SPIS TRECI

  • View
    71

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Odnawialne Źródła Energii - pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe  do poszerzenia oferty edukacyjnej  o technologie OZE. SPIS TREŚCI. 1. Początek termowizji 2. Termowizja 3. Przykładowe zastosowanie termografii 4. Termowizja - metodyka badań 5. Przedmiot opracowania - PowerPoint PPT Presentation

Text of SPIS TRECI

Odnawialne rda Energii - pilotaowy projektprzygotowujcy wielkopolskieszkoy zawodowedo poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE

Odnawialne rda Energii - pilotaowy projektprzygotowujcy wielkopolskieszkoy zawodowedo poszerzenia oferty edukacyjnejo technologie OZE

SPIS TRECI1. Pocztek termowizji2. Termowizja3. Przykadowe zastosowanie termografii4. Termowizja - metodyka bada5. Przedmiot opracowania5.1. Cel i zakres opracowania6. Charakterystyka budynku (waciwoci zastosowanych materiaw, przewidywane warunki klimatyczne w pomieszczeniuWaciwoci termoizolacyjne przegrody - wartoci wsp. U i R Wyniki oblicze dla czynnika temperaturowego f(Rsi)Szczegowe wyniki rozkadu temperatury i cinienia pary wodnej w przegrodzie dla wybranych miesicy7. Podsumowanie wynikw8. Dokumentacja termograficzna 1. POCZTKI TERMOWIZJI Ojcem termowizji jest angielski uczony William Herschel. Bada on w roku 1800 jaka ilo energii przenosz poszczeglne kolory wiata. Przez przypadek odkry, e najwicej ciepa odczuwa si tam, gdzie wiato ju nie dociera. Uzna, e musi istnie niewidoczne podczerwone wiato, co nazwa promieniowaniem niewidzialnym. Pierwsze zastosowanie termowizji miao miejsce podczas I Wojny wiatowej, co pozwolio na wykrycie samolotw wroga ju z odlegoci 1,5 km. Jednak z uwagi na due koszty kamer termowizyjnych przez nastpne lata termowizja bya produktem niszowym. Natomiast w 90 latach XX wieku, koszt ten znacznie si zmniejszy, zaczto j wykorzystywa rwnie w medycynie, przemyle i budownictwie.2. TERMOWIZJA!Kady z budynkw emituje ciepo, ktre bezpowrotnie ulatuje w atmosfer. Energi t mona zobaczy urzdzeniami rejestrujcymi promieniowanie podczerwone - kamerami termowizyjnymi. Jednak ciepo to nie musi i nie powinno by na zawsze tracone. Powodem, e tak si dzieje, s rnego rodzaju wady i niedoskonaoci konstrukcji i instalacji budynkw. Najlepszym i najmniej kopotliwe jest badanie kamer termowizyjn. Jest to badanie bezdotykowe, cakowicie ekologiczne, precyzyjne i atwo dajce si zweryfikowa, poparte raportem i licznymi zdjciami z opisem i interpretacj.

Badania termowizyjne stosuje si nie tylko w budownictwie, ale rwnie w energetyce, medycynie, weterynarii, w grnictwie.

3. PRZYKADOWE ZASTOSOWANIE TERMOGRAFII

wykrywanie wad technologicznych cian, stropw, dachw w budynkach, bdw w ociepleniu, mostw cieplnych, zawilgoce, filtracji powietrza,lokalizacja rur z ciep wod oraz wyciekw i nieszczelnoci, a take instalacji ogrzewania podogowego,lokalizacja zego stanu izolacji cieplnej kotw, rurocigw, izolowanych kanaw,lokalizacja przebiegu sieci ciepowniczej,wykrywanie zego stanu przewodw doprowadzajcych gazy,wykrywanie uszkodze wymurwki piecw, kominw elbetowych,lokalizacja ognisk poarw lenych,analiza kanaw spalin,kontrola procesu spawanialokalizacja niewidocznych elementw konstrukcyjnych,okrelanie umiejscowienia i rodzaju zawilgoce itp.

4. TERMOWIZJA - METODYKA BADAW celu okrelenia stanu ochrony cieplnej budynku przeprowadzono badania termowizyjne, przedstawiajce wizualizacj rnic temperatury na badanych powierzchniach przegrd zewntrznych. Badania termowizyjne przeprowadzono w miesicu stycze luty 2013r.Badania rozkadu temperatur przeprowadzono metod termograficzn za pomoc urzdzenia termowizyjnego typu FLIR i7, skadajcego si z kamery termowizyjnej oraz monitora.

Kamera termowizyjna typu Flir i7Dane znamionowe:Zakres pomiarowy temp. -20 do +250 C Podziaka pomiaru temperatury 0.10 C Czstotliwo powtarzania obrazw 9 Hz Optyka 29 x 29 Celem bada termowizyjnych byo przeprowadzenie od zewntrz wizualizacji termalnej powierzchni cian zewntrznych budynku i identyfikacja ewentualnych miejsc o osabionej izolacyjnoci cieplnej. Tak przyjtemu celowi pracy podporzdkowano zakres obejmujcy: rozpoznanie rozkadu pl temperatur na powierzchni otynkowanych cian zewntrznych za pomoc kamery termowizyjnej, ocen stanu ochrony cieplnej ww. cian zewntrznych, analiz stanu istniejcego, wnioski.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest budynek szkolny zlokalizowany w Zotowie przy ul. 8 Marca 5.5.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIAWidok oglny przedmiotowego budynku.

6. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKUciany zewntrzneciany kondygnacji nadziemnych wykonano z drobnowymiarowych elementw o gruboci 71,5 cm. Wykonana z warstw jednorodnych:- cega ceramiczna pena, styropian, tynk. Zostaa wykonana ocena parametrw cieplno wilgotnociowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN EN ISO 13788 w programie Infatec. Poniej przedstawiamy wyniki analizy cieplno wilgotnociowej przegrd budowlanych dla ciany budynku CKZiU ( typ przegrody przegroda zoona z warstw jednorodnych.

Dane meteorologiczne w czasie wykonywania pomiarw.

Przewidywane warunki klimatyczne w pomieszczeniu w czasie wykonywania pomiarw. Budowa przegrody i waciwoci zastosowanych materiaw.

Waciwoci termoizolacyjne przegrody wartoci wsp. U i R Wspczynnik przenikania ciepa przegrody: U = 0,184 [W/m2 K ] Cakowity opr cieplny przegrody: R = 5,423 [m2 K/W ]Wyniki oblicze dla czynnika temperaturowego f (Rsi)Obliczenie minimalnego czynnika temperaturowego na powierzchni wewntrznej wykonuje si w celu zapobieenia szkodliwym zjawiskom zwizanym z krytyczn wilgotnoci powierzchni, np. rozwojowi pleni. Kondensacja powierzchniowa moe powodowa zniszczenie materiaw budowlanych wraliwych na wilgo i niezabezpieczonych. Zjawisko to mona akceptowa, jeeli dotyczy krtkiego czasu i niewielkiego obszaru, np. na oknach i kafelkach w azienkach, gdy powierzchnia nie absorbuje wilgoci i gdy podjto odpowiednie kroki w celu zapobieenia jej kontaktu z innymi wraliwymi materiaami. Efektywna warto czynnika temperaturowego na powierzchni wewntrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartoci wspczynnika przenikania ciepa elementu oraz oporu przejmowania ciepa na powierzchni wewntrznej wynosi: f (Rsi) = 0,935Warto f (Rsi) obliczona dla przypadku:Cz przegrody usytuowana w dolnej strefie pomieszczenia (np. naroe przy pododze, okolice podokiennika itp.):Rsi = 0,350 [m2 K/W ]

Wartoci minimalnego wspczynnika temperatury f(Rsi, min) w poszczeglnych miesicach

miesic krytyczny (grudzie) - Porwnanie wartoci czynnika obliczeniowego f(Rsi) dla miesica krytycznego z wspczynnikiem f(Rsi) przegrody.Warto czynnika temperaturowego f(Rsi,min) dla krytycznego miesica wynosi:f(Rsi, max) = 0,925Poniewa warunek f(Rsi) > f(Rsi,max) jest speniony, zatem analizowana przegroda zostaa zaprojektowana prawidowo pod ktem uniknicia rozwoju pleni.Szczegowe wyniki rozkadu temperatury i cinienia pary wodnej w przegrodzie dla wybranych miesicy

Wyniki dla miesica: stycze.

Wykres rozkadu cinienia pary wodnej w przegrodziedla miesica: stycze.

Wyniki dla miesica: luty.Wykres rozkadu cinienia pary wodnej w przegrodziedla miesica: luty.

Wyniki dla miesica: grudzie. Wykres rozkadu cinienia pary wodnej w przegrodzie dla miesica: grudzie.7. Podsumowanie wynikw: ciana budynku CKZiUOcena przegrody pod ktem uniknicia rozwoju pleniEfektywna warto czynnika temperaturowego na powierzchni wewntrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartoci wspczynnika przenikania ciepa elementu oraz oporu przejmowania ciepa na powierzchni wewntrznej wynosi:f(Rsi) = 0,935 Miesic krytyczny: grudzie.Warto czynnika temperaturowego f(Rsi,min) dla krytycznego miesica wynosi:f(Rsi, max) = 0,925Poniewa warunek f(Rsi) > f(Rsi,max) jest speniony, zatem analizowana przegroda zostaa zaprojektowana prawidowo pod ktem uniknicia rozwoju pleni.

PRZEGRODA ZAPROJEKTOWANA PRAWIDOWOOcena przegrody pod ktem wystpowania kondensacji midzywarstwowej.Przegroda jest wolna od wewntrznej kondensacji.

PRZEGRODA ZAPROJEKTOWANA PRAWIDOWO

Ocena przegrody pod ktem wystpowania punktu rosyTemperatura na wewntrznej powierzchni przegrody jest wysza od temperatury punktu rosy powikszonego o 1C dla kadego miesica.Przegroda zostaa zaprojektowana zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (poz. 690, zacznik 2, punkt 2.2) dotyczcych punktu rosy.

PRZEGRODA ZAPROJEKTOWANA PRAWIDOWONa podstawie przeprowadzonych bada oraz po analizie termogramw mona stwierdzi, e okna maj bardzo duy wpyw strat ciepa w budynku. Straty te spowodowane przez okna mog znacznie przekracza wielko strat spowodowanych np.: niedostateczn izolacyjnoci cian. Na wielko tych strat w istotnym stopniu maj wpyw: konstrukcja okna, jako materiaw ich wykonania, i przede wszystkim joko ich zamontowania. Rwnie duym miejscem strat ciepa s drzwi. Poniewa, s przegrod o mniejszej gruboci ni ciana zewntrzna a to z kolei utrudnia ich skuteczne zaizolowanie. Istotne jest aby zwrci uwag na stan uszczelek oraz poprawno osadzenia i na waciwoci termiczne metalowej ramy, na ktrej drzwi s osadzone.

8. DOKUMENTACJA TERMOGRAFICZNAWyniki bada przedstawiono na zaczonych termogramach barwnych (ilociowych) Dla uatwienia identyfikacji obrazy termowizyjne zestawione s z fotografi miejsca wykonania jak na rys. nr 1.Termogramy barwne przedstawiaj rozkady ilociowe temperatur w postaci barwnych izoterm, z ktrych kada przedstawia pewien przedzia temperatury. Na termogramach podano wartoci temperatury w kilku wybranych punktach, zaznaczonych na odpowiednich termogramach.