Click here to load reader

Standardizarea Noiembrie 2017 · PDF fileSTANDARDIAREA | noiembrie 2017 1 STANDARDIZAREA ROMÂNĂ În funcţie de cât de eficient sunt gestionate, activele pot oferi un avantaj competitiv

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Standardizarea Noiembrie 2017 · PDF fileSTANDARDIAREA | noiembrie 2017 1 STANDARDIZAREA...

 • Noiembrie 2017 •  www.asro.ro

  Standardizarea

  STANDARDELE ISO pentru sisteme

  de management

  R e v i s t a O r g a n i s m u l u i N a ţ i o n a l d e S t a n d a r d i z a r e

 • PUBLICAŢIE OFICIALĂ A ASOCIAŢIEI DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA

  COLEGIUL DE REDACŢIE Prof. Dr. Ing. Mircea Bejan – Universitatea Tehnică Cluj Napoca Prof. Dr. Ing. Nicolae Drăgulănescu – UP Bucureşti Prof. Dr. Ing. Constantin Militaru – UP Bucureşti

  REDACŢIE Speranţa Stomff Maria Bratu Jeni Toma

  COPERTA ŞI TEHNOREDACTARE Ştefania Kraus

  Foto coperta Fotolia

  ASRO – Editura STANDARDIZAREA Str. Mendeleev 21-25 Tel: 021/316 77 24 Fax: 021/317 25 14 www.asro.ro www.standardizarea.ro DIRECŢIA STANDARDIZARE Tel/Fax: 021/312 47 44 DIRECŢIA COMERCIALĂ Redacţie – Marketing Tel: 021/316 99 74 VÂNZĂRI ŞI ABONAMENTE Serviciul Marketing-Vânzări Tel: 021/316 77 25 Fax: 021/317 25 14; 021/312 94 88

  © Toate drepturile rezervate ASRO

  STANDARDIZAREA ASROASRO ISSN 1220-2061

  Cuprins

  STANDARDIZAREA ROMÂNĂ

  Seria de standarde ISO 55000 constituie sprijinul de bază în

  obţinerea celui mai bun profit din active ���������������������������������������������������������� 1

  LEGISLAŢIE ŞI STANDARDIZARE

  Noutăţi legislative din luna octombrie 2017 ��������������������������������������������������� 3

  STANDARDIZAREA EUROPEANĂ

  Produse de origine biologică ������������������������������������������������������������������������������������ 4

  STANDARDIZAREA INTERNAŢIONALĂ

  Evoluţia standardelor ISO pentru sisteme de management ����������������� 6

  Forţa responsabilităţii sociale ��������������������������������������������������������������������������������� 15

  ISO şi generaţiile ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20

  Importanţa colaborării ����������������������������������������������������������������������������������������������� 24

  ONU și ISO pentru o viaţă mai bună ������������������������������������������������������������������ 28

 • STANDARDIZAREA | noiembrie 2017 1

  STANDARDIZAREA ROMÂNĂ

  În funcţie de cât de eficient sunt gestionate, activele pot oferi un avantaj competitiv sau, la polul opus, pot con- duce la eliminarea resurselor organizaţiei. De aceea, este important să fie bine gestionate. Managementul active- lor implică echilibrarea costurilor, a oportunităţilor şi a riscurilor în raport cu performanţa pe care organizaţia şi-o doreşte pentru active. În ultimii ani, multe companii au început să conştien- tizeze importanţa managementului activelor care, im- plementat corespunzător, îi îmbunătăţeşte performanţa financiară. Managementul activelor permite unei orga- nizaţii să examineze atât nevoia de active la diferite nive- luri, cât şi performanţele lor şi ale sistemelor de active. În plus, managementul activelor oferă posibilitatea aplicării unor abordări analitice ale gestionării activelor de-a lun- gul diferitelor etape ale ciclului lor de viaţă (care poate

  începe de la ideea privind nevoia de active şi poate con- tinua până la eliminarea acestora, inclusiv gestionarea eventualelor datorii după eliminare). Un management eficient şi eficace al activelor se poate face prin utilizarea seriei de standarde internaţionale ISO 55000, care au fost adoptate şi ca standarde române.

  • SR ISO 55000:2017, Managementul activelor. Privire generală, principii şi terminologie;

  • SR ISO 55001:2017, Managementul activelor. Sisteme de management. Cerinţe;

  • SR ISO 55002:2017, Managementul activelor. Sisteme de management. Linii directoare pentru aplicarea ISO 55001.

  Standardul SR ISO 55000:2017, Managementul activelor.

  Seria de standarde ISO 55000 constituie sprijinul de bază în obţinerea celui mai bun profit din active Jeni Toma, expert standardizare, Direcţia Comercială, ASRO

  În cazul în care o organizaţie dispune de mai multe active în centrul afacerii sale finan- ciare, fizice sau organizaţionale, o strategie eficientă de gestionare a acestora contribu- ie la îmbunătăţirea rezultatelor şi la creşterea performanţelor. Activele sunt obiecte, lucruri sau entităţi care au o valoare potenţială sau reală pentru o organizaţie. Ele pot include: afaceri, firme, patente, mărci comerciale, produse, proprietăţi imobiliare, mijloace fixe etc. Ceea ce este sigur este că toate organizaţiile posedă active. Valoarea activelor variază pentru diferite organizaţii şi poate fi materială sau nematerială, financiară sau nefinanciară şi ea se poate schimba pe întreaga durată de viaţă.

 • 2

  Privire generală, principii şi terminologie, cuprinde as- pecte privind managementul activelor (beneficiile aces- tuia, definirea activelor, a managementului activelor, a sistemului de management al activelor, a abordării ba- zate pe sisteme de management integrate), a termenilor şi definiţiilor specifice, precum şi a informaţiilor cu pri- vire la activităţile de management al activelor. Standardul SR ISO 55001:2017, Managementul activelor. Sisteme de management. Cerinţe, specifică cerinţele pen- tru stabilirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţi- rea unui sistem de management al activelor. Standardul cuprinde cerinţe privind:

  • contextul organizaţiei (şi anume, înţelegerea organiza- ţiei şi a contextului în care aceasta activează, a necesi- tăţilor şi a aşteptărilor părţilor interesate, determinarea domeniului de aplicare a sistemului de management al activelor);

  • leadership-ul (leadership și angajament, politică, rolu- rile organizaţionale, responsabilităţi şi autorităţi);

  • planificarea (acţiuni de tratare a riscurilor şi a oportu- nităţilor);

  • suportul (resursele, competenţa, conştientizarea, co- municarea, informaţiile documentate etc.)

  • operarea (planificarea şi controlul operaţional, mana- gementul schimbărilor, externalizarea);

  • evaluarea performanţei (monitorizarea, măsurarea, analiza şi evaluarea, auditul intern, analiza efectuată de management);

  • îmbunătăţire (neconformitatea şi acţiunile corective, cele preventive, îmbunătăţirea continuă).

  Standardul SR ISO 55002:2017, Managementul acti- velor. Sisteme de management. Linii directoare pen- tru aplicarea ISO 55001, furnizează îndrumări pen- tru aplicarea unui sistem de management pentru ma- nagementul activelor, în conformitate cu cerinţele din ISO 55001. Documentul urmăreşte cerinţele din ISO 55001, articol cu articol, având aceeaşi structură ca acesta. Beneficiile implementării managementului activelor în conformitate cu SR ISO 55001 pot include, dar nu se li- mitează la următoarele: a) îmbunătăţirea performanţei financiare: îmbună- tăţirea randamentului investiţiilor şi reducerea costuri- lor pot fi realizate fără a reduce valoarea activelor şi fără a sacrifica realizarea obiectivelor organizaţionale pe ter- men scurt sau lung; b) informarea privind deciziile de investiţii în active: permite organizaţiei să îmbunătăţească luarea deciziilor şi echilibrează în mod efectiv costurile, riscurile, oportu- nităţile şi performanţa; c) gestionarea eficientă riscurilor: reducerea pierderi- lor financiare, îmbunătăţirea sănătăţii şi a securităţii, bu- nul renume şi reputaţia, minimizarea impactului social şi a aceluia asupra mediului înconjurător, putând conduce la reducerea datoriilor cum ar fi: prime de asigurare, amenzi şi penalităţi; d) îmbunătăţirea serviciilor şi a rezultatelor: asigura-

  rea performanţelor activelor poate conduce la îmbună- tăţirea serviciilor sau a produselor care îndeplinesc sau depăşesc în mod constant aşteptările consumatorilor sau ale părţilor interesate; e) demonstrarea responsabilităţii sociale: îmbunătă- ţeşte capacitatea organizaţiei pentru reducerea emisiilor, conservarea resurselor şi adaptarea la schimbările clima- tice, care îi permite să-şi demonstreze responsabilitatea socială şi etica în practicile de afaceri şi administrarea acesteia; f) demonstrarea conformităţii cu reglementările: mo- dul transparent al conformării cu cerinţele legale, statu- tare şi de reglementare, precum şi aderarea la standar- dele, politicile şi procesele de management al activelor, pot permite demonstrarea conform

Search related