Click here to load reader

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 rok ... · PDF fileSprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3 aparat do lokalizacji

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 rok ... · PDF fileSprawozdanie z...

Sprawozdanie z dziaalnoci Zarzdu za 2014 rok Fundacja Wielka Orkiestra witecznej Pomocy

1

SPRAWOZDANIE Z DZIAALNOCI ZARZDU ZA ROK 2014

W 2014 roku Fundacji Wielka Orkiestra witecznej Pomocy kontynuowaa dziaania podjte

w latach poprzednich.

W sferze realizacji zada statutowych Konwent Fundatorw wyznaczy Zarzdowi

nastpujce kierunki dziaa:

Realizacja zakupw dotyczcych gwnego tematu XXII Finau czyli Na zakup

specjalistycznego sprztu dla dziecicej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej

seniorw. Gwny cel statutowy Fundacji, jakim jest ratowanie ycia i zdrowia dzieci - poprzez

zakupy sprztu medycznego w trybie konkursu ofert

Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wczeniakw

Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciarnych z Cukrzyc

Program Infant Flow

Program Powszechnych Przesiewowych Bada Suchu u Noworodkw

Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratowa

Dziaalno wychowawcz i promujc idee Fundacji

Pozyskiwanie rodkw na dziaalno statutow

W trakcie roku 2014 Fundacja WOP zaangaowana bya w nastpujce wane przedsiwzicia:

- XXII Fina Na zakup specjalistycznego sprztu dla dziecicej medycyny ratunkowej i godnej

opieki medycznej seniorw.

- Programy Medyczne

- Koncert Przystanek Woodstock,

- przygotowania do XXIII Finau Dla podtrzymania wysokich standardw leczenia dzieci na

oddziaach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorw.

Fundacja Wielka Orkiestra witecznej Pomocy zrealizowaa w 2014 roku wszystkie swoje

zamierzone cele.

ZAKUPY NAJNOWOCZENIEJSZEGO SPRZTU DLA PODTRZYMANIA

WYSOKICH STANDARDW LECZENIA DZIECI ORAZ ZAKUPY SPRZTU DLA

GODNEJ OPIEKI SENIORW W RAMACH XXII FINAU.

Sprawozdanie z dziaalnoci Zarzdu za 2014 rok Fundacja Wielka Orkiestra witecznej Pomocy

2

W ramach 22 Finau Zarzd Fundacji WOP kontynuowaa rozpoczte w roku

poprzednim zakupy urzdze medycznych dla Geriatrii i zaplanowaa wydatki na poziomie

14000 000. Wyposaone w sprzt zostay oddziau geriatryczne oraz Zakady Opiekuczo

Lecznicze w nastpujce urzdzenia:

kardiomonitory

ka sterowane elektronicznie

materace przeciwodleynowe

ssaki

wzki inwalidzkie

inhalatory

ssaki

ultrasonografy

EKG

spirometr

waga fotelowa

rotory

dezynfekator

Jednym z gwnych tematw finau bya dziecica medycyna ratunkowa. Fundacja zaplanowaa

na ten cel kwot na poziomie 23000000 z. Na oddziay SOR trafiy zostay zakupione:

tomografy komputerowe

ultrasonografy

kardiomonitory

wzek lecy

RTG z ramieniem C

zestaw do trudnej intubacji

zestaw endoskopii gitkiej

zestaw bronchoskopii sztywny

mikroanalizator

urzdzenie do ogrzewania pacjenta

aparat do znieczule

Sprawozdanie z dziaalnoci Zarzdu za 2014 rok Fundacja Wielka Orkiestra witecznej Pomocy

3

aparat do lokalizacji naczy

respirator

W ramach pomocy indywidualnej Fundacja WOP zakupia sprzt rehabilitacyjny. Warto

zakupionego sprztu do rehabilitacji domowej zaplanowana zostaa na poziomie 1.900.000 z

Dodatkowo Fundacja WOP zakupia aparatur i sprzt medyczny dla oddziaw dziecicych

polskich szpitali. Wydatki te zostay zaplanowane na poziomie 4000000 z a do szpitali trafi

nastpujcy sprzt.

zestaw do transportu noworodka

bilirubinometr,

pompy strzykawkowe

remont komr serca

analizator mleka

ECMO

inkubator hybrydowy

aparaty do lokalizacji naczy

monitor pomiarw przezskrnych pO2,CO2

USG

RTG Siemens

system do badania funkcji przeykania

zestaw wideoendoskopowy

3 inkubatory transportowe,

inkubator hybrydowy

urzdzenie do hipotermii

ko do intensywnej terapii

kardiomonitor

USG (szczecin)

inkubator zamknity

pulsoksymetr

ssak

Sprawozdanie z dziaalnoci Zarzdu za 2014 rok Fundacja Wielka Orkiestra witecznej Pomocy

4

pulsoksymetr

Fundacja WOSP zaplanowaa kupi rwnie nastpujc aparatur i sprzt medyczny dla Kliniki

Budzik. Na ten cel zaplanowano przeznaczy 600000 z.

sprzt rehabilitacyjny

wanna,

2 podnoniki,

7 koysek do podnonikw

kardiomonitory

okulary do fMRI

komputer i oprogramowanie do okularw do fMRI

sprzt rehabilitacyjny

walizka reanimacyjna

pulsoksymetry

inhalatory

walizka reanimacyjna

butla tlenowa, reduktory do tlenu i powierza

I. Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wczeniakw sprawozdanie przygotowane

przez koordynatora programu Prof. Mirosaw Graek

Sprawozdanie z realizacji programu medycznego dotyczcego leczenia i zapobiegania

retinopatii wczeniakw prowadzonego w oparciu o sprzt (oftalmoskopy porednie

ifotokoagulatory laserowe) przekazany przez Fundacj orodkom krajowym zajmujcym si

diagnostyk i leczeniem retinopatii wczeniakw. Do dyspozycji tych jednostek medycznych jest

121 wziernikw do badania dna oczu u dzieci urodzonych przedwczenie i 23 lasery do leczenia

zmian siatkwkowych.

Sprawozdanie dotyczy okresu 01.07.2013 31.06.2014, opracowano je w oparciu odane

ankietowe uzyskane z 74 orodkw.

W okresie sprawozdawczym zbadano okulistycznie cznie 14211 dzieci-wczeniakw.

Naley pamita, e u kadego dziecko urodzonego przedwczenie wykonywane s co najmniej 3

Sprawozdanie z dziaalnoci Zarzdu za 2014 rok Fundacja Wielka Orkiestra witecznej Pomocy

5

badania (w 4., 8., 12. tygodniu ycia), co znacznie zwiksza liczb bada i wielokrotno

wykorzystania sprztu.

Oglna liczba wczeniakw, u ktrych rozpoznano stadium fazy czynnej (1.-5. st.) ROP

wynosia 2107 (14,8%) dzieci. Do fotokoagulacji laserowej siatkwki zakwalifikowano

iwykonano zabieg u 710 dzieci, co stanowi 5% wszystkich wczeniakw i 33,7% dzieci z ROP.

Leczenie byo skuteczne u 673 (94,8%) dzieci poddanych laseroterapii. Objawy ROP ulegy unich

zahamowaniu lub regresji, co pozwolio na zachowanie widzenia. U 37 (5,2%) dzieci mimo

laseroterapii, zmiany w siatkwce zwizane z ROP postpiy, prowadzc do stadium 4. i 5.

rokujcego niepomylnie.

Uwzgldniajc liczb ocenionych okulistycznie w cigu roku wczeniakw, najwicej

dzieci zbadano w nastpujcych orodkach (w kolejnoci alfabetycznej):

Biaystok-859,

Lublin-1670,

Olsztyn-1343,

Warszawa IPCZD-2197,

Wrocaw-356,

Szczecin-897,

Zielona Gra- 441.

Podsumowujc dane od pocztku prowadzenia programu do koca biecego okresu

sprawozdawczego badanie okulistyczne przeprowadzono u 179265 dzieci urodzonych

przedwczenie. Zakwalifikowano do laseroterapii i wykonano j u 7350 wczeniakw, hamujc

rozwj choroby u 7032 niemowlt, czyli tej liczbie dzieci uratowano wzrok.

Przekazywana przez Fundacj WOP rzeczowa pomoc, w postaci aparatury diagnostycznej

ileczniczej w ramach programu medycznego dotyczcego leczenia i zapobiegania retinopatii

wczeniakw, jest w dalszym cigu niezbdnym i podstawowym zabezpieczeniem

sprztowym, koniecznym do prowadzenia okulistycznych bada profilaktycznych i dziaa

leczniczych u dzieci urodzonych przedwczenie i naraonych na rozwj ROP. ROP jest

jedn zgwnych przyczyn utraty widzenia u najmodszych pacjentw.

II. Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciarnych z Cukrzyc

Sprawozdanie obejmuje okres 01.12.2013 do 30.11.2014.

Sprawozdanie z dziaalnoci Zarzdu za 2014 rok Fundacja Wielka Orkiestra witecznej Pomocy

6

Obecnie w programie uczestniczy 30 orodkw z caej Polski. S to orodki

diabetologiczne, posiadajce Poradni Diabetologiczn z moliwoci hospitalizacji na oddziale

diabetologicznym oraz z dostpem do specjalistycznej opieki pooniczej.

Pene sprawozdanie nadesao wszystkie 30 orodkw

W omawianym okresie opieka objto 488 pacjentek z przedciow cukrzyc typu 1, czyli

o 59 kobiet wicej ni w roku 2013.

Pacjentki te podobnie jak w roku ub., byy rednio:

w wieku 30,5 6,0 lat,

z czasem trwania cukrzycy 12,4 6,0 lat,

z wyrwnaniem cukrzycy w okresie przed ci - ocenianym poziomem HbA1c (hemoglobiny

glikowanej) 7,2 1,3%.

Do koca omawianego okresu ci zakoczyo 202 pacjentek oraz stwierdzono 27 poronie.

cznie zakoczyo ci 229 kobiet.

Ponisze dane zostay opracowane na podstawie sprawozda z 30 orodkw:

rednio podczanie pompy osobistej w czasie ciy nastpowao w 8,8 3,1 tygodniu ciy.

W trakcie ciy dziki zastosowaniu terapii pompowej uzyskano popraw wyrwnania w postaci

spadku poziomu HbA1c w I trymestrze ciy do 6,4 0,8% oraz dalszy spadek poniej 6% i jego

utrzymywanie si w II trymestrze i III trymestrze ciy:

HbA1c w I trymestrze - 6,4 0,8%

HbA1c w II trymestrze - 5,7 0,7%

HbA1c w III trymestrze - 5,9 0,4%

W caej populacji pacjentek z ci zakoczon (n=229) byo 27 poronienia, co stanowi

11,8%. Pozostae pacjentki urodzio w wikszoci zdrowych dzieci, ze redni mas urodzeniow

3531,3 482g, w rednio 36,8 2,2 tygodniu ciy. Wrd dzieci ywo urodzonych nie byo

adnego zgonu, stwierdzono natomiast 3 zgony wewntrzmaciczne (1,48%) oraz 12 wad

rozwojowy

Search related