of 98 /98

Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

Embed Size (px)

Text of Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN...

Page 1: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI
Page 2: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI
Page 3: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

Pripremili: Hajrudin AlićPrepared by: Elvin Šetkić

Izdavač: Federalni zavod za statistiku, Zelenih beretki 26, 71000 SarajevoPublisher: Institute for statistics of FBiH, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo

Telefon/Phone /Faks: +387 33 22 61 51Elektronska pošta/E-mail : [email protected]

Internetska stranica/Web site : http://www.fzs.ba

Odgovara direktor: Doc. dr. Emir Kremić

Information is available at the Department of Public RelationsTelefon/Phone : +387 33 40 70 19

Pretplata publikacija/Subscription : +387 33 40 70 20

Person responsible: Assist. Prof. Emir Kremić, Director General

Molimo korisnike da prilikom korišćenja podataka navedu izvorUsers are kindly requested to state the source

Štampano/Tiskano u 100 primjerakaPrinted in 100 copies

Obavijesti daje Odsjek za odnose s javnošću

Page 4: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

PREDGOVOR

Bilten srednjeg obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine je publikacija Federalnog zavoda za statistiku koja prikazujestatističke podatke o srednjim školama, učenicima, nastavnom osoblju i drugim segmentima unutar srednjeg obrazovanja nateritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalni zavod za statistiku provodi godišnje istraživanje iz oblasti srednjeg obrazovanja na osnovu Zakona o statistici u FederacijiBosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 63/03 i 9/09) i Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za FederacijuBosne i Hercegovine za 2016. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/15).

U cilju boljeg razumijevanja podataka prezentiranih u ovom Biltenu, korisnike podataka upućujemo na data metodološkaobjašnjenja.

DIREKTOR

Doc. dr. Emir Kremić

FOREWORD

The Bulletin of secondary education in the Federation of Bosnia and Herzegovina is a publication of the Institute for Statistics ofFB&H, conteins statistical information on the secondary schools, pupils, teachers and other segments on the territory of theFederation of Bosnia and Herzegovina.

Institute for Statistics of FB&H conducted a survey of secondary education on the basis of the Act on Statistics in FBiH ("OfficialGazette of FBiH" no. 63/03 and 9/09) and according to the Scheme of Statistical Survey of interest for Federation of Bosnia andHerzegovina for 2016 . ( "Official Gazette of the Federation BiH", No. 39/15).

In order to better understand the data presented in this Bulletin, users should refer to the presented methodological notes.

DIRECTOR

Assist. Prof. Emir Kremić, Ph.D.

Page 5: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

PREDGOVOR.............................................................................................................................................................................................. 3 FOREWORD

5 EXPLANATION AND NOTES

7 SECONDARY SCHOOLS ACCORDING TO ORGANIZATION PRINCIPLE

8 SECONDARY SCHOOLS - BASIC INDICATORS

10 CLASSES BY GRADES

12 REGULAR ENROLLED PUPILS BY TYPE OF SCHOOLS AND AREAS

21 REGULAR PUPILS ENROLLED BY CLASSES, SEX AND REPEATERS

30 REGULAR ENROLLED PUPILS BY CLASSES AND DATE OF BIRTH

58 REGULAR PUPILS WHO FINISHED SCHOOL

68 PUPILS ENROLLED BY CLASSES AND SEX (Part-time pupils and adult education)

69 PUPILS (Part-time pupils and adult education) WHO FINISHED SCHOOL

74 SECONDARY SCHOOLS AND TEACHING STAFF

82 PUPILS WHO CHANGED THE SCHOOL OF SCHOOLING OR DISCONTINUED - in the period of 01.09.2015. to 31.08.2016.

88 REGULAR PUPILS WHO LEARN FOREIGN LANGUAGES

94 COMPUTER EQUIPMENT OF SECONDARY SCHOOLS AND INTERNET ACCESS

4 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

5-1. UPISANI UČENICI PO RAZREDIMA I SPOLU (vanredni/izvanredni učenici i obrazovanje odraslih) ........................................................................

S A D R Ž A JC O N T E N T S

SREDNJE OBRAZOVANJE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA SECONDARY EDUCATION 2016/2017 SCHOOL YEAR

1-1. SREDNJE ŠKOLE PREMA ORGANIZACIONOM PRINCIPU ..........................................................................................................................

1-2. SREDNJE ŠKOLE - OSNOVNI INDIKATORI ...............................................................................................................................................

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA ................................................................................................................................................................

5-2. UČENICI (vanredni/izvanredni učenici i obrazovanje odraslih) KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU.....................................................................................

6-1. SREDNJE ŠKOLE I NASTAVNO OSOBLJE ..............................................................................................................................................

7-1. UČENICI KOJI SU PROMIJENILI ŠKOLU ILI PREKINULI ŠKOLOVANJE - u periodu od 01.09.2015. do 31.08.2016..................................................

8-1. REDOVNI/REDOVITI UČENICI KOJI UČE STRANE JEZIKE....................................................................................................................................

9-1. OPREMLJENOST SREDNJIH ŠKOLA RAČUNARIMA I DOSTUPNOST INTERNETA....................................................................................................

2-1. ODJELJENJA/ODJELI PO RAZREDIMA ......................................................................................................................................................

3-1. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO VRSTI ŠKOLE I OBLASTIMA...................................................................................................

3-2. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I SPOLU I PONAVLJAČI......................................................................................

3-3. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I GODINAMA ROĐENJA ....................................................................................................

4-1. REDOVNI/REDOVITI UČENICI KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU ..........................................................................................................................................

Page 6: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA NOTES ON METHODOLOGY

Podaci za srednje obrazovanje (redovno/redovito i srednje škole saposebnim potrebama), koji se objavljuju u ovom biltenu, rezultat suredovnog/redovitog godišnjeg istraživanja, koje je provedeno u 2016. godini,stanje 25.09 2016.

Data for secondary education (regular and special) in this bulletin have beencollected by regular annually research. This research have been carried outin 2016, existing on September 25th 2016.

Prikupljanje podataka za svaku školu vrši se putem elektronskih obrazaca.Sadržaj obrasca prema kojima se vrši obrada, zasniva se na Planuprovođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH.

Data collection for each school is done through electronic forms. Thecontent of the form under which the processing takes place, based on thePlan for statistical researches of interest for the Federation.

Statističkom aktivnošću su obuhvaćene sve redovne/redovite škole i škole zaučenike sa posebnim potrebama koje rade.

All regular and special secondary schools, are covered by this survery.

Redovne/redovite srednje škole razvrstane su po vrstama škola: gimnazije,umjetničke, vjerske, a tehničke i srodne stručne/strukovne škole razvrstanesu po grupama struka.

Regular secondary schools are classified by type of schoolls: gymnasiums,art schools,religious schools and tehnical and related schools classified bygroup of profession.

Srednje obrazovanje traje tri odnosno četiri godine, a omogućuje stjecanjeznanja i vještina potrebnih za uključivanje na tržište rada i za nastavakškolovanja.

Secondary education lasts three or four years, and allows the acquisation ofknowledge and skills required for inclusion in the labor market and tocontinue schooling.

Kod škola za učenike sa posebnim potrebama, kao škola, obuhvaćena su ispecijalna odjeljenja/odjeli koja su formirana pri redovnim/redovitim školama.

Special school covered special classes which are formed regular schools.

Od školske 2014./2015. godine podaci o obrazovanju u FBiH su usklađenisa ISCED 2011 - Međunarodnom standardnom klasifikacijom obrazovanja.

Data on education in FB&H are harmonized with the ISCED 2011 -International Standard Classification of Education from school year2014/2015.

Podatak o broju škola i nastavnom osoblju nismo u mogućnosti dati povrstama škola zbog toga, što u FBiH egzistira veliki broj mješovitih škola. Teškole imaju više vrsta škola, pa jedan nastavnik može predavati u više škola.

We are not in possibility to present a data on the number of schools andteachers due to a fact that in Federation of Bosnia and Herzegovina existgreat number of mixed schools. In mentioned schools are also formed othertype of schools where one teacher can teach in one or more schools.

Od 2015./2016. školske godine, statističko istaživanje iz srednjegobrazovanja prelazi na novi način prikupljanja podataka, putem elektronskihobrazaca i dolazi do primjene nove metodologije usklađene sameđunarodnom standardnom klasifikacijom obrazovanja. Uvođenjem novemetodologije dolazi do promjena u prikupljanju i publikovanju podataka, te sepodaci prikupljaju samo za početak školske godine sa stanjem 25.09.

From 2015/2016. school year, the statistical exploration of secondaryeducation moves to a new way of collecting data through electronic formsand comes to the application of the new methodology harmonized with theInternational Standard Classification of Education. With the introduction ofthe new methodology changes occur in the collection and publication ofdata, and the data is collected only for the beginning of the school year withthe balance 25.09.

DEFINICIJE DEFINITION

Školom se smatra skupina učenika koja prati nastavu određene vrste istepena/stupnja po istovrsnom nastavnom planu i programu na određenojlokaciji.

School is considered a group of students following classes of a particulartype and stage according to the uniform educational plan and programme eta particular location.

Full - time equivalent /FTE/ - ekvivalent punog radnog vremena, izračunavase za nastavno osoblje koje radi kraće od punog radnog vremena. FTE sedobija tako što se izračuna postotak ostvarenih sati u odnosu na pununormu sati.

Full - time equivalent /FTE/ - gives the number of working hours for part time working teachers. FTE calculated as a proportion of working hours in engagement and full norm.

ISCED 2011-Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja koristi seprema preporuci UNESCO-a. OECD-a, EUROSTAT-a i drugih međunarodnihorganizacija za prikazivanje svih podataka o obrazovanju i omogućujeusporedivost podataka o obrazovanju na međunarodnom nivou/razini.

ISCED 2011 - International Standard Classification of Education - is beingused as recommended by UNESCO, OECED, EUROSTAT and otherinternational organisations for presenting all data on education, enablingtheir comparasion on the international level.

Stupnjevi/stepeni obrazovanja, koji odgovaraju u školskom sistemuFederacije Bosne i Hercegovine jesu:

The levels of education in the Federation educational System are as follows:

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 5

Page 7: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

ISCED 0 - predškolsko obrazovanje djece od treće godine do polaska uosnovnu školu;

ISCED 0 - corresponding to pre -school education of children from the ageof theree to starting basic school;

ISCED 1 - niže osnovno obrazovanje od I - IV razreda premaosmogodišnjem programu; odnosno od I - V razreda prema devetogodišnjemprogramu obrazovanja;

ISCED 1 - primary education (first four - eight year school programme or firstfive - nine year school programme);

ISCED 2 - više osnovno obrazovanje od V - VIII razreda premaosmogodišnjem programu; odnosno od VI - IX razreda premadevetogodišnjem programu obrazovanja;

ISCED 2 - lovel secondary education (last four years of basic education);

ISCED 3 - srednje obrazovanje; ISCED 3 - corresponding to upper secondary education;

ISCED 4 - postsrednje obrazovanje (specijalistički programi za odrasle) ISCED 4 - post secondary education (specialized programs for adults)

ISCED 5 - više obrazovanje po starom načinu studiranja (VI stepen) ISCED 5 - undergraduate and postgraduate (master , s degree);

ISCED 6 - VII stepen po starom programu studiranja(trajanje 4-5 godina), Iciklus po novom programu.

ISCED 6 - VII level of the old program of study (duration 4-5 years), I cyclethrough the new program.

ISCED 7 - visoko obrazovanje po starom programu VII stepen (trajanje 5-6godina), II ciklus "master" po novom programu i integrirani I i II ciklus ponovom programu.

ISCED 7 - higher education under the old program VII level (duration 5-6years), second cycle of "master" under new program, integrated I cycle andII cycle under the new program.

ISCED 8 - naučni/znanstveni stepen - doktorat ISCED 8 - corresponding to doctor s degree.

Detaljnije informacije se mogu naći na web stranici Federalnog zavoda za statistiku http://www.fzs.ba ili u biblioteci.

More information can be found on the website of the Institute for statistics of FB&H http://www.fzs.ba, or in the library of the Institute for statistics of FB&H.

ZNAKOVI SYMBOLS - nema pojave - no appearance... ne raspolaže se podatkom ... no available data1) oznaka za napomenu ispod tabele 1) symbol for note under the table

6 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Page 8: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

1-1. SREDNJE ŠKOLE PREMA ORGANIZACIONOM PRINCIPU SECONDARY SCHOOLS ACCORDING TO ORGANIZATION PRINCIPLE

FEDERACIJA BiH 213 50 42 21 116 - 105 10 2 6 11

Unsko-sanski kanton 23 6 4 2 14 - 13 1 - 1 -

Kanton Posavski 3 - 2 - 3 - 2 - - - -

Tuzlanski kanton 36 8 6 4 20 - 20 1 1 1 2

Zeničko-dobojski kanton 35 12 4 6 14 - 14 1 - 1 2

Bosansko-podrinjski kanton 3 - 1 - 2 - 1 - - - -

Srednjobosanski kanton 25 2 12 1 20 - 18 1 1 1 -

Hercegovačko-neretvanski kanton 31 5 7 4 16 - 16 3 - 1 2

Zapadnohercegovački kanton 9 3 1 - 4 - 4 1 - - 1

Kanton Sarajevo 39 12 2 4 17 - 12 2 - 1 3

Kanton 10 9 2 3 - 6 - 5 - - - 1

1) Uključene su redovne, specijalne i vjerske škole.1) Included regular, special and religious schools.

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 7

Stručne škole/ Vocational schools

Umjetničke škole/ Art schools

Škole sa posebnim

potrebama/ Special schools

samostalne/

Independent

u sastavu mješovite

škole/ Within the

mixed school

samostalne/

Independent

u sastavu mješovite

škole/ Within the

mixed school

samostalne/

Independent

u sastavu mješovite

škole/ Within the

mixed school

samostalne/

Independent

SREDNJE OBRAZOVANJE 2016./2017. ŠKOLSKA GODINA SECONDARY EDUCATION 2016/2017 SCHOOL YEAR

Napomena: Podatke o broju škola nismo u mogućnosti prikazati za svaku vrstu škole posebno/zasebno. To je iz razloga, što osim samostalnih škola imamo veći broj mješovitih i strukovnih škola, koje obuhvataju različite vrste škola, što je vidljivo iz tabele.

Note: Except independent schools we have a great number of mixsed schools(visible in tables). Because of that we are not in possibility to present number of schools according to type of schools.

Vjerske škole/

Religious schools

u sastavu mješovite

škole/ Within the

mixed school

Kantoni/ Cantons

Škole¹/ Schools¹

Gimnazije/ Gymnasiums

Tehničke i srodne/ Technical and

related

Page 9: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

1-2. SREDNJE ŠKOLE - OSNOVNI INDIKATORI SECONDARY SCHOOLS - BASIC INDICATORS

Odjelje-Godina/ Škole/ ljenja/

Year Schools Odjeli/Classes

Svega/ Muškarci/ Žene/ Svega/ Žene/ Svega/ Žene/ Svega/ Žene/All Male Females All Females All Females All Females

2012/2013 212 4432 113214 57539 55675 29975 18785 55116 27330 24570 7694

2013/2014 213 4303 106056 53616 52440 28413 17908 52975 26183 21200 6526

2014/2015 213 4084 96331 48240 48091 26142 16449 48763 24278 18043 5561

2015/2016 213 3893 87813 43953 43860 22956 14349 44610 22340 16959 5387

2016/2017 213 3794 82675 41231 41444 20668 12990 41964 21346 16751 5326

8 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Ukupno/Total Gymnasiums

Gimnazije/ Stručne/

Učenici/ Pupils

related Technical and

Tehničke i srodne/Vocational

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Muškarci/ Male

Žene/ Females

Broj učenika po spolu od 2012./2013. do 2016./2017. školske godine Number of pupils by sex in 2012/2013 until 2016/2017 school year

Page 10: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

Broj učenika Broj učenika Broj nastav-po nastavniku/ po odjeljenju/ nika na

Number of Number of 100 učenika/students students Number of

per teacher per class teachers perSvega/ Žene/ Svega/ Žene/ Svega/ Žene/ Svega/ Žene/ section 100 students

All Females All Females All Females All Females

1055 626 2164 1128 334 112 8757 5003 12,9 25,5 7,7

991 604 2151 1109 326 110 8836 5104 12,0 24,6 8,3

961 589 2133 1116 289 98 8748 5104 11,0 23,6 9,1

904 564 2104 1119 280 101 8748 5112 10,0 22,6 10,0

896 560 2139 1128 257 94 8568 5094 9,6 21,8 10,4

Gimnazije/ Gymnasiums 20668Tehničke i srodne/ Technical and related schools 41964Stručne/ Vocational schools 16751Umjetničke/ Art schools 896Vjerske/ Religious schools 2139Škole za učenike sa posebnim potrebama/ Schools for pupils w 257

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 9

Nastavnici/TeachersArt Schools for pupilsReligious

Vjerske/Umjetničke/ posebnim potrebama/Škole za učenike sa

with special needs

25%

51%

20%

1% 3% 0%

Gimnazije/ Gymnasiums

Tehničke i srodne/ Technical and relatedschools

Stručne/ Vocational schools

Umjetničke/ Art schools

Vjerske/ Religious schools

Škole za učenike sa posebnim potrebama/Schools for pupils with special needs

Upisani učenici po vrstama škole u FBIH u 2016./2017. Enrolled pupils by type of the school at the school year 2016/2017

Page 11: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

2-1. ODJELJENJA/ODJELI PO RAZREDIMA CLASSES BY GRADES

Ukupnoodjeljenja/

odjela/Classes

FEDERACIJA BiH 3794 1003 1040 1054 697 FEDERATION OF B&H

Gimnazije 934 216 236 247 235 GymnasiumsUmjetničke škole 79 19 21 20 19 Art schoolsTehničke i srodne škole 1815 458 469 465 423 Technical and related Stručne/Strukovne škole 848 277 280 291 - Vocational schoolsVjerske škole 68 18 18 17 15 Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 50 15 16 14 5 Special secondary schools

Unsko-sanski kanton 403 106 106 130 61 Unsko-sanski cantonGimnazije 82 16 21 26 19 GymnasiumsUmjetničke škole 7 2 1 2 2 Art schoolsTehničke i srodne škole 182 48 43 53 38 Technical and related Stručne/Strukovne škole 121 37 38 46 - Vocational schoolsVjerske škole 11 3 3 3 2 Religious schools

Kanton Posavski 59 14 13 18 14 Canton PosavskiGimnazije 11 3 3 2 3 GymnasiumsTehničke i srodne škole 34 7 6 10 11 Technical and related Stručne/Strukovne škole 14 4 4 6 - Vocational schools

Tuzlanski kanton 725 203 212 180 130 Tuzlanski cantonGimnazije 115 27 30 24 34 GymnasiumsUmjetničke škole 12 3 3 3 3 Art schoolsTehničke i srodne škole 388 99 109 89 91 Technical and related Stručne/Strukovne škole 196 70 66 60 - Vocational schoolsVjerske škole 8 2 2 2 2 Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 6 2 2 2 - Special secondary schools

Zeničko-dobojski kanton 671 174 185 195 117 Zenicko-dobojski cantonGimnazije 175 42 43 48 42 GymnasiumsUmjetničke škole 4 1 1 1 1 Art schoolsTehničke i srodne škole 290 71 74 74 71 Technical and related Stručne/Strukovne škole 186 56 63 67 - Vocational schoolsVjerske škole 8 2 2 2 2 Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 8 2 2 3 1 Special secondary schools

Bosansko-podrinjski kanton 42 12 12 13 5 Bosansko-podrinjski cantonGimnazije 7 2 2 2 1 GymnasiumsTehničke i srodne škole 22 6 6 6 4 Technical and related Stručne/Strukovne škole 13 4 4 5 - Vocational schools

Srednjobosanski kanton 455 121 126 118 90 Srednjobosanski cantonGimnazije 102 25 25 24 28 GymnasiumsUmjetničke škole 11 2 3 3 3 Art schoolsTehničke i srodne škole 219 50 58 55 56 Technical and related Stručne/Strukovne škole 109 40 36 33 - Vocational schoolsVjerske škole 14 4 4 3 3 Religious schools10 Statistički bilten br. 238/2016 Statistical bulletin

Kantoni

Po razredima

CantonsBy grades

I II III IV

Page 12: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

2-1. ODJELJENJA/ODJELI PO RAZREDIMA (nastavak) CLASSES BY GRADES (continued)

Ukupnoodjeljenja/

odjela/Classes

Hercegovačko-neretvanski kanton 445 117 127 106 95 Hercegovacko-neretvanski cantonGimnazije 116 25 33 29 29 GymnasiumsUmjetničke škole 26 6 8 6 6 Art schoolsTehničke i srodne škole 212 56 55 44 57 Technical and related Stručne/Strukovne škole 73 25 26 22 - Vocational schoolsVjerske škole 11 3 3 3 2 Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 7 2 2 2 1 Special secondary schools

Zapadnohercegovački kanton 175 48 46 46 35 Zapadnohercegovacki cantonGimnazije 64 15 16 16 17 GymnasiumsUmjetničke škole 4 1 1 1 1 Art schoolsTehničke i srodne škole 76 22 19 18 17 Technical and related Stručne/Strukovne škole 29 9 9 11 - Vocational schoolsŠkole sa posebnim potrebama 2 1 1 - - Special secondary schools

Kanton Sarajevo 703 178 188 210 127 Canton SarajevoGimnazije 224 51 55 66 52 GymnasiumsUmjetničke škole 15 4 4 4 3 Art schoolsTehničke i srodne škole 337 85 89 98 65 Technical and related Stručne/Strukovne škole 87 27 28 32 - Vocational schoolsVjerske škole 16 4 4 4 4 Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 24 7 8 6 3 Special secondary schools

Kanton 10 116 30 25 38 23 Canton 10Gimnazije 38 10 8 10 10 GymnasiumsTehničke i srodne škole 55 14 10 18 13 Technical and related Stručne/Strukovne škole 20 5 6 9 - Vocational schoolsŠkole sa posebnim potrebama 3 1 1 1 - Special secondary schools

Statistički bilten br. 238/2016 Statistical bulletin 11

Kantoni

Po razredima

CantonsBy grades

I II III IV

Page 13: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-1. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO VRSTI ŠKOLE I OBLASTIMA REGULAR ENROLLED PUPILS BY TYPE OF SCHOOLS AND AREAS

Svega/ All

Učenice/ Girls

FEDERACIJA BiH 82675 41444 FEDERATION OF B&H

Gimnazije 20668 12990 GymnasiumUmjetničke škole 896 560 Art schoolTehničke i srodne škole 41964 21346 Technical and related schoolsSrednje obrazovanje/opšti programi 136 90 Secondary education / general programsAudio-vizuelne tehnike i medijska produkcija 584 245 Audio-visual techniques and media productionDizajn 220 170 designEkonomija 6207 4204 economyVeleprodaja i maloprodaja 225 116 Wholesale and retail tradeFinansije, bankarstvo i osiguranje 505 360 Finance, Banking and InsuranceSekretarski i kancelarijski poslovi 1082 834 Secretarial and office functionsNauke o zemlji 19 9 GeoscienceMašinstvo, obrada metala i metalurgija 4151 876 Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 3097 349 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 3202 516 Electronics and automationHemijski procesi 607 448 process ChemistryMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 200 34 Motor vehicles, ships and aviation assetsProizvodna tehnologija - prerada hrane 583 409 Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 768 606 Textile, ready-made, footwear and leather technologyRudarstvo i vađenje ruda 407 131 Mining and quarryingArhitektura i urbanističko planiranje 606 295 Architecture and urban planningGrađevinarstvo 1219 436 ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 1181 680 Agriculture and livestockHortikultura 46 27 horticultureŠumarstvo 752 291 forestryVeterina 444 232 Veterinary medicineStomatologija 765 511 dentistryFarmacija 886 752 pharmaceuticsPomoć i njega 7247 5223 Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje 361 257 Medical Diagnosis and TreatmentTerapija i rehabilitacija 726 360 Therapy and RehabilitationHoteli, restorani i ugostiteljstvo 1530 782 Hotels, restaurants and cateringPutovanja, turizam i razonoda 856 531 Travel, tourism and leisureFrizerske i kozmetičke usluge 232 228 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 2903 1208 Transport servicesTehnologija zaštite životne sredine 217 136 Environmental technologyStručne/Strukovne škole 16751 5326 Vocational schoolZanatske vještine 31 17 craft skillsVeleprodaja i maloprodaja 1666 1272 Wholesale and retail tradeSekretarski i kancelarijski poslovi 122 94 Secretarial and office functionsMašinstvo, obrada metala i metalurgija 2295 15 Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 2484 18 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 106 - Electronics and automationHemijski procesi 17 11 process ChemistryMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 2155 6 Motor vehicles, ships and aviation assetsProizvodna tehnologija - prerada hrane 333 147 Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 764 634 Textile, ready-made, footwear and leather technology12 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Učenici/ PupilsCantonsKantoni

Page 14: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-1. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO VRSTI ŠKOLE I OBLASTIMA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY TYPE OF SCHOOLS AND AREAS (continued)

Svega/ All

Učenice/ Girls

Proizvodna tehnologija (drvo, papir, plastika, staklo) 355 47 Production technology (wood, paper, plastic, glass)Rudarstvo i vađenje ruda 70 - Mining and quarryingGrađevinarstvo 311 - ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 142 76 Agriculture and livestockHortikultura 124 94 horticultureŠumarstvo 52 24 forestryMedicinska dijagnostika i liječenje 28 18 Medical Diagnosis and TreatmentHoteli, restorani i ugostiteljstvo 2150 988 Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 2082 1806 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 1464 59 Transport servicesVjerske škole 2139 1128 Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 257 94 Special secondary schools

Unsko-sanski kanton 9619 4864 Unsko-sanski cantonGimnazije 1905 1254 GymnasiumUmjetničke škole 85 55 Art schoolTehničke i srodne škole 4610 2484 Technical and related schoolsEkonomija 501 370 economyVeleprodaja i maloprodaja 14 3 Wholesale and retail tradeSekretarski i kancelarijski poslovi 200 160 Secretarial and office functionsMašinstvo, obrada metala i metalurgija 823 237 Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 65 9 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 310 51 Electronics and automationHemijski procesi 103 81 process ChemistryProizvodna tehnologija - prerada hrane 65 49 Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 22 21 Textile, ready-made, footwear and leather technologyArhitektura i urbanističko planiranje 62 31 Architecture and urban planningGrađevinarstvo 84 12 ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 196 85 Agriculture and livestockŠumarstvo 267 148 forestryVeterina 88 36 Veterinary medicineStomatologija 29 16 dentistryFarmacija 64 53 pharmaceuticsPomoć i njega 915 667 Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje 54 38 Medical Diagnosis and TreatmentHoteli, restorani i ugostiteljstvo 138 75 Hotels, restaurants and cateringPutovanja, turizam i razonoda 203 129 Travel, tourism and leisureUsluge transporta 381 194 Transport servicesTehnologija zaštite životne sredine 26 19 Environmental technologyStručne/Strukovne škole 2755 921 Vocational schoolVeleprodaja i maloprodaja 430 353 Wholesale and retail tradeSekretarski i kancelarijski poslovi 43 30 Secretarial and office functionsMašinstvo, obrada metala i metalurgija 284 - Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 595 3 Electrical engineering and energyMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 274 - Motor vehicles, ships and aviation assetsProizvodna tehnologija - prerada hrane 87 48 Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 134 130 Textile, ready-made, footwear and leather technologyProizvodna tehnologija (drvo, papir, plastika, staklo) 36 - Production technology (wood, paper, plastic, glass)Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 13

KantoniUčenici/ Pupils

Cantons

Page 15: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-1. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO VRSTI ŠKOLE I OBLASTIMA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY TYPE OF SCHOOLS AND AREAS (continued)

Svega/ All

Učenice/ Girls

Građevinarstvo 56 - ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 37 18 Agriculture and livestockHortikultura 20 17 horticultureHoteli, restorani i ugostiteljstvo 363 184 Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 147 121 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 249 17 Transport servicesVjerske škole 264 150 Religious schools

Kanton Posavski 1300 651 Canton PosavskiGimnazije 228 148 GymnasiumTehničke i srodne škole 803 416 Technical and related schoolsEkonomija 152 99 economySekretarski i kancelarijski poslovi 100 66 Secretarial and office functionsMašinstvo, obrada metala i metalurgija 26 10 Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 104 3 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 58 12 Electronics and automationTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 18 12 Textile, ready-made, footwear and leather technologyZemljoradnja i stočarstvo 89 34 Agriculture and livestockPomoć i njega 256 180 Help and CareStručne/Strukovne škole 269 87 Vocational schoolSekretarski i kancelarijski poslovi 24 20 Secretarial and office functionsMašinstvo, obrada metala i metalurgija 33 - Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 23 - Electrical engineering and energyMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 85 1 Motor vehicles, ships and aviation assetsZemljoradnja i stočarstvo 17 10 Agriculture and livestockHoteli, restorani i ugostiteljstvo 50 22 Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 37 34 Hairdressing and beauty care

Tuzlanski kanton 15751 7858 Tuzlanski cantonGimnazije 2428 1584 GymnasiumUmjetničke škole 163 99 Art schoolTehničke i srodne škole 8711 4696 Technical and related schoolsSrednje obrazovanje/opšti programi 136 90 Secondary education / general programsAudio-vizuelne tehnike i medijska produkcija 62 19 Audio-visual techniques and media productionEkonomija 977 761 economyFinansije, bankarstvo i osiguranje 72 52 Finance, Banking and InsuranceSekretarski i kancelarijski poslovi 390 315 Secretarial and office functionsNauke o zemlji 19 9 GeoscienceMašinstvo, obrada metala i metalurgija 1034 200 Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 871 125 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 398 47 Electronics and automationHemijski procesi 279 232 process ChemistryProizvodna tehnologija - prerada hrane 58 38 Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 176 152 Textile, ready-made, footwear and leather technologyRudarstvo i vađenje ruda 163 52 Mining and quarryingArhitektura i urbanističko planiranje 146 78 Architecture and urban planningGrađevinarstvo 191 81 ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 193 142 Agriculture and livestockŠumarstvo 139 43 forestry14 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

KantoniUčenici/ Pupils

Cantons

Page 16: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-1. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO VRSTI ŠKOLE I OBLASTIMA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY TYPE OF SCHOOLS AND AREAS (continued)

Svega/ All

Učenice/ Girls

Veterina 147 76 Veterinary medicineStomatologija 105 80 dentistryFarmacija 205 174 pharmaceuticsPomoć i njega 2130 1511 Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje 42 33 Medical Diagnosis and TreatmentTerapija i rehabilitacija 80 46 Therapy and RehabilitationPutovanja, turizam i razonoda 127 90 Travel, tourism and leisureFrizerske i kozmetičke usluge 45 45 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 526 205 Transport servicesStručne/Strukovne škole 3898 1204 Vocational schoolVeleprodaja i maloprodaja 245 223 Wholesale and retail tradeSekretarski i kancelarijski poslovi 36 29 Secretarial and office functionsMašinstvo, obrada metala i metalurgija 662 - Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 581 4 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 15 - Electronics and automationMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 575 2 Motor vehicles, ships and aviation assetsProizvodna tehnologija - prerada hrane 90 49 Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 185 160 Textile, ready-made, footwear and leather technologyProizvodna tehnologija (drvo, papir, plastika, staklo) 91 21 Production technology (wood, paper, plastic, glass)Rudarstvo i vađenje ruda 60 - Mining and quarryingGrađevinarstvo 65 - ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 68 34 Agriculture and livestockHortikultura 50 32 horticultureHoteli, restorani i ugostiteljstvo 309 162 Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 527 481 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 339 7 Transport servicesVjerske škole 516 259 Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 35 16 Special secondary schools

Zeničko-dobojski kanton 14478 7096 Zenicko-dobojski cantonGimnazije 3602 2272 GymnasiumUmjetničke škole 87 42 Art schoolTehničke i srodne škole 7104 3533 Technical and related schoolsEkonomija 968 690 economyFinansije, bankarstvo i osiguranje 291 201 Finance, Banking and InsuranceSekretarski i kancelarijski poslovi 201 158 Secretarial and office functionsMašinstvo, obrada metala i metalurgija 700 104 Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 506 55 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 669 92 Electronics and automationHemijski procesi 138 83 process ChemistryProizvodna tehnologija - prerada hrane 180 123 Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 292 233 Textile, ready-made, footwear and leather technologyRudarstvo i vađenje ruda 244 79 Mining and quarryingArhitektura i urbanističko planiranje 101 46 Architecture and urban planningGrađevinarstvo 312 122 ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 287 163 Agriculture and livestockŠumarstvo 150 52 forestry

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 15

KantoniUčenici/ Pupils

Cantons

Page 17: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-1. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO VRSTI ŠKOLE I OBLASTIMA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY TYPE OF SCHOOLS AND AREAS (continued)

Svega/ All

Učenice/ Girls

Veterina 89 50 Veterinary medicineStomatologija 114 68 dentistryFarmacija 69 59 pharmaceuticsPomoć i njega 836 607 Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje 24 21 Medical Diagnosis and TreatmentTerapija i rehabilitacija 30 25 Therapy and RehabilitationHoteli, restorani i ugostiteljstvo 193 110 Hotels, restaurants and cateringPutovanja, turizam i razonoda 28 14 Travel, tourism and leisureFrizerske i kozmetičke usluge 28 27 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 561 299 Transport servicesTehnologija zaštite životne sredine 93 52 Environmental technologyStručne/Strukovne škole 3417 1120 Vocational schoolVeleprodaja i maloprodaja 235 192 Wholesale and retail tradeMašinstvo, obrada metala i metalurgija 633 - Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 488 2 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 38 - Electronics and automationHemijski procesi 9 6 process ChemistryMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 347 1 Motor vehicles, ships and aviation assetsProizvodna tehnologija - prerada hrane 18 3 Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 226 182 Textile, ready-made, footwear and leather technologyProizvodna tehnologija (drvo, papir, plastika, staklo) 88 15 Production technology (wood, paper, plastic, glass)Rudarstvo i vađenje ruda 10 - Mining and quarryingGrađevinarstvo 57 - ConstructionHoteli, restorani i ugostiteljstvo 221 139 Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 631 574 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 416 6 Transport servicesVjerske škole 230 116 Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 38 13 Special secondary schools

Bosansko-podrinjski kanton 948 469 Bosansko-podrinjski cantonGimnazije 172 119 GymnasiumTehničke i srodne škole 534 278 Technical and related schoolsEkonomija 52 30 economyMašinstvo, obrada metala i metalurgija 76 24 Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 13 3 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 38 13 Electronics and automationHemijski procesi 87 52 process ChemistryArhitektura i urbanističko planiranje 23 13 Architecture and urban planningGrađevinarstvo 20 6 ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 103 59 Agriculture and livestockPomoć i njega 30 21 Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje 18 17 Medical Diagnosis and TreatmentUsluge transporta 74 40 Transport servicesStručne/Strukovne škole 242 72 Vocational schoolVeleprodaja i maloprodaja 21 11 Wholesale and retail tradeSekretarski i kancelarijski poslovi 19 15 Secretarial and office functionsMašinstvo, obrada metala i metalurgija 63 5 Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektronika i automatika 20 - Electronics and automationHemijski procesi 8 5 process Chemistry16 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

KantoniUčenici/ Pupils

Cantons

Page 18: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-1. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO VRSTI ŠKOLE I OBLASTIMA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY TYPE OF SCHOOLS AND AREAS (continued)

Svega/ All

Učenice/ Girls

Motorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 20 - Motor vehicles, ships and aviation assetsTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 36 18 Textile, ready-made, footwear and leather technologyGrađevinarstvo 16 - ConstructionHoteli, restorani i ugostiteljstvo 18 8 Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 21 10 Hairdressing and beauty care

Srednjobosanski kanton 10610 5399 Srednjobosanski cantonGimnazije 2287 1477 GymnasiumUmjetničke škole 91 58 Art schoolTehničke i srodne škole 5589 2933 Technical and related schoolsEkonomija 862 568 economyVeleprodaja i maloprodaja 20 15 Wholesale and retail tradeFinansije, bankarstvo i osiguranje 142 107 Finance, Banking and InsuranceSekretarski i kancelarijski poslovi 47 26 Secretarial and office functionsMašinstvo, obrada metala i metalurgija 228 63 Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 266 30 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 692 188 Electronics and automationMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 150 33 Motor vehicles, ships and aviation assetsTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 108 84 Textile, ready-made, footwear and leather technologyGrađevinarstvo 166 59 ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 92 62 Agriculture and livestockŠumarstvo 101 35 forestryFarmacija 193 164 pharmaceuticsPomoć i njega 1350 918 Help and CareTerapija i rehabilitacija 185 100 Therapy and RehabilitationHoteli, restorani i ugostiteljstvo 362 201 Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 39 39 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 567 225 Transport servicesTehnologija zaštite životne sredine 19 16 Environmental technologyStručne/Strukovne škole 2265 715 Vocational schoolVeleprodaja i maloprodaja 279 234 Wholesale and retail tradeMašinstvo, obrada metala i metalurgija 374 5 Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 355 8 Electrical engineering and energyMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 20 - Motor vehicles, ships and aviation assetsTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 245 2 Textile, ready-made, footwear and leather technologyProizvodna tehnologija (drvo, papir, plastika, staklo) 79 57 Production technology (wood, paper, plastic, glass)Građevinarstvo 54 10 ConstructionHoteli, restorani i ugostiteljstvo 347 178 Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 243 194 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 269 27 Transport servicesVjerske škole 378 216 Religious schools

Hercegovačko-neretvanski kanton 8614 4389 Hercegovacko-neretvanski cantonGimnazije 2616 1668 GymnasiumUmjetničke škole 154 96 Art schoolTehničke i srodne škole 4329 2085 Technical and related schoolsAudio-vizuelne tehnike i medijska produkcija 101 40 Audio-visual techniques and media productionDizajn 77 57 designStatistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 17

KantoniUčenici/ Pupils

Cantons

Page 19: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-1. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO VRSTI ŠKOLE I OBLASTIMA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY TYPE OF SCHOOLS AND AREAS (continued)

Svega/ All

Učenice/ Girls

Ekonomija 1027 622 economySekretarski i kancelarijski poslovi 49 48 Secretarial and office functionsMašinstvo, obrada metala i metalurgija 194 23 Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 367 27 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 514 57 Electronics and automationArhitektura i urbanističko planiranje 73 24 Architecture and urban planningGrađevinarstvo 185 64 ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 108 67 Agriculture and livestockStomatologija 69 50 dentistryFarmacija 122 96 pharmaceuticsPomoć i njega 533 393 Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje 35 21 Medical Diagnosis and TreatmentTerapija i rehabilitacija 107 56 Therapy and RehabilitationHoteli, restorani i ugostiteljstvo 280 177 Hotels, restaurants and cateringPutovanja, turizam i razonoda 146 102 Travel, tourism and leisureFrizerske i kozmetičke usluge 28 28 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 314 133 Transport servicesStručne/Strukovne škole 1210 397 Vocational schoolVeleprodaja i maloprodaja 135 70 Wholesale and retail tradeMašinstvo, obrada metala i metalurgija 90 1 Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 59 1 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 13 - Electronics and automationMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 148 - Motor vehicles, ships and aviation assetsTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 13 13 Textile, ready-made, footwear and leather technologyGrađevinarstvo 21 - ConstructionHoteli, restorani i ugostiteljstvo 471 154 Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 178 156 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 82 2 Transport servicesVjerske škole 260 122 Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 45 21 Special secondary schools

Zapadnohercegovački kanton 4029 2070 Zapadnohercegovacki cantonGimnazije 1603 1024 GymnasiumUmjetničke škole 21 12 Art schoolTehničke i srodne škole 1831 867 Technical and related schoolsEkonomija 619 354 economyVeleprodaja i maloprodaja 128 63 Wholesale and retail tradeMašinstvo, obrada metala i metalurgija 248 56 Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 129 5 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 88 1 Electronics and automationGrađevinarstvo 44 - ConstructionFarmacija 85 75 pharmaceuticsPomoć i njega 253 208 Help and CarePutovanja, turizam i razonoda 119 68 Travel, tourism and leisureUsluge transporta 118 37 Transport servicesStručne/Strukovne škole 571 165 Vocational schoolVeleprodaja i maloprodaja 96 35 Wholesale and retail tradeElektrotehnika i energetika 68 - Electrical engineering and energy18 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

KantoniUčenici/ Pupils

Cantons

Page 20: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-1. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO VRSTI ŠKOLE I OBLASTIMA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY TYPE OF SCHOOLS AND AREAS (continued)

Svega/ All

Učenice/ Girls

Motorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 76 - Motor vehicles, ships and aviation assetsGrađevinarstvo 9 - ConstructionHoteli, restorani i ugostiteljstvo 260 89 Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 45 41 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 17 - Transport servicesŠkole sa posebnim potrebama 3 2 Special secondary schools

Kanton Sarajevo 15285 7607 Canton SarajevoGimnazije 5120 3016 GymnasiumUmjetničke škole 295 198 Art schoolTehničke i srodne škole 7464 3556 Technical and related schoolsAudio-vizuelne tehnike i medijska produkcija 421 186 Audio-visual techniques and media productionDizajn 143 113 designEkonomija 719 492 economyVeleprodaja i maloprodaja 63 35 Wholesale and retail tradeSekretarski i kancelarijski poslovi 95 61 Secretarial and office functionsMašinstvo, obrada metala i metalurgija 785 158 Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 691 83 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 311 35 Electronics and automationProizvodna tehnologija - prerada hrane 248 175 Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 152 104 Textile, ready-made, footwear and leather technologyArhitektura i urbanističko planiranje 201 103 Architecture and urban planningGrađevinarstvo 217 92 ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 87 54 Agriculture and livestockHortikultura 46 27 horticultureŠumarstvo 95 13 forestryVeterina 120 70 Veterinary medicineStomatologija 448 297 dentistryFarmacija 139 122 pharmaceuticsPomoć i njega 839 639 Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje 179 119 Medical Diagnosis and TreatmentTerapija i rehabilitacija 324 133 Therapy and RehabilitationHoteli, restorani i ugostiteljstvo 423 132 Hotels, restaurants and cateringPutovanja, turizam i razonoda 185 100 Travel, tourism and leisureFrizerske i kozmetičke usluge 92 89 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 362 75 Transport servicesTehnologija zaštite životne sredine 79 49 Environmental technologyStručne/Strukovne škole 1784 530 Vocational schoolZanatske vještine 31 17 craft skillsVeleprodaja i maloprodaja 151 100 Wholesale and retail tradeMašinstvo, obrada metala i metalurgija 137 4 Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 208 - Electrical engineering and energyMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 368 - Motor vehicles, ships and aviation assetsProizvodna tehnologija - prerada hrane 138 47 Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 91 74 Textile, ready-made, footwear and leather technologyProizvodna tehnologija (drvo, papir, plastika, staklo) 86 1 Production technology (wood, paper, plastic, glass)Građevinarstvo 87 - ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 37 24 Agriculture and livestockStatistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 19

KantoniUčenici/ Pupils

Cantons

Page 21: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-1. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO VRSTI ŠKOLE I OBLASTIMA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY TYPE OF SCHOOLS AND AREAS (continued)

Svega/ All

Učenice/ Girls

Hortikultura 37 35 horticultureŠumarstvo 52 24 forestryMedicinska dijagnostika i liječenje 28 18 Medical Diagnosis and TreatmentFrizerske i kozmetičke usluge 241 186 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 92 - Transport servicesVjerske škole 491 265 Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 131 42 Special secondary schools

Kanton 10 2041 1041 Canton 10Gimnazije 707 428 GymnasiumTehničke i srodne škole 989 498 Technical and related schoolsEkonomija 330 218 economyMašinstvo, obrada metala i metalurgija 37 1 Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 85 9 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 124 20 Electronics and automationMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 50 1 Motor vehicles, ships and aviation assetsProizvodna tehnologija - prerada hrane 32 24 Production technology - food processingZemljoradnja i stočarstvo 26 14 Agriculture and livestockFarmacija 9 9 pharmaceuticsPomoć i njega 105 79 Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje 9 8 Medical Diagnosis and TreatmentHoteli, restorani i ugostiteljstvo 134 87 Hotels, restaurants and cateringPutovanja, turizam i razonoda 48 28 Travel, tourism and leisureStručne/Strukovne škole 340 115 Vocational schoolVeleprodaja i maloprodaja 74 54 Wholesale and retail tradeMašinstvo, obrada metala i metalurgija 19 - Mechanical engineering, metal processing and metallurgyElektrotehnika i energetika 107 - Electrical engineering and energyMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 17 - Motor vehicles, ships and aviation assetsHoteli, restorani i ugostiteljstvo 111 52 Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 12 9 Hairdressing and beauty careŠkole sa posebnim potrebama 5 - Special secondary schools

20 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

KantoniUčenici/ Pupils

Cantons

Page 22: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-2. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I SPOLU I PONAVLJAČI REGULAR PUPILS ENROLLED BY CLASSES, SEX AND REPEATERS

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/

All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls

FEDERACIJA BiH 82675 41444 22253 10832 22587 11017 22603 11221 15232 8374 606 156 FEDERATION OF B&H

Gimnazije 20668 12990 4840 3112 5100 3127 5534 3465 5194 3286 37 14 GymnasiumsUmjetničke škole 896 560 236 158 272 160 231 142 157 100 5 3 Art schoolsTehničke i srodne škole 41964 21346 10684 5410 11032 5586 10830 5591 9418 4759 207 69 Technical and related Stručne/strukovne škole 16751 5326 5815 1814 5529 1797 5407 1715 - - 333 65 Vocational schoolsVjerske škole 2139 1128 606 317 567 310 530 282 436 219 23 5 Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 257 94 72 21 87 37 71 26 27 10 1 -

Special secondary schools

Unsko-sanski kanton 9619 4864 2659 1335 2610 1270 2965 1460 1385 799 71 22 Unsko-sanski cantonGimnazije 1905 1254 423 287 461 297 597 391 424 279 2 1 GymnasiumsUmjetničke škole 85 55 19 15 18 11 20 14 28 15 - - Art schoolsTehničke i srodne škole 4610 2484 1190 647 1183 649 1353 710 884 478 35 9 Technical and related Stručne/strukovne škole 2755 921 952 344 874 268 929 309 - - 31 11 Vocational schoolsVjerske škole 264 150 75 42 74 45 66 36 49 27 3 1 Religious schools

Grad Bihać 3111 1703 839 462 830 449 887 472 555 320 - - Grad BihaćGimnazije 664 412 151 99 190 115 189 120 134 78 - - GymnasiumsUmjetničke škole 85 55 19 15 18 11 20 14 28 15 - - Art schoolsTehničke i srodne škole 1853 1088 491 290 453 279 516 292 393 227 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 509 148 178 58 169 44 162 46 - - - - Vocational schoolsBosanska Krupa 652 292 158 61 170 68 215 96 109 67 - - Bosanska KrupaGimnazije 161 115 27 17 35 28 49 33 50 37 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 311 144 80 36 76 32 96 46 59 30 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 180 33 51 8 59 8 70 17 - - - - Vocational schoolsBosanski Petrovac 219 102 63 30 51 20 60 27 45 25 - - Bosanski PetrovacGimnazije 89 49 24 16 20 8 22 12 23 13 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 99 45 25 11 31 12 21 10 22 12 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 31 8 14 3 - - 17 5 - - - - Vocational schoolsBužim 556 259 192 103 121 50 188 78 55 28 - - BužimGimnazije 115 90 39 36 18 15 34 23 24 16 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 172 70 53 22 37 16 51 20 31 12 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 269 99 100 45 66 19 103 35 - - - - Vocational schoolsCazin 2054 987 607 292 559 260 651 310 237 125 - - CazinGimnazije 316 193 75 47 79 47 104 65 58 34 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 785 404 188 96 195 103 272 141 130 64 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 689 240 269 107 211 65 209 68 - - - - Vocational schoolsVjerske škole 264 150 75 42 74 45 66 36 49 27 - - Religious schoolsKljuč 416 220 94 58 124 47 129 71 69 44 - - KljučGimnazije 144 102 23 16 27 21 49 33 45 32 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 168 79 45 29 49 13 50 25 24 12 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 104 39 26 13 48 13 30 13 - - - - Vocational schoolsSanski Most 1129 555 301 144 304 148 349 165 175 98 - - Sanski MostGimnazije 184 131 33 23 34 27 67 42 50 39 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 682 329 177 90 190 96 190 84 125 59 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 263 95 91 31 80 25 92 39 - - - - Vocational schoolsVelika Kladuša 1482 746 405 185 451 228 486 241 140 92 - - Velika KladušaGimnazije 232 162 51 33 58 36 83 63 40 30 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 540 325 131 73 152 98 157 92 100 62 - - Technical and related Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 21

PupilsPo razredima/ By grades

IVPonavljači/Repeaters

Kantoni/ Opštine Cantons/ MunicipalitiesI II III

Učenici/

Page 23: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-2. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I SPOLU I PONAVLJAČI (nastavak) REGULAR PUPILS ENROLLED BY CLASSES, SEX AND REPEATERS (continued)

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/

All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls

Stručne/strukovne škole 710 259 223 79 241 94 246 86 - - - - Vocational schools

Kanton Posavski 1300 651 342 159 301 139 382 184 275 169 3 - Canton PosavskiGimnazije 228 148 64 42 63 36 45 29 56 41 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 803 416 190 97 153 65 241 126 219 128 1 - Technical and related Stručne/strukovne škole 269 87 88 20 85 38 96 29 - - 2 - Vocational schools

Odžak 525 280 151 75 103 51 162 79 109 75 - - OdzakGimnazije 94 61 22 15 29 17 21 12 22 17 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 279 165 83 50 26 10 83 47 87 58 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 152 54 46 10 48 24 58 20 - - - - Vocational schoolsOrašje 775 371 191 84 198 88 220 105 166 94 - - OrasjeGimnazije 134 87 42 27 34 19 24 17 34 24 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 524 251 107 47 127 55 158 79 132 70 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 117 33 42 10 37 14 38 9 - - - - Vocational schools

Tuzlanski kanton 15751 7858 4497 2171 4572 2251 3821 1894 2861 1542 78 6 Tuzlanski cantonGimnazije 2428 1584 565 381 630 412 522 345 711 446 - - GymnasiumsUmjetničke škole 163 99 53 36 53 29 35 20 22 14 - - Art schoolsTehničke i srodne škole 8711 4696 2259 1249 2420 1297 2018 1124 2014 1026 27 6 Technical and related Stručne/strukovne škole 3898 1204 1476 434 1310 432 1112 338 - - 49 - Vocational schoolsVjerske škole 516 259 134 68 146 74 122 61 114 56 2 - Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 35 16 10 3 13 7 12 6 - - - -

Special secondary schools

Banovići 668 294 201 79 187 83 115 51 165 81 - - BanovićiGimnazije 121 81 24 16 29 23 21 14 47 28 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 358 164 91 37 97 48 52 26 118 53 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 189 49 86 26 61 12 42 11 - - - - Vocational schoolsČelić 242 120 69 26 90 54 52 20 31 20 - - ČelićTehničke i srodne škole 123 88 22 16 51 40 19 12 31 20 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 119 32 47 10 39 14 33 8 - - - - Vocational schoolsDoboj-Istok 316 145 94 36 108 44 73 40 41 25 - - Doboj-IstokGimnazije 59 42 - - 22 15 20 17 17 10 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 137 61 46 22 43 17 24 7 24 15 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 120 42 48 14 43 12 29 16 - - - - Vocational schoolsGračanica 1703 905 497 260 470 236 423 229 313 180 - - GračanicaGimnazije 231 164 58 47 55 32 52 37 66 48 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 986 554 254 155 244 134 241 133 247 132 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 486 187 185 58 171 70 130 59 - - - - Vocational schoolsGradačac 1511 751 429 203 448 206 462 235 172 107 - - GradačacGimnazije 304 189 64 40 80 48 88 57 72 44 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 708 449 181 120 211 124 216 142 100 63 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 499 113 184 43 157 34 158 36 - - - - Vocational schoolsKalesija 624 284 243 106 134 60 161 69 86 49 - - KalesijaGimnazije 20 13 - - - - - - 20 13 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 311 171 106 59 63 37 76 39 66 36 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 293 100 137 47 71 23 85 30 - - - - Vocational schoolsKladanj 286 149 77 42 89 47 61 27 59 33 - - KladanjGimnazije 100 64 19 9 29 18 22 15 30 22 - - Gymnasiums22 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni/ Opštine

Učenici/ Po razredima/ By grades Ponavljači/

Cantons/ MunicipalitiesPupils I II III IV Repeaters

Page 24: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-2. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I SPOLU I PONAVLJAČI (nastavak) REGULAR PUPILS ENROLLED BY CLASSES, SEX AND REPEATERS (continued)

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/

All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls

Tehničke i srodne škole 115 58 21 12 46 23 19 12 29 11 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 71 27 37 21 14 6 20 - - - - - Vocational schoolsLukavac 977 475 271 138 308 136 216 112 182 89 - - LukavacTehničke i srodne škole 669 363 182 100 168 83 137 91 182 89 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 308 112 89 38 140 53 79 21 - - - - Vocational schoolsSapna 312 158 76 33 92 51 64 26 80 48 - - SapnaGimnazije 65 44 11 9 16 14 17 9 21 12 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 184 114 41 24 58 37 26 17 59 36 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 63 - 24 - 18 - 21 - - - - - Vocational schoolsSrebrenik 1043 477 327 153 344 153 221 93 151 78 - - SrebrenikGimnazije 88 62 26 20 25 19 - - 37 23 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 480 244 136 81 141 70 89 38 114 55 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 475 171 165 52 178 64 132 55 - - - - Vocational schoolsTeočak 203 92 54 27 67 22 66 32 16 11 - - TeočakTehničke i srodne škole 140 92 39 27 42 22 43 32 16 11 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 63 - 15 - 25 - 23 - - - - - Vocational schoolsGrad Tuzla 6363 3239 1680 821 1792 927 1533 776 1358 715 - - Grad TuzlaGimnazije 1164 716 273 164 293 187 257 161 341 204 - - GymnasiumsUmjetničke škole 163 99 53 36 53 29 35 20 22 14 - - Art schoolsTehničke i srodne škole 3722 1948 926 475 1040 561 875 471 881 441 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 763 201 284 75 247 69 232 57 - - - - Vocational schoolsVjerske škole 516 259 134 68 146 74 122 61 114 56 - - Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 35 16 10 3 13 7 12 6 - - - -

Special secondary schools

Živinice 1503 769 479 247 443 232 374 184 207 106 - - ŽiviniceGimnazije 276 209 90 76 81 56 45 35 60 42 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 778 390 214 121 216 101 201 104 147 64 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 449 170 175 50 146 75 128 45 - - - - Vocational schools

Zeničko-dobojski kanton 14478 7096 3812 1835 4031 1925 4071 1945 2564 1391 94 20Zenicko-dobojski

cantonGimnazije 3602 2272 861 556 897 557 996 629 848 530 5 2 GymnasiumsUmjetničke škole 87 42 20 11 33 15 17 7 17 9 1 - Art schoolsTehničke i srodne škole 7104 3533 1769 881 1847 921 1837 901 1651 830 21 9 Technical and related Stručne/strukovne škole 3417 1120 1083 348 1187 403 1147 369 - - 63 9 Vocational schoolsVjerske škole 230 116 68 34 57 27 62 33 43 22 4 - Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 38 13 11 5 10 2 12 6 5 - - -

Special secondary schools

Breza 524 247 149 72 144 61 151 73 80 41 - - BrezaGimnazije 148 94 44 34 38 22 46 25 20 13 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 308 110 90 26 85 23 73 33 60 28 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 68 43 15 12 21 16 32 15 - - - - Vocational schoolsKakanj 1421 658 373 171 405 184 409 191 234 112 - - KakanjGimnazije 349 218 85 60 86 58 97 59 81 41 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 673 306 163 73 184 84 173 78 153 71 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 399 134 125 38 135 42 139 54 - - - - Vocational schoolsMaglaj 812 404 216 106 200 79 278 142 118 77 - - MaglajGimnazije 194 130 51 34 45 25 52 35 46 36 - - Gymnasiums

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 23

Kantoni/ Opštine

Učenici/ Po razredima/ By grades Ponavljači/

Cantons/ MunicipalitiesPupils I II III RepeatersIV

Page 25: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-2. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I SPOLU I PONAVLJAČI (nastavak) REGULAR PUPILS ENROLLED BY CLASSES, SEX AND REPEATERS (continued)

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/

All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls

Tehničke i srodne škole 348 179 70 33 82 36 124 69 72 41 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 268 94 95 39 73 18 100 37 - - - - Vocational schoolsŠkole sa posebnim potrebama 2 1 - - - - 2 1 - - - -

Special secondary schools

Olovo 334 153 72 30 96 43 96 47 70 33 - - OlovoGimnazije 139 80 34 13 36 23 37 20 32 24 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 171 56 38 17 46 10 49 20 38 9 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 24 17 - - 14 10 10 7 - - - - Vocational schoolsTešanj 1978 1000 530 273 538 281 543 264 367 182 - - TešanjGimnazije 329 216 74 50 77 57 81 49 97 60 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 1180 617 313 167 289 155 308 173 270 122 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 469 167 143 56 172 69 154 42 - - - - Vocational schoolsUsora 236 108 59 16 72 34 76 36 29 22 - - UsoraGimnazije 54 34 12 10 13 9 15 8 14 7 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 63 31 19 - 16 4 13 12 15 15 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 119 43 28 6 43 21 48 16 - - - - Vocational schoolsVareš 182 73 42 15 43 16 60 26 37 16 - - VarešGimnazije 77 41 16 10 13 9 24 13 24 9 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 60 28 16 5 12 7 19 9 13 7 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 45 4 10 - 18 - 17 4 - - - - Vocational schoolsVisoko 1786 854 463 223 503 242 532 237 288 152 - - VisokoGimnazije 587 374 136 96 171 103 157 99 123 76 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 594 257 148 67 139 59 185 77 122 54 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 375 107 111 26 136 53 128 28 - - - - Vocational schoolsVjerske škole 230 116 68 34 57 27 62 33 43 22 - - Religious schoolsZavidovići 1290 629 336 151 376 175 356 188 222 115 - - ZavidovićiGimnazije 298 201 65 41 60 38 90 61 83 61 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 609 278 140 56 182 93 148 75 139 54 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 383 150 131 54 134 44 118 52 - - - - Vocational schoolsGrad Zenica 4740 2358 1228 612 1373 672 1298 608 841 466 - - Grad ZenicaGimnazije 1189 714 294 175 298 172 340 214 257 153 - - GymnasiumsUmjetničke škole 87 42 20 11 33 15 17 7 17 9 - - Art schoolsTehničke i srodne škole 2490 1308 600 328 698 385 630 291 562 304 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 938 282 303 93 334 98 301 91 - - - - Vocational schoolsŠkole sa posebnim potrebama 36 12 11 5 10 2 10 5 5 - - -

Special secondary schools

Žepče 1175 612 344 166 281 138 272 133 278 175 - - ŽepčeGimnazije 238 170 50 33 60 41 57 46 71 50 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 608 363 172 109 114 65 115 64 207 125 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 329 79 122 24 107 32 100 23 - - - - Vocational schools

Bosansko-podrinjski kanton 948 469 251 124 280 140 294 139 123 66 13 4

Bosansko-podrinjski canton

Gimnazije 172 119 39 22 50 35 51 40 32 22 4 2 GymnasiumsTehničke i srodne škole 534 278 134 72 155 82 154 80 91 44 4 2 Technical and related Stručne/strukovne škole 242 72 78 30 75 23 89 19 - - 5 - Vocational schools

Goražde 948 469 251 124 280 140 294 139 123 66 - - GorazdeGimnazije 172 119 39 22 50 35 51 40 32 22 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 534 278 134 72 155 82 154 80 91 44 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 242 72 78 30 75 23 89 19 - - - - Vocational schools

24 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni/ Opštine

Učenici/ Po razredima/ By grades Ponavljači/Pupils I II III

Cantons/ MunicipalitiesIV Repeaters

Page 26: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-2. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I SPOLU I PONAVLJAČI (nastavak) REGULAR PUPILS ENROLLED BY CLASSES, SEX AND REPEATERS (continued)

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/

All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls

Srednjobosanski kanton 10610 5399 2839 1344 2895 1435 2760 1393 2116 1227 90 26 Srednjobosanski cantonGimnazije 2287 1477 552 364 518 327 533 347 684 439 3 1 GymnasiumsUmjetničke škole 91 58 18 9 23 14 31 22 19 13 - - Art schoolsTehničke i srodne škole 5589 2933 1387 679 1482 789 1386 736 1334 729 19 6 Technical and related Stručne/strukovne škole 2265 715 772 233 770 249 723 233 - - 64 18 Vocational schoolsVjerske škole 378 216 110 59 102 56 87 55 79 46 4 1 Religious schools

Bugojno 1358 614 389 160 387 165 363 168 219 121 - - BugojnoGimnazije 490 319 125 78 107 69 98 74 160 98 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 588 234 176 67 182 75 171 69 59 23 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 280 61 88 15 98 21 94 25 - - - - Vocational schoolsBusovača 612 275 168 76 172 79 154 57 118 63 - - BusovacaGimnazije 61 43 14 8 18 14 10 7 19 14 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 447 227 122 63 117 65 109 50 99 49 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 104 5 32 5 37 - 35 - - - - - Vocational schoolsDonji Vakuf 357 196 83 41 91 51 92 45 91 59 - - Donji VakufGimnazije 121 86 25 17 27 23 19 11 50 35 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 116 59 19 4 26 12 30 19 41 24 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 120 51 39 20 38 16 43 15 - - - - Vocational schoolsFojnica 449 240 141 67 98 47 92 53 118 73 - - FojnicaGimnazije 68 41 19 9 13 8 16 12 20 12 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 341 190 98 54 69 34 76 41 98 61 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 40 9 24 4 16 5 - - - - - - Vocational schoolsGornji Vakuf - Uskoplje 733 413 180 102 236 132 204 113 113 66 - - Gornji Vakuf - UskopljeGimnazije 264 184 54 46 69 51 70 39 71 48 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 241 124 71 32 73 33 55 41 42 18 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 228 105 55 24 94 48 79 33 - - - - Vocational schoolsJajce 919 451 247 97 258 130 258 126 156 98 - - JajceGimnazije 108 74 21 14 26 16 24 16 37 28 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 516 292 135 64 134 85 128 73 119 70 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 295 85 91 19 98 29 106 37 - - - - Vocational schoolsKiseljak 977 623 225 137 275 181 274 165 203 140 - - KiseljakGimnazije 146 83 23 13 30 19 45 25 48 26 - - GymnasiumsUmjetničke škole 36 29 - - 13 10 14 10 9 9 - - Art schoolsTehničke i srodne škole 706 447 170 102 211 137 179 103 146 105 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 89 64 32 22 21 15 36 27 - - - - Vocational schoolsKreševo 317 75 72 10 86 12 69 8 90 45 - - KresevoTehničke i srodne škole 195 75 37 10 38 12 30 8 90 45 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 122 - 35 - 48 - 39 - - - - - Vocational schoolsNovi Travnik 968 397 266 102 243 96 253 105 206 94 - - Novi TravnikGimnazije 156 92 43 27 33 19 35 22 45 24 - - GymnasiumsUmjetničke škole 55 29 18 9 10 4 17 12 10 4 - - Art schoolsTehničke i srodne škole 452 184 98 34 90 33 113 51 151 66 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 305 92 107 32 110 40 88 20 - - - - Vocational schoolsTravnik 3165 1743 825 447 853 444 831 470 656 382 - - TravnikGimnazije 644 397 162 100 149 83 169 110 164 104 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 1741 989 402 229 477 267 449 261 413 232 - - Technical and related Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 25

Kantoni/ Opštine

Učenici/ Po razredima/ By grades Ponavljači/

Cantons/ MunicipalitiesPupils I II III IV Repeaters

Page 27: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-2. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I SPOLU I PONAVLJAČI (nastavak) REGULAR PUPILS ENROLLED BY CLASSES, SEX AND REPEATERS (continued)

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/

All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls

Stručne/strukovne škole 402 141 151 59 125 38 126 44 - - - - Vocational schoolsVjerske škole 378 216 110 59 102 56 87 55 79 46 - - Religious schoolsVitez 755 372 243 105 196 98 170 83 146 86 - - VitezGimnazije 229 158 66 52 46 25 47 31 70 50 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 246 112 59 20 65 36 46 20 76 36 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 280 102 118 33 85 37 77 32 - - - - Vocational schools

Hercegovačko-neretvanski kanton 8614 4389 2290 1129 2216 1070 2116 1077 1992 1113 39 6

Hercegovacko-neretvanski canton

Gimnazije 2616 1668 544 353 625 378 689 423 758 514 - - GymnasiumsUmjetničke škole 154 96 43 25 52 36 38 22 21 13 - - Art schoolsTehničke i srodne škole 4329 2085 1122 537 1073 478 966 498 1168 572 15 1 Technical and related Stručne/strukovne škole 1210 397 477 160 390 139 343 98 - - 17 4 Vocational schoolsVjerske škole 260 122 91 50 61 31 68 30 40 11 7 1 Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 45 21 13 4 15 8 12 6 5 3 - -

Special secondary schools

Čapljina 556 259 124 52 158 61 160 86 114 60 - - CapljinaGimnazije 180 104 34 18 55 25 54 38 37 23 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 257 106 50 21 63 16 67 32 77 37 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 119 49 40 13 40 20 39 16 - - - - Vocational schoolsČitluk 836 441 196 105 208 88 229 123 203 125 - - CitlukGimnazije 317 193 72 41 72 36 93 57 80 59 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 369 206 73 44 85 45 88 51 123 66 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 150 42 51 20 51 7 48 15 - - - - Vocational schoolsGrad Mostar 5335 2747 1395 707 1302 658 1372 703 1266 679 - - Grad MostarGimnazije 1485 975 288 199 330 220 419 259 448 297 - - GymnasiumsUmjetničke škole 154 96 43 25 52 36 38 22 21 13 - - Art schoolsTehničke i srodne škole 2867 1367 758 361 692 306 665 345 752 355 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 524 166 202 68 152 57 170 41 - - - - Vocational schoolsVjerske škole 260 122 91 50 61 31 68 30 40 11 - - Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 45 21 13 4 15 8 12 6 5 3 - -

Special secondary schools

Jablanica 214 119 56 24 69 38 44 22 45 35 - - JablanicaGimnazije 87 61 17 9 29 19 15 10 26 23 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 98 52 29 13 28 16 22 11 19 12 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 29 6 10 2 12 3 7 1 - - - - Vocational schoolsKonjic 881 439 278 123 255 124 127 58 221 134 - - KonjicGimnazije 233 152 56 36 62 33 37 25 78 58 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 448 239 124 68 127 68 54 27 143 76 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 200 48 98 19 66 23 36 6 - - - - Vocational schoolsNeum 71 30 23 8 21 11 27 11 - - - - NeumTehničke i srodne škole 51 23 13 5 16 8 22 10 - - - - Technical and related Stručne/strukovne škole 20 7 10 3 5 3 5 1 - - - - Vocational schoolsProzor 336 177 114 65 88 35 72 38 62 39 - - ProzorGimnazije 126 80 40 30 26 15 24 11 36 24 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 90 38 20 6 18 3 26 14 26 15 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 120 59 54 29 44 17 22 13 - - - - Vocational schoolsStolac 385 177 104 45 115 55 85 36 81 41 - - StolacGimnazije 188 103 37 20 51 30 47 23 53 30 - - Gymnasiums26 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Cantons/ MunicipalitiesPupils I II III IV Repeaters

Kantoni/ Opštine

Učenici/ Po razredima/ By grades Ponavljači/

Page 28: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-2. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I SPOLU I PONAVLJAČI (nastavak) REGULAR PUPILS ENROLLED BY CLASSES, SEX AND REPEATERS (continued)

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/

All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls

Tehničke i srodne škole 149 54 55 19 44 16 22 8 28 11 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 48 20 12 6 20 9 16 5 - - - - Vocational schools

Zapadnohercegovački kanton 4029 2070 1004 510 992 475 1105 558 928 527 11 2

Zapadnohercegovacki canton

Gimnazije 1603 1024 360 238 368 223 412 262 463 301 1 - GymnasiumsUmjetničke škole 21 12 6 4 5 1 6 4 4 3 1 1 Art schoolsTehničke i srodne škole 1831 867 489 227 442 198 439 219 461 223 6 1 Technical and related Stručne/strukovne škole 571 165 147 39 176 53 248 73 - - 3 - Vocational schoolsŠkole sa posebnim potrebama 3 2 2 2 1 - - - - - - -

Special secondary schools

Grude 745 422 179 101 206 106 195 109 165 106 - - GrudeGimnazije 238 138 50 34 61 29 55 30 72 45 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 456 272 114 67 130 72 119 72 93 61 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 51 12 15 - 15 5 21 7 - - - - Vocational schoolsLjubuški 1042 528 282 147 261 130 275 133 224 118 - - LjubuskiGimnazije 394 250 100 68 88 55 94 63 112 64 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 485 236 144 72 120 62 109 48 112 54 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 163 42 38 7 53 13 72 22 - - - - Vocational schoolsPosušje 880 461 233 124 202 92 250 136 195 109 - - PosusjeGimnazije 356 246 91 62 70 51 95 62 100 71 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 366 164 104 52 78 24 89 50 95 38 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 155 49 36 8 53 17 66 24 - - - - Vocational schoolsŠkole sa posebnim potrebama 3 2 2 2 1 - - - - - - -

Special secondary schools

Grad Široki Brijeg 1362 659 310 138 323 147 385 180 344 194 - - Grad Siroki BrijegGimnazije 615 390 119 74 149 88 168 107 179 121 - - GymnasiumsUmjetničke škole 21 12 6 4 5 1 6 4 4 3 - - Art schoolsTehničke i srodne škole 524 195 127 36 114 40 122 49 161 70 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 202 62 58 24 55 18 89 20 - - - - Vocational schools

Kanton Sarajevo 15285 7607 4004 1949 4309 2129 4469 2233 2503 1296 195 70 Canton SarajevoGimnazije 5120 3016 1253 748 1369 791 1497 891 1001 586 18 8 GymnasiumsUmjetničke škole 295 198 77 58 88 54 84 53 46 33 3 2 Art schoolsTehničke i srodne škole 7464 3556 1870 890 2117 1025 2149 1028 1328 613 74 35 Technical and related Stručne/strukovne škole 1784 530 641 182 561 162 582 186 - - 97 23 Vocational schoolsVjerske škole 491 265 128 64 127 77 125 67 111 57 3 2 Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 131 42 35 7 47 20 32 8 17 7 - -

Special secondary schools

Hadžići 789 340 237 101 240 114 248 97 64 28 - - HadžićiGimnazije 163 91 46 31 44 33 53 17 20 10 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 342 146 101 43 96 43 101 42 44 18 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 284 103 90 27 100 38 94 38 - - - - Vocational schoolsIlidža 1298 639 275 141 343 167 385 189 295 142 - - IlidžaGimnazije 877 453 172 97 237 118 251 133 217 105 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 421 186 103 44 106 49 134 56 78 37 - - Technical and related Ilijaš 426 227 130 68 135 74 113 59 48 26 - - IlijašGimnazije 185 118 56 33 58 37 40 28 31 20 - - GymnasiumsStatistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 27

RepeatersKantoni/ Opštine

Učenici/ Po razredima/ By grades Ponavljači/

Cantons/ MunicipalitiesPupils I II III IV

Page 29: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-2. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I SPOLU I PONAVLJAČI (nastavak) REGULAR PUPILS ENROLLED BY CLASSES, SEX AND REPEATERS (continued)

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/

All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls

Tehničke i srodne škole 78 24 19 6 22 6 20 6 17 6 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 163 85 55 29 55 31 53 25 - - - - Vocational schoolsCentar Sarajevo 5300 3070 1382 752 1464 852 1529 913 925 553 - - Centar SarajevoGimnazije 1944 1186 487 285 501 314 572 351 384 236 - - GymnasiumsUmjetničke škole 139 97 37 29 42 28 39 25 21 15 - - Art schoolsTehničke i srodne škole 2908 1709 733 411 825 485 833 514 517 299 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 288 70 120 26 89 21 79 23 - - - - Vocational schoolsŠkole sa posebnim potrebama 21 8 5 1 7 4 6 - 3 3 - -

Special secondary schools

Novi Grad Sarajevo 1440 538 370 143 395 140 416 164 259 91 - - Novi Grad SarajevoGimnazije 854 453 220 115 235 118 247 139 152 81 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 566 77 143 26 151 18 165 23 107 10 - - Technical and related Škole sa posebnim potrebama 20 8 7 2 9 4 4 2 - - - -

Special secondary schools

Novo Sarajevo 2836 1044 760 279 828 287 850 306 398 172 - - Novo SarajevoGimnazije 632 416 152 107 171 99 193 131 116 79 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 1584 577 387 154 467 171 462 163 268 89 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 530 25 198 14 159 5 173 6 - - - - Vocational schoolsŠkole sa posebnim potrebama 90 26 23 4 31 12 22 6 14 4 - -

Special secondary schools

Stari Grad Sarajevo 2716 1574 701 420 760 442 793 452 462 260 - - Stari Grad SarajevoGimnazije 465 299 120 80 123 72 141 92 81 55 - - GymnasiumsUmjetničke škole 156 101 40 29 46 26 45 28 25 18 - - Art schoolsTehničke i srodne škole 1229 688 290 171 346 204 348 183 245 130 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 375 221 123 76 118 63 134 82 - - - - Vocational schoolsVjerske škole 491 265 128 64 127 77 125 67 111 57 - - Religious schoolsVogošća 480 175 149 45 144 53 135 53 52 24 - - VogošćaTehničke i srodne škole 336 149 94 35 104 49 86 41 52 24 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 144 26 55 10 40 4 49 12 - - - - Vocational schools

Kanton 10 2041 1041 555 276 381 183 620 338 485 244 12 - Canton 10Gimnazije 707 428 179 121 119 71 192 108 217 128 4 - GymnasiumsTehničke i srodne škole 989 498 274 131 160 82 287 169 268 116 5 - Technical and related Stručne/strukovne škole 340 115 101 24 101 30 138 61 - - 2 - Vocational schoolsŠkole sa posebnim potrebama 5 - 1 - 1 - 3 - - - 1 -

Special secondary schools

Drvar 182 98 55 31 31 15 53 31 43 21 - - DrvarGimnazije 81 48 21 14 19 9 22 12 19 13 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 69 32 24 12 - - 21 12 24 8 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 32 18 10 5 12 6 10 7 - - - - Vocational schoolsGlamoč 83 37 21 11 - - 31 13 31 13 - - GlamocGimnazije 38 16 10 6 - - 15 5 13 5 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 45 21 11 5 - - 16 8 18 8 - - Technical and related Kupres 125 60 35 17 17 4 42 25 31 14 - - KupresGimnazije 63 35 19 11 10 4 11 6 23 14 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 46 21 16 6 - - 22 15 8 - - - Technical and related Stručne/strukovne škole 16 4 - - 7 - 9 4 - - - - Vocational schoolsLivno 986 498 248 113 220 108 275 158 243 119 - - LivnoGimnazije 219 143 54 39 40 27 48 32 77 45 - - Gymnasiums28 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

IV RepeatersKantoni/ Opštine

Učenici/ Po razredima/ By grades Ponavljači/

Cantons/ MunicipalitiesPupils I II III

Page 30: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-2. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I SPOLU I PONAVLJAČI (nastavak) REGULAR PUPILS ENROLLED BY CLASSES, SEX AND REPEATERS (continued)

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/

All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls

Tehničke i srodne škole 638 318 166 70 128 68 178 106 166 74 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 124 37 27 4 51 13 46 20 - - - - Vocational schoolsŠkole sa posebnim potrebama 5 - 1 - 1 - 3 - - - - -

Special secondary schools

Tomislavgrad 665 348 196 104 113 56 219 111 137 77 - - TomislavgradGimnazije 306 186 75 51 50 31 96 53 85 51 - - GymnasiumsTehničke i srodne škole 191 106 57 38 32 14 50 28 52 26 - - Technical and related Stručne/strukovne škole 168 56 64 15 31 11 73 30 - - - - Vocational schools

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 29

Cantons/ MunicipalitiesPupils I II III IV Repeaters

Kantoni/ Opštine

Učenici/ Po razredima/ By grades Ponavljači/

Page 31: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-3. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I GODINAMA ROĐENJA REGULAR ENROLLED PUPILS BY CLASSES AND DATE OF BIRTH

2003 i kasnije/ later 2002 2001 2000 1999

FEDERACIJA BiH Svega 82675 17 2302 18857 22576 22158 Učenice 41444 11 1192 9349 11182 11030I razred Svega 22253 17 2249 16106 3583 268

Učenice 10832 11 1154 7920 1638 97II razred Svega 22587 - 45 2623 15888 3511

Učenice 11017 - 32 1363 7797 1625III razred Svega 22603 - - 47 2924 15873

Učenice 11221 - - 17 1628 7908IV razred Svega 15232 - - 13 172 2538

Učenice 8374 - - 13 120 1418

Gimnazije Svega 20668 13 751 4452 5381 5515 Učenice 12990 8 496 2881 3359 3373I razred Svega 4840 13 736 3636 450 5

Učenice 3112 8 485 2355 260 4II razred Svega 5100 - 15 782 3861 425

Učenice 3127 - 11 499 2348 260III razred Svega 5534 - - 21 942 4099

Učenice 3465 - - 14 638 2522IV razred Svega 5194 - - 13 128 986

Učenice 3286 - - 13 113 587

Umjetničke škole Svega 896 1 28 177 242 250 Učenice 560 - 20 117 147 166I razred Svega 236 1 27 151 42 11

Učenice 158 - 19 101 28 9II razred Svega 272 - 1 23 174 57

Učenice 160 - 1 16 107 30III razred Svega 231 - - 3 26 160

Učenice 142 - - - 12 108IV razred Svega 157 - - - - 22

Učenice 100 - - - - 19

Tehničke i srodne škole Svega 41964 - 995 9116 11118 10862 Učenice 21346 - 476 4623 5637 5654I razred Svega 10684 - 975 7884 1759 61

Učenice 5410 - 464 3992 924 26II razred Svega 11032 - 20 1221 7923 1674

Učenice 5586 - 12 631 3936 901III razred Svega 10830 - - 11 1392 7642

Učenice 5591 - - - 770 3940IV razred Svega 9418 - - - 44 1485

Učenice 4759 - - - 7 787

Stručne/strukovne škole Svega 16751 3 469 4552 5205 4940 Učenice 5326 3 169 1431 1706 1540I razred Svega 5815 3 461 3999 1173 161

Učenice 1814 3 161 1248 349 47II razred Svega 5529 - 8 541 3512 1219

Učenice 1797 - 8 180 1174 373III razred Svega 5407 - - 12 520 3560

Učenice 1715 - - 3 183 112030 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Ukupno/TotalKantoni Spol

Godine rođenja/

Page 32: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

1998 1997 1996 1995 1994 i ranije/ before

14933 1673 141 13 5 All FEDERATION OF B&H7805 820 47 6 2 Girls

24 5 1 - - All I class11 1 - - - Girls

472 38 4 3 3 All II class194 3 1 - 2 Girls

3371 372 12 4 - All III class1522 138 6 2 - Girls

11082 1294 125 6 2 All IV class6092 686 41 4 - Girls

4374 166 15 1 - All Gymnasium2778 91 4 - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls

16 1 - - - All II class8 1 - - - Girls

468 4 - - - All III class288 3 - - - Girls

3890 161 15 1 - All IV class2482 87 4 - - Girls

163 30 3 2 - All Art school90 18 1 1 - Girls 2 2 - - - All I class1 - - - - Girls

17 - - - - All II class6 - - - - Girls

41 1 - - - All III class21 1 - - - Girls

103 27 3 2 - All IV class62 17 1 1 - Girls

8547 1224 100 1 1 All Technical and related schools4258 663 35 - - Girls

5 - - - - All I class4 - - - - Girls

193 1 - - - All II class106 - - - - Girls

1601 181 2 1 - All III class784 95 2 - - Girls

6748 1042 98 - 1 All IV class3364 568 33 - - Girls

1375 197 8 2 - All Vocational school438 36 2 1 - Girls 15 2 1 - - All I class5 1 - - - Girls

222 26 - 1 - All II class61 1 - - - Girls

1138 169 7 1 - All III class372 34 2 1 - Girls

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 31

CantonsGenderDate of birth

Page 33: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-3. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I GODINAMA ROĐENJA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY CLASSES AND DATE OF BIRTH (continued)

2002 i kasnije/ later 2001 2000 1999 1998

IV razred Svega - - - - - -Učenice - - - - - -

Vjerske škole Svega 2139 - 57 521 574 535 Učenice 1128 - 31 283 308 280I razred Svega 606 - 49 402 134 21

Učenice 317 - 25 212 70 10II razred Svega 567 - - 51 390 116

Učenice 310 - - 35 215 55III razred Svega 530 - - - 41 386

Učenice 282 - - - 24 208IV razred Svega 436 - - - - 44

Učenice 219 - - - - 25

Škole sa posebnim potrebama Svega 257 - 2 39 56 56 Učenice 94 - - 14 25 17I razred Svega 72 - 1 34 25 9

Učenice 21 - - 12 7 1II razred Svega 87 - 1 5 28 20

Učenice 37 - - 2 17 6III razred Svega 71 - - - 3 26

Učenice 26 - - - 1 10IV razred Svega 27 - - - - 1

Učenice 10 - - - - -

Unsko-sanski kanton Svega 9619 1 30 2312 2535 2856 Učenice 4864 1 20 1177 1226 1413I razred Svega 2659 1 30 2277 325 22

Učenice 1335 1 20 1156 148 9II razred Svega 2610 - - 35 2161 380

Učenice 1270 - - 21 1058 182III razred Svega 2965 - - - 48 2419

Učenice 1460 - - - 20 1203IV razred Svega 1385 - - - 1 35

Učenice 799 - - - - 19

Gimnazije Svega 1905 - 9 406 466 580 Učenice 1254 - 7 275 301 378I razred Svega 423 - 9 394 20 -

Učenice 287 - 7 266 14 -II razred Svega 461 - - 12 431 17

Učenice 297 - - 9 277 11III razred Svega 597 - - - 14 546

Učenice 391 - - - 10 355IV razred Svega 424 - - - 1 17

Učenice 279 - - - - 12

Umjetničke škole Svega 85 - - 17 16 22 Učenice 55 - - 13 11 15I razred Svega 19 - - 17 1 1

Učenice 15 - - 13 1 1

32 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni Spol Ukupno/Total

Godine rođenja/

Page 34: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

1997 1996 1995 1994 1993 i ranije/ before

- - - - - All IV class- - - - - Girls

420 30 2 - - All Religious schools217 8 1 - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls

10 - - - - All II class5 - - - - Girls

94 9 - - - All III class46 4 - - - Girls

332 57 3 - - All IV class180 12 2 - - Girls

54 26 13 7 4 All Special secondary schools24 4 4 4 2 Girls 2 1 - - - All I class1 - - - - Girls

14 10 4 2 3 All II class8 1 1 - 2 Girls

29 8 3 2 - All III class11 1 2 1 - Girls9 7 6 3 1 All IV class4 2 1 3 - Girls

1727 150 6 2 - All Unsko-sanski canton955 69 2 1 - Girls

2 1 1 - - All I class1 - - - - Girls

33 - - 1 - All II class9 - - - - Girls

475 19 3 1 - All III class227 7 2 1 - Girls

1217 130 2 - - All IV class718 62 - - - Girls

439 5 - - - All Gymnasium288 5 - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls1 - - - - All II class- - - - - Girls

37 - - - - All III class26 - - - - Girls

401 5 - - - All IV class262 5 - - - Girls

26 3 1 - - All Art school15 1 - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 33

Date of birthGender Cantons

Page 35: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-3. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I GODINAMA ROĐENJA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY CLASSES AND DATE OF BIRTH (continued)

2002 i kasnije/ later 2001 2000 1999 1998

II razred Svega 18 - - - 15 2Učenice 11 - - - 10 1

III razred Svega 20 - - - - 17Učenice 14 - - - - 13

IV razred Svega 28 - - - - 2Učenice 15 - - - - -

Tehničke i srodne škole Svega 4610 - 18 1043 1154 1288 Učenice 2484 - 13 578 600 698I razred Svega 1190 - 18 1035 133 3

Učenice 647 - 13 571 61 1II razred Svega 1183 - - 8 1003 161

Učenice 649 - - 7 530 105III razred Svega 1353 - - - 18 1111

Učenice 710 - - - 9 587IV razred Svega 884 - - - - 13

Učenice 478 - - - - 5

Stručne/strukovne škole Svega 2755 1 2 781 826 894 Učenice 921 1 - 277 267 282I razred Svega 952 1 2 773 156 17

Učenice 344 1 - 276 61 6II razred Svega 874 - - 8 655 191

Učenice 268 - - 1 206 59III razred Svega 929 - - - 15 686

Učenice 309 - - - - 217IV razred Svega - - - - - -

Učenice - - - - - -

Vjerske škole Svega 264 - 1 65 73 72 Učenice 150 - - 34 47 40I razred Svega 75 - 1 58 15 1

Učenice 42 - - 30 11 1II razred Svega 74 - - 7 57 9

Učenice 45 - - 4 35 6III razred Svega 66 - - - 1 59

Učenice 36 - - - 1 31IV razred Svega 49 - - - - 3

Učenice 27 - - - - 2

Kanton Posavski Svega 1300 - 2 298 363 419 Učenice 651 - 1 141 171 222I razred Svega 342 - 2 297 42 1

Učenice 159 - 1 140 17 1II razred Svega 301 - - 1 267 32

Učenice 139 - - 1 120 18III razred Svega 382 - - - 50 310

Učenice 184 - - - 30 146IV razred Svega 275 - - - 4 76

Učenice 169 - - - 4 57

34 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni Spol Ukupno/Total

Godine rođenja/

Page 36: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

1997 1996 1995 1994 1993 i ranije/ before

1 - - - - All II class- - - - - Girls3 - - - - All III class1 - - - - Girls

22 3 1 - - All IV class14 1 - - - Girls

985 121 1 - - All Technical and related schools540 55 - - - Girls

1 - - - - All I class1 - - - - Girls

11 - - - - All II class7 - - - - Girls

218 6 - - - All III class112 2 - - - Girls755 115 1 - - All IV class420 53 - - - Girls

231 14 4 2 - All Vocational school86 5 2 1 - Girls 1 1 1 - - All I class- - - - - Girls

19 - - 1 - All II class2 - - - - Girls

211 13 3 1 - All III class84 5 2 1 - Girls

- - - - - All IV class- - - - - Girls

46 7 - - - All Religious schools26 3 - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls1 - - - - All II class- - - - - Girls6 - - - - All III class4 - - - - Girls

39 7 - - - All IV class22 3 - - - Girls

212 6 - - - All Canton Posavski113 3 - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls1 - - - - All II class- - - - - Girls

18 4 - - - All III class7 1 - - - Girls

193 2 - - - All IV class106 2 - - - Girls

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 35

Date of birthGender Cantons

Page 37: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-3. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I GODINAMA ROĐENJA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY CLASSES AND DATE OF BIRTH (continued)

2002 i kasnije/ later 2001 2000 1999 1998

Gimnazije Svega 228 - 1 56 72 46 Učenice 148 - 1 36 42 28I razred Svega 64 - 1 56 7 -

Učenice 42 - 1 36 5 -II razred Svega 63 - - - 59 4

Učenice 36 - - - 34 2III razred Svega 45 - - - 6 38

Učenice 29 - - - 3 25IV razred Svega 56 - - - - 4

Učenice 41 - - - - 1

Tehničke i srodne škole Svega 803 - 1 172 190 289 Učenice 416 - - 88 91 164I razred Svega 190 - 1 171 17 1

Učenice 97 - - 87 9 1II razred Svega 153 - - 1 141 11

Učenice 65 - - 1 57 7III razred Svega 241 - - - 28 205

Učenice 126 - - - 21 100IV razred Svega 219 - - - 4 72

Učenice 128 - - - 4 56

Stručne/strukovne škole Svega 269 - - 70 101 84 Učenice 87 - - 17 38 30I razred Svega 88 - - 70 18 -

Učenice 20 - - 17 3 -II razred Svega 85 - - - 67 17

Učenice 38 - - - 29 9III razred Svega 96 - - - 16 67

Učenice 29 - - - 6 21IV razred Svega - - - - - -

Učenice - - - - - -

Tuzlanski kanton Svega 15751 5 227 4007 4405 3995 Učenice 7858 4 132 1973 2261 1963I razred Svega 4497 5 195 3442 808 47

Učenice 2171 4 108 1672 369 18II razred Svega 4572 - 32 544 2988 792

Učenice 2251 - 24 284 1490 359III razred Svega 3821 - - 8 499 2628

Učenice 1894 - - 4 297 1334IV razred Svega 2861 - - 13 110 528

Učenice 1542 - - 13 105 252

Gimnazije Svega 2428 5 95 564 777 514 Učenice 1584 4 64 411 535 299I razred Svega 565 5 90 416 53 1

Učenice 381 4 60 280 36 1II razred Svega 630 - 5 130 443 50

Učenice 412 - 4 114 268 24III razred Svega 522 - - 5 174 303

Učenice 345 - - 4 129 19536 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni Spol Ukupno/Total

Godine rođenja/

Page 38: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

1997 1996 1995 1994 1993 i ranije/ before

53 - - - - All Gymnasium41 - - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls- - - - - All II class- - - - - Girls1 - - - - All III class1 - - - - Girls

52 - - - - All IV class40 - - - - Girls

149 2 - - - All Technical and related schools71 2 - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls- - - - - All II class- - - - - Girls8 - - - - All III class5 - - - - Girls

141 2 - - - All IV class66 2 - - - Girls

10 4 - - - All Vocational school1 1 - - - Girls - - - - - All I class- - - - - Girls1 - - - - All II class- - - - - Girls9 4 - - - All III class1 1 - - - Girls- - - - - All IV class- - - - - Girls

2779 291 40 1 1 All Tuzlanski canton1361 143 21 - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls

209 5 1 1 - All II class91 3 - - - Girls

511 173 2 - - All III class185 73 1 - - Girls

2059 113 37 - 1 All IV class1085 67 20 - - Girls

470 3 - - - All Gymnasium268 3 - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls1 1 - - - All II class1 1 - - - Girls

40 - - - - All III class17 - - - - Girls

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 37

Date of birthGender Cantons

Page 39: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-3. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I GODINAMA ROĐENJA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY CLASSES AND DATE OF BIRTH (continued)

2002 i kasnije/ later 2001 2000 1999 1998

IV razred Svega 711 - - 13 107 160Učenice 446 - - 13 102 79

Umjetničke škole Svega 163 - 3 37 53 51 Učenice 99 - 1 26 29 32I razred Svega 53 - 3 37 12 1

Učenice 36 - 1 26 8 1II razred Svega 53 - - - 38 15

Učenice 29 - - - 20 9III razred Svega 35 - - - 3 32

Učenice 20 - - - 1 19IV razred Svega 22 - - - - 3

Učenice 14 - - - - 3

Tehničke i srodne škole Svega 8711 - 83 2072 2283 2173 Učenice 4696 - 47 1107 1240 1202I razred Svega 2259 - 64 1815 370 10

Učenice 1249 - 35 989 219 6II razred Svega 2420 - 19 257 1639 389

Učenice 1297 - 12 118 870 231III razred Svega 2018 - - - 271 1425

Učenice 1124 - - - 148 803IV razred Svega 2014 - - - 3 349

Učenice 1026 - - - 3 162

Stručne/strukovne škole Svega 3898 - 40 1202 1155 1114 Učenice 1204 - 15 367 379 362I razred Svega 1476 - 32 1052 358 34

Učenice 434 - 7 321 96 10II razred Svega 1310 - 8 147 757 307

Učenice 432 - 8 46 273 82III razred Svega 1112 - - 3 40 773

Učenice 338 - - - 10 270IV razred Svega - - - - - -

Učenice - - - - - -

Vjerske škole Svega 516 - 6 122 132 138 Učenice 259 - 5 59 74 65I razred Svega 134 - 6 115 13 -

Učenice 68 - 5 54 9 -II razred Svega 146 - - 7 108 31

Učenice 74 - - 5 56 13III razred Svega 122 - - - 11 91

Učenice 61 - - - 9 44IV razred Svega 114 - - - - 16

Učenice 56 - - - - 8

Škole sa posebnim potrebama Svega 35 - - 10 5 5 Učenice 16 - - 3 4 3I razred Svega 10 - - 7 2 1

Učenice 3 - - 2 1 -

38 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni Spol Ukupno/Total

Godine rođenja/

Page 40: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

1997 1996 1995 1994 1993 i ranije/ before

429 2 - - - All IV class250 2 - - - Girls

17 2 - - - All Art school9 2 - - - Girls - - - - - All I class- - - - - Girls- - - - - All II class- - - - - Girls- - - - - All III class- - - - - Girls

17 2 - - - All IV class9 2 - - - Girls

1853 209 37 - 1 All Technical and related schools944 136 20 - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls

116 - - - - All II class66 - - - - Girls

217 105 - - - All III class100 73 - - - Girls

1520 104 37 - 1 All IV class778 63 20 - - Girls

317 69 1 - - All Vocational school80 1 - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls

89 2 - - - All II class22 1 - - - Girls

228 67 1 - - All III class58 - - - - Girls

- - - - - All IV class- - - - - Girls

113 5 - - - All Religious schools56 - - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls- - - - - All II class- - - - - Girls

20 - - - - All III class8 - - - - Girls

93 5 - - - All IV class48 - - - - Girls

9 3 2 1 - All Special secondary schools4 1 1 - - Girls - - - - - All I class- - - - - Girls

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 39

Date of birthGender Cantons

Page 41: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-3. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I GODINAMA ROĐENJA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY CLASSES AND DATE OF BIRTH (continued)

2002 i kasnije/ later 2001 2000 1999 1998

II razred Svega 13 - - 3 3 -Učenice 7 - - 1 3 -

III razred Svega 12 - - - - 4Učenice 6 - - - - 3

IV razred Svega - - - - - -Učenice - - - - - -

Zeničko-dobojski kanton Svega 14478 1 348 2767 4014 3867 Učenice 7096 - 189 1319 1959 1870I razred Svega 3812 1 345 2450 924 73

Učenice 1835 - 186 1177 438 26II razred Svega 4031 - 3 317 2700 893

Učenice 1925 - 3 142 1314 414III razred Svega 4071 - - - 387 2633

Učenice 1945 - - - 204 1273IV razred Svega 2564 - - - 3 268

Učenice 1391 - - - 3 157

Gimnazije Svega 3602 1 105 725 922 967 Učenice 2272 - 73 485 557 602I razred Svega 861 1 102 630 128 -

Učenice 556 - 70 421 65 -II razred Svega 897 - 3 95 683 108

Učenice 557 - 3 64 419 69III razred Svega 996 - - - 108 745

Učenice 629 - - - 70 462IV razred Svega 848 - - - 3 114

Učenice 530 - - - 3 71

Umjetničke škole Svega 87 - - - 10 32 Učenice 42 - - - 6 18I razred Svega 20 - - - 10 6

Učenice 11 - - - 6 4II razred Svega 33 - - - - 25

Učenice 15 - - - - 13III razred Svega 17 - - - - -

Učenice 7 - - - - -IV razred Svega 17 - - - - 1

Učenice 9 - - - - 1

Tehničke i srodne škole Svega 7104 - 128 1194 1935 1771 Učenice 3533 - 68 559 1001 886I razred Svega 1769 - 128 1065 553 21

Učenice 881 - 68 504 299 8II razred Svega 1847 - - 129 1220 454

Učenice 921 - - 55 610 230III razred Svega 1837 - - - 162 1147

Učenice 901 - - - 92 565IV razred Svega 1651 - - - - 149

Učenice 830 - - - - 83

40 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni Spol Ukupno/Total

Godine rođenja/

Page 42: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

1997 1996 1995 1994 1993 i ranije/ before

3 2 1 1 - All II class2 1 - - - Girls6 1 1 - - All III class2 - 1 - - Girls- - - - - All IV class- - - - - Girls

2861 556 59 5 - All Zenicko-dobojski canton1488 255 14 2 - Girls

16 3 - - - All I class7 1 - - - Girls

116 2 - - - All II class52 - - - - Girls

944 101 4 2 - All III class440 25 2 1 - Girls

1785 450 55 3 - All IV class989 229 12 1 - Girls

797 79 5 1 - All Gymnasium505 48 2 - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls8 - - - - All II class2 - - - - Girls

142 1 - - - All III class97 - - - - Girls

647 78 5 1 - All IV class406 48 2 - - Girls

28 14 1 2 - All Art school11 6 - 1 - Girls 2 2 - - - All I class1 - - - - Girls8 - - - - All II class2 - - - - Girls

17 - - - - All III class7 - - - - Girls1 12 1 2 - All IV class1 6 - 1 - Girls

1621 404 50 1 - All Technical and related schools822 185 12 - - Girls

2 - - - - All I class2 - - - - Girls

44 - - - - All II class26 - - - - Girls

472 53 2 1 - All III class230 12 2 - - Girls

1103 351 48 - - All IV class564 173 10 - - Girls

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 41

Date of birthGender Cantons

Page 43: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-3. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I GODINAMA ROĐENJA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY CLASSES AND DATE OF BIRTH (continued)

2002 i kasnije/ later 2001 2000 1999 1998

Stručne/strukovne škole Svega 3417 - 111 779 1084 1029 Učenice 1120 - 46 238 369 330I razred Svega 1083 - 111 692 223 44

Učenice 348 - 46 219 65 13II razred Svega 1187 - - 87 746 297

Učenice 403 - - 19 263 99III razred Svega 1147 - - - 115 688

Učenice 369 - - - 41 218IV razred Svega - - - - - -

Učenice - - - - - -

Vjerske škole Svega 230 - 3 62 55 57 Učenice 116 - 2 33 24 30I razred Svega 68 - 3 57 7 1

Učenice 34 - 2 29 2 1II razred Svega 57 - - 5 47 5

Učenice 27 - - 4 21 2III razred Svega 62 - - - 1 48

Učenice 33 - - - 1 25IV razred Svega 43 - - - - 3

Učenice 22 - - - - 2

Škole sa posebnim potrebama Svega 38 - 1 7 8 11 Učenice 13 - - 4 2 4I razred Svega 11 - 1 6 3 1

Učenice 5 - - 4 1 -II razred Svega 10 - - 1 4 4

Učenice 2 - - - 1 1III razred Svega 12 - - - 1 5

Učenice 6 - - - - 3IV razred Svega 5 - - - - 1

Učenice - - - - - -

Bosansko-podrinjski kanton Svega 948 - 2 208 260 300 Učenice 469 - 2 100 136 141I razred Svega 251 - 2 204 43 2

Učenice 124 - 2 99 22 1II razred Svega 280 - - 4 216 54

Učenice 140 - - 1 113 25III razred Svega 294 - - - 1 240

Učenice 139 - - - 1 112IV razred Svega 123 - - - - 4

Učenice 66 - - - - 3

Gimnazije Svega 172 - 1 28 55 53 Učenice 119 - 1 16 36 41I razred Svega 39 - 1 28 10 -

Učenice 22 - 1 16 5 -II razred Svega 50 - - - 45 5

Učenice 35 - - - 31 4III razred Svega 51 - - - - 44

Učenice 40 - - - - 3442 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni Spol Ukupno/Total

Godine rođenja/

Page 44: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

1997 1996 1995 1994 1993 i ranije/ before

365 47 2 - - All Vocational school124 13 - - - Girls 12 1 - - - All I class4 1 - - - Girls

56 1 - - - All II class22 - - - - Girls

297 45 2 - - All III class98 12 - - - Girls

- - - - - All IV class- - - - - Girls

44 8 1 - - All Religious schools24 3 - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls- - - - - All II class- - - - - Girls

12 1 - - - All III class6 1 - - - Girls

32 7 - - - All IV class18 2 - - - Girls

6 4 - 1 - All Special secondary schools2 - - 1 - Girls - - - - - All I class- - - - - Girls- 1 - - - All II class- - - - - Girls4 1 - 1 - All III class2 - - 1 - Girls2 2 - - - All IV class- - - - - Girls

177 1 - - - All Bosansko-podrinjski canton90 - - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls6 - - - - All II class1 - - - - Girls

53 - - - - All III class26 - - - - Girls

118 1 - - - All IV class63 - - - - Girls

35 - - - - All Gymnasium25 - - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls- - - - - All II class- - - - - Girls7 - - - - All III class6 - - - - Girls

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 43

Date of birthGender Cantons

Page 45: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-3. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I GODINAMA ROĐENJA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY CLASSES AND DATE OF BIRTH (continued)

2002 i kasnije/ later 2001 2000 1999 1998

IV razred Svega 32 - - - - 4Učenice 22 - - - - 3

Tehničke i srodne škole Svega 534 - 1 114 144 153 Učenice 278 - 1 61 79 79I razred Svega 134 - 1 113 20 -

Učenice 72 - 1 60 11 -II razred Svega 155 - - 1 123 30

Učenice 82 - - 1 67 14III razred Svega 154 - - - 1 123

Učenice 80 - - - 1 65IV razred Svega 91 - - - - -

Učenice 44 - - - - -

Stručne/strukovne škole Svega 242 - - 66 61 94 Učenice 72 - - 23 21 21I razred Svega 78 - - 63 13 2

Učenice 30 - - 23 6 1II razred Svega 75 - - 3 48 19

Učenice 23 - - - 15 7III razred Svega 89 - - - - 73

Učenice 19 - - - - 13IV razred Svega - - - - - -

Učenice - - - - - -

Srednjobosanski kanton Svega 10610 3 914 2663 2828 2512 Učenice 5399 2 426 1338 1413 1303I razred Svega 2839 3 913 1723 178 20

Učenice 1344 2 426 845 64 5II razred Svega 2895 - 1 927 1733 211

Učenice 1435 - - 491 846 94III razred Svega 2760 - - 13 914 1625

Učenice 1393 - - 2 503 821IV razred Svega 2116 - - - 3 656

Učenice 1227 - - - - 383

Gimnazije Svega 2287 - 185 543 519 573 Učenice 1477 - 116 354 347 360I razred Svega 552 - 185 353 13 1

Učenice 364 - 116 240 7 1II razred Svega 518 - - 186 297 34

Učenice 327 - - 112 189 25III razred Svega 533 - - 4 206 309

Učenice 347 - - 2 151 187IV razred Svega 684 - - - 3 229

Učenice 439 - - - - 147

Umjetničke škole Svega 91 1 4 21 19 29 Učenice 58 - 2 11 10 23I razred Svega 18 1 4 11 2 -

Učenice 9 - 2 6 1 -II razred Svega 23 - - 7 15 1

Učenice 14 - - 5 9 -

44 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni Spol Ukupno/Total

Godine rođenja/

Page 46: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

1997 1996 1995 1994 1993 i ranije/ before

28 - - - - All IV class19 - - - - Girls

121 1 - - - All Technical and related schools58 - - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls1 - - - - All II class- - - - - Girls

30 - - - - All III class14 - - - - Girls90 1 - - - All IV class44 - - - - Girls

21 - - - - All Vocational school7 - - - - Girls - - - - - All I class- - - - - Girls5 - - - - All II class1 - - - - Girls

16 - - - - All III class6 - - - - Girls- - - - - All IV class- - - - - Girls

1500 184 6 - - All Srednjobosanski canton811 105 1 - - Girls

2 - - - - All I class2 - - - - Girls

20 3 - - - All II class4 - - - - Girls

190 17 1 - - All III class65 2 - - - Girls

1288 164 5 - - All IV class740 103 1 - - Girls

450 17 - - - All Gymnasium293 7 - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls1 - - - - All II class1 - - - - Girls

14 - - - - All III class7 - - - - Girls

435 17 - - - All IV class285 7 - - - Girls

12 5 - - - All Art school7 5 - - - Girls - - - - - All I class- - - - - Girls- - - - - All II class- - - - - Girls

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 45

Date of birthGender Cantons

Page 47: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-3. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I GODINAMA ROĐENJA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY CLASSES AND DATE OF BIRTH (continued)

2002 i kasnije/ later 2001 2000 1999 1998

III razred Svega 31 - - 3 2 22Učenice 22 - - - - 18

IV razred Svega 19 - - - - 6Učenice 13 - - - - 5

Tehničke i srodne škole Svega 5589 - 473 1372 1434 1317 Učenice 2933 - 220 723 754 697I razred Svega 1387 - 472 854 57 3

Učenice 679 - 220 434 23 1II razred Svega 1482 - 1 518 897 65

Učenice 789 - - 289 466 33III razred Svega 1386 - - - 480 842

Učenice 736 - - - 265 442IV razred Svega 1334 - - - - 407

Učenice 729 - - - - 221

Stručne/strukovne škole Svega 2265 2 226 629 755 508 Učenice 715 2 75 195 247 167I razred Svega 772 2 226 431 96 16

Učenice 233 2 75 124 28 3II razred Svega 770 - - 192 451 106

Učenice 249 - - 71 142 34III razred Svega 723 - - 6 208 386

Učenice 233 - - - 77 130IV razred Svega - - - - - -

Učenice - - - - - -

Vjerske škole Svega 378 - 26 98 101 85 Učenice 216 - 13 55 55 56I razred Svega 110 - 26 74 10 -

Učenice 59 - 13 41 5 -II razred Svega 102 - - 24 73 5

Učenice 56 - - 14 40 2III razred Svega 87 - - - 18 66

Učenice 55 - - - 10 44IV razred Svega 79 - - - - 14

Učenice 46 - - - - 10

Hercegovačko-neretvanski kanton Svega 8614 4 395 2092 2319 2101 Učenice 4389 2 204 1046 1117 1099I razred Svega 2290 4 381 1703 180 21

Učenice 1129 2 194 841 81 10II razred Svega 2216 - 6 304 1688 194

Učenice 1070 - 4 165 796 94III razred Svega 2116 - - 17 424 1542

Učenice 1077 - - 4 237 779IV razred Svega 1992 - - - 18 376

Učenice 1113 - - - 4 234

Gimnazije Svega 2616 4 135 486 652 696 Učenice 1668 2 86 311 394 435I razred Svega 544 4 129 384 27 -

Učenice 353 2 82 254 15 -

46 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni Spol Ukupno/Total

Godine rođenja/

Page 48: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

1997 1996 1995 1994 1993 i ranije/ before

4 - - - - All III class4 - - - - Girls8 5 - - - All IV class3 5 - - - Girls

845 143 5 - - All Technical and related schools446 92 1 - - Girls

1 - - - - All I class1 - - - - Girls1 - - - - All II class1 - - - - Girls

62 2 - - - All III class28 1 - - - Girls

781 141 5 - - All IV class416 91 1 - - Girls

126 18 1 - - All Vocational school28 1 - - - Girls 1 - - - - All I class1 - - - - Girls

18 3 - - - All II class2 - - - - Girls

107 15 1 - - All III class25 1 - - - Girls

- - - - - All IV class- - - - - Girls

67 1 - - - All Religious schools37 - - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls- - - - - All II class- - - - - Girls3 - - - - All III class1 - - - - Girls

64 1 - - - All IV class36 - - - - Girls

1627 72 4 - - All Hercegovacko-neretvanski canton896 23 2 - - Girls

1 - - - - All I class1 - - - - Girls

20 2 2 - - All II class10 - 1 - - Girls

124 9 - - - All III class54 3 - - - Girls

1498 97 3 - - All IV class845 28 2 - - Girls

624 17 2 - - All Gymnasium430 9 1 - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 47

Date of birthGender Cantons

Page 49: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-3. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I GODINAMA ROĐENJA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY CLASSES AND DATE OF BIRTH (continued)

2002 i kasnije/ later 2001 2000 1999 1998

II razred Svega 625 - 6 96 477 46Učenice 378 - 4 53 290 31

III razred Svega 689 - - 6 139 512Učenice 423 - - 4 85 316

IV razred Svega 758 - - - 9 138Učenice 514 - - - 4 88

Umjetničke škole Svega 154 - 16 35 54 30 Učenice 96 - 12 21 32 21I razred Svega 43 - 16 24 3 -

Učenice 25 - 12 12 1 -II razred Svega 52 - - 11 34 4

Učenice 36 - - 9 22 3III razred Svega 38 - - - 17 20

Učenice 22 - - - 9 12IV razred Svega 21 - - - - 6

Učenice 13 - - - - 6

Tehničke i srodne škole Svega 4329 - 166 1042 1143 1027 Učenice 2085 - 76 509 519 540I razred Svega 1122 - 166 903 51 2

Učenice 537 - 76 440 20 1II razred Svega 1073 - - 128 877 63

Učenice 478 - - 69 383 25III razred Svega 966 - - 11 206 730

Učenice 498 - - - 116 374IV razred Svega 1168 - - - 9 232

Učenice 572 - - - - 140

Stručne/strukovne škole Svega 1210 - 70 451 371 286 Učenice 397 - 24 162 125 77I razred Svega 477 - 70 382 24 1

Učenice 160 - 24 128 7 1II razred Svega 390 - - 69 286 34

Učenice 139 - - 34 92 13III razred Svega 343 - - - 61 251

Učenice 98 - - - 26 63IV razred Svega - - - - - -

Učenice - - - - - -

Vjerske škole Svega 260 - 8 76 85 53 Učenice 122 - 6 42 41 23I razred Svega 91 - - 8 66 17

Učenice 50 - - 6 36 8II razred Svega 61 - - - 10 43

Učenice 31 - - - 6 21III razred Svega 68 - - - - 25

Učenice 30 - - - - 12IV razred Svega 40 - - - - -

Učenice 11 - - - - -

Škole sa posebnim potrebama Svega 45 - - 2 14 9 Učenice 21 - - 1 6 3

48 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni Spol Ukupno/Total

Godine rođenja/

Page 50: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

1997 1996 1995 1994 1993 i ranije/ before

- - - - - All II class- - - - - Girls

32 - - - - All III class18 - - - - Girls

592 17 2 - - All IV class412 9 1 - - Girls

19 - - - - All Art school10 - - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls3 - - - - All II class2 - - - - Girls1 - - - - All III class1 - - - - Girls

15 - - - - All IV class7 - - - - Girls

903 48 - - - All Technical and related schools429 12 - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls5 - - - - All II class1 - - - - Girls

19 - - - - All III class8 - - - - Girls

879 48 - - - All IV class420 12 - - - Girls

30 2 - - - All Vocational school9 - - - - Girls - - - - - All I class- - - - - Girls- 1 - - - All II class- - - - - Girls

30 1 - - - All III class9 - - - - Girls- - - - - All IV class- - - - - Girls

37 1 - - - All Religious schools9 1 - - - Girls - - - - - All I class- - - - - Girls8 - - - - All II class4 - - - - Girls

36 7 - - - All III class15 3 - - - Girls9 30 1 - - All IV class4 6 1 - - Girls

14 4 2 - - All Special secondary schools9 1 1 - - Girls

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 49

Date of birthGender Cantons

Page 51: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-3. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I GODINAMA ROĐENJA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY CLASSES AND DATE OF BIRTH (continued)

2002 i kasnije/ later 2001 2000 1999 1998

I razred Svega 13 - - 2 9 1Učenice 4 - - 1 2 -

II razred Svega 15 - - - 4 4Učenice 8 - - - 3 1

III razred Svega 12 - - - 1 4Učenice 6 - - - 1 2

IV razred Svega 5 - - - - -Učenice 3 - - - - -

Zapadnohercegovački kanton Svega 4029 - 187 959 1069 1087 Učenice 2070 - 99 465 547 535I razred Svega 1004 - 186 747 67 4

Učenice 510 - 99 368 41 2II razred Svega 992 - 1 209 730 51

Učenice 475 - - 94 368 13III razred Svega 1105 - - 3 243 766

Učenice 558 - - 3 137 392IV razred Svega 928 - - - 29 266

Učenice 527 - - - 1 128

Gimnazije Svega 1603 - 84 359 383 436 Učenice 1024 - 61 223 250 269I razred Svega 360 - 84 276 - -

Učenice 238 - 61 177 - -II razred Svega 368 - - 83 284 1

Učenice 223 - - 46 176 1III razred Svega 412 - - - 98 314

Učenice 262 - - - 73 189IV razred Svega 463 - - - 1 121

Učenice 301 - - - 1 79

Umjetničke škole Svega 21 - 2 4 3 6 Učenice 12 - 2 1 1 5I razred Svega 6 - 2 3 - 1

Učenice 4 - 2 1 - 1II razred Svega 5 - - 1 3 -

Učenice 1 - - - 1 -III razred Svega 6 - - - - 5

Učenice 4 - - - - 4IV razred Svega 4 - - - - -

Učenice 3 - - - - -

Tehničke i srodne škole Svega 1831 - 84 479 497 470 Učenice 867 - 30 215 230 211I razred Svega 489 - 84 381 24 -

Učenice 227 - 30 174 23 -II razred Svega 442 - - 98 342 2

Učenice 198 - - 41 157 -III razred Svega 439 - - - 103 323

Učenice 219 - - - 50 162IV razred Svega 461 - - - 28 145

Učenice 223 - - - - 49

50 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni Spol Ukupno/Total

Godine rođenja/

Page 52: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

1997 1996 1995 1994 1993 i ranije/ before

1 - - - - All I class1 - - - - Girls4 1 2 - - All II class3 - 1 - - Girls6 1 - - - All III class3 - - - - Girls3 2 - - - All IV class2 1 - - - Girls

650 76 1 - - All Zapadnohercegovacki canton352 71 1 - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls1 - - - - All II class- - - - - Girls

92 1 - - - All III class25 1 - - - Girls

557 75 1 - - All IV class327 70 1 - - Girls

341 - - - - All Gymnasium221 - - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls- - - - - All II class- - - - - Girls- - - - - All III class- - - - - Girls

341 - - - - All IV class221 - - - - Girls

6 - - - - All Art school3 - - - - Girls - - - - - All I class- - - - - Girls1 - - - - All II class- - - - - Girls1 - - - - All III class- - - - - Girls4 - - - - All IV class3 - - - - Girls

225 75 1 - - All Technical and related schools110 70 1 - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls- - - - - All II class- - - - - Girls

13 - - - - All III class7 - - - - Girls

212 75 1 - - All IV class103 70 1 - - Girls

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 51

Date of birthGender Cantons

Page 53: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-3. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I GODINAMA ROĐENJA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY CLASSES AND DATE OF BIRTH (continued)

2002 i kasnije/ later 2001 2000 1999 1998

Stručne/strukovne škole Svega 571 - 16 116 185 175 Učenice 165 - 6 25 65 50I razred Svega 147 - 16 86 42 3

Učenice 39 - 6 15 17 1II razred Svega 176 - - 27 101 48

Učenice 53 - - 7 34 12III razred Svega 248 - - 3 42 124

Učenice 73 - - 3 14 37IV razred Svega - - - - - -

Učenice - - - - - -

Škole sa posebnim potrebama Svega 3 - 1 1 1 - Učenice 2 - - 1 1 -I razred Svega 2 - - 1 1 -

Učenice 2 - - 1 1 -II razred Svega 1 - 1 - - -

Učenice - - - - - -III razred Svega - - - - - -

Učenice - - - - - -IV razred Svega - - - - - -

Učenice - - - - - -

Kanton Sarajevo Svega 15285 3 196 3106 4227 4411 Učenice 7607 2 118 1560 2077 2159I razred Svega 4004 3 194 2825 903 75

Učenice 1949 2 117 1399 408 23II razred Svega 4309 - 2 275 3077 859

Učenice 2129 - 1 157 1534 408III razred Svega 4469 - - 6 243 3254

Učenice 2233 - - 4 132 1611IV razred Svega 2503 - - - 4 223

Učenice 1296 - - - 3 117

Gimnazije Svega 5120 3 136 1141 1344 1448 Učenice 3016 2 87 673 776 850I razred Svega 1253 3 135 956 156 3

Učenice 748 2 87 569 88 2II razred Svega 1369 - 1 179 1033 151

Učenice 791 - - 100 597 90III razred Svega 1497 - - 6 151 1145

Učenice 891 - - 4 88 681IV razred Svega 1001 - - - 4 149

Učenice 586 - - - 3 77

Umjetničke škole Svega 295 - 3 63 87 80 Učenice 198 - 3 45 58 52I razred Svega 77 - 2 59 14 2

Učenice 58 - 2 43 11 2II razred Svega 88 - 1 4 69 10

Učenice 54 - 1 2 45 4III razred Svega 84 - - - 4 64

Učenice 53 - - - 2 42IV razred Svega 46 - - - - 4

Učenice 33 - - - - 452 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni Spol Ukupno/Total

Godine rođenja/

Page 54: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

1997 1996 1995 1994 1993 i ranije/ before

78 1 - - - All Vocational school18 1 - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls- - - - - All II class- - - - - Girls

78 1 - - - All III class18 1 - - - Girls

- - - - - All IV class- - - - - Girls

- - - - - All Special secondary schools- - - - - Girls - - - - - All I class- - - - - Girls- - - - - All II class- - - - - Girls- - - - - All III class- - - - - Girls- - - - - All IV class- - - - - Girls

2995 320 18 5 4 All Canton Sarajevo1536 144 6 3 2 Girls

3 1 - - - All I class- - - - - Girls

65 26 1 1 3 All II class27 - - - 2 Girls

917 46 2 1 - All III class460 25 1 - - Girls

2010 247 15 3 1 All IV class1049 119 5 3 - Girls

1007 40 1 - - All Gymnasium608 19 1 - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls5 - - - - All II class4 - - - - Girls

192 3 - - - All III class115 3 - - - Girls810 37 1 - - All IV class489 16 1 - - Girls

55 6 1 - - All Art school35 4 1 - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls4 - - - - All II class2 - - - - Girls

15 1 - - - All III class8 1 - - - Girls

36 5 1 - - All IV class25 3 1 - - Girls

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 53

Date of birthGender Cantons

Page 55: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-3. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I GODINAMA ROĐENJA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY CLASSES AND DATE OF BIRTH (continued)

2002 i kasnije/ later 2001 2000 1999 1998

Tehničke i srodne škole Svega 7464 - 40 1415 2076 2099 Učenice 3556 - 20 673 996 1015I razred Svega 1870 - 40 1338 471 20

Učenice 890 - 20 627 236 7II razred Svega 2117 - - 77 1540 485

Učenice 1025 - - 46 726 248III razred Svega 2149 - - - 65 1532

Učenice 1028 - - - 34 727IV razred Svega 1328 - - - - 62

Učenice 613 - - - - 33

Stručne/strukovne škole Svega 1784 - 4 370 566 626 Učenice 530 - 3 104 168 169I razred Svega 641 - 4 364 229 43

Učenice 182 - 3 104 64 11II razred Svega 561 - - 6 324 178

Učenice 162 - - - 99 51III razred Svega 582 - - - 13 405

Učenice 186 - - - 5 107IV razred Svega - - - - - -

Učenice - - - - - -

Vjerske škole Svega 491 - 13 98 128 130 Učenice 265 - 5 60 67 66I razred Svega 128 - 13 90 23 2

Učenice 64 - 5 52 7 -II razred Svega 127 - - 8 95 23

Učenice 77 - - 8 57 11III razred Svega 125 - - - 10 97

Učenice 67 - - - 3 52IV razred Svega 111 - - - - 8

Učenice 57 - - - - 3

Škole sa posebnim potrebama Svega 131 - - 19 26 28 Učenice 42 - - 5 12 7I razred Svega 35 - - 18 10 5

Učenice 7 - - 4 2 1II razred Svega 47 - - 1 16 12

Učenice 20 - - 1 10 4III razred Svega 32 - - - - 11

Učenice 8 - - - - 2IV razred Svega 17 - - - - -

Učenice 7 - - - - -

Kanton 10 Svega 2041 - 1 445 556 610 Učenice 1041 - 1 230 275 325I razred Svega 555 - 1 438 113 3

Učenice 276 - 1 223 50 2II razred Svega 381 - - 7 328 45

Učenice 183 - - 7 158 18III razred Svega 620 - - - 115 456

Učenice 338 - - - 67 23754 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni Spol Ukupno/Total

Godine rođenja/

Page 56: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

1997 1996 1995 1994 1993 i ranije/ before

1617 211 6 - - All Technical and related schools746 105 1 - - Girls

1 - - - - All I class- - - - - Girls

14 1 - - - All II class5 - - - - Girls

537 15 - - - All III class260 7 - - - Girls

1065 195 6 - - All IV class481 98 1 - - Girls

178 40 - - - All Vocational school73 13 - - - Girls 1 - - - - All I class- - - - - Girls

34 19 - - - All II class12 - - - - Girls

143 21 - - - All III class61 13 - - - Girls

- - - - - All IV class- - - - - Girls

113 8 1 - - All Religious schools65 1 1 - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls1 - - - - All II class1 - - - - Girls

17 1 - - - All III class12 - - - - Girls95 7 1 - - All IV class52 1 1 - - Girls

25 15 9 5 4 All Special secondary schools9 2 2 3 2 Girls 1 1 - - - All I class- - - - - Girls7 6 1 1 3 All II class3 - - - 2 Girls

13 5 2 1 - All III class4 1 1 - - Girls4 3 6 3 1 All IV class2 1 1 3 - Girls

405 17 7 - - All Canton 10203 7 - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls1 - - - - All II class- - - - - Girls

47 2 - - - All III class33 1 - - - Girls

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 55

Date of birthGender Cantons

Page 57: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

3-3. UPISANI REDOVNI/REDOVITI UČENICI PO RAZREDIMA I GODINAMA ROĐENJA (nastavak) REGULAR ENROLLED PUPILS BY CLASSES AND DATE OF BIRTH (continued)

2002 i kasnije/ later 2001 2000 1999 1998

IV razred Svega 485 - - - - 106Učenice 244 - - - - 68

Gimnazije Svega 707 - - 144 191 202 Učenice 428 - - 97 121 111I razred Svega 179 - - 143 36 -

Učenice 121 - - 96 25 -II razred Svega 119 - - 1 109 9

Učenice 71 - - 1 67 3III razred Svega 192 - - - 46 143

Učenice 108 - - - 29 78IV razred Svega 217 - - - - 50

Učenice 128 - - - - 30

Tehničke i srodne škole Svega 989 - 1 213 262 275 Učenice 498 - 1 110 127 162I razred Svega 274 - 1 209 63 1

Učenice 131 - 1 106 23 1II razred Svega 160 - - 4 141 14

Učenice 82 - - 4 70 8III razred Svega 287 - - - 58 204

Učenice 169 - - - 34 115IV razred Svega 268 - - - - 56

Učenice 116 - - - - 38

Stručne/strukovne škole Svega 340 - - 88 101 130 Učenice 115 - - 23 27 52I razred Svega 101 - - 86 14 1

Učenice 24 - - 21 2 1II razred Svega 101 - - 2 77 22

Učenice 30 - - 2 21 7III razred Svega 138 - - - 10 107

Učenice 61 - - - 4 44IV razred Svega - - - - - -

Učenice - - - - - -

Škole sa posebnim potrebama Svega 5 - - - 2 3 Učenice - - - - - -I razred Svega 1 - - - - 1

Učenice - - - - - -II razred Svega 1 - - - 1 -

Učenice - - - - - -III razred Svega 3 - - - 1 2

Učenice - - - - - -IV razred Svega - - - - - -

Učenice - - - - - -

56 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni Spol Ukupno/Total

Godine rođenja/

Page 58: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

1997 1996 1995 1994 1993 i ranije/ before

357 15 7 - - All IV class170 6 - - - Girls

158 5 7 - - All Gymnasium99 - - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls- - - - - All II class- - - - - Girls3 - - - - All III class1 - - - - Girls

155 5 7 - - All IV class98 - - - - Girls

228 10 - - - All Technical and related schools92 6 - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls1 - - - - All II class- - - - - Girls

25 - - - - All III class20 - - - - Girls

202 10 - - - All IV class72 6 - - - Girls

19 2 - - - All Vocational school12 1 - - - Girls

- - - - - All I class- - - - - Girls- - - - - All II class- - - - - Girls

19 2 - - - All III class12 1 - - - Girls

- - - - - All IV class- - - - - Girls

- - - - - All Special secondary schools- - - - - Girls - - - - - All I class- - - - - Girls- - - - - All II class- - - - - Girls- - - - - All III class- - - - - Girls- - - - - All IV class- - - - - Girls

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 57

Date of birthGender Cantons

Page 59: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

4-1. REDOVNI/REDOVITI UČENICI KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU REGULAR PUPILS WHO FINISHED SCHOOL

Ukupno/ 3 godine/

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/All Girls All Girls All Girls

FEDERACIJA BiH 24033 11707 4842 1507 19191 10200 FEDERATION OF B&H

Gimnazije 6584 4138 - - 6584 4138 GymnasiumUmjetničke skole 218 139 - - 218 139 Art schoolTehničke i srodne škole 11723 5593 - - 11723 5593 Technical and related schoolsSrednje obrazovanje/opšti programi 80 55 - - 80 55 Secondary education / general programs

Audio-vizuelne tehnike i medijska produkcija 205 70 - - 205 70 Audio-visual techniques and media production

Dizajn 20 17 - - 20 17 designEkonomija 2006 1329 - - 2006 1329 economyVeleprodaja i maloprodaja 100 47 - - 100 47 Wholesale and retail tradeFinansije, bankarstvo i osiguranje 67 45 - - 67 45 Finance, Banking and InsuranceSekretarski i kancelarijski poslovi 322 249 - - 322 249 Secretarial and office functionsNauke o zemlji 43 15 - - 43 15 Geoscience

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 1322 274 - - 1322 274 Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 694 64 - - 694 64 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 993 174 - - 993 174 Electronics and automationHemijski procesi 201 117 - - 201 117 process ChemistryMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 42 2 - - 42 2 Motor vehicles, ships and aviation assets

Proizvodna tehnologija - prerada hrane 121 81 - - 121 81 Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 252 222 - - 252 222 Textile, ready-made, footwear and leather

technologyRudarstvo i vađenje ruda 125 29 - - 125 29 Mining and quarryingArhitektura i urbanističko planiranje 164 84 - - 164 84 Architecture and urban planningGrađevinarstvo 379 104 - - 379 104 ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 440 264 - - 440 264 Agriculture and livestockHortikultura 26 20 - - 26 20 horticultureŠumarstvo 339 119 - - 339 119 forestryVeterina 148 66 - - 148 66 Veterinary medicineStomatologija 218 147 - - 218 147 dentistryFarmacija 367 300 - - 367 300 pharmaceuticsPomoć i njega 1091 747 - - 1091 747 Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje 124 84 - - 124 84 Medical Diagnosis and TreatmentTerapija i rehabilitacija 119 55 - - 119 55 Therapy and RehabilitationHoteli, restorani i ugostiteljstvo 361 201 - - 361 201 Hotels, restaurants and cateringPutovanja, turizam i razonoda 342 209 - - 342 209 Travel, tourism and leisureFrizerske i kozmetičke usluge 53 52 - - 53 52 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 901 325 - - 901 325 Transport servicesTehnologija zaštite životne sredine 58 26 - - 58 26 Environmental technologyStručne/strukovne škole 4925 1545 4925 1545 - - Vocational schoolZanatske vještine 3 2 3 2 - - craft skillsVeleprodaja i maloprodaja 584 413 584 413 - - Wholesale and retail tradeSekretarski i kancelarijski poslovi 44 34 44 34 - - Secretarial and office functions

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 542 5 542 5 - - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 757 1 757 1 - - Electrical engineering and energy

58 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Trajanje školovanja/ Duration of education

4 godine/Total Three years Four years

Kantoni Cantons

Page 60: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

4-1. REDOVNI/REDOVITI UČENICI KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU (nastavak) REGULAR PUPILS WHO FINISHED SCHOOL (continued)

Ukupno/ 3 godine/

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/All Girls All Girls All Girls

Elektronika i automatika 12 - 12 - - - Electronics and automationHemijski procesi - - - - - - process ChemistryMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 737 49 737 49 - - Motor vehicles, ships and aviation assets

Proizvodna tehnologija - prerada hrane 49 23 49 23 - - Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 176 123 176 123 - - Textile, ready-made, footwear and leather

technologyProizvodna tehnologija (drvo, papir, plastika, staklo) 73 - 73 - - - Production technology (wood, paper, plastic,

glass)Rudarstvo i vađenje ruda 81 - 81 - - - Mining and quarryingGrađevinarstvo 106 - 106 - - - ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 46 28 46 28 - - Agriculture and livestockHortikultura 10 8 10 8 - - horticultureŠumarstvo 13 5 13 5 - - forestryMedicinska dijagnostika i liječenje 4 3 4 3 - - Medical Diagnosis and TreatmentHoteli, restorani i ugostiteljstvo 620 262 620 262 - - Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 698 583 698 583 - - Hairdressing and beauty careUsluge transporta 370 6 370 6 - - Transport servicesVjerske škole 491 261 - - 491 261 Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 92 31 - - 92 31 Special secondary schools

Unsko-sanski kanton 2933 1441 783 227 2150 1214 Unsko-sanski cantonGimnazije 764 496 - - 764 496 GymnasiumUmjetničke skole 28 15 - - 28 15 Art schoolTehničke i srodne škole 1295 670 - - 1295 670 Technical and related schoolsEkonomija 166 122 - - 166 122 economyVeleprodaja i maloprodaja - - - - - - Wholesale and retail tradeSekretarski i kancelarijski poslovi 60 50 - - 60 50 Secretarial and office functions

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 169 42 - - 169 42 Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 19 - - - 19 - Electrical engineering and energyElektronika i automatika 100 23 - - 100 23 Electronics and automationHemijski procesi 49 27 - - 49 27 process ChemistryProizvodna tehnologija - prerada hrane 19 16 - - 19 16 Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 67 66 - - 67 66 Textile, ready-made, footwear and leather

technologyArhitektura i urbanističko planiranje 28 18 - - 28 18 Architecture and urban planningGrađevinarstvo 25 4 - - 25 4 ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 84 38 - - 84 38 Agriculture and livestockŠumarstvo 98 39 - - 98 39 forestryVeterina 27 9 - - 27 9 Veterinary medicineStomatologija - - - - - - dentistryFarmacija 59 47 - - 59 47 pharmaceuticsPomoć i njega 119 72 - - 119 72 Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje - - - - - - Medical Diagnosis and TreatmentHoteli, restorani i ugostiteljstvo - - - - - - Hotels, restaurants and cateringPutovanja, turizam i razonoda 68 50 - - 68 50 Travel, tourism and leisureUsluge transporta 138 47 - - 138 47 Transport servicesTehnologija zaštite životne sredine - - - - - - Environmental technologyStatistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 59

Kantoni

Trajanje školovanja/

Cantons

Duration of education4 godine/

Total Three years Four years

Page 61: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

4-1. REDOVNI/REDOVITI UČENICI KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU (nastavak) REGULAR PUPILS WHO FINISHED SCHOOL (continued)

Ukupno/ 3 godine/

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/All Girls All Girls All Girls

Stručne/strukovne škole 783 227 783 227 - - Vocational schoolVeleprodaja i maloprodaja 115 90 115 90 - - Wholesale and retail tradeSekretarski i kancelarijski poslovi - - - - - - Secretarial and office functions

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 79 - 79 - - - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 127 1 127 1 - - Electrical engineering and energyMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 172 49 172 49 - - Motor vehicles, ships and aviation assets

Proizvodna tehnologija - prerada hrane 23 15 23 15 - - Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 31 12 31 12 - - Textile, ready-made, footwear and leather

technologyProizvodna tehnologija (drvo, papir, plastika, staklo) 26 - 26 - - - Production technology (wood, paper, plastic,

glass)Građevinarstvo - - - - - - ConstructionZemljoradnja i stočarstvo - - - - - - Agriculture and livestockHortikultura - - - - - - horticultureHoteli, restorani i ugostiteljstvo 81 34 81 34 - - Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 32 23 32 23 - - Hairdressing and beauty careUsluge transporta 97 3 97 3 - - Transport servicesVjerske škole 63 33 - - 63 33 Religious schools

Kanton Posavski 412 212 91 22 321 190 Canton PosavskiGimnazije 77 56 - - 77 56 GymnasiumTehničke i srodne škole 244 134 - - 244 134 Technical and related schoolsEkonomija 62 32 - - 62 32 economySekretarski i kancelarijski poslovi 49 38 - - 49 38 Secretarial and office functions

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija - - - - - - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 18 1 - - 18 1 Electrical engineering and energyElektronika i automatika - - - - - - Electronics and automationTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože - - - - - - Textile, ready-made, footwear and leather

technologyZemljoradnja i stočarstvo 54 22 - - 54 22 Agriculture and livestockPomoć i njega 61 41 - - 61 41 Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje - - - - - - Medical Diagnosis and TreatmentStručne/strukovne škole 91 22 91 22 - - Vocational schoolVeleprodaja i maloprodaja 17 8 17 8 - - Wholesale and retail tradeSekretarski i kancelarijski poslovi - - - - - - Secretarial and office functions

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 13 - 13 - - - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika - - - - - - Electrical engineering and energyMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 29 - 29 - - - Motor vehicles, ships and aviation assets

Zemljoradnja i stočarstvo - - - - - - Agriculture and livestockHoteli, restorani i ugostiteljstvo 20 3 20 3 - - Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 12 11 12 11 - - Hairdressing and beauty care

Tuzlanski kanton 4524 2135 999 310 3525 1825 Tuzlanski cantonGimnazije 913 593 - - 913 593 Gymnasium60 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni

Trajanje školovanja/

Cantons

Duration of education4 godine/

Total Three years Four years

Page 62: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

4-1. REDOVNI/REDOVITI UČENICI KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU (nastavak) REGULAR PUPILS WHO FINISHED SCHOOL (continued)

Ukupno/ 3 godine/

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/All Girls All Girls All Girls

Umjetničke skole 26 17 - - 26 17 Art schoolTehničke i srodne škole 2460 1163 - - 2460 1163 Technical and related schoolsSrednje obrazovanje/opšti programi 80 55 - - 80 55 Secondary education / general programs

Audio-vizuelne tehnike i medijska produkcija 19 4 - - 19 4 Audio-visual techniques and media production

Ekonomija 368 274 - - 368 274 economyFinansije, bankarstvo i osiguranje 28 25 - - 28 25 Finance, Banking and InsuranceSekretarski i kancelarijski poslovi 111 77 - - 111 77 Secretarial and office functionsNauke o zemlji 32 12 - - 32 12 Geoscience

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 361 89 - - 361 89 Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 272 33 - - 272 33 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 126 14 - - 126 14 Electronics and automationHemijski procesi 76 54 - - 76 54 process ChemistryProizvodna tehnologija - prerada hrane 32 23 - - 32 23 Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 52 46 - - 52 46 Textile, ready-made, footwear and leather

technologyRudarstvo i vađenje ruda 83 25 - - 83 25 Mining and quarryingArhitektura i urbanističko planiranje 27 16 - - 27 16 Architecture and urban planningGrađevinarstvo 69 19 - - 69 19 ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 105 72 - - 105 72 Agriculture and livestockŠumarstvo 47 14 - - 47 14 forestryVeterina 52 18 - - 52 18 Veterinary medicineStomatologija 29 24 - - 29 24 dentistryFarmacija 28 23 - - 28 23 pharmaceuticsPomoć i njega 113 74 - - 113 74 Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje 23 20 - - 23 20 Medical Diagnosis and TreatmentTerapija i rehabilitacija - - - - - - Therapy and RehabilitationPutovanja, turizam i razonoda 56 40 - - 56 40 Travel, tourism and leisureFrizerske i kozmetičke usluge 24 23 - - 24 23 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 247 89 - - 247 89 Transport servicesStručne/strukovne škole 999 310 999 310 - - Vocational schoolVeleprodaja i maloprodaja 61 55 61 55 - - Wholesale and retail tradeSekretarski i kancelarijski poslovi - - - - - - Secretarial and office functions

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 116 4 116 4 - - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 191 - 191 - - - Electrical engineering and energyElektronika i automatika - - - - - - Electronics and automationMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 161 - 161 - - - Motor vehicles, ships and aviation assets

Proizvodna tehnologija - prerada hrane 1 - 1 - - - Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 32 29 32 29 - - Textile, ready-made, footwear and leather

technologyProizvodna tehnologija (drvo, papir, plastika, staklo) 16 - 16 - - - Production technology (wood, paper, plastic,

glass)Rudarstvo i vađenje ruda 53 - 53 - - - Mining and quarryingGrađevinarstvo 19 - 19 - - - ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 18 11 18 11 - - Agriculture and livestockHortikultura - - - - - - horticultureStatistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 61

Kantoni

Trajanje školovanja/

Cantons

Duration of education4 godine/

Total Three years Four years

Page 63: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

4-1. REDOVNI/REDOVITI UČENICI KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU (nastavak) REGULAR PUPILS WHO FINISHED SCHOOL (continued)

Ukupno/ 3 godine/

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/All Girls All Girls All Girls

Hoteli, restorani i ugostiteljstvo 84 49 84 49 - - Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 182 161 182 161 - - Hairdressing and beauty careUsluge transporta 65 1 65 1 - - Transport servicesVjerske škole 115 51 - - 115 51 Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 11 1 - - 11 1 Special secondary schools

Zeničko-dobojski kanton 3805 1783 919 276 2886 1507 Zenicko-dobojski cantonGimnazije 921 578 - - 921 578 GymnasiumUmjetničke skole 24 12 - - 24 12 Art schoolTehničke i srodne škole 1864 882 - - 1864 882 Technical and related schoolsEkonomija 344 244 - - 344 244 economyFinansije, bankarstvo i osiguranje - - - - - - Finance, Banking and InsuranceSekretarski i kancelarijski poslovi 52 43 - - 52 43 Secretarial and office functionsNauke o zemlji 11 3 - - 11 3 Geoscience

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 180 13 - - 180 13 Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 113 10 - - 113 10 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 180 32 - - 180 32 Electronics and automationHemijski procesi 76 36 - - 76 36 process ChemistryProizvodna tehnologija - prerada hrane 26 15 - - 26 15 Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 63 56 - - 63 56 Textile, ready-made, footwear and leather

technologyRudarstvo i vađenje ruda 42 4 - - 42 4 Mining and quarryingArhitektura i urbanističko planiranje 24 6 - - 24 6 Architecture and urban planningGrađevinarstvo 71 30 - - 71 30 ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 55 40 - - 55 40 Agriculture and livestockŠumarstvo 112 39 - - 112 39 forestryVeterina 24 17 - - 24 17 Veterinary medicineStomatologija 26 14 - - 26 14 dentistryFarmacija 24 24 - - 24 24 pharmaceuticsPomoć i njega 182 129 - - 182 129 Help and CareHoteli, restorani i ugostiteljstvo 45 28 - - 45 28 Hotels, restaurants and cateringPutovanja, turizam i razonoda 28 17 - - 28 17 Travel, tourism and leisureFrizerske i kozmetičke usluge - - - - - - Hairdressing and beauty careUsluge transporta 158 68 - - 158 68 Transport servicesTehnologija zaštite životne sredine 28 14 - - 28 14 Environmental technologyStručne/strukovne škole 919 276 919 276 - - Vocational schoolVeleprodaja i maloprodaja 46 31 46 31 - - Wholesale and retail trade

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 175 - 175 - - - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektronika i automatika 8 - 8 - - - Electronics and automationHemijski procesi - - - - - - process Chemistry

Motorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 81 - 81 - - - Motor vehicles, ships and aviation assets

Proizvodna tehnologija - prerada hrane - - - - - - Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 44 39 44 39 - - Textile, ready-made, footwear and leather

technology

62 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni

Trajanje školovanja/

Cantons

Duration of education4 godine/

Total Three years Four years

Page 64: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

4-1. REDOVNI/REDOVITI UČENICI KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU (nastavak) REGULAR PUPILS WHO FINISHED SCHOOL (continued)

Ukupno/ 3 godine/

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/All Girls All Girls All Girls

Proizvodna tehnologija (drvo, papir, plastika, staklo) 11 - 11 - - - Production technology (wood, paper, plastic,

glass)Rudarstvo i vađenje ruda 28 - 28 - - - Mining and quarryingGrađevinarstvo 15 - 15 - - - ConstructionHoteli, restorani i ugostiteljstvo 94 56 94 56 - - Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 164 149 164 149 - - Hairdressing and beauty careUsluge transporta 128 1 128 1 - - Transport servicesVjerske škole 56 29 - - 56 29 Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 21 6 - - 21 6 Special secondary schools

Bosansko-podrinjski kanton 334 158 - - 334 158 Bosansko-podrinjski cantonGimnazije 46 36 - - 46 36 GymnasiumTehničke i srodne škole 205 84 - - 205 84 Technical and related schoolsEkonomija 16 9 - - 16 9 economy

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 56 15 - - 56 15 Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika - - - - - - Electrical engineering and energyElektronika i automatika 30 4 - - 30 4 Electronics and automationHemijski procesi - - - - - - process ChemistryArhitektura i urbanističko planiranje - - - - - - Architecture and urban planningGrađevinarstvo - - - - - - ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 25 11 - - 25 11 Agriculture and livestockPomoć i njega - - - - - - Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje 55 38 - - 55 38 Medical Diagnosis and TreatmentUsluge transporta 23 7 - - 23 7 Transport servicesStručne/strukovne škole 83 38 83 38 - - Vocational schoolVeleprodaja i maloprodaja - - - - - - Wholesale and retail tradeSekretarski i kancelarijski poslovi 28 22 28 22 - - Secretarial and office functions

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 28 - 28 - - - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektronika i automatika - - - - - - Electronics and automationHemijski procesi - - - - - - process ChemistryHoteli, restorani i ugostiteljstvo - - - - - - Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 27 16 27 16 - - Hairdressing and beauty care

Srednjobosanski kanton 3081 1500 772 232 2309 1268 Srednjobosanski cantonGimnazije 747 492 - - 747 492 GymnasiumUmjetničke skole 27 22 - - 27 22 Art schoolTehničke i srodne škole 1448 697 - - 1448 697 Technical and related schools

Audio-vizuelne tehnike i medijska produkcija 26 16 - - 26 16 Audio-visual techniques and media production

Ekonomija 269 173 - - 269 173 economyVeleprodaja i maloprodaja 12 6 - - 12 6 Wholesale and retail tradeFinansije, bankarstvo i osiguranje 39 20 - - 39 20 Finance, Banking and InsuranceSekretarski i kancelarijski poslovi - - - - - - Secretarial and office functions

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 86 4 - - 86 4 Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 77 6 - - 77 6 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 148 47 - - 148 47 Electronics and automationStatistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 63

Kantoni

Trajanje školovanja/

Cantons

Duration of education4 godine/

Total Three years Four years

Page 65: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

4-1. REDOVNI/REDOVITI UČENICI KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU (nastavak) REGULAR PUPILS WHO FINISHED SCHOOL (continued)

Ukupno/ 3 godine/

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/All Girls All Girls All Girls

Hemijski procesi - - - - - - process ChemistryMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 25 - - - 25 - Motor vehicles, ships and aviation assets

Tekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 24 20 - - 24 20 Textile, ready-made, footwear and leather

technologyGrađevinarstvo 75 22 - - 75 22 ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 30 22 - - 30 22 Agriculture and livestockŠumarstvo 48 25 - - 48 25 forestryFarmacija 77 63 - - 77 63 pharmaceuticsPomoć i njega 196 124 - - 196 124 Help and CareTerapija i rehabilitacija 47 27 - - 47 27 Therapy and RehabilitationHoteli, restorani i ugostiteljstvo 96 62 - - 96 62 Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge - - - - - - Hairdressing and beauty careUsluge transporta 159 55 - - 159 55 Transport servicesTehnologija zaštite životne sredine 14 5 - - 14 5 Environmental technologyStručne/strukovne škole 772 232 772 232 - - Vocational schoolVeleprodaja i maloprodaja 131 106 131 106 - - Wholesale and retail tradeSekretarski i kancelarijski poslovi 16 12 16 12 - - Secretarial and office functions

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 51 - 51 - - - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 140 - 140 - - - Electrical engineering and energyElektronika i automatika - - - - - - Electronics and automationMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 156 - 156 - - - Motor vehicles, ships and aviation assets

Tekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 43 21 43 21 - - Textile, ready-made, footwear and leather

technologyProizvodna tehnologija (drvo, papir, plastika, staklo) - - - - - - Production technology (wood, paper, plastic,

glass)Građevinarstvo 25 - 25 - - - ConstructionHoteli, restorani i ugostiteljstvo 80 37 80 37 - - Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 96 55 96 55 - - Hairdressing and beauty careUsluge transporta 34 1 34 1 - - Transport servicesTehnologija zaštite životne sredine - - - - - - Environmental technologyVjerske škole 87 57 - - 87 57 Religious schools

Hercegovačko-neretvanski kanton 2701 1352 466 173 2235 1179 Hercegovacko-neretvanski cantonGimnazije 841 531 - - 841 531 GymnasiumUmjetničke skole 37 29 - - 37 29 Art schoolTehničke i srodne škole 1278 585 - - 1278 585 Technical and related schools

Audio-vizuelne tehnike i medijska produkcija 27 2 - - 27 2 Audio-visual techniques and media production

Ekonomija 380 211 - - 380 211 economySekretarski i kancelarijski poslovi 28 27 - - 28 27 Secretarial and office functions

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 86 16 - - 86 16 Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 61 1 - - 61 1 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 175 16 - - 175 16 Electronics and automationMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva - - - - - - Motor vehicles, ships and aviation assets

64 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Three years Four yearsKantoni

Trajanje školovanja/

Cantons

Duration of education4 godine/

Total

Page 66: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

4-1. REDOVNI/REDOVITI UČENICI KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU (nastavak) REGULAR PUPILS WHO FINISHED SCHOOL (continued)

Ukupno/ 3 godine/

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/All Girls All Girls All Girls

Arhitektura i urbanističko planiranje 17 8 - - 17 8 Architecture and urban planningGrađevinarstvo 16 4 - - 16 4 ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 29 21 - - 29 21 Agriculture and livestockStomatologija 59 40 - - 59 40 dentistryFarmacija 63 51 - - 63 51 pharmaceuticsPomoć i njega 156 100 - - 156 100 Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje - - - - - - Medical Diagnosis and TreatmentTerapija i rehabilitacija - - - - - - Therapy and RehabilitationHoteli, restorani i ugostiteljstvo 84 46 - - 84 46 Hotels, restaurants and cateringPutovanja, turizam i razonoda 58 33 - - 58 33 Travel, tourism and leisureFrizerske i kozmetičke usluge - - - - - - Hairdressing and beauty careUsluge transporta 39 9 - - 39 9 Transport servicesStručne/strukovne škole 466 173 466 173 - - Vocational schoolEkonomija - - - - - - economyVeleprodaja i maloprodaja 66 32 66 32 - - Wholesale and retail trade

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 42 1 42 1 - - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 24 - 24 - - - Electrical engineering and energyElektronika i automatika 4 - 4 - - - Electronics and automationMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 49 - 49 - - - Motor vehicles, ships and aviation assets

Tekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 12 - 12 - - - Textile, ready-made, footwear and leather

technologyGrađevinarstvo 19 11 19 11 - - ConstructionHoteli, restorani i ugostiteljstvo 135 47 135 47 - - Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 91 82 91 82 - - Hairdressing and beauty careUsluge transporta 24 - 24 - - - Transport servicesVjerske škole 72 32 - - 72 32 Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 7 2 - - 7 2 Special secondary schools

Zapadno-hercegovački kanton 1208 599 258 78 950 521 Zapadnohercegovacki cantonGimnazije 466 278 - - 466 278 GymnasiumUmjetničke skole 8 6 - - 8 6 Art schoolTehničke i srodne škole 474 235 - - 474 235 Technical and related schoolsEkonomija 189 119 - - 189 119 economyVeleprodaja i maloprodaja 71 36 - - 71 36 Wholesale and retail trade

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 29 13 - - 29 13 Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 30 2 - - 30 2 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 20 - - - 20 - Electronics and automationGrađevinarstvo 23 - - - 23 - ConstructionFarmacija 22 19 - - 22 19 pharmaceuticsPomoć i njega - - - - - - Help and CarePutovanja, turizam i razonoda 61 26 - - 61 26 Travel, tourism and leisureUsluge transporta 29 20 - - 29 20 Transport servicesStručne/strukovne škole 258 78 258 78 - - Vocational schoolVeleprodaja i maloprodaja 61 33 61 33 - - Wholesale and retail tradeElektrotehnika i energetika 44 - 44 - - - Electrical engineering and energy

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 65

Trajanje školovanja/

4 godine/Kantoni Cantons

Duration of education

Total Three years Four years

Page 67: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

4-1. REDOVNI/REDOVITI UČENICI KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU (nastavak) REGULAR PUPILS WHO FINISHED SCHOOL (continued)

Ukupno/ 3 godine/

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/All Girls All Girls All Girls

Motorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 18 - 18 - - - Motor vehicles, ships and aviation assets

Građevinarstvo 18 - 18 - - - ConstructionHoteli, restorani i ugostiteljstvo 89 17 89 17 - - Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 28 28 28 28 - - Hairdressing and beauty careŠkole sa posebnim potrebama 2 2 - - 2 2 Special secondary schools

Kanton Sarajevo 4295 2135 383 133 3912 2002 Canton SarajevoGimnazije 1565 917 - - 1565 917 GymnasiumUmjetničke skole 68 38 - - 68 38 Art schoolTehničke i srodne škole 2132 968 - - 2132 968 Technical and related schools

Audio-vizuelne tehnike i medijska produkcija 133 48 - - 133 48 Audio-visual techniques and media production

Dizajn 20 17 - - 20 17 designEkonomija 68 48 - - 68 48 economyVeleprodaja i maloprodaja 17 5 - - 17 5 Wholesale and retail tradeSekretarski i kancelarijski poslovi 22 14 - - 22 14 Secretarial and office functions

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 339 74 - - 339 74 Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 89 11 - - 89 11 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 164 29 - - 164 29 Electronics and automationProizvodna tehnologija - prerada hrane 44 27 - - 44 27 Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 46 34 - - 46 34 Textile, ready-made, footwear and leather

technologyArhitektura i urbanističko planiranje 68 36 - - 68 36 Architecture and urban planningGrađevinarstvo 100 25 - - 100 25 ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 29 17 - - 29 17 Agriculture and livestockHortikultura 26 20 - - 26 20 horticultureŠumarstvo 34 2 - - 34 2 forestryVeterina 45 22 - - 45 22 Veterinary medicineStomatologija 104 69 - - 104 69 dentistryFarmacija 94 73 - - 94 73 pharmaceuticsPomoć i njega 264 207 - - 264 207 Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje 46 26 - - 46 26 Medical Diagnosis and TreatmentTerapija i rehabilitacija 72 28 - - 72 28 Therapy and RehabilitationHoteli, restorani i ugostiteljstvo 102 37 - - 102 37 Hotels, restaurants and cateringPutovanja, turizam i razonoda 53 33 - - 53 33 Travel, tourism and leisureFrizerske i kozmetičke usluge 29 29 - - 29 29 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 108 30 - - 108 30 Transport servicesTehnologija zaštite životne sredine 16 7 - - 16 7 Environmental technologyStručne/strukovne škole 383 133 383 133 - - Vocational schoolDizajn - - - - - - designZanatske vještine 3 2 3 2 - - craft skillsVeleprodaja i maloprodaja 52 34 52 34 - - Wholesale and retail tradeSekretarski i kancelarijski poslovi - - - - - - Secretarial and office functions

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 29 - 29 - - - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 40 - 40 - - - Electrical engineering and energyElektronika i automatika - - - - - - Electronics and automation66 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni

Trajanje školovanja/

Cantons

Duration of education4 godine/

Total Three years Four years

Page 68: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

4-1. REDOVNI/REDOVITI UČENICI KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU (nastavak) REGULAR PUPILS WHO FINISHED SCHOOL (continued)

Ukupno/ 3 godine/

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/All Girls All Girls All Girls

Motorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 61 - 61 - - - Motor vehicles, ships and aviation assets

Proizvodna tehnologija - prerada hrane 25 8 25 8 - - Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 26 22 26 22 - - Textile, ready-made, footwear and leather

technologyProizvodna tehnologija (drvo, papir, plastika, staklo) 20 - 20 - - - Production technology (wood, paper, plastic,

glass)Građevinarstvo 17 - 17 - - - ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 9 6 9 6 - - Agriculture and livestockHortikultura 10 8 10 8 - - horticultureŠumarstvo 13 5 13 5 - - forestryMedicinska dijagnostika i liječenje 4 3 4 3 - - Medical Diagnosis and TreatmentFrizerske i kozmetičke usluge 52 45 52 45 - - Hairdressing and beauty careUsluge transporta 22 - 22 - - - Transport servicesVjerske škole 98 59 - - 98 59 Religious schoolsŠkole sa posebnim potrebama 49 20 - - 49 20 Special secondary schools

Kanton 10 740 392 171 56 569 336 Canton 10Gimnazije 244 161 - - 244 161 GymnasiumTehničke i srodne škole 323 175 - - 323 175 Technical and related schoolsEkonomija 144 97 - - 144 97 economy

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 16 8 - - 16 8 Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 15 - - - 15 - Electrical engineering and energyElektronika i automatika 50 9 - - 50 9 Electronics and automationMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 17 2 - - 17 2 Motor vehicles, ships and aviation assets

Proizvodna tehnologija - prerada hrane - - - - - - Production technology - food processingZemljoradnja i stočarstvo 29 21 - - 29 21 Agriculture and livestockFarmacija - - - - - - pharmaceuticsPomoć i njega - - - - - - Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje - - - - - - Medical Diagnosis and TreatmentHoteli, restorani i ugostiteljstvo 34 28 - - 34 28 Hotels, restaurants and cateringPutovanja, turizam i razonoda 18 10 - - 18 10 Travel, tourism and leisureStručne/strukovne škole 171 56 171 56 - - Vocational schoolVeleprodaja i maloprodaja 35 24 35 24 - - Wholesale and retail trade

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 9 - 9 - - - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 66 - 66 - - - Electrical engineering and energyHemijski procesi - - - - - - process ChemistryMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 10 - 10 - - - Motor vehicles, ships and aviation assets

Hoteli, restorani i ugostiteljstvo 37 19 37 19 - - Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 14 13 14 13 - - Hairdressing and beauty careŠkole sa posebnim potrebama 2 - - - 2 - Special secondary schools

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 67

Three years Four years

Trajanje školovanja/

4 godine/Kantoni Cantons

Duration of education

Total

Page 69: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

5-1. UPISANI UČENICI PO RAZREDIMA I SPOLU (vanredni/izvanredni učenici i obrazovanje odraslih) PUPILS ENROLLED BY CLASSES AND SEX (Part-time pupils and adult education)

Učenici/Pupils I II III

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/

All Girls All Girls All Girls All Girls All Girls

FEDERACIJA BiH 5727 1902 1871 583 1351 378 1678 548 827 393 FEDERATION OF B&H

Opšte obrazovanje 161 117 46 32 39 26 31 24 45 35 General educationTehničko i srodno obrazovanje 3205 1420 905 396 648 266 870 400 782 358 Technical and related educationStručno/strukovno obrazovanje 2249 350 828 140 644 86 777 124 - - Vocational educationKvalifikacija "Majstor" 112 15 92 15 20 - - - - - The qualification of "Master"

Unsko-sanski kanton 190 95 87 49 32 8 40 22 31 16 Unsko-sanski cantonTehničko i srodno obrazovanje 88 43 28 16 16 5 13 6 31 16 Technical and related educationStručno/strukovno obrazovanje 102 52 59 33 16 3 27 16 - - Vocational education

Kanton Posavski 41 26 22 19 5 3 5 1 9 3 Canton PosavskiTehničko i srodno obrazovanje 34 23 20 17 4 2 1 1 9 3 Technical and related educationStručno/strukovno obrazovanje 7 3 2 2 1 1 4 - - - Vocational education

Tuzlanski kanton 4597 1422 1355 362 1140 296 1447 464 655 300 Tuzlanski cantonTehničko i srodno obrazovanje 2678 1155 658 259 567 224 798 372 655 300 Technical and related educationStručno/strukovno obrazovanje 1819 252 614 88 556 72 649 92 - - Vocational educationKvalifikacija "Majstor" 100 15 83 15 17 - - - - - The qualification of "Master"

Zeničko-dobojski kanton 117 26 72 12 14 3 22 9 9 2 Zenicko-dobojski cantonTehničko i srodno obrazovanje 44 13 27 8 1 - 7 3 9 2 Technical and related educationStručno/strukovno obrazovanje 73 13 45 4 13 3 15 6 - - Vocational education

Bosansko-podrinjski kanton 27 9 9 2 5 2 6 - 7 5 Bosansko-podrinjski cantonTehničko i srodno obrazovanje 27 9 9 2 5 2 6 - 7 5 Technical and related education

Srednjobosanski kanton 199 95 135 57 25 16 23 10 16 12 Srednjobosanski cantonOpšte obrazovanje 8 4 4 2 2 1 2 1 - - General educationTehničko i srodno obrazovanje 131 82 82 48 18 15 15 7 16 12 Technical and related educationStručno/strukovno obrazovanje 60 9 49 7 5 - 6 2 - - Vocational education

Hercegovačko-neretvanski kanton 153 113 42 30 37 25 29 23 45 35 Hercegovacko-neretvanski

cantonOpšte obrazovanje 153 113 42 30 37 25 29 23 45 35 Technical and related education

Kanton Sarajevo 366 102 149 52 90 24 97 17 30 9 Canton SarajevoTehničko i srodno obrazovanje 171 82 81 46 36 18 24 9 30 9 Technical and related educationStručno/strukovno obrazovanje 183 20 59 6 51 6 73 8 - - Vocational educationKvalifikacija "Majstor" 12 - 9 - 3 - - - - - The qualification of "Master"

Kanton 10 37 14 - - 3 1 9 2 25 11 Canton 10Tehničko i srodno obrazovanje 32 13 - - 1 - 6 2 25 11 Technical and related educationStručno/strukovno obrazovanje 5 1 - - 2 1 3 - - - Vocational education

68 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Po razredima/ By gradesIV

CantonsKantoni

Page 70: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

PUPILS (Part-time pupils and adult education) WHO FINISHED SCHOOL

Ukupno/ 3 godine/

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/All Girls All Girls All Girls

FEDERACIJA BiH 3411 1424 1602 592 1809 832 FEDERATION OF B&H

Opšte obrazovanje 39 31 - - 39 31 General educationTehničko i srodno obrazovanje 1664 788 - - 1664 788 Technical and related educationSrednje obrazovanje/opšti programi 1 1 - - 1 1 Secondary education / general programsEkonomija 114 51 - - 114 51 economySekretarski i kancelarijski poslovi 247 116 - - 247 116 Secretarial and office functions

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 76 8 - - 76 8 Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 73 15 - - 73 15 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 116 48 - - 116 48 Electronics and automationHemijski procesi 5 1 - - 5 1 process ChemistryMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 1 - - - 1 - Motor vehicles, ships and aviation assets

Proizvodna tehnologija - prerada hrane 6 4 - - 6 4 Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 7 6 - - 7 6 Textile, ready-made, footwear and leather

technologyRudarstvo i vađenje ruda 45 3 - - 45 3 Mining and quarryingGrađevinarstvo 117 48 - - 117 48 ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 11 6 - - 11 6 Agriculture and livestockŠumarstvo 19 3 - - 19 3 forestryVeterina 6 4 - - 6 4 Veterinary medicineStomatologija 8 5 - - 8 5 dentistryFarmacija 14 13 - - 14 13 pharmaceuticsPomoć i njega 681 427 - - 681 427 Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje 9 5 - - 9 5 Medical Diagnosis and TreatmentTerapija i rehabilitacija 2 2 - - 2 2 Therapy and RehabilitationZdravlje i socijalna zaštita 7 3 - - 7 3 Health and social protectionNauke o zemlji 2 2 - - 2 2 GeoscienceHoteli, restorani i ugostiteljstvo 5 4 - - 5 4 Hotels, restaurants and cateringPutovanja, turizam i razonoda 3 2 - - 3 2 Travel, tourism and leisureFrizerske i kozmetičke usluge 9 8 - - 9 8 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 80 3 - - 80 3 Transport servicesStručno/strukovno obrazovanje 1602 592 1602 592 - - Vocational educationZanatske vještine 5 2 5 2 craft skillsVeleprodaja i maloprodaja 247 208 247 208 - - Wholesale and retail trade

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 215 - 215 - - - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 158 - 158 - - - Electrical engineering and energyElektronika i automatika 2 - 2 - - - Electronics and automationHemijski procesi 3 3 3 3 - - process ChemistryMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 69 - 69 - - - Motor vehicles, ships and aviation assets

Proizvodna tehnologija - prerada hrane 27 20 27 20 - - Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 63 57 63 57 - - Textile, ready-made, footwear and leather

technologyProizvodna tehnologija (drvo, papir, plastika, staklo) 4 - 4 - - - Production technology (wood, paper, plastic,

glass)Rudarstvo i vađenje ruda 44 - 44 - - - Mining and quarryingGrađevinarstvo 89 24 89 24 - - Construction

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 69

5-2. UČENICI (vanredni/izvanredni učenici i obrazovanje odraslih) KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU

Trajanje školovanja/ Duration of education

4 godine/Total Four years CantonsKantoni

Three years

Page 71: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

PUPILS (Part-time pupils and adult education) WHO FINISHED SCHOOL (continued)

Ukupno/ 3 godine/

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/All Girls All Girls All Girls

Medicinska dijagnostika i liječenje 9 5 9 5 - - Medical Diagnosis and TreatmentZdravlje i socijalna zaštita 12 8 12 8 - - Health and social protectionHoteli, restorani i ugostiteljstvo 223 182 223 182 - - Hotels, restaurants and cateringPutovanja, turizam i razonoda 4 3 4 3 - - Travel, tourism and leisureFrizerske i kozmetičke usluge 81 78 81 78 - - Hairdressing and beauty careUsluge transporta 347 2 347 2 - - Transport servicesKvalifikacija "Majstor" 106 13 - - 106 13 The qualification of "Master"

Unsko-sanski kanton 123 43 84 26 39 17 Unsko-sanski cantonTehničko i srodno obrazovanje 39 17 - - 39 17 Technical and related educationEkonomija 8 4 - - 8 4 economy

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 4 - - - 4 - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 4 2 - - 4 2 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 3 1 - - 3 1 Electronics and automationHemijski procesi 1 - - - 1 - process ChemistryProizvodna tehnologija - prerada hrane 2 1 - - 2 1 Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 5 4 - - 5 4 Textile, ready-made, footwear and leather

technologyZemljoradnja i stočarstvo 5 2 - - 5 2 Agriculture and livestockPutovanja, turizam i razonoda 2 1 - - 2 1 Travel, tourism and leisureUsluge transporta 2 - - - 2 - Transport servicesStručno/strukovno obrazovanje 84 26 84 26 - - Vocational educationVeleprodaja i maloprodaja 13 7 13 7 - - Wholesale and retail trade

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 2 - 2 - - - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 8 - 8 - - - Electrical engineering and energyProizvodna tehnologija - prerada hrane 4 3 4 3 - - Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 1 - 1 - - - Textile, ready-made, footwear and leather

technologyHoteli, restorani i ugostiteljstvo 13 5 13 5 - - Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 10 10 10 10 - - Hairdressing and beauty careUsluge transporta 33 1 33 1 - - Transport services

Kanton Posavski 26 14 8 4 18 10 Canton PosavskiTehničko i srodno obrazovanje 18 10 - - 18 10 Technical and related educationEkonomija 4 1 - - 4 1 economyZemljoradnja i stočarstvo 1 1 - - 1 1 Agriculture and livestockPomoć i njega 13 8 - - 13 8 Help and CareStručno/strukovno obrazovanje 8 4 8 4 - - Vocational educationMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 4 - 4 - - - Motor vehicles, ships and aviation assets

Hoteli, restorani i ugostiteljstvo 2 2 2 2 - - Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 2 2 2 2 - - Hairdressing and beauty care

Tuzlanski kanton 2655 1183 1166 504 1489 679 Tuzlanski cantonTehničko i srodno obrazovanje 1387 666 - - 1387 666 Technical and related educationEkonomija 83 35 - - 83 35 economySekretarski i kancelarijski poslovi 244 114 - - 244 114 Secretarial and office functions

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 54 3 - - 54 3 Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

70 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Kantoni

Trajanje školovanja/

Cantons

Duration of education4 godine/

Total Three years Four years

5-2. UČENICI (vanredni/izvanredni učenici i obrazovanje odraslih) KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU (nastavak)

Page 72: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

PUPILS (Part-time pupils and adult education) WHO FINISHED SCHOOL (continued)

Ukupno/ 3 godine/

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/All Girls All Girls All Girls

Elektrotehnika i energetika 51 12 - - 51 12 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 103 46 - - 103 46 Electronics and automationHemijski procesi 4 1 - - 4 1 process ChemistryProizvodna tehnologija - prerada hrane 1 - - - 1 - Production technology - food processingRudarstvo i vađenje ruda 45 3 - - 45 3 Mining and quarryingGrađevinarstvo 106 48 - - 106 48 ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 4 3 - - 4 3 Agriculture and livestockŠumarstvo 19 3 - - 19 3 forestryVeterina 6 4 - - 6 4 Veterinary medicineStomatologija 8 5 - - 8 5 dentistryFarmacija 12 12 - - 12 12 pharmaceuticsPomoć i njega 591 359 - - 591 359 Help and CareZdravlje i socijalna zaštita 7 3 - - 7 3 Health and social protectionNauke o zemlji 2 2 - - 2 2 GeoscienceHoteli, restorani i ugostiteljstvo 2 2 - - 2 2 Hotels, restaurants and cateringPutovanja, turizam i razonoda 1 1 - - 1 1 Travel, tourism and leisureFrizerske i kozmetičke usluge 8 8 - - 8 8 Hairdressing and beauty careUsluge transporta 36 2 - - 36 2 Transport servicesStručno/strukovno obrazovanje 1166 504 1166 504 - - Vocational educationZanatske vještine 4 2 4 2 craft skillsVeleprodaja i maloprodaja 230 199 230 199 - - Wholesale and retail trade

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 152 - 152 - - - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 109 - 109 - - - Electrical engineering and energyMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 52 - 52 - - - Motor vehicles, ships and aviation assets

Proizvodna tehnologija - prerada hrane 19 15 19 15 - - Production technology - food processingTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 29 28 29 28 - - Textile, ready-made, footwear and leather

technologyProizvodna tehnologija (drvo, papir, plastika, staklo) 4 - 4 - - - Production technology (wood, paper, plastic,

glass)Rudarstvo i vađenje ruda 44 - 44 - - - Mining and quarryingGrađevinarstvo 76 24 76 24 - - ConstructionZdravlje i socijalna zaštita 12 8 12 8 - - Health and social protectionHoteli, restorani i ugostiteljstvo 183 166 183 166 - - Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 62 61 62 61 - - Hairdressing and beauty careUsluge transporta 190 1 190 1 - - Transport servicesKvalifikacija "Majstor" 102 13 - - 102 13 The qualification of "Master"

Zeničko-dobojski kanton 155 41 132 33 23 8 Zenicko-dobojski cantonTehničko i srodno obrazovanje 23 8 - - 23 8 Technical and related educationEkonomija 7 5 - - 7 5 economyElektrotehnika i energetika 11 1 - - 11 1 Electrical engineering and energyElektronika i automatika 3 - - - 3 - Electronics and automationTekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 2 2 - - 2 2 Textile, ready-made, footwear and leather

technologyStručno/strukovno obrazovanje 132 33 132 33 - - Vocational educationVeleprodaja i maloprodaja 2 1 2 1 - - Wholesale and retail trade

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 48 - 48 - - - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 5 - 5 - - - Electrical engineering and energy

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 71

Duration of education

Total Three years Four years

5-2. UČENICI (vanredni/izvanredni učenici i obrazovanje odraslih) KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU (nastavak)

Trajanje školovanja/

4 godine/Kantoni Cantons

Page 73: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

PUPILS (Part-time pupils and adult education) WHO FINISHED SCHOOL (continued)

Ukupno/ 3 godine/

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/All Girls All Girls All Girls

Motorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 1 - 1 - - - Motor vehicles, ships and aviation assets

Tekstilna, konfekcijska, obućarska i tehnologija kože 33 29 33 29 - - Textile, ready-made, footwear and leather

technologyGrađevinarstvo 8 - 8 - - - ConstructionFrizerske i kozmetičke usluge 5 3 5 3 - - Hairdressing and beauty careUsluge transporta 30 - 30 - - - Transport services

Bosansko-podrinjski kanton 26 6 - - 26 6 Bosansko-podrinjski cantonTehničko i srodno obrazovanje 26 6 - - 26 6 Technical and related educationSrednje obrazovanje/opšti programi 1 1 - - 1 1 Secondary education / general programsEkonomija 1 1 - - 1 1 economy

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 4 - - - 4 - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Motorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 1 - - - 1 - Motor vehicles, ships and aviation assets

Građevinarstvo 2 - - - 2 - ConstructionZemljoradnja i stočarstvo 1 - - - 1 - Agriculture and livestockMedicinska dijagnostika i liječenje 2 1 - - 2 1 Medical Diagnosis and TreatmentHoteli, restorani i ugostiteljstvo 2 2 - - 2 2 Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 1 - - - 1 - Hairdressing and beauty careUsluge transporta 11 1 - - 11 1 Transport services

Srednjobosanski kanton 122 56 50 8 72 48 Srednjobosanski cantonOpšte obrazovanje 2 1 - - 2 1 General educationTehničko i srodno obrazovanje 70 47 - - 70 47 Technical and related educationEkonomija 6 3 - - 6 3 economy

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 1 - - - 1 - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Farmacija 1 - - - 1 - pharmaceuticsPomoć i njega 56 44 - - 56 44 Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje 1 - - - 1 - Medical Diagnosis and TreatmentHoteli, restorani i ugostiteljstvo 1 - - - 1 - Hotels, restaurants and cateringUsluge transporta 4 - - - 4 - Transport servicesStručno/strukovno obrazovanje 50 8 50 8 - - Vocational educationVeleprodaja i maloprodaja 1 1 1 1 - - Wholesale and retail trade

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 7 - 7 - - - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 2 - 2 - - - Electrical engineering and energyElektronika i automatika 2 - 2 - - - Electronics and automationMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 2 - 2 - - - Motor vehicles, ships and aviation assets

Proizvodna tehnologija - prerada hrane 4 2 4 2 - - Production technology - food processingGrađevinarstvo 5 - 5 - - - ConstructionHoteli, restorani i ugostiteljstvo 7 5 7 5 - - Hotels, restaurants and cateringUsluge transporta 20 - 20 - - - Transport services

Hercegovačko-neretvanski kanton 37 30 - - 37 30 Hercegovacko-neretvanski cantonOpšte obrazovanje 37 30 - - 37 30 General education

72 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

5-2. UČENICI (vanredni/izvanredni učenici i obrazovanje odraslih) KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU (nastavak)

Duration of education4 godine/

Total Three years Four years

Trajanje školovanja/

Kantoni Cantons

Page 74: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

PUPILS (Part-time pupils and adult education) WHO FINISHED SCHOOL (continued)

Ukupno/ 3 godine/

Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/ Svega/ Učenice/All Girls All Girls All Girls

Kanton Sarajevo 230 39 147 11 83 28 Canton SarajevoTehničko i srodno obrazovanje 79 28 - - 79 28 Technical and related education

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 9 5 - - 9 5 Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 1 - - - 1 - Electrical engineering and energyElektronika i automatika 4 - - - 4 - Electronics and automationGrađevinarstvo 9 - - - 9 - ConstructionFarmacija 1 1 - - 1 1 pharmaceuticsPomoć i njega 21 16 - - 21 16 Help and CareMedicinska dijagnostika i liječenje 6 4 - - 6 4 Medical Diagnosis and TreatmentTerapija i rehabilitacija 2 2 - - 2 2 Therapy and RehabilitationUsluge transporta 26 - - - 26 - Transport servicesStručno/strukovno obrazovanje 147 11 147 11 - - Vocational educationZanatske vještine 1 - 1 - - - craft skills

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 6 - 6 - - - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 31 - 31 - - - Electrical engineering and energyMotorna prevozna sredstva, brodovi i vazduhoplovna sredstva 10 - 10 - - - Motor vehicles, ships and aviation assets

Medicinska dijagnostika i liječenje 9 5 9 5 - - Medical Diagnosis and TreatmentHoteli, restorani i ugostiteljstvo 13 3 13 3 - - Hotels, restaurants and cateringPutovanja, turizam i razonoda 4 3 4 3 - - Travel, tourism and leisureUsluge transporta 73 - 73 - - - Transport servicesKvalifikacija "Majstor" 4 - - - 4 - The qualification of "Master"

Kanton 10 37 12 15 6 22 6 Canton 10Tehničke i srodne škole 22 6 - - 22 6 Technical and related schoolsEkonomija 5 2 - - 5 2 economy

Mašinstvo, obrada metala i metalurgija 4 - - - 4 - Mechanical engineering, metal processing and metallurgy

Elektrotehnika i energetika 6 - - - 6 - Electrical engineering and energyElektronika i automatika 3 1 - - 3 1 Electronics and automationProizvodna tehnologija - prerada hrane 3 3 - - 3 3 Production technology - food processingUsluge transporta 1 - - - 1 - Transport servicesStručne/strukovne škole 15 6 15 6 - - Vocational schoolVeleprodaja i maloprodaja 1 - 1 - - - Wholesale and retail tradeElektrotehnika i energetika 3 - 3 - - - Electrical engineering and energyHemijski procesi 3 3 3 3 - - process ChemistryHoteli, restorani i ugostiteljstvo 5 1 5 1 - - Hotels, restaurants and cateringFrizerske i kozmetičke usluge 2 2 2 2 - - Hairdressing and beauty careUsluge transporta 1 - 1 - - - Transport services

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 73

5-2. UČENICI (vanredni/izvanredni učenici i obrazovanje odraslih) KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLU (nastavak)

Kantoni

Trajanje školovanja/

Cantons

Duration of education4 godine/

Total Three years Four years

Page 75: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

6-1. SREDNJE ŠKOLE I NASTAVNO OSOBLJE SECONDARY SCHOOLS AND TEACHING STAFF

Kantoni/ CantonsOpćine/ Municipalities

Svega/ Žene/ Svega/ Žene/ Svega/ Žene/All Females All Females All Females

FEDERACIJA BiH 213 8568 5094 4749 2778 814 494

Redovne/redovite srednje škole 196 8316 4966 4609 2712 809 491Regular secondary schoolsŠkole sa posebnim potrebama 11 78 50 34 24 3 1Special secondary schoolsVjerske skole 6 174 78 106 42 2 2Religious schools

Unsko-sanski kanton 22 880 451 587 288 43 30Grad Bihać 8 284 161 165 96 18 10Bosanska Krupa 2 82 48 60 33 3 3Bosanski Petrovac 1 19 12 6 5 2 1Bužim 1 50 25 45 23 1 1Cazin 3 153 76 114 51 12 10Ključ 1 46 24 33 18 2 2Sanski Most 3 109 43 68 24 - -Velika Kladuša 3 137 62 96 38 5 3

Kanton Posavski 3 130 69 61 29 23 15Odžak 1 48 23 30 14 9 3Orašje 2 82 46 31 15 14 12

Tuzlanski kanton 32 1687 940 847 480 178 102Banovići 1 66 28 30 12 7 5Čelić 1 38 22 13 7 1 -Doboj-Istok 1 54 33 12 7 3 1Gračanica 2 172 98 86 48 29 19Gradačac 2 160 93 100 61 2 2Kalesija 1 65 23 30 8 7 4Kladanj 1 31 17 10 5 - -Lukavac 3 115 64 70 34 6 4Sapna 1 84 20 26 4 8 2Srebrenik 1 87 43 59 30 9 1Teočak 1 28 7 11 1 2 -Grad Tuzla 15 649 420 333 234 87 52Živinice 2 138 72 67 29 17 12

Zeničko-dobojski kanton 33 1513 891 694 406 189 98Breza 2 67 41 20 11 2 1Kakanj 3 148 83 71 37 20 9Maglaj 2 94 62 39 23 13 8Olovo 1 47 26 17 9 4 174 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

on the permanent basis on the temporary basis

Total teachersŠkole/ Schools

S punim radnim vremenomFull time

na neodređeno vrijeme/ na određeno vrijeme/Ukupno nastavika/1)

REDOVNE/REDOVITE SREDNJE ŠKOLEREGULAR SECONDARY SCHOOLS

Page 76: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

Svega/ Žene/ Svega/ Žene/ Svega/ Žene/All Females All Females All Females

1019 541 1986 1281 1101,97 648,26

980 528 1918 1235 1044,77 615,32

12 6 29 19 22,27 12,79

27 7 39 27 34,93 20,15

121 54 129 79 101,36 57,7942 17 59 38 45,21 26,549 6 10 6 10,37 6,838 5 3 1 6,08 3,312 1 2 - 0,74 0,17 2 20 13 8,5 5,638 3 3 1 6,05 2,48

25 10 16 9 9,89 4,0820 10 16 11 14,52 8,82

17 11 29 14 21,01 11,55- - 9 6 3,45 2,25

17 11 20 8 17,56 9,30

163 76 499 282 242,79 122,915 1 24 10 6,71 4,372 2 22 13 10,80 7,025 2 34 23 10,52 4,19

13 8 44 23 32,94 17,655 1 53 29 22,97 9,568 2 20 9 12,64 4,586 3 15 9 10,41 5,48

11 8 28 18 4,92 2,5822 2 28 12 17,90 5,201 - 18 12 5,50 4,903 - 12 6 9,83 4,43

64 38 165 96 76,59 41,7318 9 36 22 21,06 11,22

144 76 486 311 184,45 99,2819 13 26 16 3,28 1,8413 7 44 30 17,98 12,092 2 40 29 10,95 6,66- - 26 16 18,00 7,00

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 75

on the permanent basis on the temporary basis

S kraćim od punog radnog vremenaPart time

na neodređeno vrijeme/ na određeno vrijeme/FTE equivalent

Page 77: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

6-1. SREDNJE ŠKOLE I NASTAVNO OSOBLJE (nastavak) SECONDARY SCHOOLS AND TEACHING STAFF (continued)

Kantoni/ CantonsOpćine/ Municipalities

Svega/ Žene/ Svega/ Žene/ Svega/ Žene/All Females All Females All Females

Tešanj 3 231 130 88 53 56 30Usora 1 42 23 11 7 3 2Vareš 1 31 17 7 2 1 -Visoko 3 145 84 74 42 19 11Zavidovići 3 135 73 73 37 9 5Grad Zenica 11 497 309 255 162 53 28Žepče 3 76 43 39 23 9 3

Bosansko-podrinjski kanton 3 106 63 60 35 8 4Goražde 3 106 63 60 35 8 4

Srednjobosanski kanton 24 924 517 492 266 62 33Bugojno 3 142 54 80 28 9 3Busovača 2 60 31 38 19 - -Donji Vakuf 1 31 17 31 17 - -Fojnica 1 39 23 16 7 7 4Gornji Vakuf - Uskoplje 2 72 39 27 15 6 3Jajce 2 66 35 35 21 6 2Kiseljak 2 77 55 48 34 3 2Kreševo 1 31 16 20 10 11 6Novi Travnik 3 91 56 50 25 7 4Travnik 5 224 135 102 63 12 8Vitez 2 91 56 45 27 1 1

Hercegovačko-neretvanski kanton 28 1031 675 520 326 104 81Čapljina 1 33 18 33 18 - -Čitluk 1 68 51 35 24 15 14Grad Mostar 21 709 470 344 224 76 55Jablanica 1 31 17 14 9 - -Konjic 1 74 40 49 25 2 1Neum 1 22 16 3 2 4 4Prozor 1 40 23 20 9 2 2Stolac 1 54 40 22 15 5 5

Zapadnohercegovački kanton 8 342 227 222 152 38 23Grude 1 56 35 28 21 13 7Ljubuški 2 77 53 58 38 7 6Posušje 2 95 66 45 35 15 8Grad Široki Brijeg 3 114 73 91 58 3 2

Kanton Sarajevo 35 1472 994 954 631 132 82Hadžići 1 69 45 47 29 5 3Ilidža 4 144 89 86 52 29 16Ilijaš 2 60 32 33 18 11 4Centar Sarajevo 13 530 395 328 246 41 28Novi Grad Sarajevo 3 128 88 85 58 9 6Novo Sarajevo 6 268 161 184 106 15 7Stari Grad Sarajevo 5 229 159 153 102 22 1876 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Škole/ Schools

Ukupno nastavika/1)

S punim radnim vremenomFull time

Total teachers na neodređeno vrijeme/ na određeno vrijeme/on the permanent basis on the temporary basis

Page 78: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

Svega/ Žene/ Svega/ Žene/ Svega/ Žene/All Females All Females All Females

13 6 74 41 24,08 9,504 3 24 11 11,29 6,78

10 4 13 11 7,40 4,8222 11 30 20 21,35 11,7214 8 39 23 20,10 10,8134 15 155 104 38,25 20,5413 7 15 10 11,77 7,52

8 3 30 21 6,52 3,008 3 30 21 6,52 3,00

159 80 211 138 130,06 79,2339 14 14 9 20,76 11,7712 7 10 5 10,46 5,49

- - - - - -5 3 11 9 7,24 5,53

15 6 24 15 10,66 5,511 4 14 8 10,28 5,439 4 17 15 9,71 7,32- - - - - -8 6 26 21 15,86 13,76

30 18 80 46 28,92 15,4730 18 15 10 16,17 8,96

150 78 257 190 158,46 101,26- - - - - -2 2 16 11 10,08 6,82

115 59 174 132 86,66 59,4610 4 7 4 18,80 10,205 3 18 11 12,29 7,521 - 14 10 12,50 4,008 4 10 8 8,46 5,919 6 18 14 9,67 7,35

35 22 47 30 36,34 19,694 2 11 5 16,80 6,807 5 5 4 4,16 2,69

10 5 25 18 10,59 6,8314 10 6 3 4,79 3,37

176 124 210 157 150,07 111,666 6 11 7 5,30 4,10

14 10 15 11 13,31 9,874 2 12 8 7,76 5,07

69 47 92 74 52,12 38,2717 11 17 13 14,89 9,7939 26 30 22 17,84 11,9021 17 33 22 17,85 14,66

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 77

S kraćim od punog radnog vremenaPart time

na neodređeno vrijeme/ na određeno vrijeme/FTE equivalent

on the permanent basis on the temporary basis

Page 79: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

6-1. SREDNJE ŠKOLE I NASTAVNO OSOBLJE (nastavak) SECONDARY SCHOOLS AND TEACHING STAFF (continued)

Kantoni/ CantonsOpćine/ Municipalities

Svega/ Žene/ Svega/ Žene/ Svega/ Žene/All Females All Females All Females

Vogošća 1 44 25 38 20 - -

Kanton 10 8 231 139 172 99 32 23Drvar 1 28 17 21 13 1 1Glamoč 1 11 7 9 6 1 1Kupres 1 16 9 12 6 4 3Livno 3 111 69 76 42 22 17Tomislavgrad 2 65 37 54 32 4 1

FEDERACIJA BiH2) 11 78 50 34 24 3 1

Tuzlanski kanton 2 11 7 10 7 - -Grad Tuzla 2 11 7 10 7 - -

Zeničko-dobojski kanton 2 18 10 7 4 1 1Maglaj 1 - - - - - -Grad Zenica 1 18 10 7 4 1 1

Hercegovačko-neretvanski kanton 2 - - - - - -Grad Mostar3) 2 - - - - - -

Zapadnohercegovački kanton 1 - - - - - -Posušje3) 1 - - - - - -

Kanton Sarajevo 3 49 33 17 13 2 -Centar Sarajevo 1 6 4 4 4 2 -Novi Grad Sarajevo 1 15 10 1 - - -Novo Sarajevo 1 28 19 12 9 - -

Kanton 10 1 - - - - - -Livno3) 1 - - - - - -

FEDERACIJA BiH 6 174 78 106 42 2 2

Unsko-sanski kanton 1 28 12 10 3 - -Cazin 1 28 12 10 3 - -

78 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

S punim radnim vremenomFull time

Total teachers na neodređeno vrijeme/ na određeno vrijeme/on the permanent basis on the temporary basis

ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMASPECIAL SECONDARY SCHOOLS

VJERSKE ŠKOLERELIGIOUS SCHOOLS

Škole/ Schools

Ukupno nastavika/1)

Page 80: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

Svega/ Žene/ Svega/ Žene/ Svega/ Žene/All Females All Females All Females

6 5 - - 21,00 18,00

7 4 20 13 13,71 8,951 - 5 3 2,68 1,22- - 1 - 0,36 -- - - - - -2 2 11 8 6,89 5,534 2 3 2 3,78 2,20

12 6 29 19 22,27 12,79

1 - - - 0,60 -1 - - - 0,60 -

- - 10 5 3,40 1,40- - - - - -- - 10 5 3,40 1,40

- - - - - -- - - - - -

- - - - - -- - - - - -

11 6 19 14 18,27 11,39- - - - - -8 5 6 5 7,07 4,393 1 13 9 11,20 7,00

- - - - - -- - - - - -

27 7 39 27 34,93 20,15

7 1 11 8 6,72 3,227 1 11 8 6,72 3,22

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 79

S kraćim od punog radnog vremenaPart time

na neodređeno vrijeme/ na određeno vrijeme/FTE equivalent

on the permanent basis on the temporary basis

Page 81: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

6-1. SREDNJE ŠKOLE I NASTAVNO OSOBLJE (nastavak) SECONDARY SCHOOLS AND TEACHING STAFF (continued)

Kantoni/ CantonsOpćine/ Municipalities

Svega/ Žene/ Svega/ Žene/ Svega/ Žene/All Females All Females All Females

Tuzlanski kanton 1 43 14 38 12 - -Grad Tuzla 1 43 14 38 12 - -

Zeničko-dobojski kanton 1 18 7 8 2 1 1Visoko 1 18 7 8 2 1 1

Srednjobosanski kanton 1 24 12 13 7 - -Travnik 1 24 12 13 7 - -

Hercegovačko-neretvanski kanton 1 31 16 15 7 1 1Grad Mostar 1 31 16 15 7 1 1

Kanton Sarajevo 1 30 17 22 11 - -Sarajevo-Stari Grad 1 30 17 22 11 - -

Napomene/Notes :

Kao školu prikazali smo i odjeljenja/odjele koja su otvorena u Neumu i Bugojnu.As a school we presented classes in Neum and Bugojno.

Nastavnici koji predaju kao spoljni suradnici iskazani su u koloni "S kraćim od punog radnog vremena na određeno vrijeme."Teachers who work as external assistents are presented in column " Part time - on the temporary basis ".

80 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

1) According to the new methodology of education teachers from local schools and other programs in the central school are aggregated in a central school.2) Iskazani nastavnici koji predaju samo u školama sa posebnim potrebama.2) Only a teachers in the special secondary school.3) Nastavnici su iskazani u redovnim školama.3) Teachers presented in regulars schools.

1) Prema novoj metodologiji obrazovanja nastavnici područnih škola i drugih programa unutar matične škole se prikazuju zbirno u matičnoj školi.

on the temporary basis

Full timena određeno vrijeme/

on the permanent basisŠkole/

Schools

Ukupno nastavika/1)

S punim radnim vremenom

Total teachers na neodređeno vrijeme/

Page 82: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

Svega/ Žene/ Svega/ Žene/ Svega/ Žene/All Females All Females All Females

2 - 3 2 3,00 1,202 - 3 2 3,00 1,20

7 2 2 2 4,70 3,507 2 2 2 4,70 3,50

2 1 9 4 10,60 5,802 1 9 4 10,60 5,80

4 - 11 8 5,50 2,604 - 11 8 5,50 2,60

5 3 3 3 4,41 3,835 3 3 3 4,41 3,83

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 81

on the permanent basis on the temporary basisna neodređeno vrijeme/ na određeno vrijeme/

FTE equivalent

Part timeS kraćim od punog radnog vremena

Page 83: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

7-1. UČENICI KOJI SU PROMIJENILI ŠKOLU ILI PREKINULI ŠKOLOVANJE - u periodu od 01.09.2015. do 31.08.2016. PUPILS WHO CHANGED THE SCHOOL OF SCHOOLING OR DISCONTINUED - in the period of 01.09.2015 to 31.08.2016

Kantoni/ Cantons Spol/ Gender Svega/ Druga škola u FBiH/ Druga škola u RS/ Druga škola u

Brčko Distriktu BIH/

Total Other school in FBiH Other school in RS Other school in

Brcko District BIH

FEDERACIJA BiH Svega/ All 1996 1325 842 28 10Učenice/ Girls 838 570 362 13 10

Gimnazije Svega/ All 605 538 386 21 6Gymnasiums Učenice/ Girls 312 279 202 8 6

Umjetničke škole Svega/ All 22 17 12 - -Art schools Učenice/ Girls 16 12 7 - -

Tehničke i srodne škole Svega/ All 735 504 289 6 4Technical and related Učenice/ Girls 330 212 112 4 4

Stručne/strukovne škole Svega/ All 578 224 128 1 -Vocational schools Učenice/ Girls 157 51 30 1 -

Vjerske škole Svega/ All 49 39 26 - -Religious schools Učenice/ Girls 19 14 10 - -

Škole sa posebnim potrebama Svega/ All 7 3 1 - -Special secondary schools Učenice/ Girls 4 2 1 - -

Unsko-sanski kanton Svega/ All 354 268 134 3 -Učenice/ Girls 162 123 67 1 -

Gimnazije Svega/ All 85 84 66 - -Gymnasiums Učenice/ Girls 50 50 40 - -

Umjetničke škole Svega/ All 3 3 3 - -Art schools Učenice/ Girls - - - - -

Tehničke i srodne škole Svega/ All 161 123 42 2 -Technical and related Učenice/ Girls 90 64 23 - -

Stručne/strukovne škole Svega/ All 103 57 23 1 -Vocational schools Učenice/ Girls 21 8 4 1 -

Vjerske škole Svega/ All 2 1 - - -Religious schools Učenice/ Girls 1 1 - - -

Kanton Posavski Svega/ All 45 35 9 - -Učenice/ Girls 17 16 2 - -

Gimnazije Svega/ All 7 7 2 - -Gymnasiums Učenice/ Girls 6 6 1 - -

Tehničke i srodne škole Svega/ All 22 20 3 - -Technical and related Učenice/ Girls 9 9 1 - -

Stručne/strukovne škole Svega/ All 16 8 4 - -Vocational schools Učenice/ Girls 2 1 - - -

Tuzlanski kanton Svega/ All 316 165 94 13 -Učenice/ Girls 129 67 37 1 -

Gimnazije Svega/ All 79 75 41 13 -Gymnasiums Učenice/ Girls 35 31 19 1 -

Umjetničke škole Svega/ All 1 1 - - -Art schools Učenice/ Girls 1 1 - - -

Tehničke i srodne škole Svega/ All 117 57 37 - -Technical and related Učenice/ Girls 57 31 17 - -82 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Promijenili školu i otišli u:/ Pupils changed the school of schooling, and continue schooling in:

Ukupno napustili školu/Pupils who left

the school

Page 84: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

Inostranstvo/ Nepoznato/ Svega/ Lošeg uspjeha/ Iz socijalnih razloga/

Iz ekonomskih razloga/ Iz ličnih razloga/

Abroad Unknown Total Poor results in school Social reasons Economical

reasons Personal reasons

308 137 671 337 51 30 253135 50 268 93 16 21 13898 27 67 26 1 4 3654 9 33 7 1 4 21

1 4 5 1 - - 41 4 4 1 - - 3

166 39 231 116 13 7 9572 20 118 41 9 6 62

40 55 354 185 34 19 1166 14 106 39 5 11 51

3 10 10 9 - - 12 2 5 5 - - -

- 2 4 - 3 - 1- 1 2 - 1 - 1

104 27 86 28 19 4 3552 3 39 14 3 4 1818 - 1 1 - - -10 - - - - - -

- - - - - - -- - - - - - -

75 4 38 22 3 4 939 2 26 12 3 4 7

10 23 46 4 16 - 262 1 13 2 - - 11

1 - 1 1 - - -1 - - - - - -

25 1 10 5 - - 514 - 1 - - - 15 - - - - - -5 - - - - - -

16 1 2 - - - 28 - - - - - -

4 - 8 5 - - 31 - 1 - - - 1

21 37 151 97 12 9 3313 16 62 26 5 4 276 15 4 - 1 - 34 7 4 - 1 - 3

1 - - - - - -1 - - - - - -

12 8 60 39 7 - 148 6 26 12 4 - 10

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 83

Prekinuli školovanje zbog:/Pupils discontinued schooling because of:

Page 85: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

7-1. UČENICI KOJI SU PROMIJENILI ŠKOLU ILI PREKINULI ŠKOLOVANJE - u periodu od 01.09.2015. do 31.08.2016. (nastavak) PUPILS WHO CHANGED THE SCHOOL OF SCHOOLING OR DISCONTINUED - in the period of 01.09.2015 to 31.08.2016 (continued)

Kantoni/ Cantons Spol/ Gender Svega/ Druga škola u FBiH/ Druga škola u RS/ Druga škola u

Brčko Distriktu BIH/

Total Other school in FBiH Other school in RS Other school in

Brcko District BIH

Stručne/strukovne škole Svega/ All 108 22 16 - -Vocational schools Učenice/ Girls 34 2 1 - -

Vjerske škole Svega/ All 10 10 - - -Religious schools Učenice/ Girls 2 2 - - -

Škole sa posebnim potrebama Svega/ All 1 - - - -Special secondary schools Učenice/ Girls - - - - -

Zeničko-dobojski kanton Svega/ All 463 279 212 2 1Učenice/ Girls 198 124 91 2 1

Gimnazije Svega/ All 143 133 111 1 -Gymnasiums Učenice/ Girls 75 67 53 1 -

Umjetničke škole Svega/ All 4 1 1 - -Art schools Učenice/ Girls 2 - - - -

Tehničke i srodne škole Svega/ All 137 90 59 1 1Technical and related Učenice/ Girls 59 34 19 1 1

Stručne/strukovne škole Svega/ All 162 46 33 - -Vocational schools Učenice/ Girls 52 19 16 - -

Vjerske škole Svega/ All 16 9 8 - -Religious schools Učenice/ Girls 9 4 3 - -

Škole sa posebnim potrebama Svega/ All 1 - - - -Special secondary schools Učenice/ Girls 1 - - - -

Bosansko-podrinjski kanton Svega/ All 20 1 1 - -Učenice/ Girls 3 - - - -

Tehničke i srodne škole Svega/ All 2 1 1 - -Technical and related Učenice/ Girls - - - - -

Stručne/strukovne škole Svega/ All 18 - - - -Vocational schools Učenice/ Girls 3 - - - -

Srednjobosanski kanton Svega/ All 224 127 63 - 3Učenice/ Girls 87 45 27 - 3

Gimnazije Svega/ All 51 31 11 - -Gymnasiums Učenice/ Girls 24 15 9 - -

Tehničke i srodne škole Svega/ All 101 61 29 - 3Technical and related Učenice/ Girls 40 18 10 - 3

Stručne/strukovne škole Svega/ All 62 26 14 - -Vocational schools Učenice/ Girls 20 9 5 - -

Vjerske škole Svega/ All 10 9 9 - -Religious schools Učenice/ Girls 3 3 3 - -

Hercegovačko-neretvanski kanton Svega/ All 85 69 49 1 -Učenice/ Girls 29 23 14 - -

Gimnazije Svega/ All 23 20 17 1 -Gymnasiums Učenice/ Girls 11 9 8 - -

Umjetničke škole Svega/ All 4 4 - - -Art schools Učenice/ Girls 4 4 - - -

Tehničke i srodne škole Svega/ All 35 25 21 - -84 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Ukupno napustili školu/Pupils who left

the school

Promijenili školu i otišli u:/ Pupils changed the school of schooling, and continue schooling in:

Page 86: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

Inostranstvo/ Nepoznato/ Svega/ Lošeg uspjeha/ Iz socijalnih razloga/

Iz ekonomskih razloga/ Iz ličnih razloga/

Abroad Unknown Total Poor results in school Social reasons Economical

reasons Personal reasons

2 4 86 58 3 9 16- 1 32 14 - 4 14

- 10 - - - - -- 2 - - - - -

- - 1 - 1 - -- - - - - - -

42 22 184 91 9 11 7318 12 74 23 3 8 4021 - 10 1 - 4 513 - 8 1 - 4 3

- - 3 1 - - 2- - 2 1 - - 1

14 15 47 14 1 1 314 9 25 3 1 1 20

6 7 116 69 8 6 33- 3 33 13 2 3 15

1 - 7 6 - - 11 - 5 5 - - -

- - 1 - - - 1- - 1 - - - 1

- - 19 - - - 19- - 3 - - - 3- - 1 - - - 1- - - - - - -

- - 18 - - - 18- - 3 - - - 3

44 17 97 64 5 4 2411 4 42 16 3 4 1910 10 20 14 - - 65 1 9 4 - - 5

27 2 40 24 2 - 145 - 22 9 1 - 12

7 5 36 25 3 4 41 3 11 3 2 4 2

- - 1 1 - - -- - - - - - -

8 11 16 7 - - 93 6 6 3 - - 32 - 3 1 - - 21 - 2 - - - 2

- 4 - - - - -- 4 - - - - -

4 - 10 6 - - 4Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 85

Prekinuli školovanje zbog:/Pupils discontinued schooling because of:

Page 87: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

7-1. UČENICI KOJI SU PROMIJENILI ŠKOLU ILI PREKINULI ŠKOLOVANJE - u periodu od 01.09.2015. do 31.08.2016. (nastavak) PUPILS WHO CHANGED THE SCHOOL OF SCHOOLING OR DISCONTINUED - in the period of 01.09.2015 to 31.08.2016 (continued)

Kantoni/ Cantons Spol/ Gender Svega/ Druga škola u FBiH/ Druga škola u RS/ Druga škola u

Brčko Distriktu BIH/

Total Other school in FBiH Other school in RS Other school in

Brcko District BIH

Technical and related Učenice/ Girls 11 7 5 - -

Stručne/strukovne škole Svega/ All 17 14 7 - -Vocational schools Učenice/ Girls 1 1 - - -

Vjerske škole Svega/ All 4 4 4 - -Religious schools Učenice/ Girls 1 1 1 - -

Škole sa posebnim potrebama Svega/ All 2 2 - - -Special secondary schools Učenice/ Girls 1 1 - - -

Zapadnohercegovački kanton Svega/ All 42 31 18 - -Učenice/ Girls 19 13 5 - -

Gimnazije Svega/ All 10 10 10 - -Gymnasiums Učenice/ Girls 5 5 5 - -

Umjetničke škole Svega/ All 1 - - - -Art schools Učenice/ Girls 1 - - - -

Tehničke i srodne škole Svega/ All 18 15 7 - -Technical and related Učenice/ Girls 7 6 - - -

Stručne/strukovne škole Svega/ All 13 6 1 - -Vocational schools Učenice/ Girls 6 2 - - -

Kanton Sarajevo Svega/ All 404 312 242 6 6Učenice/ Girls 181 148 114 6 6

Gimnazije Svega/ All 187 158 112 5 6Gymnasiums Učenice/ Girls 98 88 62 5 6

Umjetničke škole Svega/ All 9 8 8 - -Art schools Učenice/ Girls 8 7 7 - -

Tehničke i srodne škole Svega/ All 127 98 87 1 -Technical and related Učenice/ Girls 54 40 37 1 -

Stručne/strukovne škole Svega/ All 71 41 29 - -Vocational schools Učenice/ Girls 16 9 4 - -

Vjerske škole Svega/ All 7 6 5 - -Religious schools Učenice/ Girls 3 3 3 - -

Škole sa posebnim potrebama Svega/ All 3 1 1 - -Special secondary schools Učenice/ Girls 2 1 1 - -

Kanton 10 Svega/ All 43 38 20 3 -Učenice/ Girls 13 11 5 3 -

Gimnazije Svega/ All 20 20 16 1 -Gymnasiums Učenice/ Girls 8 8 5 1 -

Tehničke i srodne škole Svega/ All 15 14 3 2 -Technical and related Učenice/ Girls 3 3 - 2 -

Stručne/strukovne škole Svega/ All 8 4 1 - -Vocational schools Učenice/ Girls 2 - - - -

86 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Pupils changed the school of schooling, and continue schooling in: Promijenili školu i otišli u:/

Ukupno napustili školu/Pupils who left

the school

Page 88: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

Inostranstvo/ Nepoznato/ Svega/ Lošeg uspjeha/ Iz socijalnih razloga/

Iz ekonomskih razloga/ Iz ličnih razloga/

Abroad Unknown Total Poor results in school Social reasons Economical

reasons Personal reasons

2 - 4 3 - - 1

2 5 3 - - - 3- 1 - - - - -

- - - - - - -- - - - - - -

- 2 - - - - -- 1 - - - - -

10 3 11 8 - - 36 2 6 3 - - 3- - - - - - -- - - - - - -

- - 1 - - - 1- - 1 - - - 1

6 2 3 2 - - 14 2 1 - - - 1

4 1 7 6 - - 12 - 4 3 - - 1

43 15 92 34 6 2 5015 7 33 7 2 1 2333 2 29 9 - - 2014 1 10 2 - - 8

- - 1 - - - 1- - 1 - - - 1

6 4 29 9 - 2 181 1 14 2 - 1 11

- 9 30 15 4 - 11- 5 7 3 1 - 3

1 - 1 1 - - -- - - - - - -

- - 2 - 2 - -- - 1 - 1 - -

11 4 5 3 - - 23 - 2 1 - - 13 - - - - - -2 - - - - - -

6 3 1 - - - 11 - - - - - -

2 1 4 3 - - 1- - 2 1 - - 1

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 87

Pupils discontinued schooling because of:Prekinuli školovanje zbog:/

Page 89: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

8-1. REDOVNI/REDOVITI UČENICI KOJI UČE STRANE JEZIKE REGULAR PUPILS WHO LEARN FOREIGN LANGUAGES

Prvi jezik/ First language

Drugi jezik/ Second

language

Treći jezik/ Third language

Prvi jezik/ First language

Drugi jezik/ Second

language

Treći jezik/ Third language

FEDERACIJA BiH 80538 37026 2214 73820 3301 -

Gimnazije 20557 19376 1505 19472 970 -Gymnasiums

Umjetničke škole 866 181 - 768 - -Art schools

Tehničke i srodne škole 41739 12070 685 38395 843 -Technical and related

Stručne/strukovne škole 15205 3251 - 14285 217 -Vocational schools

Vjerske škole 2139 2139 24 868 1271 -Religious schools

Škole sa posebnim potrebama 32 9 - 32 - -Special secondary schools

Unsko-sanski kanton 9301 8499 - 8337 780 -

Gimnazije 1905 1905 - 1731 174 -Gymnasiums

Umjetničke škole 77 65 - 77 - -Art schools

Tehničke i srodne škole 4595 4098 - 4147 264 -Technical and related

Stručne/strukovne škole 2460 2167 - 2382 78 -Vocational schools

Vjerske škole 264 264 - - 264 -Religious schools

Kanton Posavski 1300 730 - 722 244 -

Gimnazije 228 228 - 170 58 -Gymnasiums

Tehničke i srodne škole 803 468 - 457 176 -Technical and related

Stručne/strukovne škole 269 34 - 95 10 -Vocational schools

Tuzlanski kanton 15216 5497 214 13487 820 -

Gimnazije 2417 2417 214 2285 132 -Gymnasiums

Umjetničke škole 163 4 - 160 - -Art schools

Tehničke i srodne škole 8628 2308 - 7739 153 -88 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Ukupan broj učenika/Total number of pupils

Engleski jezik/English language

Page 90: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

Prvi jezik/ First language

Drugi jezik/ Second

language

Treći jezik/ Third language

Prvi jezik/ First language

Drugi jezik/ Second

language

Treći jezik/ Third language

Prvi jezik/ First language

Drugi jezik/ Second

language

Treći jezik/ Third language

5182 30122 375 89 1038 632 1447 2565 1207

930 16613 375 38 428 478 117 1365 652

39 120 - - - - 59 61 -

3344 10762 - - 216 154 - 249 531

869 2618 - 51 394 - - 22 -

- - - - - - 1271 868 24

- 9 - - - - - - -

700 7548 - - - - 264 171 -

174 1560 - - - - - 171 -

- 65 - - - - - - -

448 3834 - - - - - - -

78 2089 - - - - - - -

- - - - - - 264 - -

578 486 - - - - - - -

58 170 - - - - - - -

346 292 - - - - - - -

174 24 - - - - - - -

1213 4579 - - 78 83 516 20 131

132 2285 - - - 83 - - 131

3 - - - - - - 4 -

889 2061 - - 78 - - 16 -Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 89

Učenici koji uče strani jezik/Pupils who learns foreign language

Njemački jezik/German language

Francuski jezik/French language

Ostale jezike/Other languages

Page 91: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

8-1. REDOVNI/REDOVITI UČENICI KOJI UČE STRANE JEZIKE (nastavak) REGULAR PUPILS WHO LEARN FOREIGN LANGUAGES (continued)

Prvi jezik/ First language

Drugi jezik/ Second

language

Treći jezik/ Third language

Prvi jezik/ First language

Drugi jezik/ Second

language

Treći jezik/ Third language

Technical and related

Stručne/strukovne škole 3492 252 - 3303 19 -Vocational schools

Vjerske škole 516 516 - - 516 -Religious schools

Zeničko-dobojski kanton 13972 4204 246 13403 302 -

Gimnazije 3525 3521 246 3370 155 -Gymnasiums

Umjetničke škole 87 5 - 85 - -Art schools

Tehničke i srodne škole 7101 436 - 6812 139 -Technical and related

Stručne/strukovne škole 3027 12 - 2904 8 -Vocational schools

Vjerske škole 230 230 - 230 - -Religious schools

Škole sa posebnim potrebama 2 - - 2 - -Special secondary schools

Bosansko-podrinjski kanton 948 779 - 948 - -

Gimnazije 172 172 - 172 - -Gymnasiums

Tehničke i srodne škole 534 534 - 534 - -Technical and related

Stručne/strukovne škole 242 73 - 242 - -Vocational schools

Srednjobosanski kanton 10385 3143 397 9837 130 -

Gimnazije 2287 2121 211 2176 111 -Gymnasiums

Umjetničke škole 91 55 - 86 - -Art schools

Tehničke i srodne škole 5535 458 186 5174 19 -Technical and related

Stručne/strukovne škole 2094 131 - 2023 - -Vocational schools

Vjerske škole 378 378 - 378 - -Religious schools

Hercegovačko-neretvanski kanton 8416 3796 492 8133 53 -

Gimnazije 2616 2098 160 2448 53 -90 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Ukupan broj učenika/Total number of pupils

Engleski jezik/English language

Page 92: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

Prvi jezik/ First language

Drugi jezik/ Second

language

Treći jezik/ Third language

Prvi jezik/ First language

Drugi jezik/ Second

language

Treći jezik/ Third language

Prvi jezik/ First language

Drugi jezik/ Second

language

Treći jezik/ Third language

189 233 - - - - - - -

- - - - - - 516 - -

569 3362 70 - - 82 - 540 94

155 3094 70 - - 82 - 272 94

2 - - - - - - 5 -

289 264 - - - - - 33 -

123 4 - - - - - - -

- - - - - - - 230 -

- - - - - - - - -

- 738 - - - - - 41 -

- 168 - - - - - 4 -

- 501 - - - - - 33 -

- 69 - - - - - 4 -

548 2404 - - 230 178 - 379 219

111 1910 - - 99 116 - 1 95

5 55 - - - - - - -

361 439 - - - 62 - - 124

71 - - - 131 - - - -

- - - - - - - 378 -

123 2839 - 38 397 41 122 507 451

67 1858 - 38 108 41 63 79 119Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 91

Učenici koji uče strani jezik/Pupils who learns foreign language

Njemački jezik/German language

Francuski jezik/French language

Ostale jezike/Other languages

Page 93: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

8-1. REDOVNI/REDOVITI UČENICI KOJI UČE STRANE JEZIKE (nastavak) REGULAR PUPILS WHO LEARN FOREIGN LANGUAGES (continued)

Prvi jezik/ First language

Drugi jezik/ Second

language

Treći jezik/ Third language

Prvi jezik/ First language

Drugi jezik/ Second

language

Treći jezik/ Third language

Gymnasiums

Umjetničke škole 153 46 - 93 - -Art schools

Tehničke i srodne škole 4291 1074 308 4240 - -Technical and related

Stručne/strukovne škole 1096 318 - 1092 - -Vocational schools

Vjerske škole 260 260 24 260 - -Religious schools

Zapadnohercegovački kanton 3988 1896 - 3351 183 -

Gimnazije 1602 1602 - 1520 82 -Gymnasiums

Tehničke i srodne škole 1819 128 - 1440 9 -Technical and related

Stručne/strukovne škole 567 166 - 391 92 -Vocational schools

Kanton Sarajevo 14979 7481 773 13900 631 -

Gimnazije 5099 4731 674 4992 107 -Gymnasiums

Umjetničke škole 295 6 - 267 - -Art schools

Tehničke i srodne škole 7444 2244 99 7035 33 -Technical and related

Stručne/strukovne škole 1620 - - 1576 - -Vocational schools

Vjerske škole 491 491 - - 491 -Religious schools

Škole sa posebnim potrebama 30 9 - 30 - -Special secondary schools

Kanton 10 2033 1001 92 1702 158 -

Gimnazije 706 581 - 608 98 -Gymnasiums

Tehničke i srodne škole 989 322 92 817 50 -Technical and related

Stručne/strukovne škole 338 98 - 277 10 -Vocational schools

92 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Ukupan broj učenika/Total number of pupils

Engleski jezik/English language

Page 94: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

Prvi jezik/ First language

Drugi jezik/ Second

language

Treći jezik/ Third language

Prvi jezik/ First language

Drugi jezik/ Second

language

Treći jezik/ Third language

Prvi jezik/ First language

Drugi jezik/ Second

language

Treći jezik/ Third language

1 - - - - - 59 46 -

51 894 - - 76 - - 104 308

4 87 - - 213 - - 18 -

- - - - - - - 260 24

586 1681 - 51 - - - 32 -

82 1488 - - - - - 32 -

379 119 - - - - - - -

125 74 - 51 - - - - -

534 5755 305 - 283 156 545 812 312

53 3597 305 - 221 156 54 806 213

28 - - - - - - 6 -

409 2149 - - 62 - - - 99

44 - - - - - - - -

- - - - - - 491 - -

- 9 - - - - - - -

331 730 - - 50 92 - 63 -

98 483 - - - - - - -

172 209 - - - 92 - 63 -

61 38 - - 50 - - - -

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 93

Učenici koji uče strani jezik/Pupils who learns foreign language

Njemački jezik/German language

Francuski jezik/French language

Ostale jezike/Other languages

Page 95: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

9-1. OPREMLJENOST SREDNJIH ŠKOLA RAČUNARIMA I DOSTUPNOST INTERNETA COMPUTER EQUIPMENT OF SECONDARY SCHOOLS AND INTERNET ACCESS

Ukupno/ Total

S pristupom internetu/ With internet access

Svega/All

S pristupom internetu/ With internet access

Svega/All

S pristupom internetu/ With internet access

FEDERACIJA BiH 8915 7120 2468 2130 6447 5005

Redovne/redovite srednje škole 8467 6692 2269 1942 6198 4765

Škole sa posebnim potrebama 109 96 60 56 49 40Special secondary schoolsVjerske škole 339 332 139 132 200 200

FEDERACIJA BiH 8467 6692 2269 1942 6198 4765

Unsko-sanski kanton 797 600 217 156 580 444Grad Bihać 337 260 118 80 219 180Bosanska Krupa 59 57 16 14 43 43Bosanski Petrovac 25 25 2 2 23 23Bužim 34 34 4 4 30 30Cazin 90 90 21 21 69 69Ključ 60 26 15 6 45 20Sanski Most 99 46 26 15 73 31Velika Kladuša 93 62 15 14 78 48

Kanton Posavski 217 194 45 32 172 162Odžak 57 57 12 12 45 45Orašje 160 137 33 20 127 117

Tuzlanski kanton 1643 1337 359 317 1284 1020Banovići 51 28 14 7 37 21Čelić 27 9 8 8 19 1Doboj-Istok 32 25 5 4 27 21Gračanica 152 78 37 21 115 57Gradačac 175 167 25 25 150 142Kalesija 60 60 13 13 47 47Kladanj 35 34 6 5 29 29Lukavac 108 104 18 15 90 89Sapna 32 32 5 5 27 27Srebrenik 59 59 7 7 52 52Teočak 25 25 6 6 19 19Grad Tuzla 765 594 192 178 573 416Živinice 122 122 23 23 99 99

Zeničko-dobojski kanton 1149 895 352 283 797 612Breza 56 56 18 18 38 38Kakanj 93 37 21 17 72 20Maglaj 59 47 8 7 51 4094 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

Broj računara/ Number of computers

Svega/All

Za zaposlene u školi/ As equipment for employees

Za učenike/ For pupils

Regular secondary schools

Religious schools

Kantoni/ Cantons

REGULAR SECONDARY SCHOOLSREDOVNE/REDOVITE SREDNJE ŠKOLE

Page 96: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

9-1. OPREMLJENOST SREDNJIH ŠKOLA RAČUNARIMA I DOSTUPNOST INTERNETA COMPUTER EQUIPMENT OF SECONDARY SCHOOLS AND INTERNET ACCESS

Ukupno/ Total

S pristupom internetu/ With internet access

Svega/All

S pristupom internetu/ With internet access

Svega/All

S pristupom internetu/ With internet access

Olovo 24 2 6 1 18 1Tešanj 122 80 28 20 94 60Usora 43 6 5 5 38 1Vareš 19 19 4 4 15 15Visoko 121 119 17 15 104 104Zavidovići 159 153 73 71 86 82Grad Zenica 378 301 140 93 238 208Žepče 75 75 32 32 43 43

Bosansko-podrinjski kanton 148 48 21 18 127 30Goražde 148 48 21 18 127 30

Srednjobosanski kanton 625 459 178 164 447 295Bugojno 68 36 20 18 48 18Busovača 40 40 16 16 24 24Donji Vakuf 26 24 6 4 20 20Fojnica 35 35 5 5 30 30Gornji Vakuf - Uskoplje 71 71 27 27 44 44Jajce 40 27 12 11 28 16Kiseljak 43 43 14 14 29 29Kreševo 41 13 3 3 38 10Novi Travnik 82 59 26 23 56 36Travnik 114 97 34 31 80 66Vitez 65 14 15 12 50 2

Hercegovačko-neretvanski kanton 1127 866 244 209 883 657Čapljina 47 5 7 5 40 -Čitluk 66 6 6 6 60 -Grad Mostar 807 699 179 170 628 529Jablanica 34 34 8 8 26 26Konjic 36 35 5 4 31 31Neum 12 10 2 2 10 8Prozor 42 25 8 6 34 19Stolac 83 52 29 8 54 44

Zapadnohercegovački kanton 275 196 47 42 228 169Grude 18 3 3 3 15 15Ljubuški 67 38 16 15 51 23Posušje 81 48 11 9 70 39Grad Široki Brijeg 109 107 17 15 92 92

Kanton Sarajevo 2237 1892 751 671 1486 1221Hadžići 164 164 31 31 133 133Ilidža 219 219 79 79 140 140Ilijaš 74 68 21 21 53 47Centar Sarajevo 738 670 248 238 490 432Novi Grad Sarajevo 279 190 78 39 201 151Novo Sarajevo 431 287 143 124 288 163Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 95

Kantoni/ Cantons

Broj računara/ Number of computers

Svega/All

Za zaposlene u školi/ As equipment for employees

Za učenike/ For pupils

Page 97: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

9-1. OPREMLJENOST SREDNJIH ŠKOLA RAČUNARIMA I DOSTUPNOST INTERNETA COMPUTER EQUIPMENT OF SECONDARY SCHOOLS AND INTERNET ACCESS

Ukupno/ Total

S pristupom internetu/ With internet access

Svega/All

S pristupom internetu/ With internet access

Svega/All

S pristupom internetu/ With internet access

Stari Grad Sarajevo 273 267 131 127 142 140Vogošća 59 27 20 12 39 15

Kanton 10 249 205 55 50 194 155Drvar 48 8 8 7 40 1Glamoč 19 18 7 6 12 12Kupres 30 30 10 10 20 20Livno 90 89 18 17 72 72Tomislavgrad 62 60 12 10 50 50

FEDERACIJA BiH 109 96 60 56 49 40

Tuzlanski kanton 16 6 6 4 10 2Grad Tuzla 16 6 6 4 10 2

Zeničko-dobojski kanton 5 3 5 3 - -Maglaj * - - - - - -Grad Zenica 5 3 5 3 - -

Hercegovačko-neretvanski kanton * - - - - - -Grad Mostar - - - - - -

Zapadnohercegovački kanton * - - - - - -Posušje - - - - - -

Kanton Sarajevo 88 87 49 49 39 38Centar Sarajevo 12 12 5 5 7 7Novi Grad Sarajevo 19 18 5 5 14 13Novo Sarajevo 57 57 39 39 18 18

Kanton 10 * - - - - - -Livno - - - - - -

FEDERACIJA BiH 339 332 139 132 200 200

Unsko-sanski kanton 44 38 13 7 31 31Cazin 44 38 13 7 31 31

96 Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin

ŠKOLE SA POSEBNIM POTREBAMASPECIAL SECONDARY SCHOOLS

VJERSKE ŠKOLERELIGIOUS SCHOOLS

Za učenike/ For pupils

Svega/All

Broj računara/ Number of computers

Za zaposlene u školi/ As equipment for employees

Kantoni/ Cantons

Page 98: Srednje obrazovanje - Federalni zavodfzs.ba/.../2017/08/Srednje-obrazovanje-2016-SB-253.pdf · ISSN 1512-5106 2016 SREDNJE OBRAZOVANJE SECONDARY EDUCATION Sarajevo, 2017. STATISTI

9-1. OPREMLJENOST SREDNJIH ŠKOLA RAČUNARIMA I DOSTUPNOST INTERNETA COMPUTER EQUIPMENT OF SECONDARY SCHOOLS AND INTERNET ACCESS

Ukupno/ Total

S pristupom internetu/ With internet access

Svega/All

S pristupom internetu/ With internet access

Svega/All

S pristupom internetu/ With internet access

Tuzlanski kanton 61 61 25 25 36 36Grad Tuzla 61 61 25 25 36 36

Zeničko-dobojski kanton 52 52 32 32 20 20Visoko 52 52 32 32 20 20

Srednjobosanski kanton 50 49 30 29 20 20Travnik 50 49 30 29 20 20

Hercegovačko-neretvanski kanton 6 6 3 3 3 3Grad Mostar 6 6 3 3 3 3

Kanton Sarajevo 126 126 36 36 90 90Stari Grad Sarajevo 126 126 36 36 90 90

* Podaci su prikazani u redovnim školama. Data are presented in regular schools data.

Statistički bilten br. 253/2017 Statistical bulletin 97

Kantoni/ Cantons

Broj računara/ Number of computers

Svega/All

Za zaposlene u školi/ As equipment for employees

Za učenike/ For pupils