SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - gfo.iq.pl .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚI GDAŃSKIEJ FUNDAJI

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - gfo.iq.pl .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚI GDAŃSKIEJ FUNDAJI

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAALNOCI

GDASKIEJ FUNDACJI OWIATOWEJ

ZA 2014 ROK (stan na dzie 31.12.2014 r.)

Gdaska Fundacja Owiatowa posiada status organizacji poytku publicznego i jest czonkiem Grupy Zagranica

2

Spis treci

1. DANE OGLNE ............................................................................................................................ 3

2. HISTORIA GDASKIEJ FUNDACJI OWIATOWEJ ............................................................ 4

3. CELE STATUTOWE FUNDACJI ................................................................................................ 5

4. PROWADZENIE SZK I PRZEDSZKOLA............................................................................ 6

5. PROWADZENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ OSIEK ............ 8

6. OBCHODY 25 LECIA GDASKIEJ FUNDACJI OWIATOWEJ ...................................... 9

7. CENTRA EGZAMINACYJNE ................................................................................................... 10

8. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJ ............................................................... 10

9. WYBRANE PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE PRZEZ SZKOY

FUNDACJI .................................................................................................................................. 11

10. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKW ......................................................... 13

11. DZIAANIA NA FORUM PUBLICZNYM.............................................................................. 14

12. ROZBUDOWA SZK FUNDACJI I UYTKOWANIE NOWYCH OBIEKTW ........... 14

13. SPIS UCHWA RADY GDASKIEJ FUNDACJI OWIATOWEJ ..................................... 15

3

1. DANE OGLNE

Nazwa Fundacji Gdaska Fundacja Owiatowa

Siedziba w 2014 r.

od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.: ul. Osiek 11/12; 80 - 842 Gdask od 01.10.2014 r. ul. Sucha 29, 80 531 Gdask

Adres do korespondencji ul. Sucha 29; 80 531 Gdask

Tel./fax 58 - 305 - 80 - 60

e - mail gfo@gfo.pl

Adres strony internetowej www.gfo.pl

Data rejestracji 31.08.1989 Sd Rejonowy dla Warszawy - Pragi (Wydzia VII Cywilny do Spraw Rejestrowych)

Numer KRS 0000069788

Nr identyfikacyjny REGON 001392806

NIP 5831016874

Zmiana adresu Fundacji nastpia na podstawie Uchway nr 1/2014 Zarzdu Gdaskiej

Fundacji Owiatowej z dnia 24 wrzenia 2014 r.

Organy Fundacji

Rada Fundacji:

Henryk Czajkowski

Ewa Czech

Magorzata Dobrowolska

Jolanta Gadomska

Dorota Granoszewska - Babiaska

Halina Maciejewska

Mirosaw Mironowicz

Ryszard Nowak

Boena Pawlak

Dorota Zagrodzka

Jarosaw Zalesiski

Zarzd Fundacji:

do 17.03.2014 r.

Dorota Granoszewska Babiaska Czonek Zarzadu

Boena Pawlak Prezes Zarzdu

Dorota Zagrodzka Czonek Zarzdu

4

od 17.03.2014 r.

Ewa Czech Czonek Zarzdu

Boena Pawlak Prezes Zarzdu

Dorota Zagrodzka Czonek Zarzdu

Komisja Rewizyjna:

do 17.03.2014 r.

Henryk Czajkowski

Halina Maciejewska

Ryszard Nowak

od 17.03.2014 r.

Henryk Czajkowski Czonek Komisji Rewizyjnej

Halina Maciejewska Czonek Komisji Rewizyjnej

Mirosaw Mironowicz Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej

Misja Gdaskiej Fundacji Owiatowej:

rozwijanie szeroko rozumianej dziaalnoci edukacyjnej odpowiadajcej potrzebom

ycia spoecznego;

tworzenie oferty edukacyjnej jak najlepiej odpowiadajcej wymogom wspczesnych

czasw;

ksztatowanie wrd uczniw i nauczycieli postaw otwartych na wiat;

promowanie wielokulturowoci i tolerancji.

2. HISTORIA GDASKIEJ FUNDACJI OWIATOWEJ

12.07.1989 r. fundatorzy - zaoyciele podpisali akt notarialny zawierajcy owiadczenie woli o ustanowieniu Gdaskiej Fundacji Owiatowej.

Fundatorami Gdaskiej Fundacji Owiatowej byli:

Piotr Bogdanowicz

Robert Gbocki

Katarzyna Hall

Henryk Jankowski

Franciszek Kocza

Mirosaw Mironowicz

Boena Pawlak

Jarosaw Zalesiski

Przedsibiorstwo Geodezyjno - Geologiczne i Consultingowe "Geobis",

reprezentowane przez Henryka Czajkowskiego

5

Spdzielnia Pracy Usug Wysokociowych "Gdask", reprezentowana przez Macieja

Payskiego

31.07.1989 r. otrzymanie decyzji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zatwierdzenia

Gdaskiej Fundacji Owiatowej.

31.08.1989 r. Gdaska Fundacja Owiatowa uzyskaa postanowienie Sdu Rejonowego dla

Warszawy - Pragi (Wydzia VII Cywilny do Spraw Rejestrowych) o wpisie w Rejestrze Fundacji.

12.09.1989 r. rozpoczo swoj dziaalno Gdaskie Liceum Autonomiczne, pierwsze

niepubliczne liceum na Pomorzu.

08.02.1992 r. Gdaska Fundacja Owiatowa braa udzia w zakadaniu Krajowego Forum

Owiaty Niepublicznej podczas zjazdu w Bydgoszczy. Deklaracj zaoycielsk podpisao

dziewi stowarzysze i fundacji prowadzcych szkoy niepubliczne: Spoeczne Towarzystwo

Edukacyjne - Bydgoszcz, Spoeczne Towarzystwo Owiatowe - Warszawa, Gdaska Fundacja

Owiatowa - Gdask, Fundacja Szkoy Spoecznej - Wesoa, Fundacja Edukacji Spoecznej

"EKOS" - Swarzdz, Wrocawskie Stowarzyszenie Edukacyjne - Wrocaw, Towarzystwo

Szkolne im. M. Reja - Bielsko-Biaa, dzkie Stowarzyszenie Spoeczno Owiatowe - d,

Szkoa Baccalarius - Warszawa.

01.10.2014 r. zmiana adresu siedziby Gdaskiej Fundacji Owiatowej.

W trakcie swojej 25 - letniej dziaalnoci Gdaska Fundacja Owiatowa zaoya

i z powodzeniem prowadzi 3 licea, 3 gimnazja, 3 szkoy podstawowe, przedszkole i poradni

psychologiczno - pedagogiczn.

W 2005 r. Gdaska Fundacja Owiatowa otrzymaa status organizacji poytku publicznego.

Fundacja dziaa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity

Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z pn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z pn. zm.)

oraz statutu.

3. CELE STATUTOWE FUNDACJI

Celem Fundacji jest wspieranie i rozwijanie szeroko rozumianej dziaalnoci edukacyjnej, odpowiadajcej potrzebom ycia spoecznego, poprzez m.in.:

tworzenie oferty edukacyjnej jak najlepiej odpowiadajcej wymogom wspczesnych

czasw;

ksztatowanie wrd modziey oraz nauczycieli postaw otwartych na wiat;

promowanie wielokulturowoci i tolerancji;

tworzenie modym ludziom z krajw byego Zwizku Radzieckiego moliwoci

ksztacenia si w Polsce;

wspieranie dziaa uatwiajcych niepenosprawnym ksztacenie si i uczestniczenie

w yciu spoecznym;

popularyzowanie osigni myli owiatowej i naukowej;

6

przyblianie dorobku kultury narodowej i regionalnej;

krzewienie form aktywnego wypoczynku i kultury fizycznej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez m.in.:

zakadanie, wyposaanie, prowadzenie i utrzymywanie szk i placwek

owiatowych, w tym w szczeglnoci Gdaskiego Liceum Autonomicznego;

opracowywanie programw szkolnych;

realizacj programw dla modziey i nauczycieli z zagranicy;

prace badawcze zwizane z edukacj;

organizowanie konkursw;

prowadzenie kursw;

prowadzenie dziaalnoci stypendialnej.

4. PROWADZENIE SZK I PRZEDSZKOLA

W 2014 r. Gdaska Fundacja Owiatowa prowadzia 3 zespoy szk.

Gdaskie Szkoy Autonomiczne

Sopockie Szkoy Autonomiczne

International School of Gdansk

Gdaskie Liceum Autonomiczne (od 1989 r.)

Sopockie Autonomiczne Liceum (od 2002 r.)

High International School of Gdansk/ Midzynarodowe

Liceum Oglnoksztacce w Gdasku (od 2010 r.)

Gdaskie Autonomiczne Gimnazjum (od 1999 r.)

Sopockie Autonomiczne Gimnazjum (od 1999 r.)

Middle International School of Gdansk/ Midzynarodowe

Gimnazjum w Gdasku (od 2010 r.)

Gdaska Autonomiczna Szkoa Podstawowa

(od 2000 r.)

Sopocka Autonomiczna Szkoa Podstawowa

(od 1995 r.)

Elementary International School of Gdansk/

Midzynarodowa Szkoa Podstawowa w Gdasku

(od 2010 r.)

Gdaskie Autonomiczne Przedszkole

(2010 r. - 2012 r.) w 2012 r. przedszkole zostao organizacyjnie wczone do

International School of Gdansk

International Preschool of Gdansk / Midzynarodowe

Przedszkole w Gdasku (od 2012 r.)

Misj Szk Gdaskiej Fundacji Owiatowej jest zapewnienie warunkw wszechstronnego i zrwnowaonego rozwoju w atmosferze tolerancji i wzajemnego szacunku. Dziaania Szk nastawione s na doskonalenie umiejtnoci uczniw z uwzgldnieniem ich predyspozycji oraz ksztatowanie postaw samodzielnoci, odpowiedzialnoci i kreatywnoci. Osignicie tego celu jest moliwe dziki zaangaowaniu i wsppracy caej spoecznoci szkolnej.

7

Dymy do tego, aby Ucze szk GFO by:

wszechstronnie wyksztacony;

otwarty;

refleksyjny;

wiadomy swoich moliwoci i potrzeb;

wraliwy i gotowy do niesienia pomocy;

aktywny w yciu spoecznym;

odpowiedzialny za siebie i innych oraz rodowisko naturalne;

twrczy i samodzielny w myleniu i dziaaniu;

komunikatywny i potraficy wsppracowa w grupie;

uczcy si przez cae ycie i przygotowany do ycia w zmieniajcym si wiecie.

Szkoy Fu