of 16 /16
19 12 SPORTCLUB BRUMMEN Nieuws Colofon Redactie: Dick Weggelaar [email protected] Fotografie: Luuk te Kampe Dick Weggelaar Gerrit Kempes Bijdragen: Dick Weggelaar Bert Garssen Truus Broekhof Correctie: Gerrit Kempes Vormgeving: Real Concepts Media Solutions magazine 4e jaargang nr. 3 | januari 2014

Sportclub Brummen Magazine

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SPB Nieuwsmagazine 4e jaargang nr. 3

Text of Sportclub Brummen Magazine

 • 19 12

  SPORTCLUBBRUMMENNieuws

  Colofon

  Redactie:

  Dick [email protected]

  Fotografie:Luuk te KampeDick WeggelaarGerrit Kempes

  Bijdragen:

  Dick WeggelaarBert GarssenTruus Broekhof

  Correctie:

  Gerrit Kempes

  Vormgeving:

  Real Concepts Media Solutions

  magazine4e jaargan

  g nr

  . 3 |

  janu

  ari 2

  014

 • Terugblik en weer vooruitzien

  Tonny Koekkoek: Its all about media

  Sportclub Brummenleden plukken appels

  Geslaagde jeugdvoetbaldag Sportclub Brummen

  Bestuur Sportclub Brummen weer voltallig

  Nieuwe bus voor Basiskeuken Brummen

  Sportclub Brummen E3 kampioen

  Sportclub Brummen F5 najaarskampioen

  Jeugd Sportclub Brummen verkoopt oliebollen

  Jeroen van der Tol nieuwe hoofdtrainerSportclub Brummen

  Marinus van Tent Beking erelid op Nieuwjaarsreceptie

  Harrie Hasselbachtrofee voor Joop Schijff

  Pag. 2

  Pag. 3

  Pag. 5

  Pag. 6

  Pag. 8

  Pag. 9

  Pag. 11

  Pag. 11

  Pag. 12

  Pag. 12

  Pag. 13

  Pag. 14

  In deze uitgave:

  Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Dat het u qua gezondheid en ook op zakelijk gebied goed mag gaan. Voor onze vereniging hopen we op een sportief en organisatorisch goed 2014. Het jaar 2013 ligt achter ons en ook in die periode ken-de onze vereniging ups en downs. Sportclub Brummen-voorzitter Bert Garssen gaat daar in deze nieuwsbrief op in. Verder laten we enkele ondernemers aan het woord en maken we melding van bij-zondere gebeurtenissen bin-nen de club. Dit keer een ander soort nieuwsbrief als u van ons ge-wend bent. En met een pro-fessionele uitstraling. Nu het bestuur besloten heeft om het uitgeven van de nieuwsbrief

  voort te zetten, was Tonny Koekkoek (Sponsorzaken) van mening dat deze er dan ook goed uit moet zien. Real Concepts Media Solutions (zie het artikel in deze brief) kan alle faciliteiten verlenen om een mooie nieuwsbrief op te zetten. Tonny is met zijn medewerkers aan de slag gegaan en het resultaat is te bewonderen in deze uitga-ve. We zijn er zeer blij mee en een compliment voor de mensen van Real Concepts Media Solutions is dan ook zeker op zn plaats.

  Veel leesplezier met deze uitgave! Met vriendelijke groet,Dick Weggelaar

  Hallo sponsors en andere lezers van dit magazine

 • Het jaar 2013 zit er op en ook in dit kalenderjaar is er weer veel gebeurd binnen onze vereniging. Zonder volledig te willen zijn, komt bij mij spontaan het volgende naar boven:

  Terugblik en weer vooruitzien

  - een aantal kampioenschappen van jeugdelftallen (wat een toekomst zit daar).- een degradatie van het 1e elftal naar de 4e klasse.- prachtige renovatie van ons clubhuis (hulde aan die vrijwilligers en sponsors).- een mooie avond met en voor sponsors, waar de basis is gelegd voor een Businessclub (in 2014 concreet te maken).- een trainer die aankondigde ons te gaan verlaten (op gepaste wijze zullen we zeker hartelijk afscheid van hem nemen).- het bestuur dat weer volledig op sterkte is gebracht.- een jeugdbeleidsplan is gereed en zal worden gevolgd.- een eerste orinterend gesprek met de gemeente over mogelijke privatisering.- een gezamenlijke actie met de overige voetbalclubs uit de gemeente over het thema respect.

  Dit alles, en nog veel meer, werd mogelijk gemaakt dankzij de inzet van opnieuw veel enthousiaste vrijwilligers en de vele trouwe sponsors. Daardoor konden het afgelopen jaar weer heel veel jongens, mannen, meisjes en vrouwen met veel plezier hun sport beoefe-nen, of op andere wijze het clublid zijn bele-ven. Vooruitzien betekent een nieuw jaar in. Een jaar waarover ik de wens uitspreek dat het vooral een periode met sportieve hoog-tepunten zal worden. Dit betekent voor mij in de eerste plaats dat er met plezier, sportief en met respect wordt gespeeld en dat er wellicht ook kampioenschappen gevierd kunnen wor-den. Dat er voldoende vrijwilligers zijn om onze club goed te laten functioneren. Daarover hebben we als bestuur echter wel de nodige

  zorgen. De kans is groot dat we moeten over-gaan tot het verplicht stellen van werkzaam-heden voor de club voor een beperkt aantal uren per jaar. Verder zullen we ons als be-stuur zeker een mening moeten vormen over privatisering en onder welke voorwaarden dan.Ja, als er iemand is die een betrouwbare penningmeester kent, geef de naam door aan het bestuur (Gerrit Kempes heeft aan-gegeven het penningmeesterschap voor 1 jaar te willen verzorgen). En dan zal een Businessclub voor onze vereniging in de eerste helft van dit jaar haar beslag moeten krijgen. Maar eerst, na al deze bespiegelin-gen, wens ik u allen een geweldig 2014.

  Bert Garssen (voorzitter)

 • Real Concepts: Its all about mediaBrummenaar Tonny Koekkoek (55) is directeur van Real Con-cepts Media Solutions, een firma die is gevestigd in het bedrijfsverzamelgebouw op het Industrieterrein Rhiende-ren-Noord. De ondernemer wil niets weten van een successto-ry, maar feit is wel dat hij na heel veel tegenslag zich toch uit de problemen heeft gewerkt en weer vol vertrouwen naar de toekomst kan kijken.

  Eerste opdracht van Sony Nederland

  Tonny Koekkoek heeft jaren geleden een (dag)opleiding gevolgd aan de media-acade-mie in Hilversum. Tijdens die studie kreeg de Brummenaar een baan aangeboden bij TFC (Technisch Film Centrum) in Heteren. Een prima kans en ik kon zelfs het bedrijf (1 april 1999) overnemen. Met zes

  medewerkers maakten we pro-grammas voor radio en tv en ook veel commercials. Kan me nog herinneren dat we onze eerste grote opdracht kregen van Sony Nederland. Jaren ging het goed en we hadden veel werk. Toen het econo-misch minder ging, ondervon-den wij daar ook de gevolgen van. Daarbij speelde nog eens een vervelende zaak met een grote opdrachtgever. Uiteinde-lijk werden we in de malaise meegetrokken.

  Narrowcasting slaat supergoed aan

  Tonny ging niet bij de pakken neer zitten en er kwam een nieuwe kans voorbij. De alge-meen directeur van Real Con-cepts Group nam contact met mij op. Hij kende mij uit vroegere contacten en vroeg of ik gen-teresseerd was in het opstarten

  van een video- en multimedia-bedrijf, de derde tak (de andere twee zijn RC Print Procurement en RC Design) van zijn organi-satie. Ik kon terug in dezelfde branche en zag dat helemaal zitten. Op dit moment werken we met zes personen in de Brummense vestiging en het bedrijf staat er goed voor. Er is veel werk. We hebben bijvoor-beeld Toshiba Medical Systems en Connexxion als vaste klant. Ook hebben we al vele films, animaties, interactieve dvds en websites gemaakt. Ons bedrijf heeft enige tijd geleden een ei-gen narrowcastingsysteem op de markt gebracht en dat slaat supergoed aan. Tonny legt uit wat het narrowcastingsysteem inhoudt: Op diverse beeld-schermen in wachtkamers, showrooms, ontvangsthallen en clubhuizen is het mogelijk om een reclameboodschap te vertonen. Deze beelden kunnen afgewisseld worden

  met nieuwsmededelingen of sfeerimpressies van bepaalde (club)evenementen. Het is ook mogelijk om advertentieruimte aan te bieden waarmee een bedrijf zichzelf in de schijnwer-pers kan zetten. Narrowcasting is toe te passen bij vrijwel elke organisatie of vereniging en is helemaal te integreren op een website. Real Concepts kan dit realiseren en begeleiden, van concept tot creatie. Ons bedrijf levert de benodigde hardware en we produceren de benodig-de films om het systeem een professionele uitstraling mee te geven. Eigenlijk doen we alles wat met media te maken heeft, vandaar onze slogan its all about media, laat de Brum-mense ondernemer weten.

  Kantoor Real Concepts

 • Sportclub Brummen beschikt over eigen TV-kanaal

  Sportclub Brummen beschikt ook over een eigen TV-ka-naal. En en ander is gere-aliseerd door het bedrijf van Tonny Koekkoek. Hij vertelt: De voetbalclub wil de pre-sentatie naar buiten verbe-teren en haar imago opfris-sen. Om dit enige inhoud te geven zijn we gestart met Sportclub Brummen-TV. In

  het clubhuis zijn twee grote schermen aanwezig, waarop informatie over de vereniging te lezen is. Daarnaast biedt het systeem de mogelijkheid om sponsors onder de aan-dacht van de kantinebezoe-kers te brengen. De spon-sorcommissie heeft bepaald dat bedrijven die Sportclub Brummen op enigerlei wijze steunen, gedurende een pe-riode gratis hun logo en an-der nieuws op het TV-kanaal mogen plaatsen. Narrowcas-ting is voor een bedrijf een

  geweldig medium om zich te presenteren aan een breed publiek. Tonny Koekkoek en zijn team willen graag alle gewenste informatie ver-strekken. Voor vragen of het maken van een afspraak kun-nen genteresseerden bel-len met Real Concepts Me-dia Solutions (0575-560308) of met Tonny Koekkoek. Ook een bezoek aan de web-site (www.realconcepts.nl) levert veel informatie op.

  Tonny Koekkoek heeft, voorafgaande aan zijn werkzaamheden in en met de media, ook nog een heel muzikaal leven achter zich liggen. Hij was twintig jaar actief als slagwerker en heeft deel uitgemaakt van diverse Twentse en Internationale topformaties. In het onlangs verschenen boek Blik op Bijzondere Brummenaren van Dick Weggelaar is daar alles over te lezen.

  Hier uw advertentie?

  Neem contact op met onze sponsor commissie

  [email protected]

 • Leden plukken appels

  In de maand oktober hebben diverse mensen van Sportclub Brummen appels en peren ge-plukt in de boomgaard van boer Ooijman te Wilp. Deze activiteit is drie jaar geleden begonnen om geld binnen te plukken voor het 100-jarig jubileum van de voetbalclub. Truus Broekhof had de leiding van het plukge-beuren terwijl echtgenoot Jos aan de hand van het beschik- bare personeel een werk- rooster in elkaar had gezet. De groep appelplukkers heeft laten weten dat het verdiende geld moest worden besteed voor aanschaf van materiaal voor de club. De frituurapparatuur in de kantine op de sportaccom-

  modatie De Hazenberg was toe aan vervanging, dus een goede besteding was snel ge-vonden. De kleine 2500,00 die bij elkaar was geplukt werd dus daarvoor uitgegeven.

  Graag geziene gasten in de boomgaard

  De Sportclub Brummenplukkers zijn graag geziene gasten in de boomgaard van boer Ooijman in Wilp. Truus Broekhof vertelt: Dat appels plukken is sinds en-kele jaren een vast onderdeel op de activiteitenagenda. Vo-rige keren werd het verdiende geld gebruikt voor het vullen

  van de jubileumkas. Ditmaal konden andere mensen binnen de club blij worden gemaakt. In die twee weken plukken hebben we slechts eenmaal te maken gehad met een fikse regenbui. Het rooster was ingedeeld naar de wensen van de plukkers. Het werkte prima, er was geen en-kele afzegging en iedereen was op tijd. Een deel van de pluk-kers was al eerder actief ge-weest in de boomgaard in Wilp. Zij kenden de werkwijze. Naast het plukken was er ook tijd voor gezelligheid. Er werden door de vaste plukkers veel herinnerin-gen opgehaald en er heerste een relaxte sfeer in de boom-gaard. De koffiepauze van een

  kwartier, zittend op veilingkistjes die de boerin vooraf had neer-gezet, was leuk om een keer mee te maken. Truus Broek-hof had dit keer ook een jon-gere groep benaderd om mee te doen. Zij zijn zo enthousiast geworden dat de cordinatrice hoopt volgend jaar weer een beroep op hen te mogen doen. Graag wil ik de groep jeugdi-ge plukkers volgend jaar uit- breiden, waardoor een nog betere verdeling van taken mo-gelijk is. Truus Broekhof besluit: Ik ben alle appelplukkers zeer erkentelijk voor hun geweldige inzet en hoop volgend jaar nog meer mensen in te kunnen zet-ten voor deze leuke activiteit.

  Rein Put in de boomgaard

 • Geslaagde jeugdvoetbaldagAls sinds jaar en dag organiseert Sport-club Brummen voor haar jeugdleden sport- evenementen in de herfstvakantie. Dan kunnen alle D-, E-, en F-pupillen alsook C-junioren zich uitleven tijdens voetbal-

  wedstrijdjes op sportaccommodatie De Hazenberg. De organisatie was namens de jeugdafdeling in handen van Gerrit Kempes en Andr te Velthuis. Liefst 135 jeugdleden hadden gehoor gegeven aan de

  uitnodiging om deel te nemen aan het voet-balfestijn. Tijdens en na afloop was er een traktatie in de vorm van een consumptie en een broodje knakworst.

  Spelmoment tijdens jeugdvoetbaldag

 • Jonge scheidsrechters nemen fluit ter hand

  Andr te Velthuis hield in de bestuurs- kamer de uitslagen van de wedstrijdjes bij, die hij via een formulier aangereikt kreeg door de scheidsrechters. Hij vertelt over het verloop van de voetbaldag: Van- ochtend waren de E- en F-pupillen actief. Alle spelers in een bepaalde leeftijdscate-gorie werden gemixt en vormden vervol-gens samen een team, dat speelde onder

  de naam van een betaald voetbalclub. Andr was blij met de vele jonge scheids-rechters die s morgens en s middags de fluit ter hand namen. De duels werden ge-leid door merendeel jeugdige arbiters. We kunnen bij Sportclub Brummen beschikken over veel jonge scheidsrechters die tijdens zulke wedstrijdjes ervaring kunnen op-doen. In het verleden had de organisatie nog wel eens een spellencircuit uitgezet of in een enkel geval spelers uit het be-taalde voetbal uitgenodigd voor het geven

  van een gasttraining. Dat was vaak een kostbare zaak en uiteindelijk is een par- tijtje spelen het liefst wat jonge voetballers doen. Hij vervolgt: s Morgens waren spe-lers van de E- en F-jeugd actief. Zij speel-den vijf tegen vijf op een kwart veldje. In de middag kwamen de D- en C-voetballers in actie. Zij maakten gebruik van een half veld en speelden zeven tegen zeven. De wed-strijdjes duurden 15 minuten. De winnende teams mochten na afloop van het toernooi een zakje snoepgoed uitzoeken.

  Winnende team in de C-klasse. Staand v.l.n.r.: Hans van Hierden (leider), Sven Schutte, Thomas Bosch, Luuk Borgonjen. Zittend v.l.n.r.: Geoffrey Zwaneveld, Maarten Kool, Thomas Huisman, Bob van Onselen.

  Winnende team in de D-klasse. V.l.n.r.: Jochem Ribbers, Gijs van Breeschoten, Floran Knol, Thomas Noordhoek, Linsey Quartel (leidster), Maurijn Jolink, Nina van der Meulen, Mike Buitenhuis.

 • Bestuur weer voltalligSportclub Brummen kan weer be- schikken over een complete bezetting van de (10) bestuurszetels. Tijdens de op 11 november gehouden jaarlijkse al-gemene ledenvergadering kon invulling worden gegeven aan de vacature van bestuurslid technische zaken. Andries Aalderink werd door het bestuur kandi-daat gesteld voor deze functie en ook als zodanig benoemd. Bas Jansen (kan-tinezaken) en Harry Timmer (sponsor-zaken) waren aftredend en werden op-nieuw benoemd.

  Penningmeester Marcel Knip ruim tien jaar actief

  Penningmeester Marcel Knip had aan-gegeven te willen stoppen en hij wordt opgevolgd door Gerrit Kempes. De af-tredende schatbewaarder ontving uit handen van voorzitter Bert Garssen een mooie bos bloemen en een dinerbon voor zijn inzet gedurende een periode van ruim tien jaar. De penningmeester

  liet weten dat Sportclub Brummen finan-cieel gezond is, maar wel de vinger aan de pols moet houden. Tevens vond een korte terugblik plaats op het afgelopen jubileumjaar. Verder werd uitgebreid stil-gestaan bij het vrijwilligersbeleid, zoals het bestuur dat vorm wil gaan geven. Op dit moment is het moeilijk om alle functies ingevuld te krijgen en komen vele werkzaamheden terecht op dezelf-de personen. Het bestuur heeft mandaat gekregen om uit te zoeken hoe men leden of ouders van jeugdleden ertoe kan bewegen om zich in te zetten voor de club. De vergadering was het erover eens dat de werkzaamheden beter ver-deeld moeten worden. Op welke wijze de leiding van de club leden aan wil sporen om ook vrijwilligerswerk te gaan doen, zal spoedig kenbaar worden gemaakt. Inmiddels is wel een volledige techni-sche commissie aangetreden. Daarvan maken zeven personen deel uit en nog eens vier leden geven ondersteuning aan deze commissie.

 • Basiskeuken Brummen heeft onlangs een nieuw beletterde bus in gebruik genomen. Hierdoor kan het keukenbedrijf de klant nog sneller en beter van dienst zijn. Wibe Wissink van Basiskeuken Brummen vertelt: Door de tekst op de bus zijn we nu goed herkenbaar. Met deze bus kunnen we snel naar de klant voor serviceverlening, maar

  ook voor het opmeten van de maten.

  Eerste lustrum in maart 2014

  Basiskeuken is in maart 2014 vijf jaar in Brummen gevestigd. Het keukenbedrijf is te vinden op de 1e etage van Verrij Wonen aan de Vulcanusweg 1 in Brummen. Wis-sink legt uit: Ik neem ruim de tijd voor men-sen die informatie willen hebben over keu-kens en alle andere zaken die met keukens te maken hebben. Kan de keukenwens zichtbaar maken op een computerscherm met een 3D-aanzicht, zodat een poten- tile klant een goede indruk krijgt hoe alles eruit gaat zien. Indien gewenst wordt ver-volgens vrijblijvend een offerte gemaakt.

  Naast de levering van de nieuwe keuken kan de klant ook bij het Brummense bedrijf terecht voor renovatie van de keuken en het vervangen van apparaten, werkbladen en kasten. Keukens zijn te koop in diverse modellen en maatvoeringen, van klassiek en landhuisstijl tot modern/greeploos. Bij Basiskeuken Brummen is al een complete keuken met vijf apparaten, waaronder een vaatwasser, te koop voor 2599,00. Wibe Wissink vervolgt: Mensen met een kleine portemonnee kunnen hier terecht, maar ui-teraard kunnen we ook grote luxe keukens leveren. Ons bedrijf verzorgt het gehele pakket, van het demonteren van de oude keuken en het verrichten van installatie- en loodgieterswerk en aanpassen van de me-terkast tot het stucwerk en monteren/aan-sluiten van de nieuwe keuken. Het bete-gelen maakt de aflevering compleet. Geen verrassingen achteraf, we werken met nettoprijzen en geven geen cadeaus weg of stunten met torenhoge kortingen. Onze prijzen zijn eerlijk en transparant. Een goed product leveren en afspraken nakomen zorgt voor vertrouwen bij de klant.

  Service en nazorg heel belangrijk

  Wibe Wissink vertelt hoe klanten de weg naar Basiskeuken Brummen vinden: Veel mensen die bij ons komen, doen dat omdat ze eerder goede ervaringen hebben gehad of goede berichten hebben gehoord van familie, kennissen of vrienden. Service is heel belangrijk en daar hoort nazorg ook bij. Dat is de beste reclame die je voor het bedrijf kunt maken. Als het tot een akkoord is gekomen, ga ik zelf de keuken inmeten bij de mensen thuis. Wissink vindt het contact met de klant erg belangrijk. Niet alleen op het moment van verkopen, maar ook daarna moet je er zijn. Dus eigenlijk van het begin tot het eind. Dan hoor je ook of de mensen tevreden zijn. Accessoires zoals kranen (in diverse uitvoeringen), af-valsystemen en verlichting zijn mee te le-veren met de keuken.

  Nieuwe bus voor Basiskeuken Brummen

  Wibe Wissink en de nieuwe bus van Basiskeuken Brummen

 • Sportclub Brummen E3 kampioenHet E3-pupillenteam van Sport-club Brummen heeft de najaars-titel behaald in de 3e klasse 24. Weliswaar eindigde de groep op een gedeelde eerste plaats met concurrent De Hoven E1 (waar-van de laatste wedstrijd met 4-2 werd verloren), maar het betere doelsaldo van de jeugdige geel-blauwe voetballers zorgde er toch voor dat echt de bovenste plek kon worden ingenomen. Na het verlies tegen De Hoven was er een kortstondig moment van teleurstelling, want het is best raar om kampioen te worden als

  je hebt verloren. Daarna kwam het besef dat het team toch op de bovenste plaats was geindigd. Het was tijd om de titel te vieren. Met de uitreiking van medailles en het drinken van kindercham-pagne werd een toost uitgebracht op een prachtig najaarsseizoen. Bij terugkomst op sportpark De Hazenberg in Brummen stond er voor de kinderen in de kantine friet en drinken klaar. Een rondrit door het dorp zorgde voor een fantastische afsluiting van deze geweldig verlopen (najaars)com-petitie.

  Sportclub Brummen F5 najaarskampioen

  Door een klinkende 10-0 overwinning in de uitwed-strijd tegen VVO F6 in Velp is het F5-team van Sportclub Brummen kampioen gewor-den van de najaarscompe-titie in de 6e klasse 03. De ploeg volgde daarmee het voorbeeld van het E3-team van Sportclub Brummen. Na de wedstrijd ging het in fees-telijke optocht al toeterend huiswaarts. In het clubge-bouw op De Hazenberg was er voor ieder een blinkende medaille en een patatje. Het team, bestaande uit acht jonge voetballertjes, heeft een leuk seizoen achter de rug. De start van de competi-

  tie was wat voorzichtig. Maar eenmaal gewend op de gras-mat had men de smaak goed te pakken. Er werd breed gespeeld, sterk verdedigd en gejaagd op doelpunten. Maar bovenal hebben de spelers met veel plezier samen ge-voetbald, dit onder de bezie-lende leiding van drie vaders. Het kampioensteam bestaat uit: Nora Diekema, Luna Jonkman, Vigo Gemmink, Che Mom, Jorick Prins, Justin van Blanken, Luuk Hoekstra en Aron van den Beuken. De begeleiding van de groep is in handen van Marco Diekema, Jeroen Jonkman en Peter van den Beuken.

  De kampioenen van Sportclub Brummen F5

  Kampioensteam Sportclub Brummen E3

 • Jeugd verkoopt oliebollen

  Ook ditmaal is door de jeugdafdeling van Sport-club Brummen de jaarlijk-se oliebollenverkoopactie gehouden. Op zaterdag 21 december gingen liefst 175 jeugdleden (vanaf de A-jeugd tot en met de E-pupillen) op pad om de lekkernij in Brum-men, Leuvenheim en Oeken aan de man/vrouw te bren-gen. De grote groep verko-pers werd ondersteund door maar liefst 53 autos met chauffeur. Er waren door bakkerij Teeselink 9000 olie-bollen gebakken van prima kwaliteit. Om 10.30 uur werd begonnen en rond 12.30 uur kon het kaartje uitverkocht worden opgehangen. Met de opbrengst worden jeugd- activiteiten zoals zwemmen, Sinterklaasfeest, zomerkamp e.d. bekostigd. De jeugdafde-ling is allen die zich hebben ingezet om deze actie te laten slagen zeer erkentelijk.

  Oliebollen-verkoopteam actief in het centrum van Brummen

  Jeroen van der Tol nieuwe hoofdtrainer Jeroen van der Tol uit Eefde is met ingang van het nieuwe voetbalseizoen de hoofdtrainer van Sportclub Brummen. Hij volgt daarmee de hui-dige coach Ronald Dekker op. De 36-jarige oe-fenmeester is momenteel bezig met zijn derde seizoen als assistent-trainer van het eerste

  zaterdagelftal van FC Zutphen. Van der Tol, die toe was aan een nieuwe stap in zijn sportcarri-re, heeft eerder gevoetbald en getraind bij Sport-club Eefde. De leiding van Sportclub Brummen is met de nieuwe trainer een contract voor het seizoen 2014-2015 overeengekomen.

 • Marinus van Tent Beking erelid op NieuwjaarsreceptieDe op zaterdagavond 4 januari gehouden Nieuwjaarsreceptie van Sportclub Brummen stond in het teken van het huldigen van jubilarissen en leden met een bijzondere verdienste. Daarnaast werd de Harrie Has-selbachtrofee uitgereikt. Nadat eerst de traditionele Nieuw-jaarswedstrijd was gespeeld tussen een All Starsteam en

  een veteranenelftal, werd rond 18.00 uur een begin gemaakt met het officile gedeelte van de receptie. In een volgepakte kantine er waren tussen de 150 en 200 belangstellenden sprak voorzitter Bert Garssen een welkomstwoord, blikte kort terug op het afgelopen jaar en sprak zijn wensen en verwach-tingen uit voor 2014.

  Nadat een ieder een kop erwtensoep had genuttigd en was voorzien van een drankje, werd er getoost op het nieuwe jaar. Garssen liet de aanwezigen weten dat het komend jaar het vrijwilli-gersbeleid en de privatisering hoog op de agenda staan. Daarnaast streeft de club naar een goede samenwer-king en verstandhouding met de andere voetbalclubs in de gemeente. De verenigingen trekken al samen op voor wat betreft het project respect, wat door de KNVB in gang is gezet. Ook Jeroen van der Tol, de nieuwe trainer van de selectiegroep senioren, was aanwezig. Hij stelde zich even voor en dat werd zeer op prijs gesteld. Hierna wer-den de jubilarissen naar vo-ren geroepen. Hans van Weij

  en Bart Kablau werden ge-huldigd voor 60 jaar clublid-maatschap. Jeannette Uit de Weerd en Henk Lugtenberg zijn 40 jaar verbonden aan de vereniging en Mireille Ben-sink, Anky Bosman, Gerrie Straalman, Richard Noord-hoek, Jacomien van der Linde, Martijn Bax en Mark Jansen zijn 25 jaar lid van Sportclub Brummen. Voor elk van de jubilarissen had de voorzitter een persoonlijk woord. Tevens mochten zij bloemen en een oorkonde in ontvangst nemen.

 • Harrie Hasselbachtrofee voor Joop Schijff

  Joop Schijff mocht uit handen van Mark Donatz de Harrie Hasselbachtrofee in ont-vangst nemen. Deze prijs werd destijds in het leven geroepen om een clublid, die zich gedurende een jaar op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de

  vereniging, extra in het zonnetje te zetten. Aan Schijff werd de trofee toegekend voor zijn inzet voor het meisjesvoetbal bij Sport-club Brummen. Arjan Eikelboom, de eer- dere winnaar van de Harrie Hasselbach-trofee, was eind vorig jaar bij de brand

  die zijn woning verwoestte de bij de prijs behorende plaquette kwijtgeraakt. Mark Donatz overhandigde hem een nieuwe. Harry van Essen (oud-bestuurslid techni-sche zaken) en Marcel Knip (oud-penning-meester) werden benoemd tot lid van ver-dienste voor het vele jaren verrichten van bestuurlijk werk. Jos Broekhof ontving die onderscheiding voor de vele werkzaam- heden, onder andere voor de jeugdafde-ling. Het drietal ontving een speldje en bloemen. Secretaris Marinus van Tent Be-king werd aan het slot van de redevoering van de preses volledig verrast door het feit dat hij werd benoemd tot erelid van Sportclub Brummen. De secretaris heeft zich vele jaren ingezet op een breed front (o.a. 13 jaar bestuurslid, clubscheidsrechter en betrokken bij de organisatie van vele jeugdtoernooien). Hij kreeg de clubspeld, een oorkonde en bloemen. Nadat Hen-drik Jan van den Berg, de bereider van de heerlijke erwtensoep, door de voorzitter was bedankt, ging de feestelijke nieuw-jaarsbijeenkomst in informele sfeer nog enige tijd door.

  19 12

  SPORTCLUBBRUMMEN