Click here to load reader

Starten met een doorlopende leerlijn taal 1 februari 2011 Lydia van Deelen-Meeng, managing consultant CPS Email: [email protected]@cps.nl M:

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Starten met een doorlopende leerlijn taal 1 februari 2011 Lydia van Deelen-Meeng, managing...

 • Dia 1
 • Starten met een doorlopende leerlijn taal 1 februari 2011 Lydia van Deelen-Meeng, managing consultant CPS Email: [email protected]@cps.nl M: 06-55898565
 • Dia 2
 • 2 Programma 1.De referentieniveaus als kapstok voor een doorlopende leerlijn taal 2.De referentieniveaus: Wat? en Hoe? 3.Starten: de schoolleider 4.Starten: de teamleider en de taalcordinator 5.Starten: de docent 6.Evaluatie en afsluiting
 • Dia 3
 • 3 Welke vragen hebt u? Noteer de vragen die u hebt over de doorlopende leerlijn taal en de referentieniveaus.
 • Dia 4
 • 4 Waarom referentieniveaus? Wat kan beter voor taal en rekenen? Eisen overheid variren per sector (termen, domeinen, mate detail) en sluiten onvoldoende aan Onvoldoende onderhoud of verdieping van basisvaardigheden Onderwijsprogrammas niet doorlopend Onvoldoende aansluiting lesmethoden Onvoldoende aansluiting toetsen en examens Onvoldoende (gespecificeerde) informatie over instromende leerling referentieniveaus taal en rekenen eenduidige ijkpunten taal en rekenen
 • Dia 5
 • 5 Achtergrond onderzoek huidige situatie advies over gewenste situatie niveau moet omhoog drempels geslecht referentiekader taal en rekenen Expertgroep veldraadpleging naar gevoelige onderdelen advies referentiekader taal en rekenen bijgesteld en vastgesteld
 • Dia 6
 • 6 Opbouw referentieniveaus fundamentele niveaus en streefniveaus hoe onderdelen aansluiten te onderhouden kennis en vaardigheden te verdiepen kennis en vaardigheden
 • Dia 7
 • 7
 • Dia 8
 • 8 Toewijzing aan onderwijstypen door overheid Taal 1F en 2F: primair en speciaal onderwijs 2F: mbo 1, 2, 3, vmbo 3F: mbo 4, havo 4F: vwo Rekenen 1F en 1S: Primair en speciaal onderwijs 2F: mbo 1, 2, 3, vmbo 3F: mbo 4, havo, vwo
 • Dia 9
 • 9 2009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/2015 POvoorbereidingAMvB IJkingscie Plicht Info- overdracht Verplichte eindtoets referentie- niveaus (2013)?! VODiagnostische toetsen Test rekentoets Diagnostische toetsen pilot rekentoets Diagn. toetsen pilot rekentoets Diagn. toetsen pilot rekentoets Examens Start met: Nederlands en rekenen Mbo1Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Besluit voortgang Mbo2/3Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Examens Mbo 4Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Examens SOvoorbereidingAMvB IJkingscie Plicht Info-overdracht PABOOntwikkeling kennisbasis Invoering kennisbasis Kennisbasis Landelijke examens
 • Dia 10
 • 10 Doorlopende leerlijn taal PO: leerlingvolgsysteem en eindtoets (vanaf 2013?) PO-VO: de warme overdracht VO onderbouw -bovenbouw: de afstemming VO: rekentoets als eindexamen onderdeel en gewijzigd examen Nederlands(2013-2014) en alle examens geijkt aan referentieniveau VO-vervolgonderwijs: de samenwerking De landelijke plannen: een elektronisch leerlingvolgsysteem over de drempels van de schooltypen heen
 • Dia 11
 • 11 Referentieniveaus en de doorlopende leerlijn taal Wat gaat er veranderen aan het eind van de basisschool? In 2011-2012 bestaat informatieplicht van het PO naar VO (alle leerlingen met een uitgebreid reken- en taalprofiel naar vo) De verwachting is dat er een verplichte eindtoets komt in 2013 aan het eind van de basisschool waarmee het reken- en taalniveau van de groep 8 leerlingen wordt vastgesteld.
 • Dia 12
 • 12 Referentieniveaus en de doorlopende leerlijn taal Wat gaat er veranderen in het eindexamen van het voortgezet onderwijs? Rekenen aparte rekentoets als onderdeel van eindexamen per 2013- 2014 cijfer telt mee voor slaag/zak regeling Taal examen Nederlands per 2013-2014 gebaseerd op de referentiekaders waarschijnlijk meer aandacht voor schrijven/taalverzorging (grammatica en spelling) alle eindexamens van alle vakken worden qua taalgebruik geijkt aan de referentieniveaus taal
 • Dia 13
 • 13 Welke vragen hebt u nog? Gelegenheid tot het stellen van vragen over eerste deel presentatie.
 • Dia 14
 • 14 Referentieniveaus: Wat en Hoe? Referentieniveaus zijn beschrijvingen van wat een leerling op welk moment moet kennen en kunnen. De vertaling van de referentieniveaus moet plaatsvinden in de klas door de docent met behulp van o.a. een lesmethode en (diagnostisch) testmateriaal.
 • Dia 15
 • 15 De referentieniveaus Wat moet iedere docent weten en kunnen? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wat kunnen kinderen lezen (fictie)?
 • Dia 16
 • 16 voorbeeld van n domein
 • Dia 17
 • 17 voorbeeld van n domein
 • Dia 18
 • 18 Referentiekaders : vaardigheid: Lezen (zakelijke teksten lezen) 1F2F3F4F Kan eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen en over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld. Kan teksten lezen over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de lezer en over onderwerpen die verder van de lezer afstaan. Kan een grote variatie aan teksten over opleidings- en beroepsgebonden en maatschappelijke onderwerpen zelfstandig lezen. Leest met begrip voor geheel en details. Kan een grote variatie aan teksten lezen en in detail begrijpen over tal van algemeen maatschappelijke en beroepsgebonden onderwerpen.
 • Dia 19
 • 19 Referentiekaders : vaardigheid: Lezen (fictie en literatuur) 1F2F3F4F Kan jeugdliteratuur belevend lezen. Kan eenvoudige adolescenten literatuur en zeer eenvoudige volwassenen literatuur belevend en herkennend lezen. Kan adolescenten literatuur en eenvoudige volwassenen literatuur kritisch en reflecterend lezen. Kan een grote variatie aan volwassenen literatuur lezen met aandacht voor vorm en stijl. Kan daarbij de tekst interpreteren en zich verdiepen in emoties die verder van hem af staan.
 • Dia 20
 • 20 Opdracht Bepaal welk referentieniveau hoort bij welke tekst.
 • Dia 21
 • 21 Taalbeleid en opbrengstgericht werken: hoe doe je dat? Wat staat u te doen? Bewust te worden van en ervaren dat er noodzaak is om het taal- en rekenbeleid (opnieuw) te doordenken; Belang inzien dat een vernieuwd taal-en rekenbeleid voor uw schoolorganisatie, de docenten en leerlingen kansen biedt tot een verbetering van het onderwijsaanbod en het leerrendement; Betrokken raken bij deze ontwikkeling en hierin uw eigen verantwoordelijkheid nemen; Bekwaam te worden om bewust en met kennis van zaken verantwoorde interventies te plegen ten behoeve van het vernieuwen van het taal-en rekenbeleid binnen uw schoolorganisatie.
 • Dia 22
 • 22 Taalbeleid en opbrengstgericht werken: hoe doe je dat? Betrokken. Doorlopende leerlijn taal in de praktijk Bewust? Overdracht aan nieuwe leerkracht/docent; Doelen op eindniveau, jaarniveau en lesniveau Bereid? Open gesprek met collegas; Leren van elkaar (tijdens sectie en teamvergaderingen) Bekwaam? Pedagogisch-didactisch; Zelfkritisch.
 • Dia 23
 • 23 Taalbeleid en opbrengstgericht werken: hoe doe je dat? Bekwaam De vier Bs op elk niveau! strategisch niveau tactisch niveau operationeel niveau
 • Dia 24
 • 24 Taalbeleid en opbrengstgericht werken: hoe doe je dat? Bekwaam Strategisch niveau Hoe past het taal/rekenbeleid in het schoolplan? Welke keuzes maken we om de referentiekaders te implementeren? Tactisch niveau Wat moet er worden gedaan, geregeld en afgesproken om de referentieniveaus effectief in te voeren? Wie gaat wat en hoe doen op welk moment op welk niveau? Operationeel niveau Wat betekent de invoering van de referentiekaders voor onze vaksectie, voor mij als docent (kennis, overdracht en monitoring)? Wat hebben de leerlingen nodig om het bij hen passende referentieniveau te halen?
 • Dia 25
 • 25 Aandacht voor Taal vraagt om een schoolbrede aanpak Middelen: Kennis van en scholing in taalgerichte vakdidaktiek Afstemming en afspraken over aanpak op het niveau van de secties en de teams Inbedding van het taalbeleid in het schoolprofiel en het schoolplan
 • Dia 26
 • 26 Opdracht monitoring Noteer welke taalgegevens op school al beschikbaar zijn. Waar en door wie worden deze gegevens verzameld? Waar en door wie worden de gegevens besproken? Wat gebeurt er concreet in de lespraktijk met de gegevens?
 • Dia 27
 • 27 Opdracht effectiviteit monitoring Wat is nodig om de PO gegevens over het taal-en rekenprofiel per leerling succesvol en effectief te gebruiken in de brugklas? Wat moet er inhoudelijk gebeuren? Wie moet wat uitvoeren? Wie is waarvoor verantwoordelijk (strategisch-tactisch en operationeel)? Wat moet er organisatorisch gebeuren?
 • Dia 28
 • 28 De schoolleider, strategisch niveau Schoolleiding toont zichtbaar haar betrokkenheid bij de taalactiviteiten Geeft prioriteit aan taalbeleid; is voorbeeldig, opent bijeenkomsten, schrijft in de nieuwsbrief, vraagt regelmatig hoe het gaat, evalueert het beleid met de uitvoerders.
 • Dia 29
 • 29 De teamleider, tactisch niveau De teamleiders zijn betrokken bij de uitvoering van beleid door taal in hun team prioriteit te geven en intervisie te organiseren. De teamleiders zetten taal op de agenda in de teambesprekingen en tijdens de voortgangsgesprekken.
 • Dia 30
 • 30 De taalcordinator, tactisch niveau Voert de opdracht van de schoolleiding uit, adviseert de schoolleiding over taalbeleid, organiseert activiteiten die het draagvlak vergroten, organiseert het uitwisselen van good practice