of 114/114

STATISTIK TANAMANpertanian.kedah.gov.my/wp-content/uploads/pdf/booklet...KATA PENGHANTAR Penerbitan Buku Statistik Tanaman (Sub Sektor Tanaman Makanan) ini bertujuan sebagai rujukan

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STATISTIK TANAMANpertanian.kedah.gov.my/wp-content/uploads/pdf/booklet...KATA PENGHANTAR Penerbitan...

 • STATISTIK TANAMAN (SUB SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 

  2013 

  Disediakan Oleh:  

  Unit Perangkaan Bahagian Perancangan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi 

  Jabatan Pertanian  Semenanjung Malaysia 

 •  KATA PENGHANTAR  Penerbitan  Buku  Statistik Tanaman  (SubSektor Tanaman Makanan)  ini  bertujuan  sebagai rujukan cepat kepada pegawai pengurusan atasan dan semua pegawai dalam  Jabatan Pertanian. Data‐data yang dipaparkan dalam penerbitan  ini meliputi Sub‐Sektor Tanaman Makanan seperti padi, buah‐buahan, sayur‐sayuran, tanaman ladang/kontan, florikultur, herba dan rempah‐ratus.  Penerbitan  ini  mengandungi  data  siri  masa  di  bawah  RMK‐9  (2009‐2010)  dan  RMK‐10                      (2011‐2013).  Data  bagi  tahun  2009  sehingga  2011  adalah merupakan  data  sebenar  yang  telah                    diterbitkan dalam penerbitan Jabatan Pertanian. Manakala data bagi tahun 2012 dan 2013 adalah merupakan data anggaran dan ramalan Jabatan Pertanian.  Diharapkan  penerbitan  buku  ini  dapat  membantu  pegawai‐pegawai  dalam  perancangan  dan            pelaksanaan projek‐projek jabatan. Sebarang cadangan dan teguran ke atas yang dipaparkan amat dialu‐alukan.   Pengarah Bahagian Perancangan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2012 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • ii 

  DASAR AGROMAKANAN NEGARA, 2011 2020 

  Pencapaian  hasrat  menjadi  sebuah  negara  maju  yang  berpendapatan  tinggi  memerlukan                       sumbangan yang lebih signifikan daripada semua sektor ekonomi termasuk industri agromakanan kepada  pertumbuhan  ekonomi  negara.  Industri  agromakanan  perlu  merealisasikan  sasaran                 pertumbuhannya  untuk memastikan  negara  dapat mencapai  pertumbuhan  purata  tahunan  yang telah  disasarkan.  Transformasi  dan  pemodenan  industri  agromakanan  akan  diteruskan  bagi                 meningkatkan  daya  saing  industri  ini  supaya memberi  sumbangan  yang  lebih  signifikan  kepada pertumbuhan ekonomi dan melahirkan lebih ramai usahawan tani yang berpendapatan tinggi.   OBJEKTIF   DAN digubal dengan objektif seperti berikut:  i.  Menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat dimakan; ii.  Menjadikan industri agromakanan sebagai industri yang berdaya saing dan mampan; dan iii.  Meningkatkan tahap pendapatan usahawan tani.  

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • LAPAN IDEA UTAMA DASAR AGROMAKANAN NEGARA, 2011 2020 

  Lapan idea utama DAN ialah:  i.  Jaminan bekalan makanan ‐ kecukupan, kebolehdapatan, keselamatan dan mampu beli ii.  Pembangunan pertanian bernilai tinggi iii.  Pembangunan pertanian mampan iv.  Kluster pertanian dinamik, memaksimumkan penjanaan pendapatan v.  Pelaburan swasta pemangkin transformasi pertanian moden vi.  Modal insan pertanian bestari dan berinformasi vii.  Pemodenan pertanian berpacukan Penyelidikan dan Pembangunan, teknologi dan inovasi viii.  Keunggulan khidmat sokongan pertanian 

  iii 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • iv 

  HALA TUJU STRATEGIK DASAR AGROMAKANANAN 20112012 

  i.    Menjamin Bekalan Makanan Negara  ii.    Meningkatkan Sumbangan Industri Agromakanan  iii.    Melengkapkan Rantaian Nilai  iv.  Memperkasa Modal Insan  v.    Memantap Aktiviti R&D, Inovasi dan Penggunaan Teknologi  vi.  Mewujudkan Persekitaran Perniagaan Yang Diterajui Sektor Swasta  vii.  Memperkukuhkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan  

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • 0   Data kurang dari 0.1 ha n.a  Tidak diperolehi   P   Data awalan    e   Anggaran   f    Unjuran/ramalan RM  Ringgit Malaysia Ha  Hektar CHE  Keluasan Hektar Setara  Mt  Tan Metrik Kg  Kilogram 

  KADA  Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu IADA  Kawasan Pembangunan Pertanian              Bersepadu

  KSM  Kerian Sungai Manik BLS  Barat Laut Selangor SEB. PERAK  Seberang Perak   FELCRA  Lembaga Penyatuan & Pemulihan Tanah              

  Persekutuan    FELDA  Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan

  MADA  Lembaga Kemajuan Pertanian Muda 

  SIMBOL  KETERANGAN SIMBOL  KETERANGAN 

  -   Tidak ada 

  SIMBOL YANG DIGUNAKAN 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  ISI KANDUNGAN              MUKA SURAT  1 MAKLUMAT TANAMAN      Jadual 1  :  Maklumat penting Malaysia, 2009‐2013  3    Jadual 2  :  Anggaran bilangan petani mengikut negeri, 2011  4    Jadual 3  :  Gunatanah sektor pertanian ‐ Semenanjung Malaysia  5    Jadual 4  :   Gunatanah sektor pertanian ‐ Semenanjung Malaysia  6    Jadual 5  :   Maklumat tanah terbiar mengikut negeri,  2011  7    Jadual 6  :   Ringkasan pendapatan dan kos pengeluaran tanaman buah‐buahan     8                          menggunakan sistem fertigasi titis, 2011 Jadual 7     :   Ringkasan analisis kewangan tanaman buah‐buahan menggunakan     9                          sistem fertigasi titis, 2011 Jadual 8  :   Ringkasan pendapatan dan kos pengeluaran tanaman  10   sayur‐sayuran, 2011 Jadual 9  :   Ringkasan analisis kewangan sayur‐sayuran, 2011  11 Jadual 10  :   Ringkasan pendapatan dan kos pengeluaran tanaman industri, 2011  12 Jadual 11  :   Ringkasan analisis kewangan tanaman industri, 2011  13 Jadual 12  :   Perdagangan sektor pertanian, 2008‐2009  14 Jadual 13  :   Perdagangan sektor pertanian, 2010‐2011  15 Jadual 14  :   Maklumat tanaman padi, 2009‐2013                                             16 Jadual 15  :   Maklumat tanaman padi, 2009‐2013                                             17 Jadual 16  :   Maklumat tanaman buah‐buahan, 2009‐2013  18        Jadual 17  :   Maklumat tanaman sayur‐sayuran, 2009‐2013  19    Jadual 18  :   Maklumat tanaman kontan/ ladang, 2009‐2013     20              Jadual 19  :   Maklumat tanaman tanaman kelapa, 2009‐2013  21 

  vi 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  ISI KANDUNGAN              MUKA SURAT      Jadual 20  :  Maklumat tanaman bunga‐bungaan, 2009– 2013  22     Jadual 21  :  Maklumat tanaman herba, 2009– 2013  23     Jadual 22  :  Maklumat tanaman rempah‐ratus, 2009– 2013  24           2 PADI   Jadual A1  :  Keluasan bertanam dan pengeluaran padi mengikut negeri, 2009‐2010  27                         Jadual A2  :  Keluasan bertanam dan pengeluaran padi mengikut negeri, 2011‐2013  28     Jadual A3  :  Purata hasil padi mengikut negeri, 2009 ‐2013  29   Jadual A4  :  Pengeluaran beras mengikut negeri, 2009‐2013  30      Jadual A5  :  Keluasan bertanam dan pengeluaran padi bagi jelapang padi,                          31        2009‐2010     Jadual A6   :    Keluasan bertanam dan pengeluaran padi bagi jelapang padi,                         32       2011‐2013     Jadual A7   :    Purata hasil padi bagi jelapang padi, 2009‐2013                                                  33     Jadual A8   :    Pengeluaran beras bagi jelapang padi, 2009‐2013                                               34     Jadual A9   :    Keluasan bertanam dan pengeluaran padi bagi luar jelapang                           35       mengikut negeri, 2009‐2010     Jadual A10 :  Keluasan bertanam dan pengeluaran padi bagi luar jelapang   36                   mengikut negeri, 2011‐2013         Jadual A11 :   Purata hasil padi bagi luar jelapang mengikut negeri, 2009‐2013                   37     Jadual A12 :   Pengeluaran beras bagi luar jelapang mengikut negeri, 2009‐2013  38 

  vii 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  ISI KANDUNGAN              MUKA SURAT    Jadual A12 :  Pengeluaran beras bagi luar jelapang mengikut negeri, 2009‐2013                38   Jadual A13 :  Keluasan pasel padi bagi Semenanjung  Malaysia, 2009‐2013               39   Jadual A14 :  Keluasan pasel padi bagi jelapang padi, 2009‐2013  40   Jadual A15 :  Keluasan tuaian padi bagi Semenanjung Malaysia, 2009‐2013  41         Jadual A16 :  Keluasan tuaian padi tahunan bagi jelapang padi, 2009‐2013  42        3  BUAHBUAHAN   Jadual B1    : Keluasan bertanam dan pengeluaran buah‐buahan mengikut negeri,     45     2009‐2010   Jadual B2   : Keluasan bertanam dan pengeluaran buah‐buahan mengikut negeri,     46                2011‐2013   Jadual B3    : Keluasan bertanam dan pengeluaran buah‐buahan utama, 2009‐2010     47                           Jadual B4   : Keluasan bertanam dan pengeluaran buah‐buahan utama, 2011‐2013     48     Jadual B5   : Keluasan bertanam dan pengeluaran buah‐buahan utama, 2009‐2010     49     Jadual B6   : Keluasan bertanam dan pengeluaran buah‐buahan utama, 2011‐2013     50     Jadual B7   : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buah‐buahan , 2011     51   Jadual B8   : Negeri utama bagi pengeluaran buah‐buahan terpilih, 2011     52     Jadual B9   : Negeri utama bagi pengeluaran buah‐buahan terpilih, 2011     53     Jadual B10  : Negeri utama bagi pengeluaran buah‐buahan terpilih, 2011     54     Jadual B11  : Negeri utama bagi pengeluaran buah‐buahan terpilih, 2011     55     Jadual B12  : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buah‐buahan                                    56        terpilih , 2011 

  viii 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  ISI KANDUNGAN              MUKA SURAT        Jadual B13  :Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buah‐buahan                                   57         terpilih , 2011   Jadual B14  : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buah‐buahan                                 58                           terpilih , 2011   Jadual B15  : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buah‐buahan                                 59                          terpilih , 2011   

  4  SAYURSAYURAN   Jadual C1  :  Keluasan bertanam dan pengeluaran sayur‐sayuran mengikut  63              negeri, 2009‐2010   Jadual C2  :  Keluasan bertanam dan pengeluaran sayur‐sayuran mengikut  64              negeri, 2011‐2013   Jadual C3  :  Keluasan bertanam dan pengeluaran sayur‐sayuran utama  65                             mengikut jenis, 2009‐2010   Jadual C4  :  Keluasan bertanam dan pengeluaran sayur‐sayuran utama  66                          mengikut jenis, 2011‐2013   Jadual C5  :  Keluasan bertanam dan pengeluaran sayur‐sayuran utama  67                          mengikut jenis, 2009‐2010   Jadual C6  :  Keluasan bertanam dan pengeluaran sayur‐sayuran utama  68                          mengikut jenis, 2011‐2013   Jadual C7  :   Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran sayur‐sayuran, 2011  69   Jadual C8  :   Negeri utama bagi pengeluaran sayur‐sayuran terpilih, 2011  70   Jadual C9  :   Negeri utama bagi pengeluaran sayur‐sayuran terpilih, 2011  71 

  ix 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  ISI KANDUNGAN              MUKA SURAT        Jadual C10  : Negeri utama bagi pengeluaran sayur‐sayuran terpilih, 2011  72   Jadual C11  : Negeri utama bagi pengeluaran sayur‐sayuran terpilih, 2011  73   Jadual C12  : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran sayur‐sayuran  74                            terpilih, 2011      Jadual C13  : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran sayur‐sayuran  75                            terpilih, 2011      Jadual C14  : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran sayur‐sayuran  76                            terpilih, 2011      Jadual C15  : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran sayur‐sayuran  77                            terpilih, 2011     5  TANAMAN LADANG/KONTAN   Jadual D1  : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman ladang/kontan  81                mengikut negeri, 2009‐2010   Jadual D2  : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman ladang/kontan            82                mengikut negeri, 2011‐2013   Jadual D3  : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman ladang/kontan  83                              mengikut jenis, 2009‐2010     Jadual D4  : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman ladang/kontan  84                                mengikut jenis, 2011‐2013   Jadual D5  : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran tanaman ladang/  85       kontan, 2011      Jadual D6  : Negeri utama bagi pengeluaran tanaman ladang/kontan terpilih, 2011  86 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  ISI KANDUNGAN              MUKA SURAT           Jadual D7  : Negeri utama bagi pengeluaran tanaman ladang/kontan terpilih, 2011  87   Jadual D8  : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran tanaman ladang/  88                           kontan terpilih, 2011   Jadual D9  : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran tanaman ladang/  89                           kontan terpilih, 2011   6  KELAPA, BUNGABUNGAAN, HERBA DAN REMPAHRATUS   Jadual E1  : Keluasan bertanam dan pengeluaran kelapa mengikut negeri, 2009‐2010  93               Jadual E2  : Keluasan bertanam dan pengeluaran kelapa mengikut negeri, 2011‐2013  94   Jadual E3  : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran Kelapa, 2011  95   Jadual F1  : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman bunga‐bungaan  96                           mengikut negeri, 2009‐2010   Jadual F2  : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman bunga‐bungaan  97                           mengikut negeri, 2011‐2013     Jadual G1  : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman herba   98                           mengikut negeri, 2009‐2010   Jadual G2  : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman herba   99                           mengikut negeri, 2011‐2013               Jadual H1  : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman rempah‐ratus  100                           mengikut negeri, 2009‐2010   Jadual H2  : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman rempah‐ratus  101                           mengikut negeri, 2011‐2013   

  xi 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • xii 

   ISI KANDUNGAN              MUKA SURAT             Jadual H3  : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman rempah‐ratus  102                           mengikut jenis, 2009‐2010     Jadual H4  : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman rempah‐ratus  103                           mengikut negeri, 2011‐2013  7  JARAK TANAMAN, KEPADATAN TANAMAN DAN HASIL POTENSI   Jadual I1  :  Jarak tanaman, kepadatan  tanaman dan hasil potensi bagi   107      buah‐buahan terpilih   Jadual I2  :  Jarak tanaman, kepadatan  tanaman dan hasil potensi bagi   108             buah‐buahan terpilih   Jadual J1  :  Jarak tanaman, kepadatan  tanaman dan hasil potensi bagi   109      sayur‐sayuran terpilih   Jadual J2  :  Jarak tanaman, kepadatan  tanaman dan hasil potensi bagi   110             sayur‐sayuran terpilih 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

 •  Jadual 1 :  Maklumat penting Malaysia, 2009  2013   Perkara  2009  2010  2011  2012p  2013e   

  1  Penduduk Malaysia tahunan (juta) 

   27.9 

   28.3 

   28.9 

   29.3 

   29.7 

  2  Kadar sara diri (ssl) Beras Buah Sayur 

   70.4 64.7 39.2 

   71.4 65.8 41.2 

   72.2 66.3 43.5 

   72.5 67.4 46.0 

   72.2 68.4 48.6 

  3  Penggunaan per kapita  (kg/org/thn) Beras Buah Sayur 

    

  79.6 92.9 54.4 

    

  79.6 93.0 54.7 

    

  79.3 93.2 55.3 

    

  79.1 93.4 56.2 

    

  78.9 93.6 57.3 

  4  Kuantiti import (tan matrik) Beras Buah Sayur 

    

  1,084,819 593,026 

  1,301,467 

    

  930,440 649,789 

  1,317,160 

    

  n.a n.a n.a 

    

  n.a n.a n.a 

    

  n.a n.a n.a 

     

   

   Nota : i.    Maklumat penduduk diperolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia.              ii.   Maklumat Kadar SSL dan Penggunaan Per Kapita diperolehi daripada Dasar Agromakanan Negara 20102020.             iii.  n.a  data kuantiti eksport dan import tidak diperolehi.             iv.  Maklumat  import diperolehi daripada Pangkalan Data Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia. 

   3                       

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  Jadual  2 : Anggaran bilangan petani mengikut negeri, 2011 

  Negeri  Padi sawah  Sayursayuran  Buah buahan 

  Tanaman                  kontan/ladang 

  Lainlain    tanaman 

  Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 

  740 31,820 30,610 

  290 150 

  3,700 18,780 7,440 4,480 17,580 9,500 

  4,920 1,820 11,300 

  620 820 

  2,350 1,150 140 960 

  1,030 1,890 

  70,900 8,510 70,930 2,290 14,160 20,190 23,800 

  470 3,920 7,440 6,010 

  14,040 2,080 1,460 680 450 

  1,010 340 80 400 

  1,250 380 

  10,410 1,550 3,070 1,470 680 

  2,480 7,030 

  10 1,020 9,710 1,330 

  Sem. Malaysia  125,090  27,000  228,620  22,170  38,760 

  Sabah Sarawak W.P Labuan 

  8,920 38,220 

   

  7,080 11,920 

  40 

  20,830 59,270 

  250 

  4,140 2,310 

  20 

  9,120 11,690 

  290 

  Malaysia  172,230  46,040  308,970  28,640  59,860 

  Nota :  i.    Anggaran bilangan petani di atas merupakan anggaran bilangan pengusaha               ii.    Jumlah  pengusaha  bagi  semua  komoditi  bukan  jumlah  pengusaha  sebenar  kerana  terdapat  satu  pengusaha mengusahakan 

  beberapa komoditi tanaman. (Contoh : seorang pengusaha mengusahakan padi & buah)              iii. Tidak  termasuk  getah, kelapa  sawit, koko,  lada hitam dan  tembakau  (komoditi pertanian di bawah Kementerian Perusahaan 

  Perladangan dan Komoditi). 

  4   

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  Jadual 3 : Gunatanah sektor pertanian  Semenanjung Malaysia 

  Kategori  gunatanah 

  Jenis gunatanah 

  2010  2011 

  Kawasan perkebunan      Pokok, palma dan tanaman kekal yang lain 

  Stesen pertanian Florikultur Perkebunan campur Sayursayuran Herba dan rempahratus  Koko Kelapa Getah Kopi Kelapa sawit Pinang Rumbia Teh Dusun  

  8,954 2,376 

  325,376 16,922 

  282  

  12,988 104,490 

  1,277,352 1,539 

  2,804,257 674 

  1,997 2,411 

  184,603  

  9,025 2,945 

  327,329 18,806 1,546 

   8,739 95,708 

  1,311,947 863 

  2,910,945 244 

  1,681 2,399 

  171,616  

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  Jadual 4 : Gunatanah sektor pertanian  Semenanjung Malaysia 

  Kategori gunatanah 

  Jenis gunatanah  2010  2011 

  Tanaman singkat masa  Pisang Tanaman gentian Nanas Padi Rumput semaian Tembakau Tebu Tanamantanaman lain 

  7,809 11 

  10,462 330,589 

  716 6,873 21,803 58,034 

  8,679 162 

  9,567 327,190 1,101 7,130 9,549 42,237 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  Jadual 5 : Maklumat tanah terbiar mengikut negeri, 2011 

  Negeri  Bilangan daerah 

  Bilangan lokasi   

  Tanah darat luas (ha) 

  Tanah sawah luas (ha) 

  Jumlah  luas (ha) 

  Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 

  8 11 10 3 7 8 3 6 2 2 6 

  145 235 143 43 264 200 22 36 22 3 55 

  5,955 931 210 258 

  2,146 2,579 103 431 43 247 

  1,020 

  75 1,324 5,284 561 

  2,537 3,944 

  25 948 9  

  874 

  6,029 2,256 5,494 819 

  4,684 6,523 127 

  1,379 52 27 

  1,894 

  Sem. Malaysia  66  1,168  13,922  15,581  29,503 

  Sabah Sarawak W.P Labuan 

  24 18 n.a 

  545 160 n.a 

  5,239 427,638 

  n.a 

  2,872 837 n.a 

  8,111 428,475 

  n.a 

  Malaysia  108  1,873  446,799  19,290  466,089 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  Jadual 6 : Ringkasan pendapatan dan kos pengeluaran tanaman buahbuahan menggunakan                            sistem fertigasi titis, 2011

  Komoditi Tempoh masa 

  Ekonomik 

  Pendapatan kasar  Kos 

  (RM)  (kg/biji) 

  Kos pembangunan 

  (RM) Kos 

   bahan input (RM) 

  Kos tenaga kerja (RM) 

  Belimbing Jambu batu Mangga (MA224) Durian Nangka Rambutan Betik Pisang Tembikai Nanas*    Josaphine (TG)    Josaphine (TM)    Moris (TG)    Moris (TM)    N36 (TG)    N36 (TM)) 

  25 10 15 20 20 20 3 2 0  1 1 1 1 1 1 

  1,908,645 404,250 415,250 503,685 772,133 263,835 121,000 78,000 20,000 

   42,900 41,184 28,282 28,282 32,604 33,248 

  1,031,700 269,500 166,100 167,895 514,755 175,980 110,000 52,000 25,000 

   38,610 38,610 32,220 32,220 38,610 38,610 

  37,335 37,335 33,735 37,335 37,335 37,335 26,165 17,398 4,053 

   1,000 1,900 1,000 1,900 1,000 1,900 

  345,727 209,489 116,764 61,089 91,547 41,221 54,084 22,727 8,915 

   17,223 17,075 10,936 10,788 16,056 15,908 

  485,706 180,000 162,000 120,000 120,000 120,000 18,000 12,000 3,000 

   6,215 6,769 5,718 6,165 6,215 6,769 

  Nota :  i.  Maklumat diperolehi daripada Bahagian Hortikultur, Jabatan Pertanian Malaysia        iii. TM  Tanah Mineral              ii.  TG  Tanah Gambut                                                                                                                                         iv. *  Tanpa Sistem Fertigasi Titis      

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  Jadual 7 : Ringkasan analisis kewangan tanaman buahbuahan menggunakan sistem                                                     fertigasi titis, 2011                             

  Komoditi 

  Kos     Analisis kewangan Kos luar jangka 

  (5%/10%) (RM) 

  Jumlah kos   

  (RM) 

  Pendapatan bersih 

    (RM) 

  B/c ratio 

  Harga        pulang     modal (RM/kg) 

  Belimbing Jambu batu Mangga (MA224) Durian Nangka Rambutan Betik Pisang Tembikai Nanas*    Josaphine (TG)    Josaphine (TM)    Moris (TG)    Moris (TM)    N36 (TG)    N36 (TM)) 

  94,396 45,601 35,711 27,680 30,725 25,693 10,566 5,765 1,651 

         

  1,038,360 501,611 392,823 304,475 337,979 282,621 116,230 63,415 18,156 

   24,438 25,743 17,654 18,853 23,271 24,576 

  870,285 (97,361) 22,427 

  (55,062) 434,153 (18,786) 

  4,770 (3,189) 1,845 

   18,463 15,441 10,629 9,430 9,334 8,672 

  1.84 0.81 1.06 1.65 2.28 0.93 1.15 1.23 1.10 

   1.76 1.60 1.60 1.50 1.40 1.35 

  1.01 1.86 2.36 1.81 0.66 1.66 0.96 1.22 0.73 

   0.63 0.67 0.55 0.59 0.60 0.64 

    

  Nota :  i.  Maklumat diperolehi daripada Bahagian Hortikultur, Jabatan Pertanian Malaysia        iii. TM  Tanah Mineral              ii.  TG  Tanah Gambut                                                                                                                                         iv. *  Tanpa Sistem Fertigasi Titis      

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • 10 

   

  Jadual 8 : Ringkasan pendapatan dan kos pengeluaran tanaman sayursayuran, 2011 

  Komoditi Jangka masa penanaman (minggu/bulan) 

  Pendapatan  kasar  Kos   

   (RM)   

   (kg) Kos 

  Pembangunan   

  (RM) 

  Kos Bahan Input (RM) 

  Kos tenaga kerja   

  (RM) 

  Kos Pelbagai 

    (RM) 

  Bayam Bendi Cili Halia tua Halia muda Kacang buncis Kacang panjang Kailan Kangkung Kobis Petola Sawi Terung Timun Tomato* Tomato ceri* Jagung Keledek Labu manis Ubi kayu 

  4 minggu 4 bulan 6 bulan 

  89 bulan 56 bulan 3 bulan 3 bulan 

  4 minggu 4 minggu 3 bulan 4 bulan 

  4 minggu 6 bulan 3 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan 

  34 bulan 3 bulan 9 bulan 

  14,000 27,000 56,000 45,000 32,000 36,000 24,000 30,000 12,000 25,000 21,600 15,000 26,400 28,000 

  1,008,000 1,209,600 

  20,000 19,200 12,750 14,000 

  14,000 15,000 14,000 15,000 8,000 12,000 16,000 15,000 12,000 25,000 18,000 15,000 16,500 35,000 403,200 302,400 40,000 24,000 15,000 28,000 

  905 2,896 3,620 7,239 4,826 2,413 2,413 1,207 905 

  2,413 2,896 905 

  4,826 2,413 

  163,300 163,300 2,413 2,896 486 

  1,459 

  3,086 8,,939 16,449 14,744 13,185 10,084 8,994 18,315 2,785 11,076 8,112 3,206 10,878 10,049 119,100 137,100 8,536 7,240 5,756 3,240 

  5,160 7,240 8,580 5,000 4,600 8,040 6,920 5,440 5,040 5,400 5,560 5,240 3,480 3,440 

  240,000 240,000 3,320 3,060 3,600 3,840 

  132 528 792 

  1,188 792 396 396 198 132 396 528 132 792 396 

  18,100 16,945 

  396 528 396 132 

                            Nota : i. Maklumat diperolehi daripada Bahagian Hortikultur, Jabatan Pertanian Malaysia                                        ii. * Berdasarkan 9 SPH bersaiz 20’ x 100’ 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • 11 

   

  Jadual 9 : Ringkasan analisis kewangan tanaman sayursayuran, 2011                                      

  Komoditi Kos  Pendapatan 

  bersih   

   (RM) 

  Analisis kewangan Kos luar jangka(5%/10%) 

  (RM) Jumlah kos 

    (RM) 

  B/c  ratio 

  Harga   pulang modal             (RM/kg) 

  Bayam Bendi Cili Halia tua Halia muda Kacang buncis Kacang panjang Kailan Kangkung Kobis Petola Sawi Terung Timun Tomato* Tomato ceri* Jagung Keledek Labu manis Ubi kayu 

  464 980 

  1,472 1,409 1,170 1,047 936 

  1,258 443 964 855 474 999 815 

  27,025 27,867 

  733 686 512 434 

  9,747 20,583 30,913 29,579 24,573 21,980 19,659 26,418 9,305 20,249 17,950 9,957 20,975 17,113 567,525 585,212 15,398 14,409 10,750 9,104 

  4,253 6,417 25,087 15,421 7,427 14,020 4,341 3,582 2,695 4,751 3,650 5,043 5,425 10,887 440,475 624,388 4,602 4,791 2,000 4,896 

  1.44 1.31 1.81 1.52 1.30 1.64 1.22 1.14 1.29 1.23 1.20 1.51 1.26 1.64 1.78 2.07 1.30 1.33 1.19 1.54 

  0.70 1.37 2.21 1.97 3.07 1.83 1.23 1.76 0.78 0.81 1.00 0.66 1.27 0.49 1.41 1.94 0.38 0.60 0.72 0.33 

  Nota : i.  Maklumat diperolehi daripada Bahagian Hortikultur, Jabatan Pertanian Malaysia                     ii. * Berdasarkan 9 SPH bersaiz 20’ x 100’

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • 12 

   

  Jadual 10 : Ringkasan pendapatan dan kos pengeluaran tanaman industri, 2011  

  Komoditi Jangka masa penanaman (tahun) 

  Pendapatan Kasar  Kos 

     (RM) 

     (kg) 

  Kos Pembangunan 

  (RM) Kos Bahan Input(RM) 

  Kos tenaga kerja (RM) 

  Kos Pelbagai (RM) 

  Kelapa matag Kelapa pandan Cendawan Roselle  

  20 20 5 6 

  249,523 398,256 25,200 112,500 

  328,320 398,256 4,200 75,000 

  9,305 9,305 42,500 15,965 

  33,417 49,617 5,702 28,852 

  41,364 43,905 6,000 36,000 

  2,550 14,710 

  680 4,830 

   Nota : i. Maklumat diperolehi daripada  Bahagian  Padi, Tanaman Industri dan Florikultur, Jabatan Pertanian Malaysia 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • 13 

   

  Jadual 11  : Ringkasan analisis kewangan tanaman industri, 2011  

  Komoditi 

  Kos   Pendapatan bersih  (RM) 

  Analisis kewangan Kos luar jangka (5%/10%)  (RM) 

  Jumlah kos  (RM) 

  B/c  ratio 

  Harga       pulang  modal  (RM/kg) 

  Kelapa matag Kelapa pandan Cendawan Roselle  

  4,332 11,754 5,488 8,565 

  90,968 129,291 60,371 94,212 

  158,556 268,965 (35,171) 

  n.a 

  2.02 3.08 2.51 1.90 

  0.35 0.32 2.39 1.26 

  Nota : i. Maklumat diperolehi daripada  Bahagian  Padi, Tanaman Industri dan Florikultur, Jabatan Pertanian Malaysia 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • 14 

   

  Jadual 12 : Perdagangan sektor pertanian, 20082009 

  Komoditi 2008  2009 

  Eksport (RM ‘000) 

  Import (RM ‘000) 

  Imbangan (RM ‘000) 

  Eksport (RM ‘000) 

  Import (RM ‘000) 

  Imbangan (RM ‘000) 

  Jumlah sektor  pertanian   Jumlah bahan makanan    Beras Buahbuahan Sayursayuran Kelapa Florikultur  

  108,709,554   

  17,772,726   

  1,979 469,315 665,499 17,861 239,060 

  58,982,636   

  27,893,444   

  2,712,046 1,085,229 1,790,116 

  19,448 14,257 

  49,726,918   

  10,120,718   

  2,710,067 615,984 

  1,124,617 1,586 

  224,803 

  86,912,167   

  15,721,537   

  1,346 492,292 632,194 25,256 282,826 

  54,244,255   

  26,689,691   

  1,940,803 1,219,819 2,266,601 

  20,187 17,136 

  32,667,912   

  10,968,154   

  1,939,457 727,527 

  1,634,407 5,069 

  265,690 

  Nota : i.   Maklumat Jumlah Sektor Pertanian dan Jumlah Bahan Makanan diperolehi daripada Ringkasan Perdagangan Luar Negeri                    Makanan & Hasil Pertanian Terpilih, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia (MOA).              ii.  Maklumat Beras, Buahbuahan, Sayursayuran, Kelapa dan Florikultur diperolehi daripada pangkalan data perdagangan,                    Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia (MOA) 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • 15 

   

  Jadual 13 : Perdagangan sektor pertanian, 20102011 

  Komoditi 2010  2011 

  Eksport (RM ‘000) 

  Import (RM ‘000) 

  Imbangan (RM ‘000) 

  Eksport (RM ‘000) 

  Import (RM ‘000) 

  Imbangan (RM ‘000) 

  Jumlah sektor  Pertanian Jumlah bahan  Makanan   Beras Buahbuahan Sayursayuran Kelapa Florikultur 

  106,864,234  

  18,108,690   

  1,241 570,295 682,222 19,274 345,754 

  64,597,445  

  30,193,302   

  1,609,304 1,364,489 2,777,794 

  24,681 17,054 

  42,266,788  

  12,084,611   

  1,608,063 794,194 

  2,095,572 5,407 

  328,700 

  133,636,292  

  20,500,003   

  1,293 576,653 750,788 49,263 354,004 

  77,568,862  

  34,449,265   

  1,854,067 1,539,128 2,734,600 

  52,544 20,106 

  56,067,430  

  13,949,262   

  1,852,774 962,475 

  1,983,812 3,281 

  333,898 

  Nota : i.  Maklumat Jumlah Sektor Pertanian dan Jumlah Bahan Makanan diperolehi daripada Ringkasan Perdagangan Luar Negeri                   Makanan & Hasil Pertanian Terpilih, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia (MOA).             ii. Maklumat Beras, Buahbuahan, Sayursayuran, Kelapa dan Florikultur diperolehi daripada pangkalan data perdagangan,                  Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia (MOA). 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • 16 

  Perkara  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  1  Keluasan     (ha)     Pasel padi     Semenanjung  malaysia     Jelapang padi       Bertanam padi     Malaysia     Semenanjung malaysia     Jelapang padi     Sabah     Sarawak       Keluasan tuaian     Semenanjung malaysia     Jelapang padi 

     

  320,920 204,246 

    

  674,928 515,657 391,625 40,352 118,919 

    

  512,221 389,235 

     

  320,931 204,578 

    

  677,884 512,610 387,160 43,353 121,921 

    

  503,305 385,112 

     

  292,500 200,552 

    

  687,516 517,586 389,544 42,907 127,023 

    

  513,304 389,418 

     

  292,500 200,552 

    

  692,340 524,893 392,865 43,485 123,962 

    

  514,901 387,106 

     

  283,378 200,502 

    

  688,207 520,848 393,306 43,118 124,241 

    

  506,356 390,424 

  2  Purata hasil     (kg/ha)     Malaysia     Semenanjung malaysia     Jelapang padi     Sabah     Sarawak 

    

  3,720 4,254 4,646 3,264 1,562 

    

  3,636 4,102 4,540 3,403 1,761 

    

  3,747 4,257 4,773 3,026 1,910 

    

  3,973 4,539 4,821 3,499 1,740 

    

  3,817 4,351 4,717 3,406 1,720 

   

  Jadual 14 : Maklumat tanaman padi, 20092013 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • 17 

  Perkara  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  3  Pengeluaran Padi     (Tan Matrik)      Malaysia      Semenanjung Malaysia      Jelapang padi      Sabah      Sarawak 

    

  2,511,043 2,193,640 1,819,406 131,710 185,693 

    

  2,464,830 2,102,644 1,757,575 147,531 214,655 

    

  2,575,988 2,203,597 1,859,357 129,722 242,669 

   

    

  2,750,404 2,382,561 1,893,852 152,142 215,701 

   

    

  2,626,881 2,266,341 1,855,276 146,858 213,683 

   

  4  Nilai pengeluaran padi     (RM ‘000)  1,883,250  1,848,591  1,931,958  2,062,768  1,970,127 

  5  Pengeluaran beras      (Tan Matrik)      Malaysia      Semenanjung Malaysia      Jelapang padi      Sabah      Sarawak 

    

  1,620,259 1,425,866 1,182,614 

  82,977 111,416 

    

  1,588,458 1,366,720 1,142,423 

  92,945 128,793 

    

  1,659,664 1,432,338 1,208,582 

  81,725 145,602 

    

  1,773,935 1,548,665 1,231,004 

  95,850 129,420 

    

  1,693,852 1,473,121 1,205,930 

  92,520 128,210 

             

   

  Jadual 15 : Maklumat tanaman padi, 20092013 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • 18 

   

  Jadual 16 : Maklumat tanaman buahbuahan, 20092013 

  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  1  Keluasan bertanam (Ha) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 

    

  249,994 194,592 17,447 37,690 

  266 

    

  239,411 183,931 17,815 37,398 

  267 

    

  226,781 171,867 17,546 37,107 

  260 

    

  241,811 185,775 17,994 37,773 

  270 

    

  257,487 197,818 19,160 40,222 

  287 

  2  Pengeluaran (Tan Matrik) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 

    

  1,602,668 1,257,497 142,322 200,878 1,970 

    

  1,641,872 1,291,474 165,406 182,639 2,353 

    

  1,622,603 1,282,623 156,172 181,988 1,820 

    

  1,658,332 1,304,421 167,064 184,470 2,377 

    

  1,765,828 1,388,976 177,894 196,427 2,530 

  3  Nilai pengeluaran (RM ‘000) 

  3,639,530  3,855,470  4,876,017  3,894,120  4,146,544 

  Perkara 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • 19 

   

  Jadual 17 : Maklumat tanaman sayursayuran, 20092013 

  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  1  Keluasan bertanam (Ha) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 

    

  41,078 34,487 2,832 3,635 124 

    

  52,793 45,378 2,882 4,433 100 

    

  51,777 43,654 3,600 4,395 129 

    

  53,322 45,833 2,911 4,478 101 

    

  53,589 46,062 2,926 4,500 101 

  2  Pengeluaran (Tan Matrik) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 

    

  623,457 540,746 38,061 43,262 1,388 

    

  871,630 784,194 39,346 45,613 2,476 

    

  928,183 833,432 47,771 45,959 1,022 

    

  878,975 792,056 39,741 46,071 1,108 

    

  883,370 796,016 39,939 46,301 1,114 

  3  Nilai pengeluaran (RM ‘000) 

  1,594,762  2,139,347  2,581,546  2,444,684  2,456,908 

  Perkara 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • 20 

   

  Jadual 18 : Maklumat tanaman kontan/ladang, 20092013 

  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  1  Keluasan bertanam (Ha) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 

    

  14,338 10,803 1,767 1,750 

  17 

    

  16,287 12,319 1,832 2,122 

  14 

    

  17,397 12,627 1,709 3,048 

  14 

    

  17,956 13,581 2,020 2,339 

  15 

    

  18,853 14,260 2,121 2,456 

  16 

  2  Pengeluaran (Tan Matrik) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 

    

  163,966 140,262 13,145 10,374 

  184 

    

  156,087 131,345 13,868 10,746 

  128 

    

  169,716 144,023 10,846 14,719 

  128 

    

  172,085 144,807 15,290 11,848 

  141 

    

  180,690 152,048 16,054 12,440 

  148 

  3  Nilai pengeluaran (RM ‘000) 

  287,344  305,786  447,088  453,329  475,997 

  Perkara 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual 19 : Maklumat tanaman kelapa, 20092013 

  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  1  Keluasan bertanam (Ha) Malaysia  Estet  Pekebun kecil Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 

    

  100,362 1,961 98,401 58,294 17,555 23,886 

  627 

    

  105,659 1,667 

  103,992 65,132 18,083 21,817 

  627 

    

  106,312 1,654 

  104,658 66,819 17,998 20,912 

  583 

    

  112,093 1,744 

  110,348 69,098 19,184 23,146 

  665 

    

  115,455 1,796 

  113,659 71,171 19,760 23,840 

  685 

  2  Pengeluaran (Tan Matrik) Malaysia  Estet  Pekebun kecil Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 

    

  379,251 14,625 364,626 276,274 49,825 49,218 3,934 

    

  550,140 20,029 530,111 447,935 49,967 48,284 3,955 

    

  562,556 20,478 542,078 460,865 51,572 46,190 3,928 

    

  606,530 22,078 584,452 493,849 55,088 53,233 4,360 

    

  636,857 23,182 613,674 518,541 57,843 55,894 4,578 

  3  Nilai pengeluaran (RM ‘000) 

  189,626  275,071  281,279  303,266  318,430 

  Perkara 

  21 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • 22 

   

  Jadual 20 : Maklumat tanaman bungabungaan, 20092013 

  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  1  Keluasan bertanam (Ha) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 

    

  2,181 2,067 

  47 60 7 

    

  2,192 2,078 

  47 59 8 

    

  2,213 2,098 

  48 60 7 

    

  2,224 2,108 

  48 61 7 

    

  2,235 2,118 

  48 61 7 

  2  Pengeluaran (Tan Matrik) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 

    

  410,871,935 403,368,919 6,437,756 975,017 90,242 

    

  414,243,980 406,679,387 6,490,591 983,019 90,983 

    

  417,065,881 409,449,756 6,534,806 989,715 91,603 

    

  419,151,210 411,497,005 6,567,480 994,664 92,061 

    

  421,246,966 413,554,490 6,600,318 

  99,637 92,521 

  3  Nilai pengeluaran (RM ‘000)  284,438  311,243  333,653  335,321  336,998 

  Perkara 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • 23 

   

  Jadual 21 : Maklumat tanaman herba, 20092013 

  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  1  Keluasan bertanam (Ha) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 

    

  578 578 n.a n.a n.a 

    

  638 638 n.a n.a n.a 

    

  1,198 8,911 n.a n.a n.a 

    

  717 717 n.a n.a n.a 

    

  753 753 n.a n.a n.a 

  2  Pengeluaran (Tan Matrik) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 

    

  2,800 2,800 n.a n.a n.a 

    

  3,891 3,891 n.a n.a n.a 

    

  8,911 8,911 n.a n.a n.a 

    

  4,371 4,371 n.a n.a n.a 

    

  4,589 4,589 n.a n.a n.a 

  3  Nilai pengeluaran (RM ‘000) 

  n.a  n.a  42,908  n.a  n.a 

  Perkara 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • 24 

   

  Jadual 22 : Maklumat tanaman rempahratus, 20092013 

  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  1  Keluasan bertanam (Ha) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 

    

  4,899 3,818 580 494 7 

    

  4,889 3,927 464 488 10 

    

  4,933 3,935 434 528 37 

    

  5,287 4247 502 528 11 

    

  5,499 4,417 522 549 11 

  2  Pengeluaran (Tan Matrik) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 

    

  40,350 31,471 4,951 3,853 

  75 

    

  30,032 22,835 3,385 3,697 115 

    

  33,041 26,885 2,096 3,948 112 

    

  32,483 24699 3661 3998 125 

    

  33,782 25,687 3,807 4,158 130 

  3  Nilai pengeluaran (RM ‘000)  115,948  99,842  127,953  125,792  130,823 

  Perkara 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

 •  

  Jadual A1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran padi mengikut negeri, 20092010 

  Negeri 2009  2010 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran padi (mt) 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran padi (mt) 

  Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 

  2,561 213,895 74,842 2,126 1,974 7,442 81,188 52,120 25,564 37,258 16,687 

  9,659 923,666 265,289 5,550 7,289 30,084 311,150 235,682 133,048 202,633 69,590 

  2,918 213,193 70,964 2,156 2,203 7,467 81,489 51,988 25,564 37,472 17,196 

  11,224 835,630 271,300 5,071 8,830 25,312 294,705 222,884 142,434 210,292 74,962 

  Sem. Malaysia  515,657  2,193,640  512,610  2,102,644 

  Sabah Sarawak 

  40,352 118,919 

  131,710 185,693 

  43,353 121,921 

  147,531 214,655 

  Malaysia  674,928  2,511,043  677,884  2,464,830 

  27 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual A2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran padi mengikut negeri, 2011  2013  

  Negeri 

  2011  2012p  2013e 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran padi (mt) 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran padi (mt) 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran padi (mt) 

  Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 

  3,022 215,930 70,939 2,228 2,016 8,351 82,150 52,075 25,564 37,460 17,851 

  11,477 878,430 272,805 7,505 6,447 27,110 323,445 232,674 144,613 221,295 77,796 

  2,787 219,559 73,762 2,544 2,475 7,385 83,342 52,003 25,564 37,599 17,873 

  11,314 1,021,460 278,348 8,590 11,143 29,452 344,219 236,076 144,946 218,363 78,651 

  2,797 217,918 73,104 2,501 2,319 7,608 81,815 52,073 25,564 37,520 17,629 

  10,802 940,561 273,652 8,056 9,248 27,196 337,058 224,229 144,398 215,119 76,021 

  Sem. Malaysia  517,586  2,203,597  524,893  2,382,561  520,848  2,266,341 

  Sabah Sarawak 

  43,331 127,023 

  132,253 242,669 

  43,485 123,962 

  152,142 215,701 

  43,118 124,241 

  146,858 213,683 

  Malaysia  687,940  2,578,519  692,340  2,750,404  688,207  2,626,881 

  28 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual A3 : Purata hasil padi mengikut negeri, 20092013 

  Negeri 

  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  Purata hasil (kg/ha) 

  Purata hasil (kg/ha) 

  Purata hasil (kg/ha) 

  Purata hasil (kg/ha) 

  Purata hasil (kg/ha) 

  Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 

  3,772 4,318 3,545 2,611 3,693 4,042 3,832 4,522 5,205 5,439 4,170 

  3,847 3,920 3,823 2,352 4,008 3,390 3,616 4,287 5,572 5,612 4,359 

  3,798 4,068 3,846 3,369 3,198 3,246 3,937 4,468 5,657 5,908 4,358 

  4,059 4,652 3,774 3,377 4,502 3,988 4,130 4,540 5,670 5,808 4,401 

  3,862 4,316 3,743 3,221 3,988 3,575 4,120 4,306 5,649 5,733 4,312 

  Sem. Malaysia  4,254  4,102  4,257  4,539  4,351 

  Sabah Sarawak 

  3,264 1,562 

  3,403 1,761 

  3,023 1,910 

  3,499 1,740 

  3,406 1,720 

  Malaysia  3,720  3,636  3,747  3,973  3,817 

  29 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • 30 

   

  Jadual A4 : Pengeluaran beras mengikut negeri, 2009 2013 

  Negeri 

  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  Pengeluaran beras (mt) 

  Pengeluaran beras (mt) 

  Pengeluaran beras (mt) 

  Pengeluaran beras (mt) 

  Pengeluaran beras (mt) 

  Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 

  6,279 600,383 172,438 3,608 4,738 19,554 202,248 153,193 86,481 131,711 45,233 

  7,296 543,160 176,345 3,296 5,740 16,453 191,558 144,875 92,582 136,690 48,725 

  7,460 570,980 177,323 4,878 4,191 17,621 210,239 151,238 93,998 143,842 50,567 

  7,354 663,949 180,926 5,583 7,243 19,143 223,742 153,449 94,215 141,936 51,123 

  7,021 611,365 177,874 5,237 6,011 17,677 219,088 145,749 93,859 139,828 49,413 

  Sem. Malaysia  1,425,866  1,366,720  1,432,338  1,548,665  1,473,121 

  Sabah Sarawak 

  82,977 111,416 

  92,945 128,793 

  81,725 145,602 

  95,850 129,420 

  92,520 128,210 

  Malaysia  1,620,259  1,588,458  1,659,664  1,773,935  1,693,852 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual A5 : Keluasan bertanam dan pengeluaran padi bagi jelapang padi, 2009  2010 

  Jelapang padi 2009  2010 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran padi (mt) 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran padi (mt) 

  MADA KADA IADA KSM IADA BLS IADA P.PINANG IADA SEB. PERAK IADA KETARA IADA KEMASIN SEMERAK 

  193,095 55,921 53,722 37,258 20,610 15,221 9,846 5,952 

  976,192 209,950 187,117 202,633 107,285 70,294 49,082 16,853 

  193,104 50,615 53,188 37,472 20,610 16,185 9,846 6,140  

  912,321 201,135 174,563 210,292 115,189 70,814 52,711 20,550 

  Jumlah  391,625  1,819,406  387,160  1,757,575 

  31 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual A6 : Keluasan bertanam dan pengeluaran padi bagi jelapang padi, 2011  2013 

  Jelapang padi 

  2011  2012p  2013e 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran padi (mt) 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran padi (mt) 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran padi (mt) 

  MADA KADA IADA KSM IADA BLS IADA P.PINANG IADA SEB. PERAK IADA KETARA IADA KEMASIN SEMARAK 

  193,020 53,024 53,188 37,460 20,610 16,466 9,799 5,977 

  956,417 217,210 196,051 221,295 118,050 75,612 57,163 17,560 

  193,094 55,562 52,863 37,590 20,610 16,256 9,729 7,162 

  983,484 230,948 193,193 214,071 116,858 78,599 51,839 24,860 

  193,084 54,870 54,011 37,561 20,562 16,424 9,749 7,045 

  957,989 224,749 193,677 212,162 115,462 77,593 52,718 20,927 

  Jumlah  389,544  1,859,357  392,865  1,893,852  393,306  1,855,276 

  32 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual A7 : Purata hasil padi bagi jelapang padi, 2009  2013 

  Jelapang padi 

  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  Purata hasil 

  (kg/ha) 

  Purata hasil 

  (kg/ha) 

  Purata hasil 

  (kg/ha) 

  Purata hasil 

  (kg/ha) 

  Purata hasil 

  (kg/ha) 

  MADA KADA IADA KSM IADA BLS IADA P.PINANG IADA SEB. PERAK IADA KETARA IADA KEMASIN SEMARAK 

  5,055 3,754 3,483 5,439 5,206 4,618 4,985 2,831 

  4,725 3,974 3,282 5,612 5,589 4,375 5,354 3,347 

  4,955 4,096 3,686 5,908 5,728 4,592 5,834 2,938 

  5,093 4,157 3,655 5,695 5,670 4,835 5,328 3,471 

  4,962 4,096 3,586 5,648 5,615 4,724 5,408 2,970 

  Jumlah  4,646  4,540  4,773  4,821  4,717 

  33 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual A8 : Pengeluaran beras bagi jelapang padi, 20092013 

  Jelapang padi 

  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  Pengeluaran beras (mt) 

  Pengeluaran beras (mt) 

  Pengeluaran beras (mt) 

  Pengeluaran beras (mt) 

  Pengeluaran beras (mt) 

  MADA KADA IADA KSM IADA BLS IADA P.PINANG IADA SEB. PERAK IADA KETARA IADA KEMASIN SEMARAK 

  634,525 136,467 121,626 131,711 69,735 45,691 31,904 10,954 

  593,009 130,738 113,466 136,689 74,873 46,029 34,262 13,357 

  621,671 141,186 127,433 143,842 76,732 49,148 37,156 11,414 

  639,264 150,116 125,576 139,146 75,958 51,089 33,696 16,159 

  622,693 146,087 125,890 137,905 75,050 50,435 34,267 13,602 

  Jumlah  1,182,614  1,142,423  1,208,582  1,231,004  1,205,930 

  34 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual A9 : Keluasan bertanam dan pengeluaran padi  bagi luar jelapang                                               mengikut negeri, 20092010  

  Negeri 

  2009  2010  

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran  padi (mt) 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran  padi (mt) 

  Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 

  2,561 58,152 12,969 2,126 1,974 7,442 12,245 14,768 4,954 

   6,841 

  9,659 193,976 34,213 5,550 7,289 30,084 57,527 55,169 26,121 

   24,163 

  2,918 57,441 14,209 2,156 2,203 7,467 12,116 14,636 4,954 

   7,350 

  11,224 155,999 46,863 5,071 8,830 25,312 53,642 45,829 26,404 

   28,109 

  Sem. Malaysia  124,032  443,751  125,450  407,285 

  Sabah Sarawak 

  40,352 118,919 

  131,710 185,693 

  43,353 121,921 

  147,531 214,655 

  Malaysia  283,303  761,155  290,724  769,471 

  35 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual A10 : Keluasan bertanam dan pengeluaran padi  bagi luar jelapang                                      mengikut negeri, 20112013  

  Negeri  

  2011  2012p  2013e 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran padi (mt) 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran padi (mt) 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran padi (mt) 

  Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 

  3,022 60,262 11,938 2,228 2,016 8,351 12,496 14,723 4,954 

   8,052 

  11,476 213,858 30,405 7,505 6,447 27,110 58,773 53,641 26,997 

   30,859 

  2,787 57,095 15,871 2,544 2,475 7,385 12,309 14,478 4,758 

   6,950 

  11,314 177,764 47,891 8,590 11,143 29,452 57,868 54,427 23,939 

   24,660 

  2,797 57,293 16,263 2,501 2,319 7,608 12,297 14,498 4,588 

   7,071 

  10,802 178,558 47,484 8,056 9,248 27,196 57,769 50,730 23,550 

   25,682 

  Sem. Malaysia  128,042  467,072  126,652  447,046  127,235  439,075 

  Sabah Sarawak 

  43,331 127,023 

  132,253 242,669 

  43,485 123,962 

  152,142 215,701 

  43,118 124,241 

  146,858 213,683 

  Malaysia  298,396  841,994  294,099  814,889  294,594  799,615 

  36 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual A11 : Purata hasil padi bagi luar jelapang mengikut negeri, 20092013 

  Negeri 

  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  Purata  hasil 

  (kg/ha) 

  Purata  hasil 

  (kg/ha) 

  Purata  hasil 

  (kg/ha) 

  Purata  hasil 

  (kg/ha) 

  Purata  hasil 

  (kg/ha) 

  Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 

  3,772 3,336 2,638 2,611 3,693 4,042 4,698 3,736 5,273 

   3,532 

  3,847 2,716 3,298 2,352 4,008 3,390 4,427 3,131 5,330 

   3,824 

  3,798 3,549 2,547 3,369 3,198 3,246 4,703 3,643 5,450 

   3,833 

  4,059 3,113 3,017 3,377 4,502 3,988 4,701 3,759 5,032 

   3,548 

  3,862 3,117 2,920 3,221 3,988 3,575 4,698 3,499 5,133 

   3,632 

  Sem. Malaysia  3,578  3,247  3,648  3,530  3,451 

  Sabah Sarawak 

  3,264 1,562 

  3,403 1,761 

  3,023 1,910 

  3,499 1,740 

  3,406 1,720 

  Malaysia  2,687  2,647  2,817  2,771  2,714 

  37 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual A12 : Pengeluaran beras bagi luar jelapang mengikut negeri, 20092013  

  Negeri 

  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  Pengeluaran beras (mt) 

  Pengeluaran beras (mt) 

  Pengeluaran beras (mt) 

  Pengeluaran beras (mt) 

  Pengeluaran beras (mt) 

  Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 

  6,279 126,085 22,238 3,608 4,738 19,554 37,392 35,860 16,979 

   15,706 

  7,296 101,399 30,461 3,296 5,740 16,453 34,867 29,789 17,163 

   18,271 

  7,460 139,008 19,763 4,878 4,191 17,621 38,202 34,867 17,548 

   20,059 

  7,354 115,546 31,129 5,583 7,243 19,143 37,614 35,378 15,560 

   16,029 

  7,021 116,062 30,864 5,237 6,011 17,677 37,550 32,974 15,307 

   16,693 

  Sem. Malaysia  288,438  264,735  303,597  290,580  285,398 

  Sabah Sarawak 

  82,977 111,416 

  92,945 128,793 

  83,320 145,602 

  95,850 129,420 

  92,520 128,210 

  Malaysia  482,831  486,473  532,518  515,850  506,129 

  38 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual A13 : Keluasan pasel padi bagi Semenanjung Malaysia, 20092013 

   Negeri  

  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  Keluasan  pasel (ha) 

  Keluasan  pasel (ha) 

  Keluasan  pasel (ha) 

  Keluasan  pasel (ha) 

  Keluasan  pasel (ha) 

  Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 

  2,171 116,571 63,390 4,051 2,104 6,976 44,862 26,090 12,782 18,814 23,120 

  2,171 116,571 63,390 4,051 2,104 6,976 44,862 26,090 12,782 18,814 23,120 

  1,911 112,858 47,907 3,827 2,150 8,048 43,276 26,090 12,782 19,021 14,630 

  1,911 112,858 47,907 3,827 2,150 8,048 43,276 26,090 12,782 19,021 14,630 

  1,911 110,152 46,703 2,121 2,135 7,835 42,530 26,090 12,782 19,021 12,098 

  Sem. Malaysia  320,931  320,931  292,500  292,500  283,378 

  39 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual A14 : Keluasan pasel padi bagi jelapang padi, 2009  2013 

   Jelapang padi  

  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  Keluasan  pasel (ha) 

  Keluasan  pasel (ha) 

  Keluasan  pasel (ha) 

  Keluasan  pasel (ha) 

  Keluasan  pasel (ha) 

  MADA KADA IADA KSM IADA BLS IADA P.PINANG IADA SEB. PERAK IADA KETARA IADA KEMASIN SEMERAK 

  96,558 32,167 27,829 18,814 10,305 8,529 5,156 5,220 

  96,558 32,167 27,829 18,814 10,305 8,529 5,156 5,220 

  96,558 29,450 26,719 19,021 10,305 8,529 4,923 5,047 

  96,558 29,450 26,719 19,021 10,305 8,529 4,923 5,047 

  96,558 29,447 26,719 19,021 10,305 8,529 5,047 4,876 

  Jumlah  204,578  204,578  200,552  200,552  200,502 

  40 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • 41 

   

  Jadual A15 : Keluasan tuaian padi bagi Semenanjung Malaysia, 20092013 

   Negeri 

  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  Keluasan tuaian (ha) 

  Keluasan tuaian (ha) 

  Keluasan tuaian (ha) 

  Keluasan tuaian (ha) 

  Keluasan tuaian (ha) 

  Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 

  2,546 213,793 74,542 2,083 1,894 7,357 81,122 52,120 25,564 37,258 13,942 

  2,918 209,754 70,795 2,156 2,203 7,467 81,426 48,733 25,564 37,272 15,017 

  3,022 213,644 70,890 2,171 1,889 8,416 82,088 50,496 25,564 37,460 17,664 

  2,656 212,426 75,347 2,449 1,936 7,075 81,877 51,757 25,396 37,320 16,662 

  2,698 212,454 75,519 2,562 1,934 7,356 81,366 43,082 25,380 37,343 16,664 

  Sem. Malaysia  512,221  503,305  513,304  514,901  506,356 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual A16 : Keluasan tuaian padi tahunan bagi jelapang padi, 2009  2013 

   Jelapang padi 

  2009  2010  2011  2012p  2013e 

  Keluasan tuaian (ha) 

  Keluasan tuaian (ha) 

  Keluasan tuaian (ha) 

  Keluasan tuaian (ha) 

  Keluasan tuaian (ha) 

  MADA KADA IADA KSM IADA BLS IADA P.PINANG IADA SEB. PERAK IADA KETARA IADA KEMASIN SEMERAK 

  193,095 55,921 53,722 37,258 20,610 15,221 7,480 5,928 

  193,093 50,615 53,188 37,272 20,610 16,185 8,146 6,003 

  193,020 53,024 53,158 37,460 20,610 16,466 9,752 5,928 

  192,693 51,766 53,964 37,281 20,254 15,296 9,129 6,723 

  192,869 51,953 53,826 37,299 20,031 16,249 9,098 9,098 

  Jumlah  389,235  385,112  389,418  387,106  390,424 

  42 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

 •  

  Jadual B1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran buahbuahan mengikut negeri, 20092010 

  Negeri 

  2009   2010  

  Keluasan bertanam (ha) 

  pengeluaran  

  (mt) 

  Keluasan bertanam (ha) 

  pengeluaran  

  (mt) 

  Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 

  57,434 22,343 31,707 8,122 8,483 21,412 18,877 1,128 7,165 6,896 11,026 

  504,325 161,991 127,416 69,830 54,454 87,777 91,207 9,927 56,739 62,441 31,391 

  57,509 17,849 32,542 8,072 10,077 19,318 16,590 1,076 7,081 7,463 6,353 

  535,663 125,674 119,806 69,000 50,279 82,719 86,681 8,222 47,046 107,024 59,360 

  Sem. Malaysia  194,592  1,257,497  183,931  1,291,474 

  Sabah Sarawak W.P. Labuan 

  17,447 37,690 

  266 

  142,322 200,878 1,970 

  17,815 37,398 

  267 

  165,406 182,639 2,353 

  Malaysia  249,994  1,602,667  239,411  1,641,872 

  45 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual B2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran buahbuahan mengikut negeri, 20112013                                                                

  Negeri 

  2011  2012p  2013e 

  Keluasan  bertanam (ha) 

  Pengeluaran  

  (mt) 

  Keluasan  bertanam (ha) 

  Pengeluaran  

  (mt) 

  Keluasan  bertanam (ha) 

  Pengeluaran  

  (mt) 

  Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 

  57,359 13,282 30,562 7,895 9,495 26,040 12,688 

  996 3,713 5,465 4,374 

  521,972 113,002 123,625 79,109 58,406 161,075 91,756 7,595 34,126 63,448 29,438 

  58,086 18,028 32,869 8,152 10,178 19,512 16,757 1,087 7,152 7,538 6,417 

  541,033 126,933 121,007 69,692 50,783 83,549 87,550 8,304 47,517 108,097 59,955 

  61,851 19,196 34,999 8,681 10,838 20,776 17,843 1,157 7,616 8,027 6,833 

  576,104 135,162 128,851 74,209 54,075 88,964 93,225 8,843 50,598 115,104 63,842 

  Sem. Malaysia  171,867  1,283,552  185,775  1,304,421  197,818  1,388,976 

  Sabah Sarawak W.P. Labuan 

  17,546 37,107 

  260 

  156,172 181,988 1,820 

  17,994 37,773 

  270 

  167,064 184,470 2,377 

  19,160 40,222 

  287 

  177,894 196,427 2,530 

  Malaysia  226,781  1,623,532  241,811  1,658,332  257,487  1,765,828 

  46 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual B3 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman buahbuahan utama , 20092010 

  Jenis buah  

  2009  2010 

  Keluasan bertanam (ha) 

  pengeluaran  

  (mt) 

  Keluasan bertanam (ha) 

  pengeluaran  

  (mt) 

  Belimbing Betik Cempedak Ciku Dokong Duku Durian Jambu batu Langsat Limau besar 

  1,177 3,648 9,461 758 

  12,366 5,333 88,719 1,959 6,184 1,611 

  16,915 45,813 40,676 6,464 28,632 36,243 278,076 22,055 24,403 8,515 

  1,311 2,668 8,683 793 

  11,156 10,774 82,420 2,544 5,696 1,571 

  12,870 44,704 35,061 5,679 27,804 43,346 297,696 24,799 25,657 9,781 

  47 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual B4 : Keluasan dan pengeluaran tanaman buahbuahan utama, 20112013 

  Jenis buah 

  2011  2012p  2013e 

  Keluasan  bertanam (ha) 

  Pengeluaran  

  (mt) 

  Keluasan  bertanam (ha) 

  Pengeluaran  

  (mt) 

  Keluasan  bertanam (ha) 

  Pengeluaran  

  (mt) 

  Belimbing Betik Cempedak Ciku Dokong Duku Durian Jambu batu Langsat Limau besar 

  1,051 2,462 7,894 711 

  10,934 9,921 76,399 3,011 5,647 1,394 

  10,495 43,364 32,749 4,576 23,854 35,113 363,420 25,105 24,928 7,867 

  1,324 2,695 8,770 801 

  11,268 16,753 83,246 2,570 5,753 1,587 

  12,999 45,152 35,412 5,736 28,083 56,388 300,680 25,048 25,914 9,879 

  1,410 2,869 9,338 853 

  11,998 17,839 88,641 2,736 6,126 1,690 

  13,841 48,078 37,707 6,108 29,902 60,042 320,164 26,671 27,593 10,519 

  48 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual B5 : Keluasan bertanam dan pengeluaran  buahbuahan utama, 20092010 

  Jenis buah  

  2009  2010 

  Keluasan  bertanam (ha) 

  Pengeluaran  

  (mt) 

  Keluasan  bertanam (ha) 

  Pengeluaran  

  (mt) 

  Limau manis Mangga Manggis Mata naga Nanas Nangka Pisang Pulasan Rambutan Salak Tembikai 

  4,440 8,262 6,064 1,762 15,791 3,359 27,454 

  860 22,257 1,284 14,872 

  20,586 21,302 23,893 15,701 357,654 19,934 279,762 2,406 71,232 2,434 

  238,671 

  4,451 7,650 4,979 1,526 15,456 3,516 31,144 

  765 19,783 1,409 14,416 

  21,009 22,596 27,005 10,192 331,081 19,516 332,639 .2.285 70,218 3,009 

  235,893 

  Jumlah  243,870  1,576,024  232,711  1,602,840 

  49 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual B6 : Keluasan bertanam dan pengeluaran buahbuahan utama, 20112013 

  Jenis buah 2011  2012p  2013e 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Limau manis Mangga Manggis Mata naga Nanas Nangka Pisang Pulasan Rambutan Salak Tembikai 

  5,050 7,176 4,268 1,244 14,922 4,261 29,132 

  670 18,650 1,260 13,814 

  22,580 21,022 21,554 7,943 

  309,331 23,735 306,283 1,978 63,345 3,590 

  220,560 

  4,496 7,727 5,029 1,541 15,611 3,551 31,456 

  773 19,981 1,423 14,561 

  21,220 22,823 27,276 10,294 334,400 19,712 335,974 2,308 70,922 3,039 

  238,258 

  4,787 8,227 5,355 1,641 15,689 3,781 33,495 

  823 21,276 1,515 15,504 

  22,595 24,301 29,043 10,961 336,072 20,989 357,745 2,457 75,518 3,236 

  253,697 

  Jumlah  219,870  1,573,393  240,916  1,631,497  255,593  1,717,239 

  50 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • Negeri Keluasan  bertanam (ha) 

  Pengeluaran  

  (mt) 

  Daerah  utama 

  Keluasan  bertanam (ha) 

  Pengeluaran  

  (mt) 

  Johor  56,873  520,607  Segamat  10,947  61,761 Sarawak  35,058  175,423  Kuching  7,187  39,866 Kelantan  29,822  118,509  Jeli  5,721  11,879 Pahang  25,085  154,934  Raub  6,523  65,199 Sabah  16,822  151,422  Ranau  2,231  21,124 

   

  Jadual B7 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buahbuahan, 2011 

  51 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • Jenis  Negeri Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Belimbing  Selangor 

  Negeri sembilan Johor 

  259 149 134 

  3,811 1,006 1,971 

  Betik  Johor Pahang Kedah 

  592 489 271 

  16,027 5,386 2,572 

  Cempedak  Sarawak Sabah Pahang 

  2,951 1,202 1,084 

  10,904 3,875 5,348 

  Dokong  Kelantan Pahang Kedah 

  7,084 1,802 734 

  13,026 5,388 2,376 

  Duku  Johor Kelantan Melaka 

  4,370 3,768 724 

  16,527 6,265 8,938 

   

  Jadual B8 : Negeri utama bagi pengeluaran buahbuahan terpilih, 2011 

  52 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • Jenis  Negeri Keluasan Bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Durian Johor 

  Sarawak Kelantan 

  24,736 10,637 10,018 

  92,031 34,560 25,565 

  Jambu batu Perak Johor Sarawak 

  1,475 714 232 

  6,358 10,869 1,364 

  Langsat Sarawak Sabah Pahang 

  2,862 1,339 610 

  12,790 6,828 2,017 

  Limau besar Johor Sarawak Sabah 

  428 296 231 

  2,928 1,187 1,158 

  Limau manis Sarawak Perak Johor 

  2,659 626 497 

  11,199 901 

  2,019 

  Mangga Perak Sarawak Sabah 

  1,341 1,319 1,147 

  4,270 2,450 2,375 

   

  Jadual B9 : Negeri utama bagi pengeluaran buahbuahan terpilih, 2011 

  53 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • Jenis  Negeri Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Manggis  Kelantan 

  Johor Negeri sembilan 

  1,072 743 485 

  6,374 2,767 2,100 

  Mata Naga  Johor Selangor Melaka 

  500 218 159 

  2,497 2,888 1,168 

  Nanas  Johor Sarawak Sabah 

  8,692 2,136 1,308 

  187,025 35,661 26,962 

  Nangka  Pahang Sarawak Negeri sembilan 

  1,746 477 463 

  6,189 1,873 3,117 

  Tembikai  Kedah Johor Terengganu 

  4,154 3,062 1,533 

  51,674 65,712 19,053 

   

  Jadual B10 : Negeri utama bagi pengeluaran buahbuahan terpilih, 2011 

  54 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • Jenis  Negeri Keluasan Bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Pisang  Johor 

  Sarawak Pahang 

  7,326 3,664 3,130 

  106,709 29,311 17,778 

  Pulasan  Johor Pahang Selangor 

  541 55 24 

  1,579 209 46 

  Rambutan  Sarawak Pahang Johor 

  5,412 2,634 2,162 

  13,683 6,946 6,160 

  Salak  Kelantan Pahang Sabah 

  757 250 147 

  2,032 696 697 

  Ciku  Kelantan Melaka Pahang 

  122 107 102 

  1,043 912 834 

   

  Jadual B11 : Negeri utama bagi pengeluaran buahbuahan terpilih, 2011 

  55 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • Jenis  Negeri  Daerah utama 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Belimbing  Selangor Selangor Pahang 

  Gombak Hulu langat Temerloh 

  128 105 97 

  Betik  Johor Pahang Johor 

  Muar Temerloh Segamat 

  261 239 151 

  Cempedak  Sarawak Pahang Sarawak 

  Kuching Bentong Kuching 

  628 373 368 

  Dokong  Kelantan Kelantan Pahang 

  Jeli Gua musang Lipis 

  1,726 1,342 927 

  Duku  Johor Johor Johor 

  Ledang Muar Pontian 

  1,681 1,111 1,014 

   

  Jadual B12 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buahbuahan terpilih, 2011 

  56 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • Jenis  Negeri  

  Daerah utama 

  Keluasan  bertanam (ha) 

  Durian  Johor Pahang Johor 

  Segamat Raub Ledang 

  6,811 5,055 3,887 

  Jambu batu  Kedah Perak Johor 

  Batang padang Manjung Ledang 

  847 520 347 

  Langsat  Sarawak Sarawak Sabah 

  Kuching Miri Ranau 

  793 404 381 

  Limau besar  Johor Sabah Sarawak 

  Segamat Tenom Sibu 

  340 174 88 

  Limau manis  Sarawak Perak Sarawak 

  Samarahan Manjung Sarikei 

  857 526 352 

  Mangga  Kedah Melaka Sarawak 

  Batang padang Melaka tengah Kuching 

  924 370 312 

   

  Jadual B13 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buahbuahan terpilih, 2011 

  57 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • Jenis  Negeri   

  Daerah utama 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Manggis  Johor Kelantan Kelantan 

  Segamat Pasir Mas Tumpat 

  307 289 245 

  Mata naga  Selangor Johor Johor 

  Kuala Langat Kluang Mersing 

  173 168 146 

  Nanas  Johor Johor Johor 

  Kluang Pontian Batu Pahat 

  2,837 2,238 2,213 

  Nangka  Pahang Pahang Pahang 

  Temerloh Lipis Bera 

  547 254 220 

  Tembikai  Kedah Kedah Johor 

  Kulim Padang Terap Kluang 

  1,830 1,830 1,210 

   

  Jadual B14 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buahbuahan terpilih, 2011  

  58 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • Jenis  Negeri  

  Daerah utama 

  Keluasan  bertanam (ha) 

  Pisang  Johor Johor Sarawak 

  Batu pahat Pontian Samarahan 

  1,666 1,524 1,229 

  Pulasan  Johor Johor Johor 

  Muar Segamat Kota tinggi 

  182 132 61 

  Rambutan  Sarawak Sarawak Sarawak 

  Kuching Kapit Samarahan 

  717 687 662 

  Salak  Kelantan Kelantan Kelantan 

  Tumpat Jeli Pasir mas 

  212 118 97 

  Ciku  Kelantan Terengganu Melaka 

  Tumpat Kemaman Melaka tengah 

  64 61 50 

   

  Jadual B15 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buahbuahan terpilih, 2011  

  59 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

 •  

  Jadual C1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran sayursayuran mengikut negeri, 20092010 

  Negeri 2009  2010 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 

  10,587 1,760 3,348 1,216 982 

  10,215 1,205 524 

  1,738 2,334 578 

  119,275 24,860 59,370 25,934 14,348 207,349 16,212 3,959 27,989 35,728 5,721 

  10,190 991 

  2,798 1,332 2,370 15,649 4,522 286 

  1,524 4,678 1,038 

  135,616 12,070 53,653 28,028 21,260 416,831 30,861 2,579 26,351 47,113 9,833 

  Sem. Malaysia  34,487  540,746  45,378  784,194 

  Sabah Sarawak W.P. Labuan 

  2,832 3,635 124 

  38,061 43,262 1,388 

  2,882 4,433 100 

  39,346 45,613 2,476 

  Malaysia  41,078  623,457  52,793  871,630 

  63 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual C2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran sayursayuran mengikut negeri, 20112013                                                       

  Negeri 

  2011  2012p  2013e Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran  

   (mt) Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran  

   (mt) 

  Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 

  10,114 827 

  3,123 1,288 2,322 16,582 3,169 237 909 

  4,085 999 

  132,804 9,548 64,029 27,834 27,438 455,740 30,972 2,847 16,930 55,582 9,708 

  10,292 1,001 2,826 1,346 2,394 15,805 4,567 289 

  1,539 4,725 1,048 

  136,976 12,191 54,191 28,309 21,473 421,009 31,170 2,605 26,615 47,585 9,932 

  10.344 1.006 2.841 1.352 2.406 15.884 4.590 291 

  1.547 4.748 1.053 

  137.661 12.252 54.462 28.450 21.580 423.114 31.326 2.618 26.748 47.823 9.981 

  Sem. Malaysia  43,654  833,432  45,833  792,056  46.062  796.016 

  Sabah Sarawak W.P Labuan 

  3,600 4,395 129 

  47,771 45,959 1,022 

  2,911 4,478 101 

  39,741 46,071 1,108 

  2.926 4.500 101 

  39.939 46.301 1.114 

  Malaysia  51,777  928,183  53,322  878,975  53.589  883.370 

  64 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual C3 : Keluasan bertanam dan pengeluaran sayursayuran utama                        mengikut jenis,  20092010 

  Jenis sayur 2009  2010 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Bayam Bendi Cili Cekur manis Daun bawang Kacang buncis Kacang panjang Kailan Kangkung Kobis bulat Kobis bunga  

  4,584 1,702 2,594 310 319 611 

  2,614 1,179 5,468 1,406 335 

  51,240 25,739 34,823 4,931 4,581 7,395 37,424 15,497 51,935 60,894 3,207 

  4,312 2,295 2,971 351 448 993 

  3,571 1,188 6,390 4,917 337 

  39,933 26,267 29,538 4,483 5,461 8,596 39,432 13,547 64,685 143,562 3,184 

  65 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual C4 : Keluasan bertanam dan pengeluaran sayursayuran utama                         mengikut jenis, 20112013 

  Jenis sayur 2011  2012p  2013e 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Bayam Bendi Cili Cekur manis Daun bawang Kacang buncis Kacang panjang Kailan Kangkung Kobis bulat Kobis bunga  

  4,098 2,350 2,597 366 401 551 

  3,663 1,185 6,015 5,655 593 

  45,136 28,871 28,766 4,810 5,951 6,704 42,623 14,327 74,063 179,323 3,270 

  4,355 2,318 3,001 355 452 

  1,003 3,607 1,200 6,454 4,966 340 

  40,333 26,530 29,834 4,528 5,516 8,682 39,802 13,683 59,173 145,001 3,216 

  4,377 2,330 3,016 356 455 

  1,008 3,625 1,206 6,486 4,991 342 

  40,535 26,663 29,983 4,551 5,543 8,726 40,001 13,751 59,469 145,726 3,232 

  66 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual C5 : Keluasan bertanam dan pengeluaran sayursayuran utama                                              mengikut jenis, 20092010 

  Jenis  sayur 2009  2010 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Labu manis Lobak merah Lobak putih Peria Petola Salad Sawi Sengkuang Terung Timun Tomato  

  752 12 65 

  1,017 1,417 1,182 7,037 133 

  1,540 3,780 1,114 

  11,185 76 

  1,621 16,978 23,109 19,662 86,267 2,793 25,882 76,298 29,202 

  1,508 25 111 999 

  1,279 2,393 9,254 225 

  1,754 3,836 1,347 

  21,095 327 

  2,522 12,598 17,016 40,026 120,979 4,314 33,718 60,719 133,670 

  67 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 •  

  Jadual C6 : Keluasan bertanam dan pengeluaran sayursayuran utama                         mengikut jenis, 20112013 

  Jenis sayur 2011  2012p  2013e 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Labu manis lobak merah Lobak putih Peria Petola Salad sawi Sengkuang Terung Timun Tomato  

  1,603 29 99 

  1,033 1,233 2,460 9,172 171 

  1,783 3969 1,451 

  21,534 339 

  2,421 13,508 17,155 35,203 128,647 3,344 36,653 67,251 137,128 

  1,523 25 112 

  1,009 1,292 2,417 9,347 227 

  1,772 3,874 1,361 

  21,306 330 

  2,547 12,724 17,187 40,427 122,192 4,357 34,056 61,328 135,010 

  1,531 25 113 

  1,014 1,298 2,429 9,394 228 

  1,781 3,893 1,368 

  21,413 332 

  2,560 12,788 17,273 40,629 122,803 4,379 34,226 61,635 135,685 

  68 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • Negeri Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Daerah utama 

  Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Pahang  16,582  455,740  Cameron highlands  11,377  384,088 Johor  10,114  132,804  Ledang  2,975  35,361 Sarawak  4,395  45,959  Kuching  1,087  12,333 Selangor  4,085  55,582  Hulu selangor  2,143  30,654 Sabah  3,600  47,771  Ranau  1,592  24,417 

   

  Jadual C7 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran sayursayuran, 2011 

  69 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • Jenis  Negeri Keluasan  bertanam 

  (Ha) Pengeluaran 

    (Mt) 

  Bayam  Pahang Johor Selangor 

  1,181 971 955 

  12,551 8,113 11,565 

  Kailan  Pahang Sarawak Johor 

  584 178 169 

  6,762 1,791 1,998 

  Kangkung  Johor Selangor Pahang 

  2,979 964 862 

  34,207 11,371 15,287 

  Kobis bulat  Pahang Sabah Kelantan 

  4,950 628 77 

  168,303 8,929 2,084 

   

  Jadual C8 : Negeri utama bagi pengeluaran sayursayuran terpilih, 2011 

  70 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • Jenis  Negeri Keluasan  bertanam 

  (ha) Pengeluaran 

    (mt) 

  Bendi  Negeri sembilan Johor Sarawak 

  406 390 299 

  3,433 5,531 2,711 

  Kacang buncis  Sarawak Pahang Kelantan 

  135 124 99 

  1,123 1,950 1,576 

  Petola  Johor Kelantan Pahang 

  273 254 216 

  3,811 3,954 3,732 

  Kacang panjang  Perak Johor Sarawak 

  827 799 464 

  5,583 10,857 5,175 

   

  Jadual C9 : Negeri utama bagi pengeluaran sayursayuran terpilih, 2011 

  71 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • Jenis  Negeri Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Salad  Pahang 

  Johor Sabah 

  2,017 125 110 

  29,788 1,302 1,425 

  Sawi  Pahang Johor Selangor 

  2,449 1,758 1,256 

  30,718 27,539 18,778 

  Timun  Pahang Johor Perak 

  640 561 543 

  14,803 8,837 5,359 

   

  Jadual C10 : Negeri utama bagi pengeluaran sayursayuran terpilih, 2011 

  72 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • Jenis  Negeri Keluasan bertanam (ha) 

  Pengeluaran   

  (mt) Peria  Johor 

  Sarawak Perak 

  259 226 218 

  4,035 2,216 1,511 

  Terung  Pahang Johor Negeri sembilan 

  342 304 214 

  13,960 5,239 3,658 

  Tomato  Pahang Kelantan Sabah 

  1,115 202 109 

  115,235 20,000 1,592 

   

  Jadual C11 : Negeri utama bagi pengeluaran sayursayuran terpilih, 2011 

  73 

  Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)

 • Jenis  Negeri  Daerah utama 

  Keluasan bertanam (ha)  

  Bayam  Johor Pahang Selangor 

  Ledang Bentong Hulu selangor 

  709 661 547 

  Kailan  Pahang Pahang Kelantan 

  Bentong Cameron highlands Tumpat 

  661 373 184 

  Kangkung  Johor Johor Pahang 

  Johor bahru Kulaijaya Bentong 

  1,217 982 734 

  Kobis bulat  Pahang Sabah Kelant