Spółk na celowniku - POLMAN SA

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POLMAN - nasza spka na celowniku analitykw

Transcript

 • POLMAN S.A.

  Raport przygotowa Dzia Emisji i Analiz INVESTcon GROUP S.A. www.investcongroup.pl INVESTcon GROUP SA

  ANALIZA TECHNICZNA

  Rok 2011 nie by dla spo ki udany. Od lokalnego szczytu na poziomie 0,36 z z 12 listopada 2010 r., kurs znalaz si w trendzie spadkowym,

  osigajc 12 wrzes nia 2011 roku, roczne minimum na poziomie 0,14 z. Nowy roku przynio s jednak znaczc popraw. 2 styczna 2012 roku,

  kurs zamkn si na poziomie 0,20 z, tym samym przebijajc lini oporu w okolicach 0,19 z. Wczes niej, na koniec 2011 roku wygenerowany

  zosta sygna kupna przez przebicie 100-u sesyjnej s redniej kroczcej przez s redni 50-cio sesyjn od dou. Obecnie kurs znajduje si na po-

  nad po rocznych maksimach. Najbliz szy opo r wyznacza linia w okolicach 0,26 z, jej przebicie moz e byc pretekstem do ataku na 0,32 z (cena

  emisyjna) i nowe szczyty. Najbliz sze wsparcie znajduje si na poziomie 0,19 z, przy kto rym powinien pojawic si znaczcy popyt. Jego prze-

  bicie skutkowac moz e powrotem kursu spo ki do kanau spadkowego, a w dalszej perspektywie nowymi lokalnymi minimami.

  Dlaczego PLM? 1. Przebicie lini trendu spadkowego

  2. Buy-back akcji

  3. Zakup akcji przez Czonka Zarzdu

  Istotne wydarzenia

  Buy-back akcji

  Zgodnie z podjt w 2011 r. uchwa Spo ka zawara umow w zakresie nabywania akcji wasnych.

  1. Wartos c akcji nabytych przez Spo k od Domu Maklerskiego nie moz e przekraczac 500 tys. z

  2. Nabywanie akcji moz e trwac do 31 grudnia 2013 r.

  3. Ilos c akcji objtych wykupem to 1.730.000 sztuk (ok. 5% wszystkich akcji Spo ki)

  4. Cena maksymalna 0,60 z za akcj

  Nabycie akcji przez

  Czonka Zarzdu

  Wiceprezes Zarzdu poinformowa o nabyciu 150.000 akcji Spo ki po 0,17 z za akcj w ramach transakcji sesyjnych

  (raport biez cy 17/2011)

  Pozna, 10.02.2012 r. SPKA NA CELOWNIKU Nr 2/2012

  INFORMACJE ZE SPKI

  2008 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec2009 Mar Apr May Jul Sep Nov Dec2010 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2011 Feb Mar Apr May Jun Aug Sep Oct Nov Dec 2012 Feb

  50

  100

  150

  200

  250

  x10000

  0.05

  0.06

  0.07

  0.08

  0.09

  0.10

  0.11

  0.12

  0.13

  0.14

  0.15

  0.16

  0.17

  0.18

  0.19

  0.20

  0.21

  0.22

  0.23

  0.24

  0.25

  0.26

  0.27

  0.28

  0.29

  0.30

  0.31

  0.32

  0.33

  0.34

  0.35

  0.36

  0.37

  0.38

  0.39

  CENA EMISYJNA 0,32 zl

  HISTORYCZNE MIN 0,07 zl

  POLMAN (0.23000, 0.23000, 0.23000, 0.23000, +0.01000)

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80Relative Strength Index (66.6926)

  Cena zamknicia Kapitalizacja (mln z) Liczba akcji Data debiutu P/E P/BV

  0,23 z 7,99 34 730 250 10.01.2008 r. 23,63 1,06

 • Powyz sze opracowanie nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepiso w Rozporzdzenia Ministra Finanso w z dnia 19 paz dziernika 2005 r. w sprawie informacji stanowicych rekomendacje dotyczce instrumento w finansowych, ich emitento w lub wystawco w ( Dz.U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715), a wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki s jedynie wyrazem subiektywnej oceny autoro w.

  Autorzy nie ponosz jakiejkolwiek odpowiedzialnos ci za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji.

  Z ro dem danych s: GPW, NBP, prasa finansowa, internetowe portale finansowo - ekonomiczne (newconnect.pl, stooq.com, gpwinfostrefa.pl, stockwatch.pl).

  Ceny akcji s cenami zamknicia z dnia 09.02.2012 roku.

  Interpretacja wykresu technicznego jest subiektywn ocen analityka.

  Wykres przygotowano za pomoc programu Metastock version 11.00.

  Dane zawarte w opracowaniu zostay zaczerpnite ze z ro de uznanych przez autoro w za wiarygodne, jednak nie mog oni zagwarantowac ich kompletnos ci i dokadnos ci.

  Wyjas nienie uz ytych termino w i skro to w:

  P/E - wskaz nik cena do zysku netto za ostatnie 4 kwartay (IVQ 2010IIIQ 2011)

  P/BV - cena do wartos ci ksigowej uwzgldniajca wartos c ksigow na 30.09.2011 r.

  EBIT - zysk z dziaalnos ci operacyjnej

  ROE - zwrot na kapitale wasnym. Liczony jako zysk netto dzielony przez s redni stan kapitao w wasnych

  ROS- wskaz nik rentownos ci sprzedaz y. Liczony jako zysk netto dzielony przez przychody ze sprzedaz y

  WZA - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy