Socijalni oblici rada u nastavi Kulture življenja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MNKŽ

Text of Socijalni oblici rada u nastavi Kulture življenja

Pedagoki fakultet Univerzitetau Sarajevu Odsjek KTO1

TEMA: SOCIJALNI OBLICI RADA U NASTAVI KULTURE IVLJENJA

Mentor: Prof.dr. Meliha Zeinlagi HajriU Sarajevu; mart.2013.

Studenti: Bonjak Irma Galijaevi Alma

Sadraj:2

Socijalni oblici rada Neposredni i posredni oblici nastave, primjena u nastavi K Frontalni oblik rada, primjena u nastavi K

Rad u paru, primjena u nastavi K Grupni oblik rada, primjena u nastavi K Individualni, primjena u nastavi K Individualizirajui, primjena u nastavi K

Socijalni oblici rada3

Oblik je raspored povezanosti elemenata koji ine jednu

cjelinu . Oblik nastavnog rada je nain aktivnosti nastavnika i

uenika koji karakterizira odgovarajua vrsta socioloke organiziranosti.

4

Oblik nastavnog rada zavisi od nekoliko faktora a to su: nastavnikov pristup, uzrasta i sastava uenika , nastavni sadraj.

Podjela socijalnih oblika rada5

Polazei od vrste, karaktera i aktivnosti uenika i

nastavnika u nastavnom procesu, prema Vilotijevi M., razlikujemo:

Neposredni (direktni ) oblike nastave Posredni ( indirektini ) oblike nastave

Klasifikacija nastavnih oblika prema sociolokom kriteriju

(Vilotijevi M.):

Socijalni oblici

Frontalni

Grupni

Rad u paru

Individualni

Individualizi rani

6

Neposredni oblici nastave7

Su oni oblici u kojima nastavnik na klasian nain

prenosi znanja i direktno rukovodi nastavnim procesom . Nastavnik izlae gradivo, objanjava i pokazuje primjere. On je glavni, a esto i jedini nosilac itavog procesa. Sam utvruje cilj i plan, bira metode i materijale te realizuje plan.

Primjena u nastavi kulture ivljenja8

Primjer: Nastavna tema: Kultura stanovanja, Nastavna jedinica: Uvod u kulturu stanovanja,

Stan kao preduvjet za odvijanje porodinog ivota.

Posredni oblici rada9

Su takvi oblici u kojima nastavnik vodi, usmjerava i

kontrolira obrazovni proces posrednim sredstvima. Razvili su se iz tihog rada ,

koji se praktikovao u kombinovanim odjeljenjima malih kola .

Primjena u nastavi kulture ivljenja10

Primjer: Nastavna tema: Vanost prehrane Nastavna jedinica: Pripremanje zdravog sendia i

vone salate vjeba.

Frontalni oblik nastavnog rada11

je takav organizacioni oblik

u kome nastavnik istovremeno radi sa cijelim odjeljenjem. Karakterizira ga nastavni proces orijenitiran prema nastavniku. Aktivnost uenika manifestira se u sjedenju , sluanju , gledanju i pravljenju biljeaka,

Prednosti Ekonominost Sistematinost Vei znaaj odgojnog rada Vlada takmiarski duh Komunikacija Kontrola uenika Radna disciplina

12

Nedostatci Prosjeni uenici su orjentir

nastavniku. Uenici su u ulozi receptora. Rijetke prilike za praktinu primjenu znanja. Nastavnik se brzo umara.

Primjena u nastavi kulture ivljenja13

Pri obradi novog gradiva. Objanjavanju zadataka za samostalan rad uenika. Primjer: Nastavna tema:

Kultura odjevanja Nastavna jedinica: Uvod u kulturu odjevanja odjevanje kroz historiju, Uloga odjevanja, Vrste materijala za izradu odjee.

Grupni oblik rada14

Grupna nastava je takav oblik rada u kome se odjeljenje

dijeli na grupe, koje, svaka za sebe,ostvaruju postavljene nastavne zadatke i o rezultatu svoga rada obavjetavaju odjeljenski kolektiv . Nastavnik je aktivan u prvoj

fazi asa kada se raspodjeljuju zadaci i daju uputstva,a zatim diskretno usmjerava rad i pomae grupama ako je potrebno.

15

Vrste grupnog rada: Prema nainu sastavljanja Prema vrsti rada zadataka Veliina grupe: Velike Male

Vrste zadataka za grupni rad su:16

Diferencirani Istovrsni

Strategije uspjeha za nastavnike su:

Priprema Upute za rad: Dobre upute za rad trebale bi pokriti tri dimenzije:ta se sadrajno treba raditi u grupi? Kako pri tome grupa treba postupati u metodikom smislu? Koji se uspjeh oekuje od grupe na kraju radnog procesa?

Podjela grupa Jednoznani kriteriji kvalitete

Prednosti17

Nedostatci Uenici esto ne zapaaju

Aktivira sve uenike. Meusobna saradnja.

Nastavnik pomae svim

grupama. Nastavnik bolje upoznaje uenike. Uenici su u direktnom odnosu sa nastavnim sadrajem.

bitno, a zapaaju nebitno. Uenici iskazuju svoju nesnalaljivost i nespretnost u razliitim situacijama. Manja ekonominost. Bez sredstava i radnih materijala se ne moe postii uspjeh.

Primjena i primjeri grupnog oblika rada u nastavi kulture 18 ivljenja Primjer1: Metoda slagalica : Uenike podjeliti na etvorolane matine grupe. Svaka je grupa oznaena bojama(uta1, crtvena2, zelena3, plava4) a uenici u pojedinim grupama su oznaeni i slovom(a, b, c, d).

Tokom rada uenici sa jednakim brojem se okupljaju i imaju zadatak prouiti zadani tekst. Trebaju ga proitati, porazgovarati o njemu s ostalim uenicima u grupi kako bi bili sigurni da su razumjeli. Nakon toga se vraaju u matinu grupu i pouavaju ostale lanove o novom sadraju, istraivanju i naenim odg. na postavljana pitanja.

Primjer2: Vjeba iz udbenika osnovne kole u sklopu grupnog rada:19

Zadatak vjebe - Razvijanje miroljubivih osobina kao to su:biti paljiv, miran, osjeajan, drueljubiv, praveda, jedinstven, nenasilan, potivanje razliitosti. Nain rada - grupni rad, broj grupa treba da odgovara broju zadatih koraka mira.Zadatak grupe - usmeno ili pismeno navesti primjere kako se moe postii kultura mira prema zadatom koraku. Pri radu slijedite upute iz ubenika i upute nastavnika.

Prvi korak - Stvaranje kulture mira u uionici - Zadatak prve

grupe mira u koli. Zadatak 2

20

Drugi korak - Kultura mira iz uionice se prenosi na kulturu

Trei korak - Kulturu mira prenosimo u nau porodicu etvrti korak - irimo kulturu mira na sredinu ivljenja. Svaka

grupa dobiva veliki papiur na kome upisuje sadraje navedenih koraka, zadataka, obaveze i naine njihova provoenja. Na kraju preko svog predstavnika grupa prezentira uraeno. kraju kolske godine.

Ostali koraci mira - Uestvujte u obiljeavanjuDana mira na

Rad u paru21

je takav nastavni oblik u kome dobijeni zadatak izvravaju

dva uenika. U paru se moe ostvariti jedinstvo ali postoje dvije jednake opasnosti:

potpuno sroivanje potpuno neslaganje.

22

Obzirom na sposobnosti

uenika u paru razlikujemo:

instruktivni rad zajedniki rad u paru.

Prema vrsti radnih zadataka razlikujemo rad u

razrednom odjeljenju:

svi parovi rade isti zadatak, svaki par radi poseban zadatak, grupa parova radi na istom zadatku.

Prema: Ivan de Zan

Tok asa primjenom metode rada u paru23

Pripremanje uenika

Upoznavanje sa naputcima za rad

Rad parova na rjeavanju zadatak

Izvjee parova o uraenom

Zavrni rad - provjera uinkovitosti rada

Prednosti24

Nedostatci Ograniena saradnja na samo da uenika. Mogua pojava suparnitva i izbijanja sukoba.

Doprinosi razvijanju drugarskih odnosa. Povoljno utie na socijalizaciju. Uenici se ue da potuju tue miljenje.

Primjena i primjer rada u paru u nastavi kulture ivljenja25

Primjer: Vjeba - Vezanje kravate. Pripremna radnja - uenici se pridruuju u parove i

pripremaju kravatu. Aktivnost 1 - Nastavnik praktino

pokazuje vezivanje kravate na jednom ueniku. Objanjava postupke pri vezanju kravate.

26

Aktivnost 2 - Parovi uenika zauzimaju mjesta i

dogovaraju se ko je model, a ko vee kravatu(u ponovljenom postupku vezivanja kravate mijenjaju uloge). Zadatak - Prema nauenim radnjama u koli i skici u

knjizi, ponoviti i uvjebati vezivanje kravate.

Individualni oblik rada27

Individualni oblik nastavnog rada je takav oblik u kome

svaki uenik u odjeljenju samostalno radi svoj zadatak.

Individualni rad je najstariji

oblik uenja uopte.

Zadaci mogu biti:

isti za sve uenike mogu biti i razliiti.

Prednosti Uenik je u neposrednom

28

Nedostatci Nemogunost komunikacije sa drugim uenicima Otuivanje od rada pri susretu sa potekoama. Mala uinskovitost pri obradi novih nastavnih sadraja.

odnosu sa nastavnim sadrajem. Uenici razvijaju svoju

samostalnot. Stjeu samopouzdanje.

Primjena individualnog rada u nastavi kulture 29 ivljenja Primjer u vidu individualne vjebe iz nastavne jedinice

Savremena porodica: Zadatak 1: Na listu svoje sveske nacrtaj uvean crte br.1 i u prazne krugove upii svoje lanove.

Individualizirani oblik rada30

Rad je prilagoen svakom pojedinom ueniku. Zahtjevi za individualiziranim

radom proizlaze iz razlika koje postoje meu uenicima iste dobi i istog razreda. Nastavnik mora da izabere oblike i materijale za

individualizaciju, nakon ega uenik na materijalima radi samostalno po svojim mogunostima i sopstvenim tempom.

Aspekti individualizacije: Sadrajna ( tematska )

31

Didaktiko - metodika

Medija i tehnologija

Individualizacija prema dometu i tempu rada

Primjena individualiziranog oblika rada u nastavi kulture ivljenja32

Primjenjuje se kod nadarenih uenika, kao i kod

uenika koji zaostaju u radu ili kod uenika sa ispod prosjenim sposobnostima. U oba sluaja nastavnik je duan gradivo prilagoditi uenikovim sposobnostima, te pripremiti adekvatna sredstva za rad. Nastavno gradiov je duan pripremiti sadrajno, didaktiki I metodiki.

33