Sociologija prostora skripta 1. dio

 • View
  296

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Sociologija prostora skripta 1. dio

 • 1

  izv. prof. dr. sc. Sanja Stani

  SOCIOLOGIJA PROSTORA

  SKRIPTA

  I DIO

 • 2

  1. UVODNO IZLAGANJE: OVJEK I PROSTOR ILI ZA POTICAJ

  RAZMILJANJA O PROSTORU

  ivot se sastoji ne samo od razvoja u vremenu, nego isto tako i od prostorne

  raznovrsnosti

  Prostor - bezgranian, sadri sve stvoreno (materiju, objekte, socijalne aktere i njihove akcije, dogaaje)

  Filozofska pitanja i odreenja pojavljuju se u 17 stoljeu: I. Newton: prostor je apsolutan u smislu da postoji stalno i nezavisno od svega

  ostaloga G. Leibniz: prostor je zbirka odnosa izmeu objekata odreen njihovom

  udaljenou i smjerom I. Kant: prostor i vrijeme su elementi sistematskog okvira koje ljudi koriste kako

  bi strukturirali svoje iskustvo

  ovjek egzistira u prostoru

  Habitabilni prostor evolucija

  ovjeanstvo je stvarnost koja ispunjava pojedine prostorne cjeline Zemlje. Ljudske su se grupe

  i ljudska drutva razvijali uvijek u odreenom prirodnom okviru, zauzimali uvijek

  odreeno mjesto i imali uvijek potrebu da se prehrane, opstoje i ive na odreenom

  prostoru.

  Friedrich Ratzel, njemaki geograf (1890)

  Sve je manje razgranienje izmeu prirodnog i stvorenog prostora

  Je li fiziki prostor determinirajui okvir oblikovanja naina ivota ljudskih zajednica ili je

  ovjek taj koji modelira prostor prema svojim potrebama ?

  Postoji meusobna interakcija prostora i ljudskih djelatnosti i oblika drutvenog djelovanja

  Votn

  i ovjek stvara geografiju kao to stvara povijest.

  J. Boudeville (1961):

  ovjek modificira prostor prema svojim potrebama: gradi nastambe, komunikacije,

  eksploatira ga za svoje potrebe

  Pitanja povezana s modifikacijom prostora (koristi: pribliavanje, efikasnost tete:

  naruavanje ekoloke ravnotee, promjena prirodnih uvjeta)

  Prostor odreuje ovjekovu egzistenciju- nain ivota i strukturu drutva

  Prostor moe bitno utjecati na razvitak drutvenih procesa, na povijest, vrste proizvodnje i na

  nain ivota.

  Primjer Eskima: ekstremno teki prirodni uvjeti u kojima je opstanak uvjetovan oslanjanjem

  na druge uvjetuje specifinu drutvenu strukturu. Socijalno partnerstvo dva mukarca

  koji tite jedan drugoga i meusobno dijele ene; samo najintimnije stvari su privatno

  vlasnitvo; muki i enski poslovi striktno su odijeljeni; mukarac gradi dom i lovi, ena

 • 3

  vodi kuanstvo. Osnova organizacije nije pleme, nego naselje (settlement)- grupa

  obitelji koja zaokuplja odreeno podruje na kojem obitava (M. Mauss)

  Interakcija ovjeka, prostora i vremena

  Vrijeme (povijest) obiljeava irenje spoznaje o prostoru, njegovo upoznavanje, osvajanje i modificiranje

  Suavanje vremena i prostora (Magellan je obiao svijet u tri godine, Fogg u 80 dana, ameriki bombarderi 1957. u 45 sati, a J. Glenn 1962. u 98 minuta)

  Suavanje prostora i vremena prati prilagodljivost i znatno poveana mobilnost aktera

  Deteritorijalizacija prostor postaje kontinuum u kojemu se sve (dobra, ideje, ljudi) slobodno kree. Ljudske aktivnosti izmiu svakoj teritorijalnoj ukorijenjenosti. Postoje

  samo tijekovi i mree.

  Socijalni prostor

  fiziki (ili virtualni) prostori, mjesta okupljanja, socijalnih odnosa i interakcija

  Socijalni prostor je kulturna, organizacijska, institucionalna struktura koju je stvorio ovjek kao temelj svog ivota

  Uporaba i percepcija prostora od strane razliitih socijalnih grupa (za razliku od osobnog prostora)

  Socijalni prostor daje okolini okvir za ponaanje grupa, kulturalno je kompleksan, fleksibilan, viestruko konfiguriran, umreen i refleksivan

  Lefebvre definira drutveni prostor kao zajednicu svega to se nalazi u prostoru, svega to je proizvedeno, bilo od strane prirode ili ovjeka; u ljudskom drutvu sav

  prostor je socijalni prostor; socijalni prostor je socijalni produkt

  Primjeri socijalnih prostora:

  Ured- prostor rada

  Radni prostor problem rada, radnih grupa, efikasnosti, zdravlja, blagostanja,

  hijerarhija radnih poloaja

  Istraivanje (vedska): najvee je zadovoljstvo (mir, privatnost) u tzv. cell-offices

  Meu onima koji rade u zajednikim uredima, najvee je zadovoljstvo u tzv. flex-offices

  Slubenici su najnezadovoljniji u velikim otvorenim uredima

  Dom prostor stanovanja

  Prostor uz koji je ovjek vezan, koji mu je blizak, u kojemu je siguran, koji mu je utoite i kojemu je (najee) vlasnik

  Dom ima znaenje (osobne stvari, iskustva, dogaaji, bliske osobe)

  Dom preuzima funkcije drugih prostora: trgovine , ureda

  Virtualni prostor

  raunalne simulacije realnog prostora i svijeta, vizualna iskustva, ekrani, interakcija,

  komunikacija

 • 4

  Marc Aug: Non-places

  Svakodnevni prostori kasnokapitalistikih gradova

  U suprotnosti s tradicionalnim mjestima gdje su orijentacija i pripadnost zasnovane na sedentarnoj i lokaliziranoj habitaciji

  Nemejsta obiljeava tranzicija, mobilnost, komutacija, korporativni nomadi, turisti, putnici, migranti i virtualni radnici

  Rem Koolhaas: Junkspace

  Ostaci koje ovjek ostavlja na planeti

  Suma svih naih postignua; naa generacija izgradila je vie negoli sve prethodne zajedno

  Izgraeni ostaci modernizacije

  Literatura:

  1. Aug, Marc. 2001. Nemjesta. Zagreb: Biblioteka Psefizma 2. Rem Koolhaas: Junkspace

  http://www.johnstuartarchitecture.com/Spring_2009_Video_Readings_files/Koolhaas

  %20Junkspace.pdf

 • 5

  2. ZANEMARENOST PROSTORA U SOCIOLOGIJI

  Zanemarivanje kategorije prostora see dublje u povijest, u klasinu socioloku misao:

  Marx, Webber, Durkheim dali su prednost vremenu i povijesti pred prostorom i geografijom:

  sagledavaju ih nedvojbeno kao stabilan kontekst ili mjesto za povijesno zbivanje. Nain

  na koji su ponajprije sainjeni prostorni odnosi i geografske konfiguracije u veini

  sluajeva proe neopaen, zanemaren (Harvey, 1985)

  Prostor nema bitnu ulogu u konstituiranju sociolokih teorija

  prostor se u najboljem sluaju pojavljuje na rubu, usputno, dok vrijeme ima dominantnu ulogu, zapisi o prostoru su vrlo rijetki

  Primjeri netematiziranja prostora u korist vremena:

  1. P. L. Berger i T. Luckmann (1980)

  Svijet svakodnevice je prostorno i vremenski strukturiran. Njegova je prostorna struktura

  poprilino nebitna za naa promiljanja. .. Za nas je vanija vremenska struktura svijeta

  svakodnevice vremenska struktura vrijedi kao odluujua instanca nae svakodnevice

  koja se strukturira kroz slijed stalno ponavljanih aktivnosti.

  Slino utvrivanje odnosa prioriteta vremena nad prostorom prisutno je kod T. Parsonsa

  (1967: 459): Jer su fenomeni radnje sami po sebi vremenski (...) nisu u istome smislu

  prostorni.

  M. Schroer izdvaja 4 razloga zanemarenosti prostora u sociologiji:

  1. Vrijeme nastanka sociologije kao znanosti 2. Duhovnopovijesna konotacija pojma prostora 3. Odnos prema drugim znanostima 4. Izjednaavanje prostora s bliskim prostorom

  1) Sociologija je nastala u vrijeme uspostavljanja nacionalne drave a) Sociologija je znanost o drutvu i uvijek ima pred oima drutvo formirano kroz

  nacionalnu dravu (govori se o amerikom, njemakom ili francuskom drutvu)

  b) Sociologija se bavi prijelazom od jednostavnih ka kompleksnim drutvima koje

  prvenstveno razumijeva kroz vremenske promjene (jednostavna drutva predstavljaju

  prolu epohu drutvene evolucije. Jo uvijek postojei, jednostavni drutveni oblici

  smatrani su reliktima prolog vremena)

  2) Razumijevanje vremena i prostora u zapadnoeuropskoj povijesti U zapadnoeuropskoj tradiciji vrijeme je veinom pozitivno oznaeno, a prostor

  negativno; vrijeme: mobilno, dinamino, progresivno, mijenjanje i povijest; prostor:

  imobilnost, stagnacija i reakcionarnost, zastoj i trajnost

  S vremenom su povezani Povijest, Progres, Civilizacija, Znanost, Politika i Razum,

  goleme stvari s teinom i velikim poetnim slovima. S druge strane, s prostorom su

  povezani suprotni polovi ovih koncepata: statino, (jednostavno) reprodukcija,

  nostalgija, emocija, estetika, tijelo (Massey 1992: 73)

 • 6

  s druge strane, najvii cilj bio je osvojiti prostor; razvoj moderne ne cilja ni na to

  drugo nego na prevladavanje, osvajanje i zaposjedanje prostora

  - Primjer: otkria novog svijeta, astronomska istraivanja svemira - cilj je proirivanje i prelazak granica, ba kao i njihovo ouvanje - Nezaposjednut, prazni prostor polako je shvaen kao provokacija koja je

  uvijek davala povoda novim osvajanjima

  - Tenja za novim svjetovima ini se kao ustrajan impuls moderne koji se do danas nije smirio.

  toliko ga zgrabiti, koliko se moe obuhvatiti, tada ga zadrati i posvuda obiljeavati

  vidljivim obiljejima posjeda i znakovima zabrane pristupa. Zemljoposjed je bila jedna

  od najjaih modernih opsesija, zaposjedanje jedan od najprisilnijih modernih povoda

  dok je ouvanje granica dobilo posebno visoku vrijednost meu svenazonim,

  neunitivim i nemilosrdno rastuim modernim ovisnostima (Bauman 2000: 25).

  3. Ustrajavanje na vremenu odrazilo se na odnos sociologije i drugih znanosti Sociologija (drutveno) je komunicirala s povijeu, dok je geografija (prostorno)

  ignorirana, kao neto to sociologiju ne zadovoljava

  Prostor ima svoju vrijednost kao stvarna i prirodna oblast geografije. Ako se netko

  bavi prostorom kao sociolog, neizbjeno se namee sumnja da nije u svome podruju

  djelovanja jer, konano, geografija vrijedi kao znanost o prostoru par excellence

  (Spiegel 20