Click here to load reader

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Archicom SA

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Archicom SA

 • Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci grupy kapitaowej Archicom S.A. w 2015 roku

  Archicom S.A. 1

 • Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci grupy kapitaowej Archicom S.A. w 2015 roku

  Archicom S.A. 2

 • Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci grupy kapitaowej Archicom S.A. w 2015 roku

  Archicom S.A. 3

  SPIS TRECI:

  1. INFORMACJE OGLNE 4

  1.1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPCE 4

  1.2 REJESTRACJA 4

  1.3 STRUKTURA KAPITAU ZAKADOWEGO ARCHICOM S.A. 4

  1.4 WYKAZ PODMIOTW ZALENYCH OD ARCHICOM S.A. 5

  2. ZMIANY PODSTAWOWYCH ZAS.A.D ZARZDZNIA GRUP ARCHICOM 9

  3. ORGANY ZARZDZAJCE I NADZORCZE ARCHICOM S.A. 10

  4. CHARAKTERYSTYKA DZIAALNOCI GRUPY ARCHICOM 10

  5. WSPPRACA Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI 15

  6. ISTOTNE UMOWY ZAWARTE W TRAKCIE 2015 ROKU 16

  7. ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ ARCHICOM S.A. LUB PRZEZ SPK PRZEZ NI ZALEN Z PODMIOTAMI POWIZANYMI W PRZYPADKU GDY NIE BYY ZAWARTE NA WARUNKACH RYNKOWYCH 17

  8. ZASADY SPORZDZANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 18

  9. INFORMACJE O ZACIGNITYCH I WYPOWIEDZIANYCH UMOWACH KREDYTOWYCH, POYCZKACH ORAZ DOTYCZCE OBLIGACJI 18

  10. UDZIELONE POYCZKI I OTRZYMANE POYCZKI 22

  11. UDZIELONE I OTRZYMANE PORCZENIA I GWARANCJE (opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujciu podmiotowym, przedmiotowym i wartociowym) 35

  12. WYKORZYSTANIE WPYWW Z EMISJI PAPIERW WARTOCIOWYCH 36

  13. PROGNOZY FINANSOWE GRUPY ARCHICOM 36

  14. OCENA MOLIWOCI REALIZACJI ZAMIERZE INWESTYCYJNYCH 36

  15. SYTUACJA MAJTKOWA I FINANSOWA GRUPY ARCHICOM 36

  16. INFORMACJE DODATKOWE 42

  17. RYZYKA DZIAALNOCI I ZAGROENIA 42

  18. CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY ARCHICOM 43

  19. PRZEWIDYWANY ROZWJ GRUPY ARCHICOM 44

  20. INNE ZDARZENIA WPYWAJCE NA DZIAALNO GRUPY ARCHICOM, KTRE NASTPIY PO ZAKOCZENIU ROKU OBROTOWEGO LUB KTRYCH WPYW JEST MOLIWY NA DZIAALNO ORAZ WYNIKI FINANSOWE GRUPY W NASTPNYCH LATACH 44

  21. OWIADCZENIE O STOSOWANIU ADU KORPRACYJNEGO 45

  22. UPRAWNIENIA KONTROLNE 49

  23. OGRANICZENIA PRAW Z AKCJI 49

  24. WALNE ZGROMADZENIE 50

  25. ZASADY ZMIANY STATUTU 51

  26. ZARZD 51

  27. RADA NADZORCZA 52

  28. WYNAGRODZENIA CZONKW ZARZDU ORAZ RADY NADZORCZEJ 54

  29. ZATRUDNIENIE 57

  30. SYSTEM KONTROLI WEWNTRZNEJ I ZARZDZANIA RYZYKIEM 57

  31. AUDYTOR 57

  32. PODSUMOWANIE 58

 • Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci grupy kapitaowej Archicom S.A. w 2015 roku

  Archicom S.A. 4

  33. OWIADCZENIE ZARZDU 59

  1. INFORMACJE OGLNE

  1.1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPCE

  Archicom S.A. (Spka, Podmiot Dominujcy) jest podmiotem dominujcym Grupy Archicom.

  Pena nazwa: Archicom Spka Akcyjna

  Siedziba Spki: Wrocaw, ul. Liskego 7

  Numer KRS Spki: 0000555355

  NIP Spki: 898-21-00-870

  REGON Spki: 020371028

  1.2 REJESTRACJA

  Spka zostaa zawizana w dniu 5 lipca 2006 roku aktem notarialnym sporzdzonym przed notariuszem Urszul Gniewek

  prowadzcym Kancelari Notarialn we Wrocawiu (Repertorium A Nr 5201/06) jako spka z ograniczon odpowiedzialnoci pod

  firm Archicom Projekt 5 Spka z ograniczon odpowiedzialnoci.

  Grupa Archicom rozpocza natomiast dziaalno w 1986 roku, tj. wraz z zawizaniem Studio Projekt Sp. z o.o. pocztkowo

  dziaajcej jako biuro architektoniczne. Od momentu powstania Grupa rozwijaa stopniowo zakres swoich usug kolejno o generalne

  wykonawstwo, zarzdzanie procesem inwestycyjnym oraz dziaalno dewelopersk. W zwizku z powstaniem struktury holdingowej

  Grupy, Spka zostaa przeksztacona w gwn spk Grupy.

  Poczwszy od dnia 1 padziernika 2009 roku Spka funkcjonowaa pod firm PD Stabowice Sp. z o.o.

  Na podstawie uchway Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsplnikw PD Stabowice Sp. z o.o. z dnia 13 kwietnia 2015 roku Spka

  zostaa przeksztacona w spk akcyjn pod firm PD Stabowice Spka Akcyjna. PD Stabowice S.A. zostaa wpisana do rejestru

  przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 27 kwietnia 2015 roku.

  Uchwa z dnia 8 maja 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PD Stabowice S.A. dokonao zmiany firmy Spki na firm

  Archicom Spka Akcyjna. Zmiana ta zostaa wpisana w rejestrze przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 25 maja

  2015 roku.

  1.3 STRUKTURA KAPITAU ZAKADOWEGO ARCHICOM S.A.

  Kapita zakadowy Archicom S.A. na dzie bilansowy 31.12.2015 roku wynosi 186.225.050 z i skada si z 18.622.505 akcji o wartoci

  nominalnej 10,00 z kada.

  W roku 2015 miay miejsce nastpujce zmiany wysokoci kapitau zakadowego Archicom S.A.:

  W dniu 02.06.2015 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spki podjo uchwa w sprawie podwyszenia kapitau

  zakadowego o kwot 170.093.230 z, tj. z kwoty 1.312.000 z do kwoty 171.405.230 z. Podwyszenie to zostao

  zarejestrowane w rejestrze przedsibiorcw KRS w dniu 03.07.2015 roku.

  W dniu 24.06.2015 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spki podjo uchwa w sprawie obnienia kapitau

  zakadowego o kwot 10.000 z (i umorzenia 1.000 akcji spki). Obnienie to zostao zarejestrowane w rejestrze

  przedsibiorcw KRS w dniu 31.07.2015 roku.

  W dniu 26.06.2015 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spki podjo uchway w sprawie podwyszenia kapitau

  zakadowego o czna kwot 14.819.820 z, tj. do kwoty 186.215.050 z. Podwyszenie to zostao zarejestrowane w rejestrze

  przedsibiorcw KRS w dniu 31.07.2015 roku.

  W dniu 02.07.2015 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spki podjo uchwa w sprawie podwyszenia kapitau

  zakadowego o kwot o kwot 10.000 z, tj. do kwoty 186.225.050 z. Podwyszenie to zostao zarejestrowane w rejestrze

  przedsibiorcw KRS w dniu 31.07.2015 roku.

 • Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci grupy kapitaowej Archicom S.A. w 2015 roku

  Archicom S.A. 5

  Akcjonariuszy Archicom S.A. na dzie 31 grudnia 2015 roku prezentuje ponisza tabela.

  Akcjonariusz* Liczba akcji Udzia % w

  kapitale zakadowym

  Liczba gosw Udzia %

  w gosach

  DKR Investment Sp. z o.o. 14 234 501 76,44% 20 442 003 82,33%

  Seria A 130 200 0,70% 130 200 0,52%

  Seria B1 6 207 502 33,33% 12 415 004 50,00%

  Seria B2 6 415 110 34,45% 6 415 110 25,84%

  Seria C 1 480 689 7,95% 1 480 689 5,96%

  Seria D 1 000 0,01% 1 000 0,00%

  DKR Invest S.A. 4 388 004 23,56% 4 388 004 17,67%

  Seria B2 4 386 711 23,56% 4 386 711 17,67%

  Seria C 1 293 0,01% 1 293 0,01%

  RAZEM 18 622 505 100,00% 24 830 007 100,00%

  * DKR Investment Sp. z o.o. oraz DKR Invest S.A. s kontrolowane (porednio lub bezporednio) przez Dorot Jarodzk-rdk, Kazimierza rdk

  i Rafaa Jarodzkiego

  Kapitay wasne Archicom S.A. na dzie 31 grudnia 2015 roku wyniosy : 418 125 814,94 z.

  Kapitay wasne Grupy Archicom na dzie 31 grudnia 2015 roku wyniosy : 290.368.392,65 z.

  1.4 WYKAZ PODMIOTW ZALENYCH OD ARCHICOM S.A.

  Zadania i cele Grupy Archicom w ramach dziaalnoci deweloperskiej realizuj nastpujce podmioty:

  Archicom Holding Sp. z. o. o. - marketing i sprzeda,

  Archicom Studio Projekt Sp. z o.o. SP. K. (przeksztacenie spki Archicom Studio Sp. z o.o. w Archicom Studio Projekt Sp.

  z o.o. SK zarejestrowano 1 kwietnia 2016 roku) - projektowanie oraz przygotowanie inwestycji do realizacji,

  Archicom Sp. z o.o. Realizacja Inwestycji SP. K. (przeksztacenie spki Archicom Realizacja Inwestycji Sp. z o.o. w Archicom

  Sp. z o.o. Realizacja Inwestycji SK zarejestrowano 1 kwietnia 2016 roku) - generalny wykonawca robt budowlanych, nadzr

  nad realizacj inwestycji, obsuga posprzedaowa,

  Archicom Asset Management Sp. z o.o. - finanse, ksigowo, funkcje administracyjne,

  Archicom Invest Sp. z o.o. nadzr inwestorski.

  Pozostae podmioty z Grupy Archicom zostay utworzone jako spki celowe dla realizacji poszczeglnych inwestycji lub peni

  funkcje zarzdcze (komplementariusze) i pomocnicze.

  Poniej przedstawiono struktur Grupy Archicom na dzie 15 kwietnia 2016 roku, wraz z podaniem nazwy, siedziby poszczeglnych

  podmiotw zalenych oraz procentowego udziau Archicom S.A. w kapitale tych podmiotw.

  Spka Siedziba Numer KRS

  Udzia Archicom S.A.

  w kapitale zakadowym*

  Uwagi

  Archicom Residential Spka z ograniczon odpowiedzialnoci

  Wrocaw KRS: 0000474160 100%

  bezporednio Kapita zakadowy spki wynosi 5.000 zotych. Spka posiada 100% udziaw.

  Archicom Residential 2 Spka z ograniczon odpowiedzialnoci

  Wrocaw KRS: 0000474306 100%

  bezporednio Kapita zakadowy spki wynosi 5.000 zotych. Spka posiada 100% udziaw.

  Archicom Residential Spka z ograniczon odpowiedzialnoci S.K.A.

  Wrocaw KRS: 0000474489

  0,8% bezporednio;

  99,2% porednio

  Kapita zakadowy spki wynosi 50.400 zotych. Komplementariuszem spki jest Archicom Residential Sp. z o.o. Akcjonariuszami s Archicom Residential 2 Sp. z o.o. (500 akcji) i Spka (4 akcje).

  Archicom Spka z ograniczon odpowiedzialnoci

  Wrocaw KRS: 0000314926 100%

  bezporednio Kapita zakadowy spki wynosi 50.000 zotych. Spka posiada 100% udziaw.

  Archicom Spka z ograniczon odpowiedzialnoci Consulting Spka komandytowa

  Wrocaw KRS: 0000494164

  99,97% bezporednio;

  0,03% porednio

  Komplementariuszem spki jest Archicom Sp. z o.o. Jedynym komandytariuszem spki jest Spka (suma komandytowa: 2.894.053 z).

  Camera Nera Spka z ograniczon odpowiedzialnoci

  Wrocaw KRS: 0000505493 79,23%

  bezporednio

  Kapita zakadowy spki wynosi 370.000 zotych. Spka posiada 5.863 udziaw na 7.400 udziaw istniejcych.

  Archicom Invest Spka z ograniczon odpowiedzialnoci

  Wrocaw KRS: 0000509404 100%

  bezporednio Kapita zakadowy spki wynosi 176.000 zotyc

Search related