12
SOGNEBLADET Glostrup JUNI – JULI – AUGUST 2013 Foto: Eric Klitgaard

Sogneblad juni-juli-august

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sogneblad juni-juli-august

Citation preview

Page 1: Sogneblad juni-juli-august

SOGNEBLADETGlostrup

JUNI – JULI – AUGUST 2013

Foto: Eric Klitgaard

Page 2: Sogneblad juni-juli-august

Sæt kryds i kalenderen!Søndag 15. september kl. 14:30 i Østervangkirken

Glostrup Mandskor giver koncert

Torsdag 26. september kl. 19:00 i Østervangkirken

Lane Lind optræder med teatermonologen, ”Et år med magisk tænkning”

Søndag 29. september kl. 10:00-16:00

Bevægegudstjeneste i Glostrup Sogn

Alle 3 arrangementer vil blive beskrevet i sogne­bladet for september – oktober – november!

Sogneindsamling 2013Den 2. søndag i marts, på en kold og blæsende dag, gik en lille trofast skare rundt i Glostrup Sogn og samlede ind til den årlige landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.Dette indbragte knapt 22.000 kr., som sammen med de øvrige indsamlinger i landet, gav et sam-let indsamlingsresultat på 15 mio. kroner. Et godt bidrag til hjælp til de allersvageste mennesker i verden.Vi siger tak til alle i sognet, der med deres indsats gjorde en forskel.

Carl­Erik DenningIndsamlingsleder

ForsidenForsiden prydes af en rose. Vi dyrker rosen i vore haver og glædes ved dens skønhed, men vi møder den også i skov og ved strand i en vild, men lige så smuk udgave. Rosen har flere symbolske medbetydninger: I den valgte sang er det kærligheden, i nogle af vore salmer er rosen symbol på Jesus.Sommeren er over os, og vi kan glæde os over roserne og alle de andre smukke blomster i haverne og i Guds frie natur. Den valgte folkevise priser sommeren, men også den jordiske og himmelske kærlighed.

En yndig og frydefuld sommertidi al sin herlighed,den glæder og trøster så mangen en, alt ved Guds kærlighed.Den fører blomsterskaren frem,og rosen rød, så dejlig og sød, den ser du da igen.

Blandt alle disse blommer ved jeg én,en rose for dem alle,udsprungen af en dejlig grenud af en yndig stamme.Vel er der mange smukke til,men jeg for sandhed sige vil:Han overgår dem alle!

Ja, var jeg nu så lykkelig,jeg kunne rosen få!Mit hjerte brænder ret inderligmed længsels stor attrå.Mit hjerte ler, hver gang jeg ham ser,og det ud af stor kærlighedla’r ikke ro mig få.

Går jeg om dagen ud eller ind,ihvor det være må,da er du stedse i mit sind,om natten ligeså.Og når jeg sover sødelig,om dig jeg drømmer lykkelig,ret som du hos mig var.

Fra Mariageregnen efter A.P. Berggreen ”Danske Folkesange og melodier” 1869

Foto: Eric Klitgaard

SIDE 2

Page 3: Sogneblad juni-juli-august

Af sognepræst Esper Silkjær

I skrivende stund er der gang i konfir-mationerne rundt om i landet. Det er så livsbekræftende at være sammen med de unge og se den udvikling, der sker med dem i løbet af et undervisningsforløb, og siden at være med til at skabe en festdag for dem ved konfirmationsgudstjenesten. Sådan en dag stråler de unge som nyud-sprungne blomster og fylder os med glæde og varme. Det er forår.

Sidst i juni er det så det nye kuld studen-ter, som vil fylde gaderne på ladet af he-stevogne og lastbiler, der, smykket med grønne grene, kører rundt i byen, medens de unge svinger studenterhuen og råber og hilser opstemt på tilskuer og forbipas-serende. Livsbekræftende glæde og jubel vil møde den, der færdes på offentlige gader og veje. Og det sker netop som vi synger med Holger Drachmann: ”da går ungdom til dans på dit bud,sankte Hans!” Det er sommer.

Og når først der går sommer i Danmark, går vi ligesom ind i et andet tempo med lange dage og lyse nætter og realisering af feriedrømme, inden arbejdets mange udfordringer og opgaver igen kalder på engagement og ansvar.

Hvad så med de gamle? Jeg mener ikke selv at høre til kategorien endnu, men det gjorde min søster åbenbart, da jeg for nogle år sinde rundede et skarpt hjørne. Ved den lejlighed fandt hun anledning til at læse et digt eller rettere et bønskrift op for mig. Bønnen skulle være fundet på indgangsdøren til en engelsk kirke, og ind-gangsdøren skulle angiveligt kunne date-res til ca. 1610.

Jeg har ikke siden fået verificeret alder og oprindelse på bønnen, der gav anledning til en del dybsindig morskab, men ved sid-ste års landemode (den årlige sammen-komst i stiftet, hvor biskoppen aflægger sin årsberetning), sluttede biskop Lise-Lotte Rebel sin beretning af med at læse nævnte bønskrift.

Da bønnen således er biskoppeligt god-kendt, finder jeg anledning til at dele den med bladets læsere, så I også kan glæde jer over den morskab og visdom, som bøn-skriftet rummer.

Bønnens overskrift er: Hold mig nogen-lunde omgængelig!

Herre, du ved bedre end jeg selv, at jeg er ved at blive ældre og snart gammel. Bevar mig fra den skrækkelige vane at tro, at jeg nødvendigvis må udtale mig om en-hver sag ved enhver lejlighed. Fri mig fra trangen til at forsøge at ordne alle andres affærer. Gør mig eftertænksom, men ikke trist; hjælpsom, men ikke nævenyttig.Når man tænker på mit uhyre forråd af vis-dom, kan det synes en skam ikke at bruge det fuldt ud, men du ved, Herre, at jeg helst skulle beholde nogle få venner til det sidste.Fri mig fra altid at ville remse endeløse rækker af detaljer op, og giv mig evnen til hurtigt at komme til sagen. Forsegl mine læber for ord om mine be-kymringer og smerter, de bliver flere og flere; og lysten til at beklage sig over dem vokser, som årene går.Jeg beder ikke om en bedre hukommel-se, men om større ydmyghed, når mine erindringer synes at være i modstrid med andres. Lær mig den sunde indstilling, at jeg også kan tage fejl af og til.

Hold mig nogenlunde omgængelig. Jeg nærer ikke noget ønske om at være hel-gen, nogle af dem er meget svært at holde ud – men et surt og tvært gammelt men-neske er et af djævelens mesterværker.Giv mig evnen til at se noget positivt, også hvor jeg ikke havde ventet det, og gode sider hos mennesker, jeg ikke havde ven-tet det hos. Og giv mig endelig den nåde, at jeg kan sige det til dem.

God sommer til både unge og gamle og dem midt imellem!

Hold mig nogenlunde omgængelig

Foto

: Pr

ivat

Foto: Eric KlitgaardSIDE 3

Page 4: Sogneblad juni-juli-august

Vores kirketjenerassistent gennem den seneste række år, Tine Gram Petersen, stopper nu sit virke i Østervangkirken for at gøre sit studium til cand. theol. færdigt. De fleste med uddannelsen cand. theol. bliver ansat som præster i den danske folkekirke, og man må sige, at efter denne række år som kir-ketjenerassistent, har Tine fået en me-get grundlæggende indsigt i de rigtigt mange funktioner og opgaver, som er betingelsen for, at de mange forskellige

gudstjenester, kirkelige handlinger og mange andre aktiviteter, der foregår i en moderne dansk folkekirke, kan forløbe på bedste vis. Og hver eneste af disse opgaver er af Tine blevet løst på bedste, præcise og skarpeste vis. Det øvrige personale har altid kunnet stole på, at Tine løste sin del af opga-verne til perfektion og har nydt godt af hendes engagement og glimt i øjet. Tine har været hjælpsom i enhver henseende både i forhold til kolleger og til kirke-gængere.

Personalet i Østervangkirken siger tak for årene, der er gået, og ønsker dig, Tine, alt det bedste i fremtiden i dit kom-mende virke som præst.

De bedste hilsnerPersonalet, Østervangkirken

Tak fra TineDet er naturligvis vemodigt at skulle sige farvel, til menigheden, menighedsrådet og alt kirkeligt personale, for jeg har væ-ret glad for at være i Glostrup Sogn. 1. maj 2007 blev jeg ansat ved Østervang-

kirken som kirketjenervikar. Jeg søgte stillingen i håb om at kunne få nogle spændende år, som kunne give god bal-last til mit studie til præst. Jeg havde al-drig turdet håbe på, at det ville give så mange gode oplevelser, i så mange år. Til sommer starter jeg på pastoralsemi-nariet, og ved årsskiftet bliver jeg fær-

diguddannet teolog. Derfor ser jeg mig nu nødsaget til, fuldt ud, at fokusere på færdiggørelsen af mit studie. Jeg har lært meget om mig selv og om faget, og det er med tårer i øjnene at jeg nu stopper ved Østervangkirken pr. 1. maj 2013. Tak til alle, der har været en del af min daglige gang i Glostrup Sogn.

Tak til Tine

Foto

: Pr

ivat

Glostrup HospitalGudstjenester på

JUNITirsdag 4. juni kl. 14:00 i Auditorium Av/Betina Bolvig

Tirsdag 18. juni kl. 14:00 i Auditorium Av/Trine Kern Kernel

JULI Ingen gudstjenester

AUGUST Ingen gudstjenester

SEPTEMBERTirsdag 3. september kl. 14:00 i Auditorium Av/Betina Bolvig og vikar for Trine Kern Kernel

SIDE 4

Page 5: Sogneblad juni-juli-august

SIDE 5

AR

RA

NG

EMEN

TER

Jun

i – Ju

li – A

ug

ust 2

01

3Onsdag 12. juni kl. 9:30

UDFLUGT MED ONSDAGSTRÆF

Traditionen tro tager Onsdagstræf i juni måned på udflugt, så-ledes også i år. Onsdag den 12. juni kl. 9:30 kører bussen fra Glostrup Kirke til Køge, hvor vi skal besøge KØS – museum for kunst i det offentlige rum. Her skal vi bl.a. se Bjørn Nørgaards farverige skitser til Dronningens gobeliner, som skildrer 1000 års danmarkshistorie, fra vikingetiden til nutiden. Derudover byder KØS også på en udstilling af Kasper Heiberg, som var optaget af farver og den måde, de påvirker os i hverdagen. Efter oplevelserne i Køge indtager vi frokosten og kaffen på re-staurant Fregatten i Hundige havn, hvor der selvfølgelig også vil være tid til at nyde de skønne omgivelser på havnen. Da-gens sidste oplevelse er 6 store glasmosaikker udført af Peter Brandes, som vi vil blive præsenteret for og nøje indført i i Vejleå Kirke i Ishøj. Vi er tilbage i Glostrup ca. kl. 16:30. Hele herligheden koster 225 kr., og billetterne kan købes ved Ons-dagstræf den 8. maj i Glostrup Sognegård eller ved at rette henvendelse til Vita på tlf.nr. 2364 1034.

På glædeligt gensyn!

Torsdag 20. juni kl. 19:30 i Østervangkirken

AQUILOTTO-ENSEMBLET: ”FA UNA CANZONA ...”

Aquilotto-ensemblet har sit ud-spring i Roskilde. Kernen i ensem-blet er medlemmer af Roskilde Domkirkes Tårnblæserensemble og/eller musikskolelærere på mes-singinstrumenter. I Aquilotto be-tjener vi os imidlertid af periodein-strumenter, d.v.s. barokbasuner og

zinker i et con amore-projekt med henblik på at udforske det klangbillede, som f.eks. Bach, Schütz og Monteverdi kendte og havde i tankerne, når de skrev for blæsere. En zink kan nærmest beskrives som en trompet af træ, overtrukket med sort læder eller pergament og med gribehuller som på en blok-fløjte. Barokbasunen ligner vore dages trækbasun, men er mindre fyldig og mere præcis i sin tone, bl.a. på grund af et mindre klangstykke. Ud over at levere fanfarer og festmusik var instrumenternes vigtigste opgave at understøtte kor i kir-kerne. Her blander de sig uden problemer med stemmerne uden at overdøve sangerne, i modsætning til moderne instru-

menter (basuner og trompeter), som sætter sangerne på en hård prøve. For fyrstehusene og de store kirker i Europa var denne sammensætning den populæreste fra 1500 og til ca. 1650, hvor den moderne violinfamilie efterhånden tog over. Ensemblet har samarbejdet med kor om f.eks. Orlando di Lasso: Mon coeur se recommande, Heinrich Schütz: Geistli-che Chormusik 1648 og Johann Joseph Fux: Kaiser-Requiem 1719/20. I øvrigt omfatter vores repertoire musik fra det en-gelske hof i 1600-tallet, musik fra Markuskirken i Venedig mel-lem 1580 og 1640 af bl.a. Gabrieli, og italiensk blæsermusik fra o. 1600. Især Venedig og Bologna var kendte for deres blæserorkestre. I Markuskirken var der et blæserensemble, der kunne tælle fra 4 og op til 22 medlemmer (som i et in-strumentalstykke af G. Gabrieli), og bystaten Bologna kunne bryste sig af Italiens mest virtuose ensemble, Concerto Pala-tino. De mest almindelige stykker bar betegnelsen ”canzone”, som oprindelig blot betød en sang, oftest af fransk oprindelse. Men der opstod en særlig stil, som udviklede sig med henblik på instrumenternes muligheder, ofte ret virtuost, og efterhån-den kom betegnelsen til at betyde instrumentalstykke. Ellers spillede man især bearbejdelser af vokalmusik. Alle de store komponister bidrog til repertoiret, ikke alene A. og G. Gabrieli (onkel og nevø), men også Palestrina, som ellers mest forbin-des med vokalmusik især til det pavelige kor, og organisterne C. Merulo og A. Banchieri. Ved koncerten opføres en række godbidder fra midten af 1500-tallet og ca. 75 år frem.

14. august kl. 14:00

ONSDAGSTRÆF

Onsdagstræf starter første gang efter ferien i Glostrup Kirke med en lille andagt, og vi går derefter over i Glostrup Sogne-gård.I sognegården vil der være tid til at tale sammen, og der vil være kaffe og kage for 25 kr. Desuden vil vi synge fra Høj-skolesangbogen.Alle er velkomne til at tilbringe et par ti-mer i godt selskab – ingen tilmelding.Dog skal man træffe aftale med kirke-kontoret, hvis man er dårligt gående og ønsker en kirkebil.

Vel mødt! Præsterne

Foto: Privat

Foto: Jørgen Degn Bjerrum

Page 6: Sogneblad juni-juli-august

ØstervangkirkenDet sker i og omkring

GUDSTJENESTELISTE JUNI, JULI OG AUGUST 2013

JuniSø. 02. 10:30 1. s. e. trinitatis OA kirkekaffe Sø. 09. 10:30 2. s. e. trinitatis DGSø. 16. 10:30 3. s. e. trinitatis OASø. 23. 10:30 4. s. e. trinitatis DGSø. 30. 10:30 5. s. e. trinitatis TKK

Juli Sø. 07. 10:30 6. s. e. trinitatis OA kirkekaffe Sø. 14. 10:30 7. s. e. trinitatis OASø. 21. 10:30 8. s. e. trinitatis OASø. 28. 10:30 9. s. e. trinitatis DG

August Sø. 04. 10:30 10. s. e. trinitatis DG kirkekaffe Sø. 11. 10:30 11. s. e. trinitatis OASø. 18. 10:30 12. s. e. trinitatis DGSø. 25. 10:30 13. s. e. trinitatis OA

SeptemberSø. 01. 10:30 14. s. e. trinitatis OA Høstgudstjeneste

LØRDAGSDÅB I ØSTERVANG- KIRKEN

Lørdag 1. juni kl. 11:00 v/OALørdag 6. juli kl. 11:00 v/DTLørdag 3. august kl. 11:00 v/DGLørdag 7. september kl. 11:00 v/OA

JUNITorsdag 20. juni kl. 19:30Koncert med Aquilotto-ensemblet, se s. 5

JULIIngen arrangementer

AUGUST16.-17.-18. augustTur med menighedsplejen, se s. 5

SEPTEMBERSøndag 1. september kl. 12:00Høstfest, se s. 8

Mandag 2. september kl. 14:00Mandagsklubben starter

Tirsdag 3. september kl. 17:00 Gud of dermed pasta, se s. 7

Tirsdag 3. september kl. 19:30Kierkegaards Kirkekritik ved Dorothea Glöckner, se s. 9

PræsterneOA: Ole AastedDT: Dorte ThomsenJDB: Jørgen Degn BjerrumDG: Dorothea GlöcknerES: Esper SilkjærTKK: Trine Kern KernelNN: Vikar for Trine Kern Kernel fra

15. august 2013

TORSDAGSKLUB I ØSTERVANGKIRKENIngen møder i juni - juli - august

Torsdagsklubben holder med virkning fra september 2013 flyttedag fra torsdag til mandag.Torsdagsklubben skifter derfor navn til Mandagsklubben, og vi ses første gang mandag den 2. september kl. 14:00 – 16:00 i Østervangkirken.Vel mødt Eva og Anne Lise.

PS: Vi kan sagtens være flere, og er der nogle, der har gode ideer til brug ved adventsmarkedet, tager vi gerne imod dem.

Henvendelse til:Eva Denning, tlf. 43 44 18 80 eller Anne Lise Hansen, tlf. 44 94 16 84

SANGMATINÉIngen møder i juni - juli – august

Kirkebil: Gangbesværede kan få transport til gudstjenester og møder i Glostrup Kirke, Glos trup Sognegård og Østervangkirken ved at kontakte kirkekontoret på tlf. 43 61 33 11. Kontoret har åbent på hverdage 9-13. Torsdag tillige 16-18.

Foto: Eric Klitgaard

SIDE 6

Page 7: Sogneblad juni-juli-august

GUDSTJENESTELISTE JUNI, JULI OG AUGUST 2013

JuniSø. 02. 10:00 1. s. e. trinitatis DT 11:30 dåbsgudstjeneste DTSø. 09. 10:00 2. s. e. trinitatis JDB KirkekaffeSø. 16. 10:00 3. s. e. trinitatis ES 11:30 dåbsgudstjeneste ESSø. 23. 10:00 4. s. e. trinitatis ESSø. 30. 10:00 5. s. e. trinitatis JDB 11:30 dåbsgudstjeneste JDB

JuliSø. 07. 10:00 6. s. e. trinitatis JDBSø. 14. 10:00 7. s. e. trinitatis ES KirkekaffeSø. 21. 10:00 8. s. e. trinitatis ES 11:30 dåbsgudstjeneste ESSø. 28. 10:00 9. s. e. trinitatis DT

AugustSø. 04. 10:00 10. s. e. trinitatis DTSø. 11. 10:00 11. s. e. trinitatis JDB KirkekaffeSø. 18. 10:00 12. s. e. trinitatis DTSø. 25. 10:00 13. s. e. trinitatis DG 11:30 dåbsgudstjeneste ES

SeptemberSø. 01. 10:00 14. s. e. trinitatis ES Høstgudstjeneste

AFHOLDELSE AF MØDERAlle møder afholdes i Glostrup Sogne gård, Østervej 8, hvis intet andet er anført.

Glostrup KirkeDet sker i og omkring

JUNIOnsdag 12. juni kl. 9:30-16:30Udflugt med Onsdagstræf, se s. 5

Onsdag 12. juni kl. 19:00Offentligt menighedsrådsmøde

JULIIngen arrangementer

AUGUSTOnsdag 14. august kl. 14:00Onsdagstræf, se s. 5

16.-17.-18. augustTur med menighedsplejen, se s. 8

Onsdag 21. august kl. 19:00Offentligt menighedsrådsmøde

DÅBSGUDS-TJENESTER I GLOSTRUP KIRKESøndag 2. juni kl. 11:30 v/DTSøndag 16. juni kl. 11:30 v/ESSøndag 30. juni kl. 11:30 v/JDBSøndag 21. juli kl. 11:30 v/ESSøndag 25. august kl. 11:30 v/ES

Bevægegudstjeneste!Søndag den 29. september vil vi i Glostrup afholde en gudstjeneste, der aldrig før er set magen til.Den vil foregå på 5 forskellige steder i sognet, og vi vil bevæge os fra sted til sted i bus, i bil eller på cykel.Vi begynder i Glostrup kirke kl. 10:00 og bevæger os siden til Ndr. kirkegårds kapel og forsætter gudstjenesten der med gospel. Siden tager vi til Ejbyskolen, hvor guds-tjenesten fortsætter med børnekor, Salmeswingers og frokost. Derefter med musik ud til Hvissingestenen, hvorfra velsignelsen vil lyde! Endelig slutter vi af med postludium med Glostrup Mandskor i Østervangkirken ud på eftermiddagen, og til allersidst en kop kirkekaffe i Østervangkirken.Sæt kryds i kalenderen. Det bliver bevægende!

Gud og dermed pasta i efteråret 2013Temaet for efterårets pastagudstjene-ster er ”Mennesker, som Jesus mødte”.Vi skal blandt andre møde Maria Mag-dalene, Thomas og Lazarus.Vi holder en kort gudstjeneste kl. 17:00, hvor børnene gennem musikken og ved brug af sanser og bevægelser oplever fortællingerne.Derefter spiser vi noget godt og sundt med pasta. Arrangementet slutter se-nest kl. 19:00.

Datoerne for efterårets pastagudstjenester er:3. september, 1. oktober, 5. november

Foto: Karen Reeslev

SIDE 7

Page 8: Sogneblad juni-juli-august

AR

RA

NG

EMEN

TER

Ju

ni –

Ju

li –

Au

gu

st 2

01

3

SIDE 8SIDE 8

Hver måned holdes der gudstje-nester på ældrecentrene i sognet, hvor en af sognets præster og en af sognets organister medvirker. Familie, venner og andre interes-serede er velkomne til at deltage i disse gudstjenester.

Omsorgscentret Hvissinge, Stenager 4 – 6Gudstjenesterne afholdes følgendetirsdage kl. 10:3025. juni ved DG23. juli ved DG27. august ved DG

Ældrecenter Dalvangen, Digevangsvej 1Gudstjenesterne afholdes følgende tirsdage kl. 14:0011. juni ved DT9. juli ved OA13. august ved DT

Ældrecenter Sydvestvej, Sydvestvej 10Gudstjenesterne afholdes følgende tirsdage kl. 11:0018. juni ved JDB23. juli ved ES27. august ved ES

Gudstjenester påældrecentrene

Glostrup Sogn

Glostrup Sogns Menighedspleje arrangerer i år en 3-dages tur til Djursland i dagene 16. - 18. august

PÅ TUR MED MENIGHEDSPLEJEN TIL DJURSLAND

Turen er en bustur med afgang fra Østervangkirken, Dommervangen 2 fre-dag den 16. august kl. 09:00.Turen går via Odden og Aarhus først til Saltcentret i Mariager, hvor vi kan se en

masse aktiviteter omkring salt-produktion. Herfra går turen til Ebeltoft, hvor vi overnatter.Lørdag den 17. starter vi med at besøge fregatten JYLLAND/Glas-museet i Ebeltoft

Efter besøget her kører vi til Stenvad Mosebrug, hvor vi spiser frokost og kører en tur med mo-setoget.Efter Stenvad kører vi gennem det smukke Djursland til Grenå Havn, hvor vi gør et ophold,

inden vi kører til hotellet i Ebeltoft.Søndag går vi til højmesse i en af kirkerne på Mols, hvoref-ter vi spiser frokost, inden vi påbegynder hjemrejsen mod Aarhus-Odden-Glostrup. Vi forventer at være ved Østervang-kirken ca. 19:30.

Jørgen Degn Bjerrum er turleder og vil guide os på turen.

Prisen pr. person i dobbeltværelse er ca. 3.000,- kr. og lidt mere for personer i enkeltværelse.

Prisen inkluderer transport i handicapvenlig bus med lift, ho-tel, frokost, aftensmad og aftenhygge fredag, alle måltider inkl. aftenhygge lørdag, morgenmad og frokost søndag.Entreer samt billet til tog er ligeledes inkluderet i prisen.

Bindende tilmelding og betaling til Per T Hansen tlf. 44 94 16 84 senest den 10. juli 2013.

Søndag 1. september kl. 12:00

HØSTFEST I ØSTERVANGKIRKEN

Der afholdes høstgudstjeneste i begge sognets kirker. Der op-stilles et høstbord foran altret, og alle er velkomne til at være med til at dække høstbordet ved at medbringe frugter, grønt-sager, brød, syltetøj, surt og sødt. Herefter danner Østervang-salen rammen om årets høstfest.Der vil være spis-ning, underhold-ning og auktion over det med-bragte! De pen-ge, der kommer ind ved auktio-nen, går ubeskå-ret til sognets ju-lehjælp.

Alle er velkomne!

foto

: K

.A. H

enri

ksen

SIDE 8

Page 9: Sogneblad juni-juli-august

SIDE 9

Kirkeskibet ”Karen Regina” i ØstervangkirkenKirkeskibet, Karen Regina, har nu haft sin havn i Østervangkirken siden 1978, og nu trænger det til at bliver trukket på køl og få en gedigen overhaling. Det er en overkommelig opgave at få hende på køl, for hun vejer kun 3 ½ kg. Skibet blev lagt på køl d. 10. april ved Ib Ketler fra Mari-neforeningen og bliver nu ført ud til Orlogsværftet på Holmen, til Orlogsmuseets Modelbyggerlaug, hvor man har bygget en lang række pragtfulde modeller af skibe. Her vil man tage sig kærligt af Karen Regina, så hun kan komme tilbage til sin hjemhavn, smuk og nyrestaureret. Hendes hjemvenden markeres ved høstgudstjenesten d. 1. september i Østervang-kirken, hvor der vil være forskellige indslag i den forbindelse.

Historien bag ”Karen Regina”Kirkeskibet ”Karen Regina” er en tro kopi af den amerikanske clipper ”Young America”, bygget i året 1874. Modellen, der er 180 cm lang og ca. 100 cm høj, blev bygget af modelbyg-geren Knud Almgreen, Albertslund. ”Karen Regina” er opkaldt efter modelbyggerens barnebarn Karen, der er døbt i Østervangkirken. Regina er latin og betyder ”Dronning”.Under forreste lem i dækket ligger skibets historie sammen med en samling mønter fra året 1874, de såkaldte ”Delfinmønter”, der svarer til skibets de-korationer. ”Karen Regina” blev overdraget Østervangkirken ved en festgudstjeneste i samarbejde med Marineforeningen for Glostrup-Tåstrup og omegn, søndag d. 12. november 1978.

Om kirkeskibeEt kirkeskib er en håndbygget skibsmodel som er placeret i en kirke og er ofte en såkaldt votivgave. En votivgave er en gave til Gud eller til det guddom-melige for derved at bede om at blive beskyttet mod ulykker og farer, mod sygdom, for at få et ønske opfyldt. En mere løs definition af votivskib inde-bærer, at skibsmodellen gives som taknemmelighedsgave af en sømand, der har overlevet et skibsforlis, og som selv bygger modellen af det forliste skib. I Danmark er det en udbredt tradition at udsmykke vores kirker med en skibs-

model. Omkring hver anden dansk kirke har en eller flere skibsmodeller hængende eller stående. Ingen steder er traditionen med kirkeskibe så udbredt som i Danmark.Det ældste daterede kirkeskib i Danmark findes i Sankt Mortens Kirke i Randers og forestiller orlogsskibet Ran-ders. Det menes at være fra 1632.Kirkeskibe kan findes over hele landet, men ingen steder er de mere populære end på Fanø. Sønderho Kirke har rekorden med 14 registrerede modeller, og Nordby Kirke ligger nummer to med 9 registrerede skibe.

Tirsdag 3.september kl. 19:30 i Østervangkirken

KIERKEGAARDS KIRKEKRITIK

Ved sognepræst Dorothea Glöckner

Hvad er kristendom? Hvad er kristen-dommen i det Nye Testamente? Og hvad betyder det at blive kristen?Disse spørgsmål har Kierkegaard væ-ret optaget af lige siden de unge år som teologistuderende. Som trofast kirkegænger har han ikke mindst prøvet på at få et svar ved at lytte til kirkens præster. Men med hvilket re-sultat? Desillusioneret skriver han i en dagbogsoptegnelse fra 1849: ”Jeg hørte og hørte – skulde det jeg hørte være Christendom, saa var jeg ikke til at hjælpe. Saa blev jeg selv Taler” (Pap x 1, A 483/NB 11, 181).Efterhånden bliver Kierkegaards kri-tik mere og mere forbitret, indtil den kulminerer i hans såkaldte kirkekamp med udgivelsen af tidsskriftet ”Øje-blikket”.Foredraget tager afsæt i Kierkegaards indsats for at genindføre kristendom-men i den bestående kristenhed. Un-dervejs møder vi en del skarpe udta-lelser om præster, som konfronteres med refleksioner over, hvad det vil sige at være Jesu efterfølger.

Foto: Jørgen Degn Bjerrum

Foto

: Jø

rgen

Deg

n Bj

erru

m

Page 10: Sogneblad juni-juli-august

Udebliversognebladet

Glostrup Sogneblad udkommer 4 gange årligt og postomdeles. Modta-ges bladet ikke, kontakt da venligst;

Glostrup Sogns kirkekontor,Østervej 6,

tlf. 43 61 33 11

Opgiv navn og adresse, så vil der bli-ve fulgt op på det. Sognebladet kan hentes på kirkekontoret så længe restoplag haves.

Kirkens genbrug i Glostrup holder til på Hovedvejen 120.

Hvis du ønsker at være med i det fri-villige arbejde og fællesskab, kan du kontakte Hanne på tlf. 88 30 83 85. E-mail: [email protected]

Kirkekori Glostrup SognKorene øver på flg. tidspunkter i Østervangkirken:Spirekoret (5 år – 2. kl.) tirsdage kl. 16:45-17:45Børnekoret (3.-5. kl.) tirsdage kl. 15:00-16:30Ungdomskoret (6. kl og opefter) ons-dage kl. 16:00-17:30Kontakt: Korleder Susanne Dyhr, tlf. 26 19 17 24 – [email protected] Thomas Olsen, tlf. 61 73 05 [email protected]

Er du til sjov og hygge både inde og ude? Vil du lære hemme lige koder? Vil du med ud i naturen?

Er du til sokkedyr? Er du til trom-pet? Er du mellem 5 og 18 år?

... så mød op hos FDF og få

nye kammerater

FDF Glostrup KredsNyvej 7, 2600 Glostrup

Ring 43 45 08 41 til Stig Skalshøj, Solvangsvej 48, 2600 Glostrup, og

hør hvordan du kommer med.

Igen var foråret præget af mange arran-gementer for koret.Efter koncert den 10. marts til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, har koret optrådt til Lysfest i Biografen, et arrangement med alle musikforeninger i Glostrup. Desuden optrådte vi i Tivoli den 20. april som en del af Tivoli Gospel Festival med samlet mange tusinde deltagere.

Sidste arrangement her i foråret var sædvanen tro gospelgudstjenesten på Glostrup Hospital den 15. maj, et arran-gement vi holder meget af.

Nu går vi mod sommerferien og vender tilbage med fornyet energi og inspiration fra gospel arrangementer rundt om i lan-det. Følg med på vor flotte hjemmeside www.glostrupgospel.dk, hvor bl.a. vore plan-lagte arrangementer samt ekstra kon-certer vil være oplistet.

Med venlig hilsenChristian Gram,

formand for Glostrup Gospel

Arrangementer i Østervangkirken i juni:Ingen arrangementer i juni

Arrangementer i Østervangkirken i juli:Ingen arrangementer i juli

Arrangementer i Østervangkirken i august:Ingen arrangementer i august

Glostrup Gospel

Foto: Tytter Mann

SIDE 10

Page 11: Sogneblad juni-juli-august

Glostrup KirkeKirkepladsen – 2600 GlostrupTlf. 43 61 33 10

Sognepræst Esper SilkjærHøjvangsområde Kochsvej 11 – 2600 GlostrupTlf. 43 96 69 02 – Mobil 26 20 24 04.E-mail: [email protected]æffes efter aftale. Mandag fri.

Sognepræst Dorte ThomsenSøndervangområdeByparkvej 100, 2600 GlostrupTlf. 43 96 74 03E-mail: [email protected] fri.

Sognepræst Jørgen Degn BjerrumVestervangområdeKontor i Glostrup: Østervej 8 – 2600 Glostrup. Tlf. 43 61 33 30. Mandag fri.Tyborøn Alle 87 st. – 2720 Vanløse – Tlf. 38 79 70 17E-mail: [email protected]

Hospitalspræst Trine Kern KernelElmegade 20, 2. mf. – 2200 Kbh. NTlf. 35 34 26 24 – Mobil 20 19 78 97E-mail: [email protected] på Glostrup HospitalRingvejsbygningen, Indgang 8, stuen. Tlf. 43 23 34 54Træffetid: Mandag, tirsdag, onsdag 10-11.Torsdag 12-13. Fredag fri. Orlov fra 15. august

Organist Karen Margrethe OlsenMosebakkevej 9 – 2605 BrøndbyTlf. 43 44 81 84Mandag fri.

Næste nummer af sognebladet udkommer i uge 34, 2013.

Stof modtages på kirkekontoret eller direkte til ansvarshavende redaktør indtil 21. juni 2013.

SognetSognet er arbejdsmæssigt delt op i 2 distrik-ter; den nordøstlige del af sognet hører til Østervangkirken, den sydvestlige til Glostrup Kirke. Får du brug for en præst, kontakter du den præst du hører til. Hvis du er i tvivl om, hvem der er din præst, så kontakt kordegnen.

Fødsel, dåb og dødsfaldKontakt kordegnen i forbindelse med dåb, navngivning, bryllup, begravelse eller bisæt-telse. Fødsler anmeldes senest 14 dage og dødsfald senest 2 dage efter til kordegnen i bopælssognet. Personlige papirer og fødsels-anmeldelse/dødsanmeldelse medbringes.

AttesterAlle attester fås ved henvendelse til kordeg-nen. I øvrigt er de kirkelige handlinger nær-mere beskrevet i Kirkeministeriets pjece »Fra vugge til grav«. Den fås på kordegne- og kirkegårdskontorerne.

Personlig samtaleAlle, der har noget at drøfte med deres præst eller ønsker en samtale, skal blot tage kon-takt til denne. Samtalen kan foregå i hjemmet eller hos præsten. Præster har tavshedspligt.

Sognet på nettetwww.glostrupsogn.dk

Kirkelig vejviser

Kirketjener Carsten HøyerTlf. 61 61 23 91. Mandag fri.

Organist (begge kirker) Susanne DyhrStrandhavevej 3, 2650 Hvidovre – tlf. 26 19 17 24Mandag fri.

ØstervangkirkenDommervangen 2 – 2600 GlostrupTlf. 43 61 33 10 · Præstekontor 43 61 33 31

Sognepræst Dorothea GlöcknerNordvangområdeEjbydalsvej 61 – 2600 Glostrup. Tlf. 43 96 18 14 – Mobil 61 55 32 75E-mail: [email protected]. Mandag fri.

Sognepræst Ole AastedSkovvangområdeParkvej 3, 2. th. – 3070 Snekkersten – Tlf. 43 61 33 31E-mail: [email protected]: Dommervangen 2 – 2600 GlostrupTræffes bedst: Tirsdag, onsdag, fredag 10-11, torsdag 17-18 pr. telefon. Mandag fri.

Organist Jannik HansenMølle Allé 1, 1. sal – 2500 ValbyTlf. 21 62 83 91.E-mail: [email protected]

Kirketjener Dorthe StormgaardTlf. 61 62 81 15. Mandag fri.

Kirkedegn Jesper Lindved Lorentzen

Kirkeværge Per T. Hansen (begge kirker) Tlf. 44 94 16 84

Kirkekontor (fælles)Østervej 6 – 2600 GlostrupTlf: 43 61 33 11Åbent 9-13. Torsdag tillige 16-18. Lørdag lukket.

Kordegn Lars Bruun AndersenE-mail: [email protected]

Kordegn Louise Anne TylerE-mail: [email protected]

Børne- og ungdomsmedarbejderThomas Olsen, tlf. 61 62 04 37. Kontor på Østervej 6. E-mail: kateket.thomas@ glostrupsogn.dk

MenighedsrådsformandTommy CarlsenRødkælkevej 268 – 2600 Glostrup – Tlf. 43 45 30 80E-mail: [email protected]

Glostrup SognegårdØstervej 8 – 2600 GlostrupTlf. 43 61 33 10

Kirkegårdskontoret Åbent mandag – torsdag 9–13, fredag 9-12

Regnskabsfører Bitten Brix NyhuusGlostrup Sognegård – Østervej 8 – Tlf. 43 61 33 10

Kirkegårdsleder Jesper Søbjerg LarsenØstervej 8 – 2600 Glostrup – Tlf. 43 61 33 10

KapelkrematoriumGammel Landevej 1 – Tlf. 43 61 33 28. Åbent mandag – torsdag 9-13, fredag 9-12

Sognebladet Sognebladet udgives af Glostrup Sogns menig hedsråd. Redaktion: Ole Aasted, Per T. Hansen, Flemming Ibsen, Dorte Thomsen, Ole Helms og Inge Rose (ansv. redaktør)Ejby Mosevej 65 – 2600 Glostrup, tlf. 4396 9394E­mail: [email protected]

Grafisk tilrettelæggelse og tryk:Strandbygaard.dk · Tlf 96 800 700 Svanemærket trykkeri 541­751

SIDE 11

Page 12: Sogneblad juni-juli-august

Her er det lysten til at synge og glæden ved samværet, der er i centrum. Korsang er et musikalsk fællesskab, der giver mange gode og sjove oplevelser. Du bruger din stemme og din krop på en sund måde, du lærer en masse sange og får masser af spændende udfordringer.De tre kor er et tilbud til alle sangglade drenge og piger fra 5 år og opefter, og undervisningen er gratis.

SPIREKORET (5 år - 2. kl.)I Spirekoret synger, danser og klapper vi en masse børnesange og salmer.Vi leger de gode sangvaner ind, synger efter håndtegn, og børnenes motorik, gehør, puls- og rytmefornemmelse ud-vikles.Koret medvirker ved enkelte koncerter og pastagudstjenester

BØRNEKORET (3. - 5. kl.)Repertoiret er alsidigt med sange og sal-mer, som vi synger, danser og klapper. Vi arbejder med stemme og krop, og gennem leg og øvelser lærer vi lidt om noder og rytmer.Børnekoret medvirker ved koncerter og arrangementer i kirken og ved de 6 år-lige pastagudstjenester.

UNGDOMSKORET (6. kl. og opefter)I Ungdomskoret lægger vi vægt på at udvikle stemmen, så den fungerer godt og sundt. Vi synger flerstemmige sange og salmer – vi bruger noder, men det er ikke noget krav, at man kan noder, når man begynder i koret.Koret optræder ved forskellige arran-gementer i kirken og medvirker ved en række højmesser. Børnene får løn for at synge til disse gudstjenester.

For at blive optaget i Ungdomskoret skal man aflægge en stemmeprøve.

SPIREKORETøver tirsdage kl. 16:45 - 17:45

BØRNEKORETøver tirsdage kl. 15:00 - 16:30

UNGDOMSKORETøver onsdage kl. 16:00 - 17:30

KONTAKT:Korleder Susanne DyhrTlf. 26 19 17 [email protected]

Ungdomsmedarbejder Thomas OlsenTlf. 61 73 05 [email protected]

Fotokonkurrence i sommerferien for skolebørn i Glostrup Vind gavekort til Glostrup Shoppingcenter:

Glostrup Sogns kirkekor Er du glad for at synge? Vil du være med i Spire-Børne- eller Ungdomskoret?

Foto: Jørgen Degn Bjerrum

Alle, der bliver døbt i kirken, døbes ved en døbefont. ”Font” er latin og betyder ”kilde”. Fra kilder strømmer der vand ud i en evig strøm. I gamle dage levede de, der havde adgang til en kilde, bedre og længere, fordi man ved en kilde altid kunne få rent drikkevand. Det var samtidig også lidt af en gåde, hvorfra alt det rene vand kunne stamme, og hvad nu hvis kilden tør-rede ind?For at blive medlem af kirken skal man døbes. Langt de fleste bliver døbt som babyer – men hvert år bliver også et antal voksne døbt ved døbefontene i kirkerne.I dåben bliver den, der døbes, symbolsk druknet. Op af vandet stiger et nyt menneske – én der nu kan kalde sig for kristen. Det kan synes som en uskyldig handling, når dåb finder sted i Danmark. Men i adskillige lande i verden er der dødsstraf for at døbe og lade sig døbe. Så alvorligt ser man på dette lille ritual, hvor præsten hælder tre gange håndfulde vand over hovedet på den, der skal døbes og siger: ”Jeg døber dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn”.Der findes tusindvis af forskellige døbefonte. Det eneste, de har til fælles, er, at de kan indeholde noget vand og står i kirker.

Tag et sjovt billede af en døbefont og send det bedste ind. Skriv hvad du hedder, og hvor døbefonten står henne.Tag billedet oppefra, nedefra, tæt på, fra babyens synsvinkel. Gemmer der sig en edderkop nedenunder døbefonten? Står der noget på den? Har den en sjov detalje eller et symbol på sig? Er den slidt? Kan solen skinne i den?Indsend dit billede til: carl-erik@ denning.dk, senest den 8. august. Alle relevante forslag vil blive vist på sognets hjemmeside, og vinderne af konkurrencen vil blive offentliggjort i næste nummer af sognebladet.De tre bedste billeder vinder gavekort til Glo-strup Shoppingcenter. Kun børn, der går i sko-le i Glostrup Kommune, kan deltage i konkur-rencen.