Sociologija - Dopunjena Skripta (1)

 • View
  78

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

socilogija

Text of Sociologija - Dopunjena Skripta (1)

 • BOJAN KRESOJEVI

  SOCIOLOGIJA ZA EKONOMISTE1

  (Klase, Drava, Mo, Javno mnjenje, Kultura, Rad, obrazovanje i odgovornost,

  Sociologija ekonomskih procesa, Ekonomski rast i drutveni razvoj, Demografski i

  socijalni aspekti ekonomskog razvoja, Socijalno preduzetnitvo)

  1 Autori ne odgovaraju za:

  - Ponavljanje pojedinih pitanja

  - Eventualne greke

  - Nedostajua pitanja

 • BOJAN KRESOJEVI

  1. Klase su drustvene grupe cije osnove cine:

  Slican polozaj u drustvenoj podjeli rada

  Stepen ekonomskog bogatstva

  Odredjeni socijalni status

  Vrsta I nivo obrazovanja

  Blizina centrima politicke moci

  Kulturni tokovi

  Sistem vrijednosti

  Stil I nacin zivota

  Te prema tome

  Odredjena svijest o svojoj socijalnoj grupi

  Odredjen nivo klasne svijesti

  2. Tri kljucne klasne kategorije su:

  Bogatstvo

  Moc

  Ugled

  3. Modeli shvatanja I proucavanja klasa:

  Klasni model (u marksisitickoj teoriji)

  Stratifikacijski model

  Kombinacija prethodna dva modela

  4. Klasno drustvo se izmjenilo u XX vijeku po sljedecim elementima:

  Dohodak

  Mobilnost

  Obrazovanje

  Vrijeme rada

  Slobodno vrijeme

  Ulazak zena u sire prostore savremenog poslovanja

  5. Moguce je razlikovati 4 velike klase:

  Visu klasu (burzoaziju) vlasnici, akconari I menadzeri.

  Srednju klasu

  Poljoprivrednu klasu (seljastvo) neposredni poljoprivrednici, krupni I srednji vlasnici

  zemljista, strucnjaci u poljoprivredi I radnici koji su stalno zaposleni u poljoprivredi.

  Radnicku klasu

  6. Slojevi srednje klase:

  Vlasnici u proizvodnom sektoru

  Vlasnici u tercijalnom sektoru (usluznim djelatnostima)

 • BOJAN KRESOJEVI

  Samostalne djelatnosti I zanimanja u oblasti kulture I sporta

  Sluzbenici I strucnjaci vezani za velike korporacije I javne poslove

  7. Srednja klasa njeguje:

  Rad

  Kreativnost

  Samostalnost

  Pojedinanu preduzimljivost

  Inicijativu

  8. Osnovna podjela nosilaca kapitala:

  Po vertikalnoj liniji krupni, srednji I sitni

  Po horizontalnoj liniji - finansijski, industrijski, trgovacki, nove tehnologije,

  osiguravajuca drustva

  9. Uzroci socijalne iskljucenosti:

  Ekonomski status

  Struktura porodicnog domacinstva

  Identitet

  Zivotna dob

  Obrazovanje

  Zdravstveno stanje I invaliditet

  10. Koncept socijalne iskljucenosti obuhvata sljedece dimenzije:

  Ekonomsku

  Politicku

  Socijalnu oblasti drustvenog zivota uopste

  11. Uzroci beskucnistva:

  Strukturni

  Individualni

  12. Nezaposlenost se moze javiti kao posljedica:

  Prirodnih katastrofa

  Drustvenih kriza I promjena

  Opste ekonomske krize

  Promjena u strukturi same privrede

  Propasti preduzeca

  Individualnog ponasanja

  13. Prema medjunarodnim standardima definicija nezaposlenosti zasniva se na tri kriterijuma koji

  moraju biti zadovoljeni istovremeno:

 • BOJAN KRESOJEVI

  Da je osoba bez posla

  Da je trenutno raspoloziva za rad i

  Da trazi posao

  14. Tri komponente koje uticu na trziste rada I odnos prema nezaposlenosti:

  Prelaz na postindustrijsku ekonomiju u razvijenim zapadnim zemljama

  Globalizacija koja je izazvala veliku pokretljivost kapitala

  Velike promjene u demografskoj strukturi u svim razvijenim zemljama

  15. Visoke stope nezaposlenosti u zemljama u tranziciji prouzrokovane su sljedecim ciniocima:

  Svojinska transformacija

  Promjene u nacinu privredjivanja

  Smanjenje privrednih kapaciteta

  Reforme u mnogim sferama drustva

  Naucne I tehnoloske novine

  Ratna razaranja u nekim zemljama

  16. Promjene na tritu rada:

  Otean ulazak na trite rada

  Nesigurnost posla

  Nemogunost mladih da se integriu u drutvo

  Promjene u obrazovanju

  17. Dvije vrste osiguranja nezaposlenih u evropskim zemljama:

  Subvencionisano dobrovoljno

  Obavezno osiguranje

  18. Na kvalitet zivota imaju uticaj:

  Ekonomski standard drustvenih grupa

  Kvalitet zadovoljavanja zdravstvenih, kulturnih I drugih potreba

  Stepen razvoja proizvodnih snaga

  Mogucnost ostvarivanja ljudskih prava I sl.

  19. Indikatori kvaliteta ivota:

  Stopa pismenosti

  Stopa mortaliteta

  Oekivano trajanje ivota

  20. Vrste siromastva:

  Apsolutno siromastvo

  Relativno siromastvo

  Subjektivno siromastvo

 • BOJAN KRESOJEVI

  21. Uzroci siromastva:

  Nasledje

  Odgovarajuca podjela rada

  Slaba socijalna mobilnost

  Dugotrajna ekonomska nerazvijenost

  Nivo obrazovanja

  Postojanje cestih I dugotrajnih sukoba u drustvu

  Krize

  Ceste prirodne katastrofe

  22. Siromatvo ukljuuje problem:

  U socijalnim odnosima

  U potronji

  Stanovanju

  Obrazovanju

  Zdravlju

  Zaposlenju

  23. Posljedice nezaposlenosti:

  Gubitak veza sa prijateljima I profesionalnim saradnicima

  Gubitak profesionalnog identiteta

  Slabljenje profesionalnog identiteta

  Loe psiholoko stanje

  Pad ivotnog standard

  Siromatvo

  24. Uzroci novog siromatva:

  Sve vei broj pojedinaca zavisi od socijalne pomoi

  irenje nezaposlenosti

  Sve vea zaduenost porodica

  Novi ranjivi oblici porodica

  25. Prema Luisu karakteristike culture siromatva su:

  Odnos pojedinca

  Line karakteristike I stavovi prema ivotu

  Osjeaj marginalizovanosti

  Bespomonosti

  Inferiornosti

  Zavisnosti

  Rezigniranosti

 • BOJAN KRESOJEVI

  26. Nivoi culture siromatva:

  Nivo pojedinca

  Nivo porodice

  Nivo zajednice

  27. Riziku siromatva izloeni su:

  Stariji radnici

  ene

  Djeca

  Nezaposleni

  Bolesni I invalidi

  Stari

  28. Problemi siromatva mogu se transformisati u:

  Konflikte

  Neuroze

  Osjeaj krivice

  Strahove

  Bespomonost

  Besperspektivnost

  29. Drzava organizuje I odrzava vlast na dva nacina:

  Prinudom

  Dobrovoljnim pristankom stanovnistva

  30. Teorije o nastanku drzave:

  Teoloska teorija

  Patrijarhalna teorija

  Organska teorija

  Idealisticka teorija

  Teorija drustvenog ugovora

  Marksisticka teorija

  31. Dva stava o ulozi drzave u modernom drustvu:

  Marksov-drzava kao klasna tvorevina

  Veberov-jacanje drzave u modernom drustvu

  32. U savremenim razvijenim drustvima imamo stalno takmicenje izmedju

  Socijalne i

  Liberalne drzave

  33. U pravnoj drzavi vlast se dijeli na:

  Zakonodavnu

  Izvrsnu I

 • BOJAN KRESOJEVI

  Sudsku

  34. Pravna drzava je uslovljena I postojanjem:

  Kritike

  Javnog dijaloga

  Politickog pluralizma

  Civilnog drustva

  Gradjanskih pokreta I inicijativa

  Javnog mnenja i

  Slobodnih medija

  35. Postoje tri osnovna oblika organizacije modernih drzava:

  Unitarna drzava

  Federacija

  Konfederacija

  36. Nacini dozivljavanja drzave:

  Drzava kao porobljivac

  Drzava kao zastitnik prava I interesa

  Drzava kao instrument za sticanje privilegovanog polozaja, moci i uticaja

  37. Polja djelovanja drzave:

  Zastitna drustva

  Javni posovi

  38. Instrumenti drzave:

  Vojska

  Policija

  Sudovi

  Porezi

  39. Organizacija drzave:

  Plemenska

  Teritorijalna

  40. Oblasti u kojima djeluje drzava:

  Odredjuje pravce obrazovanja

  Stvara povoljan okvir za djelovanje trzisnih zakona ponude i traznje

  Preraspodjela velike kolicine novca

  Drzava kao poslodavac

  Ekologija

  Odnosi u okruzenju

 • BOJAN KRESOJEVI

  41. Moderna drzava je kombinacija:

  Vlasti

  Prava

  Obaveza

  Odgovornosti

  42. Ukoliko drava nije opte dobro za graane onda je ona:

  Okrnjena

  Nerazvijena

  Jednostrana

  Izdvojena sila

  43. Nacionalna drzava se razvila kao:

  Snazna institucija politicke vlasti

  Mehanizam kontrole drustvenih tokova na unutrasnjem i spoljasnjem planu

  44. Nacionalna drzava je:

  Postovala ustavnost i zakonitost

  Stitila privatnu svojinu

  Podsticala trzisnu privredu, politicki pluralizam, gradjanske drustvene odnose i

  demokratiju

  45. Globalizacija savremenog drustva je izvrsena kroz:

  Stvaranje svjetske ekonomije

  Stvaranje medjunarodnih i regionalnih organizacija

  Stvaranje vojnih saveza

  Postovanje ljudskih prava

  46. Pravna drzava pociva na:

  Dobronamjernosti

  Jednakosti

  Pravednosti

  Odgovornost

  47. Oblici drzavnog uredjenja u savremenim uslovima:

  Monarhija apsolutne, parlamentarne I ustavne

  Republika- republike sa parlamentarnim sistemom I republike sa predsjednickim

  sistemom

  48. Oblici politicke vlasti:

  Drzave sa demokratskim oblikom vlasti

 • BOJAN KRESOJEVI

  Drzave sa nedemokratskim, apsolutistickim karakterom vladanja

  49. Kod demokratskog oblika vlasti razlikujemo:

  Socijaldemokratsku vlast

  Liberalno-demokratsku vlast

  50. U stroge manifestacije (oblike) apsolutizma spada