Spajanje tužbenih zahteva

Embed Size (px)

Text of Spajanje tužbenih zahteva

 • PARNINA RADNJA TUIOCA KOJOM ON PREDLAE DA SUD VODI JEDAN PARNINI POSTUPAK O VEEM BROJU TUBENIH ZAHTEVA.Spajanje tubenih zahteva

 • Prema vremenu spajanja, postoje:1. Inicijalno spajanje tubenih zahteva koje vri tuilac u samoj tubi, ako su nispunjeni zakonski uslovi za spajanje.2. Naknadno spajanje tubenih zahteva ne zavisi samo od volje tuica-do njega moe da doe posle podnoenja tube, preinaenjem tube, i tada moe da zavisi od pristanka tuenog (stadijum parnice!). Mogue je i usled vanprocesnih dogaaja-promene stranke usled spajanja ili pripajanja pravnih lica.

 • Prema nainu spajanja, postoje:Kumulativno spajanje tubenih zahtevaEventualno spajanje tubenih zahtevaAlternativno spajanje tubenih zahtevaAlternativno ovlaenje tuenog tubenih zahteva

 • Kumulativno spajanje tubenih zahteva

  Oteeni koji po osnovu prouzrokovanja tete u saobraajnom udesu trai osudu:Na naknadu za pretrpljene bolove i strahNa naknadu za smanjenu optu ivotnu i radnu sposobnostNa naknadu za izgubljenu zaraduNa naknadu za trokove leenjaNa naknadu trokova za opravku vozilaOvde tubeni zahtevi proistiu iz istog dogaaja(isti ili identian injenini i pravni osnov)-pravo kumulativno spajanje tubenih zahteva.

 • Vie tubenih zahteva koji proistiu iz razliitih dogaaja-nepravo kumulativno spajanje tubenih zahteva(iz raznih injeninih i pravnih ili samo injeninih ili samo pravnih osnova):1.Tubeni zahtev za plaanje kupovne cene iz ugovora o prodaji br.12. Tubeni zahtev za plaanje kupovne cene iz ugovora o prodaji br. 2Ovde tuilac spaja ntubene zahteve zato to oekuje da e za dokazivanje biti upotrebljena ista dokazna sredstva ili da injenino stanje nee biti sporno.

 • Ako je predloio tuilac osudu na jedan novani iznos koji predtavlja zbir iznosa po vie pojedinanih tubenih zahteva, potrebno je da ti iznosi budu u tubi specifikovani.Prethodni primer za pravo kumulativno spajanje tubenih zahteva gde tuilac specifikuje iznos naknade tete po svakom pojedinanom zahtevu:Na naknadu za pretrpljene bolove i strah 100.000, 00, din.Na naknadu za smanjenu optu ivotnu i radnu sposobnost 150. 000, 00 din.Na naknadu za izgubljenu zaradu 60. 000, 00 din.Na naknadu za trokove leenja 35. 000, 00 din.Na naknadu trokova za opravku vozila 70. 000, 00 din., ukupno:415.000, 00 din.

 • Ureeno ZPP-om.Tuilac predlae da svi spojeni zahtevi budu usvojeni.Pretpostavke za pravo kumulativno spajanje tubenih zahteva:Da je za sve predviena ista vrsta postupka (ako nije ispunjena, sud treba da razdvoji postupak i o pojedinim zahtevima raspravlja odvojeno)Da je sud stvarno nadlean za bar jedan od spoejnih zahteva (za ostale dolazi do atrakcije nadlenosti).Vrednost predmeta spora se odreuje prema zbiru vrednosti svih zahteva.

 • Pretpostavke za nepravo kumulativno spajanje tubenih zahteva:Da je za sve predviena ista vrsta postupka (ako nije ispunjena, sud treba da razdvoji postupak i o pojedinim zahtevima raspravlja odvojeno)Da je sud stvarno nadlean za sve spojene zahteveDovoljno je da je mesno nadlean za jedan od njih (za ostale dolazi do atrakcije mesne nadlenosti).Vee sudi o svim zahtevima i kada je za neke propisano da sudi sudija pojedinac.

 • Sud moe o svim spojenim zahtevima da raspravlja zajedniki ili odvojeno (delimina presuda).

 • 2. Eventuano spajanje tubenih zahteva

  Zakupodavac tui zakupca i trai:1. tubeni zahtev (glavni)-povraaj stvari2. tubeni zahtev (eventualni, pomoni)-naknada tete zbog propasti stvari

 • Tuilac spaja 2 tubena zahteva i trai da sud usvoji drugi (eventualni, pomoni) za sluaj da se prvi (glavni) pokae kao neosnovan.Na ovaj nain moe tuilac da spoji i vie zahteva. Regulisan ZPP-om.

 • Pretpostavke za doputenost:Redosled zahteva mora da bude odreen u tubiDa izmeu zahteva postoji izvesna veza (da se zasnivaju na istom dogaaju ili na nizu dogaaja koji ine celinu)Da je isti sud i stvarno i mesno nadlean za svaki zahtevDa je za sve zahteve propisana ista vrsta postupka

 • Ovaj nain spajanja je celishodan kada tuilac smatra da bi sud mogao da utvrdi drugaije injenino stanje od onoga na kome je tuba prvenstveno zasnovana, a iz tog drugaijeg injeninog stanja proistie drugaija pravna posledica.Po pravilu e sud usvojiti samo jedan od eventualno spojenih zahteva, jer se obino meusobno iskljuuju.

 • ZPP ne sadri pravila o postupku u kome su zahtevi spojeni eventualno.Smatra se da ako glavni zahtev bude usvojen sud u pismeni sastav presude unosi reenje kojim konstatuje da parnica povodom eventualnog zahteva prestaje da tee pravnosnanou presude.Ako se glavni zahtev pokae kao neosnovan, sud istom presudom odluuje i o eventualnom.Delimina presuda nije doputena.

 • Tuilac ima pravni interes da pobija presudu kojom je glavni zahtev odbijen, a pomoni usvojen!(Isto kao to eventualni suparniar moe da pobija presudu kojom je odbijen tubeni zahtev prema prvotuenom, jer da nije odbijen ne bi on bio tuen).Povodom albe protiv presude kojom je usvojen glavni zahtev, vii sud ne treba da raspravlja o eventualnom (prema nekim shvatanjima, treba i o eventualnom ako je sazreo za odluku).

 • U sluaju da je zbog nedostatka koji se odnosi na odluku o jednom od zahteva (istaknutog albom) potreban dalji postupak pred prvostepenim sudom, napadnutu presudu treba ukinuti u celini.Istovremenim odluivanjem o oba zahteva se izbegava opasnost da razlozi presude o jednom zahtevu protivree razlozima presude o drugom zahtevu!Izraeno je i shvatanje (po analogiji sa eventualnim suparniarstvom) da sud odluuje o eventualnom zahtevu tek poto je pravnosnano odbio glavni zahtev kao neosnovan.

 • 3. Alternativno spajanje

  Znai da su 2 ili vie zahteva spojeni tubom kojom se predlae da sud usvoji sve zahteve tako to e osuditi tuenog na sve zahteve, a tueni ima pravo izbora inidbe koju e ispuniti.

 • Ovakvo spajanje je mogue samo pod uslovima koji su odreeni u materijalnom pravu:lan 403. ZOO- Ako neka obaveza ima dva ili vie predmeta, ali je dunik duan dati samo jedan da be se oslobodio obaveze, pravo izbora, ako nije to drugo ugovoreno pripada duniku, i obaveza prestaje kada on bude predao predmet koji je izabraolan 405 ZOO- Dunik ima pravo izbora sve dok u postupku prinudnog izvrenja jedna od dugovanih stvari ne bude potpuno ili delimino predata poveriocu po njegovorm izboru.

 • Nije predviena ova vrsta spajanja ZPP-om.Procesni sulovi se odnose na stvarnu nadlenost suda, vrstu postupka i postojanje veze izmeu zahteva.Ako su ispunjene pretpostavke za usvajanje tubeniog zahteva, sud osuuje tuenog na sve alternativno postavljene zahteve, a tueni je duan da ispuni jednu , po svom izboru.

 • Ako pravo izbora alternativne obaveze pripada tuiocu, on mora da izbor uini najkasnije u tubi, pa tada tuba ima samo jedan zahtev koji odgovara nainu ispunjenja obaveze izabranom od strane tuioca.

 • 4. Alternativno ovlaenje tuenog

  Nije spajanje tubenih zahteva!Ako tuilac koji predlae osudu na nenovanu inidbu, npr. na predaju stvari, u tubi ili kasnije, sve do zakljuenja glavne rasprave izjavi da e se smatrati namirenim , ako mu tueni umesto ispunjenja te inidbe, isplati odreeni novani iznos.To je materijalnopravna izjava volje tuioca koja proizvodi dejstvo od stavljanja do znanja tuenom-facultas alternativa solutionis!

 • Tueni je ovlaen da plati novani iznos-to nije tubeni zahtev (ve predaja stvari) pa se o njemu ne moe raspravljati!U izreku presude kojom usvaja tubeni zahtev sud treba da unese da se tueni moe da oslobodi svoje obaveze na predaju stvari ako tuiocu isplati oznaeni novani iznos.Ako paricioni rok protekne bezuspeno, tuilac ima pravo da predloi prinudno izvrenje nenovane inidbe.Dok nije poeo da prima tu inidbu u izvrnom postupku, tueni moe da plati iznos oznaen u presudi i tako se oslobodi obaveze na ispunjenje nenovane inidbe.

  **********************