Spring Mvc Netbean

 • View
  514

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Spring Mvc Netbean

 • I HC KHOA HC T NHIN KHOA CNG NGH THNG TIN

  CQ HK1 2k9 2k10

  N TM HIU

  Mn Cng ngh Java cho h thng phn tn

  Bo co tm hiu Spring MVC Framwork

  Version 3.0

  Sinh vin thc hin:

  0612089 Nguyn c Linh Giang

  0612119 Nguyn c Hong

 • Spring MVC Framwork Phin bn: 3.0

  Bo co tm hiu Ngy: 15/05/2010

  FIT-HCMUS Trang 1

  Mc lc

  1 Gii thiu v Spring MVC Framework : 2

  1.1 Spring Framework : 2

  1.2 Spring MVC Framework : 3

  1.2.1 Cc thnh phn quan trng nht v chc nng ca mt Spring MVC framework: 3

  1.2.2 Lung x l request trong Spring MVC Framework : 4

  2 ng dng minh ho c bn (Hello world): 5

  2.1 Mi trng trin khai ng dng : 5

  2.2 Cc bc thc hin : 6

  2.2.1 To mt Project Spring Web MVC bng NetBeans : 6

  2.2.2 Phn tch cc thnh phn trong Project : 9

  2.2.3 Pht trin mt ng dng n gin : 11

  3 ng dng minh ho nng cao : 22

  3.1 Pht biu bi ton 22

  3.2 Cc bc xy dng: 22

  3.2.1 To CSDL v lin kt kho ngoi 22

  3.2.2 To Project p dng Spring Framework v Hibernate 28

  3.2.3 Pht sinh cc mapping file v pojos tng ng cho Hibernate 32

  3.2.4 Tao cc lp DAO v BUS 39

  3.2.5 To Controller cho chc nng thm sn phm mi : 42

  3.2.6 To Views : 46

  3.2.7 Config Controller : 49

  3.2.8 To Validation : 52

  4 Cc u im v khuyt im ca Spring MVC Web Framework : 56

  5 Ti liu tham kho : 56

 • Spring MVC Framwork Phin bn: 3.0

  Bo co tm hiu Ngy: 15/05/2010

  FIT-HCMUS Trang 2

  1 Gii thiu v Spring MVC Framework :

  1.1 Spring Framework : Spring l mt Framework m ngun m c phin bn dng cho Java Platform v c .NET Platform.

  Phin bn u tin c vit bi Rod Johnson v a ra cng cun sch Expert One-on-One J2EE Design

  and Development c xut bn thng 10 nm 2002.

  Spring Framework c th dng cho tt c cc ng dng vit bng Java, nhng n thnh cng nht trn

  lnh vc ng dng web trn nn Java EE.

  Spring Framework gm cc module chnh sau :

  Inversion of Control container: hiu chnh cc components ca chng trnh v qun l vng

  i (lifecycle) ca cc i tng Java.

  Aspect-oriented programming: k thut lp trnh mi cho php ng gi nhng hnh vi c lin

  quan n nhiu lp

  Data access: lm vic vi relational database management systems (h thng qun l c s d

  liu quan h) trn nn Java platform s dng JDBC v cng c object-relational mapping.

  Transaction management: thng nht cc hm APIs qun l transaction v iu phi

  transactions cho i tng Java.

  Model-View-Controller (MVC) mt framework da trn HTTP v Servlet cung cp kh nng

  m rng v ty bin nhiu hn.

  Remote Access framework: hiu chnh RPC-style trong vic import v export cc i tng

  java thng qua mng li h tr phng thc RMI, CORBA v HTTP bao gm SOAP.

  Convention-over-configuration: mt chng trnh nhanh mnh trong vic pht trin cc hng

  gii quyt cho ci chng trnh s dng Spring enterprise.

  Batch processing: mt framework tt cho vic x l mt lng ln thng tin v hm nh

  logging/tracing, transaction management, job processing statistics, job restart, skip, and resource

  management.

  Authentication and authorization: hiu chnh ch an tan bo mt, cung cp cc phng

  thc, chng trnh mc c bn cho chng trnh s dng Spring.

  Remote Management: hiu chnh cch hin th v qun l cc i tng java mc local hoc

  remote qua JMX.

  Messaging: hiu chnh vic x l cc thong tin trao i gia cc i tng da trn chun JMS

  APIs.

  Testing: cung cp cc lp h tr vic vit cc unit kim tra v phn tch li.

  Trong ti tm hiu ny. Ch quan tm v cp n module Model-View-Controller (MVC) trong

  Spring Framework. Ta gi n l Spring MVC Framework.

 • Spring MVC Framwork Phin bn: 3.0

  Bo co tm hiu Ngy: 15/05/2010

  FIT-HCMUS Trang 3

  1.2 Spring MVC Framework : Tng t nh Struts, Spring MVC l mt request-based framework. H nh ngha cc phng php

  chung cho tt cc cc response phi c gii quyt bng mt request-based framework. Mc ch ca h

  n gin l d dng hn cho developer vit cc b sung v cc ci tin ca ring h.

  Spring MVC gip cho vic xy dng ng dng web mt cch cht ch v linh ng. Mu thit k Model-

  View-Controller gip phn chia rch ri 3 cng vic business logic, presentation logic, v navigation

  logic. Models chu trch nhim ng gi d liu ca ng dng. Views c nhim v hin th thng tin cung

  cp bi i tng Model tr v cho ngi dng. Controllers chu trch nhim nhn request t ngi dng

  v gi cc dch v bn di x l.

  1.2.1 Cc thnh phn quan trng nht v chc nng ca mt Spring MVC framework:

  DispatcherServlet l mt lp ng ra qun l ton b cc hnh ng ca framework (front

  controller) trong sut qu trnh thc thi cc lnh thng qua HTTP request.

  HandlerMapping: chn mt i tng s x l cc request da trn cc thuc tnh v iu kin

  ca cc request .

  HandlerAdapter: thc thi cc handler c chn.

  Controller: ng gia Model v View qun l cc request c gi ti v chuyn cc

  response chnh xc.

  View: chu trch nhim tr cc respone cho client.

  ViewResolver: chn phng php view da trn cc logical name c sn ca View.

  HandlerInterceptor: ngn chn (lc) cc request t user. N c coi nh Servlet filter (ko bt

  buc v ko b qun l bi DispatcherServlet).

  LocaleResolver: x l v lu mt phn cc thng tin ca user.

  MultipartResolver: lm cho vic upload file d dng hn bng cch gi cc request li.

 • Spring MVC Framwork Phin bn: 3.0

  Bo co tm hiu Ngy: 15/05/2010

  FIT-HCMUS Trang 4

  1.2.2 Lung x l request trong Spring MVC Framework :

  Trch t http://www.vaannila.com/spring/spring-mvc-tutorial-1.html

  Vic x l request v response trong Spring MVC Framework c m t nh sau :

  - Bc 1 :

  o DispatcherServlet nhn Request.

  o DispatcherServlet tra trong HandlerMapping v gi Controller kt hp vi Request.

  - Bc 2 :

  o Controller x l Request bng cch gi nhng phng thc dch v thch hp v sau

  tr v mt i tng ModelAndView cho DispatcherServlet. i tng ModelAndView

  ny cha d liu trong i tng Model v tn ca View.

  - Bc 3 :

  o DispatcherServlet gi tn ca View n cho mt ViewResolver. ViewResolver s tm

  View thc s cn dng.

  - Bc 4 :

  o DispatcherServlet truyn i tng Model n cho View xc nh hin th kt qu.

  o View ly d liu trong i tng Model v hin th kt qu cho ngi dng.

 • Spring MVC Framwork Phin bn: 3.0

  Bo co tm hiu Ngy: 15/05/2010

  FIT-HCMUS Trang 5

  2 ng dng minh ho c bn (Hello world):

  Sau y l mt v d HelloWorld n gin p dng Spring MVC Framework.

  2.1 Mi trng trin khai ng dng : - IDE : NetBeans IDE 6.8

  - Web Server : Apache Tomcat 6.0.20

 • Spring MVC Framwork Phin bn: 3.0

  Bo co tm hiu Ngy: 15/05/2010

  FIT-HCMUS Trang 6

  2.2 Cc bc thc hin :

  2.2.1 To mt Project Spring Web MVC bng NetBeans :

  1. Click File 2. Click New Project

  3. Click Java Web

  4. Select Web Application

  5. Click Next

 • Spring MVC Framwork Phin bn: 3.0

  Bo co tm hiu Ngy: 15/05/2010

  FIT-HCMUS Trang 7

  6. Nhp Project Name

  7. Chn ni lu tr

  8. Click Next

  10. Click Next

  9. Chn Server l

  Apache Tomcat 6.0.20

 • Spring MVC Framwork Phin bn: 3.0

  Bo co tm hiu Ngy: 15/05/2010

  FIT-HCMUS Trang 8

  Kt qu ta c Project SpringMVCHelloWorld vi cu trc th mc nh sau :

  11. Check chn

  Spring Web MVC 2.5

  12. Click Finish

 • Spring MVC Framwork Phin bn: 3.0

  Bo co tm hiu Ngy: 15/05/2010

  FIT-HCMUS Trang 9

  Run ng dng ta c c kt qu nh sau :

  2.2.2 Phn tch cc thnh phn trong Project :

  - Trong file web.xml, ta thy c dng thit lp ch trang ch ca ng dng l redirect.jsp nh sau

  cui file :

  - Trong file redirect.jsp ch lm duy nht mt vic l redirect tt c nhng request gi n ti

  index.htm :

  - Cng trong file web.xml ta thy dng khai bo v nh x sau :

  Servlet dispatcher l lp k tha t

  org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet

  nh x tt c requests c mu URL khp *.htm cho lp

  DispatcherServlet ca Spring ny

 • Spring MVC Framwork Phin bn: 3.0

  Bo co tm hiu Ngy: 15/05/2010

  FIT-HCMUS Trang 10

  - Class DispatcherServlet qun l nhng request n ng dng da trn nhng thit lp cu hnh

  c tm thy trong file dispatcher-servlet.xml

  - Gi ta xt n file dispatcher-servlet.xml , ta ch n on code sau :

  iu ny cho php nh v nhng file trong gi file WAR ca ng dng lc runtime v

  response vi trang jsp tng ng.

  Khi DispatcherServlet nhn mt request khp *.htm nh l index.htm n s

  tm bn trong urlMapping ny mt controller cung cp cho request .

  nh x index.htm vi indexController

  indexController l lp k tha t

  org.springframework.web.servlet.mvc.ParameterizableViewController

  y l lp c cung cp bi Spring v n n gin s tr v 1 view.

  Logical view name : Dng viewResolver x l

  viewResolver nhn vo Logical view name t indexController v

  tm trong th mc /WEB.INF/jsp/ trang jsp c tn tng ng.

 • Spring MVC Framwork Phin bn: 3.0

  Bo co tm hiu Ngy: 15/05/2010

  FIT-HCMUS Trang 11

  2.2.3 Pht trin mt ng dng n gin :

  2.2.3.1 Tng quan :

  ng dng ny s bao gm 2 trang JSP hay cn gi l 2 View trong cng ngh Spring Web MVC.

  - View th nht cha 1 form HTML vi mt field yu cu nhp tn ca ngi dng. - View th 2 l mt trang n gin ch vic hin th : Hello + [tn ngi dng va nhp]

  Nhng views ny s c qun l bi mt controller, controller ny s nhn request v quyt nh view no c tr v. N cng s truyn cho view c chn nhng thng tin cn thit view hin th, nhng thng tin ny c gi l Model. Ta s t tn controller ny l HelloController.

  Trong nhng ng dng web phc tp, nhng x l nghip v thuc tng Business Logic khng