Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Cuza-Voda” Iasi Anexa

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Spitalul Clinic de Obstetric i Ginecologie Cuza-Vod Iai Anexa 1 L. 176/2010 Nr.83/30.05.2017

  DECLARAIE DE AVERE

  Subsemnata COESCU GICA, avnd funcia de DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, la

  Spitalul Clinic de Obstetric i Ginecologie Cuza Vod Iai, CNP XXXX, domiciliul n Iai, XXXXX, jud. Iai, cunoscnd prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul n declaraii,declar pe propria rspundere c mpreun cu familia *1) dein urmtoarele : ___________ *1) Prin familie se nelege soul/soia i copiii aflai n ntreinerea acestora. I. BUNURI IMOBILE 1. Terenuri Not: se vor declara inclusiv cele aflate n alte ri. Adresa sau zona

  Categoria*) Anul dobndirii

  Suprafaa

  Cotaparte

  Modul de dobndire

  Titularul *2)

  NU ________ *) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dac se afl n circuitul civil. 2. Cldiri Not: se vor declara inclusiv cele aflate n alte ri. Adresa sau zona

  Categoria*) Anul dobndirii

  Suprafaa

  Cotaparte

  Modul de dobndire

  Titularul *2)

  Iasi, XXX Apartament 1985 42 mp 100% cumparare Cosescu Gica

  ___________ *) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan; (4) spaii comerciale/de producie.

  2) La "titular", se menioneaz, n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soul/sotia, copilul), iar n cazul bunurilor n coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.

 • II. BUNURI MOBILE 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculrii, potrivit legii

  Natura Marca Nr. buci

  Anul de fabricaie

  Modul de dobndire

  Autoturism XXX 1 2002 cumparare 2. Bunuri sub forma de metale preioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colecii de art i numismatic, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naional sau universal, a cror valoare insumat depete 5.000 Euro Not: se vor meniona toate bunurile aflate n proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul Romniei la momentul declarrii.

  Descriere sumar

  Anul dobndirii

  Valoarea estimat

  NU III. BUNURI MOBILE, A CROR VALOARE DEPETE 3.000 EUR FIECARE, I BUNURI IMOBILE NSTRINATE N ULTIMELE 12 LUNI Natura bunului

  nstrinat

  Data instrinrii

  Persoana ctre care s-a

  nstrinat

  Forma nstrinrii

  Valoarea

  NU IV. ACTIVE FINANCIARE 1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investiii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro Not: se vor declara inclusiv cele aflate n bnci sau instituii financiare din strintate. Instituia care administreaz i

  adresa acesteia Tipul *) Valuta Deschis

  n anul

  Sold/valoare la zi

  NU _____________ *) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

 • 2. Plasamente, investiii directe i mprumuturi acordate, dac valoarea de pia nsumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro Not: se vor declara inclusiv investiiile i participrile n strintate. Emitent titlu / societatea n care persoana este acionar sau asociat/ beneficiar de mprumut

  Tipul*) Numr de titluri/ cota de participare

  Valoarea total la zi

  NU ___________ *) Categoriile indicate sunt: (1) Hrtii de valoare deinute (titluri de stat, certificate, obligaiuni); (2) Aciuni sau pri sociale n societi comerciale; (3) mprumuturi acordate n nume personal. 3. Alte active productoare de venituri nete, care insumate depesc echivalentul a 5.000 Euro pe an: Not: se vor declara inclusiv cele aflate n strintate. NU V. DATORII Debite, ipoteci, garanii emise n beneficiul unui ter, bunuri achiziionate n sistem leasing i alte asemenea bunuri, dac valoarea insumata a tuturor acestora depete 5.000 Euro. Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate n strintate.

  Creditor Contractat n anul Scadent la Valoare

  XXX 2008 2018 28.000 EUR VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenionate fa de valoarea de pia, din partea unor persoane, organizaii, societi comerciale, regii autonome, companii/societi naionale sau instituii publice romneti sau strine, inclusiv burse, credite, garanii, decontri de cheltuieli, altele dect cele ale angajatorului, a cror valoare individual depete 500 Euro*) _________ *) Se excepteaz de la declarare cadourile i trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al II-lea. CINE A REALIZAT

  VENITUL SURSA VENITULUI: NUME,

  ADRESA SURSA VENITULUI: NUME,

  ADRESA VENIT ANUAL

  NCASAT

  1.1. Titular 1.2. So/ soie 1.3. Copii

 • VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor si de familie, realizate n ultimul an fiscal ncheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare) Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintate.

  CINE A REALIZAT VENITUL

  SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA

  SERVICIUL PRESTAT/ OBIECTUL

  GENERATOR DE VENIT

  VENIT ANUAL NCASAT

  1. Venituri din salarii 1.1. Titular Coescu Gica Spitalul Clinic de Obstetric i

  Ginecologie Cuza Vod Iai Director Financiar Contabil 70245 RON

  1.2. So/ soie 1.3. Copii 1. Venituri din activiti independente 1.1. Titular 1.2. So/ soie 1. Venituri din cedarea folosinei bunurilor 1.1. Titular 1.2. So/ soie 1. Venituri din pensii 1.1. Titular 1.2. So/ soie 1. Venituri din activiti agricole 1.1. Titular 1.2. So/ soie 1. Venituri din premii i din jocuri de noroc 1.1. Titular 1.2. So/ soie 1.3. Copii

 • CINE A REALIZAT

  VENITUL SURSA VENITULUI: NUME,

  ADRESA SERVICIUL PRESTAT/ OBIECTUL

  GENERATOR DE VENIT VENIT ANUAL

  NCASAT

  1. Venituri din alte surse 1.1. Titular 1.2. So/ soie 1.3. Copii

  Prezenta declaraie constituie act public i rspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menionate. Data completrii: Semntura, 30.05.2017 Ec. Coescu Gica

 • Spitalul Clinic de Obstetric i Ginecologie Cuza-Vod Iai Anexa 2 L. 176/2010 Nr.82/30.05.2017

  DECLARAIE DE INTERESE

  Subsemnata COESCU GICA, avnd funcia de DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, la Spitalul Clinic de Obstetric i Ginecologie Cuza Vod Iai, CNP XXXXX, domiciliul n Iai, XXXXXX, jud. Iai, cunoscnd prevederile art. 92 din Codul penal privind falsul n declaraii, declar pe propria rspundere: 1. Asociat sau acionar la societi comerciale; companii/societi naionale, instituii de credit, grupuri de interes economic, precum i membru n asociaii, fundaii sau alte organizaii neguvernamentale:

  UNITATEA DENUMIRE I ADRESA

  CALITATEA DEINUT

  Nr. de pri sociale sau de

  aciuni

  Valoare total a prilor sociale i/ sau a aciunilor

  1.1.NU 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. Calitatea de membru n organele de conducere, administrare i control ale societilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societilor naionale, instituiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaiilor sau fundaiilor ori ale altor organizaii neguvernamentale:

  UNITATEA DENUMIREA I ADRESA

  CALITATEA DEINUT

  Valoarea beneficiilor

  2.1.NU 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. Calitatea de membru n cadrul asociaiilor profesionale i/sau sindicale 3.1.NU 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. Calitatea de membru n organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite, deinute n cadrul partidelor politice, funcia detinut i denumirea partidului politic 4.1.NU 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

 • 5. Contracte, inclusiv cele de asisten juridic, consultan i civile, obinute sau aflate n derulare n timpul exercitrii funciilor, mandatelor sau demnitilor publice finanate de la bugetul de stat, local sau din fonduri externe ori ncheiate cu societi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acionar majoritar/minoritar:

  Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ denumirea i adresa

  Instituia contractant: denumirea i

  adresa

  Procedura prin care a

  fost ncredinat contractul

  Tipul contractului

  A B C

  Titular NU.

  Rude de gradul I *1 ) ale titularului NU. . .

  Societi comerciale/ Persoan fizic autorizat/ Asociaii familiale/ Cabinete individuale, cabinete asociate, societi civile profesionale sau societi civile profesionale cu rspundere limitat care desfoar profesia de avocat/ Organizaii neguvernamentale/ Fundaii/ Asociaii *2)

  *1) Prin rude de gradul I se nelege prini pe linie ascendent i copii pe linie descendent. *2 ) Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deinut, titularul, soul/ soia i rudele de gradul I obin contracte, aa cum sunt definite la pct. 5. Semnificaia coloanelor din tabelul de mai sus este urmtoarea: A - Data ncheierii contractului B - Durata contractului C - Valoarea total a contractului Prezenta declaraie constituie act public i rspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menionate. Data completrii:

Recommended

View more >