `enite;

3. Ovozmo`uvawe na balans me|u

privatniot i profesionalniot `ivot na

`enata;

4. Politi~ko jaknewe na `enite;

5. Unapreduvawe na primenata na rodovoto

buxetirawe i

6. Ekonomsko jaknewe na `enite.

Klubot na prateni~ki smeta{e deka

pri realizacijata na site ovie prioriteti

}e se pottiknuva regionalnata sorabotka na

`enite prateni~ki na nivo na Izborna

edinica, a voedno i }e se koristat

iskustvata i }e se pottiknuva sorabotkata

so Parlamentite od regionot.

Vo fevruari 2014 godina, Klubot na

prateni~ki odr`a pove}e rabotni

sostanoci za podgotovka na bro{ura

posvetena na rabotata na Klubot od

formiraweto 2003 godina do denes.

Bro{urata be{e promovirana na 5 mart

2014 godina.

Klubot na prateni~ki vo izminatiot

period rabote{e na javni raspravi,

debata i konferencija:

Vo sorabotka so Nacionalniot

demokratski institut NDI na 25 oktomvri

2011 godina, Klubot odr`a javna rasprava

na tema Predlog na zakon za ednakvi

mo`nosti na `enite i ma`ite. Na

raspravata u~estvuvaa pretstavnici na

Ministerstvoto za trud i socijalna

politika i na nevladiniot sektor. Od

rabotata na javnata rasprava proizlegoa 7

amandmani na Predlog na zakonot, od koi

na sednicata na mati~noto rabotno telo

(Komisijata za ednakvi mo`nosti na `enite

i ma`ite) bea prifateni 5, a povle~eni 2

amandmani (od strana na Klubot), koi po

dopreciziraweto bea podneseni i

prifateni od strana na Komisijata za

ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite.

Na 8 mart 2012 godina Klubot na

prateni~ki na Sobranieto na Republika

Makedonija vo sorabotka so Zdru`enieto na

bubre`no bolni NEFRON i Stru~noto

zdru`enie MZNDTVO (Makedonsko

zdru`enie za nefrologija, dijaliza,

transplantacija i ve{ta~ki organi) odr`aa

javna rasprava na tema: Svetski denovi na

bubregot - daruvawe na organi. Na javnata

rasprava bea odbele`ani i Me|unarodniot

den na `enata 8 mart i devetgodi{nina od

formirawe na Klubot na prateni~ki.

Vo sorabotka so Svetskata

zdravstvena organizacija i Ministerstvoto

za zdravstvo, na 20 mart 2012 godina,

Klubot na prateni~ki odr`a debata na

Page 147: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

147

tema: Vlijanieto na klimatskite promeni

vrz zdravjeto, i intersektorskata

povrzanost pri sproveduvawe na merkite

za adaptacija i ubla`uvawe kon

klimatskite promeni.

Na 14 septemvri 2012 godina, vo

presret na Me|unarodniot den na

demokratijata - 15 Septemvri, Klubot na

`eni prateni~ki, Makedonskoto `ensko

lobi, @GI ANTIKO i Nacionalniot sovet

za rodova ramnopravnost SO@M odr`aa

konferencija na tema: Demokratijata i

rodovata ednakvost. Konferencijata be{e

organizirana so poddr{ka od

Obidenitetite nacii, Nacionalniot

demokratski institut, Fondacijata "Konrad

Adenauer" i Fondacijata "Fridrih Ebert" .

Od konferencijata proizlegoa slednite

zaklu~oci:

1.Implementacija na Zakonot za ednakvi

mo`nosti na `enite i ma`ite preku

vgraduvawe vo aktite na politi~kite

partii;

2.Klubot na prateni~ki upati apel do

rakovodstvata na politi~kite partii za

pogolemo u~estvo na `enite vo organite na

partiite i na izbornite listi i

3.Vgraduvawe na kvoti za gradona~alni~ki

vo Izborniot zakon po zavr{uvaweto na

lokalnite izbori vo 2013 godina.

Klubot na prateni~ki na Sobranieto

na Republika Makedonija na 18 dekemvri

2013 godina odr`a javna rasprava na tema:

"Ekonomsko jaknewe na `enite", na koja

pokraj ~lenovite na Klubot na prateni~ki

prisustvuvaa potpretsedatelkata na

Sobranieto na Republika Makedonija, g-|a

Svetlana Jakimovska, pratenici na

Sobranieto na Republika Makedonija,

pretstavnici na Ministerstvoto za

ekonomija, Ministerstvoto za trud i

socijalna politika i Ministerstvoto za

zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo

na Republika Makedonija, potoa na

lokalnite komisii za ednakvi mo`nosti,

Makedonskoto `ensko lobi, Zanaet~iskata

komora na Republika Makedonija, Biznis

konfederacijata na Makedonija,

Federacijata na farmeri na Republika

Makedonija i pretstavnici na drugi

zdru`enija koi rabotat na ova pole.

Od diskusijata proizlegoa slednive

zaklu~oci:

1.Zgolemuvawe na brojot na `eni-

pretpriema~i preku promovirawe na

pozitivni praksi - `eni lideri vo ovoj

sektor;

2.Prezemawe na konkretni merki i

aktivnosti za ekonomsko jaknewe na `enite

vo ruralnite sredini, vo soglasnost so

usvoenata Strategija;

3.Prezemawe na aktivnosti za promovirawe

na pretpriemni{tvoto;

4.Unapreduvawe na sorabotkata me|u

odgovornite subjekti na planot na

ekonomskoto jaknewe na `enite i aktivno

u~estvo na Klubot na prateni~ki,

Komisijata za ednakvi mo`nosti na `enite

i ma`ite na Sobranieto na Republika

Makedonija i vo edinicite na lokalnata

samouprava;

5.Klubot na prateni~ki prepora~uva da se

prezemat aktivnosti za postignuvawe

balans na profesionalniot i privatniot

`ivot;

6.Klubot na prateni~ki predlaga da se

prezemat aktivnosti za ponatamo{no

razgleduvawe za voveduvawe na

fleksibilno rabotno vreme;

Page 148: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

148

7.Klubot na prateni~ki gi poddr`uva

zalo`bite za pove}e gradinki vo ruralnite

sredini i

8.Klubot na prateni~ki }e inicira

sozdavawe baza na podatoci za vklu~enosta

na `enite vo ekonomskite tekovi.

Na 27 dekemvri 2013 godina,

Komisijata za ednakvi mo`nosti na `enite

i ma`ite, Komisijata za trud i socijalna

politika i Klubot na prateni~ki na

Sobranieto na RM, vo sorabotka so

Ministerstvoto za trud i socijalna

politika i Makedonskoto `ensko lobi

odr`aa javna rasprava na tema: Podgotovka

na zakon za semejno nasilstvo.

Na raspravata pokraj ~lenovite i

zamenicite ~lenovi na komisiite i

~lenovite na Klubot, prisustvuvaa

pratenicite na Sobranieto na Republika

Makedonija, ministerot za trud i socijalna

politika, Dime Spasov, eksperti,

pretstavnici na nevladinite organizacii,

lokalnite komisii za ednakvi mo`nosti i

Svetskata zdravstvena organizacija.

Vo izminatiot period Klubot na

prateni~ki u~estvuva{e i organizira{e

rabotni sredbi:

Klubot na prateni~ki na 12

dekemvri 2011 godina odr`a rabotna

sredba na tema: "Strate{ko planirawe na

Klubot na prateni~ki na Sobranieto na

Republika Makedonija".

Moderator na sredbata be{e Keti Alen,

pretsedatel na Konek{en grup.

Na sredbata bea doneseni pove}e

zaklu~oci:

1.Obezbeduvawe na postojan asistent na

Klubot koj }e bide anga`iran samo za ovaa

namena - buxet (za realizacija na

predvidenite aktivnosti);

2.Formirawe na grupi po oblasti vo

ramkite na Klubot;

3.Vo 2013 godina voveduvawe na rodov

buxet i

4.Analiza na aktivnostite vo dosega{nite

tri mandati na Klubot i nivno

prodol`uvawe.

Na 23 mart 2012 godina, vo hotelot

"Best Vestern", Klubot na prateni~ki i

Kancelarijata na UN Women - Telo na

Obedinetite nacii za rodova

ramnopravnost i zajaknuvawe na `enite od

Skopje, odr`aa rabotna sredba so

avstriskiot ekspert za rodovo odgovorno

buxetirawe, d-r Elizabet Klatcer.

Sredbata be{e organizirana vo

ramkite na regionalniot proekt na UN

Women "Rodovo odgovorni politiki vo

Jugoisto~na Evropa" poddr`an od

Avstriskata razvojna agencija, kako del od

vtorata poseta na d-r Klatcer za poddr{ka

na Rabotnata grupa za rodovo odgovorno

buxetirawe, predvodena od Ministerstvoto

za trud i socijalna politika, a sostavena

od pretstavnici na drugi ministerstva, koja

raboti na podgotovka na prvata nacionalna

strategija za rodovo odgovorno buxetirawe,

~ie usvojuvawe se predviduva za juni 2012

godina.

Na 4 april 2012 godina

pretsedatestvoto na Klubot na prateni~ki

odr`a rabotna sredba so g-|a Jozefina ^oba

Topali, pretsedatel na Sobranieto na

Republika Albanija. Na sredbata zedoa

zbor site prateni~ki, pri {to proizleze

inicijativa za organizirawe sredba na

Komisiite za ednakvi mo`nosti na `enite

Page 149: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

149

i ma`ite od dvata parlamenta i

prodlabo~uvawe na nivnata sorabotka.

Na 19 juli 2012 godina pretstavnici

na Klubot na prateni~ki odr`aa sredba so

zamenik-pretsedatelot na Vladata na

Republika Makedonija zadol`en za

evropski pra{awa, d-r Teuta Arifi.

Za vreme na sredbata be{e

razgovarano za aktivnostite na Klubot na

prateni~ki vo nasoka na unapreduvawe na

procesite na rodova ednakvost i

usoglasuvaweto na na{ite propisi so

evropskite standardi i dobri praktiki vo

ovaa sfera.

Na sostanokot be{e dogovoreno vo

naredniot period da se intenziviraat

aktivnostite vo delot na rodovata

ednakvost.

Na 8 noemvri 2012 godina,

pretsedatelstvoto na Klubot na prateni~ki

na Sobranieto na Republika Makedonija

odr`a sredba so g. Jakopo Leone

Mekdonald, rodov istra`uva~ na ODHR,

kogo go informira za rabotata na Klubot na

prateni~ki i Komisijata za ednakvi

mo`nosti na `enite i ma`ite na

Sobranieto na Republika Makedonija.

Na sredbata g. Jakopo Leone

Mekdonald izrazi priznanie za

postignatoto na poleto na rodova ednakvost

vo Republika Makedonija i istakna

spremnost za ponatamo{na sorabotka.

Klubot na prateni~ki na Sobranieto na

Republika Makedonija i Kancelarijata na

UN Women - Telo na Obedinetite Nacii za

rodova ramnopravnost i zajaknuvawe na

`enite od Skopje, na 6 dekemvri 2012

godina, odr`aa rabotna sredba na koja bea

prezentirani naodite od rodovata analiza

za programite i buxetite vo odbranata i

aktivnite merki za vrabotuvawe i

bazi~nata procenka za raspolo`livi

podatoci po pol vo sektorot bezbednost.

Drugi aktivnosti:

Kako posebna pridobivka od

rabotata na Klubot vo 2013 godina e

usvojuvaweto na predlogot za

obezbeduvawe na sredstva (760.000,00

denari) nameneti implementacija na

Strategijata za rodova ednakvost usvoena

od Sobranieto na Republika Makedonija.

Klubot na prateni~ki rabote{e i na

me|unaroden plan i toa:

Na 14 noemvri 2011 godina, Klubot

odr`a rabotna sredba so Jana Kafkova,

pretsedava~ na ^e{koto `ensko lobi.

Sredbata be{e vo organizacija na

Makedonskoto `ensko lobi.

Vo Belgrad, na 15 dekemvri, na

Godi{na regionalna konferencija na `eni

parlamentarki, kako i vo Pri{tina, na 25

noemvri, na Konferencija za prevencija na

maligni zaboluvawa kaj `enite, u~estvuvaa

koordinatorkata na Klubot, Sowa

Mirakovska i ~lenovite na

pretsedatelstvoto Liljana Kuzmanovska i

De{ira Imeri.

Na po~etokot na juni 2012 godina,

pretstavni~kite na Klubot na prateni~ki,

prateni~kite Suzana Saliu, Sowa

Mirakovska, Liljana Popovska i Liljana

Zaturovska u~estvuvaa na ednonedelen

me|unaroden seminar vo Va{ington na tema

"U~estvoto na `enite-lideri vo

ekonomskiot razvoj i namaluvawe na

siroma{tijata".

Page 150: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

150

Seminarot be{e organiziran od

Partnestvoto za demokratija na

Amerikanskiot kongres, ~ii pretsedava~i

se Dejvid Drajer i Dejvid Prajs, koi

neodamna bea vo poseta na Republika

Makedonija. Koorganizatori na seminarot

bea USAID, NDI i IRI.

Vo ramkite na seminarot,

prateni~kite se sretnaa so pove}e

kongresmeni od Demokratskata i

Republikanskata partija i se zapoznaa so

rabotata na `enskoto parlamentarno lobi i

drugi formi na organizirawe na `enite vo

SAD.

Makedonskite parlamentarki go

promoviraa visokiot procent na u~estvo na

`enite vo Sobranieto na Republika

Makedonija so nad 30% i najavija

aktivnosti za ekonomsko jaknewe na `enite

vo Republika Makedonija.

Na pokana na OBSE, Liljana

Popovska gi pretstavuva{e Klubot na

prateni~ki i Komisijata za ednakvi

mo`nosti na `enite i ma`ite na

rabotilnica na tema: Zajaknuvawe na

parlamentarnite strukturi za `eni

prateni~ki vo regionot na OBSE.

Rabotilnicata se odr`a na 9 i 12 dekemvri

2012 godina vo Viena, Avstrija.

Popovska na rabotnata sesija ima{e

svoe izlagawe kade go prenese iskustvoto i

dobrite praktiki od Republika Makedonija

kako lider vo regionot za vospostavuvawe i

vodewe na parlamentarnite strukturi za

`eni. Taa vo svoeto izlagawe se osvrna i

na uspe{niot model na parlamentarnite

strukturi koi se osnovani i vo momentov

funkcioniraat vo Sobranieto na Republika

Makedonija, vo koi rabotat i deluvaat

`eni-parlamentarki od site partii, so

poseben akcent na aspektite na nivnata

organizacija, vnatre{noto funkcionirawe,

sorabotkata so me|unarodnata zaednica,

kako i dijalog so strukturite na lokalno

nivo.

Vo januari 2013 godina, Klubot na

prateni~ki vo sorabotka so Komisijata za

ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite,

Me|unarodniot republikanski institut IRI

i Mre`ata na `eni vo demokratijata WDN

podgotvuva{e Balkanska regionalna

parlamentarna konferencija ~ie

odr`uvawe be{e odlo`eno.

.

Page 151: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

151

10. JAVNOST VO RABOTATA

Page 152: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

152

10.1.SOBRANISKI TV KANAL

Soglasno ~lenot 107 stav 6 od Zakonot za audio i audiovizuelni mediumski

uslugi („Slu`ben vesnik na Republika Makedonija„ Broj 184/2013) JRP Makedonska

radio televizija go obezbeduva programskiot servis na Sobraniskiot kanal utvrden

vo Zakonot za Sobranie na Republika Makedonija.

Vo vreme koga nema aktivnosti vo Sobranieto na Republika Makedonija i

dodeka ne se sozdadat site so zakon predvideni uslovi za emituvawe na programskiot

servis, MRT na servisot }e emituva sodr`ini od sopstveno proizvodstvo ( ~len 3 od

Spogodbata za zaedni~ko koristewe na osnovnata mre`a na JP MRT za prenesuvawe na

programskiot servis namenet za emituvawe na aktivnostite na Sobranieto, sklu~ena

me|u Pretsedatelot na Sovetot na Sobraniskiot kanal i Rabotovodniot organ na JP

MRT).

Sobraniskiot kanal/MRT emituva programa vo traewe od 14 ~asa dnevno, od

10.00 do 24.00 ~asot, a po potreba i podolgo od ovoj termin. Pokraj direktnite prenosi

na plenarnite sednici na Sobranieto, na Sobraniskiot kanal, direktno ili so snimki

se prezentira pred javnosta raboteweto na sobraniskite komisii, a se emituvaat i

prenosi ili snmki od drugi aktivnosti vo Sobranieto {to se sostaven del od negovoto

funkcionirawe. (Me|unarodni konferencii, Pres-konferencii, aktivnosti na Klubot

na `eni prateni~ki, na nevladeni organizacii itn). Site aktivnosti vo Sobranieto

koi se prenesuvaat na Sobraniskiot kanal se emituvaat so identifikaciski znak

Sobranie na RM/ MRT. Na ovoj na~in se ostvaruva osnovnata funkcija na Sobraniskiot

kanal i javnost vo raboteweto na Sobranieto na Republika Makedonija, so {to,

anga`manot na pratenicite se stava na uvid na onie koi im go dale mandatot, odnosno,

gra|anite na Republika Makedonija.

Vo periodot od 25 juni 2011 godina, koga be{e odr`ana konstitutivnata sednica

na Sobranieto od sedmiot sobraniski sostav, do 31 dekemvri 2011 godina direktno

bea prenesuvani 68 sobraniski zasedanija vo traewe od 21.445 minuti, kako i prenosi

i snimki od sednici na sobraniskite komisii i drugi aktivnosti vo Sobranieto vo

traewe od 25.228 minuti.

Vo narodniot period od 1 januari 2012 do 31 dekemvri 2012 godina na

Sobraniskiot kanal se emituvani vkupno 157 prenosi na sednici na Sobranieto na RM,

vo traewe od 21.323 minuti, 28 prenosi na sednici na Komisijata za finansirawe i

buxet koi traele 10.159 minuti i 451 snimka od sednici na sobraniskite komisii i

drugi nastani {to se slu~uvale vo Sobranieto so traewe od 48.730 minuti.

Od 1 januari 2013 do 31 dekemvri 2013 godina na programata vo `ivo se

prenesuvani vkupno 88 sobraniski zasedanija koi traele 16.621 minuta , kako i 19

sednici na Komisijata za finasirawe i buxet vo vremetraewe od 7.780 minuti. Vo

Page 153: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

153

navedeniot period odlo`eno se emituvale snimki od 393 sednici na sobraniskite

komisii i drugi aktivnosti vo sobranieto vo traewe od 24.806 minuti.

Vo periodot od 1 januari do 5 mart ovaa godina Sobranieto zasedavalo 32 pati

vo vremetraewe od 7.125 minuti. Na gleda~ite odlo`eno im e prezentirana rabotata

na 107 sednici na sobraniski komisii, komiteti, soveti i drugi tela koi traele 10.248

minuti.

Pozna~ajni nastani vo Sobranieto {to se emitivani na Sobraniskiot kanal

1. Sve~ena akademija i obra}awe na Pretsedatelot na Sobranieto Trajko Veqanoski

po povod 23 Oktomvri - Den na makedonskata revolucionerna borba;

2. Me|unarodna konferencija po povod Denot na Evropa "Pro{iruvaweto soo~eno so

novite predizvici vo EU";

3. Konferencija na tema "Demokratijata i rodovata ednakvost" po povod 15-ti

septemvri - Me|unaroden dena na demokratijata;

4. 15 godini od parlamentarnata dimenzija na PSJIE - "Minato, sega{nost i

evropskata idnina na regionot" i sedmi sostanok na rabotnata grupa na PSJIE;

5. Sve~ena akademija po povod odbele`uvawe na dr`avniot praznik 11 Oktomvri -

Den na narodnoto vostanie;

6. Regionalna konferencija na IPS stipendisti 2013 godina;

7. Me|unarodna konferencija "Evropska integracija, sorabotka na parlamentite,

gra|anskoto op{testvo i nezavisnite regulativni tela vo jugoisto~na Evropa";

8. Konferencija za pe~at na kopretsedava~ite na Me{ovitit parlamentaren komitet -

RM i EU;

9. Deseta konferencija na pretsedateli na parlamenti na PSJIE - Ohrid 2013;

10. Konferencija za mediumite na Trojkata na PD na PSJIE - Ohrid 2013;

11. Komemoracija - 10 godini od smrtta na pretsedatelot na Republika Makedonija

Boris Trajkovski;

12. Na programata bea emituvani pove}e nadzorni i javni raspravi {to se odvivaa vo

Sobranieto na razli~ni temi;

13. Dodeluvawe na dr`avni nagradi i priznanija vo Sobranieto na Republika

Makedonija i drugi nastani i

14. Izjavi za mediumi na pretsedatelot na Sobranieto Trajko Veqanoski.

Soglasno so Spogodbata, koga vo Sobranieto nema aktivnosti, za vreme na

pauzite, i pred po~etokot na plenarnite sednici MRT emituva programa od sopstveno

proizvodstvo, {to e vo nadle`nost na ureduva~kata politika na JRP Makedonska

radio televizija .

Page 154: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

154

10.2. ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Slu`bata i pratenicite na Sobranieto na Republika Makedonija vo svojata sekojdnevna

rabota vo zakonodavniot proces go koristat Sistemot za upravuvawe so dokumenti, t.n. e-

Parlament. So e-Parlament opfateni se slednite procesi:

1. Priem na materijali

• kreirawe na materijal

• priem i arhivirawe na materijal

• izvestuvawe za nov materijal

2. Sednici na rabotni tela

• zaka`uvawe na sednici

• vodewe na sednicite

• dodavawe na zaklu~oci

• dodavawe na izve{tai

3. Sobraniski sednici

• zaka`uvawe na sednici

• vodewe na sednicite

• dodavawe na zaklu~oci

• dodavawe na izve{tai

• dodavawe na stenogrami

• dodavawe na audio i video zapisi

• dodavawe na glasawa

4. Prateni~ki pra{awa

• najavi na prateni~ki pra{awa

• dodavawe na postaveni pra{awa

• dodavawe na odgovori

Re{enieto integrira pove}e zakonodavni postapki i ~ekori vo eden distribuiran i

orkestriran proces koj se preobrazuva od podgotovka i izvr{uvawe na zakonodavnata postapka

"so hartija" vo "bez hartija" .

E-Parlament sistemot go opfa}a celiot proces na parlamentarnoto zakonodavstvo,

obezbeduva}i visoko nivo na efikasnost, ekonomi~nost, mobilnost, transparentnost i

odgovornost vo postapkata. E-parlamentot dava pristap do bogati, kontekstualni informacii

za site vklu~eni vo parlamentarniot proces pratenici, profesionalci, eksperti, mediumi i

gra|anite. Ovozmo`uva pobrzo donesuvawe na odluki preku lesniot pristap do informaciite,

i toa sekomu, sekade i na sekoj ured.

Page 155: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandate

155n izve{taj 2011-2014

E-parlamentot nudi avtomatsko generirawe na dokumenti i pisma bazirano na urneci,

notifikacii po e-po{ta za site aktivnosti povrzani so materijalite i sednicite. Za aktite vo

procedura i vo procesite e voveden elektronski potpis.

Nad 200 dr`avni slu`benici i pratenicite aktivno i sekojdnevno rabotat so sistemot

na priem na materijali, zaka`uvawe na sednici na Sobranieto i na sednici na rabotnite tela,

objavuvawe na izve{tai, zaklu~oci, stenogrami, glasawa, video i audio zapisi, dodeka site

vraboteni vo Slu`bata na Sobranieto imaat pristap do e-parlament i go koristat vo

sekojdnevnata rabota za uspe{no i kvalitetno izvr{uvawe na rabotnite zada~i.

Vo ovoj mandat, vo e-Parlament procesirani se nad 30.000 dokumenti.

Page 156: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandate

156n izve{taj 2011-2014

Imaj}i predvid deka informati~koto op{testvo ja razviva participativnata

demokratija preku zgolemenata transparentnost ovozmo`uvaj}i javnite podatoci da bidat

dostapni vo otvoren i standardiziran format, a gra|anite, nevladinoto op{testvo, javnosta i

ekspertite so svoite inicijativi da u~estvuvaat vo donesuvaweto na odlukite, Sobranieto na

Republika Makedonija sekojdnevno ja a`urira so podatoci sobraniskata veb lokacija.

Page 157: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandate

157n izve{taj 2011-2014

Veb lokacijata e bogata so sodr`ini i mo`nosti kako upatuvawe na pra{awa do

pretsedatelot na Sobranieto i pratenicite, informacii za kancelariite za kontakt so

gra|anite, elektronski vesnik, uvid vo bibliote~niot fond na parlamentarna biblioteka i

mnogu drugi sodr`ini.

Na veb lokacijata mo`at da se najdat site materijali koi bile ili sé vo sobraniska

procedura, uvid vo koja faza od zakonodavnata postapka se nao|aat, site izve{tai i zaklu~oci

povrzani so niv, potoa dnevna agenda i planirani sledni aktivnosti, video i audio zapisi od

sednici, izve{tai od sednici na rabotni tela i zapisnici od sobraniskite sednici.

Pogolemiot del od informaciite mo`e da se pro~itaat u{te i na angliski, albanski i

francuski jazik.

Na veb lokacijata mo`e da se najde i arhivata na video zapisi od sobraniskite sednici

od 2002 godina do denes. Isto taka, preku veb-lokacijata mo`e da se sledat sobraniskite

sednici vo `ivo.

Za podobro informirawe na gra|anite, zgolemuvawe na ot~etnosta i transparentnosta,

Sobranieto na Republika Makedonija vovede svoj Facebook, Twitter i Youtube profil. Ovie

profili se koristat za spodeluvawe na sodr`ini koi se dostapni i na veb-lokacijata na

Sobranieto. Sodr`ini koi se spodeluvaat se dnevniot red na sednicite, sednici na rabotni

tela ili me|unarodni i drugi aktivnosti na pratenicite.

Page 158: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

158

Page 159: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandate

159n izve{taj 2011-2014

Page 160: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

160

10.3.SREDSTVA ZA JAVNO INFORMIRAWE

Pravata, dol`nostite i

odgovornostite na pretstavnicite

na sredstvata za javno informirawe

se odredeni so Pravilnik donesen

od pretsedatelot na Sobranieto

("Slu`ben vesnik na Republika

Makedonija" broj 89/2002). Na

pretstavnicite na sredstvata za

javno informirawe na raspolagawe

im e moderno opremen pres-centar

so telefonski linii i kompjuteri.

Do site akreditirani mediumi

redovno, po elektronska po{ta, se

ispra}aat materijali od

aktivnostite na Sobranieto.

Za sledewe na aktivnostite

na Sobranieto na Republika

Makedonija vo 2011 godina bea

vkupno akreditirani 1.351

pretstavnik na sredstvata za javno

informirawe, dodeka vo prvoto

tromese~je od 2014 godina bea

akreditirani vkupno 1.016

pretstavnici na sredstvata za javno

informirawe.

Oddelenieto za informirawe

vo tekot na 2011 godina, akreditira

61 medium, dodeka na krajot na 2013

i po~etokot na 2014 godina

akreditiran e 81 medium. Od toa, vo

2011 godina akreditirani se 22 TV-

ku}i, so 436 nivni pretstavnici,

dodeka vo prvoto tromese~je od 2014

godina, se akreditirani 25 TV-ku}i

so 447 pretstavnici. Vo tekot na

2011 godina akreditirani se 7

radio-medimi so 61 pretstavnici, a

vo prvoto tromese~je od 2014 godina

akreditirani se 7 radio-medimi so

70 svoi pretstavnici.

Pe~atenite mediumi, vo 2011

godina se pretstaveni so 12 dnevni

mediumi i 5 nedelnici. Dnevnite

mediumi akreditiraa 235

izvestuva~i, dodeka nedelnite

mediumi bea pretstaveni od 52

izvestuva~a. Vo prvoto trImese~je

od 2014 godina, akreditirani se 9

dnevni pe~atenite mediumi so 179

izvestuva~i i 3 nedelnici so 61

izvestuva~.

Internet izdanijata i drugi

mediumi, vo tekot na 2011 godina se

16, so 154 izvestuva~i, dodeka vo

prvoto trImese~je od 2014 godina

tie se pretstaveni so 39 mediumi i

258 izvestuva~i.

Oddelenieto za odnosi so

javnosta i za izgotvuvawe na

Page 161: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

161

statisti~ki materijali pokraj

akreditirawe na pretstavnici na

sredstvata za javno informirawe

sekojdnevno ja a`urira veb

lokacijata na Sobranieto na

Republika Makedonija na ~etiri

jazici (makedonski, albanski,

francuski i angliski jazik), vo

delot na aktivnosti, najavi i

soop{tenija. Podgotvuva dneven

informator za dnevnite aktivnosti

na Sobranieto, koj go prosleduva do

pe~atnica, potoa do ekspedicija i

do kuririte, a voedno elektronski

go dostavuva do mediumite.

Isto taka, prerabotuva

izve{tai od sednici na rabotnite

tela za potrebite na veb-lokacijata

i sledi, pi{uva i objavuva vesti od

EU.

Podgotvuva i ispra}a

besplaten elektronski vesnik za

dnevnite aktivnosti na Sobranieto

do prijavenite i zainteresirani

korisnici. Vo tekot na 2011 godina

aktivni bea 2.854 korisnici koi go

dobivaat elektronskiot vesnik, i

bea isprateni vkupno 460

elektronski vesnici, dodeka vo

periodot od 1 januari do 5 mart 2014

godina, se podgotveni i isprateni

vkupno 29 elektronski vesnici. Vo

periodot od 2011 godina do sega

vkupno se podgotveni i isprateni

827 elektronski vesnici.

Periodi~no sproveduva

anketi preku veb lokacijata na

Sobranieto, so cel ispituvawe na

mislewe za momentalno aktuelni

temi na korisnicite na samata veb-

lokacija.

So cel da se zadovolat

potrebite na javnosta za rabotata i

aktivnosta na pratenicite otvorena

e nova kategorija na veb lokacijata

naslovena Aktivnosti na prateni~ki

grupi.

Vo periodot od 2011/2014

godina, oddelenieto ima podgotveno

i distribuirano 805 dnevni

informatori.

Oddelenieto, isto taka, gi

prosleduva oficijalnite i

rabotnite sredbi na delegaciite vo

Sobranieto na Republika

Makedonija i izvestuva na veb

lokacijata za istite, a, isto taka i

do mediumite.

Page 162: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

162

11. SLU@BA

Page 163: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

163

11.SLU@BA NA SOBRANIETO 11.1. VNATRE[NA ORGANIZACIJA

Page 164: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 164

Organizacijata, zada~ite i na~inot na rabota, kako i definiraweto na rabotnite mesta

po vid i po broj na izvr{iteli, se ureduvaat so Pravilnikot za vnatre{na organizacija o Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta vo slu`bata na Sobranieto na Republika Makedonija. Soglasno odredbite od Delovnikot za rabota na Sobranieto na Republika Makedonija donesen na 18 juli 2008 godina, na 19 septemvri 2008 godina se donesoa Pravilnikot za vnatre{na organizacija na Slu`bata na Sobranieto i Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta vo slu`bata na Sobranieto.

Soglasno ovie akti nastanaa golemi promeni kako vo organizacionata postavenost na Slu`bata taka i vo delokrugot na rabotni zada~i, se vo pravec na zgolemuvawe na kvalitetot i kapacitetot na Slu`bata vo izvr{uvawe na rabotite od svojot delokrug.

Vo Slu`bata hierarhiskata postavenost e utvrdena na slednite nivoa: • generalen sekretar; • zamenik na generalniot sekretar; • sektori i • oddelenija.

So stru~nata slu`ba na Sobranieto na Republika Makedonija rakovodi Generalen sekretar.

Spored vidot, obemot i stepenot na slo`enosta na rabotnite zada~i i drugite uslovi potrebni za nivno vr{ewe, vo Slu`bata postojat slednive organizacioni oblici: Sektor-kabinet na pretsedatelot na Sobranieto; sektor i oddelenie.

Soglasno noviot pravilnik za organizacija se obrazuvaa 13 sektori, i dve posebni organizacioni edinici - oodelenija za izvr{uvawe na obvrski utvrdeni so zakon i podzakonski akti koi za svojata rabota odgovaraat pred generalniot sekretar.

Dr`avnite sovetnici vr{at najslo`eni raboti koi baraat posebna samostojnost, stru~nost i organizaciska sposobnost za koordinirawe vo oblasta na ustavniot i politi~kiot sistem, ekonomskiot, vo oblasta na javnite dejnosti, vo oblasta na me|unarodnata sorabotka i vo postapkata na podgotovka i donesuvawe na zakoni.

Kabinetot na pretsedatelot na Sobranieto so tri oddelenija se gri`i za tekovnite aktivnosti na pretsedatelot na Sobranieto, planirawe, podgotovka i realizacija na sednicite na Sobranieto, odnosi so javnosta i sorabotka so drugi dr`avni organi kako i analiti~ki-sovetodavni i stru~ni raboti za potrebite na pretsedatelot i potpretsedatelite.

Sektorot na generalniot sekretar so tri oddelenija gi organizira rabotite i zada~ite od delokrug na generalniot sekretar vr{i normativno-pravni raboti, podgotvuva upatstva i drugi akti {to gi donesuva generalniot sekretar, vr{i raboti vo vrska so ovlastuvaweto na generalniot sekretar za zastapuvawe na Sobranieto i Slu`bata pred nadle`nite organi kako i gi organizira i realizira protokolarnite aktivnosti na pretsedatelot na Sobranieto, potpretsedatelite na Sobranieto, pratenicite, prateni~kite grupi i na delegaciite vo zemjata i stranstvo.

Zakonodavno-pravniot sektor so tri oddelenija, podgotvuva tekstovi na zakoni, drugi

akti i amandmani koi gi predlagaat pratenicite, se podgotvuvaat akti za potrebite na Sobranieto, vr{i raboti koi se odnesuvaat na podgotovka, planirawe i realizacija na sednicite na Sobranieto i rabotnite tela, vr{i raboti {to se odnesuvaat na redakcija na tekstovite na zakoni i na drugi akti, kako i kontrola na verodostojnosta i na istite podgotveni za objavuvawe vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".

Sektorot za sednici so tri oddelenija, vr{i stru~ni i administrativni raboti vo vrska so podgotvuvaweto, planiraweto i realizacijata na sednicite, vr{i raboti {to se odnesuvaat na zapisnicite i prateni~kite pra{awa i vr{i tehni~ki raboti vo funkcija na sednicite na Sobranie.

Sektorot za rabotni tela so donesuvaweto na noviot Delovnik za rabota na Sobranieto stanuva eden od nose~kite sektori vo realizacija na osnovnata funkcija na Sobranieto-zakonodavnata. Sostaven od edinaeset oddelenija; vr{i koordinacija i sledewe na sednicite na Sobranieto i na mati~nite rabotni tela; vr{i raboti {to se odnesuvaat na koordinirawe na sednicite na Zakonodavno-pravnata komisija, mati~nite rabotni tela i na Sobranieto za Prvoto i Vtoroto ~itawe na zakonite; vr{i podgotovka, planirawe, svikuvawe i realizacija

Page 165: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 165

na sednicite na mati~nite rabotni tela od oblastite na politi~kiot sistem, ekonomskiot sistem i od javnite dejnosti; podgotovka i realizacija na dopolnitelni predlozi na zakonite usvoeni na sednicite na Zakonodavno-pravnata komisija i mati~nite rabotni tela, potoa raboti {to se odnesuvaat na podgotovka na dopolnitelen predlog na zakon, so vgraduvawe na usvoenite amandmani od sednicite na Zakonodavno-pravnata komisija i na mati~nite rabotni tela od Vtoroto ~itawe na zakonite; ja utvrduva verodostojnosta na dopolnitelnite predlozi na zakonite i na donesenite zakoni se vr{i proverka na dopolnitelniot predlog na zakon pred negovoto dostavuvawe za sednica na Sobranie za Vtoro ~itawe, ja sledi sednicata na Sobranieto na Tretoto ~itawe na zakonite i vr{at raboti {to se odnesuvaat na podgotvuvaweto na zakonite za objavuvawe vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija", kako i sledewe na rabotata na Komitetot za odnosite me|u zaednicite i sproveduvawe na dadenite nasoki i upatstva za izvr{uvawe na rabotite vo vrska so rabotata na Komitetot za odnosi me|u zaednicite Sektorot za istra`uvawe, analiza, biblioteka i dokumentacija so pet oddelenija, vr{i izrabotka na analizi po barawe na pratenicite, prateni~kite grupi, rabotnite tela odnosno slu`bata, vr{i istra`uvawe i izrabotka na analizi vo sorabotka i po barawe na drugi sobraniski sektori odnosno oddelenija i po barawe na Evropskite paralamentarni slu`bi, vr{i raboti vo vrska so informirawe na javnosta za rabotata na Sobranieto i rabotnite tela, podgotvuva redovni i periodi~ni statisti~ki pregledi za rabotata na Sobranieto i na negovite rabotni tela i redovno gi a`urira podatocite vo vrska so rabotata na Sobranieto, pribira, ~uva, obrabotuva i dava na koristewe dokumentacioni podatoci i materijali od rabotata na Sobranieto, vr{i nabavka na potrebnite bibliotekarski materijali, evidencija, selekcija, kategorizacija i klasifikacija na bibliotekarskite materijali.

Sektorot za me|unarodna sorabotka so dve oddelenija, dava stru~na pomo{ na pretsedatelot, potpretsedatelite na Sobranieto, pratenicite, generalniot sekretar i slu`bata obezbeduva kontinuirano sledewe na rabotata na me|unarodnite parlamentarni sobranija i na nivnite dokumenti, osobeno na onie od poseben interes za Sobranieto na Republika Makedonija kako i odr`uvawe na slu`ben kontakt so parlamentite na drugite dr`avi, vo polza na bilateralnata sorabotka na Sobranieto.

Sektorot za poddr{ka na Nacionalniot sovet za evrointegracii so dve oddelenija gi

sproveduva dadenite nasoki i upatstva za izvr{uvawe na rabotite vo vrska so rabotata na Nacionalniot sovet za evrointegracii, obezbeduva protokolarna poddr{ka za potrebite na Sovetot, vr{i redovna komunikacija so ~lenovite na Sovetot i dr`avnite organi, go sledi procesot na evropska integracija i e vo redovni kontakti so Sekretarijatot za evropski pra{awa; razmenuva informacii za pra{awa od oblasta na procesot na evropska integracija so Rakovoditelot na Sektorot za me|unarodna sorabotka na Sobranieto, ko-sekretarot na Me{ovitiot parlamentaren komitet RM-EU i sovetnicite na Komisijata za nadvore{na politika i Komisijata za evropski pra{awa, ostvaruva sorabotka so slu`bite na nadle`nite dr`avni organi {to u~estvuvaat vo procesite na pristapuvawe na Republika Makedonija kon EU.

Sektorot za informati~ki i komunikaciski tehnologii e sostaven od tri oddelenija i vr{i planirawe, razvoj, administrirawe, odr`uvawe i za{tita na funkcioniraweto na informacioniot sistem i tehnikata na Sobranieto, дizajnirawe, razvoj na softverot i administracija na WEB prezentacijata na Sobranieto kako i vr{i raboti koi se odnesuvaat na publicisti~kata dejnost na Sobranieto i ostvaruvaweto na odnosite so javnosta.

Sektorot za finansiski i ekonomski pra{awa so ~etiri oddelenija, izgotvuva preporaki za podgotvuvawe na predlog godi{niot buxet i pove}egodi{nite proekcii povrzani so nego, gi izvr{uva javnite nabavki kako i raboti vo vrska so finansiskoto i materijalnoto rabotewe na Sobranieto kako i so investiciono i tekovno odr`uvawe na Sobranieto.

Sektorot za stru~no-administrativni raboti so ~etiri oddelenija, vr{i stru~no-

administrativni, op{ti, ekspedicija i sramnuvawe na materijali, a vo negov sostav raboti i pe~atnicata.

Sektorot za preveduvawe so tri oddelenija vr{i pismen, simultan i konsekutiven prevod, kako i jazi~na redakcija na tekstovite na prevodite i drugite sobraniski materijali.

Page 166: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 166

Sektori vo Sobranieto na

Republika Makedonija

Predvideni rabotni

mesta

Popolneti rabotni

mesta

Popolnetirabotni

mesta %

Nepopolneti rabotni mesta

Nepopolneti rabotni mesta

%

Dr`avni sovetnici 15 9 60 6 40

Kabinet na Pretsedatelot na Sobranieto

23 6 26,09 17 73,91

Sektor na generalniot sekretar

68 14 20,58 54 79,41

Zakonodavno-praven sektor 30 11 36,66 19 63,33

Sektor za sednici na sobranie 23 14 60,87 9 39,13

Sektor za rabotni tela 76 44 57,9 32 42,1

Sektor za istra`uvawe i analiza, biblioteka i dokumentacija

33 13 39,39 20 60,61

Sektor za me|unarodna sorabotka

13 8 61,53 5 38,46

Sektor za podr{ka na Nacionalniot sovet za evrointegracii

15 9 60 6 40

Sektor za informati~ki i komunikaciski tehnologii

38 17 44,74 21 55,26

Sektor za finansiski pra{awa

31 13 41,94 18 58,06

Sektor za stru~ni i administrativni raboti

116 71 61,21 45 38,79

Sektor za preveduvawe 49 22 44,9 27 55,1

Sektor za poddr{ka na Sovetot na Sobraniskiot kanal

35 1 2,86 34 97,14

Parlametaren institut

25 25 100 - -

Oddelenie za vnatre{na revizija

7 4 57,14 3 42,86

Oddelenie za upravuvawe so ~ove~ki resursi

7 1 14,28 6 85,72

VKUPNO

604 282 46,69 322 53,31

Page 167: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 167

11.2. Oddelenie za ~ovekovi resursi

Investirawe vo razvojot na ~ove~kite resursi na Slu`bata na Sobranieto Vo funkcija na ostvaruvawe na strate{kite prioriteti na Republika Makedonija za

polnopravno ~lenstvo vo Evropskata unija i vo NATO, nesomneno e potrebno prodol`uvawe na

reformite na javnata i dr`avnata administracija preku gradewe i razvivawe na kapacitetite

na ~ove~kite resursi i na instituciite na sistemot. Vo ovoj kontekst, edukacijata e edna od

najva`nite komponenti za razvoj na kapacitetite na ~ove~kite resursi vo dr`avnata slu`ba.

Samo visokostru~na, profesionalna i odgovorna slu`ba mo`e da odgovori na predizvicite na

novoto vreme.

Soglasno so Zakonot za dr`avnite slu`benici, dr`avnite slu`benici imaat pravo i

dol`nost stru~no da se osposobuvaat i usovr{uvaat. So cel da se obezbedi potrebniot

kvalitet na Slu`bata, Sobranieto vospostavi mehanizam na edukacija kako preduslov za

profesionalniot razvoj vo zvawata i postojanost vo Slu`bata. Pritoa, se sledeni primerite i

pozitivnite iskustva na drugite parlamenti i nivna soodvetna primena. Vo izve{tajniot

period se ostvareni zna~ajni me|unarodni proektni i programski aktivnosti, obuki, seminari,

studiski prestoi so neposredno i aktivno u~estvo na Slu`bata. Istovremeno, se vode{e

smetka za obuka na Slu`bata vo site segmenti, vklu~itelno i za usovr{uvawe na stranski

jazici i informati~ka nadgradba na znaewata.

Vo taa nasoka e podgotovkata na godi{ni programi za obuka i stru~no usovr{uvawe na

dr`avnite slu`benici vo Slu`bata na Sobranieto vo koja se sodr`ani aktivnostite koi im

pomogaat na vrabotenite da go razvijat svojot potencijal, da gi podobrat svoite ve{tini i

znaewa, kako i da dobijat pogolemo zadovolstvo od svojata rabota. Profesionalniot razvoj na

stru~nite potencijali e komponenta na sistemot za upravuvawe so raboten u~inok, strategijata

za karieren razvoj i zadr`uvawe na stru~nite kadri so koi raspolaga Slu`bata na Sobranieto.

Obukata na trite kategorii dr`avni slu`benici e potrebna za gradewe na raspolo`livite

~ove~ki potencijali, nadgradba i pro{iruvawe na nivnite bazi~ni znaewa, ve{tini i

stru~nost. Godi{nite programi za obuka i stru~no usovr{uvawe na dr`avnite slu`benici vo

Slu`bata na Sobranieto se podgotveni vrz osnova na navedenite potrebi za obuka na

vrabotenite koi proizleguvaat od programite i proektite razraboteni za realizacija na

godi{nite celi i prioriteti na Sobranieto. Procesot na obuka vo Slu`bata na Sobranieto se

odviva{e kontinuirano vrz principite na transparentnost, fer i ednakva osnova.

Vo mandatniot period se realizirani pove}e specijalizirani i generi~ki obuki.

Specijalizirani obuki Vo ramki na IPA-TPP, Proektot za tehni~ka pomo{ na parlamentot:

• "Iskustvata na novite zemji ~lenki vo sledewe na pristapnite pregovori";

• Zada~i povrzani so EU na parlamentarnite sekretarijati pred/po pristapuvaweto";

Page 168: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 168

• "Evropski praktiki vo pogled na aktivnostite na parlamentite naso~eni kon

podignuvawe na svesnosta za pra{awa povrzani so EU";

• "Koristewe na bazite na podatoci na EU i konsultativni i prakti~ni soveti";

• "Usoglasuvawe na zakonite";

• "Instituciite na EU i donesuvawe odluki posle Lisabonskiot dogovor";

• "Strukturata na politikata za pro{iruvawe na EU; pravna/politi~ka ramka na

pristapniot proces vo EU, struktura/metod na pristapnite pregovor";

• "Istra`uva~ki tehniki vo EU";

• "Tehniki za izrabotka na nacrt-zakoni";

• "Poglavjata od akito na EU";

• "Pravoto na EU- 1 del";

• "Zada~i povrzani so EU na parlamentarnite sekretarijati pred/po pristapuvaweto-vtor

del";

• "Ulogata na nacionalnite parlamenti vo EU i vo procesot na pristapuvawe";

• "Diskusija na trkalezna masa";

• "Poglavjata od akito na EU" -2 del;

• "Poglavjata od akito na EU" -3 del;

• Studiska poseta vo Ungarskiot parlament;

• Studiska poseta vo Parlamentot na Republika Latvija;

• Zakonodavstvoto na EU;

• "Ulogata na nacionalnite parlamenti vo EU i efektot od Dogovorot od Lisabon vrz

nacionalnite parlamenti";

• Dve obuki na tema:"Koristewe na bazi na podatoci za EU";

• "Tehniki za izgotvuvawe na zakoni i amandmani koi se koristat vo nacionalnite

parlamenti vo zemjite-~lenki na EU" (povrzano so harmonizacijata so EU) i

• "Ulogata na nacionalnite parlamenti vo pristapniot proces".

Vo ramki na proektot na Vestminster fondacijata za demokratija:

• Rabotilnica za podgotvuvawe na vodi~ za pratenicite vo Sobranieto na RM, Mavrovo;

• Rabotilnica za procenka na vlijanijata na regulativata, Skopje i

• Regionalna rabotilnica na parlamentarnite komisii za ekonomija i finansii na zemjite

od Zapaden Balkan na tema: "Politika na konkurentnost na zemjite od Zapaden Balkan",

Be~i}i, Crna Gora.

Vo ramkite na TAIEX programata:

• Studiska poseta na tema: "Formirawe na EU informativen centar", Parlament na

Kralstvoto Danska, Kopenhagen i

Page 169: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 169

• Rabotilnica na tema: "Zajaknuvawe na kapacitetite na parlamentite na zemjite

kandidati vo odnos na pra{awata na EU i procesot na harmonizacija", Ankara, Turcija.

Vo organizacija na Evropskiot parlament:

• Studiska poseta vo Bratislava na tema: "Evrointegrativnite iskustva na Nacionalniot

sovet na Republika Slova~ka";

• Seminar na tema: "Predizvicite vo oblasta na `ivotnata sredina i patot napred",

Saraevo;

• Seminar na tema: "Predizvicite vo oblasta na `ivotnata sredina i patot napred",

Brisel;

• Studiska poseta na Evropskiot parlament;

• Seminar na tema "Energetskata politika na EU i nejzinoto vlijanie vrz zemjite vo

pretpristapen proces", Brisel, Kralstvoto Belgija;

• Sta`irawe vo Evropskiot parlament vo ramkite na Programata za sta`irawe na

slu`benici od parlamentite na zemjite od Zapaden Balkan i Republika Turcija, Brisel i

Strazburg;

• "Zdravjeto i za{titata na potro{uva~ite",Brisel, Kralstvoto Belgija i

• "Ekonomskata kriza i vlijanieto na politikite na Evropskata unija vrz zemjite vo

procesot na pro{iruvawe", Brisel, Kralstvoto Belgija.

Vo organizacija na IPA Centarot za obuki pri Sekretarijatot za evropski pra{awa:

• "Podgotovka na proekti" (fazi od identifikacija i razrabotka na proektna ideja do

podgotovka na proektno fi{e/ aplikacija za grant pred istite da se podnesat za

finansirawe);

• "Politiki i programirawe na regionalniot razvoj";

• "Programirawe za ~ove~ki resursi";

• "Obuka na po~etno nivo na tema: Voved vo politikite na EU i IPA";

• "Napredna obuka na tema: „Revizija";

• "Sledewe i evaluacija na IPA proekti";

• "Voved vo politikite na EU i IPA" i

• "Upravuvawe so proekten ciklus".

Evropskiot centar za parlamentarni istra`uvawa i dokumentacija -ECPRD Seminari:

• "Parlamentite na NET-mobilnost, transparentnost i otvoreni parlamenti-najdobri

praktiki na veb-stranicite na parlamentite", Madrid, Kralstvoto [panija;

• "Evropskata ekonomska i finansiska kriza i ulogata na parlamentite", Rim, Italija;

Page 170: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 170

• "Upotrebata na informaciite i rabotata na parlamentarnite biblioteki", Kopenhagen,

Kralstvoto Danska;

• "Gradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na parlamentarnite zgradi, izgledot i dizajnot na

parlamentarnite zgradi", Hag, Kralstvoto Holandija;

• "Parlamentarnata kontrola na vladata vo zakonodavniot proces", Berlin, SR Germanija;

• "Ulogata na otvorenite informacii i parlamentarnite veb stranici", Budimpe{ta,

Ungarija;

• "Proceduri i praktiki za debatirawe i odobruvawe na dolgoro~ni nacionalni strategii

na parlamentite",Talin, Estonija;

• "Parlamentarni biblioteki i arhivi i nivnata uloga vo za~uvuvaweto i za{titata na

istoriskoto i kulturnoto nasledstvo na nivnite zemji", Pariz, Francija;

• "Novi fiskalni ramki", Viena, Avstrija;

• "Spodeli iskustva i re{enija za parlament zasnovan na IKT", Baku;

• "Modernite tehnologii za poddr{ka na parlamentarnite aktivnosti-tradicii i

predizvici", Sankt Petersburg, Ruska Federacija i

• Godi{na konferencija na ECPRD korespondenti, Var{ava, Polska.

Vo organizacija na Nacionalnata {kola za administracija (ENA) vo Pariz, Francija bea

realizirani pove}e kratki sta`ovi:

• "Organizirawe na parlamentarno rabotewe";

• "Ulogata na parlamentite nasproti dr`avite pri odlu~uvaweto na zaednicata;

• "Borba protiv korupcijata";

• "Komunikacija i diplomatija", 2012 i 2013 godina i

• "Organizacija na parlamentarno rabotewe",

Vo organizacija na NDI:

• Kratko praktikantsko iskustvo vo Nacionalniot sovet na Republika Slova~ka, vo

organizacija na Inicijativata za zakonodavno zajaknuvawe na Zapadniot Balkan (IZZZB)

pod zakrila na NDI, vo ramkite na Regionalnata programa za Centralna i Isto~na Evropa,

finasiski poddr`ana od Nacionalniot fond za demokratija;

• Studiska poseta vo Kongresot na SAD, na tema: "Komisiski nadzorni raspravi", pod

pokrovitelstvo na USAID, NDI, House Democracy Partnership i IRI (International Republican

Institute);

• Seminar na tema "Zajaknuvawe na kapacitetite za buxetski analizi vo zakonodavnite

domovi", Va{ington, SAD vo organizacija na House Democracy Partnership vo sorabotka na

International Republican Institute i NDI;

• Vovedna sesija so trojca rakovoditeli na Parlamentarniot Institut;

Page 171: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 171

• Obuka na tema: "EvroVok i standardi za indeksirawe za parlamentarni biblioteki", vo

^e{ka parlamentarna biblioteka;

• Rabotilnica za upravuvawe so ~ove~ki resursi;

• Rabotilnica na tema: "Nadminuvawe na predizvicite za nadzor koj go vr{at

parlamentarnite komisii", Be~i}i, Crna Gora;

• Konferencija za EvroVok: Promocija na prevodot na EvroVok na makedonski jazik, Skopje;

• Seminar za upravuvawe na istra`uvawata, trodnevna programa za orientacija;

• Studiska poseta na Kongresot na SAD i na Generalnoto sobranie na Merilend, Va{ington,

SAD;

• Obuka za vrabotenite vo parlamentarniot institut Modul 1: "Proceduri za pravata na

korisnicite, pravila za koristewe na materijali, vodi~ za korisnici",Skopje;

• Obuka za vrabotenite vo parlamentarniot institut na tema: "Strate{ko planirawe za

Parlamentarniot institut", Skopje;

• Obuka za vrabotenite vo parlamentarniot institut Modul 2: "Bibliote~ni uslugi" i

Modul 5: "Istra`uva~ki metodi, ECPRD i EUR-LEX", Skopje;

• Novi medumi i komunikacija, Skopje;

• Studiska poseta vo Parlamentarniot institut na Bratislava i Praga, so fokus na

aktivnostite vo oblasta na edukacija, arhivirawe, biblioteka i komunikacija;

• Studiska poseta vo Parlamentarniot institut na Bratislava i Praga, so fokus na

istra`uvawe, na tema istra`uvawe i analizi;

• Poseta na Parlamentarnata biblioteka vo Tirana, Albanija;

• Obuka za vrabotenite vo Oddelenieto za istra`uva~ka biblioteka i zakonodavna arhiva

Modul 3: "Arhivi, proces na arhivirawe", Skopje;

• Voveden seminar za reformite vo bezdednosniot sektor so DCAF (Centar za bezbednost,

razvoj i vladeewe na pravoto), Skopje;

• Seminar za vrabotenite vo Parlamentarniot institut "Pi{uvawe na pravilen makedonski

jazik";

• Obuka na tema "Vnatre{ni proceduri i me|uinstitucionalna sorabotka vo borba protiv

diskriminacijata" Skopje;

• Obuka za vrabotenite vo parlamentarniot institut Modul 5: Edukacija i ECPRD na

slednive temi:

- Izrabotka na nastaven plan za edukacija na pratenicite, vrabotenite vo sobraniskata

slu`ba i drugi klienti, za vrabotenite vo Oddelenieto za edukacija i komunikacija vo

Parlamentarniot institut;

- ECPRD, za rakovodnite dr`avni slu`benici vo Parlamentarniot institut i

- Unapreduvawe na prezenterski ve{tini, za vrabotenite vo Parlamentarniot institut;

• Studiska poseta na Parlamentarniot institut vo Bratislava, Slova~ka na tema:

"Parlamentarna biblioteka i parlamentarna arhiva" i

• Obuka za vrabotenite vo parlamentarniot institut na tema: Pravogovor na makedonskiot

jazik so prof. Dr. Simon Sazdov, rakovoditel na Katedrata za makedonski jazik i

Page 172: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 172

ju`noslovenski jazici, Filolo{ki fakultet "Bla`e Koneski", Univerzitet "Sv.Kiril i

Metodij".

Vo organizacija na OBSE Misijata vo Skopje:

• Obuka za transponirawe na zakonodavstvoto na Evropskata unija vo zakonodavstvoto na

Republika Makedonija vo organizacija na OBSE Misijata vo Skopje i Sekretarijatot za

zakonodavstvo;

• Ciklus obuki za administracija - Podgotovka na propisi, vo organizacija na

Ministerstvoto za informati~ko op{testvo i administracija na Republika Makedonija i

Misijata na OBSE vo Skopje:

- Obuka za napredno nivo vo dva ciklusa i

- Obuka za po~etno nivo, vo dva ciklusa;

• Regionalnata sredba na generalni sekretari na parlamentite na zemjite od Zapaden

Balkan, Tirana, Albanija. Sredbata e zaedni~ki organizirana od Misijata na OBSE i

Albanskiot parlament i

• Konferencija na tema: "Obezbeduvawe kvalitetno, konzistentno i dostapno

zakonodavstvo preku voedna~eni nomotehni~ki pravila i standardi", Skopje, vo

organizacija na Misijata na OBSE vo Skopje vo sorabotka so Sekretarijatot za

zakonodavstvo.

Vo organizacija na Nacionalnoto Sobranie na Francuskata Republika:

• Studiska poseta na Nacionalnoto Sobranie na Francuskata Republika.

Vo ramki na Programata od Me|unarodnata organizacija na Frankofonijata „Francuskiot jazik vo diplomatijata i javnata administracija" i Nacionalnata programa za izu~uvawe na francuskiot jazik na Ministerstvoto za informati~ko op{testvo i administracija,:

• Чasovi po francuski jazik;

• Prv tematski seminar sproveden od eksperti od Evropskiot Kolex-Bri`, na tema

"Zapaden Balkan i EU integracijata-akteri, strategii i predizvici", Ministerstvoto za

nadvore{ni raboti, Skopje;

• Tematska rabotilnica na tema: "Sostanok na rabotna grupa", Francuskiot institut, Skopje

i

• Vtor tematski seminar na tema: "Pregovarawe vo kontekst na pristapuvaweto kon

Evropskata unija" Ministerstvoto za nadvore{ni raboti vo sorabotka so Evropskiot

institut za javna administracija od Mastriht-EIPA.

Vo organizacija na Pretstavni~kiot dom na Kralstvoto [panija:

• Seminar za parlamentarni pravni sovetnici.

Page 173: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 173

Vo organizacija na Univerzitet za nadvore{ni raboti na Narodna Republika Kina:

• Seminar na tema: "Profesionalna programa za slu`benici od protokol od zemjite vo

razvoj" Peking, Narodna Republika Kina.

Vo organizacija na Golemoto nacionalno sobranie na Turcija:

• Rabotilnica za sorabotka na parlamentarnite biblioteki.

Vo organizacija na Fondacijata Fridrih Ebert:

• Studiska poseta vo Brisel na tema: "Makedonija i politikata na EU za `ivotnata

sredina".

Vo organizacija na Sekretarijatot za evropski pra{awa vo sorabotka so Razvojna

programa na ON (UNDP):

• Seminar za pristapnite pregovori vo EU, poglavja 23 Pravosudstvo i fundamentalni

prava i 24 Pravda, sloboda i bezbednost, Skopje i

• Seminar za pristapni pregovori so EU za poglavje 22: "Regionalna politika i

koordinacija na strukturni instrumenti", Skopje.

Vo ramkite na bilateralnata donacija na Germanskata ambasada vo Republika Makedonija

i Institutot Gete: 

• Чasovite po germanski jazik.

Vo ramki na proektot „Poddr{ka na procesot na sproveduvawe na Ohridskiot ramkoven

dogovor, preku jaknewe na kapacitetite za kvaliteten prevod vo dr`avnata i javnata

administracija", Sekretarijatot za sproveduvawe na Ramkovniot dogovor i Britanskata

ambasada vo RM:

• Pove}emese~na obuka za kontinuiran profesionalen razvoj namenet za preveduva~i,

odnosno tolkuva~i vo dr`avnata i javnata administracija.

Vo ramki na proektot „Poddr{ka na reformata na javnata administracija„ (fond DIV)

poddr`an od Britanskata ambasada i Ministerstvoto za informati~ko op{testvo:

• Serija obuki za obu~uva~i za implementacija na sistemot na upravuvawe zasnovan na

kompetencii vo dr`avnata slu`ba, kako i studiskata poseta vo Edinburg so cel razmena

na iskustva za implementacija na sistemot na upravuvawe zasnovan na kompetencii vo

dr`avna slu`ba;

Page 174: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 174

• Tretata godi{na konferencija na Mre`ata na sektori/ oddelenija za upravuvawe so

~ove~ki resursi vo dr`avnata slu`ba na tema: Ramka na kompetencii vo dr`avna slu`ba;

• Dve obuki za funkcioneri/Iskustvoto na evropskite zemji vo oblastite na javniot

menaxment liderstvo, upravuvawe so organizacii, organizaciski promeni i ~ove~ki

kapital;

• Чetvrtata godi{na Konferencija na Mre`ata na sektori/oddelenija za upravuvawe so

~ove~kite resursi vo dr`avnata slu`ba, na tema "Upravuvawe so izvedbata" (Performance

management), Skopje i

• Promocija na vtoro revidirano izdanie na "Standardi za upravuvawe so ~ove~ki resursi".

Vo ramki na Tvining proektot: „Poddr{ka na procesot na fiskalna decentralizacija

preku zajaknuvawe na kapacitetite za stabilno finansisko upravuvawe i vnatre{na

kontrola na lokalno i centralno nivo", vo organizacija na Ministerstvoto za finansii

na RM:

• Vnatre{na revizija "Napredna +", Skopje.

Drugi obuki:

• Seminar na tema: "Otvoren parlament: transparentnost na parlamentarnite aktivnosti",

Sobranie na Republika Makedonija;

• Konferencijata na visoko nivo posvetena na politikata za podobra regulativa;

• Konferencija na tema: "Energija-Razvoj-Demokratija: Kreirawe nova energetska idnina za

Jugoisto~na Evropa", Belgrad, Srbija;

• Konferencija za strate{ki pristap vo Razvojot na mehanizmite za za{tita na li~nite

podatoci, Skopje;

• Obuka za izrabotka na Tret izve{taj na RM po Me|unarodniot pakt za gra|anski i

politi~ki prava, vo organizacija na Kancelarijata na Obedinetite Nacii i

Ministerstvoto za pravda, Skopje;

• Konferencija na tema: "Da se bide vo tek: Podobruvawe na sorabotkata me|u dr`avnite

institucii i gra|anskoto op{testvo vo Zapaden Balkan i Turcija", vo organizacija na

TACSO (Technical Assistance for Civil Society Organisations), Skopje;

• Konferencija na tema: "Pristapuvawe vo EU: Koja e ulogata na gra|anskite organizacii?",

vo organizacija na Cenzura Plus (Dru{tvo za promocija na ~ovekovi prava i sloboda na

mediumite), Balkan Civil Society Development Network, EPI, Open Society Foundations so

poddr{ka na programata Evropa za gra|anite na EU, vo EU Info centar, Delegacija na EU;

• Rabotilnicata na tema: "Medijacijata vo Republika Makedonija: osnovni principi,

mo`nosti i prednosti", Skopje;

Page 175: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 175

• Rabotilnica na tema: "Katalog na rabotni mesta", vo ramkite na proektot "Tehni~ka

poddr{ka za podgotovka na katalog na rabotnite pozicii i na zakonot za plati" poddr`an

od EU, vo organizacija na MIOA i

• Promocija na publikuvanata Studija za iskoristuvawe na zemjodelskoto zemji{te za

odgleduvawe na energetski kulturi i efektite vrz obezbeduvaweto so hrana i za{tita na

biodiverzitetot vo Republika Makedonija, Skopje, vo organizacija na CeProSARD (Centar

za promocija na oddr`livi zemjodelski praktiki i ruralen razvoj vo sorabotka so NDI

(Nacionalen demokratski Institut).

Generi~ki obuki:

Isto taka vo mandatniot period vo organizacija na Ministerstvoto za informati~ko

op{testvo i administracija bea realizirani slednive generi~ki obuki:

• "Voved vo E-Vlada";

• "Upravuvawe kon rezultati";

• "Konzistentna primena na Zakonot za elekronsko upravuvawe";

• "Vie i Va{iot tim";

• "Rabotilnica za ocenuvawe na vlijanieto na politikite vo javnite administracii", vo

ramkite na programata za obuka na dr`avnite slu`benici {to ja organizira Regionalnoto

u~ili{te za javna administracija (ReSPA), Danilovgrad, Crna Gora;

• "Upravuvawe kon promeni";

• "Osnovi na Evropskata unija";

• "Registar na dr`avnite slu`benici";

• "Upravuvawe so ~ove~ki resursi";

• "Upravuvawe kon rezultati";

• "Upravuvawe kon kvalitet";

• "Antikorupciski merki i etika vo dr`avnata slu`ba";

• "Konzistentna primena na Zakonot za javni nabavki";

• "Upravuvawe so buxet i finansii";

• "Razvivawe na upravuva~ki sposobnosti" vo {est tematski moduli;

• "Upravuvawe so proekten ciklus" vo pet tematski moduli;

• "Sistemot na javnata administracija i dr`avna slu`ba vo Republika Makedonija";

• "Administrativno rabotewe";

• "Elektronski sistem za mikrou~ewe" i

• "Obuka za izgotvuvawe na zakoni-1".

Page 176: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 176

11.3. Oddelenie za vnatre{na revizija 1. Celta i ulogata na vnatre{nata revizija i osnovni obvrski za izvestuvawe: Celta na vnatre{nata revizija e na rakovoditelot na subjektot od javniot sektor da mu

obezbedi nezavisno razumno objektivno uveruvawe i sovet so cel podobruvawe na raboteweto

na subjektot i zgolemuvawe na efektivnosta na sistemite za vnatre{na kontrola.

Ulogata na vnatre{nata revizija e da dade poddr{ka na rakovoditelite vo subjektot od

javniot sektor za ostvaruvawe na celite na subjektot preku:

a) izrabotka na strate{ki i godi{ni planovi za vnatre{na revizija vrz osnova na

objektivna procenka na rizik, kako i izvr{uvawe na poedine~ni vnatre{ni revizii soglasno

usvoenite revizorski planovi.

b) procenka na soodvetnosta, ekonomi~nosta, efektivnosta i efikasnosta na sistemot

za finansisko upravuvawe i kontrola za utvrduvawe, procena i upravuvawe so rizicite od

rakovodstvoto na subjektot vo odnos na:

- usoglasenosta so zakonite, podzakonskite i internite akti i dogovori;

- verodostojnosta i seopfatnosta na finansiskite i operativnite informacii;

- bezbednosta na imotot i informaciite i

- izvr{uvaweto na zada~ite i ostvaruvaweto na celite.

v) davawe preporaki za podobruvawe na raboteweto i rabotnite proceduri.

g) monitoring na sproveduvaweto na merkite prezemeni od rakovoditelot na subjektot

od javniot sektor vrz osnova na izvr{enite revizii.

2. Izve{taj za rabotata na Odelenieto za vnatre{na revizija za periodot od 2011-2014 godina 2.1. Revizija na sistemot na vnatre{na kontrola pri izgotvuvawe na Godi{niot izve{taj za

rabotata na Sobranieto na Republika Makedonija:

Revizija na sistemot na vnatre{na kontrola pri izgotvuvawe na Godi{niot izve{taj za rabotata

na Sobranieto, e realizirana soglasno so Godi{niot plan za izvr{uvawe na vnatre{na revizija

za 2011 godina.

Za gorenavedenata revizija e izgotven Kone~en revizorski izve{taj so br 40-3858/1 od 20.09.2011

godina i istiot e dostaven do generalniot sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija i do

organizacionite edinici na Slu`bata na Sobranieto koi bea vklu~eni vo procesot .

Celta na revizijata be{e da se dade razumno uveruvawe na rakovodstvoto na Sobranieto za

postoeweto, dizajniraweto i funkcioniraweto na sistemot na vnatre{na kontrola pri

izgotvuvawe na Godi{niot izve{taj za rabotata na Sobranieto i da se dadat preporaki za

otstranuvawe na eventualno utvrdenite slabosti.

Page 177: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 177

2.2 Revizija na regularnosta vo procesot pri davawe i primawe na podaroci vo Sobranieto

na Republika Makedonija:

Revizija na usoglasenost (regularnost) pri davawe i primawe na podarocite vo Sobranieto na

RM e realizirana soglasno Godi{niot plan za vnatre{na revizija za 2011 godina.

Za gorenavedenata revizija e izgotven Kone~en revizorski izve{taj so br. 40-3491/2 od 08.11.2011

godina i istiot e dostaven do generalniot sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija i do

organizacionite edinici na Slu`bata na Sobranieto koi bea vklu~eni vo procesot.

Celta na revizijata be{e da se uverime dali raboteweto vo procesot pri davawe i primawe na

podaroci e vo soglasnost so zakonite, podzakonskite i internite akti {to se vo sila i da se

dadat preporaki do menaxmentot na Sobranieto na Republika Makedonija za otstranuvawe na

eventualno utvrdenite slabosti.

2.3 Revizija na sistemot na vnatre{na kontrola pri koristewe na sredstvata od

Instrumentot za pretpristapna pomo{ na EU (IPA):

Revizija na sistemot na vnatre{na kontrola pri koristewe na sredstvata od instrumentot za

predpristapna pomo{ na EU (IPA), e realizirana soglasno Godi{niot plan za izvr{uvawe na

vnatre{na revizija za 2011 godina.

Za gorenavedenata revizija e izgotven Kone~en revizorski izve{taj so br 40-4335/2 od 19.12.2011

godina i istiot e dostaven do generalniot sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija i do

organizacionite edinici na Slu`bata na Sobranieto koi bea vklu~eni vo procesot.

Celta na revizijata be{e da se dade razumno uveruvawe na rakovodstvoto na Sobranieto za

postoeweto, dizajniraweto i funkcioniraweto na sistemot na vnatre{na kontrola pri

koristewe na sredstvata od Instrumentot za pretpristapna pomo{ na EU (IPA) i da se dadat

preporaki za otstranuvawe na eventualno utvrdenite slabosti.

2.4 Revizija za sledewe na preporakite dadeni vo revizorskite izve{tai soglasno

Godi{niot plan za 2010 i 2011 godina:

Ovaa revizija e realizirana soglasno so Godi{niot plan za izvr{uvawe na vnatre{na revizija

za 2012 godina.

Za gorenavedenata revizija e izgotven Kone~en revizorski izve{taj so br 40-841/1 od 17.02.2012

godina i istiot e dostaven do generalniot sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija .

Celta na revizijata be{e da se uverime dali se implementirani preporakite od revizorskite

izve{tai izgotveni soglasno godi{niot plan za 2010 i 2011 godina i za istata da se informira

rakovodstvoto na Sobranieto na Republika Makedonija

2.5. Revizija na usoglasenost vo sistemot na finansiskoto upravuvawe i kontrola;

Ova revizija e realizirana soglasno so Godi{niot plan za vnatre{na revizija za 2012 godina.

Page 178: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 178

Za gorenavedenata revizija e izgotven Kone~en revizorski izve{taj so br. 401869/4 od 25.04.2012

godina i istiot e dostaven do generalniot sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija i do

organizacionite edinici na Slu`bata na Sobranieto koi bea vklu~eni vo procesot.

Celta na revizijata be{e da se uverime dali raboteweto na procesot na finansiskoto

upravuvawe i kontrola e vo soglasnost so zakonite, podzakonskite i internite akti {to se vo

sila i da se dadat preporaki do menaxmentot na Sobranieto na Republika Makedonija za

otstranuvawe na eventualno utvrdenite slabosti

2.6. Revizija na usoglasenost vo procesot na izgradba na Sobraniskata zgrada;

Ova revizija e realizirana soglasno so Godi{niot plan za vnatre{na revizija za 2012 godina.

Za gorenavedenata revizija e izgotven Kone~en revizorski izve{taj so br. 40-1925/5 od 20.07.2012

godina i istiot e dostaven do generalniot sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija i do

organizacionite edinici na Slu`bata na Sobranieto koi bea vklu~eni vo procesot.

Celta na revizijata be{e da se uverime dali se po~ituvaat zakonite, podzakonskite i

internite akti {to se vo sila pri izgradba na Sobraniskata zgrada i da se dadat preporaki do

menaxmentot na Sobranieto na Republika Makedonija za otstranuvawe na eventualno utvrdenite

slabosti.

2.7 Revizija na sistemot na vnatre{na kontrola pri funkcionirawe na procesot na

gotovinskoto i bezgotovinsko pla}awe;

Ova revizija be{e realizirano soglasno so godi{niot plan za vnatre{na revizija za 2012

godina.

Za ova revizija e izgotven kone~en revizorski izve{taj so br. 40-3936/2 od 28.09.2012 godina,

istiot e dostaven do generalniot sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija i do

organizacionite edinici koi bea vklu~eni vo ovoj proces.

Celta na revizijata be{e da se dade razumno uveruvawe na menaxmentot na Sobranieto na

Republika Makedonija za postoeweto, dizajniraweto i funkcioniraweto na sistemot na

vnatre{na kontrola vo procesot pri funkcionirawe na procesot na gotovinskoto i

bezgotovinsko pla}awe.

2.8 Revizija na sistemot na vnatre{na kontrola pri sproveduvawe na popisot na

sredstvata, obvrskite i pobaruvawata

Ova revizija be{e realizirano soglasno so godi{niot plan za vnatre{na revizija za 2012

godina.

Za ova revizija e izgotven kone~en revizorski izve{taj so br. 40-5146/1 od 14.12.2012, istiot e

dostaven do generalniot sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija i do organizacionite

edinici koi bea vklu~eni vo ovoj proces.

Celta na revizijata be{e da se dade razumno uveruvawe na menaxmentot na Sobranieto na

Republika Makedonija za postoeweto, dizajniraweto i funkcioniraweto na sistemot na

Page 179: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 179

vnatre{na kontrola pri sproveduvawe na popisot na sredstvata, obvrskite i pobaruvawata;

2.9 Revizija na sistemot na vnatre{na kontrola pri koristewe na sredstvata od

Instrumentot za pretpristapna pomo{ na EU (IPA);

Ova revizija be{e realizirano soglasno so godi{niot plan za vnatre{na revizija za 2012

godina.

Za ova revizija e izgotven Prethoden revizorski izve{taj so br. 40-203/1 od 14.01.2013 godina,

istiot e dostaven do generalniot sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija i do

organizacionite edinici koi bea vklu~eni vo ovoj proces.

Celta na revizijata be{e da se dade razumno uveruvawe na menaxmentot na Sobranieto na

Republika Makedonija za postoeweto, dizajniraweto i funkcioniraweto na sistemot na

vnatre{na kontrola kontrola pri koristewe na sredstvata od Instrumentot za pretpristapna

pomo{ na EU (IPA);

2.10 Revizija na sistemot na vnatre{na kontrola pri izgotvuvawe i sproveduvawe na

Strategijata za razvoj i Strate{kiot plan na Sobranieto na Republika Makedonija za 2012

godina;

Ovaa revizija be{e realizirana soglasno so Godi{niot plan za izvr{uvawe na vnatre{na

revizija za 2013 godina.

Za ovaa revizija e izgotven Kone~en revizorski izve{taj so br 40-2091/1 od 20.05.2013 godina,

istiot e dostaven do generalniot sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija i do

organizacionite edinici na Slu`bata na Sobranieto koi bea vklu~eni vo procesot.

Celta na revizijata be{e da se uverime dali postoi i kako funkcionira sistemot na vnatre{na

kontrola pri izgotvuvawe i sproveduvawe na Strategijata za razvoj i Strate{kiot plan na

Sobranieto na Republika Makedonija za 2012 godina.

2.11 Revizija na sistemot na vnatre{na kontrola pri realizacija na obukite vo Slu`bata na

Sobranieto;

Ovaa revizija be{e realizirana soglasno so Godi{niot plan za vnatre{na revizija za 2013

godina.

Za ovaa revizija e izgotven Kone~en revizorski izve{taj so br. 404170/1 od 30.10.2013 godina,

istiot e dostaven do generalniot sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija i do

organizacionite edinici na Slu`bata na Sobranieto koi bea vklu~eni vo procesot.

Celta na revizijata be{e da se uverime dali postoi i kako funkcionira sistemot na vnatre{na

kontrola pri realizacija na obukite vo Slu`bata na Sobranieto.

2.12 Revizija na usoglasenost pri sproveduvawe na slu`benite patuvawa vo stranstvo;;

Ovaa revizija be{e realizirana soglasno so Godi{niot plan za vnatre{na revizija za 2013

Page 180: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 180

godina.

Za ovaa revizija e izgotven Kone~en revizorski izve{taj so br. 40-2845/2 od 15.07.2013 godina,

istiot e dostaven do generalniot sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija i do

organizacionite edinici na Slu`bata na Sobranieto koi bea vklu~eni vo procesot.

Celta na revizijata be{e da se uverime dali se po~ituvaat zakonite, podzakonskite i internite

akti {to se vo sila pri sproveduvawe na slu`benite patuvawa vo stranstvo.

2.13 Revizija na sistemot na vnatre{na kontrola pri koristewe na fiksnata i mobilnata

telefonija vo Sobranieto;

Ovaa revizija be{e realizirana soglasno so Godi{niot plan za vnatre{na revizija za 2013

godina.

Za ovaa revizija e izgotven Kone~en revizorski izve{taj so br. 40-4171/1 od 30.10.2013 godina,

istiot e dostaven do generalniot sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija i do

organizacionite edinici koi bea vklu~eni vo ovoj proces.

Celta na revizijata be{e da se uverime dali postoi i kako funkcionira sistemot na vnatre{na

kontrola pri koristewe na fiksnata i mobilnata telefonija vo Sobranieto.

2.14 Revizija na sistemot na vnatre{na kontrola pri funkcionirawe na Oddelenieto za

dokumentacijata na Sobranieto na Republika Makedonija;

Ovaa revizija be{e realizirana soglasno so Godi{niot plan za vnatre{na revizija za 2013

godina.

Za ovaa revizija e izgotven Kone~en revizorski izve{taj so br. 40-3815/1 od 09.10.2013, istiot e

dostaven do generalniot sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija i do organizacionite

edinici koi bea vklu~eni vo ovoj proces.

Celta na revizijata be{e da se uverime dali postoi i kako funkcionira sistemot na vnatre{na

kontrola pri funkcionirawe na Oddelenieto za dokumentacijata vo Sobranieto na Republika

Makedonija.

2.15 Revizija na sistemot na vnatre{na kontrola pri isplata na sredstvata za

prekuvremenata rabota (rabota preku polnoto rabotno vreme);

Ovaa revizija be{e realizirana soglasno so Godi{niot plan za vnatre{na revizija za 2013

godina.

Za ovaa revizija e izgotven Kone~en revizorski izve{taj so br. 40-3569/3 od 23.12.2013 godina,

istiot e dostaven do generalniot sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija i do

organizacionite edinici koi bea vklu~eni vo ovoj proces.

Celta na revizijata be{e da se uverime dali postoi i kako funkcionira sistemot na vnatre{na

kontrola pri isplata na sredstvata za prekuvremenata rabota (rabota preku polnoto rabotno

vreme).

Page 181: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 181

2.16 Revizija na usoglasenost pri koristewe na boleduvawata od vrabotenite vo Slu`bata

na Sobranieto;

Ovaa revizija se realizira soglasno so Godi{niot plan za vnatre{na revizija za 2013 godina i e

na proces na podgotvuvawe.

Za ovaa revizija e izgotven Kone~en revizorski izve{taj so br. 40-1036/1 od 19.02.2014 godina,

istiot e dostaven do generalniot sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija i do

organizacionite edinici koi bea vklu~eni vo ovoj proces.

Celta na revizijata e da se uverime dali se po~ituvaat zakonite, podzakonskite i internite

akti {to se vo sila pri koristewe na pravovoto na boleduvawe;

2.17 Revizija za sledewe na preporakite dadeni vo revizorskite izve{tai soglasno

Godi{niot plan za 2012 godina;

Ovaa revizija se realizira soglasno so Godi{niot plan za vnatre{na revizija za 2013 godina i e

na proces na podgotvuvawe.

Za ovaa revizija e izgotven Kone~en revizorski izve{taj so br. 40-3569/3 od 23.12..2014 godina,

istiot e dostaven do generalniot sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija.

Celta na revizijata e da se uverime dali se implementirani preporakite od revizorskite

izve{tai izgotveni soglasno Godi{niot plan za 2012 godina;

2.18. Revizija na regularnost na kancelariskoto i arhivskoto rabotewe vo Sobranieto na

Republika Makedonija; Ovaa revizija se realizira soglasno so Godi{niot plan za vnatre{na revizija za 2014 godina i e

na proces na podgotvuvawe.

Celta na revizijata e da se uverime dali se po~ituvaat zakonite, podzakonskite i internite

akti {to se vo sila pri kancelariskoto i arhivskoto rabotewe vo Sobranieto na Republika

Makedonija.

2.19. Revizija na regularnost pri ocenuvawe na dr`avnite slu`benici vo Sobranieto na

Republika Makedonija;

Ovaa revizija se realizira soglasno so Godi{niot plan za vnatre{na revizija za 2014 godina i e

na proces na podgotvuvawe.

Celta na revizijata e da se uverime dali se po~ituvaat zakonite, podzakonskite i internite

akti {to se vo sila pri ocenuvawe na dr`avnite slu`benici vo Sobranieto na RM.

Page 182: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 182

11.4. Parlamentaren institut

1.Organizacija i nadle`nosti na Parlamentarniot institut a) Parlamentarniot institut e posebna organizaciona edinica vo Slu`bata na

Sobranieto na Republika Makedonija osnovana soglasno ~len 42 stav 2 od Zakonot za Sobranieto na Republika Makedonija („Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br. 104/09), spored koj za zajaknuvawe na svojot zakonodaven i nadzoren analiti~ko - istra`uva~ki kapacitet Sobranieto osnova posebna organizaciona edinica (parlamentaren institut).

Ovaa edinica e sostavena od dva Sektori: 1. Sektor za op{ti analizi, istra`uvawa i evrointegracii vo ~ii ramki se

Oddelenieto za pravni analizi i istra`uvawa i Oddelenieto za op{ti analizi i istra`uvawa i

2. Sektor za edukacija i za komunikacija/za istra`uva~ka biblioteka i za zakonodavna arhiva vo Parlamentarniot institut vo ~ii ramki se Oddelenieto za edukacija i komunikacija vo Parlamentarniot institut i Oddelenieto za istra`uva~ka biblioteka i za zakonodavna arhiva vo Parlamentarniot institut. So Parlamentarniot institut rakovodi dr`aven sovetnik - rakovoditel na posebnata organizaciona edinica - Parlamentaren institut.

b) Parlamentarniot institut gi vr{i slednite raboti: vr{i istra`uvawa i pretstavuva istra`uvawa za potrebite na pratenicite, rabotnite tela, sovetite na Sobranieto i prateni~kite grupi vo soglasnost so vnatre{nite akti {to ja ureduvaat rabotata na Parlamentarniot institut, vklu~uvaj}i i doverlivi analizi i komparativni izve{tai na temi pobarani od pratenicite; nezavisni rezimea i procenki na vlijanijata na predlog-zakonite; podgotvuva informacii povrzani so ostvaruvaweto na nadzornata i kontrolnata funkcija na Sobranieto; planira, organizira i sproveduva seminari i rabotilnici za pratenicite, vrabotenite vo Slu`bata na Sobranieto, praktikantite vo Sobranieto, asistentite vo kancelariite za komunikacija so gra|anite, nadvore{nite sorabotnici na prateni~kite grupi i drugi sorabotnici; vklu~uvaj}i i programi za voved vo rabotata, obuka za upotreba na informati~ki i komunikaciski tehnologii, obuka za zakonodavni i buxetski proceduri, informativni sredbi za ustavno pravo i drugi oblasti. Po potreba, Parlamentarniot institut organizira brifinzi (kratki izvestuvawa) i seminari za politikite vo odredeni oblasti, kako {to se poglavjata od pravoto na EU (acquis communautaire); unapreduva i a`urira zakonodavna baza na podatoci vo soglasnost so potrebite na sobraniskoto istra`uvawe i arhivirawe; rakovodi so sobraniskata biblioteka i u~estvuva so tehni~ka ekspertiza vo procesot na nabavki i vr{i rasporeduvawe na pi{anite i na elektronskite bibliote~ni materijali vo Sobranieto; razmenuva informacii so drugi parlamenti, predlaga na generalniot sekretar korespondent ili zamenik - korespondent so Evropskiot centar za parlamentarni istra`uvawa i dokumentacija (ECPRD) od vrabotenite vo Parlamentarniot institut i obezbeduva informacii za svetskata mre`a za pravni informacii na Bibliotekata na Kongresot na SAD (Library of Congress’ Global Legal Information Network – GLIN) i za bazata na zakonodavni podatoci na OBSE (Legislationline); sproveduva programa za praktikanti vo Sobranieto, vklu~uvaj}i i anga`irawe, voved vo rabota, mentorstvo i ocenuvawe na praktikanti vo sorabotka so posebnata organizaciona edinica – Oddelenie za upravuvawe so ~ove~ki resursi; organizira i obezbeduva specifi~na komunikacija so javnosta i informirawe na javnost; i podgotvuva dokumenti {to se potrebni za soodvetno i harmonizirano funkcionirawe na Parlamentarniot institut.

Page 183: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 183

2. Kadrovsko ekipirawe na Parlamentarniot institut Kadrovskoto ekipirawe, najprvo zapo~na so vrabotuvaweto na trojcata rakovodni

dr`avni slu`benici na Parlamentarniot institut dr`aven sovetnik - rakovoditel na Posebnata organizaciona edinica - Parlamentaren institut; rakovoditel na Sektorot za op{ti analizi, istra`uvawe i evrointegracii i rakovoditel na Sektorot za edukacija i komunikacija/istra`uva~ka biblioteka i zakonodavna arhiva.

Ovaa faza zavr{i na 20 mart 2013 godina, koga i formalno be{e finaliziran oglasot za vrabotuvawe na ovie dr`avni slu`benici so zasnovawe na raboten odnos, a vrz osnova na prethodna dobiena soglasnost od Upravuva~kiot sovet na Parlamentarniot institut.

Vtorata faza zapo~na so objavuvaweto na dva oglasa za vrabotuvawe na dr`avni slu`benici vo sekoj od dvata sektori od koi e sostaven Institutot.12 13

Vo tekot na mesec oktomvri be{e objaven oglasot br. 135/2013 godina za vrabotuvawe na pet dr`avni slu`benici vo Parlamentarniot institut. Po sprovedenata postapka za selekcija, bea izbrani trojca kandidati, dodeka za dve rabotni mesta ne be{e izvr{en izbor i postapkata be{e povtorena so objavuvawe na nov oglas br. 165/2013, za popolnuvawe na preostanatite dve slobodni rabotni mesta.

So zavr{uvawe na izborot od posledniot oglas, vo Parlamentarniot instititut, zaklu~no so noemvri 2013 godina, se vrabotija vkupno 25 dr`avni slu`benici, so {to site predvideni rabotni mesta se popolneti.

Tabela 1. Pregled na brojot na vrabotenite vo Parlamentarniot institut

Vkupen broj

na vraboteni

Dr`avni slu`benici

Rakovodni Stru~ni Stru~no-

administrativni

Dr`aven sovetnik - rakovoditel na Posebnata organizaciona edinica - Parlamentaren institut

1 1 / /

Sektor za op{ti analizi, istra`uvawa i evrointegracii 13 3 10 /

Sektor za edukacija i komunikacija/istra`uva~ka biblioteka i zakonodavna arhiva

11 3 8 /

Vkupno 25 7 18 /

3. Zaokru`uvawe na pravnata ramka so koja se ureduva rabotata i organizacijata na Parlamentarniot institut

Vo januari 2014 godina bea doneseni slednite akti Pravilnik za vr{ewe na

nadle`nostite na Parlamentarniot institut; Pravilnik za izmenuvawe i dopolnuvawe na Pravilnikot za rabotata i organizacijata na posebnata organizaciona edinica - Parlamentaren institut i Programa za praktikanti vo Parlamentarniot institut.

12 Оглас бр. 44/2013 објавен на 23 април 2013 година во три дневни весници и на веб странiцата на Агенцијата за

администрација за вработување на десет државни службеници во Секторот за едукација и комуникација/истражувачка библиотека и законодавна архива.

13 Оглас бр. 45/2013 објавен на 14 мај 2013 година во три дневни весници и на веб страницата на Агенцијата за администрација за вработување на 12 државни службеници во Секторот за општи анализи, истражувања и евроинтеграции.

Page 184: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 184

Donesuvaweto na prvite dva akti be{e vo nasoka na definirawe na postapkata

za davawe na uslugite, formata na istra`uva~kite uslugi, utvrduvawe na obrazec na barawe i vodeweto na bibliote~nite uslugi i zakonodavnata arhiva, dodeka preku Programata za praktikanti }e se ovozmo`i da se organizira i sprovede praksa za ~etiri praktikanti vo 2014 godina.

Dopolnitelno, Upravuva~kiot sovet na Parlamentarniot institut go usvoi i Strate{kiot plan na Parlamentarniot institut 2014 - 2016 godina, so koj se postavija strate{kite nasoki za razvoj i ostvaruvawe na celite.

4. Ostvareni aktivnosti vo periodot na izvestuvawe Na operativno nivo, so cel za stavawe vo funkcija na Parlamentarniot institut,

bea ostvareni slednite aktivnosti: - vospostaven sistem na koordinacija, komunikacija, standardi na dobra

administrativna praksa, generalni kolegiumi i tematski rabotni grupi; - izrabotena detalna specijalizacija na rabotnite zada~i na istra`uva~ite

po oblast, oblast od evropskoto acquis i rabotni tela na Sobranieto; - izraboten plan za nabavka na knigi i nabaveni nad 2000 naslovi; - izraboteni posteri i edukativni materijali; - instalirana IKT i telefonska oprema i - odr`an promotiven nastan „Kako do uslugite na Parlamentarniot institut",

so {to se ozna~i po~etok na davawe na uslugite za ~lenovite na Upravuva~kiot sovet na Parlamentarniot institut.

5. Podatoci za realiziranite obuki, studiski poseti i seminari na

vrabotenite a) Studiski poseti i obuki realizirani so poddr{ka na NDI Makedonija: - Obuka za standardite na indeksirawe za parlamentarni biblioteki i Evrovok

(EuroVoc) (10 maj 2013 godina, Skopje) - trojca dr`avni slu`benici; - Studiska poseta na Polskiot Sejm (10 - 14 juni 2013 godina) - tri dr`avni

slu`benici; - Obuka za menaxirawe so istra`uvawata vo Parlamentarniot institut

(21 - 24 juni 2013 godina, Gevgelija) - trojca dr`avni slu`benici; - Studiska poseta na Kongresot na Soedinetite Amerikanski Dr`avi

(22 - 28 septemvri 2013 godina) - eden dr`aven slu`benik; - Studiska poseta na bibliotekata, arhivata i istra`uva~kata slu`ba vo

Parlamentarnite instituti pri parlamentite na Чe{kata i na Slova~kata Republika (10 - 16 noemvri 2013 godina) - 11 dr`avni slu`benici;

- Studiska poseta na parlamentarnite instituti pri parlamentite na Чe{kata i na Slova~kata Republika (17 - 23 noemvri 2013 godina) - 12 dr`avni slu`benici;

- Studiska poseta na Parlamentot na Republika Albanija - Organizacija i upravuvawe so bibliotekata (5 - 6 dekemvri 2013 godina) - dvajca dr`avni slu`benici;

- Obuka za bibliotekata i istra`uva~kata slu`ba na Parlamentot na Republika Irska (3 - 4 oktomvri 2013 godina, Skopje) - 16 dr`avni slu`benici;

- Obuka za strate{ko planirawe (16 i 17 oktomvri 2013 godina, Skopje) - 16 dr`avni slu`benici;

- Prezentacija na rabotata na Parlamentarnite instituti na Parlamentite na Чe{kata Republika i Slova~kata Republika (22 - 25 oktomvri 2013 godina, Skopje) - 15 dr`avni slu`benici;

- Obuka za parlamentarniot nadzor nad IPA sredstvata (29 - 30 noemvri 2013 godina, Skopje) - {est dr`avni slu`benici;

- Vovedna obuka za reforma na sektorot za obezbeduvawe i upravuvawe (12 dekemvri 2013 godina Skopje) - 15 dr`avni slu`benici;

Page 185: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 185

- Obuka za upravuvawe so parlamentarnata arhiva (10 - 13 dekemvri 2013 godina,

Skopje) - pet dr`avni slu`benici; - Obuka za ve{tini za pi{uvawe (19 dekemvri 2013 godina, Skopje) - 25 dr`avni

slu`benici; - Obuka za izrabotka na nastaven plan za edukacija na pratenicite, vrabotenite

vo sobraniskata slu`ba i drugi klienti i ECPRD (28 - 31 januari 2014 godina, Skopje) - 25 dr`avni slu`benici i

- Studiska poseta na Parlamentarniot institut na Parlamentot na Slova~kata Republika (3 - 8 fevruari) - eden dr`aven slu`benik;

- „Pravogovor na makedonskiot jazik" (27 fevruari 2014 godina, Skopje) - 25 dr`avni slu`benici i

- „Pravogovor na albanskiot jazik" (14 mart 2014 godina, Skopje) - 4 dr`avni slu`benici.

b) Obuki realizirani preku Sekretarijatot za evropski pra{awa pri Vladata na

Republika Makedonija: - „Voved vo politikite na EU i IPA" (25 - 26 juli 2013 godina, Skopje) - osum

dr`avni slu`benici; - „Upravuvawe so proekten ciklus" (16 - 17 dekemvri 2013 godina, Skopje) - dvajca

dr`avni slu`benici i - „Upravuvawe so proekten ciklus" (23 - 24 dekemvri 2013 godina, Skopje) -

~etiri dr`avni slu`benici.

v) ECPRD seminari: - „Proceduri i praktiki za debatirawe i odobruvawe na dolgoro~nite nacionalni

strategii vo parlamentite" (30 - 31 maj 2013 godina, Talin, Estonija) - eden dr`aven slu`benik;

- „Parlamentarnite biblioteki i arhivi i nivnata uloga vo za~uvuvaweto i konzervacijata na istoriskoto i kulturnoto nasledstvo na nivnite zemji" (31 maj - 1 juni 2013 godina, Pariz, Francija) - eden dr`aven slu`benik;

- „Novite fiskalni ramki" (20 i 21 juni 2013 godina, Viena, Avstrija) - eden dr`aven slu`benik;

- „Moderni tehnologii za poddr{ka na parlamentarnite aktivnosti - tradicii i predizvici"(19 - 21 septemvri 2013 godina, Sankt Petersburg, Rusija) - eden dr`aven slu`benik i

- „Iskustva i praktiki za IKT baziran parlament" (28 - 29 noemvri 2013 godina, Baku, Azerbejxan) - eden dr`aven slu`benik.

g) Drugi obuki: - „Vnatre{ni proceduri i me|uinstitucionalna sorabotka vo borbata protiv

diskriminacijata" (23 januari 2014 godina, Skopje), vo organizacija na Makedonski centar za me|unarodna sorabotka - dvajca dr`avni slu`benici;

- „Zajaknuvawe na kapacitetite na zemjite kandidati vo odnos na pra{awata na EU i procesot na harmonizacija" - TAIEX (10 - 11 fevruari 2014 godina, Ankara, Republika Turcija) - eden dr`aven slu`benik.

Page 186: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 186

12. PRILOZI

Page 187: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 187

Prilog 1 ODR@ANI SEDNICI 2011-2014

Reden broj

Sednica na Sobranie

Odr`ana

data den

1. Prva konstitutivna sednica 25.06.2011 -sabota

2. Vtora sednica 06.07.2011 -sreda

3. Treta sednica 12.07.2011 -vtornik

4. ^etvrta sednica 19.07.201120.07.2011 21.07.2011

-vtornik -sreda -~etvrtok

5. Petta sednica 13.07.201115.07.2011 18.07.2011

- sreda -petok -ponedelnik

6. [esta sednica 27.07.201128.07.2011

-sreda -~etvrtok

7. Sedma sednica 29.07.2011 -petok

8. Osma sednica

23.08.201124.08.2011 25.08.2011 26.08.2011 29.08.2011 31.08.2011 01.09.2011 02.09.2011 05.09.2011

-vtornik -sreda -~etvrtok -petok -ponedelnik -sreda -~etvrtok -petok -ponedelnik

9. Devetta sednica 07.09.2011 -sreda

10. Desetta sednica

19.09.201120.09.2011 21.09.2011 22.09.2011 26.09.2011 27.09.2011 28.09.2011 29.09.2011 03.10.2011

-ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -ponedelnik

11. Edinaesetta sednica

17.10.201118.10.2011 19.10.2011 20.10.2011 25.10.2011 26.10.2011 27.10.2011 09.11.2011

-ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -ponedelnik -vtornik -sreda -sreda

12. Dvanaesetta sednica 13.10.201114.10.2011 15.10.2011

-~etvrtok -petok -sabota

13. Trinaesetta sednica

08.11.201109.11.2011 10.11.2011 17.11.2011 23.12.2011

-vtornik -sreda -~etvrtok -~etvrtok -petok

Page 188: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 188

14. ^etirinaesetta sednica 17.11.2011 -~etvrtok

15. Petnaesetta sednica p*p* 25.11.2011 -petok

16. [esnaesetta sednica

05.12.2011 06.12.2011 07.12.2011 09.12.2011 12.12.2011 13.12.2011 14.12.2011 15.12.2011 16.12.2011 09.01.2012 10.01.2012 11.01.2012 12.01.2012 13.01.2012

-ponedelnik -vtornik -sreda -petok -ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -petok -ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -petok

17. Sedumnaesetta sednica 15.12.2011 -~etvrtok

18. Osumnaesetta sednica

19.12.2011 20.12.2011 21.12.2011 22.12.2011 23.12.2011 26.12.2011 27.12.2011 28.12.2011 13.01.2012

-ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -petok ponedelnik -vtornik -sreda -petok

19. Devetnaesetta sednica 29.12.2011 -~etvrtok

20. Dvaesetta sednica

16.01.2012 17.01.2012 18.01.2012 20.01.2012 23.01.2012 24.01.2012 25.01.2012 30.01.2012 31.01.2012 01.02.2012

-ponedelnik -vtornik -sreda -petok -ponedelnik -vtornik -sreda -ponedelnik -vtornik -sreda

21. Dvaeset i prva sednica 03.01.2012 -vtornik

22. Dvaeset i vtora sednica p*p* 26.01.2012 -~etvrtok

23. Dvaeset i treta sednica

13.02.2012 14.02.2012 15.02.2012 16.02.2012 17.02.2012 20.02.2012 21.02.2012 22.02.2012 05.03.2012 06.03.2012 07.03.2012 08.03.2012

-ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -petok -ponedelnik -vtornik -sreda -ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok

24. Dvaeset i ~etvrta sednica p*p*

23.02.2012 -~etvrtok

25. Dvaeset i petta sednica p*p*

22.03.2012 -~etvrtok

Page 189: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 189

26. Dvaeset i {esta sednica

19.03.2012 20.03.2012 21.03.2012 26.03.2012 27.03.2012 28.03.2012 29.03.2012 02.04.2012 03.04.2012 04.04.2012 05.04.2012 06.04.2012 09.04.2012 10.04.2012 11.04.2012 12.04.2012 17.04.2012 18.04.2012 11.06.2012

-ponedelnik -vtornik -sreda -ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -petok -ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -vtornik -sreda -ponedelnik

27. Dvaeset i sedma sednica

04.04.2012 -sreda

28. Dvaeset i osma sednica p*p*

19.04.2012 -~etvrtok

29. Dvaeset i devetta sednica

25.04.201226.04.2012 27.04.2012 30.04.2012 09.05.2012 14.05.2012 15.05.2012 21.05.2012 18.06.2012 19.06.2012 04.07.2012 05.07.2012 09.07.2012 10.07.2012

-sreda -~etvrtok -petok -ponedelnik -sreda -ponedelnik -vtornik -ponedelnik -ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -ponedelnik -vtornik

30. Triesetta sednica

16.05.2012 17.05.2012 18.05.2012 21.05.2012 22.05.2012 23.05.2012 07.06.2012 13.06.2012 14.06.2012 15.06.2012 11.07.2012 12.07.2012 16.07.2012

-sreda -~etvrtok -petok -ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -sreda -~etvrtok -petok -sreda -~etvrtok -ponedelnik

31. Trieset i prva sednica

17.05.2012 -~etvrtok

32. Trieset i vtora sednica 23.05.2012 -sreda

33. Trieset i treta sednica p*p* 31.05.2012 -~etvrtok

Page 190: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 190

34. Trieset i ~etvrta sednica

28.05.2012 29.05.2012 30.05.2012 04.06.2012 05.06.2012 06.06.2012 11.06.2012 12.06.2012 13.06.2012 02.10.2012

-ponedelnik -vtornik -sreda -ponedelnik -vtornik -sreda -ponedelnik -vtornik -sreda -vtornik

35. Trieset i petta sednica

20.06.2012 21.06.2012 26.06.2012 27.06.2012 28.06.2012 29.06.2012 02.07.2012 03.07.2012 17.07.2012 18.07.2012 19.07.2012 20.07.2012 21.08.2012

-sreda -~etvrtok -vtornik -sreda -~etvrtok -petok -ponedelnik -vtornik -vtornik -sreda -~etvrtok -petok -vtornik

36. Trieset i {esta sednica 26.06.2012 -ponedelnik

37. Trieset i sedma sednica

23.07.2012 24.07.2012 25.07.2012 30.07.2012 31.07.2012 22.08.2012 23.08.2012 29.08.2012 30.08.2012 03.09.2012

-ponedelnik -vtornik -sreda -ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -sreda -~etvrtok -ponedelnik

38. Trieset i osma sednica p*p*

26.07.2012 -~etvrtok

39. Trieset i devetta sednica 25.07.2012 -sreda

40. ^etiriesetta sednica

10.09.201211.09.2012 12.09.2012 13.09.2012 17.09.2012 18.09.2012 19.09.2012 24.09.2012 18.10.2012

-ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -ponedelnik -vtornik -sreda -ponedelnik -~etvrtok

41. ^etirieset i prva sednica p*p* 27.09.2012 -~etvrtok

42. ^etirieset i vtora sednica

25.09.2012 26.09.2012 01.10.2012 02.10.2012 03.10.2012 04.10.2012 10.10.2012 18.10.2012

-vtornik -sreda -ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -sreda -~etvrtok

43. ^etirieset i treta sednica 05.10.2012 -petok

44. ^etirieset i ~etvrta sednica 26.10.2012 -petok

Page 191: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 191

45. ^etirieset i petta sednica

29.10.201230.10.2012 31.10.2012 01.11.2012 05.11.2012 06.11.2012 07.11.2012 08.11.2012 09.11.2012 12.11.2012 13.11.2012 14.11.2012 16.11.2012 11.04.2013

-ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -petok -ponedelnik -vtornik -sreda -petok -~etvrtok

46. ^etirieset i {esta sednica 20.11.2012 -vtornik

47. ^etirieset i sedma sednica

03.12.2012 04.12.2012 05.12.2012 24.12.2012 28.12.2012 11.04.2013

-ponedelnik -vtornik -sreda -ponedelnik -petok -~etvrtok

48. ^etirieset i osma sednica 18.12.2012 -vtornik

49. ^etirieset i devetta sednica 24.12.2012 -ponedelnik

50. Pedesetta sednica 27.12.2012 -~etvrtok

51. Pedeset i prva sednica 28.12.2012 -petok

52. Pedeset i vtora sednica

21.01.201322.01.2013 23.01.2013 24.01.2013 11.04.2013 10.12.2013

-ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -~etvrtok -vtornik

53. Pedeset i treta sednica 31.01.2013 -~etvrtok

54. Pedeset i ~etvrta sednica 11.02.201312.02.2013 13.02.2013

-ponedelnik -vtornik -sreda

55. Pedeset i petta sednica

18.02.201319.02.2013 20.02.2013 11.04.2013 23.09.2013

-ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -ponedelnik

56. Pedeset i {esta sednica 26.02.2013 -vtornik

57. Pedeset i sedma sednica

02.03.2013 -sabota

58. Pedeset i osma sednica 10.04.2013 -sreda

59. Pedeset i devetta sednica 18.04.2013 -~etvrtok

60. [eesetta sednica 13.05.2013 14.05.2013 16.05.2013

-ponedelnik -vtornik -~etvrtok

61. [eeset i prva sednica p*p* 30.05.2013 -~etvrtok

62. [eeset i vtora sednica 29.05.2013 31.05.2013 10.06.2013

-sreda -petok -ponedelnik

63. [eeset i treta sednica 11.06.2013 -vtornik

64. [eeset i ~etvrta sednica 28.06.2013 -petok

Page 192: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 192

65. [eeset i petta sednica 26.06.2013 01.07.2013

-sreda -ponedelnik

66. [eeset i {esta 22.07.2013 23.07.2013

-ponedelnik -vtornik

67. [eeset i sedma

10.07.2013 -sreda

68. [eeset i osma

25.07.2013 -~etvrtok

69. [eeset i devetta 26.08.2013 27.08.2013 23.09.2013

-ponedelnik -vtornik -ponedelnik

70. Sedumdesetta

04.09.2013 -sreda

71. Sedumdeset i prva p*p*

19.09.2013 -~etvrtok

72. Sedumdeset i vtora

23.09.2013 24.09.2013 25.09.2013 26.09.2013 30.09.2013 01.10.2013 02.10.2013 03.10.2013 25.12.2013

-ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -sreda

73. Sedumdeset i treta 25.09.2013 -sreda

74. Sedumdeset i ~etvrta

21.10.2013 22.10.2013 24.10.2013 25.10.2013 07.11.2013 08.11.2013 11.11.2013 12.11.2013 10.12.2013 11.12.2013 20.12.2013

-ponedelnik -vtornik -~etvrtok -petok -~etvrtok -petok -ponedelnik -vtornik -vtornik -sreda -petok

75. Sedumdeset i petta

30.10.2013 01.11.2013 04.11.2013 05.11.2013 06.11.2013

-sreda -petok -ponedelnik -vtornik -sreda

76. Sedumdeset i {esta p*p*

31.10.2013 -~etvrtok

77. Sedumdeset i sedma

21.11.2013 02.12.2013 03.12.2013 04.12.2013 05.12.2013 06.12.2013 30.12.2013

-~etvrtok -ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -petok -ponedelnik

78. Sedumdeset i osma p*p* 28.11.2013 -~etvrtok

Page 193: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 193

79. Sedumdeset i devetta

23.12.2013 -ponedelnik

80. Osumdesetta

16.12.2013 17.12.2013 18.12.2013 19.12.2013 20.13.2013 23.12.2013 24.12.2013 25.12.2013 27.12.2013 30.12.2013 08.01.2014 09.01.2014 20.01.2014 29.01.2014

-ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -petok -ponedelnik -vtornik -sreda -petok -ponedelnik -sreda -~etvrtok -ponedelnik -sreda

81. Osumdeset i prva p*p* 26.12.2013 -~etvrtok

82. Osumdeset i vtora

16.01.2014 17.01.2014 20.01.2014 21.01.2014 22.01.2014 23.01.2014 27.01.2014 28.01.2014 29.01.2014

-~etvrtok -petok -ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -ponedelnik -vtornik -sreda

83. Osumdeset i treta p*p* 30.01.2014 -~etvrtok

84. Osumdeset i ~etvrta

03.02.2014 04.02.2014 05.02.2014 06.02.2014 10.02.2014 27.02.2014 28.02.2014 04.03.2014

-ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -ponedelnik -~etvrtok -petok -vtornik

85. Osumdeset i petta

19.02.2014 20.02.2014 21.02.2014 24.02.2014 25.02.2014 26.02.2014 27.02.2014 28.02.2014

-sreda -~etvrtok -petok -ponedelnik -vtornik -sreda -~etvrtok -petok

86. Osumdeset i {esta 26.02.201428.02.2014

-sreda -petok

87. Osumdeset i sedma

05.03.2014 -sreda

Page 194: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 194

Prilog 2

DONESENI AKTI 2011-2014

LEGENDA: ZAKONI ODLUKI DRUGI AKTI

Reden broj

AKT PREDLAGA^ SEDNICA

1. Izbor na pretsedatel i ~lenovi na Verifikacionata komisija na Sobranieto na Republika Makedonija

Pretsedava~ na Sobranieto

1 kon.sed.25.06.2011

2. Verifikacija na mandatite na pratenicite Verifikacionata komisija

1 kon.sed.25.06.2011

3.

Izbor na pretsedatel, zamenik na pretsedatelot, ~lenovi i nivni zamenici na Komisijata za pra{awa za izborite i imenuvawata na Sobranieto na Republika Makedonija

Grupa od 10 pratenici

1 kon.sed. 25.06.2011

4. Izbor na Pretsedatel na Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

1 kon.sed. 25.06.2011

5. Utvrduvawe na brojot na potpretsedateli na Sobranieto na Republika Makedonija

Trajko Veqanoski 206.07.2011

6. Odluka za osnivawe na postojani rabotni tela na Sobranieto na Republika Makedonija

Ilija Dimovski Imer Aliu

Silvana Boneva Igor Ivanovski Goran Misovski Talat Xaferi

Rejhan Durmi{i

2 06.07.2011

7.

Odluka za dopolnuvawe na Odlukata za osnivawe na delegacii, prateni~ki grupi i drugi oblici na ostvaruvawe na me|unarodna sorabotka na Sobranieto na Republika Makedonija

Ilija Dimovski Imer Aliu

Silvana Boneva Igor Ivanovski Goran Misovski Talat Xaferi

Rejhan Durmi{i

2 06.07.2011

8. Odluka za izmenuvawe na Odlukata za osnivawe na Nacionalen sovet za evrointegracii

Ilija Dimovski Imer Aliu

Silvana Boneva Igor Ivanovski Goran Misovski Talat Xaferi

Rejhan Durmi{i

2 06.07.2011

9. Verifikacija na mandat na pratenici Verifikacionata komisija

312.07.2011

10. Izbor na potpretsedateli na Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

3 12.07.2011

11. Odluka za izbor na pretsedateli, zamenici na pretsedatelite, ~lenovi i nivni zamenici na komisiite na Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

3 12.07.2011

Page 195: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 195

12.

Odluka za izbor na {ef, ~lenovi i zamenici-~lenovi na Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Parlamentarnoto Sobranie na Sovetot na Evropa (PS SE)

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

3 12.07.2011

13.

Odluka za izbor na {ef, ~lenovi i zamenici-~lenovi na Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Parlamentarnoto Sobranie na Severnoatlanskata dogovorna organizacija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

3 12.07.2011

14.

Odluka za izbor na {ef, ~lenovi i zamenici-~lenovi na Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Parlamentarnoto Sobranie na organizacijata za bezbednost i sorabotka vo Evropa

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

3 12.07.2011

15.

Odluka za izbor na {ef, ~lenovi i zamenici-~lenovi na Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Parlamentarnata dimenzija na Centralnoevropskata inicijativa

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

3 12.07.2011

16.

Odluka za izbor na {ef, ~lenovi i zamenici-~lenovi na Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Parlamentarnoto Sobranie na Mediteranot (PS na Mediteranot)

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

3 12.07.2011

17.

Odluka za ispra}awe na pripadnici na Armijata na RM za u~estvo vo mirovna operacija vo Avganistan vo sostav na [koloto za voena policija vo ramkite na NATO misijata za obuka vo Avganistan (NTM-A)

Vlada 5

13.07.2011

18. Imenuvawe na viceguverner na Narodnata banka na Republika Makedonija Guverner na NBM

513.07.2011

19.

Zakon za izmenuvawe na Zakonot za upotreba na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite na Republika Makedonija i vo edinicite na lokalnata samouprava

Talat Xaferi Ermira Mehmeti Rexail Ismaili

Vjolca M. Nuredini Arben Qabeni{ta

De{ira Imeri Behixudin [ehabi

Irfan Deari Rafet Muminovi}

Amdi Bajram

5 15.07.2011

20. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za upotreba na znamiwata na zaednicite vo Republika Makedonija

Talat Xaferi Ermira Mehmeti Rexail Ismaili

Vjolca M. Nuredini Arben Qabeni{ta

De{ira Imeri Behixudin [ehabi

Irfan Deari Rafet Muminovi}

Amdi Bajram

5 18.07.2011

21. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za radiodifuzna dejnost

Talat Xaferi Ermira Mehmeti Rexail Ismaili

Vjolca M. Nuredini Arben Qabeni{ta

De{ira Imeri Behixudin [ehabi

Irfan Deari Rafet Muminovi}

Amdi Bajram

5 18.07.2011

22. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Sudskiot sovet na Republika Makedonija Vlada 5

18.07.2011

23. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Sovetot na javnite obviniteli na Republika Makedonija

Vlada 5 18.07.2011

Page 196: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 196

24. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za za{tita od pu{eweto Vlada

518.07.2011

25. Avtenti~no tolkuvawe na ~len 1 od Zakonot za amnestija ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br.18/2002)

DUI 4

19.07.2011

26. Godi{en izve{taj za rabotata na Komisijata za za{tita na konkurencijata vo 2010 godina

Komisija za za{tita na konkurencijata

420.07.2011

27. Godi{en izve{taj za rabotata na Komisijata za za{tita na pravoto za sloboden pristap do informaciite od javen karakter za 2010 godina

Komisija za za{tita na pravoto za

sloboden pristap do informaciite od

javen karakter

4 20.07.2011

28. Izve{taj za rabotata na Komisijata za hartii od vrednost na Republika Makedonija vo 2010 godina

Komisija za hartii od vrednost na

Republika Makedonija

4 20.07.2011

29. Godi{en izve{taj za rabotata na Regulatornata komisija za energetika na Republika Makedonija vo 2010 godina

Regulatorna komisija za

energetika na Republika Makedonija

4 20.07.2011

30. Godi{en izve{taj za rabotata na Agencijata za elektronski komunikacii vo 2010 godina

Agencija za elektronski komunikacii

4 20.07.2011

31. Godi{en izve{taj za rabotata na Agencijata za po{ti vo 2010 godina

Agencija za po{ti 421.07.2011

32. Godi{en izve{taj za rabotata na Direkcijata za za{tita na li~nite podatoci vo 2010 godina

Direkcija za za{tita na li~nite podatoci

421.07.2011

33. Godi{en izve{taj za rabotata na Sovetot za radiodifuzija na Republika Makedonija vo 2010 godina

Sovet za radiodifuzija na

Republika Makedonija

4 21.07.2011

34. Godi{en finansiski plan na Sovetot za radiodifuzija na Republika Makedonija za 2011 godina

Sovet za radiodifuzija na

Republika Makedonija

4 21.07.2011

35. Godi{en izve{taj za rabotata na Dr`avnata komisija za `albi po javni nabavki za 2010 godina

Dr`avna komisija za `albi po javni

nabavki

4 21.07.2011

36. Godi{en finansiski izve{taj na Agencijata za regulirawe na `elezni~kiot sektor za 2010 godina

Agencija za regulirawe na

`elezni~kiot sektor

4 21.07.2011

37. Izve{taj za realizacija na Godi{nata programa za rabota i razvoj na Agencijata za regulirawe na `elezni~kiot sektor za 2010 godina

Agencija za regulirawe na

`elezni~kiot sektor

4 21.07.2011

38. Odluka za davawe soglasnost na Godi{nata programa za rabota i razvoj na Agencijata za regulirawe na `elezni~kiot sektor za 2011 godina

Agencija za regulirawe na

`elezni~kiot sektor

4 21.07.2011

39. Odluka za davawe soglasnost na Godi{niot finansiski plan na Agencijata za regulirawe na `elezni~kiot sektor za 2011 godina

Agencija za regulirawe na

`elezni~kiot sektor

4 21.07.2011

40. Godi{en finansiski izve{taj na Agencijata za civilno vozduhoplovstvo za periodot od 15 oktomvri 2010 do 31 dekemvri 2010 godina

Agencija za civilno vozduhoplovstvo

4 21.07.2011

41. Godi{en izve{taj za rabotata na Dr`avnata komisija za spre~uvawe na korupcijata za 2010 godina

Dr`avna komisija za spre~uvawe na

korupcijata

4 21.07.2011

42. Izve{taj za finansiskoto rabotewe na Javnoto pretprijatie Makedonska radio televizija vo 2010 godina

JP MRTV 4 21.07.2011

Page 197: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 197

43. Finansiski plan za redovno rabotewe na Javnoto pretprijatie Makedonska radio televizija vo 2011 godina

JP MRTV 4 21.07.2011

44.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto pretprijatie Makedonska radio - televizija za redovni i investicioni aktivnosti na radio programite nameneti za sosednite zemji i Evropa na stranski jazici za 2011 godina

JP MRTV 4

21.07.2011

45.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto pretprijatie Makedonska radio - televizija za redovni i investicioni aktivnosti na radio programite nameneti za informirawe na iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi `iveat vo sosednite zemji, vo Evropa i na drugite kontinenti na makedonski i na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e razli~en od makedonskiot jazik i na drugite nemnozinski zaednici za 2011 godina

JP MRTV 4

21.07.2011

46.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto pretprijatie Makedonska radio - televizija za redovni i investicioni aktivnosti na radio programite nameneti za informirawe na iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi `iveat vo sosednite zemji, vo Evropa i na drugite kontinenti na makedonski i na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e razli~en od makedonskiot jazik i na drugite nemnozinski zaednici za 2011 godina

JP MRTV 4 21.07.2011

47.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto pretprijatie Makedonska radio - televizija za redovni i investiciotni aktivnosti na televiziski programski servis preku satelit namenet za iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi `iveat vo Evropa i na drugite kontinenti na makedonski jazik i na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e razli~en od makedonskiot jazik i na drugite nemnozinski zaednici za 2011 godina

JP MRTV 4

21.07.2011

48.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto pretprijatie Makedonska radio - televizija za redovni i investiciotni aktivnosti na vtor televiziski programski servis preku satelit namenet za iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi `iveat vo Evropa i na drugite kontinenti na albanski jazik za 2011 godina

JP MRTV 4 21.07.2011

49.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto pretprijatie Makedonska radio - televizijia za redovni i investiciotni aktivnosti namenet za emituvawe na aktivnostite na Sobranieto na Republika Makedonija za 2011 godina

JP MRTV 4 21.07.2011

50. Izbor na Vlada na Republika Makedonija Mandatar Nikola Gruevski

628.07.2011

51. Verifikacija na mandat na pratenici vo Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za delovni~ki i

mandatno-imunitetni pra{awa

7 29.07.2011

52. Imenuvawe na zamenici na ministri vo Vladata na Republika Makedonija

Pretsedatel na Vlada

729.07.2011

53. Odluka za imenuvawe na pretsedatel, potpretsedatel i ~lenovi na Nacionalniot sovet za evrointegracii

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

7 29.07.2011

Page 198: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 198

54. Odluka za utvrduvawe na sostavot na Buxetskiot sovet na Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

7 29.07.2011

55. Odluka za izbor na pretsedatel i ~lenovi na Sovetot na Sobraniskiot kanal

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

7 29.07.2011

56.

Odluka za izmenuvawe i dopolnuvawe na Odlukata za izbor na pretsedateli, zamenici na pretsedatelite, ~lenovi i nivni zamenici na komisiite na Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

7 29.07.2011

57.

Odluka za dopolnuvawe na Odlukata za izbor na {ef, ~lenovi i zamenici-~lenovi na Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Parlamentarniot komitet za stabilizacija i asocijacija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

7 29.07.2011

58. Odluka za utvrduvawe na sostavot na Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Inter-parlamentarnata unija (IPU)

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

7 29.07.2011

59.

Odluka za izmenuvawe na Odlukata za izbor na {ef, ~lenovi i zamenici-~lenovi na Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Parlamentarnoto Sobranie na Severnoatlanskata dogovorna organizacija (PS NATO)

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

7 29.07.2011

60.

Odluka za upatuvawe na javen povik do ovlastenite predlaga~i za dostavuvawe predlog na kandidati za ~lenovi na Sovetot za radiodifuzija

Ilija Dimovski 7

29.07.2011

61.

Godi{en izve{taj na Dr`avniot zavod za revizija za 2010 godina

Dr`aven zavod za revizija

7 29.07.2011

62. Godi{en izve{taj za rabotata na Dr`avniot sovet za prevencija na maloletni~ko prestapni{tvo vo 2010 godina

Dr`aven sovet za prevencija na maloletni~ko prestapni{tvo

7 29.07.2011

63. Godi{en izve{taj za rabotata na Agencijata za supervizija na osiguruvaweto vo 2010 godina

Agencija za supervizija na osiguruvaweto

7 29.07.2011

64. Finansiski izve{taj za rabotata na Agencijata za supervizija na osiguruvaweto vo 2010 godina

Agencija za supervizija na osiguruvaweto

7 29.07.2011

65.

Godi{en izve{taj na Agencijata za supervizija na osiguruvaweto za sostojbata i dvi`ewata na pazarot na osiguruvawe vo Republika Makedonija vo 2010 godina

Agencija za supervizija na osiguruvaweto

7 29.07.2011

66. Finansiski plan na Agencijata za supervizija na osiguruvaweto na Republika Makedonija za 2011 godina

Agencija za supervizija na osiguruvaweto

7 29.07.2011

67. Izbor na ~lenovi na Sovetot za radiodifuzija

Pretsedatel na RM -2 ~lena

ZELS - 2 ~lena Kom. za za{tita od

konkurencija - 1 ~len DKSK - 1 ~len

8 26.08.2011

68.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Srbija za regulirawe na re`imot za lokalen grani~en soobra}aj

Vlada 8

26.08.2011

Page 199: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 199

69.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Srbija za prezemawe na lica so nelegalen vlez ili prestoj

Vlada 8 26.08.2011

70. Zakon za ratifikacija na Protokolot za privilegii i imuniteti na Centarot za sproveduvawe na zakonot vo Jugoisto~na Evropa

Vlada 8

26.08.2011

71. Zakon za ratifikacija na Dogovorot za osnivawe na Antikorupciska Akademija kako me|unarodna organizacija

Vlada 8 26.08.2011

72.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot za voen grant me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Turcija i Protokolot za sproveduvawe na finansiska poddr{ka me|u Ministerstvoto za odbrana na Republika Makredonija i Ministerstvoto za nacionalna odbrana na Republika Turcija

Vlada 8 26.08.2011

73. Zakon za ratifikacija na Dogovorot za ekonomska sorabotka me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Crna Gora

Vlada 8 26.08.2011

74. Zakon za ratifikacija na Dopolnitelniot protokol kon Dogovorot za izmenuvawe i pristapuvawe kon Centralno-evropskiot Dogovor za slobodna trgovija

Vlada 8 26.08.2011

75.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Crna Gora za zaemno pottiknuvawe i za{tita na investicii

Vlada 8 26.08.2011

76.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Republika Makedonija i Kralstvoto Norve{ka za odbegnuvawe na dvojno odano~uvawe i za{tita od fiskalna evazija po odnos na danocite na dohod

Vlada 8

26.08.2011

77.

Odluka za preraspredelba na sredstva me|u buxetskite korisnici na centralnata vlast i me|u fondovite na Buxetot na Republika Makedonija za 2011 godina

Vlada 10 21.09.2011

78.

Odluka za nadomestok na tro{ocite na organizatorite na izbornata kampawa od ~ii listi na kandidati se izbrani pratenici vo Sobranieto na Republika Makedonija i na organizatorite na izbornata kampawa od ~ii listi na kandidati ne se izbrani pratenici vo Sobranieto na Republika Makedonija

Silvana Boneva Talat Xaferi

Goran Misovski Rejhan Durmi{i

Imer Aliu Igor Ivanovski

10 21.09.2011

79. Odluka za oglasuvawe izbor na pretsedatel, potpretsedatel i ~lenovi na Dr`avnata izborna komisija

Ilija Dimovski 10 21.09.2011

80.

Odluka za objavuvawe javen konkurs za imenuvawe pretsedatel i ~lenovi na Dr`avnata komisija za odlu~uvawe vo upravna postapka i postapka od raboten odnos vo vtor stepen

Ilija Dimovski 10

21.09.2011

81. Odluka za objavuvawe javen konkurs za izbor na zamenik direktor na Direkcijata za za{tita na li~nite podatoci

Ilija Dimovski 10

21.09.2011

82. Odluka za objavuvawe javen konkurs za izbor na ~len na Komisijata za za{tita na pravoto na sloboden pristap do informaciite od javen karakter

Ilija Dimovski 10 21.09.2011

83. Odluka za razre{uvawe na ~len na Dr`avnata komisija za spre~uvawe na korupcijata

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

10 22.09.2011

84. Odluka za razre{uvawe na ~lenovi na Dr`avniot sovet za prevencija na maloletni~ko prestapni{tvo

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

10 22.09.2011

Page 200: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 200

85.

Odluka za izmenuvawe i dopolnuvawe na Odlukata za izbor na pretsedateli, zamenici na pretsedatelite, ~lenovi i nivni zamenici na komisiite na Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

10 22.09.2011

86.

Odluka za izmenuvawe i dopolnuvawe na Odlukata za izbor na pretsedatel, zamenik na pretsedatelot, ~lenovi i nivni zamenici na Komisijata za pra{awa na izborite i imenuvawata na Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

10 22.09.2011

87.

Odluka za osnivawe na prateni~ki grupi na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so parlamentite na drugi dr`avi i izbor na pretsedateli i ~lenovi na prateni~kite grupi na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so parlamentite na drugi dr`avi

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

10 22.09.2011

88.

Odluka za dopolnuvawe na Odlukata za izbor na {ef, ~lenovi i zamenici-~lenovi na Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Parlamentarnoto Sobranie na Severnoatlanskata dogovorna organizacija (PS NATO)

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

10 22.09.2011

89. Odluka za izbor na ~lenovi na Komitetot za odnosi me|u zaednicite

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

10 22.09.2011

90.

Odluka za izmenuvawe i dopolnuvawe na Odlukata za davawe na soglasnost na utvrdenata stapka na nadomestok od vkupniot prihod na dru{tvata koi vr{at energetska dejnost za finansirawe na raboteweto na Regulatornata komisija za energetika na Republika Makedonija za 2011 godina

Regulatorna komisija za energetika

10 26.09.2011

91. Zakon za ratifikacija na Dogovorot za ekonomska sorabotka me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Ungarija

Vlada 10 26.09.2011

92. Zakon za ratifikacija na Dogovorot za primena na ~len 65 od Konvencijata za priznavawe na evropski patenti

Vlada 10 26.09.2011

93.

Zakon za ratifikacija na Memorandumot za razbirawe me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Slovenija za sorabotka vo oblasta na javnite finansii

Vlada 10 26.09.2011

94. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za u~eni~kiot standard Vlada 10

28.09.2011

95. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za u~ebnici za osnovno i sredno obrazovanie Vlada 10

28.09.2011

96. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za patnite ispravi na dr`avjanite na Republika Makedonija

Vlada 10 28.09.2011

97. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za spre~uvawe na nasilstvoto i nedostojno odnesuvawe na sportskite natprevari

Vlada 10 28.09.2011

98. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita od eksplozivni materii

Vlada 1028.09.2011

99. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za notarijatot

Vlada 1028.09.2011

100. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Krivi~niot zakonik

Vlada 1028.09.2011

101. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za platite na sudiite Vlada 10

28.09.2011

102. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na li~nite podatoci Vlada

1028.09.2011

Page 201: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 201

103. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za zdru`enija i fondacii Vlada

1028.09.2011

104. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za lobirawe Vlada 1028.09.2011

105. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za advokatura Vlada 1028.09.2011

106. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za vr{ewe na psiholo{ka dejnost

Vlada 1028.09.2011

107. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za danokot na dodadena vrednost

Vlada 1028.09.2011

108. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za danokot na dobivka

Vlada 1028.09.2011

109. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zadol`itelno osiguruvawe vo soobra}ajot

Vlada 1028.09.2011

110. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za akcizite Vlada 1028.09.2011

111. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vr{ewe na uslugi brz transfer na pari

Vlada 1028.09.2011

112. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za danokot na dobivka Vlada 10

28.09.2011

113. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za danokot na dobivka Vlada 10

28.09.2011

114. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za carinskite merki za za{tita na pravata od intelektualna sopstvenost

Vlada 10 28.09.2011

115. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za hartii od vrednost Vlada

1028.09.2011

116. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za revizija Vlada 10

28.09.2011

117. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za deviznoto rabotewe Vlada

1028.09.2011

118. zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za personalen danok na dohod Vlada

1028.09.2011

119. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na topografijata na integralnite kola Vlada

1028.09.2011

120. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za kontrola na izvoz na stoki i tehnologii so dvojna upotreba

Vlada 10

28.09.2011

121. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za mineralni surovini

Vlada 1028.09.2011

122. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za energetika Vlada 1028.09.2011

123. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za grade`nite proizvodi

Vlada 1028.09.2011

124. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za tehni~ka inspekcija Vlada 10

28.09.2011

125. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na konkurencijata Vlada 10

28.09.2011

126. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za metrologija Vlada 10

28.09.2011

127. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za kontrola na predmeti od skapoceni metali Vlada 10

28.09.2011

128. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za veterinarnoto zdravstvo Vlada

1028.09.2011

129. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vodnite zaednici Vlada

1028.09.2011

130. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za lovstvo Vlada 10

28.09.2011

131. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za veterinarno-medicinski preparati Vlada

1028.09.2011

Page 202: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 202

132. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita i blagosostojba na `ivotnite Vlada

1028.09.2011

133. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za zabrana na razvivawe, proizvodstvo, skladirawe i upotreba na hemiski oru`ja

Vlada 10

28.09.2011

134. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za lekovite i medicinskite pomagala

Vlada 1028.09.2011

135. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za javno zdravje Vlada 1028.09.2011

136. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za zemawe i presaduvawe na delovi od ~ove~koto telo zaradi lekuvawe

Vlada 10

28.09.2011

137. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za agenciite za privremeni vrabotuvawa Vlada

1028.09.2011

138. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za bezbednost i zdravje pri rabota Vlada

1028.09.2011

139. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvawe na invalidni lica Vlada

1028.09.2011

140. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za upravuvawe so pakuvawe i otpad od pakuvawe Vlada

1028.09.2011

141. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za opredeluvawe na imiwa na ulici, plo{tadi, mostovi i na drugi infrastrukturni objekti

Vlada 10 28.09.2011

142. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za Filmskiot fond na Republika Makedonija

Vlada 1028.09.2011

143.

Zakon za garancija na Republika Makedonija na obvrskite po dogovorot za zaem za finansirawe na Proektot HE Bo{kov most, koj }e se sklu~i me|u Evropskata banka za obnova i razvoj i AD ELEM

Vlada 10 28.09.2011

144.

Zakon za garancija na Republika Makedonija na obvrskite po Finansiskiot dogovor, namenet za finansirawe na mali i sredni pretprijatija i drugi prioritetni proekti - II faza, koj }e se sklu~i me|u Evropskata investiciona banka i Makedonskata banka za poddr{ka na razvojot

Vlada 10 28.09.2011

145.

Zakon za zadol`uvawe na Republika Makedonija kaj Bankata za razvoj pri Sovetot na Evropa po Ramkovniot dogovor za zaem za delumno finansirawe na Proektot za izgradba na fiskulturni sali vo osnovnite u~ili{ta i rehabilitacija na osnovni i sredni u~ili{ta vo Republika Makedonija

Vlada 10 29.09.2011

146.

Zakon za zadol`uvawe na Republika Makedonija so prv del od zaem kaj Evropskata investiciona banka po Finansiskiot dogovor za Proektot za izgradba na avtopatot na Koridor X, na delnicata Demir Kapija

Vlada 10 29.09.2011

147.

Zakon za zadol`uvawe na Grad Skopje kaj Evropskata banka za obnova i razvoj po Dogovorot za zaem za Proektot "So novi koncepti za efikasen soobra}aj kon po~isto Skopje" bez izdavawe na dr`avna garancija

Vlada 10

29.09.2011

148. Zavr{na smetka na Buxetot na Republika Makedonija za 2010 godina Vlada

1003.10.2011

149. Odluka za davawe soglasnost na Statutot na Voenata akademija "General Mihajlo Apostolski" Skopje

Voenata akademija "General Mihajlo

Apostolski"

10 03.10.2011

150. Odluka za odobruvawe na Statutot na Regulatornata komisija za energetika na Republika Makedonija

Regulatorna komisija za energetika

10 03.10.2011

Page 203: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 203

151. Zakon za prestanuvawe na va`ewe na Zakonot za popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija 2011 godina

Vlada 12 15.10.2011

152. Verifikacija na mandat na pratenik vo Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za delovni~ki i

mandatno-imunitetni pra{awa

11 17.10.2011

153.

Odluka za izmenuvawe na Odlukata za izbor na pretsedateli, zamenici na pretsedatelite, ~lenovi i nivni zamenici na komisiite na Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

11 17.10.2011

154.

Odluka za dopolnuvawe na Odlukata za osnivawe na prateni~ki grupi na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so parlamentite na drugi dr`avi i izbor na pretsedateli i ~lenovi na prateni~kite grupi na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so parlamentite na drugi dr`avi

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

11 17.10.2011

155. Odluka za oglasuvawe imenuvawe na ~len na Dr`avnata komisija za spre~uvawe na korupcijata

Ilija Dimovski 1117.10.2011

156. Zakon za ratifikacija na Revidiranata Evropska socijalna povelba

Vlada 1117.10.2011

157. Zakon za ratifikacija na izmenuvawe i dopolnuvawe na Konvencijata za fizi~ka za{tita na nuklearen materijal

Vlada 11

17.10.2011

158. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sudski taksi Vlada 11

19.10.2011

159. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za izvr{uvawe Vlada 1119.10.2011

160. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za finansirawe na politi~kite partii Vlada 11

19.10.2011

161. Zakon za dopolnuvawe na zakonot za dogovorite za prevoz vo `elezni~kiot soobra}aj Vlada 11

19.10.2011

162. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za obligacionite i stvarnopravnite odnosi vo vozdu{niot soobra}aj

Vlada 11 19.10.2011

163. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za slu`ba vo Armijata na Republika Makedonija Vlada

1119.10.2011

164. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za reproduktiven materijal od {umski vidovi drvja Vlada

1119.10.2011

165. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zemjodelsko zemji{te Vlada

1119.10.2011

166. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zdravjeto na rastenijata

Vlada 1119.10.2011

167. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za |ubriwa

Vlada 1119.10.2011

168. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za bezbednost na proizvodite

Vlada 1119.10.2011

169. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na prirodata

Vlada 1119.10.2011

170. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za upravuvawe so baterii i akumulatori i otpadni baterii i akumulatori

Vlada 11

19.10.2011

171. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvawe i rabota na stranci Vlada 11

19.10.2011

172. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na kulturnoto nasledstvo Vlada 11

19.10.2011

173. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za igrite na sre}a i za zabavnite igri

Vlada 11

19.10.2011

Page 204: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 204

174. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za odbrana Vlada 11

26.10.2011

175. Izve{taj na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2011 godina

Silvana Boneva Igor Ivanovski Talat Xaferi

Goran Misovski Len~e Nikolovska

11 27.10.2011

176. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za inspekciski nadzor Vlada

1109.11.2011

177.

Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na decata

Vlada 11

09.11.2011

178.

Odluka za ispra}awe na pripadnici na Armijata na Republika Makedonija za u~estvo vo mirovna operacija vo Avganistan vo sostav na Me|unarodnite sili za bezbednosna poddr{ka na Avganistan - ISAF

Vlada 13 08.11.2011

179. Odluka za izbor na pretsedatel, potpretsedatel i ~lenovi na dr`avnata izborna komisija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

13 08.11.2011

180. Odluka za imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na Dr`avnata komisija za odlu~uvawe vo upravna postapka i postapka od raboten odnos vo vtor stepen

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

13 08.11.2011

181. Zakon za ratifikacija na Spogodbata pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Federativna Republika Brazil za osloboduvawe od vizi

Vlada 13

08.11.2011

182.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Kosovo za sorabotka i vzaemna pomo{ po carinski pra{awa

Vlada 13 08.11.2011

183. Zakon za Evropski ekonomski interesni zaednici Vlada 13

10.11.2011

184. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Grad Skopje Vlada

1310.11.2011

185. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za vnatre{ni raboti Vlada

1310.11.2011

186. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za dr`avjanstvoto na Republika Makedonija Vlada

1310.11.2011

187. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za oru`jeto

Vlada 1310.11.2011

188. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za strancite Vlada 1310.11.2011

189. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sigurnost vo `elezni~kiot soobra}aj

Vlada 1310.11.2011

190. Zakon za subvencionirawe na stamben kredit Vlada 1310.11.2011

191. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za procena Vlada 1310.11.2011

192.

Zakon za zadol`uvawe na Republika Makedonija so zaem kaj Doj~e Banka i Siti banka po Dogovorot za zaem obezbeden so garancija zasnovana na politiki od Me|unarodnata banka za obnova i razvoj - Svetska banka

Vlada 13 17.11.2011

193. Odluka za imenuvawe na ~len na Dr`avnata komisija za spre~uvawe na korupcijata

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

16 05.12.2011

194. Izbor na ~len na Sovetot na javni obviniteli na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

16 05.12.2011

Page 205: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 205

195.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i Odborot na direktori na Regionalniot centar za Centralna i Isto~na Evropa za regulirawe na pravniot status na Regionalniot centar za `ivotna sredina za Centralna i Isto~na Evropa vo Republika Makedonija

Vlada 16 05.12.2011

196. Zakon za ratifikacija na Konvencijata za pravata na lica so invalidnost i Fakultativniot Protokol kon Konvencijata za pravata na lica so invalidnost

Vlada 16 05.12.2011

197.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Srbija za uslovite za patuvawe na dr`avjanite na dvete zemji

Vlada 16 05.12.2011

198. Zakon za ratifikacija na Dogovorot za strate{ka sorabotka pome|u Republika Makedonija i Kancelarijata na Evropskata policija

Vlada 16 05.12.2011

199.

Odluka za upatuvawe na javen povik do ovlasteniot predlaga~ Interuniverzitetskata konferencija za dostavuvawe predlog na kandidati za ~lenovi na Sovetot za radiodifuzija

Ilija Dimovski 16

06.12.2011

200. Odluka za objavuvawe javen konkurs za izbor na zamenik direktor na Direkcijata za za{tita na li~nite podatoci

Ilija Dimovski 16

06.12.2011

201. Odluka za objavuvawe javen konkurs za izbor na ~len na Komisijata za za{tita na pravoto na sloboden pristap do informaciite od javen karakter

Ilija Dimovski 16

06.12.2011

202. Avtenti~no tolkuvawe na ~lenovite 16, 17, 18 i 19 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sportot

Traj~o Dimkov 16 16.12.2011

203.

Odluka za izmenuvawe na Odlukata za izbor na pretsedateli, zamenici na pretsedatelite, ~lenovi i nivni zamenici na komisiite na Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

18 19.12.2011

204.

Odluka za izmenuvawe na Odlukata za osnivawe na prateni~ki grupi na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so parlamentite na drugi dr`avi i izbor na pretsedateli i ~lenovi na prateni~kite grupi na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so parlamentite na drugi dr`avi

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

18 19.12.2011

205. Odluka za dopolnuvawe na Odlukata za imenuvawe na pretsedatel, potpretsedatel, ~lenovi i zamenici ~lenovi na Nacionalen sovet za evrointegracii

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

18 19.12.2011

206. Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Kosovo za ekstradicija

Vlada 18 19.12.2011

207.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Litvanija za pottiknuvawe i zaemna za{tita na investicii

Vlada 18

19.12.2011

208. Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Kosovo za transfer na osudeni lica

Vlada 18

19.12.2011

209.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Kosovo za zaemna pravna pomo{ vo krivi~nite predmeti

Vlada 18

19.12.2011

210. Zakon za izvr{uvawe na buxetot na Republika Makedonija za 2012 godina Vlada

1323.12.2011

Page 206: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 206

211. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za buxetite Vlada

1323.12.2011

212. Buxet na Republika Makedonija za 2012 godina Vlada 18

23.12.2011

213. Zakon za dopolnitelna supervizija na finansiski konglomerat

Vlada 1827.12.2011

214. Zakon za vlo`uvawe na Republika Makedonija vo akcionerskiot kapital na Evropa Re

Vlada 1827.12.2011

215. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za registrirawe na gotovinskite pla}awa

Vlada 1827.12.2011

216. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite nabavki

Vlada 1827.12.2011

217.

Zakon za zadol`uvawe na Republika Makedonija kaj Me|unarodnata banka za obnova i razvoj - Svetskata banka po Dogovorot za zaem za finansirawe na Proektot za osiguruvawe od prirodni katastrofi

Vlada 18 27.12.2011

218. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vodostopanstvata Vlada

1827.12.2011

219. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za bezbednost na hranata na `ivotnite Vlada

1827.12.2011

220. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za bezbednost na hranata Vlada

1827.12.2011

221. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za lovstvoto Vlada

1827.12.2011

222. Zakon za izmenuvawe na Krivi~niot zakonik Vlada 18

27.12.2011

223. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za pridonesi od zadol`itelno socijalno osiguruvawe Vlada

1828.12.2011

224. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za besplatna pravna pomo{ Vlada

1828.12.2011

225. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za procena

Vlada 1828.12.2011

226.

Zakon za pretvorawe na pobaruvawata na Republika Makedonija po osnov na javni dava~ki vo traen nalog vo dru{tvoto AD za istra`uvawe, proektirawe, proizvodstvo i izgradba na energetski industriski objekti so polna odgovornost EMO Ohrid

Vlada 18

28.12.2011

227. Odluka za davawe soglasnost na Statutarnata odluka za izmenuvawe na Statutot na Univerzitetot "Goce Del~ev" - [tip

Univerzitet "Goce Del~ev" - [tip

18 28.12.2011

228. Zakon za upravuvawe so elektri~na i elektronska oprema i otpadna elektri~na i elektronska oprema Vlada

1611.01.2012

229. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za upravuvawe so pakuvawe i otpad od pakuvawe Vlada

1611.01.2012

230. Zakon za koncesii i javno privatno partnerstvo Vlada 1611.01.2012

231. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite pretprijatija Vlada 16

11.01.2012

232. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za metrologija

Vlada 1611.01.2012

233. Zakon za evropski rabotni~ki sovet Vlada 1611.01.2012

234. Zakon za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite Vlada 1611.01.2012

235. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za prevoz vo patni~kiot soobra}aj Vlada 16

11.01.2012

236. Zakon za registrirawe na podzemni i nadzemni infrastrukturni objekti i pridru`ni instalacii

Vlada 1611.01.2012

237. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za spre~uvawe na sudir na interesi

Vlada 1611.01.2012

Page 207: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 207

238. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za registrirawe na gotovinskite pla}awa Vlada

1611.01.2012

239. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za izdavawe na obvrznici na Republika Makedonija za denacionalizacija

Vlada 16

11.01.2012

240. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za vinoto Vlada 1611.01.2012

241. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici Vlada 16

11.01.2012

242. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za javnite slu`benici

Vlada 1611.01.2012

243. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za eksproprijacija Vlada 1611.01.2012

244. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za osnovnoto obrazovanie Vlada 16

12.01.2012

245. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za srednoto obrazovanie Vlada 16

12.01.2012

246. Godi{na programa za rabota na Agencijata za elektronski komunikacii za 2012 godina

Agencija za elek. komunikacii

1813.01.2012

247. Odluka za odobruvawe na Godi{nata programa za rabota na Agencijata za po{ti za 2012 godina Agencija za po{ti 18

13.01.2012

248.

Zakon za ratifikacija na Memorandumot za razbirawe pome|u Republika Makedonija i Evropskata unija za u~estvo na Republika Makedonija vo Finansiskiot instrument za civilna za{tita i Mehanizmot za civilna za{tita na Zaednicata

Vlada 20 16.01.2012

249.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u zemjite ~lenki na zdravstvena mre`a na Jugoisto~na Evropa za aran`manite na zemjata doma}in za sedi{teto na Sekretarijatot na zdravstvenata mre`a na Jugoisto~na Evropa

Vlada 20 16.01.2012

250.

Zakon za ratifikacija na Memorandumot me|u Sovetot na ministri na Republika Albanija i Sovetot na ministri na Bosna i Hercegovina, Vladata na Republika Makedonija, Vladata na Republika Srbija, Vladata na Republika Slovenija, Vladata na Republika Hrvatska i Vladata na Crna Gora za poramnuvawe na dolgot na Republika Albanija vo vrska so poramnuvawe na iznosite na smetkite vo ramki na stokovata razmena pome|u Republika Albanija i porane{na Socijalisti~ka Federativna Republika Jugoslavija

Vlada 20 16.01.2012

251.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Sovetot na ministri na Bosna i Hercegovina vo oblasta na obrazovanieto i naukata

Vlada 20 16.01.2012

252.

Zakon za ratifikacija na Dogovor za sorabotka pome|u Vladata na Republika Makedonija i Sovetot na ministri na Republika Albanija vo kontekst na procesot na pristapuvawe kon Evropskata unija

Vlada 20 16.01.2012

253.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Republika Makedonija i Republika Kosovo za odbegnuvawe na dvojnoto odano~uvawe i za za{tita od fiskalna evazija po odnos na danocite na dohod i na kapital

Vlada 20

16.01.2012

254. Zakon za Poseben registar za lica osudeni so pravosilna presuda za krivi~ni dela za seksualna zloupotreba na maloletni lica i pedofilija

Vlada 20

23.01.2012

255. Zakon za izmenuvawe Zakonot za isplata na platite vo Republika Makedonija Vlada 20

23.01.2012

Page 208: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 208

256. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za plata i drugi nadomestoci na izbrani i imenuvani lica vo Republika Makedonija

Vlada 20 23.01.2012

257. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za penziskoto i invalidskoto osiguruvawe

Vlada 2023.01.2012

258. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za vrabotuvaweto i osiguruvaweto vo slu~aj na nevrabotenost

Vlada 2023.01.2012

259. Zakon za minimalna plata vo Republika Makedonija Vlada 2023.01.2012

260. Zakon za isplata na penzii i penziski nadomestoci od kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe

Vlada 2023.01.2012

261. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za rabotnite odnosi Vlada 20

23.01.2012

262. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Carinskiot zakon Vlada 20

23.01.2012

263. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za carinska tarifa Vlada 20

23.01.2012

264. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za platniot promet Vlada 2023.01.2012

265. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za lekovite i medicinskite pomagala Vlada

2023.01.2012

266. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za elektronskite komunikacii Vlada

2024.01.2012

267. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za domuvawe Vlada 20

24.01.2012

268. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za radiodifuzna dejnost Vlada

2025.01.2012

269. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za gradewe Vlada

2025.01.2012

270. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za li~na karta Ilija Dimovski

Ilija Kitanovski 20

25.01.2012

271. Odluka za davawe soglasnost na Statutarnataodluka za izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij" vo Skopje

Univerzitet "Sv. Kiril i

Metodij"

20 25.01.2012

272.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Kosovo za grani~no regulirawe na `elezni~kiot soobra}aj

Vlada 23 14.02.2012

273.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Dr`avata Katar za regulirawe na vrabotuvawe na rabotna sila vo Dr`avata Katar

Vlada 23

14.02.2012

274.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Dr`avata Katar za zaemno pottiknuvawe i za{tita na investicii

Vlada 23 14.02.2012

275. Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Dr`avata Katar za redoven vozdu{en soobra}aj

Vlada 23 14.02.2012

276.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na ^e{kata Republika za sorabotka vo oblastite na kultura, obrazovanie, nauka, mladi i sport

Vlada 23

14.02.2012

277. Zakon za ratifikacija na na Amandmani na Dogovorot za osnivawe na Evropska banka za obnova i razvoj

Vlada 2314.02.2012

278. Zakon za ratifikacija na Dogovorot pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Srbija za policiska sorabotka

Vlada 23

14.02.2012

279. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za odlikuvawa i priznanija na Republika Makedonija Vlada 23

14.02.2012

Page 209: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 209

280. Zakon za proglasuvawe na lokalitetot "Ezerani" na Prespanskoto Ezero za park na prirodata Vlada

2314.02.2012

281. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici

Vlada 2314.02.2012

282. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite slu`benici

Vlada 2314.02.2012

283. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za vozduhoplovstvo

Vlada 2314.02.2012

284. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zdravstveno osiguruvawe

Vlada 2317.02.2012

285.

Odluka za upatuvawe na javen povik do ovlasteniot predlaga~, Interuniverzitet-skata konferencija, za dostavuvawe predlog na kandidati za ~lenovi na Sovetot za radiodifuzija

Ilija Dimovski 26 19.03.2012

286.

Odluka za utvrduvawe na procentot na zafa}awe od vkupniot godi{en prihod na nositelite na licenci za vr{ewe energetski dejnosti za finansirawe na raboteweto na Regulatornata komisija za energetika na Republika Makedonija za 2012 godina

Regulatorna komisija za energetika

26 19.03.2012

287. Finansiski plan na Regulatornata komisija za energetika na Republika Makedonija za 2012 godina

Regulatorna komisija za energetika

26 19.03.2012

288. Finansiski plan na Agencijata za supervizija na osiguruvawe na Republika Makedonija za 2012 godina

Agencija za supervizija na osiguruvawe

26 19.03.2012

289. Odluka za davawe soglasnost na Predlog - godi{nata programa za rabota i razvoj na Agencijata za civilno vozduhoplovstvo za 2012 godina

Agencija za civilno vozduhoplovstvo

26 19.03.2012

290. Odluka za davawe soglasnost na Predlog - godi{niot finansiski plan na Agencijata za civilno vozduhoplovstvo za 2012 godina

Agencija za civilno vozduhoplovstvo

26 19.03.2012

291. Odluka za davawe soglasnost na Godi{nata programa za rabota i razvoj na Agencijata za regulirawe na `elezni~kiot sektor za 2012 godina

Agencija za regulirawe na

`elezni~kiot sektor

26 20.03.2012

292. Odluka za davawe soglasnost na Godi{niot finansiski plan na Agencijata za regulirawe na `elezni~kiot sektor za 2012 godina

Agencija za regulirawe na

`elezni~kiot sektor

26 20.03.2012

293. Zakon za ratifikacija na Spogodbata za sorabotka vo oblasta na kulturata pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Dr`avata Katar

Vlada 26 20.03.2012

294.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Ruskata Federacija za sorabotka vo oblasta na `elezni~kiot soobra}aj

Vlada 26 20.03.2012

295. Zakon za ratifikacija na Spogodbata za redoven vozdu{en soobra}aj pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Turcija

Vlada 26 20.03.2012

296. Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Romanija za ekonomska, nau~na i tehni~ka sorabotka

Vlada 26 20.03.2012

297.

Zakon za ratifikacija na Dogovor za sorabotka pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Crna Gora vo kontekst na procesot na pristapuvawe vo Evropskata Unija

Vlada 26 20.03.2012

298.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na RM i Sovetot na ministri na Republika Albanija za izmeni i dopolnuvawa na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Sovetot na ministri na Republika Albanija za zaemni patuvawa na gra|anite sklu~ena na 19 fevruari 2008 godina

Vlada 26

20.03.2012

Page 210: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 210

299. Zakon za ratifikacija na Konvencijata za vr{ewe na rabota doma Vlada

2620.03.2012

300. Zakon za ratifikacija na Konvencijata za promotivna ramka za bezbednost i zdravje pri rabota

Vlada 2620.03.2012

301. Zakon za ratifikacija na Konvencijata za za{tita na maj~instvoto

Vlada 2620.03.2012

302. Zakon za ratifikacija na Konvencijata za privatnite agencii za vrabotuvawe

Vlada 2620.03.2012

303. Zakon za ratifikacija na Dogovorot pome|u Republika Makedonija i Crna Gora za ekstradicija

Vlada 2620.03.2012

304.

Zakon za prestanuvawe na va`eweto na Zakonot za zadol`uvawe na Republika Makedonija so kredit kaj Vladata na Kralstvoto [panija po dogovorot za kredit za realizacija na proektot HEC "Lera" kako del od hidrosistemot "Stre`evo"

Vlada 26 20.03.2012

305. Zakon za proglasuvawe na lokalitetot Vev~anski izvori za spomenik na prirodata Vlada

2620.03.2012

306. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za upravuvawe so baterii i akumulatori i otpadni baterii i akumulatori

Vlada 26 20.03.2012

307. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za upravuvawe so pakuvawe i otpad od pakuvawe

Vlada 2620.03.2012

308. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za semejstvo Vlada 2620.03.2012

309. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za rabotnite odnosi

Vlada 2620.03.2012

310. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dano~na postapka

Vlada 2620.03.2012

311. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Upravata za javni prihodi Vlada 26

20.03.2012

312. Programa za odbele`uvawe na godi{nini na zna~ajni nastani i istaknati li~nosti za 2012 godina

Komisija za kultura 2627.03.2012

313. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite pati{ta Vlada 26

27.03.2012

314. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za spre~uvawe na perewe pari i drugi prinosi od kaznivo delo i finansirawe na terorizam

Vlada 26 27.03.2012

315. Zakon zdravstvenata za{tita Vlada 26

28.03.2012

316. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vodite Vlada

2628.03.2012

317. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za semejstvoto Vlada

2628.03.2012

318. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za pridonesi od zadol`itelno socijalno osiguruvawe Vlada

2628.03.2012

319. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za u~ebnici za osnovno i sredno obrazovanie

Pratenici od VMRO-DPMNE i DUI

2603.04.2012

320. Deklaracija za reafirmirawe na opredelbata za realizacija na strate{kata cel za ~lenstvo na Republika Makedonija vo NATO

Pratenici od pozicija i opozicija

29 27.04.2012

321.

Odluka za ispra}awe na pripadnici na Armijata na Republika Makedonija za u~estvo vo mirovna operacija na Evropskata unija vo Bosna i Hercegovina EUFOR, ALTEA

Vlada 29 27.04.2012

322. Odluka za ispra}awe na pripadnici na Armijata na Republika Makedonija za u~estvo vo mirovnata operacija na Obedinetite Nacii, UNIFIL vo Liban

Vlada 29 27.04.2012

323. Odluka za imenuvawe na zamenik na generalniot sekretar na Sobranieo na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

29 30.04.2012

Page 211: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 211

324. Izbor na sudii na Ustavniot sud na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

29 30.04.2012

325. Izbor na ~lenovi na Sovetot za radiodifuzija Interuniverzitetska konferencija na RM

2930.04.2012

326. Izbor na eden ~len na Sovetot na javnite obviniteli na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

29 30.04.2012

327. Odluka za razre{uvawe i imenuvawe pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za za{tita na konkurencijata

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

29 30.04.2012

328. Odluka za izbor na zamenik direktor na Direkcijata za za{titan a li~nite podatoci

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

29 30.04.2012

329. Odluka za imenuvawe ~lenovi na Komisijata za za{tita na pravoto za sloboden pristap do informaciite od javen karakter

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

29 30.04.2012

330. Odluka za imenuvawe na ~lenovi na Komisijata na Agencijata za po{ti

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

29 30.04.2012

331. Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na Sovetot za statistika na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

29 30.04.2012

332. Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na Odborot za dodeluvawe na dr`avnata nagrada “11 Oktomvri”

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

29 30.04.2012

333. Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na Odborot za dodeluvawe na dr`avnata nagrada “Majka Tereza”

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

29 30.04.2012

334. Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na Odborot za dodeluvawe na dr`avnata nagrada “Sv.Kliment Ohridski”

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

29 30.04.2012

335. Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na Odborot za dodeluvawe na dr`avnata nagrada “23 Oktomvri”

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

29 30.04.2012

336.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Makedonskata Vlada i [panskata Vlada za zaemno priznavawe i zamena na ancionalnite voza~ki dozvoli

Vlada 29 30.04.2012

337. Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Republika Makedonija i Republika Hrvatska za ekstradicija Vlada

2930.04.2012

338.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Republika Makedonija i Republika Srbija za ekstradicija

Vlada 29

30.04.2012

339. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za slu`ba vo Armijata na Republika Makedonija

Vlada 2930.04.2012

340. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za kvalitetot na zemjodelskite proizvodi

Vlada 2930.04.2012

341. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za kvalitetot na ambientniot vozduh

Vlada 2909.05.2012

342. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na prirodata Vlada 29

09.05.2012

343. Zakon za prestanok na va`ewe na Zakonot za proglasuvawe na lokalitetot Al{ar za spomenik na prirodata

Vlada 29 09.05.2012

344. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za platniot promet Vlada 29

09.05.2012

345. Zakon za zadol`nica Vlada 29

09.05.2012

Page 212: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 212

346. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za osnivawe na Agencija za promocija i poddr{ka na turizmot vo Republika Makedonija

Vlada 29 09.05.2012

347. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za invalidski organizacii

Vlada 2909.05.2012

348. Zakon za prestanuvawe na va`eweto na Zakonot za Republi~kiot zavod za unapreduvawe na doma}instvoto

Vlada 29

09.05.2012

349. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Makedonskata akademija na naukite i umetnostite Vlada 29

09.05.2012

350. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za elektronskite komunikaciii Vlada 29

09.05.2012

351.

Zakon za zadol`uvawe na Republika Makedonija so zaem kaj Me|unarodnata banka za obnova i razvoj - Svetska banka po Dogovorot za zaem za dopolnitelno finansirawe na Proektot za podobruvawe na op{tinskite uslugi

Vlada 29 14.05.2012

352. Utvrduvawe prestanok na mandatot na ~len na Sovetot na Javnoto pretprijatie Makedonska radio televizija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

30 22.05.2012

353. Zakon za ratifikacija na Regionalnata Konvencija za Pan-evro-mediteranskite preferencijalni pravila na poteklo

Vlada 30 22.05.2012

354. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za procena Vlada

3023.05.2012

355. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za sportot Vlada 30

23.05.2012

356. Izmenuvawe i dopolnuvawe na Buxetot na Republika Makedonija za 2012 godina

Vlada 34

06.06.2012

357.

Zakon za pretvorawe na pobaruvawata na Republika Makedonija po osnov na javni dava~ki vo traen nalog vo dru{tvata AD Organsko Hemiska Industrija "Naum Naumovski - Bor~e" Skopje, Tutunski Kombinat AD Prilep i Dru{tvo za proizvodstvo na proizvodi so posebna namena "11 Oktomvri Eurokompoziti" AD Prilep

Vlada 26

11.06.2012

358. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za {umarska i lovna inspekcija Vlada

3411.06.2012

359. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dogovoren zalog Vlada

3411.06.2012

360. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnite nagradi Vlada

3411.06.2012

361. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za katastar na nedvi`nosti Vlada

3411.06.2012

362. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za obrazovanie na vozrasnite

Vlada 3411.06.2012

363. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za pravnoto nasledstvo na Republika Makedonija na ~lenstvoto na Me|unarodniot monetaren fond

Vlada 34

11.06.2012

364. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za igrite na sre}a i za zabavnite igri

Vlada 3411.06.2012

365. Zakon za legalizacija na javnite ispravi vo me|unarodniot promet

Vlada 3411.06.2012

366. Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i [vajcarskiot sojuzen sovet za prezemawe na lica koi prestojuvaat bez dozvola

Vlada 34 11.06.2012

367. Izve{taj za rabotata na Sudskiot sovet na Republika Makedonija za 2011 godina

Sudski sovet na Republika Makedonija

34 12.06.2012

Page 213: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 213

368.

Godi{en izve{taj za rabotata na Sovetot na javnite obviniteli na Republika Makedonija za 2011 godina

Sovet na javnite obviniteli na

Republika Makedonija

34 13.06.2012

369.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto pretprijatie Makedonska radio - televizija za redovni i investicioni aktivnosti na radio programite nameneti za sosednite zemji i Evropa na stranski jazici za 2012 godina

MRTV 29 19.06.2012

370.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto pretprijatie Makedonska radio - televizija za redovni i investicioni aktivnosti na radio programite nameneti za informirawe na iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi `iveat vo sosednite zemji, vo Evropa i na drugite kontinenti na makedonski i na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e razli~en od makedonskiot jazik i na drugite nemnozinski zaednici za 2012 godina

MRTV 29

19.06.2012

371.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto pretprijatie Makedonska radio - televizija za redovni i investicioni aktivnosti na radio programski servis preku satelit namenet za iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi `iveat vo Evropa i na drugite kontinenti na makedonski jazik i na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e razli~en od makedonskiot jazik i na drugite nemnozinski zaednici za 2012 godina

MRTV 29 19.06.2012

372.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto pretprijatie Makedonska radio - televizija za redovni i investiciotni aktivnosti na televiziski programski servis preku satelit namenet za iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi `iveat vo Evropa i na drugite kontinenti na makedonski jazik i na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e razli~en od makedonskiot jazik i na drugite nemnozinski zaednici za 2012 godina

MRTV 29

19.06.2012

373.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto pretprijatie Makedonska radio - televizija za redovni i investiciotni aktivnosti na Sobraniskiot kanal za 2012 godina

MRTV 29

19.06.2012

374. Godi{en izve{taj za finansiskoto rabotewe na Javnoto pretprijatie Makedonska radio televizija vo 2011 godina

MRTV 29

19.06.2012

375. Godi{en finansiski plan za redovno rabotewe na Javnoto pretprijatie Makedonska radio televizija vo 2012 godina

MRTV 29 19.06.2012

376. Odluka za oglasuvawe izbor na ~len na Dr`avnata izborna komisija Ilija Dimovski

3520.06.2012

377. Odluka za razre{uvawe na ~len na Upravniot odbor na Agencijata za regulirawe na `elezni~kiot sektor

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

35 20.06.2012

378. Imenuvawe ~len na Sovetot na Javnoto pretprijatie na Makedonskata radio televizija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

35 20.06.2012

379. Izbor na ~len na Sovetot na javnite obviniteli na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

35 20.06.2012

Page 214: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 214

380. Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i i Vladata na Republika Crna Gora za policiska sorabotka

Vlada 35 20.06.2012

381.

Zakon za opredeluvawe na uslov za ograni~uvawe za vr{ewe na javna funkcija, pristap na dokumenti i objavuvawe na sorabotkata so organite na dr`avnata bezbednost

Pratenici od pozicija

35 20.06.2012

382. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za klasificirani informacii Vlada

3520.06.2012

383. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za nau~no-istra`uva~kata dejnost Vlada

3520.06.2012

384. Zakon za prestanuvawe na va`eweto na Zakonot za pravata na ~lenovite na semejstvoto ~ij hranitel e vojnik na slu`ewe na voeniot rok

Vlada 35 20.06.2012

385. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvaweto i osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost Vlada

3520.06.2012

386. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javna ~istota

Vlada 3520.06.2012

387. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vozduhoplovstvo

Vlada 3520.06.2012

388. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za `elezni~kiot sistem

Vlada 3520.06.2012

389. Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i i Vladata na Romanija za sorabotka vo oblasta na turizmot

Vlada 35

27.06.2012

390. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za standardizacija Vlada 35

27.06.2012

391. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za zadol`itelni rezervi na nafta i nafteni derivati Vlada 35

27.06.2012

392. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za administrativnite taksi Vlada 35

27.06.2012

393. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za danocite na imot Vlada 3527.06.2012

394. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za dano~na postapka Vlada

3527.06.2012

395. Zakon za advokatski marki~ki Vlada 35

27.06.2012

396.

Zakon za pretvorawe na pobaruvawata na Republika Makedonija po osnov na plateni obvrski kon stranski kreditori i stranski `elezni~ki pretprijatija vo traen vlog na M@ Transport AD Skopje

Vlada 35

27.06.2012

397.

Zakon za garancija na Republika Makedonija na obvrskite po Finansiskiot dogovor namenet za finansirawe na mali i sredni pretprijatija i drugi prioritetni proekti - III faza, koj }e se sklu~i me|u Evropskata investiciona banka i Makedonskata banka za poddr{ka na razvojot

Vlada 35 27.06.2012

398. Zakon za zadol`uvawe na Republika Makedonija so zaem kaj Doj~e Banka po Dogovorot za zaem namenet za buxetska poddr{ka

Vlada 35

28.06.2012

399. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za strancite Vlada 3528.06.2012

400.

Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvawe i rabota na stranci

Vlada 35

28.06.2012

401. Odluka za davawe soglasnost na Godi{niot finansiski izve{taj na Agencijata za regulirawe na `elezni~kiot sektor za 2011 godina

Agencija za regulirawe na

`elezni~kiot sektor

29 04.07.2012

Page 215: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 215

402.

Odluka za davawe soglasnost na Izve{tajot za realizacija na Godi{nata programa za rabota i razvoj na Agencijata za regulirawe na `elezni~kiot sektor za 2011 godina

Agencija za regulirawe na

`elezni~kiot sektor

29 04.07.2012

403. Godi{en izve{taj za rabotata na Narodniot pravobranitel za 2011 godina

Naroden pravobranitel

2904.07.2012

404. Godi{en izve{taj za rabotata na Regulatornata komisija za energetika na Republika Makedonija vo 2011 godina

Regulatorna komisija za

energetika na RM

29 05.07.2012

405. Izve{taj za rabotata na Sovetot za radiodifuzija na Republika Makedonija vo 2011 godina

Sovet za radiodifuzija na RM

2905.07.2012

406. Finansiski plan na Sovetot za radiodifuzija na Republika Makedonija vo 2012 godina

Sovet za radiodifuzija na RM

2905.07.2012

407. Godi{en izve{taj za rabotata na Komisijata za za{tita na pravoto za sloboden pristap do informaciite od javen karakter za 2011 godina

Komisija za za{tita na pravoto za

sloboden pristap do inform. od javen

karakter

29 05.07.2012

408. Godi{en izve{taj za rabotata na Agencijata za elektronski komunikacii vo 2011 godina

Agencija za elektronski komunikacii

29 05.07.2012

409. Izve{taj za rabotata na Agencijata za administracija za 2011 godina

Agencija za administracija

2909.07.2012

410. Godi{en finansiski izve{taj na Agencijata za civilno vozduhoplovstvo za periodot od 01 januari 2011 godina do 31 dekemvri 2011 godina

Agencija za civilno vozduhoplovstvo

29 09.07.2012

411. Izve{taj za realizacija na Godi{nata programa za rabota i razvoj za 2011 godina na Agencijata za civilno vozduhoplovstvo

Agencija za civilno vozduhoplovstvo

29 09.07.2012

412. Godi{en izve{taj za rabotata na Agencijata za po{ti vo 2011 godina

Agencija za po{ti 2909.07.2012

413. Godi{en izve{taj za rabotata na Direkcijata za za{tita na li~nite podatoci vo 2011 godina

Agencija za za{tita na li~nite podatoci

2909.07.2012

414. Godi{en izve{taj za rabotata na Komisijata za za{tita na konkurencijata za 2011 godina

Komisija za za{tita na konkurencijata

2909.07.2012

415. Godi{en izve{taj za rabotata na Dr`avnata komisija za `albi po javni nabavki za 2011 godina

Dr`avna komisija za `albi po javni

nabavki

29 09.07.2012

416. Godi{en izve{taj za rabotata na Dr`avnata komisija za spre~uvawe na korupcijata za 2011 godina

Dr`avna komisija za spre~uvawe na

korupcijata

29 10.07.2012

417. Imenuvawe na viceguverner na Narodnata banka na Republika Makedonija NB na RM

3723.07.2012

418. Odluka za imenuvawe na pretsedatel i ~len na Komisijata za re{avawe na `albi od oblasta na pazarot na hartii od vrednost

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

37 23.07.2012

419. Avtenti~no tolkuvawe na ~len 23 stav 3 od Zakonot za dogovoren zalog

Vladanka Avirovi} Nadica T. Tulieva

3723.07.2012

420. Odluka za razre{uvawe ~len na Dr`avniot sovet za prevencija na maloletni~ko prestapni{tvo

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

37 23.07.2012

421. Odluka za imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na Odborot za dodeluvawe na dr`avnata nagrada "8 Septemvri"

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

37 23.07.2012

422. Odluka za izbor na ~len na Dr`avnata izborna komisija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

37 23.07.2012

423. Zakon za ratifikacija na Dogovor za za{tita i odr`liv razvoj na Parkot Prespa Vlada

3723.07.2012

Page 216: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 216

424. Zakon za identifikacija i registracija na `ivotnite Vlada 37

24.07.2012

425. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za ribarstvo i akvakultura

Vlada 3724.07.2012

426. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zemjodelsko zemji{te

Vlada 3724.07.2012

427. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vodostopanstva

Vlada 3724.07.2012

428. Zakon za arhivski materijal Vlada 3724.07.2012

429. Zakon za proglasuvawe na spomeni~nata celina na Kru{evo za kulturno nasledstvo od osobeno zna~ewe

Vlada 3724.07.2012

430. Zakon za komunalni dejnosti Vlada 3724.07.2012

431. Zakon za vr{ewe na smetkovodstveni raboti Vlada 3724.07.2012

432. Zakon za eksproprijacija Vlada 3724.07.2012

433. Zakon za penziskoto i invalidskoto osiguruvawe Vlada 3730.07.2012

434. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zadol`itelno kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe

Vlada 37 30.07.2012

435. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za krivi~na postapka Vlada

3731.07.2012

436. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za osnovnoto obrazovanie Vlada

3731.07.2012

437. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za srednoto obrazovanie Vlada

3731.07.2012

438.

Zakon za zadol`uvawe na Republika Makedonija so zaem kaj Evropskata banka za obnova i razvoj po Dogovorot za zaem za proektot "Rehabilitacija na isto~niot del na `elezni~kata pruga na Koridor VIII, faza 1 - delnica Kumanovo - Beqakovce

Vlada 37 31.07.2012

439.

Zakon za garancija na Republika Makedonija na obvrskite po Dogovorot za zaem za proektot "Modernizacija na blok 2 i blok 3 vo TE Bitola", koj }e se sklu~i me|u Doj~e banka i AD ELEM

Vlada 37

22.08.2012

440. Zakon za izdavawe na vrednosni bonovi - vau~eri Vlada 3722.08.2012

441.

Godi{en izve{taj za rabotata na Dr`avniot sovet za prevencija na maloletni~koto prestapni{tvo i za sostojbite vo oblasta na pravata na deteto i maloletni~koto prestapni{tvo vo 2011 godina

Dr`aven sovet za prevencija na

maloletni~koto prestapni{tvo

37 30.08.2012

442. Godi{en izve{taj na agencijata za supervizija na osiguruvawe i sostojbata i dvi`ewata na pazarot na osiguruvawe vo Republika Makedonija vo 2011 godina

Agencija za supervizija na osiguruvawe

37 30.08.2012

443. Godi{en izve{taj za raboteweto na Agencijata za supervizija na osiguruvawe za 2011 godina

Agencija za supervizija na osiguruvawe

37 30.08.2012

444. Finansiski izve{taj na Agencijata za supervizija na osiguruvawe za 2011 godina

Agencija za supervizija na osiguruvawe

37 30.08.2012

445.

Izve{taj za rabotata na Komisijata za hartii od vrednost na Republika Makedonija vo 2011 godina

Komisija za hartii od vrednost na RM

37 30.08.2012

446. Godi{en izve{taj za izvr{enite revizii i za raboteweto na Dr`avniot zavod za revizija vo 2011 godina

Dr`aven zavod za revizija

37 03.09.2012

Page 217: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 217

447. Izmena i dopolnuvawe na Godi{nata programa za rabota na Agencijata za elektronski komunikacii za 2012 godina

Agencija za elektronski komunikacii

37 03.09.2012

448. Odluka za davawe soglasnost na Statutarnata odluka za izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na Agencijata za elektronski komunikacii

Agencija za elektronski komunikacii

37 03.09.2012

449. Odluka za objavuvawe javen oglas za izbor na eden ~len na Dr`avniot sovet za prevencija na maloletni~ko prestapni{tvo

Ilija Dimovski 40 10.09.2012

450. Razre{uvawe na zamenik na narodniot pravobranitel

Naroden pravobranitel

4010.09.2012

451.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Republika Makedonija i Dr`avata Kuvajt za odbegnuvawe na dvojnoto odano~uvawe i za za{tita od fiskalna evazija po odnos na danocite na dohod i na kapital

Vlada 40

10.09.2012

452.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i Sovetot na ministri na Republika Albanija za poramnuvawe na dolgot na Republika Albanija kon Republika Makedonija vo vrska so poramnuvaweto na iznosite na smetkite vo ramkite na stokovata razmena me|u Republika Albanija i porane{na Socijalisti~ka Federativna Republika Jugoslavija

Vlada 40

10.09.2012

453.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Moldova za sorabotka vo oblasta na zdravstvoto i medicinskite nauki

Vlada 40 10.09.2012

454. Zakon za ratifikacija na Dogovorot za sorabotka vo oblasta na kulturata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Litvanija

Vlada 40 10.09.2012

455.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Azerbejxan za sorabotka i vzaemna pomo{ po carinski pra{awa

Vlada 40 10.09.2012

456. Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Crna Gora za uslovite za patuvawa na dr`avjani na dvete zemji

Vlada 40 10.09.2012

457.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Crna Gora za readmisija (vra}awe i prifa}awe) na lica koi se bez dozvola za prestoj

Vlada 40

10.09.2012

458. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za advokatura

Vlada 4010.09.2012

459. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za carinskata uprava

Vlada 4010.09.2012

460. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vnatre{ni raboti

Vlada 4012.09.2012

461. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za bezbednost na soobra}ajot na pati{tata

Vlada 4012.09.2012

462. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvawe i osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost

Vlada 40

12.09.2012

463. Zavr{na smetka na Buxetot na Republika Makedonija za 2011 godina Vlada

4012.09.2012

464. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sledewe na komunikaciite Vlada

4013.09.2012

465. Verifikacija na mandat na pratenik vo Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za delovni~ki i

mandatno-imunitetni pra{awa

42 25.09.2012

Page 218: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 218

466. Utvrduvawe prestanok na mandat na ~len na Sovetot na Makedonska radio televizija Sovet na MRTV 42

25.09.2012

467. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za elektronskite komunikacii

Vlada 4225.09.2012

468.

Zakon za prestanuvawe na va`eweto na Zakonot za obezbeduvawe na sredstva za finansirawe na programata za izgradba na `elezni~kata pruga Kumanovo - Beqakovce - Kriva Palanka - Deve Bair (granica so Republika Bugarija) vo 1994, 1995 i 1996 godina

Vlada 42 25.09.2012

469. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za komunalni taksi Vlada

4225.09.2012

470. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Narodnata banka na Republika Makedonija Vlada

4225.09.2012

471. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za visokoto obrazovanie Vlada

4225.09.2012

472. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za turisti~ka dejnost

Vlada 4225.09.2012

473. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za privatizacija na dr`avniot kapital

Vlada 4225.09.2012

474. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za transformacija na pretprijatijata so op{testven kapital

Vlada 4225.09.2012

475. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vozila

Vlada 4225.09.2012

476. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina

Vlada 4225.09.2012

477. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za upravuvawe so otpad

Vlada 4226.09.2012

478. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za veterinarno zdravstvo

Vlada 4226.09.2012

479.

Zakon za garancija na Republika Makedonija na obvrskite po Dogovorot za zaem za Proektot "Nabavka na novi vle~ni i vle~eni sredstva vo M@ Transport AD - Skopje, koj }e se sklu~i me|u Evropskata banka za obnova i razvoj i M@ Transport AD - Skopje

Vlada 42

26.09.2012

480. Nacionalna strategija za vodi (2012 - 2042) Vlada 4226.09.2012

481. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zemjodelstvo i ruralen razvoj

VMRO-DPMNE 4204.10.2012

482. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za tehnolo{ko industriski razvojni zoni

Vlada 4210.10.2012

483.

Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za eksproprijacija

Aleksandar Nikolovski

42 18.10.2012

484. Verifikacija na mandat na pratenik vo Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za delovni~ki i

mandatno-imunitetni pra{awa

45 29.10.2012

485. Izve{taj na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2012 godina

Silvana Boneva Igor Ivanovski Talat Xaferi

Goran Misovski Rejhan Durmi{i

45 31.10.2012

486.

Zakon za ratifikacija na na Dogovorot me|u Republika Makedonija i Golemoto Vojvodstvo Luksemburg za odbegnuvawe na dvojnoto odano~uvawe i za za{tita od fiskalna evazija po odnos na danocite na dohod i kapital

Vlada 45

31.10.2012

Page 219: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 219

487.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Kazahstan za zaemno pottiknuvawe i za{tita na investicii

Vlada 45 31.10.2012

488. Zakon za ratifikacija na Spogodbata pome|u Republika Makedonija i ^e{kata Republika za me|unaroden prevoz vo patniot soobra}aj

Vlada 45

31.10.2012

489. Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Litvanija za me|unaroden paten soobra}aj

Vlada 45 31.10.2012

490.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Turcija za uslovite za patuvawe na dr`avjanite na dvete zemji

Vlada 45 31.10.2012

491. Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Kazahstan za trgovska i ekonomska sorabotka

Vlada 45

31.10.2012

492. Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Hrvatska za policiska sorabotka

Vlada 45 31.10.2012

493.

Zakon za pretvorawe na pobaruvawata na Republika Makedonija po osnov na danok na dobivka, personalen danok na dohod i plateni obvrski kon stranski kreditori vo traen vlog vo JP M@ "Infrastruktura" Skopje

Vlada 45 31.10.2012

494. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot kulturata Vlada 45

31.10.2012

495. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Filmskiot fond na Republika Makedonija Vlada 45

31.10.2012

496. Zakon za Geolo{ki zavod na Republika Makedonija Vlada 4531.10.2012

497. Zakon za mineralni surovini Vlada 4531.10.2012

498. Imenuvawe na ~len na Sovetot na Javnoto pretprijatie Makedonska radio televizija

Univerzitet "Sv.Kiril i Metodij"

4505.11.2012

499. Zakon za turisti~ki razvojni zoni Vlada 45

06.11.2012

500. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Ugostitelska dejnost Vlada

4506.11.2012

501.

Odluka za utvrduvawe na procentot na zafa}awe od vkupniot godi{en prihod na nositelite na licenci za vr{ewe na energetski dejnosti za finansirawe i raboteweto na Regulatornata komisija za energetika na Republika Makedonija za 2013 godina

Regulatornata komisija za energetika

45 07.11.2012

502. Finansiski plan na Regulatornata komisija za energetikana Republika Makedonija za 2013 godina

Regulatornata komisija za energetika

45 07.11.2012

503. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Izborniot zakonik Vlada

4509.11.2012

504. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za finansirawe na politi~kite partii Vlada

4509.11.2012

505. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Krivi~niot zakonik Vlada

4509.11.2012

506. Zakon za gra|anska odgovornost za navreda i kleveta Vlada 45

12.11.2012

507. Zakon za stranskata informativna dejnost vo Republika Makedonija Vlada

4512.11.2012

508. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za grade`no zemji{te Vlada

4512.11.2012

Page 220: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 220

509. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za gradewe Vlada

4512.11.2012

510. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe

Vlada 4512.11.2012

511. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za policija

Vlada 4513.11.2012

512. Zakon za dobrovolno zdravstveno osiguruvawe Vlada 4513.11.2012

513. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za plata i drugi nadomestoci na izbrani i imenuvani lica vo Republika Makedonija

Vlada 45

13.11.2012

514. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za isplata na platite vo Republika Makedonija Vlada 45

14.11.2012

515. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenata za{tita Vlada 45

14.11.2012

516. Odluka za objavuvawe javen konkurs za izbor na ~len na Komisijata za za{tita na pravoto na sloboden pristap do informacii od javen karakter

Ilija Dimovski 47 04.12.2012

517. Imenuvawe na neizvr{ni ~lenovi na Sovetot na Narodnata banka na Republika Makedonija Vlada

4704.12.2012

518.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Ruskata Federacija za zaemno priznavawe na dokumentite za obrazovanie i nau~nite zvawa

Vlada 47

04.12.2012

519.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Makedonskata Vlada i Vladata na Sojuzna Republika Germanija za zaemna za{tita na klasificirani informacii

Vlada 47 04.12.2012

520. Zakon za ratifikacija na Spogodbata za vozdu{en soobra}aj pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata Soedinetite Amerikanski Dr`avi

Vlada 47 04.12.2012

521.

Zakon za ratifikacija na na Dogovorot me|u Vladata na RM i Vladata na Republika Kazahstan za odbegnuvawe na dvojnoto odano~uvawe i za za{tita od fiskalna evazija po odnos na danocite na dohod

Vlada 47 04.12.2012

522. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za danokot na dodadenata vrednost

Vlada 4704.12.2012

523. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vnatre{nata plovidba Vlada 47

04.12.2012

524. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vozduhoplovstvo Vlada 47

04.12.2012

525. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za `elezni~kiot sistem Vlada 47

04.12.2012

526. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za postapuvawe so bespravno izgradeni objekti Vlada 47

04.12.2012

527. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za izdavawe na vrednosni bonovi - vau~eri Vlada

4705.12.2012

528. Buxet na Republika Makedonija za 2013 godina Vlada 49

24.12.2012

529. Izbor na sudija na Ustavniot sud na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

49 24.12.2012

530. Odluka za izbor na Naroden pravobranitel Komisija za pra{awa

na izborite i imenuvawata

49 24.12.2012

531. Razre{uvawe na zamenik na Narodniot pravobranitel

Naroden pravobranitel

4924.12.2012

532. Imenuvawe ~len na Regulatornata komisija za energetika na Republika Makedonija

Premier Nikola Gruevski

4924.12.2012

Page 221: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 221

533. Oglasuvawe imenuvawe na Javen obvinitel na Republika Makedonija

Premier Nikola Gruevski

4924.12.2012

534.

Odluka za izmenuvawe na Odlukata za izbor na pretsedatel, zamenik na pretsedatelot, ~lenovi i nivni zamenici na Komisijata za pra{awa na izborite i imenuvawata na Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

49 24.12.2012

535.

Odluka za izmenuvawe na Odlukata za izbor na pretsedateli, zamenici na pretsedatelite, ~lenovi i nivni zamenici na komisiite na Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

49 24.12.2012

536.

Odluka za izmenuvawe na Odlukata za osnivawe na prateni~ki grupi na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so parlamentite na drugi dr`avi i izbor na pretsedateli i ~lenovi na prateni~kite grupi na Republika Makedonija za sorabotka so parlamentite na drugi dr`avi

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

49 24.12.2012

537. Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na Odborot za dodeluvawe na dr`avnata nagrada "Goce Del~ev"

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

49 24.12.2012

538. Odluka za prestanok na mandat na ~len na Dr`avniot sovet za prevencija na maloletni~ko prestapni{tvo

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

49 24.12.2012

539. Odluka za izbor na ~lenovi na Dr`avniot sovet za prevencija na maloletni~ko prestapni{tvo

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

49 24.12.2012

540. Zakon za ratifikacija na Osmiot dopolnitelen protokol na Ustavot na Svetskiot po{tenski sojuz Vlada

4924.12.2012

541.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot za voena finansiska sorabotka pome|u me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Turcija i Protokolot za sproveduvawe na finansiska poddr{ka pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Turcija

Vlada 49 24.12.2012

542. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za azil i privremena za{tita Vlada 49

24.12.2012

543. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za li~nata karta Vlada 49

24.12.2012

544. Zakon za privatno obezbeduvawe Vlada 4924.12.2012

545. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Krivi~niot zakonik Vlada

4924.12.2012

546. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Akademijata za sudii i javni obviniteli Vlada

4924.12.2012

547.

Zakon za upatuvawe rabotnici od Republika Makedonija vo drugi dr`avi za izveduvawe na grade`ni raboti preku proektni dogovori i za vr{ewe na drugi sezonski raboti

Vlada 49

24.12.2012

548. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za evidenciite vo oblasta na trudot

Vlada 4924.12.2012

549. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za koristewe i raspolagawe so stvarite na dr`avnite organi

Vlada 49

24.12.2012

550. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za personalniot danok na dohod Vlada 49

24.12.2012

551. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za platniot promet Vlada 4924.12.2012

552. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za trgovskite dru{tva

Vlada 49

24.12.2012

Page 222: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 222

553. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite pati{ta Vlada

4724.12.2012

554. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za penziskoto i invalidskoto osiguruvawe

Vlada 4724.12.2012

555. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za socijalnata za{tita

Vlada 4724.12.2012

556.

Odluka za ispra}awe na pripadnici na Armijata na Republika Makedonija za u~estvo vo mirovna misija vo Avganistan vo sostav na me|unarodnite sili za bezbednosna poddr{ka na Avganistan - ISAF

Vlada 51 28.12.2012

557. Izbor na ~len na Sudskiot sovet na Republika Makedonija Pretsedatel na RM 51

28.12.2012

558.

Zakon za zadol`uvawe na Republika Makedonija so zaem kaj Doj~e Banka po Dogovorot za zaem obezbeden so garancija zasnovana na politikite od Me|unarodnata banka za obnova i razvoj - Svetska banka

Vlada 51 28.12.2012

559. Zakon za izmenuvawe na Carinskiot zakon Vlada 5128.12.2012

560. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za igrite na sre}a i za zabavnite igri

Vlada 5128.12.2012

561.

Zakon za zadol`uvawe na Republika Makedonija kaj Me|unarodnata banka za obnova i razvoj - Svetskata banka po Dogovorot za zaem za Prv programski zaem za razvojni politiki za konkurentnost

Vlada 47 28.12.2012

562. Zakon za izvr{uvawe na Buxetot Vlada 47

28.12.2012

563. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za buxetite Vlada

4728.12.2012

564. Imenuvawe zamenik na ministerot koj rakovodi so Ministerstvoto za ekonomija

Premier Nikola Gruevski

5221.01.2013

565. Imenuvawe javen obvinitel na Republika MakedonijaPremier

Nikola Gruevski 52

21.01.2013

566.

Odluka za izmenuvawe i dopolnuvawe na Odlukata za osnivawe na prateni~ki grupi na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so parlamentite na drugi dr`avi i izbor na pretsedateli i ~lenovi na prateni~kite grupi na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so parlamentite na drugi dr`avi

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

52 21.01.2013

567. Odluka za izbor na ~len na Dr`avniot sovet za prevencija na maloletni~ko prestapni{tvo

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

52 21.01.2013

568. Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na Odborot za dodeluvawe na dr`avnata nagrada "23 Oktomvri"

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

52 21.01.2013

569. Odluka za razre{uvawe na ~len na Dr`avnata komisija za spre~uvawe na korupcijata

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

52 21.01.2013

570.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot za ekonomska i tehni~ka sorabotka vo oblasta na infrastrukturata pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Narodna Republika Kina

Vlada 52

21.01.2013

571. Zakon za ratifikacija na Amandmanot na Statutot na Me|unarodnata finansiska korporacija Vlada 52

21.01.2013

572. Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Republika Makedonija i Republika Srbija za pravna pomo{ vo gra|anski i krivi~ni predmeti

Vlada 52

21.01.2013

573. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na prirodata Vlada 52

21.01.2013

Page 223: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 223

574. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za hartii od vrednost Vlada

5221.01.2013

575. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za strancite

Vlada 5221.01.2013

576. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za mati~nata evidencija

Vlada 5221.01.2013

577. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za postapuvawe po pretstavki i predlozi Vlada 52

21.01.2013

578. Zakon za proda`ba i davawe pod zakup na delovnite zgradi i delovnite prostorii na Republika Makedonija

Vlada 52

21.01.2013

579. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za prevoz na opasni materii vo patniot i `elezni~kiot soobra}aj

Vlada 52 21.01.2013

580. Zakon za avtokampovi Vlada 52

21.01.2013

581. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za agenciite za privremeni vrabotuvawa Vlada

5221.01.2013

582. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za rabotnite odnosi Vlada

5221.01.2013

583. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zadol`itelno kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe

Vlada 52 21.01.2013

584. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dobrovolno kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe

Vlada 52

21.01.2013

585. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zemjodelstvo i ruralen razvoj

Vlada 5223.01.2013

586. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za javnite nabavki Vlada 5223.01.2013

587. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za pridonesi od zadol`itelno socijalno osiguruvawe

Vlada 5223.01.2013

588. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za visokoto obrazovanie Vlada 52

23.01.2013

589. Zakon za studentskiot standard Vlada 5223.01.2013

590. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za u~eni~kiot standard Vlada 52

23.01.2013

591. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici Vlada 52

23.01.2013

592. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite slu`benici

Vlada 52

23.01.2013

593. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za socijalnata za{tita Vlada

5223.01.2013

594. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za penziskoto i invalidskoto osiguruvawe Vlada

5223.01.2013

595. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za vnatre{nata plovidba Vlada

5223.01.2013

596. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za Vladata na Republika Makedonija

A. Nikolovski Ilija Kitanovski

5223.01.2013

597. Nacionalna strategija za razvoj na kulturata za periodot 2013-2017 godina

Vlada 5224.01.2013

598. Godi{na programa za rabota na Agencijata za elektronski komunikacii za 2013 godina

Agencija za elektronski komunikacii

52 24.01.2013

599. Zakon za medicinskite studii i kontinuiranoto stru~no usovr{uvawe na doktorite na medicinata

Vlada 5224.01.2013

600. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za zdravstvenoto osiguruvawe Vlada 52

24.01.2013

Page 224: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 224

601. Verifikacija na mandat na pratenik vo Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za delovni~ki i

mandatno-imunitetni pra{awa

54 11.02.2013

602. Odluka za oglasuvawe imenuvawe na ~len na Dr`avnata komisija za spre~uvawe na korupcijata

Ilija Dimovski 5412.02.2013

603. Izbor na pretsedatel i komisioneri (~lenovi) na Komisijata za hartii od vrednost na Republika Makedonija

Vlada 54 12.02.2013

604. Imenuvawe na ~len na Sovetot na eksperti na Agencijata za supervizija na osiguruvaweto Vlada

5412.02.2013

605. Imenuvawe pretsedatel i ~lenovi na Sovetot za eksperti na Agencijata za supervizija na kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe

Vlada 54 12.02.2013

606. Utvrduvawe prestanok na mandat na ~len na Sovetot na Javnoto pretprijatie Makedonska radio televizija

MRTV 54 12.02.2013

607.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Republika Makedonija i Republika Srbija za me|usebno izvr{uvawe na sudskite odluki vo krivi~nite predmeti

Vlada 54 12.02.2013

608.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Sovetot na ministri na Bosna i Hercegovina za sorabotka vo oblasta na zdravstvoto i medicinskite nauki

Vlada 54

12.02.2013

609. Zakon za ratifikacija na Dogovorot za Centralnoevropskata programa za razmena na univerzitetski studii ("CEEPUS III")

Vlada 54 12.02.2013

610. Zakon za dogovorite za prevoz vo patniot soobra}aj Vlada 5412.02.2013

611. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za prevoz vo patniot soobra}aj Vlada 54

12.02.2013

612. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za elektronskite komunikacii Vlada

5412.02.2013

613. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vodite Vlada

5412.02.2013

614. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vinoto Vlada

5412.02.2013

615. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sto~arstvoto Vlada

5412.02.2013

616. Zakon za zemjodelski zadrugi Vlada 54

12.02.2013

617. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za kulturata Vlada 54

12.02.2013

618. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na kulturnoto nasledstvo Vlada

5412.02.2013

619. Zakon za za{tita na decata Vlada 54

12.02.2013

620. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za bezbednost i zdravje pri rabota Vlada

5412.02.2013

621. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za invalidski organizacii

Vlada 5412.02.2013

622. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za standardizacija

Vlada 5412.02.2013

623. Zakon za partiski istra`uva~ko-analiti~ki centri Pratenici od pozicija

5412.02.2013

624. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za politi~kite partii

Pratenici od pozicija

5412.02.2013

625. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za finansirawe na politi~kite partii

Pratenici od pozicija

5412.02.2013

Page 225: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 225

626. Delovnik za izmenuvawe i dopolnuvawe na Delovnikot na Sobranieto na Republika Makedonija

Pratenici od pozicija

5412.02.2013

627. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za subvencionirawe na stamben kredit

Vlada 5412.02.2013

628. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za eksproprijacija Vlada 5412.02.2013

629. Zakon za miruvawe i otpi{uvawe na obvrski po osnov na pridonesi za zadol`itelno zdravstveno osiguruvawe koi nastanale do krajot na 2008 godina

Vlada 54

12.02.2013

630.

Zakon za garancija na Republika Makedonija na obvrskite po Dogovorot za zaem za Proektot za podobruvawe na postoe~kata regionalna i op{tinska patna mre`a, koj }e se sklu~i me|u Evropskata banka za obnova i razvoj i Javnoto pretprijatie za dr`avni pati{ta

Vlada 54

12.02.2013

631. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za osnovnoto obrazovanie

Vlada 5412.02.2013

632. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za srednoto obrazovanie

Vlada 5412.02.2013

633. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za visokoto obrazovanie

Vlada 5412.02.2013

634. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za u~ebnici za osnovnoto i srednoto obrazovanie

Vlada 5412.02.2013

635. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za stru~no obrazovanie i obuka

Vlada 5412.02.2013

636. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za nau~no-istra`uva~ka dejnost Vlada 54

12.02.2013

637. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za osnivawe na Nacionalnata agencija za evropski obrazovni programi i mobilnost

Vlada 54 12.02.2013

638. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za prosvetnata inspekcija Vlada

5412.02.2013

639. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za rabotnite odnosi Vlada

5413.02.2013

640. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za bezbednost i zdravje pri rabota Vlada

5413.02.2013

641. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za grade`no zemji{te Vlada

5413.02.2013

642. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za gradewe Vlada

5413.02.2013

643. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za {umite Vlada 54

13.02.2013

644. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za mineralni surovini

Vlada 5413.02.2013

645. Izbor na ~lenovi na Vladata na Republika Makedonija

Premier Nikola Gruevski

5518.02.2013

646. Imenuvawe na zamenici na ministri na Vladata na Republika Makedonija

Premier Nikola Gruevski

5518.02.2013

647. Imenuvawe ~len na Sovetot na eksperti na Agencijata za supervizija na kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe

Premier Nikola Gruevski

55 18.02.2013

648.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i Sovetot na ministri na Republika Albanija za recipro~no priznavawe na voza~kite dozvoli

Vlada 55

18.02.2013

649.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i Sovetot na ministri na Republika Albanija za otvarawe na zaedni~ki grani~en premin Xepi{te - Trebi{te

Vlada 55

18.02.2013

Page 226: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 226

650.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Republika Makedonija i Evropskata Unija za vospostavuvawe ramka za u~estvo na Republika Makedonija vo operaciite na Evropskata Unija za upravuvawe so krizi

Vlada 55

18.02.2013

651.

Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za bankite

Vlada 55

18.02.2013

652.

Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za nadvore{ni raboti

Vlada 55 18.02.2013

653. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za sudii i javni obviniteli

Ilija Dimovski Blagorodna Duli}

5518.02.2013

654. Zakon za otpi{uvawe na kamati na dospeani obvrski po osnov na pridonesi od zadol`itelno socijalno osiguruvawe

Vlada 55 19.02.2013

655. Strategija za rodova ednakvost 2013-2020 Vlada 55

20.02.2013

656. Godi{en izve{taj za rabotata na Agencijata za elektronski komunikacii za 2012 godina

Agencija za elektronski komunikacii

55 20.02.2013

657. Odluka za odobruvawe na Godi{nata programa za rabota na Agencijata za po{ti za 2013 godina

Agencija za po{ti 5520.02.2013

658. Finansiski plan na Agencijata za supervizija na osiguruvaweto za 2013 godina

Agencija za supervizija na osiguruvaweto

55 20.02.2013

659. Finansiski plan na Agencijata za supervizija na kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe za 2013 godina

Agencija za supervizija na kap.

fin. penzisko osiguruvawe

55 20.02.2013

660.

Odluka za davawe soglasnost na Odlukata za utvrduvawe na nadomestocite {to gi naplatuva Agencijata za supervizija na kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe od penziskite dru{tva za 2013 godina

Agencija za supervizija na kap.

fin. penzisko osiguruvawe

55 20.02.2013

661.

Odluka za davawe soglasnost na Odlukata za visinata na mese~niot nadomestok {to gi naplatuva Agencijata za supervizija na kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe od penziskite dru{tva za 2013 godina

Agencija za supervizija na kap.

fin. penzisko osiguruvawe

55 20.02.2013

662. Godi{en finansiski plan na Javnoto pretprijatie Makedonska radio-televizija za 2013 godina

MRTV 5520.02.2013

663.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto pretprijatie Makedonska radio - televizija za redovni i investicioni aktivnosti na radio programite nameneti za sosednite zemji i Evropa na stranski jazici za 2013 godina

MRTV 55

20.02.2013

664.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto pretprijatie Makedonska radio - televizija za redovni i investicioni aktivnosti na radio programite nameneti za informirawe na iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi `iveat vo sosednite zemji, vo Evropa i na drugite kontinenti na makedonski i na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e razli~en od makedonskiot jazik i na drugite nemnozinski zaednici za 2013 godina

MRTV 55 20.02.2013

Page 227: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 227

665.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto pretprijatie Makedonska radio - televizija za redovni i investicioni aktivnosti na radio programski servis preku satelit namenet za iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi `iveat vo Evropa i na drugite kontinenti na makedonski jazik i na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e razli~en od makedonskiot jazik i na drugite nemnozinski zaednici za 2013 godina

MRTV 55

20.02.2013

666.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto pretprijatie Makedonska radio - televizija za redovni i investiciotni aktivnosti na Prviot televiziski programski servis preku satelit namenet za iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi `iveat vo Evropa i na drugite kontinenti na makedonski jazik i na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e razli~en od makedonskiot jazik i na drugite nemnozinski zaednici za 2013 godina

MRTV 55 20.02.2013

667.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto pretprijatie Makedonska radio - televizija za redovni i investiciotni aktivnosti na Vtoriot televiziski programski servis preku satelit namenet za iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi `iveat vo Evropa i na drugite kontinenti na makedonski jazik i na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e razli~en od makedonskiot jazik i na drugite nemnozinski zaednici za 2013 godina

MRTV 55

20.02.2013

668.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto pretprijatie Makedonska radio - televizija za redovni i investiciotni aktivnosti na Sobraniskiot kanal za 2013 godina

MRTV 55

20.02.2013

669. Odluka za davawe soglasnost na Statutarnata odluka za izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na Agencijata za regulirawe na `elezni~kiot sektor

Agencija za regulirawe na

`elezni~kiot sektor

55 20.02.2013

670. Zakon za dopolnuvawe na Izborniot zakonik Vlada 5626.02.2013

671. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Izborniot zakonik

Silvana Boneva Vesna Bendevska Goran Misovski Nexati Jakupi

57 02.03.2013

672. Verifikacija na mandat na pratenik vo Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za delovni~ki i

mandatno-imunitetni pra{awa

58 10.04.2013

673.

Odluka za izmenuvawe na Odlukata za izbor na {ef, ~lenovi i zamenici ~lenovi na Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Parlamentarnoto Sobranie na Severno-atlanskata dogovorna organizacija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

58 10.04.2013

674. Izbor na eden ~len na Sovetot na javni obviniteli na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

58 10.04.2013

675. Odluka za imenuvawe ~len na Dr`avnata komisija za spre~uvawe na korupcijata

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

58 10.04.2013

676. Zakon za ratifikacija na Konvencijata za trudovata administracija, 1978 (br.150)

Vlada 58

10.04.2013

Page 228: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 228

677. Zakon za ratifikacija na Konvencijata za kolektivno dogovarawe, 1981 (br.154) Vlada

5810.04.2013

678. Zakon za ratifikacija na Konvencijata za rabotni odnosi vo javnite slu`bi, 1978 (br.151) Vlada 58

10.04.2013

679. Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Makedonskata Vlada i Vladata na Sojuzna Republika Germanija za grobovite na voenite `rtvi

Vlada 58

10.04.2013

680. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za sanacija i rekonstruirawe na del od bankite vo Republika Makedonija

Vlada 58

10.04.2013

681. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za denacionalizacija Vlada 58

10.04.2013

682. Zakon za regulirawe na del od dolgot kon Obedinetata banka na [vajcarija Vlada

5810.04.2013

683. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Krivi~niot zakonik Vlada

5810.04.2013

684. Zakon za katastar na nedvi`nosti Vlada 58

10.04.2013

685. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za po`arnikarstvo Vlada

5810.04.2013

686. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe Vlada

5810.04.2013

687. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za domuvawe Vlada

5810.04.2013

688. Odluka za odobruvawe na Godi{nata programa za rabota i razvoj na Agencijata za regulirawe na `elezni~kiot sektor za 2013 godina

Agencija za regulirawe na

`elezni~kiot sektor

58 10.04.2013

689. Odluka za davawe soglasnost na Predlog - godi{nata programa za rabota i razvoj na Agencijata za civilno vozduhoplovstvo za 2013 godina

Agencija za civilno vozduhoplovstvo

58 10.04.2013

690. Odluka za davawe soglasnost na Predlog - godi{nata programa za rabota i razvoj na Agencijata za civilno vozduhoplovstvo za 2013 godina

Agencija za civilno vozduhoplovstvo

58 10.04.2013

691. Odluka za koristewe na sredstvata od koncesiskiot nadomestok za koristewe na aerodromite vo Republika Makedonija za 2012 godina

Agencija za civilno vozduhoplovstvo

58 10.04.2013

692. Verifikacija na mandat na pratenici vo Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za delovni~ki i

mandatno-imunitetni pra{awa

59 18.04.2013

693.

Odluka za ispra}awe na pripadnici na Armijata na Republika Makedonija za u~estvo vo mirovna operacija na Evropskata unija vo Bosna i Hercegovina EUFOR, ALTEA

Vlada 59 18.04.2013

694. Odluka za ispra}awe na pripadnik na Armijata na Republika Makedonija za u~estvo vo mirovna operacija na Obedinetite nacii UNIFIL vo Liban

Vlada 60 13.05.2013

695.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i NATO silite na Kosovo (KFOR) ZA HELIKOPTERSKI OPERACII - MEDICINSKA EVAKUACIJA

Vlada 60 13.05.2013

696.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Ruskata Federacija za osnivawe i uslovite za rabota na kulturnite centri

Vlada 60

13.05.2013

697.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Srbija vo kontekst na procesot na pristapuvawe kon Evropskata unija

Vlada 60

13.05.2013

Page 229: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 229

698. Zakon za prezemawe na akcionerskite dru{tva Vlada 60

13.05.2013

699. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za carinski merki za za{tita na prava od intelektualna sopstvenost

Vlada 60

13.05.2013

700. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za proda`ba i davawe pod zakup na delovnite zgradi i delovnite prostorii na Republika Makedonija

Vlada 60

13.05.2013

701. Zakon za voveduvawe na sistem na upravuvawe so kvalitet i zaedni~ka ramka za procenka na raboteweto i davaweto uslugi vo dr`avnata slu`ba

Vlada 60 13.05.2013

702. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Biroto za razvoj na obrazovanieto Vlada

6013.05.2013

703. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za |ubriwa Vlada

6013.05.2013

704. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za proizvodi za za{tita na rastenijata Vlada

6013.05.2013

705. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za semenski i saden materijal za zemjodelski rastenija Vlada

6013.05.2013

706. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zdravjeto na rastenijata Vlada

6013.05.2013

707. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za lovstvoto Vlada

6013.05.2013

708. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za zemjodelstvo i ruralen razvoj

Vlada 6013.05.2013

709. Godi{en izve{taj za rabotata na Sovetot na javnite obviniteli na Republika Makedonija za 2012 godina

Sovet na javnite obviniteli na RM

6014.05.2013

710. Godi{en izve{taj za rabotata na Dr`avnata komisija za `albi po javni nabavki za 2012 godina

Dr`avna komisija za `albi po javni

nabavki

60 14.05.2013

711. Izve{taj za rabotata na Agencijata za administracija za 2012 godina

Agencija za administracija

6014.05.2013

712. Godi{en izve{taj za rabotata na Direkcijata za za{tita na li~nite podatoci vo 2012 godina

Direkcija za za{tita na li~nite podatoci

6014.05.2013

713. Godi{en izve{taj za rabotata na Agencijata za po{ti vo 2012 godina Agencija za po{ti 60

14.05.2013

714. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za osnivawe na Dr`avniot univerzitetot "Goce Del~ev" vo [tip Vlada 60

14.05.2013

715. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za osnivawe na Univerzitetot za informati~ki nauki i tehnologii "Sveti Apostol Pavle"

Vlada 60 14.05.2013

716.

Zakon za izmenuvawe na Zakonot za zadol`uvawe na Republika Makedonija so zaem kaj Evropskata banka za obnova i razvoj po Dogovorot za zaem za Proektot za izgradba na avtopatot na Koridorot X, na delnicata Demir Kapija - Smokvica

Vlada 60 14.05.2013

717.

Zakon za garancija na Republika Makedonija na obvrskite po Dogovorot za zaem za Proektot za izgradba i instalacija na elektronski sistem za naplata na patarini dol` Koridorot X, koj }e se sklu~i me|u Evropskata banka za obnova i razvoj i Javnoto pretprijatie za dr`avni pati{ta

Vlada 60 14.05.2013

718. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vozila Vlada 60

14.05.2013

719. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za edno{alterski sistem i vodewe na trgovski registar i registar na drugi pravni lica

Vlada 60 14.05.2013

720. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za trgovskite dru{tva

Vlada 60 14.05.2013

Page 230: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 230

721. Godi{en izve{taj za rabotata na Dr`avnata komisija za odlu~uvawe vo upravna postapka i postapka od raboten odnos vo vtor stepen vo 2012 godina

Dr`avna komisija za odlu~uvawe vo

upravna postapka i postapka od raboten odnos vo vtor stepen

60 14.05.2013

722. Godi{en izve{taj za rabotata na Komisijata za za{tita na konkurencijata za 2012 godina

Komisija za za{tita na konkurencijata

6014.05.2013

723. Godi{en izve{taj za rabotata na Komisijata za za{tita na pravoto za sloboden pristap do informaciite od javen karakter za 2012 godina

Komisija za za{tita na pravoto za

sloboden pristap do informaciite od

javen karakter

60 14.05.2013

724. Odluka za odobruvawe na Godi{niot izve{taj za rabotata na Agencijata za regulirawe na `elezni~kiot sektor za 2012 godina

Agencija za regulirawe na

`elezni~kiot sektor

60 14.05.2013

725. Godi{en izve{taj za rabotata na Regulatornata komisija za energetika na Republika Makedonija vo 2012 godina

Regulatorna komisija za

energetika na RM

60 14.05.2013

726. Godi{en izve{taj za finansiskoto rabotewe na Javnoto pretprijatie Makedonska radio televizija vo 2012 godina

MRTV 60

14.05.2013

727. Izve{taj za rabotata na Sovetot za radiodifuzija na Republika Makedonija vo 2012 godina

Sovet za radiodifuzija na RM

6014.05.2013

728. Finansiski plan na Sovetot za radiodifuzija na Republika Makedonija vo 2013 godina

Sovet za radiodifuzija na RM

6014.05.2013

729. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za radiodifuznata dejnost

Vlada 6016.05.2013

730. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za postapuvawe so bespravno izgradeni objekti

Vlada 6016.05.2013

731. Verifikacija na mandat na pratenici vo Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za delovni~ki i

mandatno-imunitetni pra{awa

62 29.05.2013

732. Izbor na ~lenovi na Vladata na Republika Makedonija

Premier Nikola Gruevski

6229.05.2013

733. Imenuvawe na zamenik na ministerot koj rakovodi so Ministerstvoto za lokalna samouprava

Premier Nikola Gruevski

6229.05.2013

734.

Odluka za izmenuvawe na Odlukata za izbor na pretsedateli, zamenici na pretsedatelite, ~lenovi i nivni zamenici na komisiite na Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

62 29.05.2013

735.

Odluka za izmenuvawe na Odlukata za osnivawe na prateni~ki grupi na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so parlamentite na drugi dr`avi i izbor na pretsedateli i ~lenovi na prateni~kite grupi na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so parlamentite na drugi dr`avi

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

62 29.05.2013

736. Odluka za izmenuvawe na Odlukata za izbor na ~lenovi na Komitetot za odnosi me|u zaednicite

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

62 29.05.2013

737.

Odluka za izmenuvawe na Odlukata za izbor na pretsedatel, zamenik na pretsedatelot, ~lenovi i nivni zamenici na Komisijata za pra{awa na izborite i imenuvawata na Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

62 29.05.2013

738. Odluka za izmenuvawe na Odlukata za imenuvawe na pretsedatel, potpretsedatel, ~lenovi i zamenici-~lenovi na Nacionalniot sovet za evrointegracii

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

62 29.05.2013

Page 231: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 231

739. Odluka za izmenuvawe na Odlukata za izbor na pretsedatel, ~lenovi i zamenici-~lenovi na Sovetot na Sobraniskiot kanal

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

62 29.05.2013

740.

Odluka za izmenuvawe na Odlukata za utvrduvawe na sostavot na Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Interparlamentarnata unija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

62 29.05.2013

741.

Odluka za izmenuvawe na Odlukata za izbor na pretsedatel, potpretsedateli ~lenovi i zamenici-~lenovi na Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Parlamentarniot komitet za stabilizacija i asocijacija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

62 29.05.2013

742.

Odluka za izmenuvawe na Odlukata za razre{uvawe i izbor na pretsedatel i ~lenovi na Sovetot za nau~no-kulturni sredbi "Deset dena Kru{evska Republika"

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

62 29.05.2013

743. Odluka za objavuvawe javen konkurs za izbor na ~len na Komisijata za za{tita na pravoto na sloboden pristap do informacii od javen karakter

Ilija Dimovski 62 29.05.2013

744. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za registrirawe na gotovinski pla}awa Vlada

6229.05.2013

745. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za danokot na dobivka Vlada

6229.05.2013

746. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zemjodelskoto zemji{te

Vlada 6229.05.2013

747. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za {umite

Vlada 6229.05.2013

748. Zakon za inovaciskata dejnost Vlada 6229.05.2013

749. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za gradewe

Vlada 6229.05.2013

750. Zakon za pribavuvawe i razmena na dokazi i podatoci po slu`bena dol`nost

Vlada 6229.05.2013

751. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za proglasuvawe na Prespanskoto Ezero za spomenik na prirodata

Vlada 6229.05.2013

752. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za nadzor na pazarot

Vlada 6229.05.2013

753. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za ste~aj

Vlada 6229.05.2013

754. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za energetika Vlada 62

29.05.2013

755. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za socijalnata za{tita Vlada 62

29.05.2013

756. Zakon za za{tita od voznemiruvawe na rabotno mesto Vlada 62

29.05.2013

757. Izmena na Godi{nata programa za rabota na Agencijata za elektronski komunikacii za 2013 godina

Agencija za elektronski komunikacii

62 29.05.2013

758. Godi{en izve{taj za rabotata na Dr`avnata komisija za spre~uvawe na korupcijata za 2012 godina

Dr`avna komisija za spre~uvawe na

korupcijata

62 29.05.2013

759. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Krivi~niot zakonik

Vlada 6231.05.2013

760. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici

Vlada 6231.05.2013

761. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite slu`benici

Vlada 6231.05.2013

762. Zakon za prestanuvawe na va`eweto na Zakonot za advokatski marki~ki Vlada

6231.05.2013

Page 232: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 232

763. Zakon za finansiska inspekcija vo javniot sektor Vlada 62

31.05.2013

764. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za akcizite

Vlada 6231.05.2013

765. Zakon za filmskata dejnost Vlada 6231.05.2013

766. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za zemjodelskoto zemji{te

Vlada 6210.06.2013

767. Zakon za proda`ba na zemjodelsko zemji{te vo dr`avna sopstvenost

Vlada 6210.06.2013

768. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenata za{tita

Vlada 6210.06.2013

769. Zakon za prekinuvawe na bremenosta Vlada 6210.06.2013

770. Utvrduvawe na prestanok na mandat na ~len na Sovetot na Javnoto pretprijatie Makedonska radio televizija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

65 26.06.2013

771. Zakon za ratifikacija na Dogovorot za sorabotka vo oblasta na kulturata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Kosovo

Vlada 65 26.06.2013

772.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Kosovo za potvrduvawe na periodite na osiguruvawe pravo na penzija

Vlada 65

26.06.2013

773. Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i Sovetot na ministri na Bosna i Hercegovina za veterinarna sorabotka

Vlada 65

26.06.2013

774. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenoto osiguruvawe Vlada 65

26.06.2013

775. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zemawe i presaduvawe na delovi od ~ovekovoto telo zaradi lekuvawe

Vlada 65 26.06.2013

776.

Zakon za pretvorawe na pobaruvawata na Republika Makedonija po osnov na danok na dodadena vrednost, personalen danok na dohod, danok na dobivka i pridonesi za penzisko i invalidsko osiguruvawe vo traen vlog vo Dru{tvoto Fabrika za {inski vozila "Veles" DOOEL - Veles

Vlada 65 26.06.2013

777. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za pridonesi od zadol`itelno socijalno osiguruvawe Vlada

6526.06.2013

778. Godi{en izve{taj za raboteweto na Agencijata za supervizija na kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe vo 2012 godina

Agencija za supervizija na kap.

finan. penzisko osiguruvawe

65 26.06.2013

779.

Izmenuvawe i dopolnuvawe na Godi{niot finansiski plan za 2013 godina na Agencijata za supervizija na kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe

Agencija za supervizija na kap.

finan. penzisko osiguruvawe

65 26.06.2013

780. Izve{taj za rabotata na Komisijata za hartii od vrednost na Republika Makedonija

Komisija za hartii od vrednost na RM

6526.06.2013

781.

Godi{en izve{taj za rabotata na Dr`avniot sovet za prevencija na maloletni~ko prestapni{tvo i za sostojbite vo oblasta na pravata na deteto i maloletni~koto prestapni{tvo za 2012 godina

Dr`aven sovet za prevencija na maloletni~ko prestapni{tvo

65 26.06.2013

782.

Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Carinska tarifa

Vlada 65 01.07.2013

Page 233: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 233

783.

Zakon za garancija na Republika Makedonija na obvrskite po Prezemen i izmenet dogovor za zaem za Proektot za podobruvawe na postojanata regionalna i lokalna mre`a, koj }e se sklu~i me|u Me|unarodnata banka za obnova i razvoj - Svetska banka i Javnoto pretprijatie za dr`avni pati{ta

Vlada 65 01.07.2013

784.

Zakon za garancija na Republika Makedonija na obvrskite po Dogovorot za zaem namenet za dopolnitelno finansirawe na proektot "Veteren park Bogdanci" koj }e se sklu~i me|u Kreditnata banka za obnova - KfV i AD ELEM

Vlada 65 01.07.2013

785. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina Vlada 65

01.07.2013

786. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za tutun i tutunski proizvodi Vlada 65

01.07.2013

787. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot zamineralni surovini Vlada 65

01.07.2013

788. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za tutun i tutunski proizvodi Vlada 67

10.07.2013

789. Imenuvawe ~len na Sovetot na eksperti na Agencijata za supervizija na osiguruvawe

Premier Nikola Gruevski

6622.07.2013

790. Izbor na zamenici na Narodniot pravobranitel Naroden

pravobranitel 66

22.07.2013

791. Zakon za ratifikacija na Spogodbata pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Crna Gora za sorabotka i vzaemna pomo{ po carinski pra{awa

Vlada 66 22.07.2013

792.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Azerbejxan za zaemno pottiknuvawe i za{tita na investicii

Vlada 66 22.07.2013

793.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Azerbejxan za odbegnuvawe na dvojnoto odano~uvawe i za za{tita od fiskalna evazija po odnos na danocite na dohod i na kapital

Vlada 66 22.07.2013

794.

Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za upravuvawe so konfiskuvan imot, imotna korist i odzemeni predmeti vo krivi~na i prekr{o~na postapka

Vlada 66 22.07.2013

795. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za izdavawe na obvrznici na Republika Makedonija za denacionalizacija

Vlada 66 22.07.2013

796. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnata statistika Vlada

6622.07.2013

797. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici Vlada

6623.07.2013

798. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite slu`benici Vlada

6623.07.2013

799. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za zemjodelskoto zemji{te Vlada

6623.07.2013

800. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za kvalitetot na zemjodelskite proizvodi Vlada

6623.07.2013

801. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zemjodelstvo i ruralen razvoj Vlada

6623.07.2013

802. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vinoto Vlada

6623.07.2013

803.

Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sudski taksi

Vlada 66 23.07.2013

Page 234: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 234

804.

Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za proda`ba na zemjodelskoto zemji{te vo dr`avna sopstvenost

Mali{a Stankovi} Romeo Trenov

Elena Pavlova Nexati Jakupi

Silvana Boneva Ilija Dimovski Pan~e Damevski Rexail Ismaili

Marija Ra{kovska Vladanka Avirovi}

66 23.07.2013

805. Godi{en izve{taj na Agencijata za supervizija na osiguruvawe za sostojbata i dvi`ewata na pazarot na osiguruvawe vo Republika Makedonija za 2012 godina

Agencija za supervizija na osiguruvawe

66 23.07.2013

806. Godi{en izve{taj za raboteweto na Agencijata za supervizija na osiguruvawe vo 2012 godina

Agencija za supervizija na osiguruvawe

66 23.07.2013

807. Finansiski izve{tai na Agencijata za supervizija na osiguruvawe za 2012 godina

Agencija za supervizija na osiguruvawe

66 23.07.2013

808. Godi{en izve{taj za izvr{enite revizii i za raboteweto na Dr`avniot zavod za revizija vo 2012 godina

Dr`aven zavod za revizija

66 23.07.2013

809.

Godi{en izve{taj za rabotata na Sudskiot sovet na Republika Makedonija za 2012 godina

Sudski sovet na RM 66

23.07.2013

810. Godi{en izve{taj za realizacija na programata za rabota i razvoj na Agencijata za civilno vozduhoplovstvo za 2012 godina

Agencija za civilno vozduhoplovstvo

66 23.07.2013

811. Odluka za koristewe na sredstvata od koncesiskiot nadomestok za koristewe na aerodromite vo Republika Makedonija za 2012 godina

Agencija za civilno vozduhoplovstvo

66 23.07.2013

812. Odluka za davawe soglasnost na Predlogot za izmenuvawe na Godi{niot finansiski plan na Agencijata za civilno vozduhoplovstvo

Agencija za civilno vozduhoplovstvo

66 23.07.2013

813. Odluka za davawe soglasnost na Statutarnata odluka za izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij" vo Skopje

Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij"

66 23.07.2013

814.

Odluka za izmenuvawe na Odlukata za izbor na pretsedateli, zamenici na pretsedatelite, ~lenovi i nivni zamenici na komisiite na Sobranieto na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

69 26.08.2013

815.

Odluka za osnivawe na prateni~ki grupi na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so parlamentite na drugi dr`avi i izbor na pretsedateli i ~lenovi na prateni~kite grupi na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so parlamentite na drugi dr`avi

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

69 26.08.2013

816. Odluka za izmenuvawe na Odlukata za izbor na ~lenovi na Komitetot za odnosi me|u zaednicite

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

69 26.08.2013

817. Odluka za izmenuvawe na Odlukata za imenuvawe na pretsedatel, potpretsedatel, ~lenovi i zamenici-~lenovi na Nacionalniot sovet za evrointegracii

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

69 26.08.2013

818.

Odluka za izmenuvawe na Odlukata za izbor na pretsedatel, potpretsedatel, ~lenovi i zamenici-~lenovi na Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Parlamentarnoto sobranie na Organizacijata za bezbednost i sorabotka vo Evropa

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

69 26.08.2013

Page 235: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 235

819.

Odluka za izmenuvawe na Odlukata za izbor na {ef, ~lenovi i zamenici-~lenovi na Delegacijata na Sobranieto na Republika Makedonija vo Parlamentarniot komitet za stabilizacija i asocijacija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

69 26.08.2013

820. Odluka za razre{uvawe i i imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na Odborot za dodeluvawe na dr`avnata nagrada "Mito Haxivasilev Jasmin"

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

69 26.08.2013

821. Odluka za razre{uvawe i i imenuvawe na ~len na Sovetot za statistika na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

69 26.08.2013

822. Odluka za objavuvawe javen konkurs za imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na Dr`avnata komisija za `albi po javni nabavki

Ilija Dimovski 69

26.08.2013

823.

Zakon za ratifikacija na Protokolot za strategiska ocenka za vlijanieto vrz `ivotnata sredina kon Konvencijata za ocenuvawe na vlijanijata vrz `ivotnata sredina vo prekugrani~en kontekst

Vlada 69 26.08.2013

824.

Zakon za pretvorawe na pobaruvawata na Republika Makedonija po osnov na danok na dodadena vrednost, danok od dobivka, personalen danok na dohod, pridonesi za penzisko i invalidsko osiguruvawe kako i kamati i sporedni dano~ni dava~ki i obvrski po osnov na denarski krediti vo traen vlog vo Javno pretprijatie za stopanisuvawe so {umi "Makedonski {umi" P.O. Skopje

Vlada 69 26.08.2013

825. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za oru`jeto Vlada

6926.08.2013

826. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za proizvodstvo i promet na vooru`uvawe i voena oprema

Vlada 69

26.08.2013

827. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za javnite pretprijatija

Vlada 6926.08.2013

828. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za trgovskite dru{tva

Vlada 6926.08.2013

829. Zakon za industriski zeleni zoni Vlada 6926.08.2013

830. Zakon za poddr{ka na doma{nata muzi~ka produkcija Vlada 6926.08.2013

831. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za studenstskiot standard Vlada 69

27.08.2013

832. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za Biroto za razvoj na obrazovanieto Vlada 69

27.08.2013

833. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za u~ebnici za osnovno i sredno obrazovanie Vlada 69

27.08.2013

834. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za trgovskite dru{tva

Vladanka Avirovi} Nada Stan~evska

6927.08.2013

835. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za prevoz vo patniot soobra}aj

Ilija Dimovski Vladimir \or~ev \or|i Koxoba{iev

69 27.08.2013

836.

Zakon za zadol`uvawe na M-NAV AD Skopje so zaem kaj Evropskata banka za obnova i razvoj po Dogovorot za zaem po Proektot za nadgradba na makedonskiot sistem za vozduhoplovna navigacija - vtora faza bez dr`avna garancija

Vlada 69

27.08.2013

837. Izbor na ~lenovi na Sudskiot sovet na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

72 25.09.2013

838. Programa za odbele`uvawe jubilejni godi{nini na zna~ajni nastani i istaknati li~nosti za 2013 godina Komisija za kultura 72

25.09.2013

Page 236: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 236

839.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot pome|u Republika Makedonija i Bosna i Hercegovina za izmeni i dopolnuvawa na Dogovorot pome|u Republika Makedonija i Bosna i Hercegovina za me|usebno izvr{uvawe na sudskite odluki na krivi~nite predmeti

Vlada 72 26.09.2013

840.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot pome|u Republika Makedonija i Bosna i Hercegovina za izmeni i dopolnuvawa na Dogovorot pome|u Republika Makedonija i Bosna i Hercegovina za ekstradicija

Vlada 72 26.09.2013

841. Zakon za ratifikacija na Tretiot dopolnitelen protokol na Evropskata konvencija za ekstradicija Vlada 72

26.09.2013

842.

Zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Ruskata Federacija za sorabotka pri izgradba na gasovodot - krakot za isporaka na gas vo Republika Makedonija

Vlada 72

26.09.2013

843. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za bezbednost i zdravje pri rabota Vlada

7203.10.2013

844. Zakon za pravosudniot ispit Vlada 72

03.10.2013

845. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za proda`ba na zemjodelskoto zemji{te vo dr`avna sopstvenost

Mali{a Stankovi} 72 03.10.2013

846. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na kulturnoto nasledstvo

Vlada 7203.10.2013

847. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za stru~no obrazovanie i obuka

Vlada 7203.10.2013

848. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za inovaciskata dejnost

Vlada 7203.10.2013

849. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za prosvetnata inspekcija

Vlada 7203.10.2013

850. Zakon za nacionalna ramka na kvalifikacii Vlada 7203.10.2013

851. Zakon za mati~en broj Vlada 7203.10.2013

852. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za koristewe i raspolagawe so stvarite na dr`avnite organi

Vlada 72 03.10.2013

853. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sigurnost vo `elezni~kiot sistem Vlada

7203.10.2013

854. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vnatre{na plovidba Vlada

7203.10.2013

855. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za grade`no zemji{te Vlada

7203.10.2013

856. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za gradewe Vlada

7203.10.2013

857. Predlozi za utvrduvawe prestanok na mandat na ~lenovi na Sovetot na Makedonskata radio televizija

MRTV 74 21.10.2013

858. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za strancite

Vlada 7421.10.2013

859. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za lekovite i medicinskite pomagala

Vlada 7421.10.2013

860. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za nau~no-istra`uva~kata dejnost

Vlada 7421.10.2013

861. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za upravuvawe so otpadot

Vlada 7421.10.2013

862. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za avtorskoto pravo i srodnite prava Vlada 74

21.10.2013

Page 237: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 237

863. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za inspekciski nadzor Vlada

7422.10.2013

864. Zakon za ratifikacija na Dogovorot pome|u Republika Makedonija i Argentinskata Republika za razmena na informacii za dano~ni pra{awa

Vlada 74

22.10.2013

865.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Federativna Republika Brazil za sorabotka vo oblasta na obrazovanieto

Vlada 74 22.10.2013

866.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Kosovo za otvarawe na nov zaedni~ki grani~en premin namenet za me|unaroden paten soobra}aj me|u dvete zemji "Belanovce - Stani}"

Vlada 74 22.10.2013

867.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot pome|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Turcija za osnovawe i za aktivnostite na kulturnite centri

Vlada 74 22.10.2013

868. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za {umite

VMRO-DPMNE i koalicijata i DUI

7422.10.2013

869. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvawe i rabota na stranci Vlada

7424.10.2013

870. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za trgovija Vlada

7424.10.2013

871. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za lizing Vlada

7424.10.2013

872. Zakon za pretvorawe na pobaruvaweto na Republika Makedonija po osnov na javni dava~ki vo traen vlog vo dru{tvoto Tutunski kombinat AD Prilep

Vlada 74 24.10.2013

873. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite nabavki

Vlada 7424.10.2013

874. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sportot

Vlada 7424.10.2013

875. Zakon za pravda na decata Vlada 7424.10.2013

876.

Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za osnivawe na Dr`avna komisija za odlu~uvawe upravna postapka i postapka od raboten odnos vo vtor stepen

Vlada 74 24.10.2013

877. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za Biroto za razvoj na obrazovanieto Vlada

7424.10.2013

878.

Zakon za garancija na Republika Makedonija na obvrskite po Dogovorot za zaem za "Proekt za izgradba na avtopat - delnica Miladinovci-[tip", koj }e se sklu~i me|u Eksport-import bankata na Kina i JP za dr`avni pati{ta

Vlada 74

24.10.2013

879. Zakon za realizacija na infrastrukturni proekti za izgradba na patna delnica Miladinovci-[tip i patna delnica Ki~evo-Ohrid

Vlada 74 25.10.2013

880.

Zakon za garancija na Republika Makedonija na obvrskite po Dogovorot za zaem za "Proekt za izgradba na avtopat - delnica "Ki~evo-Ohrid", koj }e se sklu~i me|u Eksport-import bankata na Kina i JP za dr`avni pati{ta

Vlada 74 25.10.2013

881. Odluka za oglasuvawe izbor na pretsedatel na Dr`avnata izborna komisija

Ilija Dimovski 7530.10.2013

882.

Izmenuvawe i dopolnuvawe na Buxetot na Republika Makedonija za 2013 godina

Vlada 75

04.11.2013

Page 238: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 238

883.

Zakon za garancija na Republika Makedonija na obvrskite po Dogovorot za zaem za proektot "Modernizacija na blok 1 vo TE Bitola", koj }e se sklu~i me|u Doj~e banka i AD ELEM

Vlada 75 04.11.2013

884. Zavr{na smetka na Buxetot na Republika Makedonija za 2012 godina

Vlada 7411.11.2013

885. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita od pu{eweto Vlada 74

12.11.2013

886. Izbor na sudija na Ustavniot sud na Republika Makedonija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

77 21.11.2013

887. Odluka za izbor na pretsedatel na Dr`avnata izborna komisija

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

77 21.11.2013

888. Odluka za imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na Dr`avnata komisija za `albi po javni nabavki

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

77 21.11.2013

889. Odluka za izbor na ~lenovi na Komisijata za elektronski komunikacii

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

77 21.11.2013

890. Odluka za izbor na ~len na Dr`avniot sovet za prevencija na maloletni~ko prestapni{tvo

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

77 21.11.2013

891. Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na Odborot za dodeluvawe na dr`avnata nagrada "8 Septemvri"

Komisija za pra{awa na izborite i imenuvawata

77 21.11.2013

892.

Odluka za objavuvawe javen konkurs za izbor na zamenik na pretsedatelot na Komisijata za za{tita na pravoto na sloboden pristap do informacii od javen karakter

Ilija Dimovski 77 21.11.2013

893.

Odluka za objavuvawe javen konkurs za imenuvawe ~lenovi na Dr`avnata komisija za odlu~uvawe vo upravna postapka i postapka od raboten odnos vo vtor stepen

Ilija Dimovski 77 21.11.2013

894. Odluka za davawe soglasnost na Statutarnata odluka za izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na Univerzitetot "Goce Del~ev" vo [tip

Univerzitet "Goce Del~ev" - [tip

77 21.11.2013

895. Zakon za ratifikacija na Dogovorot pome|u Republika Makedonija i Republika Hrvatska za Evroatlansko partnerstvo

Vlada 77

21.11.2013

896. Zakon za ratifikacija na Dogovorot od Najrobi za za{tita na olimpiskiot simbol

Vlada 7721.11.2013

897. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za upravnata inspekcija

Vlada 7721.11.2013

898. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za prosvetnata inspekcija Vlada 77

21.11.2013

899. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na kulturnoto nasledstvo Vlada 77

21.11.2013

900. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za genetski modificirani organizmi Vlada 77

21.11.2013

901. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na prirodata Vlada 77

21.11.2013

902. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za za{tita od bu~ava vo `ivotnata sredina Vlada

7721.11.2013

903. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za upravuvawe so baterii i akumulatori i otpadni baterii i akumulatori

Vlada 77 21.11.2013

904. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za upravuvawe so pakuvawe i otpad od pakuvawe Vlada

7721.11.2013

Page 239: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 239

905. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vodite Vlada

7721.11.2013

906. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za kvalitet na ambientniot vozduh

Vlada 7721.11.2013

907. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za upravuvawe so elektri~na i elektronska oprema i otpadna elektri~na i elektronska oprema

Vlada 77

21.11.2013

908. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za turisti~kata dejnost

Vlada 7721.11.2013

909. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za za{tita na potro{uva~ite

Vlada 7721.11.2013

910. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za ugostitelskata dejnost Vlada 77

21.11.2013

911. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za grade`nite proizvodi Vlada 77

21.11.2013

912. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za bezbednost na proizvodite Vlada 77

21.11.2013

913. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za trgovija Vlada 7721.11.2013

914. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za vr{ewe na zanaet~iska dejnost Vlada

7721.11.2013

915. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vozila Vlada

7721.11.2013

916. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za kontrola na predmetite od skapoceni metali Vlada

7721.11.2013

917. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za metrologija Vlada

7721.11.2013

918. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za tehni~kata inspekcija Vlada

7721.11.2013

919. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Dr`aven pazaren inspektorat Vlada

7721.11.2013

920. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za proizvodstvo i promet na vooru`uvawe i voena oprema

Vlada 77 21.11.2013

921. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za detektivskata dejnost

Vlada 7721.11.2013

922. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za oru`jeto

Vlada 7721.11.2013

923. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za biomedicinsko potpomognato oploduvawe

Vlada 7721.11.2013

924. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za bezbednost vo snabduvaweto so krv

Vlada 7721.11.2013

925. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za zemawe i presaduvawe na delovi na ~ove~ko telo zaradi lekuvawe

Vlada 77

21.11.2013

926. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za prekinuvawe na bremenosta Vlada

7721.11.2013

927. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za kontrola na opojni drogi i psihotropni supstanci Vlada

7721.11.2013

928. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za lekovite i medicinskite pomagala Vlada

7721.11.2013

929. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenata za{tita Vlada

7721.11.2013

930. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za lovstvoto Vlada

7721.11.2013

931. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za ribarstvo i akvakultura Vlada

7721.11.2013

932. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za tutun i tutunski proizvodi Vlada

7721.11.2013

Page 240: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 240

933. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za bezbednost na hranata Vlada

7721.11.2013

934. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za pasi{tata

Vlada 7721.11.2013

935. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zemjodelskoto zemji{te

Vlada 7721.11.2013

936. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za `elezni~kiot sistem

Vlada 7721.11.2013

937. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za sigurnost vo `elezni~kiot sistem

Vlada 7721.11.2013

938. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za interoperabilnost vo `elezni~kiot sistem

Vlada 7721.11.2013

939. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vnatre{nata plovidba

Vlada 7721.11.2013

940. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za opredeluvawe na imiwa na ulici, plo{tadi, mostovi i drugi infrastrukturni objekti

Vlada 77

21.11.2013

941. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za komunalni dejnosti Vlada 77

21.11.2013

942. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za `i~ari i ski-liftovi Vlada

7721.11.2013

943. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za snabduvawe so voda za piewe i odveduvawe na urbani otpadni vodi

Vlada 77 21.11.2013

944. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za prevoz na opasni materii vo patniot i `elezni~kiot soobra}aj

Vlada 77 21.11.2013

945. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite pati{ta

Vlada 7721.11.2013

946. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za upravuvawe so otpadot

Vlada 7721.11.2013

947. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za ste~aj

Vlada 7721.11.2013

948. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za energetika

Vlada 7721.11.2013

949. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sanitarnata i zdravstvenata inspekcija

Vlada 7721.11.2013

950. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za za{tita od jonizira~ko zra~ewe i radijaciona sigurnost

Vlada 7721.11.2013

951. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za hemikalii Vlada 77

21.11.2013

952. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za evidenciite vo oblasta na zdravstvoto Vlada 77

21.11.2013

953. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avniot inspektorat za zemjodelstvo Vlada 77

21.11.2013

954. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za {umarska i lovna inspekcija Vlada

7721.11.2013

955. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za privatno obezbeduvawe Vlada

7721.11.2013

956. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za domuvawe Vlada

7721.11.2013

957. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javna ~istota Vlada

7721.11.2013

958. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za grobi{ta i pogrebalni uslugi Vlada

7721.11.2013

959. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za prevoz vo patniot soobra}aj Vlada

7721.11.2013

960. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe Vlada

7721.11.2013

Page 241: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 241

961. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za gradewe Vlada

7721.11.2013

962. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za grade`noto zemji{te

Vlada 7721.11.2013

963. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za bezbednost i zdravje pri rabota

Vlada 7721.11.2013

964. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za inspekcijata na trudot

Vlada 7721.11.2013

965. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zadol`itelno kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe

Vlada 77

21.11.2013

966. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za socijalnata za{tita Vlada 77

21.11.2013

967. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za rabotnite odnosi Vlada 7702.12.2013

968.

Zakon za zadol`uvawe na AD MEPSO so zaem kaj Evropskata banka za obnova i razvoj po Dogovorot za zaem po Proektot "Revitalizacija i modernizacija na prenosnata mre`a i upravuvawe so elektroenergetskiot sistem" bez dr`avna garancija

Vlada 77 02.12.2013

969. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za pridonesi od zadol`itelno socijalno osiguruvawe

Vlada 7703.12.2013

970. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za platniot promet Vlada 7703.12.2013

971. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za penziskoto i invalidskoto osiguruvawe

Vlada 7703.12.2013

972. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za isplata na platite vo Republika Makedonija

Vlada 7703.12.2013

973. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za plata i drugi nadomestoci na izbrani i imenuvani lica vo Republika Makedonija

Vlada 77

03.12.2013

974. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za izvr{uvawe na sankciite Vlada 77

04.12.2013

975. Ostavki na Blagoja Ge{oski i Jana}e Vitanovski na funkcijata ~len na Komisijata za verifikacija na faktite

Jana}e Vitanovski 52 10.12.2013

976. Buxet na Republika Makedonija za 2014 godina Vlada 80

20.12.2013

977.

Odluka za ispra}awe na pripadnici na Armijata na Republika Makedonija za u~estvo vo mirovnata operacija vo Avganistan vo sostav na me|unarodnite sili za bezbednosna poddr{ka na Avganistan - ISAF

Vlada 80 20.12.2013

978. Izbor na ~len na Sudskiot sovet na Republika Makedonija

Pretsedatel na RM 8020.12.2013

979.

Odluka za objavuvawe javen konkurs za imenuvawe ~len na Dr`avnata komisija za odlu~uvawe vo upravna postapka i postapka od raboten odnos vo vtor stepen

Ilija Dimovski 80 20.12.2013

980. Odluka za objavuvawe oglas za izbor na ~lenovi na Komisijata za verifikacija na faktite Ilija Dimovski

8020.12.2013

981. Zakon za izvr{uvawe na Buxetot na Republika Makedonija za 2014 godina Vlada

7420.12.2013

982. Zakon za audio i audiovizuelni mediumski uslugi Vlada 72

25.12.2013

983. Zakon za mediumi Vlada 72

25.12.2013

984.

Zakon za ratifikacija na Memorandumot za razbirawe za sorabotka vo zdravstvoto pome|u Vladata na Republika Makedonija i Dr`avata Katar

Vlada 80 27.12.2013

Page 242: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 242

985. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za socijalnata za{tita Vlada

8027.12.2013

986. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za rabotnite odnosi Vlada 8027.12.2013

987. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za personalniot danok od dohod

Vlada 8027.12.2013

988. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Carinskiot zakon

Vlada 8027.12.2013

989. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za vr{ewe na uslugi brz transfer na pari

Vlada 8027.12.2013

990. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dano~na postapka

Vlada 8027.12.2013

991. Zakon za finansiska disciplina Vlada 8027.12.2013

992. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina

Vlada 8027.12.2013

993. Zakon za osnivawe na Fakultet za informati~ki i komunikaciski tehnologii vo sostav na Univerzitetot "Sv. Kliment Ohridski" - Bitola

Vlada 80

27.12.2013

994. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vnatre{ni raboti Vlada

8027.12.2013

995. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sportot Vlada

8027.12.2013

996.

Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za upravuvawe so konfiskuvan imot, imotna korist i odzemeni predmeti vo krivi~na i prekr{o~na postapka

Vlada 80

27.12.2013

997. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za izvr{uvawe

Vlada 8027.12.2013

998. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za jvnite pati{ta

Vlada 8027.12.2013

999. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za prevoz vo patniot soobra}aj

Vlada 8027.12.2013

1000. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenoto osiguruvawe

Vlada 8027.12.2013

1001. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za ugostitelska dejnost

Vlada 8027.12.2013

1002. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za trgovskite dru{tva

Vlada 8027.12.2013

1003. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za osnivawe na Agencija za promocija i poddr{ka na turizmot vo Republika Makedonija

Vlada 80 27.12.2013

1004. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avniot inspektorat za lokalna samouprava Vlada

8027.12.2013

1005. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za ramnomeren regionalen razvoj Vlada

8027.12.2013

1006. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za kulturata Vlada

8027.12.2013

1007. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za upotrebata na makedonskiot jazik Vlada

8027.12.2013

1008. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za lovstvoto Vlada

8027.12.2013

1009. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za bezbednost na hrana Vlada

8027.12.2013

1010. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za semenski i saden materijal za zemjodelski rastenija Vlada

8027.12.2013

1011. Zakon za konsolidacija na zemjodelsko zemji{te Vlada 8027.12.2013

1012. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za danocite na imot

Vlada 8027.12.2013

Page 243: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 243

1013. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za koristewe i raspolagawe so stvarite na dr`avnite organi

Vlada 80 27.12.2013

1014. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za hartii od vrednost

Vlada 8027.12.2013

1015. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za investiciski fondovi

Vlada 8027.12.2013

1016. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za prezemawe na akcionerskite dru{tva

Vlada 8027.12.2013

1017. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vr{ewe na smetkovodstveni raboti

Vlada 8027.12.2013

1018. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za devizno rabotewe Vlada 80

27.12.2013

1019. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za supervizija na osuguruvawe Vlada 80

27.12.2013

1020. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javna vnatre{na finansiska kontrola Vlada 80

27.12.2013

1021. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za revizija Vlada 80

27.12.2013

1022. Zakon za medijacija Vlada 80

27.12.2013

1023.

Zakon za garancija na Republika Makedonija na obvrskite po Finansiskiot dogovor za obezbeduvawe na zaem, namenet za finansirawe na mali i sredni pretprijatija i drugi prioritetni proekti - IV faza, koj }e se sklu~i me|u Evropskata investiciona banka i Makedonskata banka za poddr{ka na razvojot

Vlada 80

27.12.2013

1024.

Zakon za zadol`uvawe na Republika Makedonija kaj Me|unarodnata banka za obnova i razvoj - Svetskata banka po Dogovorot za zaem za Proektot za razvoj na ve{tini i inovacii

Vlada 80

27.12.2013

1025.

Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zadol`uvawe na Republika Makedonija kaj Bankata za razvoj pri Sovetot na Evropa po Ramkovniot dogovor za zaem za delumno finansirawe na Proektot za domuvawe na socijalno ranlivi grupi

Vlada 80

27.12.2013

1026. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za registrirawe na gotovinskite pla}awa Vlada

8030.12.2013

1027. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vinoto Vlada

8030.12.2013

1028. Izmena na Vodostopanskata osnova na Republika Makedonija od 1968 za akumulacijata Bu~in Vlada

8030.12.2013

1029.

Odluka za utvrduvawe na procentot na zafa}awe od vkupniot godi{en prihod na nositelite na licenci za vr{ewe na energetski dejnosti za finansirawe na raboteweto na Regulatornata komisija za energetika na Republika Makedonija za 2014 godina

Regulatorna komisija za energetika

80 09.01.2014

1030. Finansiski plan na Regulatornata komisija za energetika na Republika Makedonija za 2014 godina

Regulatorna komisija za energetika

80 09.01.2014

1031. Nacionalna strategija za za{tita i spasuvawe na Republika Makedonija za periodot od 2014-2018 godina

Vlada 80 09.01.2014

1032. Odluka za ispra}awe na pripadnik na Armijata na Republika Makedonija za u~estvo vo mirovnata operacija na Obedinetite Nacii, UNIFIL vo Liban

Vlada 82 16.01.2014

1033.

Odluka za ispra}awe na pripadnici na Armijata na Republika Makedonija za u~estvo vo mirovnata operacija, ISAF vo Avganistan

Vlada 82 16.01.2014

Page 244: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 244

1034. Odluka za imenuvawe na ~lenovi na Dr`avnata komisija za odlu~uvawe vo upravna postapka i postapka od raboten odnos vo vtor stepen

Kom. za pra{awa na izborite i imenuvawata

82 17.01.2014

1035. Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na Odborot za dodeluvawe na dr`avnata nagrada "11 Oktomvri"

Kom. za pra{awa na izborite i imenuvawata

82 17.01.2014

1036. Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na Odborot za dodeluvawe na dr`avnata nagrada "Majka Tereza"

Kom. za pra{awa na izborite i imenuvawata

82 17.01.2014

1037. Odluka za razre{uvawe i imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na Odborot za dodeluvawe na dr`avnata nagrada "Sv. Kliment Ohridski"

Kom. za pra{awa na izborite i imenuvawata

82 17.01.2014

1038. Zakon za ratifikacija na Dogovorot za trgovija so oru`je Vlada

8217.01.2014

1039.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot za sorabotka vo oblasta na trudot, socijalnata sigurnost i vrabotuvaweto me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Turcija

Vlada 82 17.01.2014

1040.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Bosna i Hercegovina za izmeni i dopolnuvawa na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i Vladata na Republika Bosna i Hercegovina za pravna pomo{ vo gra|anskite i krivi~nite predmeti

Vlada 82

17.01.2014

1041. Zakon za finansiskata policija Vlada 8217.01.2014

1042. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za danokot na dodadena vrednost Vlada 82

17.01.2014

1043. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za prigodni kovani pari

Vlada 8217.01.2014

1044. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zadol`nica

Vlada 8217.01.2014

1045. Zakon za zaklu~uvawe na ste~ajnite postapki otvoreni soglasno Zakonot za prisilno poramnuvawe, ste~aj i likvidacija i Zakonot za ste~aj

Vlada 82 17.01.2014

1046. Zakon za vonsudsko spogoduvawe Vlada 82

17.01.2014

1047. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za industriskata sopstvenost Vlada

8217.01.2014

1048. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za ve{ta~ewe Vlada

8217.01.2014

1049. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na decata Vlada

8217.01.2014

1050. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnata revizija Vlada

8217.01.2014

1051. Zakon za realizacija na infrastrukturen objekt za izgradba na magistralen gasovod, Delnica "Kle~ovce - Blok stanica 5"

Vlada 82 21.01.2014

1052. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za danokot od dobivka

Vlada 8221.01.2014

1053. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za personalniot danok na dohod

Vlada 8221.01.2014

1054. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za audio i audiovizuelni mediumski uslugi

Vlada 8222.01.2014

1055. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za mediumi

Vlada 8222.01.2014

1056. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Izborniot zakonik

Vlada 8223.01.2014

1057. Zakon za dopolnuvawe na Krivi~niot zakonik Vlada 8223.01.2014

Page 245: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 245

1058. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za filmskata dejnost Vlada

8227.01.2014

1059. Godi{na programa za rabota na Agencijata za elektronski komunikacii za 2014 godina

Agencija za elektronski komunikacii

80 29.01.2014

1060. Imenuvawe na neprofesionalen ~len na Sovetot na eksperti na Agencijata za supervizija na osiguruvawe

Nikola Gruevski 8403.02.2014

1061. Odluka za imenuvawe na zamenik na pretsedatel na Komisijata za za{tita na pravoto za sloboden pristap do informacii od javen karakter

Kom. za pra{awa na izborite i imenuvawata

84 03.02.2014

1062.

Odluka za upatuvawe javen povik do ovlastenite predlaga~i za dostavuvawe predlog na kandidati za ~lenovi na Sovetot na Agencijata za audio i audiovizuelni mediumski uslugi

Ilija Dimovski 84

03.02.2014

1063.

Odluka za upatuvawe javen povik do ovlastenite predlaga~i za dostavuvawe predlog na kandidati za ~lenovi na Programskiot sovet na Makedonskata radio televizija

Ilija Dimovski 84 03.02.2014

1064.

Zakon za ratifikacija na Dogovorot me|u Vladata na Republika Makedonija i Sovetot na ministri na Bosna i Hercegovina za odbegnuvawe na dvojno odano~uvawe po odnos na danokot na dohod i danokot na kapital

Vlada 84 03.02.2014

1065. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Krivi~niot zakonik

Vlada 8403.02.2014

1066. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za besplatna pravna pomo{

Vlada 8403.02.2014

1067. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za privatizacija i zakup na grade`noto zemji{te vo dr`avna sopstvenost

Vlada 84

03.02.2014

1068. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za eksproprijacija

Vlada 8403.02.2014

1069. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vr{ewe na smetkovodstveni raboti Vlada 84

03.02.2014

1070. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za koristewe i raspolagawe so stvarite na dr`avnite organi Vlada 84

03.02.2014

1071. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za igite na sre}a i zabavnite igri Vlada 84

03.02.2014

1072. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za spre~uvawe na nasilstvoto i nedostojnoto odnesuvawe na sportskite natprevari

Vlada 84 03.02.2014

1073. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za bezbednost na soobra}ajot na pati{tata Vlada

8403.02.2014

1074. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za turisti~kata dejnost Vlada

8403.02.2014

1075. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za mirno re{avawe na rabotnite sporovi Vlada

8403.02.2014

1076. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za proda`ba i davawe pod zakup na delovnite zgradi i delovnite prostorii na Republika Makedonija

Vlada 84 03.02.2014

1077. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za po{tenskite uslugi

Vlada 8403.02.2014

1078. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za gradewe

Vlada 8403.02.2014

1079. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za zemawe i presaduvawe na delovi na ~ove~koto telo zaradi lekuvawe

Vlada 84

03.02.2014

1080. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za lekovite i medicinskite pomagala

Vlada 84

03.02.2014

Page 246: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 246

1081. Zakon za koristewe na podatocite od javniot sektor Vlada 84

03.02.2014

1082. Zakon za kvalitet i bezbednost na |ubriva, biostimulatori i podobruva~i na svojstvata na po~vata

Vlada 84

03.02.2014

1083. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za identifikacija i registracija na `ivotnite

Vlada 8403.02.2014

1084. Zakon za vrabotenite vo javniot sektor Vlada 8403.02.2014

1085. Zakon za administrativni slu`benici Vlada 8403.02.2014

1086. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za gradewe Vlada 84

04.02.2014

1087. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za javnite nabavki Vlada 8404.02.2014

1088. Zakon za izmenuvawe na Krivi~niot zakonik Vlada 8404.02.2014

1089. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za donacii i za sponzorstva vo javnite dejnosti Vlada 84

04.02.2014

1090.

Zakon za zadol`uvawe na Republika Makedonija kaj Me|unarodnata banka za obnova i razvoj - Svetskata banka po Dogovorot za zaem za Vtoriot programski zaem za razvojni politiki za konkurentnost

Vlada 84

05.02.2014

1091. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za slu`ba vo Armijata na Republika Makedonija

Vlada 8405.02.2014

1092. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za u~ebnici za osnovno i sredno obrazovanie

Vlada 8405.02.2014

1093. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za ste~aj

Vlada 8405.02.2014

1094. Nacionalna programa za `elezni~ka infrastruktura 2014-2016

Vlada 8405.02.2014

1095. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za minimalna plata vo Republika Makedonija

Vlada 8406.02.2014

1096.

Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za materijalno obezbeduvawe na nevrabotenite lica poradi privatizacijata na pretprijatijata so dominantna sopstvenost na dr`avata vo periodot od 2000 do 2004 godina

Vlada 84 10.02.2014

1097.

Odluka za ispra}awe na pripadnici na Armijata na Republika Makedonija za u~estvo vo mirovnata operacija vo Avganistan vo sostav na me|unarodnite sili za bezbednosna poddr{ka na Avganistan - ISAF

Vlada 85 19.02.2014

1098.

Odluka za ispra}awe na pripadnici na Armijata na Republika Makedonija za u~estvo vo mirovnata operacija na Evropskata unija vo Bosna i Hercegovina EUFOR, ALTEA

Vlada 85 19.02.2014

1099. Imenuvawe ~len na Regulatornata komisija za energetika na Republika Makedonija Nikola Gruevski

8519.02.2014

1100. Odluka za imenuvawe na ~len na Komisijata za za{tita na pravoto za sloboden pristap do informacii od javen karakter

Kom. za pra{awa na izborite i imenuvawata

85 19.02.2014

1101. Odluka za davawe soglasnost na Statutarnata odluka za izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na Komisijata za hartii od vrednost na Republika Makedonija

Komisija za hartii od vrednost

85 19.02.2014

1102. Odluka za davawe soglasnost na Statutarnata odluka za izmenuvawe na Statutot na Agencijata za elektronski komunikacii

Agencija za elektronski komunikacii

85 19.02.2014

1103. Zakon za nacionalnata infrastruktura na prostornite podatoci na Republika Makedonija Vlada

8519.02.2014

Page 247: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 247

1104. Zakon za kontrola na emisii od isparlivi organski soedinenija pri koristewe na benzini Vlada

8519.02.2014

1105. Zakon za planinski pateki Vlada 8519.02.2014

1106. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvawe i rabota na stranci

Vlada 8519.02.2014

1107. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za socijalnata za{tita

Vlada 8519.02.2014

1108. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za agenciite za privremeni vrabotuvawa

Vlada 8519.02.2014

1109. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za semejstvoto

Vlada 8519.02.2014

1110. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za prevoz na opasni materii vo patniot i `elezni~kiot soobra}aj

Vlada 8519.02.2014

1111. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na kulturnoto nasledstvo

Vlada 8519.02.2014

1112. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za trgovskite dru{tva Vlada 85

19.02.2014

1113. Zakon za elektronskite komunikacii Vlada 8520.02.2014

1114. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite pati{ta Vlada 85

20.02.2014

1115. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvawe i osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost

Vlada 85 20.02.2014

1116. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za zemjodelskoto zemji{te Vlada

8520.02.2014

1117. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za medicinskite studii i kontinuiranoto stru~no usovr{uvawe na doktorite na medicina

Vlada 85 20.02.2014

1118. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenata za{tita

Vlada 8520.02.2014

1119. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za nadvore{ni raboti

Vlada 8520.02.2014

1120. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`aven pazaren inspektorat

Vlada 8521.02.2014

1121. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za metrologija Vlada 8521.02.2014

1122. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za osnovawe na Agencijata za promocija i poddr{ka na turizmot na Republika Makedonija

Vlada 85

21.02.2014

1123. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Geolo{kiot zavod na Republika Makedonija Vlada 85

21.02.2014

1124. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za arhivski materijal Vlada 85

24.02.2014

1125. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za inspekciski nadzor Vlada

8524.02.2014

1126.

Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za osnovawe na Dr`avna komisija za odlu~uvawe vo upravna postapka i postapka od raboten odnos vo vtor stepen

Vlada 85

24.02.2014

1127. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za osnovawe na Makedonska akademska istra`uva~ka mre`a

Vlada 8524.02.2014

1128. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za upravnata inspekcija

Vlada 8524.02.2014

1129. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za klasificirani informacii

Vlada 8524.02.2014

1130. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za za{tita i spasuvawe Vlada

8524.02.2014

Page 248: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 248

1131. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za upravuvawe so krizi Vlada

8524.02.2014

1132. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za grani~na kontrola

Vlada 8524.02.2014

1133. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za policija

Vlada 8524.02.2014

1134. Zakon za vnatre{ni raboti Vlada 8524.02.2014

1135. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Biroto za razvoj na obrazovanieto

Vlada 8524.02.2014

1136. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Dr`avniot ispiten centar

Vlada 8524.02.2014

1137. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za obrazovanie na vozrasni

Vlada 8524.02.2014

1138. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za obrazovanie na vozrasni

Vlada 8524.02.2014

1139. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Pedago{kata slu`ba

Vlada 8524.02.2014

1140. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za nau~no-istra`uva~kata dejnost Vlada 85

24.02.2014

1141. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za prosvetnata inspekcija Vlada 85

24.02.2014

1142. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za inovaciskata dejnost Vlada 85

24.02.2014

1143. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za stru~no obrazovanie i obuka Vlada 85

24.02.2014

1144. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za u~eni~kiot standard Vlada

8524.02.2014

1145. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za studentskiot standard Vlada

8524.02.2014

1146. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za otvorenite gra|anski univerziteti za do`ivotno u~ewe

Vlada 85 24.02.2014

1147. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za osnovnoto obrazovanie Vlada

8524.02.2014

1148. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za srednoto obrazovanie

Vlada 8524.02.2014

1149. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za osnovawe na Nacionalna agencija za evropski obrazovni programi i mobilnost

Vlada 85

24.02.2014

1150. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za industriska sopstvenost

Vlada 8524.02.2014

1151. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za akreditacija

Vlada 8524.02.2014

1152. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na konkurencijata Vlada 85

24.02.2014

1153. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za osnovawe na Agencijata za energetika na Republika Makedonija Vlada 85

24.02.2014

1154. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za standardizacija Vlada 85

24.02.2014

1155. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za energetika Vlada 85

24.02.2014

1156. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za tehni~kata inspekcija Vlada

8524.02.2014

1157. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za osnovawe na Agencija za poddr{ka na prepriemni{tvoto na RM Vlada

8524.02.2014

1158.

Zakon za izmenuvawe na Zakonot za osnovawe na Agencija za stranski investicii i promocija na izvozot na Republika Makedonija

Vlada 85

24.02.2014

Page 249: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 249

1159. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za tehnolo{ki industriski razvojni zoni Vlada

8524.02.2014

1160. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za proizvodstvo i promet na vooru`uvawe i voena oprema

Vlada 8524.02.2014

1161. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite pretprijatija

Vlada 8524.02.2014

1162. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za trgovskite dru{tva

Vlada 8524.02.2014

1163. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina

Vlada 8524.02.2014

1164. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na prirodata

Vlada 8524.02.2014

1165. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za katastar na nedvi`nosti

Vlada 8524.02.2014

1166. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnata statistika

Vlada 8524.02.2014

1167. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vozduhoplovstvo

Vlada 8525.02.2014

1168. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za domuvawe Vlada 85

25.02.2014

1169. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za proda`ba i davawe pod zakup na delovnite zgradi i delovnite prostorii na Republika Makedonija

Vlada 85 25.02.2014

1170. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe

Vlada 85 25.02.2014

1171. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za po{tenskite uslugi

Vlada 8525.02.2014

1172. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za javnite pati{ta Vlada 8525.02.2014

1173. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za `elezni~kiot sistem

Vlada 8525.02.2014

1174. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sigurnost vo `elezni~kiot sistem

Vlada 8525.02.2014

1175. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za gradewe Vlada 85

25.02.2014

1176. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za komunalnite dejnosti Vlada 85

25.02.2014

1177. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za prevoz vo patniot soobra}aj Vlada 85

25.02.2014

1178. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vnatre{nata plovidba Vlada 85

25.02.2014

1179. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za sloboden pristap do informacii od javen karakter Vlada

8525.02.2014

1180.

Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za unapreduvawe i za{tita na pravata na pripadnicite na zaednicite koi se pomalku od 20% od naselenieto vo Republika Makedonija

Vlada 85

25.02.2014

1181. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za sportot Vlada 8525.02.2014

1182. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za ve{ta~ewe

Vlada 8525.02.2014

1183. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za mati~nata evidencija

Vlada 8525.02.2014

1184. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na li~nite podatoci

Vlada 8525.02.2014

1185.

Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za upravuvawe so konfiskuvan imot, imotna korist i odzemeni predmeti vo krivi~na i prekr{o~na postapka

Vlada 85 25.02.2014

Page 250: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 250

1186. Zakon za sudska slu`ba Vlada 85

25.02.2014

1187. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za izvr{uvawe na sankcii

Vlada 8525.02.2014

1188. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zastapuvawe na Republika Makedonija pred Evropskiot sud za ~ovekovi prava

Vlada 85

25.02.2014

1189. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za izvr{uvawe na odlukite na Evropskiot sud za ~ovekovi prava

Vlada 85

25.02.2014

1190. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za semenski i saden materijal za zemjodelski rastenija Vlada 85

25.02.2014

1191. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za {umarska i lovna inspekcija Vlada

8525.02.2014

1192. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za {umite Vlada

8525.02.2014

1193. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za osnovawe na Agencija za finansiska poddr{ka vo zemjodelstvoto i ruralniot razvoj

Vlada 85 25.02.2014

1194. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za osnovawe na Agencija za pottiknuvawe na razvojot na zemjodelstvoto

Vlada 85 25.02.2014

1195. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za osnovawe na Dr`avniot inspektorat za zemjodelstvo

Vlada 8525.02.2014

1196. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zdravjeto na rastenijata

Vlada 8525.02.2014

1197. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za bezbednost na hranata

Vlada 8525.02.2014

1198. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za ramnomeren regionalen razvoj

Vlada 8525.02.2014

1199. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Dr`avniot inspektorat za lokalnata samouprava

Vlada 8525.02.2014

1200. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za akcizite Vlada 85

26.02.2014

1201. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za subvencionirawe na stanben kredit Vlada 85

26.02.2014

1202. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za hartii od vrednost Vlada 85

26.02.2014

1203. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za finansiska inspekcija vo javniot sektor Vlada 85

26.02.2014

1204. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnata revizija Vlada

8526.02.2014

1205. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za revizija Vlada 85

26.02.2014

1206. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Centralen registar Vlada

8526.02.2014

1207. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za spre~uvawe na perewe pari i drugi prinosi od kaznivo delo i finansirawe na terorizam

Vlada 85 26.02.2014

1208. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za supervizija na osiguruvawe

Vlada 8526.02.2014

1209. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Fondot za osiguruvawe na depoziti

Vlada 8526.02.2014

1210. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za finansiskata policija

Vlada 8526.02.2014

1211. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za revizija na instrumentot za pretpristapna pomo{ (IPA)

Vlada 85

26.02.2014

1212. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Narodnata banka na Republika Makedonija Vlada 85

26.02.2014

Page 251: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 251

1213. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zadol`itelni rezervi na nafta i nafteni derivati Vlada

8526.02.2014

1214. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za deviznata inspekcija

Vlada 8526.02.2014

1215. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za stokovnite rezervi

Vlada 8526.02.2014

1216. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za Carinskata uprava

Vlada 8526.02.2014

1217. Zakon za Upravata za javni prihodi Vlada 8526.02.2014

1218. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite nabavki

Vlada 8527.02.2014

1219. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenata za{tita

Vlada 8527.02.2014

1220. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenoto osiguruvawe

Vlada 8527.02.2014

1221. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sanitarnata i zdravstvenata inspekcija

Vlada 8527.02.2014

1222. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za za{tita od jonizira~ko zra~ewe i radijaciona sigurnost Vlada 85

27.02.2014

1223. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za lekovite i medicinskite pomagala Vlada 85

27.02.2014

1224. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za penziskoto i invalidskoto osiguruvawe Vlada 85

27.02.2014

1225. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvaweto i osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost Vlada 86

28.02.2014

1226. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za penziskoto i invalidskoto osiguruvawe Vlada

8628.02.2014

1227. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zdravstvenoto osiguruvawe Vlada

8628.02.2014

1228. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za mineralni surovini Vlada

8428.02.2014

1229. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za spre~uvawe i za{tita od diskriminacija Vlada

8528.02.2014

1230. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvawe i osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost

Vlada 85 28.02.2014

1231. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za socijalnata za{tita

Vlada 8528.02.2014

1232. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za inspekcijata na trudot

Vlada 8528.02.2014

1233. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zadol`itelno kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe

Vlada 85

28.02.2014

1234. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na decata Vlada 85

28.02.2014

1235. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za filmskata dejnost Vlada 85

28.02.2014

1236. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za kulturata Vlada 85

28.02.2014

1237. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na kulturnoto nasledstvo Vlada 85

28.02.2014

1238. Odluka za davawe soglasnost na Predlogot na Godi{nata programa za rabota i razvoj na Agencijata za civilno vozduhoplovstvo za 2014 godina

Agencija za civilno vozduhoplovstvo

85 28.02.2014

1239. Finansiski plan na Agencijata za supervizija na kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe za 2014 godina

Agencija za supervizija na kap. finansirano pen.

osiguruvawe

85 28.02.2014

Page 252: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 252

1240.

Odluka za davawe soglasnost na Odlukata za visinata na mese~niot nadomest za 2014 godina {to Agencijata za supervizija na kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe go naplatuva od penziskite dru{tva

Agencija za supervizija na kap. finansirano pen.

osiguruvawe

85 28.02.2014

1241.

Odluka za davawe soglasnost na Odlukata za izmena na Odlukata za utvrduvawe na visinata na nadomestocite {to Agencijata za supervizija na kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe gi naplatuva od penziskite dru{tva

Agencija za supervizija na kap. finansirano pen.

osiguruvawe

85 28.02.2014

1242. Odluka za davawe soglasnost na Predlogot na Godi{niot finansiski plan na Agencijata za civilno vozduhoplovstvo za 2014 godina

Agencija za civilno vozduhoplovstvo

85 28.02.2014

1243. Odluka za koristewe na sredstvata od koncesiskiot nadomestok za koristewe na aerodromite vo Republika Makedonija za 2013 godina

Agencija za civilno vozduhoplovstvo

85 28.02.2014

1244. Finansiski plan na Agencijata za supervizija na osiguruvawe za 2014 godina

Agencija za supervizija na osiguruvawe

85 28.02.2014

1245. Odluka za odobruvawe na Godi{nata programa za rabota na Agencijata za po{ti za 2014 godina Agencija za po{ti 85

28.02.2014

1246. Godi{en finansiski plan na Javnoto radiodifuzno pretprijatie Makedonska radio-televizija za 2014 godina

MRTV 85 28.02.2014

1247.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto radiodifuzno pretprijatie Makedonska radio-televizija za redovni i investicioni aktivnosti na radio programite nameneti za sosednite zemji i Evropa na stranski jazici za 2014 godina

MRTV 85 28.02.2014

1248.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto radiodifuzno pretprijatie Makedonska radio-televizija za redovni i investicioni aktivnosti na radio programite nameneti za informirawe na iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi `iveat vo sosednite zemji, vo Evropa i na drugite kontinenti na makedonski jazik i na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e razli~en od makedonskiot jazik i na drugite nemnozinski zaednici za 2014 godina

MRTV 85 28.02.2014

1249.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto radio difuzno pretprijatie Makedonska radio-televizija za redovni i investicioni aktivnosti na radio programski servis preku satelit namenet za iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi `iveat vo Evropa i na drugite kontinenti na makedonski jazik i na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e razli~en od makedonskiot jazik i na drugite nemnozinski zaednici za 2014 godina

MRTV 85 28.02.2014

1250.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto radiodifuzno pretprijatie Makedonska radio-televizija za redovni i investicioni aktivnosti na Prviot televiziski programski servis preku satelit namenet za iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi `iveat vo Evropa i na drugite kontinenti na makedonski jazik i na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e razli~en od makedonskiot jazik i na drugite nemnozinski zaednici za 2014 godina

MRTV 85 28.02.2014

Page 253: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 253

1251.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto radiodifuzno pretprijatie Makedonska radio-televizija za redovni i investicioni aktivnosti na Vtoriot televiziski programski servis preku satelit namenet za iselenicite i gra|anite na Republika Makedonija koi `iveat vo Evropa i na drugite kontinenti na makedonski jazik i na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koj e razli~en od makedonskiot jazik i na drugite nemnozinski zaednici za 2014 godina

MRTV 85 28.02.2014

1252.

Odluka za odobruvawe na Finansiskiot plan na Javnoto radiodifuzno pretprijatie Makedonska radio-televizija za redovni i investicioni aktivnosti za Sobraniskiot kanal za 2014 godina

MRTV 85 28.02.2014

1253. Avtenti~no tolkuvawe na ~len 64 stavovi 1 i 2 od Zakonot za denacionalizacija

Gradona~alnik na op{tina Gazi Baba

8528.02.2014

1254. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za postapuvawe so bespravo izgradeni objekti

Vlada 8404.03.2014

1255. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za audio i audiovizuelni mediumski uslugi

Vlada 8404.03.2014

1256. Odluka za raspu{tawe na Sobranieto na Republika Makedonija.

Prateni~ka grupa na DUI

8705.03.2014

Page 254: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 254

Prilog 3

NEDONESENI I POVLE^ENI AKTI 2011-2014 Neprifatlivi zakoni

Reden broj AKT PREDLAGA^ SEDNICA

1. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za selekcionerski prava - I ~itawe Vlada 8

01.09.2011

2. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za pratenici - I ~itawe Opozicija

13 10.11.2011

3. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za u~ebnici od osnovno i sredno obrazovanie - I ~itawe

Vlada 16 09.12.2011

4. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za socijalnata za{tita - I ~itawe Opozicija 18

26.12.2011

5.

Predlog na zakon za materijalno obezbeduvawe na nevraboteni lica poradi privatizacija na pretprijatijata so op{testvena i dr`avna sopstvenost - I ~itawe

Opozicija 18

26.12.2011

6. Predlog na zakon za popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija 2012 godina - I ~itawe

Opozicija 16

10.01.2012

7. Predlog na zakon za izmenuvawe na Krivi~niot zakonik - I ~itawe Ivon Veli~kovski

16 11.01.2012

8. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za danokot na dodadena vrednost - I ~itawe

Izet Ze}iri Flamure Demiri

Kreci

23 22.02.2012

9.

Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za transformacija na Javnoto pretprijatie za stopanisuvawe so stamben i deloven prostor na Republika Makedonija - I ~itawe

Ivon Veli~kovski 23 05.03.2012

10. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za praznicite na Republika Makedonija - I ~itawe

Imer Aliu Gazmend Aliji

Meral U. Ferati Bekim Fazliu

Orhan Ibraimi Zijadin Sela

23 05.03.2012

11. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za administrativnite taksi - I ~itawe opozicija 23

06.03.2012

12. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za minimalna plata vo Republika Makedonija - I ~itawe opozicija

23 08.03.2012

13. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za rabotnite odnosi - I ~itawe opozicija

23 08.03.2012

14. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za penziskoto i invalidskoto osiguruvawe - I ~itawe opozicija 23

08.03.2012

15. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za vrabotuvawe i osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost - I ~itawe

opozicija 23

08.03.2012

16. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za u~ebnici vo osnovno i sredno obrazovanie - I ~itawe

Izet Ze}iri Flamure D. Kreci

26 09.04.2012

17. Predlog na zakon za garanten fond za ekonomska obnova i razvoj - I ~itawe

Izet Ze}iri Flamure D. Kreci

26 09.04.2012

18. Predlog na zakon za vr{ewe dejnosti i uslugi od mal obem - I ~itawe Ivon Veli~kovski 26

10.04.2012

19. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za trgovskite dru{tva - I ~itawe opozicija

26 10.04.2012

Page 255: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 255

20. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za bankite - I ~itawe opozicija 26

10.04.2012

21. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za hartii od vrednost - I ~itawe opozicija

26 10.04.2012

22. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za prekr{ocite - I ~itawe opozicija

2612.04.2012

23. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za komunalnite taksi - I ~itawe opozicija 26

12.04.2012

24. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za za{titan a decata - I ~itawe

Izet Ze}iri Flamure D. Kreci

29 21.05.2012

25. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za buxetite - I ~itawe Opozicija

30 13.06.2012

26. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za izvr{uvawe na Buxetot na Republika Makedonija za 2012 godina - I ~itawe

Opozicija 30 13.06.2012

27. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za socijalnata za{tita - I ~itawe Opozicija 30

14.06.2012

28. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite nabavki - I ~itawe Opozicija 30

15.06.2012

29. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za akcizite - I ~itawe Izet Ze}iri

29 19.06.2012

30. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za Komitet za odnosi me|u zaednicite - I ~itawe

Izet Ze}iri Flamure D. Kreci

35 03.07.2012

31. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za sloboden pristap do informacii od javen karakter - I ~itawe

Opozicija 30

11.07.2012

32. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnite nagradi - I ~itawe Opozicija 30

12.07.2012

33. Predlog na zakon za policiski pravobranitel - I ~itawe

Opozicija 30

12.07.2012

34. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za po{tenskite uslugi - I ~itawe Izet Ze}iri

30 16.07.2012

35. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za elektronskite komunikacii - I ~itawe Izet Ze}iri 30

16.07.2012

36. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za energetika - I ~itawe Izet Ze}iri 30

16.07.2012

37. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za supervizija na osiguruvawe - I ~itawe Izet Ze}iri 30

16.07.2012

38. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za Makedonskata banka za poddr{ka i razvoj - I ~itawe Opozicija

30 16.07.2012

39. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za opredeluvawe na imiwa na ulici, plo{tadi, mostovi i na drugi infrastrukturni objekti - I ~itawe

Izet Ze}iri Flamure D. Kreci

35 17.07.2012

40. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za lokalnata samouprava - I ~itawe Liljana Popovska 35

17.07.2012

41. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za gradot Skopje - I ~itawe Liljana Popovska 35

17.07.2012

42. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za sloboden pristap do informacii od javen karakter - I ~itawe

Opozicija 35 17.07.2012

43. Predlog na zakon za Centar za obuka na slu`benici - I ~itawe

Opozicija 35 17.07.2012

44. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za registrirawe na gotovinskite pla}awa - I ~itawe Opozicija 37

30.08.2012

45.

Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za transformacija na Javnoto pretprijatie za stopanisuvawe so stamben i deloven prostor na Republika Makedonija - I ~itawe

Ivon Veli~kovski 37

30.08.2012

Page 256: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 256

46. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za zdravstvenoto osiguruvawe - I ~itawe Opozicija 40

18.09.2012

47. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za energetika - I ~itawe 13.169 izbira~i

54 13.02.2013

48. Predlog na zakon za rokovite na podmiruvawe na pari~nite obvrski - I ~itawe Ivon Veli~kovski

66 23.07.2013

49. Predlog na zakon za za{tita od pu{eweto - I ~itawe Ivon Veli~kovski 6623.07.2013

50.

Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za transformacija na Javnoto pretprijatie za stopanisuvawe so stamben i deloven prostor na Republika Makedonija - I ~itawe

Ivon Veli~kovski 66 23.07.2013

51.

Predlog na zakon za materijalno obezbeduvawe na nevraboteni lica poradi privatizacija na pretprijatijata so op{testvena i dr`avna sopstvenost - I ~itawe

Opozicija 74 11.12.2013

52.

Predlog na zakon za zabrana na koristeweto na simbolot istaknuvan na znameto na Republika Makedonija pred vleguvaweto vo sila na privremenata spogodba potpi{ana me|u Republika Makedonija i Republika Grcija vo 1995 godina i znameto {to go sodr`i ovoj simbol - I ~itawe

Ivon Veli~kovski 77

30.12.2013

53. Predlog na zakon za amnestija - I ~itawe Ivon Veli~kovski 77

30.12.2013

54. Predlog na zakon za izmenuvawe na Zakonot za za{tita na svedoci - I ~itawe

Pavle Trajanov Liljana Popovska

82 28.01.2014

Nedoneseni zakoni

Reden broj AKT PREDLAGA^ SEDNICA

1. Zakon za dopolnuvawe na Zakonot za gradewe Risto Man~ev D. Stevanxija

2025.01.2012

2. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zemjodelstvo i ruralen razvoj - po skratena postapka

Vlada 40

19.09.2012

3. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za sudovite Vlada 7410.12.2013

Povle~eni zakoni

Povle~eni od sobraniska sednica

Reden broj

AKT PREDLAGA^ SEDNICA

1. Dopolnet predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za besplatna pravna pomo{ - II ~itawe Vlada

16 11.01.2012

2. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za proda`ba na delovnite zgradi i delovnite prostorii na Republika Makedonija - I ~itawe

Vlada 40

13.09.2012

3. Dopolnet predlog na zakon za zdravstvena zadol`nica - II ~itawe Vlada 34

02.10.2012

4. Predlog na zakon za posebnite prava na pripadnicite na bezbednosnite sili na Republika Makedonija i na ~lenovite na nivnite semejstva - I ~itawe

VMRO-DPMNE 40 18.10.2012

Page 257: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 257

5.

Predlog na zakon za otpi{uvawe na kamati na dospeani obvrski po osnov na pridonesi od zadol`itelno socijalno osiguruvawe, po skratena postapka

Vlada 54 13.02.2013

6. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Zakonot za pratenicite - I ~itawe

Izet Ze}iri Flamure D. Kreci

54 13.02.2013

7. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Izborniot zakonik - I ~itawe Opozicija 47

11.04.2013

8. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Krivi~niot zakonik - I ~itawe Opozicija 47

11.04.2013

9.

Predlog na zakon za materijalno obezbeduvawe na nevrabotenite lica poradi privatizacija na pretprijatijata so op{testvena i dr`avna sopstvenost- I ~itawe

Opozicija 47

11.04.2013

10. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javen dolg - I ~itawe Opozicija 52

11.04.2013

11. Predlog na zakon za dopolnuvawe na Krivi~niot zakonik - I ~itawe Opozicija 52

11.04.2013

12. Predlog na zakon za pravosudniot ispit, po skratena postapka

I. Dimovski S. Boneva

A.Spasenovski V. \or~ev

A. Nikolovski

55 23.09.2013

13.

Predlog na zakon za osnivawe na Dr`avna komisija za odlu~uvawe vo vtor stepen vo oblasta na inspekciskiot nadzor i prekr{o~nata postapka - I ~itawe

Vlada 72 01.10.2013

14. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za registrirawe na gotovinskite pla}awa - I ~itawe

Vlada 77 04.12.2013

15. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za radiodifuznata dejnost, po skratena postapka

Vlada 77 30.12.2013

16. Predlog na zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za radiodifuznata dejnost, po skratena postapka

Vlada 80 30.12.2013

Povle~eni so dopis na predlaga~

Reden broj AKT PREDLAGA^ DATUM

1. Zakon za mladi - II ~itawe Vlada 01.11.2011

2.

Zakon za vnesuvaweto, rasturaweto i {ireweto na stranski pe~ateni raboti, na stranski film i za stranskata informativna dejnost na Republika Makedonija - II ~itawe

Vlada 15.09.2012

3. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za javnite nabavki - II ~itawe Vlada 11.07.2013

4. Zakon za izmenuvawe na Zakonot za sudovite - II ~itawe

Vlada 27.08.2013

5. Zakon za prekr{ocite - II ~itawe Vlada 09.11.2013

6. Zakon za kontrola na emisii na isparlivi organski soedinenija pri koristewe na benzini - II ~itawe Vlada 30.12.2013

7. Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za semejstvoto - II ~itawe Vlada 17.01.2014

Page 258: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 258

Drugi nedoneseni akti

Reden broj

AKT PREDLAGA^ SEDNICA

1. Informacija za sostojbata na mediumite, mediumskiot prostor i novinarstvoto vo Republika Makedonija Opozicija 8

05.09.2011

2. Odluka za izbor na pretsedatel i zamenik pretsedatel na Komisijata za verifikacija na faktite

Komisija za izbori i imenuvawa

10 26.09.2011

3. Informacija za alarmantniot porast na nevrabotenosta i siroma{tijata vo Republika Makedonija

Opozicija 11 25.10.2011

4. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 31 stav 2 i ~len 77-a stav 6 od Zakonot za izvr{uvawe

pratenik Cvetanka Ivanova

1109.11.2011

5. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 20 stav 3 od Zakonot za postapuvawe so bespravno izgradeni objekti

gradona~alnik na op{tina Kisela

Voda

11 09.11.2011

6.

Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 31 stavovi 1 i 2 od Zakonot za sloboden pristap do informacii od javen karakter i ~len 17 stav 1 i ~len 35 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za sloboden pristap do informacii od javen karakter

pratenik Mihajlo Xolonga

11 09.11.2011

7. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 5 stav 5 od Zakonot za danocite na imot

pratenik Mihajlo Xolonga

1310.11.2011

8.

Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 29-g od Zakonot za plata i drugi nadomestoci na pratenicite vo Sobranieto na Republika Makedonija i drugite izbrani i imenuvani lica vo Republikata i ~lenovite 45 i 46 od Zakonot za lokalna samouprava

gradona~alnik na op{tina Aerodrom

13 10.11.2011

9. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 2 stav 1 to~ka 5, vo vrska so ~len 2 stav 1 to~ka 9 od Zakonot za bezbednost na soobra}ajot na pati{tata

pratenik Stojko Paunovski

18 28.12.2011

10. Informacija za sproveduvawe vo praksa na Amandmanot V na Ustavot na Republika Makedonija

Zijadin Sela Bekim Fazliu

Imer Aliu Meral U. Ferati

Gazmend Aliji Orhan Ibraimi

16 13.01.2012

11. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 31 od Zakonot za postapuvawe so bespravno izgradeni objekti

pratenik Gazmend Aliji

20 25.01.2012

12. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 128 stav 2 od Zakonot za gradewe

gradona~alnik na op{tina

Gazi Baba

20 25.01.2012

13. Informacija za kolapsot na javnoto zdravstvo kako rezultat na politikata na Vladite na Nikola Gruevski vo izminatite {est godini

Opozicija 20

01.02.2012

14. Interpelacija za rabotata na ministerot za finansii Zora Interpelacija za rabotata na ministerot za vnatre{ni raboti Gordana Jankulovska

Opozicija 23 13.02.2012

15.

Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 1 stav 4 vo vrska so ~len 11 stav 1 od Zakonot za osnivawe na Dr`avnata komisija za odlu~uvawe vo upravna postapka od raboten odnos vo vtor stepen

pratenik Darko

Dimitrievski

26 12.04.2012

16. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 132 od Zakonot za avtorskoto pravo i srodnite prava

pratenik Dimitar Stevanxija

2612.04.2012

17. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 381 od Zakonot za gobligacioni odnosi

gradona~alnik na op{tina Probi{tip

2612.04.2012

Page 259: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 259

18. Informacija za pogre{nite politiki na Vladata vo energetikata, osobeno vo delot na proizvodstvo i uvoz na elektri~na energija

Opozicija 26 18.04.2012

19. Predlog za pristapuvawe kon izmena na Ustavot na Republika Makedonija Opozicija 30

21.05.2012

20. Interpelacija za rabotata na ministerot za finansii Zoran Stavreski

Opozicija 3428.05.2012

21. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 47 stav 2 od Zakonot za ste~aj

pratenik Sowa Mirakovska

3413.06.2012

22. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 18 od Zakonot za penziskoto i invalidskoto osiguruvawe

pratenik Mile Pa~emski

34 13.06.2012

23. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 11 od Zakonot za radiodifuznata dejnost

pratenik Mali{a Stankovi}

3413.06.2012

24. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 64 od Izborniot zakonik

pratenici Fijat Canoski

Rejhan Durmi{i M.Xemajlovski

29 10.07.2012

25. Informacija za sproveduvawe na diskriminatorska politika kon Albancite od strana na Vladata vo 2008-2012 godina

Imer Aliu Meral U.Ferati Bekim Fazliu Gazmend Aliji Orhan Ibraimi Zijadin Sela

30 16.07.2012

26. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 82-b od Zakonot za dr`avni slu`benici

pratenik Marinela Tu{eva

3016.07.2012

27. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 42 stav 2 od Zakonot za vodostopanstva

pratenik Marinela Tu{eva

3016.07.2012

28. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 17-a od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe

pratenik Erdogan Sara~

30 16.07.2012

29.

Informacija za prodol`uvawe i intenzivirawe na prekumernoto, rasipni~ko i kriminalno tro{ewe na narodni pari vo zabeganiot proekt na vlasta "Skopje - 2014"

Opozicija 35 21.08.2012

30. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 23 od Zakonot za postapuvawe so bespravno izgradeni objekti

gradona~alnik na op{tina

Novo Selo

37 03.09.2012

31. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na oddelni odredbi od Zakonot za gradewe

Sovet na op{tina Del~evo

3703.09.2012

32. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 25 to~ka 9 od Zakonot za danocite na imot

gradona~alnik na op{tina Gostivar

3703.09.2012

33.

Informacija za naru{uvawe i zagrozuvawe na obrazovniot proces kako rezultat na ogromnite dolgovi na Vladata na Republika Makedonija kon edinicite na lokalnata samouprava

Opozicija 40 24.09.2012

34. Predlog za razre{uvawe na zamenik na narodniot pravobranitel

Naroden pravobranitel

4225.09.2012

35. Pra{awe za doverba na Vladata na Republika Makedonija Opozicija 43

05.10.2012

36. Interpelacija za raboteweto na pretsedatelot na Regulatornata komisija za energetika Opozicija 45

01.11.2012

37. Barawe za davawe avtenti~no tolkuvawe na ~len 6 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za personalen danok na dohod

pratenik Cvetanka Ivanova

52 24.01.2013

38. Barawe za davawe avtenti~no tolkuvawe na ~len 21 od Zakonot za lovstvo

pratenik Mile Andonov

5224.01.2013

39. Barawe za davawe avtenti~no tolkuvawe na ~len 64 stav 2 od Zakonot za visokoto obrazovanie

pratenik Golup~o Angelov

5224.01.2013

Page 260: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 260

40. Barawe za davawe avtenti~no tolkuvawe na ~len 1 od Zakonot za izmenuvawe na Zakonot za penzisko i invalidsko osiguruvawe

pratenik Oliver Spasovski

52 24.01.2013

41. Barawe za davawe avtenti~no tolkuvawe na ~len 109 stav 2 od Zakonot za avtorskoto pravo i srodnite prava

Vlada na Republika Makedonija

58 10.04.2013

42. Barawe za davawe avtenti~no tolkuvawe na ~len 247 alineja 1 od Zakonot za bezbednost na soobra}ajot na pati{tata

pratenik Mile Pa~emski

58 10.04.2013

43. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 969 od Zakonot za obligacioni odnosi

pratenik Liljana

Kuzmanovska

45 11.04.2013

44. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 10 stav 1 od Zakonot za dr`avnite nagradi

pratenik Ane La{koska

4511.04.2013

45. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 71 stav 5 od Izborniot zakonik

Tito Petkovski Nikol~e Acevski Goran Misovski

45 11.04.2013

46. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 34 stav 4 od Zakonot za energetika

pratenik Kosana Nikoli}

Mazneva

45 11.04.2013

47. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 186 od Zakonot za izdavawe i trguvawe so hartii od vrednost

pratenik Mile Pa~emski

45 11.04.2013

48. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 109 od Zakonot za ribarstvo i akvakultura

pratenik Haralampie [okarovski

62 29.05.2013

49. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 69 a vo vrska so ~len 68 od Zakonot za referendum i drugi oblici za neposredno izjasnuvawe na gra|anite

pratenik Liljana Popovska

62 29.05.2013

50. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 5 stav 3 od Zakonot za danocite na imot i ~len 47 stav 1 od Zakonot za procenka

gradona~alnik na Op{tina Kumanovo

62 29.05.2013

51. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 23 stav 5 od Zakonot za rabotnite odnosi,

pratenik Hristina Run~eva

6526.06.2013

52. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 42a stav 2 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za upravnite sporovi

gradona~alnik na Op{tina Gazi Baba

65 26.06.2013

53. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 79a od Zakonot za osnovnoto obrazovanie

gradona~alnik na Op{tina

Probi{tip

65 26.06.2013

54.

Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 5b stav 1 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za postapuvawe so bespravno izgradeni objekti

gradona~alnik na Op{tina Bosilovo

65 26.06.2013

55. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 45 stavovi 10 i 11, ~len 100 stavovi 5 i 8 i ~len 103 od Zakonot za visokoto obrazovanie

pratenik Liljana

Kuzmanovska

65 26.06.2013

56. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 10 od Zakonot za sudski taksi

Gradona~alnik na Op{tina Bosilovo

6927.08.2013

57. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 5 stav 1 to~ka 12, ~len 30 i ~len 38 stav 1 od Zakonot za spre~uvawe i za{tita od diskriminacija

pratenik Pavle Sazdov

69 27.08.2013

58. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 31 stavovi 1 i 7 od Zakonot za sloboden pristap do informacii od javen karakter

pratenik Rexaiq Ismaili

69 27.08.2013

59.

Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 4 a vo vrska so ~len 18 stav 6 od Zakonot za opredeluvawe na uslov za ograni~uvawe za vr{ewe na javna funkcija, pristap na dokumenti i objavuvawe na sorabotka so organite na dr`avna bezbednost

pratenik Jani Makraduli

69 23.09.2013

Page 261: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 261

60. Predlog za pristapuvawe kon izmena na Ustavot na Republika Makedonija

VMRO-DPMNE i koalicija

7224.09.2013

61. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 20 stav 3 od Zakonot za postapuvawe so bespravno izgradeni objekti

gradona~alnik na Op{tina [tip

74 20.12.2013

62. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~lenovite 13 i 14 od Zakonot za radiodifuznata dejnost

pratenik Bor~e Stavrov

74 20.12.2013

63. Informacija za pogre{nite politiki na Vladata na Republika Makedonija i gradot Skopje koi dovedoa do enormno zagaduvawe vo glavniot grad Skopje

Opozicija 80 24.12.2013

64. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 196 od Zakonot za izvr{uvawe

pratenik Vasil Pi{ev

7225.12.2013

65. Odluka za odobruvawe na Godi{nata programa za rabota na Agencijata za po{ti za 2014 godina Agencija za po{ti

8026.12.2013

66. Odluka za davawe soglasnost na Godi{nata programa za rabota i razvoj na Agencijata za regulirawe na `elezni~kiot sektor za 2014 godina

Agencija za regulirawe na `elezni~kiot

sektor

80 31.12.2013

67. Informacija za visinata, strukturata, transparentnosta i namenata na javniot dolg na Republika Makedonija

Opozicija 82

29.01.2014

68. Barawe za davawe avtenti~no tolkuvawe na ~len 40 stav 3 od Zakonot za javnite pati{ta

gradona~alnik na Op{tina Kriva

Palanka

84 06.02.2014

69. Barawe za davawe na avtenti~no tolkuvawe na ~len 128 stav 6 od Zakonot za osnovnoto obrazovanie

pratenik Safet Bi{evac

8406.02.2014

Drugi povle~eni akti

Reden broj

AKT PREDLAGA^ SEDNICA

1. Informacija za intenzivirawe na procesot na iseluvawe od Republika Makedonija zaradi pogubnite politiki na Vladata na Gruevski

Opozicija 45

11.04.2013

2. Predlog na odluka za odobruvawe na Godi{nata programa za rabota na Agencijata za po{ti za 2014 godina

Agencija za po{ti

80povle~ena so dopis na 26.12.2013

3. Predlog na odluka za davawe soglasnost na Godi{nata programa za rabota i razvoj na Agencijata za regulirawe na `elezni~kiot sektor za 2014 godina

Agencija za regulirawe na `elezni~kiot

sektor

80povle~ena so dopis na 31.12.2013

Samo razgledani akti

Reden broj AKT PREDLAGA^ SEDNICA

1.

Godi{en izve{taj na Narodniot pravobranitel za stepenot na obezbeduvaweto, po~ituvawe, unapreduvawe i za{tita na ~ovekovite slobodi i prava, 2012 godina

Naroden pravobranitel

60 13.05.2013

2. Izve{taj na Evropskata komisija za napredokot na Republika Makedonija za 2013 godina Vlada 74

08.11.2013

Page 262: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 262

Prilog 4 Me|unarodni aktivnosti

Datum Me|unarodna organizacija Nastan

Mesto na odr`uvawe

JUNI 2011

8-9 IPA proekt Seminar za instituciite i procesot na odlu~uvawe vo EU spored novata struktura na Lisabonskiot dogovor

Skopje, Republika Makedonija

20-24 PS na SE III redovna sesija na PS na SE Strazbur, Republika Francija

JULI 2011

6-10 PS na OBSE 20. Godi{na sesija Belgrad, Republika Srbija

12-13 EP Seminar na tema: "Transport i infrastruktura vo regionalen kontekst"

Brisel, Kralstvoto Belgija

15 IPA proekt Pravoto na EU Skopje, Republika Makedonija

22 IPA proekt Pravoto na EU Skopje, Republika Makedonija

SEPTEMVRI 2011

19-20

PS na SE

Seminar za parlamentarnite slu`bi na tema: Aktivnostite na Sovetoto na Evropa PS na SE za promovirawe na ~ovekovite prava

Strazbur, Republika Francija

23

EP Seminar na tema: "Transport i infrastruktura vo regionalen kontekst"

Brisel, Kralstvoto Belgija

23-24 IPA proekt Ulogata na nacionalnite parlamenti vo EU i vlijanieto na Lisabonskiot dogovor vrz nacionalnite parlamenti

Skopje, Republika Makedonija

30 IPA proekt Rabotilnica za pratenici za institucionalnata ramka na EU ulogata na nacionalnite parlamenti

Skopje, Republika Makedonija

26-28 PS na SE

Poseta na Robert Valter, izvestitel na Monitoring komisija na PS na SE za postmonitoring dijalogot so RM

Skopje, Republika Makedonija

Page 263: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 263

OKTOMVRI 2011

07-10 PS na NATO Esenska sesija Bukure{t, Romanija

03-07 PS na SE IV redovna sesija na PS na SE Strazbur, Republika Francija

7

Bilaterala Sojuzna Republika Germanija

Sredbi na potpretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija, Svetlana Jakimovska i na Prateni~kata grupa na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so Parlamentot na Sojuzna Republika Germanija, so Komisijata od Sojuzna Republika Germanija za izbor na stipendistite na IPS - Programata

Skopje, Republika Makedonija

07-10 PS na OBSE Esenski sostanoci Dubrovnik, Republika Hrvatska

09-11 Bilaterala Kuvajt

Poseta na Republika Makedonija na Delegacijata na Parlamentarnata grupa na Narodnoto sobranie na Kuvajt za prijatelstvo so Sobranieto na Republika Makedonija

Skopje, Republika Makedonija

13 -15 ECPID Godi{na konferencija na Korespondenti

Stokholm, Kralstvo [vedska

16-19 IPU 125. Sobranie Bern, [vajcarska Konfederacija

17-18 PSJIE Konferencija "Energija - Razvoj -Demokratija: modelirawe na novata energetska idnina na JIE"

Belgrad, Republika Srbija

20-21 IPA Proekt Seminar za bazi na podatoci na EU Skopje, Republika Makedonija

21 Bilaterala Republika Finska

Protokolarna sredba na Svetlana Jakimovska, potpretsedatel na Sobranieto na Republika Makedonija so N.E. Juha Otman, vonreden i opolnomo{ten ambasador na Republika Finska za Republika Makedonija

Skopje, Republika Makedonija

21

Bilaterala Demokratska Socijalisti~ka Republika [ri Lanka

Protokolarna sredba na Suzana Saliu, potpretsedatel na Sobranieto na Republika Makedonija so N.E. Alijar Lebe Abdul Azeez, vonreden i opolnomo{ten ambasador na Demokratska Socijalisti~ka Republika [ri Lanka za Republika Makedonija

Skopje, Republika Makedonija

24-25 PS na NATO Konferencija na Jadranskata povelba Tirana, Republika Albanija

26-30 PS na Mediteranot 6.Plenarna sesija Palermo,

Italija

Page 264: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 264

NOEMVRI 2011

1

Bilaterala Sojuzna Republika Germanija

Sredba na Prateni~kata grupa na Sobranieto na RM za sorabotkata so parlamentot na Sojuzna Republika Germanija so Parlamentarnata grupa za sorabotka so zemjite od JIE na Germanskiot Bundestag

Skopje, Republika Makedonija

3-4 MPK-RM i EU 9.sostanok Skopje, Republika Makedonija

3-4 PSJIE Tret sostanok na Rabotnata grupa za parlamentarna dimenzija na PSJIE

Belgrad, Republika Srbija

11-12 IPA Proekt Seminar za zakonodavni tehniki Skopje, Republika Makedonija

14 PS na SE Monitoring komisija na PS na SE Pariz, Republika Francija

18-19 IPA Proekt Seminar za ulogata na nacionalnite parlamenti vo procesot na pristapuvawe

Skopje, Republika Makedonija

29 Bilaterala Argentinskata Republika

Sredba na prateni~kata grupa na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so parlamentite na zemjite od Latinska Amerika i Karibite, so N.E. Giqermo Salvador Asrak, vonreden i opolnomo{ten ambasador na Argentinskata Republika vo RM

Skopje, Republika Makedonija

DEKEMVRI 2011

8-9 PS na SE Seminar za aktivnostite na SE i PS na SE na poleto na vladeewe na pravoto i demokratijata

Strazbur, Republika Francija

9 EP Sostanok na nacionalni koordinatori na PSJIE

Brisel, Kralstvo Belgija

16-17 IPA Proekt Seminar za ulogata na Komisijata za evropski pra{awa

Skopje, Republika Makedonija

16 PS na SE Sostanok na sekretari na Delegacii vo PS na SE

Pariz, Republika Francija

20-21 PSJIE ^etvrt sostanok na Rabotnata grupa za parlamentarnata dimenzija na PSJIE

Belgrad, Republika Srbija

20-21 Ostanati aktivnosti

Rabotilnica za sorabotka me|u parlamentarnite biblioteki

Antalija, Republika Turcija

22 Bilaterala Ukraina

Sredba na pretsedatelot i ~lenot na prateni~kata grupa na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so Parlamentot na Ukraina, Oliver Spasovski i Haralampie [okarovski so N.E. Jurij Hon~aruk, ambasador na Ukraina vo Republika Makedonija

Skopje, Republika Makedonija

Page 265: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 265

22 Bilaterala Republika Srbija

Sredba na pretsedatelot i ~lenovite na Prateni~kata grupa na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so Parlamentot na Republika Srbija so Delegacijata na Zakonodavnata komisija na Narodnoto Sobranie na Republika Srbija

Skopje, Republika Makedonija

JANUARI 2012

23-27 PS na SE U~estvo na Prviot del na redovnata godi{na sesija na PS na SE

Strazbur, Republika Francija

FEVRUARI 2012

16 IPS

Sredba na potpretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija so Ambasadorot na SR Germanija vo Republika Makedonija i izbranite stipendisti na IPS Programata

Skopje, Republika Makedonija

16-24 IPS

Vo Sobranieto na Republika Makedonija se sprovede Programata za zapoznavawe so rabotata i funkcioniraweto na Sobranieto za trojca IPS stipendisti

Skopje, Republika Makedonija

21 Bilaterala

Sredba na pretsedatelot na PG na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so parlamentot na Ukraina so Ambasador na Ukraina vo Republika Makedonija

Skopje, Republika Makedonija

23-24 PS na OBSE U~estvo na Zimskata sesija na PS na OBSE

Viena, Republika Avstrija

23-24 Evropski parlament

Parlamentaren seminar na tema: „Predizvicite vo oblasta na za{titata na `ivotnata sredina i idnite aktivnosti"

Saraevo, Bosna i Hercegovina

MART 2012

19-22 IPA-TAP Proekt

Vo ramkite na IPA-TAP proektot za Sobranieto na Republika Makedonija 2011-2012, grupa od 15 dr`avni slu`benici od Slu`bata na Sobranieto na Republika Makedonija ostvarija studiska poseta na Ungarskoto nacionalno sobranie

Budimpe{ta, Ungarija

29-30 Evropski parlament

Seminar za slu`benici za predizvicite na poleto na ekologija

Brisel, Kralstvoto Belgija

Page 266: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 266

APRIL 2012

2-3 PD na PSJIE U~estvo na 5.sostanok na Rabotnata grupa na PD na PSJIE

Belgrad, Republika Srbija

23-27 PS na SE U~estvo na Vtoriot del na redovnata godi{na sesija na PS na SE

Strazbur, Republika Francija

23-24 PS na NATO U~estvo na Konferencija na PS na NATO

Tirana, Republika Albanija

MAJ 2012

03-06 PS na SE U~estvo vo Nabquduva~kata misija na PS na SE na parlamentarnite izbori vo Ermenija (Igor Ivanovski)

Ermenija

8-12 IPA-TAP Proekt

Studiska poseta na Parlamenot na Republika Latvija na generalniot sekretar na Sobranieto na Republika Makedonija i na Grupa dr`avni slu`benici od Slu`bata na Sobranieto

Riga, Republika Latvija

25 - 28 PS na NATO U~estvo na Proletnoto zasedanie na PS na NATO

Talin, Estonija

31 PS na SE Sednicata na Monitoring komisijata na PS na SE

Pariz, Republika Francija

31 - 01 ECPRD

Seminar na tema: "Parlamentite na NET-mobilnost, transparentnost i otvoreni parlamenti-najdobri praktiki na veb-stranicite na parlamentite"

Madrid, Kralstvoto [panija

JUNI 2012

1 PS na SE Sednicata na Komisijata za migracii, begalci i naselenie na PS na SE

Pariz, Republika Francija

7 MPK RM-EU U~estvo na 10. sostanok na Me{ovitot parlamentaren komitet Republika Makedonija - Evropska Unija

Brisel, Kralstvoto Belgija

7 ECPRD Seminar posveten na evropskata ekonomska i finansiska kriza i ulogata na parlamentite

Rim, Italija

14-15 ECPRD Seminar posveten na upotrebata na informaciite i rabotata na parlamentarnite biblioteki

Kopenhagen, Kralstvoto Danska

20-24 PS na SE Seminar za sekretari na delegaciite vo PS na SE

Strazbur, Republika Francija

28-29 Evropski parlament Parlamentaren seminar Brisel,

Kralstvoto Belgija

Page 267: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 267

28-29 Evropski parlament

U~estvo na TAIEX Seminar, odnosno regionalna rabotilnica za azilot i politikite na azil vo Evropskata unija

Brisel, Kralstvoto Belgija

JULI 2012

4-9 PS na OBSE U~estvo na 21-ta godi{na sesija na PS na OBSE Monako

9-10 Evropski parlament

Seminar za modernizacija na zemjodelstvoto i na sproveduvawe na zaedni~kata zemjodelska politika

Sofija, Republika Bugarija

SEPTEMVRI 2012

6-7 ECPRD

Seminar posveten na gradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na parlamentarnite zgradi, izgledot i dizajnot na parlamentarnite zgradi

Hag, Kralstvoto Holandija

13-14 ECPRD Seminar posveten na parlamentarnata kontrola na vladata vo zakonodavniot proces

Berlin, SR Germanija

13-15 IPU Svetskata konferencija za e-parlament Rim, Italija

17-18 PD na PSJIE U~estvo na 6.sostanok na Rabotnata grupa na PD na PSJIE

Belgrad, Republika Srbija

OKTOMVRI 2012

1 IPS

Sredba na potretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija so ~lenovite na stipendisti na IPS-programata od Sojuzna Republika Germanija

Skopje, Republika Germanija

1-5 PS na SE

U~estvo na ^etvrtiot del na redovnata godi{na sesija

Strazbur, Republika Francija

10-13 Bilaterala

Oficijalna poseta na Republika Makedonija na Delegacijata na Tursko-makedonskata me|uparlamentarna grupa za prijatelstvo na Golemoto nacionalno sobranie na Republika Turcija

Skopje, Republika Makedonija

15-16 PD na PSJIE

Konferencija "15 godini od parlamentarnata dimenzija na PS JIE - minatoto, sega{nosta i evropskata idnina na Regionot" i 7.sostanok na Rabotnata grupa za parlamentarna dimenzija na PSJIE

Skopje, Republika Makedonija

18-20 ECPRD Godi{na konferencija na korespondentite na ECPRD

Atina, Republika Grcija

19 Evropski parlament

Sostanok na nacionalnite kordinatori od parlamentite na Zapaden Balkan

Brisel, Kralstvoto Belgija

Page 268: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 268

31-02 PS na SE Poseta na Republika Makedonija od strana na Izvestitelot na Monitoring komisijata na PS na Sovetot na Evropa

Skopje, Republika Makedonija

NOEMVRI 2012

8-9 Evropski parlament

Studiska poseta na Evropskiot parlament

Brisel, Kralstvoto Belgija

09-12 PS na NATO U~estvo na redovnata esenska sesija na PS na NATO

Praga, ^e{kata Republika

11-15 ECPRD

Seminar posveten na ulogata na otvorenite informacii i parlamentarnite veb stranici Budimpe{ta, Ungarija

Budimpe{ta, Ungarija

12 PS na SE Sednica na Komisijata za pravni pra{awa i ~ovekovi prava na PS na SE

Pariz, Republika Francija

13 PS na SE Sednica na Monitoring komisijata na PS na SE

Pariz, Republika Francija

13 Bilaterala

Sredba na pretsedatelot na PG na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so parlamentot na Portugalskata Republika so g.Paulo Monteiro, aktivist za kulturni pra{awa vo Portugalskata Republika.

Skopje, Republika Makedonija

14 PS na SE Sednica na Komisijata za politi~ki pra{awa i demokratija na PS na SE

Pariz, Republika Francija

14-15 Evropski parlament

Parlamentaren seminar na tema:"Za{tita na ~ovekovite prava i sostojbata na `enite na decata"

Brisel, Kralstvoto Belgija

19-22 PSF U~estvo na 25-to sobranie na Region Evropa na PSF

Montre, [vajcarskata Konfederacija

DEKEMVRI 2012

17 PS na SE Godi{en sostanok na sekretari na nacionalnite delegacii vo PS na SE

Pariz, Republika Francija

19-20 PD na PSJIE

U~estvo na sednicata na Parlamentarnoto sobranie na Organizacijata za demokratija i ekonomski razvoj (GUAM), vo ramkite na Me|unarodnata delegacija na PSJIE

Baku, Republika Azerbejxan

20 Bilaterala

Oficijalnata poseta na Republika Makedonija od strana na Ministerot zaa nadvore{ni raboti na Republika Turcija

Skopje, Republika Makedonija

Page 269: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 269

JANUARI 2013

14-18 Bilaterala Delegacija od Parlamentot na Indonezija ostvari poseta na Republika Makedonija.

Skopje, Republika Makedonija

16-18 MPK - RM i EU Poseta na Nacionalnoto sobranie na Republika Turcija

Ankara i Istanbul, Republika Turcija

21-25 PS na SE Redovna zimska sesija na Parlamentarnoto sobranie na Sovetot na Evropa

Strazbur, Republika Francija

FEVRUARI 2013

11-12 PSJIE 8-mi sostanok na Rabotnata grupa za parlamentarna dimenzija na PSJIE

Skopje, Republika Makedonija

13 Bilaterala

Pretsedatelot na PG na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so Parlamentot na Dr`avata Izrael ostavri sredba so Ambasadorot na Dr`avata Izrael vo Republika Makedonija (rezidenten vo Zagreb)

Skopje, Republika Makedonija

18-27 IPS

Aktivnosti i sredbi vo ramkite na Programata za zapoznavawe so rabotata i funkcioniraweto na Sobranieto, nameneta za izbranite IPS stipendisti

Skopje, Republika Makedonija

21 Bilaterala

^lenovite na PG na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so Parlamentot na Republika Bugarija ostvarija sredba so Ambasadorot na Republika Bugarija vo Republika Makedonija

Skopje, Republika Makedonija

21-22 PS na OBSE U~estvo na Zimskata sesija na PS na OBSE

Viena, Republika Avstrija

MART 2013

7 Bilaterala

Pretsedatelot na PG na Sobranieto na Republika Makedonija za sorabotka so parlamentot na Islamskata Republika Iran ostvari sredba so amabasadorot na Islamskata Republika Iran

Skopje, Republika Makedonija

18.03.-12.04.

Studiski poseti/obuki

Obuka na tema "Organizacija na parlamentarno rabotewe"

Pariz, Republika Francija

26-29 Bilaterala Poseta na Delegacijata od Dr`avnata duma na Ruskata Federacija na Republika Makedonija

Skopje, Republika Makedonija

Page 270: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 270

APRIL 2013

12 IPS

Seminar na IPS programata na Germanskiot Bundestag vo Sobranieto na Republika Makedonija i sredba so potpretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija g-|a Svetlana jakimovska

Skopje, Republika Makedonija

16 PSJIE 9-ti sostanok na Rabotnata grupa za parlamentarna dimenzija na PSJIE

Skopje, Republika Makedonija

16 PSJIE Konferencija na PSJIE i EDRM vo Skopje.

Skopje, Republika Makedonija

22-26 PS na SE Redovna proletna sesija na PS na SE Strazbur, Republika Francija

MAJ 2013

10-13 PS na SE Nabquduvawe na parlamentarni izbori Sofija, Republika Bugarija

17-20 PS na NATO U~estvo na proletnata sesija na PS na NATO

Luksemburg, Golemoto Vojvodstvo Luksemburg

22-23 MPK RM-EU 11. sostanok na Komitetot na MPK RM-EU

Strazbur, Republika Francija

23-24 PS na SE Sednica na Monitoring komisijata na PS na SE

Talin, Republika Estonija

26 PSJIE 10-ti sostanok na Rabotnata grupa za parlamentarna dimenzija na PSJIE

Ohrid, Republika Makedonija

26-28 PSJIE Konferencija na Pretsedateli na parlamentite na PSJIE

Ohrid, Republika Makedonija

JUNI 2013

6-8 PSF Konferencija na pretsedateli na parlamenti - Region Evropa

Bern, [vajcarskata Konfederacija

19-20 EP U~estvo na konferencija vo EP Brisel, Kralstvoto Belgija

21-24 PS na SE Nabquduvawe izborite vo Repblika Albanija

Tirana, Republika Albanija

24-28 PS na SE Redovnata sesija na PS na SE Strazbur, Republika Francija

Page 271: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 271

29.06-03.07

PS na OBSE U~estvo na 22. Godi{na sesija na PS na OBSE

Istanbul, Republika Turcija

SEPTEMVRI 2013

02.09. - 11.10.

Studiski poseti/obuki Sta`irawe vo Evropskiot parlament

Brisel, Kralstvoto Belgija i Strazbur, Republika Francija

4 Bilaterala Oficijalna poseta na RM od strana na spikerot na Senatot na Kanada i Delegacijata od senatori

Skopje, Republika Makedonija

18 IPS

Sredba so Zdru`enieto za parlamentarna sorabotka IPS - Makedonija i univerzitetski profesori od SR Germanija

Skopje, Republika Makedonija

19-21 ECPID Seminar na tema "modernite tehnologii za poddr{ka na parlamentarnite aktivnosti - tradicii i predizvici";

Sankt Peterburg, Ruska Federacija

23-24 EP Parlamentaren seminar na tema: "Otvoren parlament: transparentnost na parlamentarnite aktivnosti"

Skopje, Republika Makedonija

30.09- 04.10

PS na SE U~estvo na ^etvrtiot del od redovnata sesija na Parlamentarnoto sobranie na Sovetot na Evropa

Strazbur, Republika Francija

OKTOMVRI 2013

11-14 PS na NATO U~estvo na 59-ta godi{na sesija na PS na NATO

Dubrovnik, Republika Hrvatska

13-15 PS na OBSE Redovno esensko zasedanie na PS na OBSE Budva, Crna Gora

16 Bilaterala Poseta na RM od strana potpretsedatel na Sejmot na Republika Polska.

Skopje, Republika Makedonija

17-19 ECPID Godi{na konferencija na ECPID korespondenti

Var{ava, Republika Polska

NOEMVRI 2013

6-7 EP Seminar na tema: "Mladite i obrazovanieto na Balkanot"

Brisel, Kralstvoto Belgija

6-9 IPU 129. Sobranie na IPU @eneva, [vajcarskata Konfederacija

Page 272: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014 272

11 EP

Godi{niot sostanok na oficerite za vrski vo nacionalnite parlamenti na zemjite kandidati i drugite zemji-EU aspiranti

Tirana, Republika Albanija

11-15 Bilaterala Delegacija na Sobranieto na Republika Makedonija ostvari vozvratna poseta na Republika Turcija

Ankara, Republika Turcija

15-16 PSJIE U~estvo na 11-ti Sostanok na Rabotnata grupa za parlamentarna dimenzija na PSJIE

Bukure{t, Romanija

24.11-7.12

Studiski poseti/obuki

Specijaliziran kurs na Nacionalnata {kola za administracija pri Vladata na Francuskata Republika na tema: "Komunikacija i diplomatija"

Pariz, Republika Francija

25-26 EP

Parlamentaren seminar na tema:"Ekonomskata kriza i vlijanieto na politikite na Evropskata unija vrz zemjite vo procesot na pro{iruvawe"

Brisel, Kralstvoto Belgija

DEKEMVRI 2013

3 Bilaterala

Sredba so Delegacija od Fakultetot za me|unarodni odnosi pri Univerzitetot "Andra{i" od Budimpe{ta, Republika Ungarija

Skopje, Republika Makedonija

13 PS na SE U~estvo na sostanok na Monitoring komisijata na PS na SE

Pariz, Republika Francija

JANUARI 2014

10 Bilaterala Oficijalna poseta na RM od strana na Ministerot za nadvore{ni raboti na Republika Bugarija

Skopje, Republika Makedonija

27-31 PS na SE Redovna zimska sesija na Parlamentarnoto sobranie na Sovetot na Evropa

Strazbur, Republika Francija

FEVRUARI 2014

10-11 TAIEX

Vo ramkite na TAIEX Programata, se odr`a Rabotilnica na tema: "Zajaknuvawe na kapacitetite na parlamentite na zemjite kandidati za EU pra{awa i za procesot na harmonizacija na zakonodavstvoto"

Ankara, Republika Turcija

13-14 PS na OBSE U~estvo na zimskata sesija na PS na OBSE

Viena, Republika Avstrija

Page 273: Sobranie na Republika Makedonija izvestaj 7... · praven sistem {to e pred se vo korist na na ... {e vo devet izborni

Mandaten izve{taj 2011-2014

273

17-25 IPS-praktikum Germanski Bundestag

Programa za zapoznavawe na IPS stipendistite za 2014 godina, so rabotata i funkcioniraweto na Sobranieto na Republika Makedonija

Skopje, Republika Makedonija

19-20 PS na SE Nabluduvawe na predizborna misija vo Republika Srbija

Belgrad, Republika Srbija

Objasnuvawe na kratenkite: PS na SE - Parlamentarno sobranie na Sovet na Evropa; PS na NATO - Parlamentarno sobranie na NATO; PS na OBSE - Parlamentarno sobranie na Organizacijata za bezbednost i sorabotka vo Evropa; IPU - Interparlamentarna unija; PS na CEI - Parlamentarno sobranie na Centralnoevropskata inicijativa; SZEU - Sobranie na Zapadnoevropskata unija; PSF - Parlamentarno sobranie na Frankofonija MPK - Me{ovit parlamentaren komitet Republika Makedonija-EU PzS - Pakt za stabilnost STO - Svetska trgovska organizacija EP - Evropski parlament PAM - Parlamentarno sobranie na Mediteranot