SPLN 41-7_1981.pdf

Embed Size (px)

Text of SPLN 41-7_1981.pdf

 • STAI\ItrIAFIFqRUSAHAAil UilUlt L|STR|K NEGARA

  SPLN 41-7:1981Lampiran Surat Keputusan Dreksi PLN

  No. Oa9/DlFV81 tanggal 15 Mei 1981

  lr*n-dr{*weo,dr-- ., **rs+*134qs-ra4;*

  i trH$i .'ii + T&f,t'aA${i - -"'-,.iffi1"*,#,Ji.":.,', m,.F.

  (AcsR)

  HANTARAN ALOMINIUMBERPENGUAT BAJA

  D E P A h T g M E N P E R T A i F B " A N G A N D A N E N E R G I\

  PENU$*I{AruI Uil/IUM T-iTRIK NEGARA.,A.JAN TBIS0JOYO BLdK'TI U135.'K EBAYO RA N BA R U -JA KAR TA

  i

  iI

  IIII

  J L

 • S P L N t t l - 7 : 1 9 8 1

  FIANTARAN ALUMINIUIVI BERPENCUATAN BAJA

  ( ACSR )

  D i s u s u n o l e h :

  KELONIPOK PEIIIBAKUAN BII)ANG l)ISTI{ IBLJSIdengan Surat Keputusan I ) i r .eks i peru-sahaan Umum Lis t r ik Negara:- N o . : L 4 2 / D I R / 7 9 , t a n g g a l 1 8 D e s e m b e r

  1 9 7 9 ;No. : 073 /D IR/80 , tangga l 4 0k tober1 9 8 0 ;

  - No . : 099 /D IR/80 , tangga l 26 Nopember1 9 8 0 .

  2 . K E L O I v I P O K K E R J A K A B E L L I S T R I Kdengan Surat Keputusan Djreks i pusatPenye l id i kan l r l asa lah Ke l i s t r i kan No . :035 /LMK/80 tangga l S Desember 19g0 .

  D iban tu o leh :

  3. LIMA ANGGOTA A}ILI KABEL LISI-RIKdengan Surat Keputusan Dj.reksi pusatPenye l id i kan Masa lah Ke l i s t r j . kan No . : .022 / LMK/80 , tangga l 6 Agus tus 1980 .

  D i t e r b i t k a n o l e h :

  DEPARTEI\IEN PERTATIBANGAN & ENERG I

  Perusahaan Umum Listr ik Negar:a

  Jt . Trunoj oyo lr4l/ tS5 -Kebayoran Baru

  JAKARTA

  JAKARTA, 1 98 ].

  1 .

 • F fil RF tfs"T,.qS;'i,'i i,j

  1 2 APR i3$9

 • SPLN 4 I -7 : t98 l

  SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK PEMBAKUAN BIDANG DISTRIBUSI

  Berda: -rrkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listr ik Negara:

  No . : I42 /D IR/79 , tangga l 1B Desember IgTgN o . : 0 7 3 / D I R I B 0 , t a n g g a l 4 O k t o b e r 1 9 g 0No. : 099 /DIR/80 , tangga l 26 Nopember 1gg0

  1. Kepala Bagian pembakuan,(ex -o f f i c io )

  2 . I r . Moe l j ad i Oe t j i

  3 . I r . Soenar jo Sas t rosewo jo

  4. (Ditetapkan kernudian)

  5. I r . Komar i6. Ir . Sambodho Sunani7. I r . Ontowir jo Suwarno M.ScB. I r . Nabr i s Ka t ib9. I r . Nur t jah ja Manuaba

  10 . I r . Ad iwardo jo11 . f r . S iswan to12. I r . S larnet Widodo13. Ir. Sumarto Sudirman14. Ir. Masgunarto Budimanl-5 . I r . R. Pasar ibu

  Fusat Penyel id ikan Masalah Kel is t r ikanKetua merangkapAnggota TetapSebagai Ketua Harian rnerangkapAnggota TetapSebagai Sekretaris merangkapAnggota TetapSebagai Wakil Sekretaris merangkapAnggota TetapSebagai Anggota TetapSebagai Anggota TetapSebagai Anggota TetapSebagai Anggota TetapSebagai Anggota TetapSebagai Anggota TetapSebagai Anggota TetapSebagai Anggota TetapSebagai Anggota TetapSebagai Anggota TetapSebagai Anggota Tetap

  Ketua nerangkapAnggotaSekretaris. merangkapAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAngg ot aAnggot aAnggot aAnggot a

  SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA KABEL LISTRIKSurat Keputusan Direksi Pusat Penyelidikan Masalah Kelistr ikan

  No. : 0SS / LMK/ BAT a n g g a l : 3 D e s e n b e r 1 g B 0

  1 . I r . M o e l j a d i 0 e t j i

  2 . Ir . Masgunarto Budiman

  3. I r . Sambodho S .4 . I r . S iswan to5 . I r . Soemar to S .6 . I r . O n t o w i r j o S .7 . I r . Soeharso8 . I r . Ad iwardo jo9 . . I r . Nur t j ah j a M.

  LIMA ANGGOTA AHLI KABEL LISTRIKSurat Keputusan Direktur Pusat Penyelidikan Masalah Kelistr ikan

  N o . : 0 2 2 / L M K / 8 0T a n g g a l : 6 A g u s t u s j . 9 g 0

  1 . I r . I nd rad j i t Kar tow i jono2 . I r . D jon i Se tyad i3 . I r . K i r t i pen iwa t i4 . Sdr . Karyana5. Ir. Kurnaen Tirtakusuma

 • S P L N 4 I - 7 : 1 9 8 1

  PASAL SATU

  PASAL DUA

  PASAL TIGA

  PASAL EMPAT

  i,'ASAL LI]'{A

  PASA], ENAM

  i:'ASAL IIIJIIH

  LAt"fPIMI{

  :r,AlfPIRAt{

  TASEL I A

  TABEL I B

  ]]A]3Bt II

  TABEL IIIA

  I]ABEL III.B

  TABEL IV

  TASEL V

  TABEL VI

  DAFTAR ISI

  - . I lMI lM . . , r . o . o .

  KElur'lTUAl.I I STILAII

  KODE PENGENAL

  KONSTRUKSI

  BAHAN

  UI(IIRAI{ DAN KONSTRI'KSI DARI HANTARA!{ ALI,]MINIUMBERPENGUATA}I BA,JA (ACSR)

  PENGT'JIAN

  o

  AI,INfINII]M

  halarnan

  B

  1 1

  1

  2

  3

  3

  7

  A

  B

  CATATAN MBNGENAI PERHITIJNGA}I DARI SIFAT-SIFATIIAMAMI{ .

  '

  EI.ASTISITAS MODI]LUS DA}.i KOEFISIEN MUAI PAI{JAI{GI]NTT'K KONSTRI]KSI STANDAR DARI HANTARAN AIUMTNIUMBERPENGUATAI{ BA"IA (ACSR) .

  UKURAJ{ DAI{ SIFAT MEKANIS DARI KAWAT ALUMINIIJMKEMS I'NTI}K HANTARAI\I ALTI,IINII]M BERPENGUATAI{ BAIA

  -- UKIJRAI{ DAN SIFAT MEKANIS DARI KA,WAT BAJA KERAST]NIUK PENGUAT BA"IA DARI }IANTARAI'I A],TJMINIUM BERPENGUATAT{ B^LIA O

  - PERBANDINGAN PILINAN (pp) DARI HAI{TARAI{ ATI]MINIItM BERPENSUATAT{ BA"IA (ACSR) .

  STAI{DAR I'TUl]T] BA}IAN KAWAT AIIMINIW IGRAS OSTA}TDAR MUI]T' BA}IAN KAWAT BAJA KERASUKllRAl{ DAN KONSTRUKSI DARI HAI.IIARAI\IBERPENGUATAI{ BA"IA (ACSR) .

  PENGUJIAN IIAMARAI{ AIUI'fiNIIIM BE"RPENGUATAI{ BAJA(ACSR) .

  KONSTAI.ITA PILIN .

  - vi i

 • S P L N 4 I - 7 : 1 9 8 1

  J S Lt l

  JgFtpo'rt

  Pasal Satu - Umum

  J-' Spesifikasi .-ini neliputi hantaran ah:minium berpenguatan baja (ACSR),untuk saluran udara tegangan rendah, tegangan menengah, maupun tegangantinggi, di-regangkan pada isolator-isol-ator diantara tiang-tiang yangkhusus untuk naksud ini.

  Hantaran 'ini terbuat dari kar,iat-kawat aluminium keras yang dipilin berpenguatan int l baja, t idak berisolasi.

  IIANTARA},I ATIIMINITM BERPENGUATAI'I B^L}A

  (ACSR)

  inti kayat baja lapI-san hantaran aluminiun

  laplsan hairtaran alurn{niut

  lnt i kawat ba ja

  laplsan

  arahl iU.tan kar,rat baJaplllnan Z

  lapisan luar hantaran aLuminiumarah pllinan Z

  i; t

  I

 • S P L N 4 I - 7 : 1 9 8 I

  ' ) ,

  Pasal Dua Ketentuan Isti lah

  A-rah Pilinan

  Yang dj-naksud dengan arah pilinan ke

  kawat sama dengan arah bagian tengah

  tegakkan.

  Yang dirnaksud dengan ar ah pil-i nan ke

  ijanra dengan arah bagian tengah huruf

  kanan ialah apabila arah kawat-

  huruf Z j:.ka hantaran tersebut di

  kirj. ialah apabila arah kawat-kawat

  S Srka hantaran ter.=, . . r ' . ; . ) . ' i i ' - 'Fal ikan.

  Xrah pllinan kLrl S

  ,arah piltairn Kanan z

  3. Langkah. Pilinan

  Langkah pilinan (1p) ialah panjang poros dari satu lil itan penuh spiral

  yang dibentuk oleh masing-roasing kawat dalam suatu penghantar di-pilin.

  4" Perbandingan Pilinan

  Perbandingan pilinan (pp) adalah hasil bagi antara langkah pilinan dari

  kawat-kawat yang membentuk suatu lapisan dengan diameter luar (d1) han

  taran yarrg terbentuk oleh lapisan tersebut,

  2

 • SPLN 4 I -7 :1981

  Pasal Tiga Kode pengenal

  5" Iluruf kode Konponen

  ACSR Hantaran udara dari aluminium keras yang dipilin bulat,

  berpenguatan int i baja, t idak berisolasi.

  Contoh: ACSR 95l tS 26 / Z, t5- 7 lL ,67

  Menyatakan suatu hantaran aluminir.rm keras yang dipilin bul-at, berluas penampang nouinal 95 wn2 yang terdiri dari pilinan 26 helaikawat aluminium yang m:sing-masing berdiameter noninal ZrLS ffirberpenguatan inti baja berluas penampang nominal 15 rrm^ yang terdiri dari pilinan 7 helai kawat baj a yang masing-nasing berdiarneter noninal Lr6l f f i .

  Pasal Enpat Konstruksi

  6" Kawat Aluminir-ul

  6.1 Diameter kawat aluminium

  Kawat-kawat aluminium yang dipilin untuk uembentuk hantaran harusterdiri dari kawat-kawat yang berdianeter sama dan besarnya tidak bolehmenyimpang dari harga yang dicantunkan dalam Tabel rA.

  6.2 Sambungan pada kawat aluminir:m

  Pada penghantar alurninium berpenguatan baja, tidak tergantung pada jumlahnya kawat aluminium, sambungrn-sambungan pada masing-masing kahrataluminium dii-zinkann disamping yang dibuat pada batang dasar atau kawatsebelum penarikan akhir dengan syarat jarak antara dua sanbungan darisanbungan-sambungan tersebut pada penghantar dipilin tidak kurang darlL5 rrr.

  Sarnbungan-sambungan j.ni hanrs dibuat dengan penyambungan 1as tunbuk di-ngin atau panas (cold pressure atau resistance butt welding).Sanbr:ngan-sambungan itu tidak diharuskan memenuhi persyaratan mekanisuntuk kawat aluminium tanpa sambungan.

  Apabila penyambungan dilakukan dengan cara penyanbungan 1as tunbuk pa-nas (resistance butt welding) , maka kedua sisi sambungan sepanj ang ti-dak kurang dari 200 nn pada setiap sisi harus dipijarkan.

  3

 • S P L N 4 I - 7 : 1 9 8 1

  TABEL IA - I,]KI]RAN DAI{ SIFAT MEKANIS DARI KAWATAII'}fINIIN,I KEMS UNTUK ITANTARANALI]MINITM BERPENGUATAN BAJA

  1 2 3 4

  Ukuran kawatKuat tarik puncak

  Diameter

  dLnominal

  Tolerars i Sebelum

  pemilinanrninirnum

  Sesudahpemi linanmilimum

  DM ke/rrr.2 kg/w2

  lr251 , 5 0L , 7 52 rOO2 r252 , 5 02 r 7 53 , 0 0

  0 , 0 2 50 , 0 2 50 , 0 2 5o ,0250 , 0 2 50 ,0250 , 0 2 90 , 0 3 0

  2 0 1 419 ,7L 9 r zL8 , g1 8 , 41 8 r 01 7 , 6 'L 7 , 2

  19,41 8 , 718,2L 7 , gL 7 , 51 7 , 1L 6 1 71 6 , 3

  1 2 3 4

  Ukuran kawat Harga tengah -

  Kuat tarj-k puncak

  Diamet er

  d1nomi.nal F,"'"'lruo"r,,'luenilinanlminimum Sesudahpemilinanminimtm

  ITTM IIIn kg/mz kglm.z

  3 , 2 53 , 5 03 1 7 54 ,004 , 2 54 , 5 04 , 7 55 ,00

  0 , 0 3 30 , 0 3 50 , 0 3 80 , 0 4 00 , 0 4 30 , 0 4 50 , 0 4 80 , 0 5 0

  1 6 , 97 6 , 71 6 , 51 6 , 31 6 , 3L 6 1 2L6 ,216 ,2

  1 6 , 01 5 , 9]-.5,71 5 , 51 5 , 5L5 ,415,4L5 ,4

  Catatan: 1. Un