STATIE TELECOMANDA MODELISM

  • View
    387

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of STATIE TELECOMANDA MODELISM

REVISTALUNARAEDITATADEC.C.ALU.T.C. CONSTRUCTII - , PRO-DUCTIE............ pag.2-3 Pe agendacomisiei Proiectele de ntre rezultate Campionatul denavomodele1981 PENTRU ELEVI............. pag.4-5 AmplificatoareAF Circuitede ReducereaCQ-YO............. pag.6-7 decucircuiteintegrate Tx-1W2m CorectorR-C Testerpentrucircuiteintegrate CITITORIIRECOMAN...pag.8-9 GeneratorUUS Radioreceptor Verificator Semafor Semnalizare Tabla ..... pag.10-11 pentru numeric Milivoltmetru Indicatordenivel Generatordesemnalmultiplexstereo PENTRUCERCURILETEHNI-CO-APLICATIVE....... paq.12-13 AUTO-MOTO......... pag.14 Redresorelectronic automat pentru bateriilorauto SemnalizarepentrumotoretaMo-braS 50 TINERELEGOSPODINE.pag.15 Interior'81 ATELIER.........pag.16-17 Convertizordeputere pentruperforareapeliculei ........ paQ.18-19 Termostataredeprecizie Cum filmele hrtia foto filmelorORWONP15 NP20 PUBLICITATE......... pag.20 I.P.T.E.-Alexandria VACANTAMARE ABC-ulpescaruluiamator REVISTAREVISTELOR... pag.22 Regulatorde PENTRU

5::O.CL i 124,7nF 12 k.o.. ANULXII- NR.1187/81 AMATORI

. M2C:Q:).o.. " ,'101w Avertizor Contratntarilor Automatpentru ST4TIIDITELECDM4ND4 MAGAZINTEHNIC...., pag.23 DifuzoareHI-FIRoselson Desenareacablajelor Breviar ...... pag.24CUciRCUITEINTEGR4TE PE AGENDA COMISIEI PRFESINL .. IFICE: tablouri lov:::tn,"Irl:::testeounitatEl tot cumeste" dealtfel, economiajudetuluiTeleor-man,puternic inultimele decenii, tot cum snt oame-niicaremuncescaici. Dintre aproape1 500snt Liceulindustrial nr. 2 din driaeleviintr-oserie demeseriinecesareprincipalelor industrialedinTele-orman.Astfel,aicise IOI..,OLIU;:)1mecanici, electricieni, elec-tromecanici,sculeri canicipentru asemeneaesteT;::\("IIIT;::\T;::\ de uneibazemateriale ateliere unelte(strunguri,freze, dedebitatetc.). nuldeareritmic la25%,aceastase faptului caresepre-n au h;lit",t", unor 300,desimulareetc.O seriepentruautodotare aufostrealizatedeelevipentru laboratoarele de cabinetele despecialitate:pupitrucentralde pentrudiversevaloride curentcontinuu,dispozitive,pa-nourididactice.nciudaacestor de temele dediplo- pecarele claseloraXIi-aparminore. ctevadinacestea:dom elastice,suportelemente de prindere a pieselor etc. Este aici fantezieitehnicea 1, II STANCULESCU care o detineretdirect ncelemaiproblemecu caresecumeste normal, o aeconomieina-decalitatea econo- execute mail;OIlUJUl:i'ir8, meca-nisme necesareauto-Prinunei tematici destul defacilescadrolul ponderea de autentic certifi-catal tehniceaabsol- unuiliceuindustrial. LaLiceulde intilnimocutotul pri-mici,carecifresemnificative munciidepuse.Ast-fel, n1972in-eradenumai136milioane delei,n1981valoareaacesteiade- unmiliarddelei.nperspec-tivaactualuluicincinal,dinamicapro- globaleindustrialeva n1985cucirca60deprocentevalo-rilenregistraten1981.Dealtfel,n-treprindereavaproducenacestan valorimaterialeechivalndcuaproape dinintregului deproduse,echipa-menteelectricepentru de deautomatizare, electricesolicitatedeindustria ener- desau deepurare neutraliza-rea apelorsntcunoscute de beneficiari pestehotare (U.R.S.S., Turcia,Grecia,R.A.Egipt O prestigiulo are preocupatpermanentdematerializa-cOimOloZiliaacestuia,... "' ... ,-1,.. ..,.,.", '1"0",",.,,1 .... ,elemente rnmr"lnl"lAr,tA duseleasemenea, clasaa eleviiiamaterializareau-norinteresantetemedecercetare cese'\lorfinalizainproiectede de confirmareaunuidiagnosticme-dicalanalizaunor ion ice.celemaieleve n a liceului de mate- se utecistele reaunorobiectivenscrisenplanu-rilecomisiei. decu inginer Emanoil responsal5i1ulaces-teicomisiicumultiplesarcini. Oseriedealetinerilor sntnemijlocitlegatedeobiecti-velepreluatedebiroulcomitetului U.T.C.dincomisieiingine-rilor reducerea con-sumurilordematerialeenergo-in-tensivedeficitareecono-mia(ce solilcutau marecupru repro-iectareamodernizareaunor duse.concret,ammc.aE!irnIZa1 tablourile de normale pentrufrezeHe utilizarea caiblClue-imnrim::.t...undecontl'iblLltii fiindde odeutilizare reaflorilorde temperaturaarrlesitel:::ului grade),atunci:",Cnd nusepoateutiliza pentruperioadeideseriedemacheteTUrlctlon,ale, SDV-uricomplexe, TEHNIUM 7/81 dus,deasemenea,laimportante economiimateriale, Absolvental deelectro- dinInstitutulpolitehnicBucu-1980, inginer Gheorghe Slejaneste,deasemenea, unuldintresuteledetineria poatefisintetic depasiune, Printrecelemairecenteale stagiareste modernizarea echipamentelorpentrutablourileelec-tricenecesarederectificat nplanorizontal. Aportuldecreativitatealtinerilor delaI.P.T.E,-Alexandriaesteeloc-ventrecunoscut prin'" numeroasele fielasesiunile fielaceleorganizate peplan doc)esteopropunere de careestedeja n Alexandru Georgescu,Petre Mihai Prvanaurealizatundemagneti-zatcr CUcircuit lC CUinter- de asemenea intrat npro-ductiecuo depeste1,2mili-oanedelei. Reducereaconsumurilordemate-riale,reutilizareasporirea economiilordeenergiesnt,dease-menea,obiectivecesenscriunpla-nuriletematicealecomisieiprofesio-nal-stiintifice.Ceamaireali-zare' esteaplicareaunuiprocedeude reutilizare a dincarburime-taliceuzatepentru destrung folositelastrunjrearazelorinterioare exterioarelainelelederulmenti (procedeulpermitereutilizareaa circa 20000de anualcuo depeste1,5milioanedelei). in de Grupului Rul meniuldinAlexandriaabecedarulmeseriilo!' solicitate de industria ' O mo-bilizatoarepareaficu colegiicemuncesclantreprinderea RulmentuldinAlexandria,ouni-tate darcurezultate meritoriintr-o ncare muncitorilor sau aimpusunrespectunanimrecu-noscut. Totalulvolumuluide re- realizate cuparticipareatinerilor cuaproape2milioanedelei pedeplinnconcretiza-reaobiectivelor .tineriimuncitori,teh-nicieni dincele re-prezentative economicedin Alexandriasedovedescafiautentici promotoriainoului, activi laimplementareaprogresuluitehno-logicnbic pentru utilaje din industria (autor:subinginerulIlie Tinerii dintr-o cheieantreprinderii- Controlul tehnicdecalitate -, subindruma-reaingineruluiMihaiBtejan a subingineruluiFlorianSandu,au rificare control fac obiectu I teme-lor debacalaureat oferite spre fina-lizare Grupului RulmentuldinAlexandria.Se aici acura- tehnice, educative. cutainelelorspecializatecomplexe,absol- auposibiiitatea iacontact ntimpulpracticiiproductivecu repereledimensionatenmicroni aleIntreprinderiiRulmentu.in-dicatoriipianuluidede- aici 1,3milioane de lei anual dincarepeste 200000deleirepre-valoarea ce con-tribuielamodernizarea a laboratoarelor Meritorienactivitateacadrelor didactice delaGrupul Rul-mentul nuatit cuorice avalorilormateriale nscrisenplanurilede (evident, realizate la: parametrii), ctlegarea atematicii practiciideprofilulmeserieiviitori-lorcoordonareaaces-teiacutematicaproiectelordedi-ploma Printreatributelecetrebuie caracterizeze proiectulde se capacitatea de ade liceu,abordareaunorteh-niceoriginale,posibilitateautili- nscopurididactice 3aupentruauto dotare. Proliferareaunortememinore, simpla aunorreperedin planuldealliceuluisau abordarea exclusiv a unor subiecte educa-aleunuimomentimportant din ale oferinotabile. """""",101",Il'lenltiona-te - bune TEHNUUf 7/81 ntlninnume-undenumai cadrelor proiectat realizat complexe stan-durideverificarenecesareefec- unuicontrol alpa-nourilorelectrice. Studiereatraseelorminimede cablajpepanourilece zeci sutedemetridecabluria perioada19-21iuniea.c. s-a laTg. Campionatul denavo-modele. Laactualaaufostpre-zenteiastari:navomodelede (A+B), precum navo-modele telecomandate(F),ca-re,prin evolutia lor, audemon-A1 SecretarulcomitetuluiU.T.C., Gheorghe necteva despre a tinerilorcemuncesclaRul-mEmtul. Optimizarea tehnologiilor de fa- a radiali cubile (autor:subinginerulDumitruBoz-F3E 1.\,o= =40mmincaresevor introduceca-petelebarelor ncleiere.Execu-a acestor e doardeperfecta asculei etoa re. O pecareorecomand fienatelierulde este geluireaa scndurilor, .costul acesteifiindneglijabil. Prindereapieselorsefacecu mari(L = 50mm)cucape-teleingropatenmaterial.Finisajulse face cuglaspapircanturile exterioarealefundului la Dease-meneaserotunjescnticuun apoicuglaspapir exterioare aleblaturilor. cu a sePaluxpetot ansamblul(citevastraturi).Vomavea nvederecantreprimul aldoilea strat deALUX seintercalezeo o su-, lac. mell o n sauverdesau,pur simplu. se poate vopsinalbsau nchis .. fotoliulsepe balcG!.n,vopsireasau inmaimulte straturi(6-.7). zareapefund adOliij. caceledescrisenTehniumOf. 1900 7/1900ncheielucrarea. Ceicaredorescca cu nufievizibile,potaplica pestecapulo deplacajdeteice .sevancleiacuclei deoase apoisevanivela.cuglas-papir. Infigura2putem o va;. demontareacelor bla-turintr-o'rezolvareaproblemei de fostulfund devenindacumpentruo' careI.evorPiesacuun a sevorpuneciteva diverscolorate,umplutecupuf fa-tetate . cucatifeasaualtmaterial,gndcuculorile structurapen-tru a ne stilulde mo-bilare.Pinzapentrufundul fotoliului va fi deprocurat din la raportc;ltla ama-terialului. Moduldeprindereafunduluide pescheletulfotoliuluisevede clarpe ntreblaturi sefac practicareaunor decupaje(atentielacarese ungcuaracetgrosdepe decontactCelepie-se'semicilindricenecesare- ndulcirii ca prinderiipnzeipe blaturi se n de-alungulaxei,uncilindrudelemn strunjitsaupentruanu costul sepotexecutadintr-un grosdebrad,pe posibilraza=cm.Pe asemicilindruluiseva pnzaprinncleierecu . sevaconsolidacu cufloaremare, montarea. lorpeprinprindere cuPentrufinisaresnt valabile regulica laprima cu rotunjirii lor blaturi/ar. 32...... __ _. ........----......----........ Jfi>--....... f 3 -------------\4'------.- 70---------"""...! Caurmareanrevista Tehnium adediferite pentrucentralehidroeledrice un maredecititoriauso-scnemaunuiconvertizorcare ridicareatensiuniidela V)contin uula220 trebuiescoasedin convertiUlnrAIp.clasicerota-realizatedecon-cazulncare asemeneacOl1vertizor instalareasevafacenu-maieste schemaorigi- provocaac-un tranzis-uncurentn cuofrec-50Hz(schemele auo construc-mai la celecutiris-etajedistincte: amplificatorul cu co-de deoareceeleau numereleanterioareale Condensatoarelee-Iao.tensiunede. ""