SPECIFICUL CONCEPTUALIZ¤â€RII MI¨©C¤â€RII £N LIMBILE ENGLEZ¤â€ Cuvinte-cheie: conceptualizare, evenimente

 • View
  2

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of SPECIFICUL CONCEPTUALIZ¤â€RII MI¨©C¤â€RII £N...

 • UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

  Cu titlu de manuscris C.Z.U.: [801.82 + 81'42](=135.1=111)

  OLESEA BODEAN-VOZIAN

  SPECIFICUL CONCEPTUALIZĂRII MIȘCĂRII ÎN LIMBILE

  ENGLEZĂ ȘI ROMÂNĂ:

  PARALELE TIPOLOGICE ȘI DISCURSIVE

  (în baza textului narativ)

  621.06 – teoria textului; analiza discursului; stilistică

  (limba engleză)

  Teză de doctor în filologie

  Conducător ştiinţific: Cincilei Cornelia Conf. univ., dr. în filol.

  (10.02.04)

  Autor: Bodean-Vozian Olesea

  CHIŞINĂU, 2019

 • 2

  © BODEAN-VOZIAN OLESEA, 2019

 • 3

  CUPRINS

  ADNOTARE (în română, engleză şi rusă)………………………………………………......... 5

  LISTA ABREVIERILOR …………………………………………………………………... 8

  INTRODUCERE ……………………………………………………………………….…… 9

  1. NOI ABORDĂRI TIPOLOGICE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRII DE

  PARADIGMĂ ÎN LINGVISTICĂ…………………………………………………….

  18

  1.1. Evoluția cercetărilor prin schimbări de paradigmă...…...………………………… 18

  1.2. Noțiunea de conceptualizare a lumii la baza paradigmei cognitive …………….... 20

  1.3. Conceptualizarea și imaginea lingvistică a lumii...……………………………….. 32

  1.4. Tipologia cognitivă și problema universaliilor…………………………………… 35

  1.5. Conceptul de mișcare…………………………………………………………….. 39

  1.6 Concluzii la capitolul 1.…………………………………………………………... 43

  2. PARALELE TIPOLOGICE CONCEPTUALE ALE EVENIMENTELOR DE

  MIȘCARE ÎN LIMBILE ENGLEZĂ ȘI ROMÂNĂ…….............................................

  44

  2.1. Metodologia și materialul de cercetare…………………………………………… 44

  2.2. Conceptualizarea mișcării și evenimentul de mișcare …………….……………... 45

  2.2.1 Evenimentul de mișcare…………………………………………………. 45

  2.2.2 Structura evenimentului de mișcare……………………………………... 48

  2.3. Diferențe tipologice în baza tiparelor de lexicalizare a mișcării (conform teoriei

  lui Talmy).................................................................................................................

  57

  2.3.1 Verbele de mișcare………………………………………………………. 57

  2.3.2. Verbele de mișcare cu componenta Traseu și Modalitate.......................... 59

  2.4. Contribuții la tipologia talmiană de lexicalizare a mișcării ..……………………... 65

  2.5. Statutul tipologic al limbii române în comparație cu limba engleză din

  perspectiva conceptualizării mișcării……………………………………………...

  67

  2.5.1 Mijloacele lingvistice de redare a Modalității desfășurării acțiunii în

  limbile engleză și română………………………………..........................

  71

  2.5.2 Mijloacele lingvistice de exprimare a Traseului în limbile engleză și

  română........................................................................................................

  87

  2.6. Concluzii la capitolul 2….………………………………………………………... 103

  3. DIFERENȚE TIPOLOGICE ENGLEZE-ROMÂNE LA TRADUCEREA

  TEXTULUI NARATIV ( STUDIU DE CAZ).................................................................

  104

  3.1. Corpusul și metodologia studiului de caz………………………………………… 104

 • 4

  3.2 Traducerea ca proces de codificare și recodificare a evenimentelor de mișcare… 109

  3.3 Traseele complexe, boundary-crossing și telicitatea în calitate de criterii tipologice relevante……………………………………………………………….

  119

  3.4 Strategii de traducere a evenimentelor de mișcare din engleză în română……….. 125

  3.5 Specificul traducerii evenimentelor de mișcare fictivă din engleză în română........ 135

  3.6 Concluzii la capitolul 3………………………………………………………….... 150

  CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI……..…………………………………. 151

  BIBLIOGRAFIE……..……………………………………………………………………… 156

  ANEXE ……..………………………………………………………………………………... 182

  Anexa 1. Glosar terminologic…………………………………………………………………. 182

  Anexa 2. Verbe ce exprimă modalitatea și cauza desfășurării acțiunii în LOTR …………….. 185

  Anexa 3. Verbe de mișcare utilizate în LOTR (engleză)………………………........................ 187

  Anexa 4. Verbe de mișcare utilizate în LOTR (română)………………………........................ 190

  Anexa 5. Verbe ce exprimă mișcarea realizată de părțile corpului…………………………… 191

  Anexa 6. Verbe de mișcare onomatopeice (limba engleză)………………………………….... 193

  Anexa 7. Verbe de mișcare onomatopeice (limba română)….………………………………... 194

  Anexa 8. Verbele de mișcare din DEX………………………………………………………... 196

  DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII ……..………………………... 209

  CV-ul AUTORULUI……..………………………………………………………………....... 210

 • 5

  ADNOTARE Olesea Bodean-Vozian

  Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ). Teză de doctor în științe filologice. Chișinău, 2019.

  Structura tezei. Prezenta cercetare cuprinde adnotări în limbile română, engleză, rusă; lista abrevierilor;

  introducere; trei capitole; concluzii generale și recomandări; bibliografie din 338 de titluri; 10 figuri, 3 diagrame, 7 tabele, 8 anexe. Textul de bază cuprinde 155 de pagini. Rezultatele obținute au fost publicate în 18 lucrări științifice.

  Cuvinte-cheie: conceptualizare, evenimente de mișcare, verbe de mișcare, tabloul lumii, text narativ, tipologie, traducere.

  Domeniul de studiu: Cercetarea se plasează la confluența unor domenii de cercetare precum semantica lexicală, sintaxa semantică, stilistica textului, analiza discursului, lingvistica cognitivă și traductologia.

  Scopul cercetării: Prezenta lucrare își propune să stabilească specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română din perspectivă cognitivă și tipologică, precum și implicațiile discursive ale acestor distincții tipologice în cadrul comunicării interculturale.

  Obiectivele cercetării sunt: - elaborarea, în baza studiilor actuale, a unui instrumentar terminologic coerent și comprehensiv de cercetare a realizării conceptului de mișcare în limbă; - studierea comparată a structurii semantice a verbelor de mișcare din engleză și română ca reflectare a evenimentului de mișcare; - studierea implicațiilor de ordin sintactic a diferențelor de lexicalizare a mișcării în cele două limbi; - verificarea gradului de corespundere a limbii române, ca limba romanică, cu tipul de lexicalizare descris de L. Talmy în cadrul opoziției tipologice limbi verbale versus limbi satelitare; - studierea impactului diferențelor tipologice între cele două limbi asupra comunicării interculturale în baza traducerii textelor narative;

  Noutatea și originalitatea științifică: relevanţa ştiinţifică reiese din faptul că noțiunea de mișcare se examinează dintr-o perspectivă complexă, cognitiv-tipologică, ca mecanism de conceptualizare a acesteia la nivel de limbile engleză și română, dar și din perspectiva impactului distincțiilor tipologice ce apar în cadrul comunicării interculturale având la bază textul narativ (originalul și traducerea acestuia).

  Problema științifică importantă soluționată: cercetarea noastră a contribuit la elucidarea fenomenului variabilității în limbă din perspectiva conceptualizării mișcării în limbi tipologic distincte, a explicat caracterul dificultăților care apar în cadrul comunicării interculturale cauzate de distincțiile tipologice de conceptualizare a mișcării în limbile respective. Aplicând conceptul de „eveniment de mișcare”, au fost cercetate mecanismele compe