Sprawozdanie Finansowe Fabryk Mebli â€‍FORTEâ€‌ S.A. Sprawozdanie Finansowe Fabryk Mebli â€‍FORTEâ€‌

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sprawozdanie Finansowe Fabryk Mebli â€‍FORTEâ€‌ S.A. Sprawozdanie...

Sprawozdanie Finansowe Fabryk Mebli FORTE S.A. 2014

1

SPIS TRECI Rachunek zyskw i strat ........................................................................................................................................... 3 Sprawozdanie z cakowitych dochodw ..................................................................................................................... 4 Sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans) .............................................................................................................. 5 Sprawozdanie z przepyww pieninych .................................................................................................................. 6 Sprawozdanie ze zmian w kapitaach wasnych .......................................................................................................... 7 Sprawozdanie ze zmian w kapitaach wasnych .......................................................................................................... 8 1. Informacje oglne ............................................................................................................................................ 9 2. Istotne wartoci oparte na profesjonalnym osdzie i szacunkach ........................................................................10

2.1. Profesjonalny osd ..............................................................................................................................10

2.2. Niepewno szacunkw ........................................................................................................................10 3. Podstawa sporzdzenia sprawozdania finansowego ...........................................................................................11 4. Zmiany stosowanych zasad rachunkowoci oraz korekty bdu ...........................................................................11 5. Zmiany w istniejcych standardach oraz nowe regulacje nie obowizujce dla okresw rozpoczynajcych si

od 1 stycznia 2014 roku ...................................................................................................................................13 6. Istotne zasady rachunkowoci ..........................................................................................................................16

6.1. Udziay i akcje w jednostkach zalenych, stowarzyszonych i wsplnych przedsiwziciach ........................16

6.2. Przychody ...........................................................................................................................................16

6.3. Zysk netto na akcj .............................................................................................................................17

6.4. Leasing ...............................................................................................................................................17

6.5. Przeliczanie pozycji wyraonych w walucie obcej ...................................................................................17

6.6. Koszty finansowania zewntrznego .......................................................................................................17

6.7. Odprawy emerytalne ............................................................................................................................17

6.8. Patnoci w formie akcji wasnych .........................................................................................................18

6.9. Podatki ...............................................................................................................................................18

6.10. Rzeczowe aktywa trwae ......................................................................................................................19

6.11. Nieruchomoci inwestycyjne .................................................................................................................20

6.12. Wartoci niematerialne .........................................................................................................................20

6.13. Utrata wartoci niefinansowych aktyww trwaych .................................................................................21

6.14. Aktywa trwae przeznaczone do sprzeday ............................................................................................22

6.15. Zapasy ................................................................................................................................................22

6.16. Aktywa finansowe ................................................................................................................................22

6.17. Utrata wartoci aktyww finansowych ...................................................................................................23

6.18. Wbudowane instrumenty pochodne ......................................................................................................24

6.19. Pochodne instrumenty finansowe .........................................................................................................24

6.20. Rachunkowo zabezpiecze ................................................................................................................25

6.21. Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nalenoci ..................................................................25

6.22. rodki pienine i ekwiwalenty rodkw pieninych ..............................................................................25

6.23. Oprocentowane kredyty bankowe, poyczki i papiery dune ..................................................................25

6.24. Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz pozostae zobowizania .........................................................26

6.25. Rezerwy ..............................................................................................................................................26 7. Informacje dotyczce segmentw dziaalnoci ...................................................................................................26 8. Sezonowo dziaalnoci ..................................................................................................................................27 9. Przychody i koszty ...........................................................................................................................................27

9.1. Przychody ze sprzeday i struktura geograficzna. ...................................................................................27

9.2. Pozostae przychody operacyjne ...........................................................................................................28

9.3. Pozostae koszty operacyjne .................................................................................................................28

9.4. Przychody finansowe ...........................................................................................................................28

9.5. Koszty finansowe .................................................................................................................................28

9.6. Koszty wedug rodzajw .......................................................................................................................28

9.7. Koszty amortyzacji ujte w rachunku zyskw i strat ...............................................................................29

9.8. Koszty wiadcze pracowniczych ..........................................................................................................29 10. Podatek dochodowy.........................................................................................................................................29

10.1. Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej ...........................................................................................30

10.2. Odroczony podatek dochodowy ............................................................................................................30 11. Rozliczenia podatkowe .....................................................................................................................................31 12. Majtek socjalny oraz zobowizania ZFS .........................................................................................................31 13. Zysk przypadajcy na jedn akcj ....................................................................................................................32

Sprawozdanie Finansowe Fabryk Mebli FORTE S.A. 2014

2

14. Dywidendy wypacone i zaproponowane do wypaty ..........................................................................................32 15. Leasing ...........................................................................................................................................................32

15.1. Zobowizania z tytuu umw leasingu finansowego i umw dzierawy z opcj zakupu .............................32

15.2. Zobowizania z tytuu umw leasingu operacyjnego i umw dzierawy z opcj zakupu ............................33

15.3. Nalenoci z tytuu leasingu operacyjnego .............................................................................................33 16. wiadczenia pracownicze .................................................................................................................................33

16.1. wiadczenia emerytalne oraz inne wiadczenia po okresie zatrudnienia ...................................................33 17. Rzeczowe aktywa trwae ...............................................................................................