SPIS TREŚCI - 2wl.wum.edu.pl ? Web viewKapandji I.; "The physiology of the joints. Volume three- the

Embed Size (px)

Text of SPIS TREŚCI - 2wl.wum.edu.pl ? Web viewKapandji I.; "The physiology of the joints. Volume three-...

SPIS TRECI

ODDZIA FIZJOTERAPII

II WYDZIAU LEKARSKIEGO

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

DLA STUDENTW FIZJOTERAPIIIII ROK studiw pierwszego stopnia

r. ak. 2016/2017

1ODDZIA FIZJOTERAPII

4WADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

6PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzdu ruchu w NEUROCHIRURGII6

2. FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH NARZDW WEWNTRZNYCH W KARDIOLOGII.13

173. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzdu ruchu w NEUROLOGII

4. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzdu ruchu w ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII24

315. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzdu ruchu REUMATOLOGII

376. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzdu ruchu w ORTOPEDII DZIECI

7.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narzdw wewntrznych w PEDIATRII40

448. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narzdw wewntrznych w ONKOLOGII DZIECICEJ

9. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narzdw wewntrznych w PSYCHIATRII46

10. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narzdw wewntrznych w PSYCHIATRII DZIECICEJ49

11.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narzdw wewntrznych w GINEKOLOGII I POONICTWIE.. ..54

12.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narzdw wewntrznych w CHIRURGII57

6213.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narzdw wewntrznych w Pulmonologii

14.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narzdw wewntrznych w LARYNGOLOGII67

15.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narzdw wewntrznych w ONKOLOGII72

7816.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narzdw wewntrznych w DERMATOLOGII

17.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narzdw wewntrznych w CHIRURGII DZIECI.82

18.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narzdw wewntrznych w GERIATRII86

19.Fizjoterapia kliniczna w chorobach narzdw wewntrznych w MEDYCYNIE PALIATYWNEJ... ... ...91

20.PSYCHIATRIA INTERDYSCYPLINARNA95

21.TERAPIA MANUALNA98

22.ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE106

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE110

23.DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA110

24.FILOZOFIA Z ELEMENTAMI FILOZOFII MEDYCYNY112

25.MEDYCYNA KATASTROF I ZAGROE CYWILIZACYJNYCH113

26.METODOLOGIA BADA NAUKOWYCH118

PRAKTYKI122

27.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w ortopedii122

28.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w kardiologii126

29.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w chorobach wewntrznych i geriatrii...129

30.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w pediatrii135

31.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w neurologii140

32. Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej W PSYCHIATRII 145

WADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Mirosaw Wielgo.

Sekretariat Rektora: tel. 5720-101, 5720-151

Prorektor ds. Studenckich i Ksztacenia

Prof. dr hab. Barbara GRNICKA

Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych

Prof. dr hab. Andrzej DEPTAA

Sekretariat Prorektorw: tel. 5720-109

Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii

Dr hab. Jadwiga TURO

Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji

Dr hab. Wojciech BRAKSATOR

Sekretariat Prorektorw: tel. 5720-106

WADZE II WYDZIAU LEKARSKIEGO

DZIEKAN

Prof dr hab. n. med. MAREK KUCH

Prodziekan ds. I-III r. Dr hab. med. Magdalena Malejczyk

Prodziekan ds. IV-VI r. Prof. dr hab. med. Artur Mamcarz

Sekretariat Dziekanatu: tel. 57-20-214, fax 5720-228

Prodziekan ds. Oddziau Nauczania w Jzyku Angielskim

Prof. dr hab. n. med. BOENA WERNER

Sekretariat Dziekanatu: tel. 57-20-502

Prodziekan ds. Oddziau Fizjoterapii

Dr hab. med. Dariusz Biaoszewski

Sekretariat Dziekanatu: tel. 57-20-604, fax 57-20-555

Dziekanat Oddziau Fizjoterapii II Wydziau Lekarskiego

Sekretariat pokj 604

tel.: (0-22) 57 20 604; faks: (0-22) 57 20 555

Kierownik Dziekanatu

mgr Ewa Janiakfizjoterapia@wum.edu.pl

Tok studiw

pokj 613

tel.: (0-22) 57 20 512; 57-20-514, 57-20-682

faks: (0-22) 57 20 555

Studia pierwszego stopnia lata I - III

mgr Dorota Koncewicz dorota.koncewicz@wum.edu.pl

Studia drugiego stopnia , lata I II

mgr Elbieta Miodowskaelzbieta.miodowska@wum.edu.pl

Studia niestacjonarne (d. zaoczne) drugiego stopnia , lata I II

mgr Karol Zabocki karol.zablocki@wum.edu.pl

Przewodniczcy Rady Pedagogicznej III roku - opiekun roku

dr n. med. Maciej Janiszewski tel.326-58-24

DZIA SPRAW BYTOWYCH STUDENTW

Centrum Dydaktyczne WUM

Osoba zajmujca si sprawami studentw Oddziau Fizjoterapii

Pani Barbara Klos tel. 572 08 12

barbara.klos@wum.edu.pl

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzdu ruchu w NEUROCHIRURGII

1. Metryczka

Nazwa Wydziau:

II Wydzia Lekarski

Program ksztacenia

Fizjoterapia

studia pierwszego stopnia, stacjonarne

Rok akademicki:

2016/2017

Nazwa moduu/przedmiotu:

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzdu ruchu w NEUROCHIRURGII

Kod przedmiotu

29178

Jednostka/i prowadzca/e ksztacenie:

Klinika Neurochirurgii

II Wydziau Lekarskiego z Oddziaem Nauczania w Jzyku Angielskim oraz Oddziaem Fizjoterapii

Kierownik jednostki/jednostek:

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Koszewski

Rok studiw

III

Semestr studiw

V (zimowy)

Typ moduu/przedmiotu

Przedmiot kierunkowy

Osoby prowadzce

1. dr Szczepek Ewa

2. mgr Pawe Ruszczuk /doktorant/

3. lek. Marta Zbala /doktorant/

4. lek. Micha Guski /doktorant/

5. lek. Tomasz Sierzputowski /doktorant/

6. lek. ukasz Wjcik /doktorant/

7. lek. Jakub Stpie /doktorant/

Erasmus TAK/NIE

TAK

Osoba odpowiedzialna za sylabus

dr Szczepek Ewa

Liczba punktw ECTS:

3

2. Cele ksztacenia

W rozkadzie wicze i wykadw przewiduje si zapoznanie studentw z etiologi, mechanizmami patofizjologicznymi, sposobami leczenia zachowawczego i operacyjnego u chorych neurochirurgicznych. Przedstawienie studentom technik fizjoterapeutycznych wykorzystywanych z pacjentem neurochirurgicznym, ze szczeglnym uwzgldnieniem okresu przedoperacyjnego, wczesnego i pnego okresu po zabiegach neurochirurgicznych. Przedmiot ma posuy uksztatowaniu wiedzy w zakresie etiologii, diagnostyki, leczenia oraz rokowania u pacjentw neurochirurgicznych. Treci przekazywane w trakcie realizacji przedmiotu powinny przygotowa studenta III roku studiw licencjackich do prawidowego analizowania potrzeb leczenia fizjoterapeutycznego w poszczeglnych etapach powrotu do zdrowia pacjentw neurochirurgicznych.

3. Wymagania wstpne

1. Podstawowa znajomo wiadomoci w zakresie anatomii, fizjologii czowieka, propedeutyki, rehabilitacji /kinezyterapii, fizykoterapii/.

2. Zasady w zakresie patofizjologii i leczenia chorb OUN

4. Przedmiotowe efekty ksztacenia

Lista efektw ksztacenia

Tre przedmiotowego efektu ksztacenia

Odniesienie do efektu kierunkowego (numer)

Symbol tworzony przez osob wypeniajc sylabus (kategoria: W-wiedza, U-umiejtnoci, K-kompetencje oraz numer efektu)

Efekty ksztacenia okrelaj co student powinien wiedzie, rozumie i by zdolny wykona po zakoczeniu zaj. Efekty ksztacenia wynikaj z celw danego przedmiotu. Osigniecie kadego z efektw powinno by zweryfikowane, aby student uzyska zaliczenie.

Numer kierunkowego efektu ksztacenia zawarty w Rozporzdzeniu Ministra Nauki bd Uchway Senatu WUM waciwego kierunku studiw.

W1

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postpowania terapeutycznego w przypadku najczstszych chorb orodkowego ukadu nerwowego w zakresie:

a) obrzku mzgu i jego nastpstw, ze szczeglnym uwzgldnieniem stanw nagych,

b) innych postaci ciasnoty wewntrzczaszkowej z ich nastpstwami.

F.W13

W2

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postpowania terapeutycznego w przypadku najczstszych chorb orodkowego ukadu nerwowego w zakresie urazw czaszkowo-mzgowych

F.W13

W3

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postpowania terapeutycznego w przypadku najczstszych chorb orodkowego ukadu nerwowego w zakresie guzw nowotworowych centralnego systemu nerwowego

F.W13

W4

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postpowania terapeutycznego w przypadku najczstszych chorb orodkowego ukadu nerwowego w zakresie wad naczyniowych centralnego systemu nerwowego

F.W13

W5

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postpowania terapeutycznego w przypadku najczstszych chorb orodkowego ukadu nerwowego w zakresie zaburze krenia pynu mzgowo rdzeniowego /wodogowie/

F.W13

W6

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postpowania terapeutycznego w przypadku najczstszych chorb orodkowego ukadu nerwowego w zakresie chorb krgosupa i rdzenia krgowego

F.W13

W7

zna zasady wysuwania podejrzenia oraz rozpoznawania mierci mzgu

F.W15

U1

rozpoznaje objawy narastajcego cinienia rdczaszkowego

F.U22

U2

stosuje si do zasad aseptyki i antyseptyki

F.U3

U3

monitoruje okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry yciowe

F.U12

U4

ocenia stan chorego nieprz