Sociologija- Nova Knjiga Skripta

 • View
  260

 • Download
  14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fff

Text of Sociologija- Nova Knjiga Skripta

 • Skripta sociologija nova knjiga

  Sociologija-znanstveni pristup prouavanju drutva, drutvenih grupa i drutvenog ponaanja

  ljudi

  Drutvo-svaka ljudska populacija koja ima visok stupanj politike autonomije, a lanovi su

  organizirani u irokoj mrei kooperativnih aktivnosti

  Autonomija (politika)- samostalnost upravljanja u okviru jedne drave

  Kooperativne aktivnosti-sve aktivnosti koje organiziraju ili podupiru zajedniko istraivanje

  Razliiti tipovi drutava- rod, plemenske zajednice, moderne drave

  Sociologija prouava kako se odvija ivot u svim tim raznolikim tipovima drutava

  Pojam autonomije je relativan; autonomnost RH je relativna jer znamo da je obuhvaena

  mreom pravila i propisa EU

  Drava nije drutvo-drava moe sadravati u sebi vie drutava (npr.Jugoslavija-

  hrv+srb+slo.drutvo+...drutva)

  Drutvo nije nacija- npr.drutvo lovaca i sakupljaa/ Aborigini u Australiji- nisu nacije

  Drutvena grupa- dvoje ili vie ljudi koji odravaju stabilan odnos u vremenu i imaju osjeaj

  da pripadaju istoj grupi

  Postoje drutva koja imaju sve karakteristike autonomnog drutva iako su podlona regulaciji

  drava; npr.Katolika Crkva

  Ljudsko ponaanje je bitno odreeno grupama i drutvom kojima ovjek pripada te

  socijalnim interakcijama koje se u tim grupama odvijaju (Zg-Dinamo, Split-Hajduk)

  ovjek je drutveno bie i izvan drutva ne moe preivjeti

  Drutvo postoji prije svakog pojedinca i postojat e kada pojedinca koji ga danas sainjava

  vie ne bude (hrv.drutvo)

  Nae zdravorazumsko poimanje svijeta je vano i pomae nam da se u tom svijetu snaemo

  i preivljavamo

  Sociologija se razlikuje od zdravog razuma zato to do te slike svijeta dolazi na znanstven

  nain koji ne moe potvrditi predodbe zdravog razuma, korigirati ih ili opovrgnuti

  Npr.zdravo razumski- djeca odgojena u istospolnim brakovima imat e vie problema sa

  socijalnom i psiholokom prilagodbom u ivotu, nego djeca u heteroseksualnim brakovia

  Istraivanje: djeca odrasla u istospolnim brakovima niti imaju vie socijalnih ni psiholokih

  problema niti sami postaju homoseksualci vie od onih koji odrastaju u heteroseksualnim

  brakovima

  SOCIOLOGIJA KAO ZNANOST

  Sociologija je zasnovana na znanstvenom pristupu

  Znanstveni pristup je jedan od moguih naina analize stvarnosti, ali ne i jedini nain

  shvaanja stvarnosti

  Vjerovanje- prihvaanje postojanja neeg to nije dokazivo (Bog, teorija relativnosti i

  evolucije)

  Marvin Harris- najudniji i najneracionalniji ljudski obiaji imaju u pozadini racionalno

  objanjenje

  Npr.hindusi- sveta krava (iracionalno objanjenje), ne jesti kravu danas uvjet je preivljavanja

  sutra, mlijeko, gojivo, voda i sjetva (racionalno objanjenje)

 • Tradicija-kada neto radimo zato jer se tako uvijek radilo (kienje bora, farbanje jaja)

  Znanost je zasnovana na iskustvu, a iskustvo na sustavnom promatranju koje nazivamo

  istraivanje

  Znanstveno promatranje je usmjereno na traenje pravilnosti (sunce izlazi i zalazi u pravilnim

  razmacima, kisik+vodik=voda na odreenoj temp)

  Teorija-objanjenje tih pravilnosti

  Znanstveno promatranje je usmjereno na opaanje onoga to se dogaa s nekim fenomenom

  u odreenom sklopu okolnosti (npr.ima li vie samoubojstava kod samaca ili oenjenih ljudi)

  Znanstvene tvrdnje koje preciziraju uvjete pod kojima se neto dogaa

  Durkheim: u uvjetima slabe socijalne integracije stopa samoubojstava bit e vea nego u

  uvjetima vee socijalne integracije

  Organizirani skepticizam:

  Merton

  Znanost je zasnovana na stalnom provjeravanju i promatranju; svaka znan.tvrdnja mora biti

  dokazana i provjerena

  Proces dolaenja do znanja mora biti javan

  Bitno je da se svaki znan.rad detaljno objasni kako je autor doao do svojih zakljuaka;

  ponavljanje istraivanja

  to je vei broj raznih promatranja istog fenomena, poveava se nae uvjerenje da je nae

  objanjenje tono (samoubojstvo samaca i oenjenih u Zg, Beu, Budimpeti)

  Sociologija je empirijska znanost koja se zasniva na empirijskom istraivanju

  Svi nalazi istraivanja i teoretske konstrukcije podlone su javnoj kritici drugih znanstvenika

  Ako je drutvena stvarnost sloena, onda su objanjenja sloena i predvianja neprecizna

  KOMPLEKSNOST DRUTVENIH ZNANOSTI

  Predmet sociologije: drutvo i drutveno ponaanje

  Sloenost koja oteava precizno predvianje nastaje zbog toga to ljudi imaju slobodnu volju

  i zato to je drutvo fenomen koji stvara kulturu odnosno stalnu promjenu

  Pravilnosti se stalno mijenjaju u svim sferama ivota

  npr.u Kraljevini Jugoslaviji veina je glasovala za HSS (1918-1941); danas izmeu HDZ-a i SDP-

  a (1990-na dalje); HDZ je nametnuo bolji tuma hrv.interesa

  protoni jo uvijek imaju pozitivan, a elektroni negativan naboj

  REAKCIJE SUBJEKATA KOJE ANALIZIRAMO

  predmet soc.analize su ljudi

  kemijski element jednako e se ponaati gledali ga mi ili ne, a ako ovjeku kaemo da emo

  ga promatrati on e promijeniti svoje ponaanje

  istraivanje ljudi izaziva reakciju istraivanih

  INTERESI I VRIJEDNOSTI

  Soc.analiza-trebala bi analizirati funckioniranje tih institucija (brak, drutvo) bez obzira na

  vrijednosti koje ima sam istraiva, bez obzira na vrijednosti i ideologije koje imaju oni koje se

  istrauje i bez obzira na prevladavajuu ideologiju i vjerovanja koja postoje u drutvu

 • Galileo, Kopernik, Darwin bili u sukobu s Crkvom

  Znanost (socioloka) je odreena svojim usmjerenjem, tj.traenjem regularnosti u ponaanju

  te pokuajem objektivne interpretacije te regularnosti

  Otac soc.AUGUST COMTE

  Dao ime sociologiji

  Principi fizike trebaju biti osnova za objanjenje drutvenih fenomena

  SOCIOLOGIJA I DRUGE DRUTVENE ZNANOSTI

  Ekonomija: znanost koja se bavi analizom proizvodnje, distribucije i potronje dobara i usluga

  Mnogi sociolozi su bili i ekonomisti: Karl Marx, Max Weber, Vilfredo Pareto, Talcot Parsons

  Jedan od osnovnih ekonomskih principa; odnos ponude i potranje- cijena raste ako pri istoj

  potranji ponuda neke robe pada i obrnuto, a to je drutveno ponaanje u posebnim

  uvjetima, tj.naa spremnost da platimo odreenu cijenu pod odreenim uvjetima

  (preklapanje eko.i soc)

  Ekonomska sociologija-analizira ekonomsku aktivnosti kao ukotvljenu u dr.odnose, a ne

  samo kao djelatost usmjerenu na maksimalizaciju profita

  Politika znanost: nastajala uz analizu ustavnog prava i drave te se bavila obrazovanjem

  dravnih birokrata

  Razvoj ukorijenjen u filozofiji, kasnije usmjeren prema znan.prouavanju politike sfere

  drutva

  Politika sociologija

  Seymour Martin Lipset: predsjednik Amerike socioloke asocijacije i Amerike politoloke

  ascijacije, jedan od najveih suvremenih prouavalaca politike

  Antropologija: bavi se kulturom, strukturom i ponaanjem primitivnih, predindustrijskih,

  plemenskih drava

  Kultura:vrlo irok i sveobuhvatan kocept koji zahvaa totalitet vjerovanja, obiaja i

  tehnologija karakteristinih za odreeno drutvo; osnovni pojam od kojeg je poela

  antropologija

  Soc.stavlja naglasak na moderna ind.i postind.drutva, a antropologija na predind.drutva

  Nastala kao prouavanje malih predind.zajednica (pleme, naselje, rod) o kojima nema

  statistikih podataka, pov.arhiva, novina ni redovitog ispitivanja javnog mnijenja (ime

  soc.raspolae)

  Soc i antropologija imaju jednak cilj- studija formi i otkrivanje regularnosti ljudske interakcije

  koja karakterizira i pretpismenu zajednicu i moderno drutvo

  Kulturna/socijalna antropologija-prouava susjedstva ili radne grupe

  Fizika antropologija, arheologija, lingvistika- podruja unutar antropologije koje imaju malo

  dodornih toaka sa suvremenom sociologijom

  Osnivai sociologije koje djeluju i unutar soc i unutar antropologije- Herbet Spencer i Emile

  Durkheim

  Povijest: bavi se ukupnom povijeu ljudskog roda

  Soc.trai ope principe ljudskog ponaanja, dr.procesa i vjerovanja, a pov.nastoji to

  detaljnije opisati jedan konkretan dogaaj

  Max Weber- analiza o ulozi karizmatskih linosti u soc.promjeni

 • o Uzima konkretne linosti iz pov.samo kao ilustracije opeg tipa karizmatskih

  karakteristika

  o Karizma- gr.boanski dar; Weber:sposobnost voe da inspirira svoje sljedbenike

  tako da povjeruju u njegovu poruku

  o Javljaju se u kriznim i revolucionarnim situacijama

  Psihologija-prouava pojedinca, tj. ono to se dogaa unutar pojedine individue, a

  soc.prouava ono to se dogaa meu pojedincima

  Socijalna psihologija: polazi od pojedinca, ali analizira ga kao lana drutva

  Klasina individualna psih: prouava determinirane individualnog ponaanja koje su

  najmanje drutvene

  Podruja psih.najudaljenija od soc: fizioloka, percepcija, uenje i motivacija

  Pravo: pisani normativni sustav koji se primjenjuje u regulaciji drutva

  Pravna znanost prouava formalnu logiku konzistenciju prava, a sociologija prava je

  usmjerena na drutvenu uvjetovanost prava i pravo e se vie analizirati kao rezultat

  prevladavajuih drutvenih odnosa

  Emile Durkheim- razvio tipologiju drutva u kojoj bitnu ulogu ima pravni sustav u

  razumijevanju njihova funkcioniranja

  Max Weber- u svojoj analizi procesa racionalizacije prava kao segmenta ope racionalizacije

  Suvremena empirijska sociologija usmjerava se na nain na koji pravo djeluje u drutvu

  Zakonodavac ili dominantni dijelovi drutva oekuju odreen