Sportclub nieuws deel 1-1-1952

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sportclub nieuws

Text of Sportclub nieuws deel 1-1-1952

 • 1e jaargang No.1. 10 September 1952

  Sportclb I1leuw,,

  UITGAVE FIRMA D. HOEKMAN = GENEMUIDEN

 • "I-"'" - ----

  1

  ~j,.''+<

  _._~- _. _._ ...,._..-=-...."',:-m .. Ir;lel!ll::'i:,~"'," '.~ 'w, ""j'W"-' ~Jlt!it:!liilc JC xmtn'1lf5 ffi ..

  le Jaargang No. 1 Zaterdag 1, Sept. 1952 SPORTCLUB-NIEUWS

  Cluborgaan van de v.v. Sportclub Genemuiden.

  Verschijnt om de 14 dagen. Druk: D.Hoekman,Genemuiden. =======~=============================================~

  TEN GELEIDE. Bij de eerste verschijning van dit clubblad , is

  het voor mij een eer, ter gelegenheid hiervan een inleidend artikel te mogen schrijven.

  Het is in ons bijna 22-jarig bestaan voor het eerst dat wij zelf een clubblad gaan uitgeven en hoewe1 er wel degelijk moeilijkheden aan verbonden zijn, zullen wij trachten deze uitgave te handhaven. Wij hopen dat dit blad, dat om de veertien dagen zal vorschijnen, mode mag werkon tot groter bloei en groei van onze veraniging. Als voctballers hebben wij geen wOke1ijkso repetitie van alle loden, zoals de muziek- en zangverenigingen die o s a , kennan. Door dit blad kan do band onderling ook in onzo vereniging blijven bestaan en ver

  sterkt worden, een dringendc noodzaak voor ons verenigingsleven.

  Het dient immers Zo te zijn, dat wij niot alloen lid zijn, gedurendo de wedstrijd die wij spelen, doch ook in de weak, wannecr or training is, ale er gezamenlijk eens wat godaan moot worden of indien er over de vercniging wordt gesproken.

  Het is do bedoe1ing om de kosten, die aan'de uitgave van dit blad vorbondcn zijn, to dokken door abonnomonten en onige advcrtenties. Wij vertrouwen dat vrijwol alle leden niot alleen zichzelf als abonne zullen opgevon, doch ook hun best zullen doen nictladen als abonne' to winnen. Do prijs bchoeft ons inzicns goen bczwaar to zijn.

  In dit blad zullon do algemene vorenigingsmodcdolingon worden opgenormn , a Lame de do vorslagcn van do gcspeelde wodstrijdon, do komendo programma's en de compctitic-standen van de diverse olftallen.

  Ook zal de aandacht worden best oed aan de vcrschillonde spelrogels~ tor verbetering v~n het in

 • - 2

  zicht in het spel van spelers en toeschouwers. Al met al kan hot een heel aardig blad worden,

  waarvoor veel belangstelling kan zijn. Laten wij samen trachten, dit doel te boroikcn. Zulks in hot belang van do vootbalsport in hot algomeen on onze voreniging in het bijzonder.

  Do Voorzitter.

  ~~=====

  OVERZICHT OVER BET VORIG SEIZOEN.

  Wanneer wij do resultaten van de vijf Sportclubolftallen in het afgolopcn seizoen eens even nader bekijken, dan kunnen we niot anders zeggen, dan dat doze zoeI' succesvol, eigenlijk boven verwachting zijn gowecst. Wio zijn oor de afgelopen 12 maanden zo eens te luistoren hceft gelegd, die heeft vool misprijzonde woorden kunnen horen, kritiek op bestuurders, op keuze-commissie, op spelers. Wij zijn

  iI' niet afkerig van kritiek, wij horen graag goed9, geI

  zonde, opbouwende kritiok. Wolnu, wanneer wij do sportieve prestatics van onze vijf Sportclub-elftal1on in het se i zoe n 1951-1952 even aan ons laton voorbijgaan, dan mooten we zaggon: Jongens, waar jullio ook voctbalden, jullio hebben het het vorig seizoon niet gek godaan. Het eerste olftal zag in de loop van do competitio tal van spelers verd~jnen, achtereenvolgens werden voTvangen M.van Dijk, Beens, C.van Dijk, en tenslotto ook Hk. van Dalfsen. Genemuiden zat eigonlijk steeds in do running en het bloef in de running tot do laatste wcdstrijd. We horinncren 011S allemaal nog de 3-2 overwi.nrung op DOS in de laatste mi.nuten bohaaLd , hot gcvecht in de sneeuw togcn Excelsior (3-1), de 2-1 overwinning op DOVO in Veonendaal en tenslotte de nederlaa~ tegen SPARTA, waar cen overwinning ons het kampioonschap had kunnen be zo r'gen , Niottemin eindigde hot cerste e.Lf'tiaL zeer eervol 1 prrt , onder de kampioenen Sparta: gindstand 30 klasse o~st:

  '~.4'Ou:::~.

 • \ 3

  Sparta 16 26 50-24-Genemuiden 1~ 25 56-34

  DOVO 16 21 32-23 DVS 16 15 30-33 Excelsior 16 14 37-25 Nunspeet 16 14 23-35 W.H.C. 16 13 30-37 DOS 16 12 27-32 Veenendaal 16 4 14-56

  ) Het tweede elftal zag een lang gekoesterde wens

  eindelijk in vervulling gaan: bet kampioenscbap van de afdeling. Het werd met glans en glorie bebaald, want direct na bet begin van de competit~e, 3-1 tegen W.H.C. 2, nestelden de Groen-witte reserves zichI aan de kop en ze bebben die kop niet weer afgestaan. Op 15 Maart werd het kampioenscbap een feit door d8 4-2 overwinning op Hatto-Heim en het feest werd 's avonds gevierd in bet Weesbuis, waarbij ook de burgemeester van zijn belangstelling deed blijkenQ Het was de glorieuze bekroning van een goede competitie, waarin bet tweede elftal zicb onbetvnst de sterkste van de afdeling bad getoond, getuige ook do volgende eindstand: Res_ Ie klasse C.: Genemuiden 2 14 10 2 2 22 57-20 Go Ahead 2 14 7 3 4 17 31-20 Be Quick 2 13 7 2 4 16 27-28 Nunspeet 2 14 6 3 5 15 32-}1 M.J.V.2 14 6 3 5 15 33-33 Hatto-HeiIj1 2 13 4 3 6 11 33-25 W.H.C. 2 14 4 3 7 11 30-45 Olympia 2 14 1 1 12 3 17-58

 • ,- -

  ;I ) ,V, 4 ,:!I"

  Het dc rde al f't.a l. beeft lange tijct een zeer goede kans op het kampioenschap gehad, het begon echter

  i te sukkelen door met 3-3 gelijk te spelen tegen DOS 3 in Kamp!m. Doze luxe konden we ons helaas tegen het sterke Marknesse niet veroorloven, want deze polde~bewo

  ners wonnen alIos. Genemuiden-MarknGsse moest do beslissing brengen, wonnen we, dan was nag alles mogelijk, maar helaas mocht het niet baten, het word een 2-2 gelijk spel en nadien maakte Marknes

  se geen misstappen meer en werd ongeslagcn kampioen; 30 Klasse B: SV Marknesse 1 18 16 2 o 34 79-16

  " Genemuiden 3 18 14 3 1 31 68-30 i

  , J P.V.B.K. 2 18 9 3 6 21 44-42 M.J.V. 3 18 9 :2 7 20 44-41 \lfilsum 2 18 8 1 9 17 53-52

  ,

  DOSK 3 18 5 4 9 14 47-57 IJVV 3 18 6 3 9 13 44-45 Go Ahead 4 18 5 3 10 13 50-63

  ,I

  Ens 1 18 5 4 9 12 35-57 PVBK 3 18 o 1 17 1 17-79 Rolatief bekeken hebben de Juniaren A het vorig sei

  i_III ZOen de beste prostatie geleverd. Zc waren toch in

  gedeeld in de Hoofdklasse mot de A junioren van o.a. de Eerste klasserK.N.V .B., Zwolsche Boys, met de tweede klassers PEe, ZA(! en Alcides. In di t dus zaer sterke gezelschap hebben de Genemuidor Junioren lan

  ge tijd goede kampioenskanBen gehad. Dat ze het ten

  slotte tegen PEe moesten afloggen was geen schande, ze bezetten in de eindstand de zeer eorvol1e twoedc plaats: Hoofdklasso Junioron:

  z.o.z.

  ,I

  -i,l

  IIi ",~",!'l,( ~

 • ~:.::..:.-=:o...-_"~'"'F"-"-"'--=~'~:;'-~~._""' ~ ~_'1--'--'. Jrj:~M:t:Y".'k~~'$;l.r'k'-I"''Jll;"".-, ,:;~jl;M.

  - 5

  mOA 12 9 2 1 20 31-7 Gcnemuiden A 12 7 2 3 16 26-13 Alcides A 12 6 .1 5 13 19-17

  ZAC A 12 5 2 5 12 19-21 ZwoLse Boys A 12 4 2 6 10 18-26 Zwolle A 12 3 3 6 7 17-20 Dedemsvaart A 12 2 0 10 4 13-39

  t

  De B Junioren haddGn dit jaar ook een goede ploeg. Ze wildon zelfs ongeslagen kampioen worden, maar dit mocht toch niet lukken, in Kampen verloren we n s L, con keer met 3-0 van Go Ahead B, maar overigens hadden de andere clubs tOch geen tippen aan de Bfs van Gonemuiden. RHO B werd o.a. in Kampen met 3-2 geklopt in een zenuwslopende wedstrijd, Go Ahead werd thuis geklopt met 3-0 en toen was het kampioenschap binnen:

  Genemuiden B 14 13 0 1 26 71-12 K.H.C. B 14 10 2 2 22 56-17 Go Ahead B 14 11 0 3 22 46-16 DOSK B 14 7 1 6 15 49-28 IJ\lV A 14 6 0 8 14 36-27 Olympia A 14 4 0 10 8 12-50 Kampen B 14 3 1 10 7 31-53 Go Ahead C 14 0 0 14 0 7-105

  Rs.

  ::;; = = = =:

 • - 6 -

  DE KOMENDE COMPETIT IE

  Zaterdag 13 September a.s. zal ons Ie en 2e elftal de competitie beginnen, respectievelijk thuis tegen Nunspeet en uit tegen Be ~uick 2 Zwolle~ Wij gaan hiermede weer len peri ode in, waarbij we ons gaan concentreren op de wedstrijden, waaraan punten verdiend of verI oren kunnen worden. Wij worden nieuwsgierig naar de uitslagen van onze tegenstanders, gaan voor onszelf uitslagen opschrijven en standen bijhouden, praten de gehele week over gespeelde en komende wedstrijden, kortom de sfeer van het competitie-voetbal is er weer.

  In de zome.rmaanden , als we enige weken rust enkele eerie-wedstrijden spelen, is dat zo gehee~ ander-s , Zek.er, ook dan wordt e en wedstrijd weL besproken, ook in die maanden staat men er niet los van, doch de ware stemming ontbreekt. Men voelt onbevmst aan, dat er len zekere voetbal-vacantie is.

  f41 Zodra echter hetwoord competitie in de kranten ;~i v0rschijnt, is het bij iedere voetbal-liefhebber met

  die vaoantie gedaan. De spelers en de supporters zijn blij, dat ze -'s Zaterdags weer geregeld len partij kunnen spelen of bijwonen, het Bestuur moet de zaak weer wekelijks regelen, de donateurskaarten worden weer zorgvuldig door de supporters bewaard, kortom de machine draait weer.

  Over de prestaties van de verschillebde elf tallen willen we geen voorspellingen doen.

  Laat iedere speIer zich concentreren op de wedstrijd, laat hij zoveel mogelijk aan de training deelnemen, tijdens de wedstrijd zijn best doen en

  ~ortief voetballen, dan zullen de resultaten zeker niet ui tbl ijven.

  Wanneer de toeschouwers daarbij de spelers spontaan aanmoedigen, geen ongezonde critiek uitoefenen en zich buiten de regeling en leiding houden, kan zulks aIleen verhoging van de prestatie bevorderen. Onder dergelijke omstandigheden, kunnen wij met

  ve~trouwen de komende competitie tegemoet zien. Een speciaal verzoek aan de supporters willen

  wij hierbij niet onvermeld laten en weI het ver,.1 zoek om niet aIleen ons Ie elftal , doch ook .de la

  gere elftallen te gaan zien. Ook die jongens willen ...

 • - 7 wel eens graag publiek zien.

  Tot besluit v