of 44/44
GODINA / YEAR 13 BRČKO, 09. 01. 2015. BROJ / NUMBER: 13 STATISTIKA OBRAZOVANJA OD KRAJA 2010/2011 DO POČETKA 2014/2015 ŠKOLSKE GODINE

STATISTIKA OBRAZOVANJA OD KRAJA 2010/2011 DO …2 I PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE Djeca i vaspitaĉi predškolskih ustanova na poĉetku školske godine………………….………………….…….….........4

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STATISTIKA OBRAZOVANJA OD KRAJA 2010/2011 DO …2 I PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE Djeca i vaspitaĉi...

 • GODINA / YEAR 13 BRČKO, 09. 01. 2015. BROJ / NUMBER: 13

  STATISTIKA OBRAZOVANJA

  OD KRAJA 2010/2011 DO POČETKA

  2014/2015 ŠKOLSKE GODINE

 • 2

  I PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

  Djeca i vaspitaĉi predškolskih ustanova na poĉetku školske godine………………….………………….…….….........4

  Djeca predškolskih ustanova na poĉetku školske godine..... .......................................................................................4

  Zaposleni u predškolskim ustanova ma na poĉetku školske godine...............................................................................5

  II OSNOVNO OBRAZOVANJE

  Uĉenici osnovnih škola na poĉetku školske godine ....................................................................................................6

  Uĉenici osnovnih škola na poĉetku 2014/ 2015. školske godine ................................................................................7

  Uĉenici osnovnih škola po odjeljenjima na poĉetku školske godine...........................................................................10

  Uĉenici osnovnih škola po odjeljenjima na poĉetku školske 2013/2014. godine – devetogodišnje obrazovanje.......11

  Uĉenici osnovnih škola po odjeljenjima na poĉetku školske 2014/2015.godine ...................................................12

  Uĉenici osnovnih škola po odjeljenjima na poĉetku školske godine – uĉenice .......................................................15

  Uĉenici osnovnih škola po odjeljenjima na poĉetku školske 2014/2015. godine - uĉenice.......................................16

  Uĉenici redovnih osnovnih škola po polu i godini roĊenja na poĉetku školske 2014/2015. Godine................................19

  Uĉenici osn. škola za djecu sa posebnim potrebama po polu i godini roĊ. na poĉ. šk. 2014/2015. godine......................20

  Nastavnici osnovnih škola na poĉetku školske godine .............................................................................................21

  Nastavnici osnovnih škola na poĉetku školske 2014/ 2015. godine ..........................................................................22

  Uĉenici koji su završili školu u periodu od 26.09.2013. do 25.06.2014. prema polu i godini roĊenja ............................23

  Uĉenici redovnih osnovnih škola koji su u toku školske 2013/2014. godine promijenili mjesto

  pohaĊanja škole ili prekinuli školovanje.………………………………………………….…………………….....…....24

  Uĉenici osnovnih škola prema znanju stranog jezika na poĉetku školske 2013/2014. godine........................................24

  Opremljenost osnovnih škola raĉunarima na poĉetku školske 2014/2015. godine............................................................24

  III DOPUNSKO OSNOVNO OBRAZOVANJE

  Uĉenici osnovne muziĉke škole na kraju školske godine..........................................................................................25

  Upisani uĉenici osnovne muziĉke škole na poĉetku školske godine .......................................................................25

  Nastavnici osnovne muziĉke škole na kraju školske godine ......................................................................................26

  Nastavnici osnovne muziĉke škole na poĉetku školske godine ..................................................................................26

  IV SREDNJE OBRAZOVANJE

  Upisani uĉenici u srednje škole na poĉetku školske 2014/2015. godine ..................................................................27

  Upisani uĉenici u srednje škole na poĉetku školske godine .....................................................................................28

  Upisani uĉenici u srednje škole po odjeljenjima na poĉetku školske 2014/2015. godine ........................................29

  Uĉenici srednjih škola po polu i godini roĊenja na poĉetku školske 2014/2015. godine ................................................31

  Nastavnici i saradnici u nastavi srednjih škola na poĉetku školske godine............................................................32

  Uĉenici koji su završili srednju školu na kraju školske 2013/2014. godine…................................................................ 33

  Uĉenici redovnih srednjih škola koji su u toku školske 2013/2014. godine promijenili mjesto

  pohaĊanja škole ili prekinuli školovanje ……………………………………………………………….…………….....34

  Uĉenici srednjih škola prema znanju stranog jezika na poĉetku školske 2014/2015. godine.........................................34

  Strani jezik se uĉi kao prvi ili drugi……………………………………………………...................................................34

  Opremljenost osnovnih škola raĉunarima na poĉetku školske 2014/2015. godine ..........................................................34

  Broj ĉasova uĉenja prema nastavnom planu, struĉnom zvanju, zanimanju i razredima ..................................................34

  V VISOKO OBRAZOVANJE

  Upisani studenti u zimski semestar na fakultetima u Brĉkom do školske 2013/2014. godine......................................35

  Upisani studenti u zimski semestar na fakultetima u Brĉkom od školske 2013/2014. godine......................................36

  Upisani studenti prema vrsti studijskog programa.........................................................................................................37

  Upisani studenti prema vrsti studijskog programa, godini studija i spolu, po fakultetima...............................................38

  Nastavnici i saradnici prema zvanju i struĉnim kvalifikacijama................................................................................40

  Nastavnici i saradnici prema polu i vrsti radnog vremena.............................................................................................41

  Diplomirani studenti po polu i naĉinu studiranja………………………………………………………………………...42

  Diplomirani studenti po vrsti studentskog programa….....................................................................................................42

 • 3

  PREDGOVOR

  Agencija za Statistiku BiH, Podruţnica /Ekspozitura Brĉko radi publikaciju “Bilten –

  statistiĉki podaci” sa namjerom da upozna nadleţne organe i institucije Brĉko distrikta BiH i

  druge korisnike sa osnovnim statistiĉkim podacima i pokazateljima iz oblasti ekonomskih i

  drugih kretanja u Brĉko distriktu BiH .

  Podaci za osnovno obrazovanje, dopunsko obrazovanje (osnovno muziĉko obrazovanje),

  srednje i visoko obrazovanje, kao i predškolsko obrazovanje, koji se objavljuju u ovoj

  publikaciji, rezultat su redovnih statistiĉkih istraţivanja koja se provode na kraju i poĉetku

  školske godine.

  U statistici obrazovanja školama se smatra javna ustanova u kojoj se izvodi nastava po

  odreĊenom nastavnom planu i programu. Kao škola osnovnog obrazovanja prikazana je svaka

  školska jedinica , bez obzira da li je samostalna škola , podruĉno odjeljenje ili specijalno

  odjeljenje pri odgovarajućim redovnim školama, što je u saglasnosti sa statistiĉkom definicijom

  škole kao jedinice posmatranja. Redovne srednje škole razvrstane su po vrstama škola u

  tehniĉke i srodne škole i struĉne škole a podaci su razvrstani po strukama i zanimanjima.

  Podaci o nastavnom osoblju razvrstani su po školama , jer jedan nastavnik moţe predavati i u

  tehniĉkim i u struĉnim školama.

  Od ove školske godine u statistici osnovnog i srednjeg obrazovanja primjenjuju s novi,

  elektronski obrasci koje škole popunjavaju u elektronskoj formi, i dostavljaju na mail adresu

  Agencije za Statistiku B i H/ Ekspoziture Brĉko. Na ove obrasce prešlo se prema preporukama

  EUROSTAT-a, i primjenjuju se na teritoriji ĉitave B i H, pa tako i na podruĉju Brĉko distrikta.

  Od novina, u ovim obrascima više se ne tretiraju uĉenici na kraju školske godine, pa su tako

  izostavljene ove tabele u Biltenu, a respektivni podaci za prošle godine nalaze se u prethodnim

  biltenima. Za kraj školske godine ostali su samo podaci o uĉenicima koji su završili osnovnu, tj.

  srednju školu, pa se te tabele i nalaze u ovom Biltenu. TakoĊe, kod nastavnog osoblja, ne

  prikazuju se više nastavnici osnovnih škola za podruĉne, već samo na nivou centralne škole, tako

  da su i te tabele prilagoĊene.

  Podaci za visoko obrazovanje odnose se na Ekonomski fakultet u Brĉkom, i na tri privatna

  univerziteta koji djeluju u toku ove školske godine .

  U cilju poboljšanja ove publikacije prihvatit ćemo sve vaše prijedloge i sugestije.

 • 4

 • 5

  I) PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE DJECA I VASPITAČI PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA POČETKU

  ŠKOLSKE GODINE stanje 30. Septembar

  BROJ

  PREDŠKOLSKIH

  USTANOVA

  Broj djece Zaposleni Broj djece

  na jednog

  vaspitaĉa

  ŠKOLSKA Ukupno Vaspitaĉi

  GODINA Svega Djevojĉice Svega Ţene Svega Ţene

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Školska 2010/2011 godina 2 455 210 50 45 30 29 15

  Školska 2011/2012 godina 2 382 164 54 49 31 30 12

  Školska 2012/2013 godina 3 479 216 62 56 34 33 14

  Školska 2013/2014 godina 3 473 194 66 59 38 37 12

  Školska 2014/2015 godina 3 587 258 68 61 42 41 14

  DJECA PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA POČETKU

  ŠKOLSKE GODINE stanje 30. Septembar

  ŠKOLSKA GODINA UKUPNO

  do 3. god. 3 do 4. god. 4 do 5. god.

  5 do 6.

  god.

  6 do 7.

  god. mješovite grupe

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Školska 2010/2011 godina

  UKUPNO 455 110 65 117 163 0 0

  Djevojčice 210 58 32 43 77 0 0

  Školska 2011/2012 godina

  UKUPNO 382 52 40 128 149 0 13

  Djevojčice 164 24 13 60 62 0 5

  Školska 2012/2013 godina

  UKUPNO 479 66 106 136 171 0 0

  Djevojčice 216 29 53 55 79 0 0

  Školska 2013/2014 godina

  UKUPNO 473 76 92 110 178 0 17

  Djevojčice 194 34 44 46 63 0 7

  Školska 2014/2015 godina

  UKUPNO 587 100 106 173 189 0 19

  Djevojčice 258 44 49 87 76 0 2

 • 6

  NASTAVNICI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

  Zdravstveno Stručni Admini Ostalo Na

  SKOLSKA UKUPNO Odgajatelji osoblje

  saradnici strativno osoblje odreĎeno

  GODINA svega ţene svega stručni ţene svega stručni osoblje vrijeme

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Školska 2010/2011 godina

  Sa punim radnim vremenom 50 45 30 30 29 5 5 - 1 14 -

  Sa kraćim od punog radnog

  vremena

  2

  2

  1

  1

  1

  -

  -

  1

  -

  -

  -

  Školska 2011/2012 godina

  Sa punim radnim vremenom 54 49 31 31 30 6 6 1 15 1 0

  Sa kraćim od punog radnog

  vremena

  2

  2

  1

  1

  1

  -

  -

  1

  -

  -

  -

  Školska 2012/2013 godina

  Sa punim radnim vremenom 62 56 34 34 33 9 9 3 15 1 0

  Sa kraćim od punog radnog

  vremena

  0

  0

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Školska 2013/2014 godina

  Sa punim radnim vremenom 66 59 38 38 37 11 11 2 15 1 0

  Sa kraćim od punog radnog

  vremena

  0

  0

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Školska 2014/2015 godina

  Sa punim radnim vremenom 69 61 42 42 41 9 9 2 15 1 0

  Sa kraćim od punog radnog

  vremena

  0

  0

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 • 7

  I) OSNOVNO OBRAZOVANJE

  UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE

  OOddjjeelljjeennjjaa

  UUĉĉeenniiccii

  PPoonnaavvlljjaaĉĉii Razvijenost Broj

  škole škola Ukupno Kombinovana Ukupno Uĉenice Ukupno Uĉenice

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Školska 2011/2012

  UKUPNO 36 371 3 6.790 3.321 30 7

  Ĉetverorazredne 5 13 0 68 44 0 0

  Petorazredne 11 46 0 566 269 5 0

  Osmorazredne 18 309 0 6.132 2.994 25 7

  Specijalno obrazovanje 2 3 3 24 14 0 0

  Školska 2012/2013

  UKUPNO 36 359 3 6.287 3.024 47 8

  Ĉetverorazredne 4 9 0 52 23 0 0

  Petorazredne 12 47 0 555 266 8 1

  Devetorazredne 18 300 0 5.657 2.722 39 7

  Specijalno obrazovanje 2 3 3 23 13 0 0

  Školska 2013/2014

  UKUPNO 38 355 4 6.361 3.079 44 16

  Ĉetverorazredne 4 9 0 51 21 0 0

  Petorazredne 12 46 0 524 266 7 3

  Devetorazredne 18 296 0 5.708 2.776 37 13

  Specijalno obrazovanje 4 4 4 78 16 0 0

  Školska 2014/2015

  UKUPNO 38 355 5 6.313 3.017 61 12

  Ĉetverorazredne 5 8 0 62 32 0 0

  Petorazredne 12 53 0 724 340 14 3

  Devetorazredne 18 289 0 5.431 2.610 47 9

  Specijalno obrazovanje 3 5 5 96 35 0 0

 • 8

  UĈENICI OSNOVNIH ŠKOLA NA POĈETKU ŠKOLSKE 2014/ 2015. GODINE

  Naziv matične ili samostalne škole Naziv područne škole

  Razvijenost

  škole

  Odjeljenja Učenici

  Ukupno Kombinovano Ukupno Učenice

  Ponavljači

  Ukupno Učenice

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  UKUPNO 355 5 6.313 3.017 61 12

  Četverorazredne 4 8 0 62 32 0 0

  Petorazredne 5 53 0 724 340 14 3

  Devetorazredne 9 289 0 5.431 2.610 47 9

  Specijalno obrazovanje 5 5 96 35 0 0

  I OŠ Brĉko Centralna 9 34 0 730 350 7 0

  Raţljevo 9 10 0 141 73 3 0

  Donji Brezik 9 16 0 309 152 4 0

  Ilićka 5 7 0 200 90 4 0

  UKUPNO I OŠ Brčko 67 0 1,380 665 18 0

  II OŠ Brĉko

  Centralna 9 20 0 381 191 3 2

  Grĉica 9 22 0 453 209 5 2

  Potoĉari 5 6 0 84 42 0 0

  UKUPNO II OŠ Brčko Omerbegovaĉa 5 5 0 64 29 0 0

  53 0 982 471 8 4

  III OŠ Brĉko

  Centralna 9 18 0 327 155 10 2

  Spec. OŠ Grbavica 9 16 0 282 137 0 0

  UKUPNO III OŠ Brčko Spec. OŠ 9 1 1 14 8 0 0

  35 1 623 300 10 2

  IV OŠ Brĉko

  UKUPNO IV OŠ Brčko Centralna 9 17 0 337 168 0 0

  17 0 337 168 0 0

  V OŠ Brĉko

  Centralna 9 19 0 432 173 0 0

  Klanac 9 16 0 313 147 0 0

  UKUPNO V OŠ Brčko Brod 5 7 0 146 65 0 0

  42 0 891 385 0 0

 • 9

  Naziv matične ili samostalne škole Naziv područne škole

  Razvijenost

  škole

  Odjeljenja Učenici

  Ukupno Kombinovano Ukupno Učenice

  Ponavljači

  Ukupno Učenice

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  VI OŠ Brezovo Polje Centralna 9 9 0 123 61 0 0

  *škola ne radi* Trnjaci -

  *škola ne radi* Sandići -

  UKUPNO VI OŠ Brez. Polje 9 0 123 61 0 0

  VII OŠ Gornji Rahić Centralna 9 20 0 378 200 8 1

  Palanka 5 5 0 49 22 0 0

  Spec. OŠ Gornji Rahić 2 2 48 17 0 0

  UKUPNO VII OŠ Gornji Rahić 27 2 475 239 8 1

  VIII OŠ Brka Centralna 9 12 0 214 102 0 0

  UKUPNO VIII OŠ Brka 12 0 214 102 0 0

  IX OŠ Maoĉa Centralna 9 18 0 320 162 3 1

  Rašljani 9 10 0 159 77 1 1

  Islamovac -

  Prutaĉe 5 5 0 70 37 10 3

  UKUPNO IX OŠ Maoča 33 0 549 276 14 5

  X OŠ Bijela Centralna 9 14 0 290 137 0 0

  *škola ne radi* Prijedor 5

  Dubrave 5 4 0 30 16 0 0

  Gornja Skakava 4 3 0 17 10 0 0

  Donja Skakava 4 2 0 19 9 0 0

  Poljaci 5 2 0 15 9 0 0

  Specijalna OŠ 9 2 2 34 10 0 0

  UKUPNO X OŠ Bijela 27 2 405 191 0 0

  XI OŠ Zovik Centralna 9 9 0 132 70 3 0

  Boće 4 1 0 10 5 0 0

  Boderište 4 1 0 11 4 0 0

  *škola ne radi* Donji Zovik - - - - - - -

  UKUPNO XI OŠ Zovik 11 0 153 79 3 0

 • 10

  Naziv matične ili samostalne škole Naziv područne škole

  Razvijenost

  škole

  Odjeljenja Učenici

  Ukupno Kombinovano Ukupno Učenice

  Ponavljači

  Ukupno Učenice

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  XII OŠ Ulice Centralna 5 3 0 16 6 0 0

  *škola ne radi* G i D Vukšić -

  *škola ne radi* Donji Rahić -

  Vitanovići 4 1 0 5 4 0 0

  UKUPNO XII OŠ Ulice 4 0 21 10 0 0

  XIII OŠ Bukvik Centralna 5 4 0 18 11 0 0

  UKUPNO XIII OŠ Bukvik 4 0 18 11 0 0

  XIV OŠ Krepšić Centralna 5 5 0 32 13 0 0

  *škola nije formirana* Laništa - - - - - - -

  *škola nije formirana* Markov. Polje - - - - - - -

  *škola nije formirana* Vuĉilovac - - - - - - -

  *škola nije formirana* Gorice - - - - - - -

  UKUPNO XIV OŠ Krepšić 5 0 32 13 0 0

  XV OŠ Šatorovići Centralna 9 9 0 110 46 0 0

  UKUPNO XV OŠ Šatorovići 9 0 110 46 0 0

 • 11

  UĈENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO ODJELJENJIMA NA POĈETKU ŠKOLSKE GODINE

  RRaazzvviijjeennoosstt BBrroojj UUĉĉeenniiccii PPoo rraazzrreeddiimmaa

  šškkoollee šškkoollaa UUkkuuppnnoo UUĉĉeenniiccee PPrrvvii DDrruuggii TTrreeććii ĈĈeettvvrrttii PPeettii UUKKUUPPNNOO

  II -- VV ŠŠeessttii SSeeddmmii OOssmmii DDeevveettii UUKKUUPPNNOO

  VVII--IIXX

  11 22 33 44 55 66 77 88 1100 1100 1111 1122 1133 1144 1155

  ŠŠkkoollsskkaa 22001111//22001122

  UUKKUUPPNNOO 36 6.790 33..332211 667733 666655 770055 667700 773388 33..445511 778822 777799 774433 11..003355 33..333399

  ĈĈeettvveerroorraazzrreeddnnee 5 92 5599 2233 2222 3311 16 - 9922 - - - - 00

  PPeettoorraazzrreeddnnee 11 542 225544 112211 8844 9955 110066 113366 554422 - - - - 00

  OOssmmoorraazzrreeddnnee 18 6.132 22..999944 552255 555599 557755 554444 559999 22..880022 777788 777744 774433 11..003355 33..333300

  SSppeecciijjaallnnoo oobbrraazzoovvaannjjee 2 24 1144 44 00 44 44 33 1155 44 55 - - 99

  ŠŠkkoollsskkaa 22001122//22001133 GGOODD..

  UUKKUUPPNNOO 36 6.287 33..002244 664466 665555 665511 772200 665599 33..333311 772266 775599 774433 772288 22..995566

  ĈĈeettvveerroorraazzrreeddnnee 4 52 23 19 8 25 0 - 5522 - - - - 00

  PPeettoorraazzrreeddnnee 12 555 266 102 121 88 108 136 555555 - - - - 00

  DDeevveettoorraazzrreeddnnee 18 5.657 2.722 519 526 535 608 521 22..770099 722 757 741 728 22..994488

  SSppeecciijjaallnnoo oobbrraazzoovvaannjjee 2 23 13 6 0 3 4 2 1155 4 2 2 0 88

  ŠŠkkoollsskkaa 22001133//22001144 ggoodd..

  UUKKUUPPNNOO 3388 66..336611 33..007799 772288 663399 665577 664455 773366 33..440055 668877 774488 880000 772211 22..995566

  ĈĈeettvveerroorraazzrreeddnnee 4 51 2211 24 19 8 0 - 5511 - - - - 00

  PPeettoorraazzrreeddnnee 12 524 226666 95 96 134 94 105 552244 - - - - 00

  DDeevveettoorraazzrreeddnnee 18 5.708 22..777766 596 519 514 549 616 22..779944 685 744 767 718 22..991144

  SSppeecciijjaallnnoo oobbrraazzoovvaannjjee 4 78 1166 13 5 1 2 15 3366 2 4 33 3 4422

  ŠŠkkoollsskkaa 22001144//22001155 ggoodd..

  UUKKUUPPNNOO 38 66..331133 33..001177 776644 772200 666677 665599 664411 33..445511 774455 663333 774411 774433 22..886622

  ĈĈeettvveerroorraazzrreeddnnee 5 62 32 7 24 26 5 - 6622 - - - - 00

  PPeettoorraazzrreeddnnee 12 724 340 177 137 133 164 113 772244 - - - - 00

  DDeevveettoorraazzrreeddnnee 18 5.431 2.610 562 537 498 476 521 22..559944 739 629 730 739 22..883377

  SSppeecciijjaallnnoo oobbrraazzoovvaannjjee 3 96 35 18 22 10 14 7 7711 6 4 11 4 2255

 • 12

  UĈENICI OSNOVNIH ŠKOLA UPISANI PO ODJELJENJIMA NA POĈETKU ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE - DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE

  RRaazzvviijjeennoosstt PPoo rraazzrreeddiimmaa

  UUKKUUPPNNOO PPrrvvii DDrruuggii TTrreeććii ČČeettvvrrttii PPeettii UUKKUUPPNNOO

  II--VV ŠŠeessttii SSeeddmmii OOssmmii DDeevveettii UUKKUUPPNNOO

  VVII--IIXX

  11 22 3 4 55 66 77 88 99 1100 11 12 13

  UKUPNO Svega 6.313 764 720 667 659 641 3.451 745 633 741 743 2.862

  Uĉenice 3.017 327 358 314 308 341 1.648 356 301 351 361 1.369

  PONOVCI Svega 61 6 0 9 3 3 21 15 8 13 4 40

  Uĉenice 12 2 0 4 0 0 6 2 1 2 1 6

  REDOVNE OSNOVNE ŠKOLE Svega 6.217 746 698 657 645 634 3.380 739 629 730 739 2.837

  Uĉenice 2.982 323 346 311 303 340 1.623 355 300 347 357 1.359

  PONOVCI Svega 61 6 0 9 3 3 21 15 8 13 4 40

  Uĉenice 12 2 0 4 0 0 6 2 1 2 1 6

  OSNOVNE ŠKOLE ZA DJECU Svega 96 18 22 10 14 7 71 6 4 11 4 25

  SA POSEBNIM POTREBAMA Uĉenice 35 4 12 3 5 1 25 1 1 4 4 10

  Svega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  PONOVCI Uĉenice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 • 13

  UĈENICI OSNOVNIH ŠKOLA UPISANI PO ODJELJENJIMA NA POĈETKU ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE

  Naziv područne

  škole

  Razvijenost

  škole

  Učenici

  Po razredima

  Ukupno Ponovci Naziv matične ili samostalne škole Prvi Drugi Treći Ĉetvrti Peti Šesti Sedmi Osmi Deveti

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  UKUPNO 6.313 61 764 720 667 659 641 745 633 741 743

  Četverorazredne 4 62 0 7 24 26 5 - - - - -

  Petorazredne 5 724 14 177 137 133 164 113 - - - -

  Devetorazredne 9 5.431 47 562 537 498 476 521 739 629 730 739

  Specijalno obrazovanje 9 96 0 18 22 10 14 7 6 4 11 4

  I OŠ Brĉko Centralna 9 730 7 75 68 79 75 62 102 88 92 89

  Raţljevo 9 141 3 18 9 11 11 12 18 17 28 17

  Donji Brezik 9 309 4 38 35 46 16 36 48 21 36 33

  Ilićka 5 200 4 49 52 31 39 29 - - - -

  UKUPNO I OŠ Brčko 1.380 18 180 164 167 141 139 168 126 156 139

  II OŠ Brĉko Centralna 9 381 3 21 28 31 23 41 59 54 57 67

  Grĉica 9 453 5 48 44 37 35 41 65 58 60 65

  Potoĉari 5 84 0 15 16 15 30 8 - - - -

  Omerbegovaĉa 5 64 0 16 15 11 12 10 - - - -

  UKUPNO II OŠ Brčko 982 8 100 103 94 100 100 124 112 117 132

  III OŠ Brĉko Centralna 9 327 10 41 42 29 38 21 32 35 49 40

  Grbavica 9 282 0 31 44 11 22 32 34 36 36 36

  Spec. OŠ Spec. OŠ 9 14 0 1 4 1 2 2 0 2 0 2

  623 10 73 90 41 62 55 66 73 85 78

  IV OŠ Brĉko Centralna 9 337 0 41 20 31 30 42 43 40 50 40

  UKUPNO IV OŠ Brčko 337 0 41 20 31 30 42 43 40 50 40

  V OŠ Brĉko Centralna 9 432 0 47 45 43 44 45 64 40 52 52

  Klanac 9 313 0 50 32 23 25 15 48 38 40 42

  Brod 5 146 0 40 24 28 33 21 - - - -

  UKUPNO V OŠ Brčko 891 0 137 101 94 102 81 112 78 92 94

 • 14

  Naziv područne

  škole

  Razvijenost

  škole

  Učenici

  Po razredima

  Ukupno Ponovci Naziv matične ili samostalne škole Prvi Drugi Treći Ĉetvrti Peti Šesti Sedmi Osmi Deveti

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  VI OŠ Brezovo Polje Centralna 9 123 0 10 16 16 16 8 11 15 22 9

  *škola ne radi* Trnjaci 4 - - - - - - - - - - -

  *škola ne radi* Sandići 4 - - - - - - - - - - -

  UKUPNO VI OŠ Brez. Polje 123 0 10 16 16 16 8 11 15 22 9

  VII OŠ Gornji Rahić Centralna 9 378 8 38 53 23 46 41 50 39 44 44

  Palanka 5 49 0 8 8 14 8 11 - - - -

  Spec. OŠ 9 48 0 11 6 7 6 5 4 2 7 0

  UKUPNO VII OŠ Gornji Rahić 475 8 57 67 44 60 57 54 41 51 44

  VIII OŠ Brka Centralna 9 214 0 14 23 29 17 25 34 23 24 25

  UKUPNO VIII OŠ Brka 214 0 14 23 29 17 25 34 23 24 25

  IX OŠ Maoĉa Centralna 9 320 3 32 22 32 25 39 42 31 44 53

  Rašljani 9 159 1 20 18 13 21 17 12 17 10 31

  *škola ne radi * Islamovac - - - - - - - - - - - -

  Prutaĉe 5 70 10 11 9 21 19 10 - - - -

  UKUPNO IX OŠ Maoča 549 14 63 49 66 65 66 54 48 54 84

  X OŠ Bijela Centralna 9 290 0 16 12 23 9 20 42 53 53 62

  *škola ne radi* Prijedor 5 - - - - - - - - - - -

  Dubrave 5 30 0 13 5 6 6 0 - - - -

  Gornja Skakava 4 17 0 4 0 8 5 - - - - -

  Donja Skakava 4 19 0 0 10 9 0 - - - - -

  Poljaci 5 15 0 0 0 0 5 10 - - - -

  Specijalna OŠ 9 34 0 6 12 2 6 0 2 0 4 2

  UKUPNO X OŠ Bijela 405 0 39 39 48 31 30 44 53 57

  64

 • 15

  Naziv područne

  škole

  Razvijenost

  škole

  Učenici

  Po razredima

  Ukupno Ponovci Naziv matične ili samostalne škole Prvi Drugi Treći Ĉetvrti Peti Šesti Sedmi Osmi Deveti

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  XI OŠ Zovik Centralna 9 132 3 11 8 6 12 11 24 17 19 24

  Boće 4 10 0 1 4 5 0 - - - - -

  Boderište 4 11 0 2 5 4 0 - - - - -

  *škola ne radi* Donji Zovik - - - - - - - - - - - -

  UKUPNO XI OŠ Zovik 153 3 14 17 15 12 11 24 17 19 24

  XII OŠ Ulice Centralna 5 16 0 5 0 3 0 8 - - - -

  -*škola ne radi* G i D Vukšić - - - - - - - - - - - -

  *škola ne radi* Donji Rahić - - - - - - - - - - - -

  Vitanovići 4 5 0 0 5 0 0 - - - - -

  UKUPNO XII OŠ Ulice 21 0 5 5 3 0 8 0 0 0 0

  XIII OŠ Bukvik Centralna 5 18 0 7 6 0 3 2 - - - -

  UKUPNO XIII OŠ Bukvik 18 0 7 6 0 3 2 0 0 0 0

  XIV OŠ Krepšić Centralna 5 32 0 13 2 4 9 4 - - - -

  *škola nije formirana* Laništa - - - - - - - - - - - - *škola nije formirana* Marković Polje - - - - - - - - - - - - *škola nije formirana* Vuĉilovac - - - - - - - - - - - - *škola nije formirana* Gorice - - - - - - - - - - - -

  UKUPNO XIV OŠ Krepšić 32 0 13 2 4 9 4 0 0 0 0

  XV OŠ Šatorovići Centralna 9 110 0 11 18 15 11 13 11 7 14 10

  UKUPNO XV OŠ Šatorovići 110 0 11 18 15 11 13 11 7 14 10

 • 16

  UĈENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO ODJELJENJIMA NA POĈETKU ŠKOLSKE GODINE - UĈENICE

  RRaazzvviijjeennoosstt BBrroojj UUččeenniiccee PPoo rraazzrreeddiimmaa

  šškkoollee šškkoollaa UUkkuuppnnoo PPoonnoovvccii PPrrvvii DDrruuggii TTrreeććii ČČeettvvrrttii PPeettii UUKKUUPPNNOO

  II--VV ŠŠeessttii SSeeddmmii OOssmmii DDeevveettii UUKKUUPPNNOO

  VVII--IIXX

  11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122 1133 1144 1155

  ŠŠkkoollsskkaa 22001111//22001122 ggooddiinnaa

  UUKKUUPPNNOO 36 33..332211 77 333322 334433 333322 331100 336666 1.683 338888 337788 334411 553311 11..663388

  ĈĈeettvveerroorraazzrreeddnnee 5 4444 -- 12 14 16 2 -- 44 -- -- -- -- 00

  PPeettoorraazzrreeddnnee 11 226699 -- 58 41 46 50 74 269 -- -- -- -- 00

  OOssmmoorraazzrreeddnnee 18 22..999944 7 260 288 267 256 292 1.363 386 375 339 553311 11..663311

  SSppeecciijjaallnnoo oobbrraazzoovvaannjjee 2 1144 -- 2 0 3 2 0 7 2 3 2 00 77

  ŠŠkkoollsskkaa 22001122//22001133

  UUKKUUPPNNOO 36 33..002244 88 229966 331166 334477 334477 330055 1.611 334477 337722 335566 333388 11..441133

  ĈĈeettvveerroorraazzrreeddnnee 4 23 -- 4 2 17 0 -- 23 -- -- -- -- 0

  PPeettoorraazzrreeddnnee 12 266 1 50 58 40 59 59 266 -- -- -- -- 0

  DDeevveettoorraazzrreeddnnee 18 2.722 7 238 256 287 286 246 1.313 346 370 355 338 1.409

  SSppeecciijjaallnnoo oobbrraazzoovvaannjjee 2 13 0 4 0 3 2 0 9 1 2 1 0 4

  ŠŠkkoollsskkaa 22001133//22001144

  UUKKUUPPNNOO 3388 33..007799 1166 336688 330033 332211 332288 336633 1.683 331177 336688 336666 334455 11..339966

  ĈĈeettvveerroorraazzrreeddnnee 4 2211 -- 15 4 2 0 -- 21 -- -- -- -- 0

  PPeettoorraazzrreeddnnee 12 226666 3 53 48 64 46 55 266 -- -- -- -- 0

  DDeevveettoorraazzrreeddnnee 18 22..777766 13 299 248 254 281 305 1.387 315 366 364 344 1.389

  SSppeecciijjaallnnoo oobbrraazzoovvaannjjee 4 1166 0 1 3 1 1 3 9 2 2 2 1 7

  ŠŠkkoollsskkaa 22001144//22001155

  UUKKUUPPNNOO 3388 33..001177 1122 332277 335588 331144 330088 334411 1.648 335566 330011 335511 336611 11..336699

  ĈĈeettvveerroorraazzrreeddnnee 5 3322 -- 4 16 9 3 -- 32 -- -- -- -- 0

  PPeettoorraazzrreeddnnee 12 334400 3 75 68 62 67 68 340 -- -- -- -- 0

  DDeevveettoorraazzrreeddnnee 18 22..661100 9 244 262 240 233 272 1.251 355 300 347 357 1.359

  SSppeecciijjaallnnoo oobbrraazzoovvaannjjee 3 3355 0 4 12 3 5 1 25 1 1 4 4 10

 • 17

  UĈENICI OSNOVNIH ŠKOLA UPISANI PO ODJELJENJIMA NA POĈETKU ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE -UĈENICE

  Naziv

  područne

  škole

  Razvijenost

  škole

  Učenice

  Po razredima

  Ukupno Ponovci Naziv matične ili

  samostalne škole Prvi Drugi Treći Ĉetvrti Peti Šesti Sedmi Osmi Deveti

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  UKUPNO 3.017 12 327 358 314 308 341 356 301 351 361

  Četverorazredne 4 32 0 4 16 9 3 - - - - -

  Petorazredne 5 340 3 75 68 62 67 68 - - - -

  Devetorazredne 9 2.610 9 244 262 240 233 272 355 300 347 357

  Specijalno obrazovanje 9 35 0 4 12 3 5 1 1 1 4 4

  I OŠ Brĉko Centralna 9 350 0 35 38 38 34 41 40 43 37 44

  Raţljevo 9 73 0 9 6 3 7 6 9 7 15 11

  Donji Brezik 9 152 0 16 14 26 12 20 22 9 16 17

  Ilićka 5 90 0 19 24 13 14 20 - - - -

  UKUPNO I OŠ Brčko 665 0 79 82 80 67 87 71 59 68 72

  II OŠ Brĉko Centralna 9 191 2 12 14 19 13 19 30 23 28 33

  Grĉica 9 209 2 23 21 15 17 21 31 24 28 29

  Potoĉari 5 42 0 5 9 7 16 5 - - - -

  Omerbegovaĉa 5 29 0 5 6 6 5 7 - - - -

  UKUPNO II OŠ Brčko 471 4 45 50 47 51 52 61 47 56 62

  III OŠ Brĉko Centralna 9 155 2 16 18 18 20 12 12 17 24 18

  Grbavica 9 137 0 17 21 3 13 19 16 14 21 13

  Spec. OŠ Spec. OŠ 9 8 0 1 3 0 2 0 0 0 0 2

  300 2 34 42 21 35 31 28 31 45 33

  IV OŠ Brĉko Centralna 9 168 0 20 13 13 17 24 26 21 17 17

  UKUPNO IV OŠ Brčko 168 0 20 13 13 17 24 26 21 17 17

  V OŠ Brĉko Centralna 9 173 0 24 14 19 19 9 37 8 23 20

  Klanac 9 147 0 15 10 13 6 11 20 34 20 18

  Brod 5 65 0 22 10 10 10 13 - - - -

  UKUPNO V OŠ Brčko 385 0 61 34 42 35 33 57 42 43 38

 • 18

  Naziv

  područne

  škole

  Razvijenost

  škole

  Učenice

  Po razredima

  Ukupno Ponovci Naziv matične ili

  samostalne škole Prvi Drugi Treći Ĉetvrti Peti Šesti Sedmi Osmi Deveti

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  VI OŠ Brez. Polje Centralna 9 61 0 3 6 8 9 6 4 9 12 4

  *škola ne radi* Trnjaci 4 - - - - - - - - - - -

  *škola ne radi* Sandići 4 - - - - - - - - - - -

  UKUPNO VI OŠ Brez. Polje 61 0 3 6 8 9 6 4 9 12 4

  VII OŠ G. Rahić Centralna 9 200 1 11 41 8 20 26 20 17 25 32

  Palanka 5 22 0 5 4 5 4 4 - - - -

  Spec. OŠ 9 17 0 3 3 3 3 1 0 1 3 0

  UKUPNO VII OŠ Gornji Rahić 239 1 19 48 16 27 31 20 18 28 32

  VIII OŠ Brka Centralna 9 102 0 5 10 14 8 11 13 15 15 11

  UKUPNO VIII OŠ Brka 102 0 5 10 14 8 11 13 15 15 11

  IX OŠ Maoĉa Centralna 9 162 1 14 8 16 13 22 24 15 19 31

  Rašljani 9 77 1 10 10 9 7 7 7 7 7 13

  *škola ne radi * Islamovac - - - - - - - - - - - -

  Prutaĉe 5 37 3 5 6 12 9 5 - - - -

  UKUPNO IX OŠ Maoča 276 5 29 24 37 29 34 31 22 26 44

  X OŠ Bijela Centralna 9 137 0 2 8 13 4 7 23 26 25 29

  *škola ne radi * Prijedor - -

  Dubrave 5 16 0 5 4 5 2 0 - - - -

  Gornja

  Skakava 4 10 0 2 0 5 3 - - - - -

  Donja

  Skakava 4 9 0 0 7 2 0 - - - - -

  Poljaci 5 9 0 0 0 0 2 7 - - - -

  Specijalna OŠ 9 10 0 0 6 0 0 0 1 0 1 2

  UKUPNO X OŠ Bijela 191 0 9 25 25 11 14 24 26 26 31

 • 19

  Naziv

  područne

  škole

  Razvijenost

  škole

  Učenice

  Po razredima

  Ukupno Ponovci Naziv matične ili

  samostalne škole Prvi Drugi Treći Ĉetvrti Peti Šesti Sedmi Osmi Deveti

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  XI OŠ Zovik Centralna 9 70 0 7 3 2 7 7 16 8 7 13

  Boće 4 5 0 1 3 1 0 - - - - -

  Boderište 4 4 0 1 2 1 0 - - - - -

  *škola ne radi* Donji Zovik - - - - - - - - - - - -

  UKUPNO XI OŠ Zovik 79 0 9 8 4 7 7 16 8 7 13

  XII OŠ Ulice Centralna 5 6 0 2 0 1 0 3 - - - -

  -*škola ne radi* G i D Vukšić - - - - - - - - - - - -

  *škola ne radi* Donji Rahić - - - - - - - - - - - -

  Vitanovići 4 4 0 0 4 0 0 - - - - -

  UKUPNO XII OŠ Ulice 10 0 2 4 1 0 3 0 0 0 0

  XIII OŠ Bukvik Centralna 5 11 0 5 4 0 1 1 - - - -

  UKUPNO XIII OŠ Bukvik 11 0 5 4 0 1 1 0 0 0 0

  XIV OŠ Krepšić Centralna 5 13 0 2 1 3 4 3 - - - - *škola nije

  formirana* Laništa - - - - - - - - - - - - *škola nije

  formirana*

  Marković

  Polje - - - - - - - - - - - - *škola nije

  formirana* Vuĉilovac - - - - - - - - - - - - *škola nije

  formirana* Gorice - - - - - - - - - - - -

  UKUPNO XIV OŠ Krepšić 13 0 2 1 3 4 3 0 0 0 0

  XV OŠ Šatorovići Centralna 9 46 0 5 7 3 7 4 5 3 8 4

  UKUPNO XV OŠ Šatorovići 46 0 5 7 3 7 4 5 3 8 4

 • 20

  UĈENICI REDOVNIH OSNOVNIH ŠKOLA PO POLU I GODINI ROĐENJA

  NA POĈETKU ŠKOLSKE 2014/ 2015. GODINE

  Godina roĊenja Pol Ukupno

  Razred

  I II III IV V VI VII VIII IX

  Ukupno

  svega 6.217 746 698 657 645 634 739 629 730 739

  muški 3.235 423 352 346 342 294 384 329 383 382

  ţenski 2.982 323 346 311 303 340 355 300 347 357

  2008 i kasnije

  muški 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0

  ţenski 120 119 1 0 0 0 0 0 0 0

  2007

  muški 391 266 125 0 0 0 0 0 0 0

  ţenski 372 204 168 0 0 0 0 0 0 0

  2006

  muški 387 1 226 160 0 0 0 0 0 0

  ţenski 316 0 176 140 0 0 0 0 0 0

  2005

  muški 333 2 1 179 148 3 0 0 0 0

  ţenski 305 0 1 164 139 1 0 0 0 0

  2004

  muški 336 2 0 4 190 137 3 0 0 0

  ţenski 351 0 0 3 164 182 2 0 0 0

  2003

  muški 337 0 0 1 0 150 181 5 0 0

  ţenski 355 0 0 2 0 157 179 17 0 0

  2002

  muški 409 0 0 1 2 3 195 196 10 2

  ţenski 339 0 0 2 0 0 173 155 9 0

  2001

  muški 385 0 0 1 2 1 2 128 214 37

  ţenski 323 0 0 0 0 0 1 128 176 18

  2000

  muški 311 0 0 0 0 0 3 0 159 149

  ţenski 321 0 0 0 0 0 0 0 161 160

  1999 i ranije

  muški 194 0 0 0 0 0 0 0 0 194

  ţenski 180 0 0 0 0 0 0 0 1 179

 • 21

  UĈENICI SPECIJALNIH OSNOVNIH ŠKOLA PO POLU I GODINI ROĐENJA

  NA POĈETKU ŠKOLSKE 2014/ 2015. GODINE

  Godina roĊenja Pol Ukupno

  Razred

  I II III IV V VI VII VIII IX

  Ukupno

  svega 96 18 22 10 14 7 6 4 11 4

  muški 61 14 10 7 9 6 5 3 7 0

  ţenski 35 4 12 3 5 1 1 1 4 4

  2008 i kasnije

  muški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  ţenski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2007

  muški 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0

  ţenski 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

  2006

  muški 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0

  ţenski 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0

  2005

  muški 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0

  ţenski 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0

  2004

  muški 10 0 1 0 9 0 0 0 0 0

  ţenski 5 0 2 0 3 0 0 0 0 0

  2003

  muški 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0

  ţenski 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0

  2002

  muški 6 0 0 1 0 0 5 0 0 0

  ţenski 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

  2001

  muški 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0

  ţenski 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

  2000

  muški 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0

  ţenski 6 0 0 0 2 0 0 0 4 0

  1999 i ranije

  muški 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0

  ţenski 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

 • 22

  NASTAVNICI OSNOVNIH ŠKOLA NA POĈETKU ŠKOLSKE GODINE

  NNaassttaavvnniiccii

  Razvijenost

  škole

  Ukupno

  Na odredjeno

  vrijeme

  Ţene

  Na odredjeno

  vrijeme

  1 9 10 11 12

  Školska 2011/2012

  UKUPNO 576 52 353 29

  Ĉetverorazredne 11 3 8 2

  Petorazredne 58 14 40 8

  Osmorazredne 505 35 304 19

  Specijalno obrazovanje 2 0 1 0

  Školska 2012/2013

  UKUPNO 555 69 373 45

  Ĉetverorazredne 10 4 8 3

  Petorazredne 60 13 43 9

  Devetorazredne 483 52 321 33

  Specijalno obrazovanje 2 0 1 0

  Školska 2013/2014

  UKUPNO 524 71 357 49

  Ĉetverorazredne 7 3 6 3

  Petorazredne 49 12 36 8

  Devetorazredne 464 56 313 38

  Specijalno obrazovanje 4 0 2 0

  Školska 2014/2015

  UKUPNO1 507 67 351 54

  1 Od ove godine u Upitnicima su samo podaci o nastavnicima za centralnu školu, pa se ova podjela ne moţe napraviti.

 • 23

  NASTAVNICI OSNOVNIH ŠKOLA NA POĈETKU ŠKOLSKE 2014 /2015. GODINE

  Naziv škole

  Nastavnici Sa punim radnim vremenom Sa kraćim od punog radnog

  vremena

  Ukupno Ţene

  na

  neodreĎeno

  vrijeme

  na odreĎeno

  vrijeme

  na

  neodreĎeno

  vrijeme

  na odreĎeno

  vrijeme

  svega ţene svega ţene svega ţene svega ţene

  1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  UKUPNO 507 351 413 283 55 47 27 14 12 7

  UKUPNO I OŠ Brĉko 61 38 51 32 3 3 0 0 7 3

  UKUPNO II OŠ Brĉko 77 57 51 34 26 23 0 0 0 0

  UKUPNO III OŠ Brĉko 49 36 48 35 1 1 0 0 0 0

  UKUPNO IV OŠ Brĉko 23 15 23 15 0 0 0 0 0 0

  UKUPNO V OŠ Brĉko 65 45 63 43 2 2 0 0 0 0

  UKUPNO VI OŠ Brez. Polje 18 12 7 5 2 2 9 5 0 0

  UKUPNO VII OŠ Gornji Rahić 37 24 37 24 0 0 0 0 0 0

  UKUPNO VIII OŠ Brka 14 12 14 12 0 0 0 0 0 0

  UKUPNO IX OŠ Maoĉa 82 58 63 47 10 7 7 3 2 1

  UKUPNO X OŠ Bijela 43 30 23 16 7 6 10 5 3 3

  UKUPNO XI OŠ Zovik 17 10 17 10 0 0 0 0 0 0

  UKUPNO XII OŠ Ulice 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0

  UKUPNO XIII OŠ Bukvik 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0

  UKUPNO XIV OŠ Krepšić 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0

  UKUPNO XV OŠ Šatorovići 10 5 9 4 0 0 1 1 0 0

 • 24

  UĈENICI KOJI SU ZAVRŠILI OSNOVNU ŠKOLU U PERIODU OD 26.09.2013.

  DO 25.06.2014. PREMA POLU I GODINI ROĐENJA

  Godina roĊenja Pol Ukupno

  Ukupno

  svega 783

  muški 426

  ţenski 357

  2007 i kasnije

  muški 0

  ţenski 0

  2006

  muški 0

  ţenski 0

  2005

  muški 0

  ţenski 0

  2004

  muški 0

  ţenski 0

  2003

  muški 0

  ţenski 0

  2002

  muški 0

  ţenski 0

  2001

  muški 0

  ţenski 0

  2000

  muški 72

  ţenski 72

  1999

  muški 315

  ţenski 247

  1998 i ranije

  muški 39

  ţenski 38

 • 25

  UĈENICI REDOVNIH OSNOVNIH ŠKOLA KOJI SU U TOKU ŠKOLSKE 2013/2014. GODINE

  PROMIJENILI MJESTO POHAĐANJA ŠKOLE ILI PREKINULI ŠKOLOVANJE

  Ukupno napustili školu Uĉenici koji su promijenili školu Uĉenici koji su prekinuli školovanje

  Svega Uĉenice Svega Uĉenice Svega Uĉenice

  120 39 115 39 5 0

  UĈENICI REDOVNIH OSNOVNIH ŠKOLA PREMA UĈENJU STRANOG JEZIKA

  NA POĈETKU ŠKOLSKE 2014/2015.GODINE *

  Ukupno

  uĉenika

  Uĉenici koji uĉe strani jezik

  engleski

  jezik

  francuski

  jezik

  njemaĉki

  jezik

  ruski

  jezik ostali

  jezici

  8.942 5.471 3.471

  *Podatak se odnosi na broj uĉenika koji uĉe odreĊeni strani jezik. bez obzira na to je li prvi ili drugi strani jezik.

  OPREMLJENOST OSNOVNIH ŠKOLA RAĈUNARIMA NA POĈETKU ŠKOLSKE 2014/2015.

  Broj raĉunara u

  školama. ukupno

  Broj raĉunara u

  školama sa

  pristupom na

  internet

  Broj raĉunara

  Za zaposlene u školi Za uĉenike

  Ukupno

  Sa pristupom na

  internet Ukupno

  Sa pristupom na

  internet

  334 274 122 99 212 175

 • 26

  III) DOPUNSKO OSNOVNO OBRAZOVANJE

  UĈENICI OSNOVNE MUZIĈKE ŠKOLE NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE

  Školska Učenici Završili Završili školu

  godina Svega Uĉenice razred Svega Uĉenice

  1 2 3 4 5 6

  Školska 2010/2011

  UKUPNO 116 52 114 9 6

  Flauta i blok flauta 13 11 13 1 1

  Klavir 48 30 48 2 2

  Gitara 15 5 15 4 2

  Harmonika 40 6 38 2 1

  Školska 2011/2012

  UKUPNO 166 99 158 15 7

  Flauta i blok flauta 14 11 14 1 1

  Pjevanje 16 8 12 0 0

  Klavir 51 45 51 6 6

  Gitara 19 5 15 0 0

  Harmonika 47 18 47 8 0

  Početni solfeĎo 19 12 19 0 0

  Školska 2012/2013

  UKUPNO 148 119 148 23 19

  Flauta i blok flauta 14 12 14 1 1

  Pjevanje 15 15 15 10 10

  Klavir 59 49 59 9 7

  Gitara 17 9 17 3 1

  Harmonika 43 34 43 0 0

  Početni solfeĎo 0 0 0 0 0

  Školska 2013/2014

  UKUPNO 154 117 154 16 11

  Flauta i blok flauta 14 12 14 3 3

  Pjevanje 15 15 15 2 2

  Klavir 60 48 60 5 4

  Gitara 17 12 17 1 0

  Harmonika 48 30 48 5 2

  Početni solfeĎo 0 0 0 0 0

  UPISANI UĈENICI OSNOVNE MUZIĈKE ŠKOLE NA POĈETKU ŠKOLSKE GODINE

  Školska Učenici

  godina Ukupno Uĉenice

  1 2 3

  Školska 2011/2012 godina 147 81

  Školska 2012/2013 godina 137 85

  Školska 2013/2014 godina

  148

  102

  Školska 2014/2015 godina 148

  102

 • 27

  NASTAVNICI OSNOVNE MUZIĈKE ŠKOLE NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE

  Sa punim radnim Sa kraćim radnim

  vremenom vremenom

  Školska UKUPNO Na Na Na Na

  godina neodreĊeno odreĊeno neodreĊeno odreĊeno

  vrijeme vrijeme vrijeme vrijeme

  1 2 3 4 5 6

  Na kraju 2010/2011 škol. god.

  Svega 10 9 1 - -

  Ţene 5 5 - - -

  Na kraju 2011/2012 škol. god.

  Svega 11 10 1 - -

  Ţene 6 6 - - -

  Na kraju 2012/2013 škol. god.

  Svega 11 11 - - -

  Ţene 7 7 - - -

  Na kraju 2013/2014 škol. god.

  Svega 11 11 - - -

  Ţene 7 7 - - -

  NASTAVNICI OSNOVNE MUZIĈKE ŠKOLE NA POĈETKU ŠKOLSKE GODINE

  Sa punim radnim Sa kraćim radnim vremenom vremenom

  UKUPNO Na Na Na Na

  Školska neodreĊeno odreĊeno neodreĊeno odreĊeno

  godina vrijeme vrijeme vrijeme vrijeme

  1 2 3 4 5 6

  Na početku 2011/2012 školske godine

  Svega 11 10 1 - -

  Ţene 6 6 - - -

  Na početku 2012/2013 školske godine

  Svega 11 11 - - -

  Ţene 6 6 - - -

  Na početku 2013/2014 školske godine

  Svega 11 11 - - -

  Ţene 7 7 - - -

  Na početku 2014/2015 školske godine

  Svega 9 9 - - -

  Ţene 7 7 - - -

 • 28

  IV) SREDNJE OBRAZOVANJE

  UPISANI UĈENICI NA POĈETKU ŠKOLSKE 2014 / 2015. GODINE

  UĈENICI

  UKUPNO PONOVCI

  Svega Uĉenice Svega Uĉenice

  UKUPNO 3.575 1.769 111 25

  I razred 889 415 38 16

  II razred 887 376 47 3

  III razred 1.064 559 23 6

  IV razred 735 419 3 0

 • 29

  UPISANI UĈENICI U SREDNJE ŠKOLE NA POĈETKU ŠKOLSKE GODINE

  Trajanje

  škole

  UKUPNO Ponovci I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED

  Odje

  ljen

  ja Učenici

  Odje

  ljen

  ja Učenici

  Odje

  ljen

  ja Učenici

  Odje

  ljen

  ja

  Učenici

  Odje

  ljen

  ja Učenici

  Školska

  Sve

  ga

  Učenice

  Učenice

  Sve

  ga

  Učenice

  Sve

  ga

  Učenice

  Sve

  ga

  Učenice

  Sve

  ga

  Učenice

  godina

  Sve

  ga

  Na poĉetku 2011/2012 škol. god.

  Ukupno 164 3.875 1.951 127 26 46 1.264 602 45 1.015 524 45 1.011 492 28 585 333

  Opšta zanimanja 4 30 727 463 1 1 8 208 141 8 191 115 8 195 123 6 133 84

  Tehniĉka zanimanja 4 93 2.297 1.252 55 19 24 666 364 24 613 340 23 566 299 22 452 249

  Struĉna zanimanja 3 41 851 236 71 6 14 390 97 13 211 69 14 250 70 0 0 0

  Na poĉetku 2012/2013 škol. god.

  Ukupno 163 4.081 2.094 79 24 44 1.247 624 45 1.082 540 43 994 507 31 758 423

  Opšta zanimanja 4 31 767 504 6 4 7 185 137 8 199 131 8 186 112 8 197 124

  Tehniĉka zanimanja 4 94 2.455 1.328 28 14 23 671 362 24 617 336 24 606 331 23 561 299

  Struĉna zanimanja 3 38 859 262 45 6 14 391 125 13 266 73 11 202 64 0 0 0

  Na poĉetku 2013/2014 škol. god.

  Ukupno 163 3.873 1.956 122 40 42 963 430 44 1.130 576 45 1.002 510 32 778 440

  Opšta zanimanja 4 30 708 463 10 7 7 152 96 7 183 133 8 189 122 8 184 112

  Tehniĉka zanimanja 4 93 2.319 1.265 42 15 22 510 263 23 635 360 24 580 314 24 594 328

  Struĉna zanimanja 3 40 846 228 70 18 13 301 71 14 312 83 13 233 74 0 0 0

  Na poĉetku 2014/2015 škol. god.

  Ukupno 164 3.575 1.769 111 25 42 889 415 42 887 376 47 1.064 559 32 735 419

  Opšta zanimanja 4 28 630 412 2 1 6 128 76 7 138 88 7 178 126 8 186 122

  Tehniĉka zanimanja 4 96 2.108 1.109 61 18 23 477 258 22 474 218 26 608 336 24 549 297

  Struĉna zanimanja 3 40 837 248 48 6 13 284 81 13 275 70 14 278 97 0 0 0

 • 30

  UPISANI UĈENICI PO ODJELJENJIMA NA POĈETKU ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE

  ŠKOLA I STRUKA

  Tra

  jan

  je s

  kole

  UK

  UP

  NO

  I R

  AZ

  RE

  D

  II R

  AZ

  RE

  D

  III

  RA

  ZR

  ED

  IV R

  AZ

  RE

  D

  Od

  jelj

  enja

  Uĉe

  nic

  i

  Od

  jelj

  enja

  Uĉe

  nic

  i

  Od

  jelj

  enja

  Uĉe

  nic

  i

  Od

  jelj

  enja

  Uĉe

  nic

  i

  Od

  jelj

  enja

  Uĉe

  nic

  i

  Sv

  ega

  Uĉe

  nic

  e

  Sv

  ega

  Uĉe

  nic

  e

  Sv

  ega

  Uĉe

  nic

  e

  Sv

  ega

  Uĉe

  nic

  e

  Sv

  ega

  Uĉe

  nic

  e

  UKUPNO 164 3.575 1.769 42 889 415 42 887 376 47 1.064 559 32 735 419

  Opšta zanimanja 28 630 412 6 128 76 7 138 88 7 178 126 8 186 122

  Tehnička zanimanja 96 2.108 1.109 23 477 258 22 474 218 26 608 336 24 549 297

  Stručna zanimanja 40 837 248 13 284 81 13 275 70 14 278 97 0 0 0

  GIMNAZIJA 28 630 412 6 128 76 7 138 88 7 178 126 8 186 122

  Opšta zanimanja 28 630 412 6 128 76 7 138 88 7 178 126 8 186 122

  Opšti smjer 4 28 630 412 6 128 76 7 138 88 7 178 126 8 186 122

  EKONOMSKA ŠKOLA 39 915 565 10 228 138 10 206 116 11 284 182 8 197 129

  Tehnička zanimanja 30 712 468 7 159 108 7 145 86 8 211 145 8 197 129

  Ekonomski tehniĉar 4 15 339 223 4 69 46 3 74 45 4 101 71 4 95 61

  Poslovno - pravni

  tehniĉar 4 7 175 120 1 44 30 2 26 15 2 54 39 2 51 36

  Trgovaĉki tehniĉar 4 4 99 60 1 23 17 1 20 10 1 29 15 1 27 18

  Turistiĉki tehniĉar 4 4 99 65 1 23 15 1 25 16 1 27 20 1 24 14

  Stručna zanimanja 9 203 97 3 69 30 3 61 30 3 73 37 0 0 0

  Trgovac 3 3 69 54 1 22 15 1 27 20 1 20 19 0 0 0

  Kuhar 3 3 72 32 1 23 10 1 22 9 1 27 13 0 0 0

  Konobar 3 3 62 11 1 24 5 1 12 1 1 26 5 0 0 0

  TEHNIČKA ŠKOLA 50 955 145 14 288 32 14 284 37 14 269 42 7 114 34

  Tehnička zanimanja 29 546 145 8 144 32 7 137 37 7 151 42 7 114 34

  Mašinski tehniĉar 4 4 42 5 1 0 0 1 13 2 1 16 2 1 13 1

  Elektrotehniĉar

  raĉunarstva 4 4 89 3 1 20 0 1 26 1 1 24 1 1 19 1

  Tehniĉar za

  mehatroniku 4 4 72 1 1 20 0 1 18 0 1 24 1 1 10 0

  Elektro - tehniĉar 4 4 82 4 1 22 0 1 21 0 1 19 2 1 20 2

  GraĊevinski tehniĉar 4 4 80 29 1 19 8 1 23 6 1 21 7 1 17 8

  Tekstilni tehniĉar 4 3 51 48 0 0 0 1 19 18 1 17 16 1 15 14

  Tehniĉar drumskog

  saobraćaja 4 3 72 29 1 22 8 0 0 0 1 30 13 1 20 8

  Geodetski tehiĉar 4 2 41 21 1 24 11 1 17 10 0 0 0 0 0 0

  Mašinski tehniĉar za

  kompjutersko

  projektovanje 4 1 17 5 1 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 • 31

  ŠKOLA I STRUKA

  Tra

  jan

  je s

  kole

  UK

  UP

  NO

  I R

  AZ

  RE

  D

  II R

  AZ

  RE

  D

  III

  RA

  ZR

  ED

  IV R

  AZ

  RE

  D

  Od

  jelj

  enja

  Uĉe

  nic

  i

  Od

  jelj

  enja

  Uĉe

  nic

  i

  Od

  jelj

  enja

  Uĉe

  nic

  i

  Od

  jelj

  enja

  Uĉe

  nic

  i

  Od

  jelj

  enja

  Uĉe

  nic

  i

  Sv

  ega

  Uĉe

  nic

  e

  Sv

  ega

  Uĉe

  nic

  e

  Sv

  ega

  Uĉe

  nic

  e

  Sv

  ega

  Uĉe

  nic

  e

  Sv

  ega

  Uĉe

  nic

  e

  Stručna zanimanja 21 409 0 7 144 0 7 147 0 7 118 0 0 0 0

  Automehaniĉar 3 5 80 0 1 23 0 2 31 0 2 26 0 0 0 0

  Bravar/

  ObraĊivaĉ metala

  rezanjem 3 3 45 0 1 20 0 1 14 0 1 11 0 0 0 0

  Instalater 3 3 70 0 1 21 0 1 27 0 1 22 0 0 0 0

  Elektriĉar 3 3 60 0 1 19 0 1 24 0 1 17 0 0 0 0

  Autoelektriĉar 3 3 64 0 1 21 0 1 22 0 1 21 0 0 0 0

  Vozaĉ motornih vozila 3 3 54 0 1 22 0 1 11 0 1 21 0 0 0 0

  Zavarivaĉ 3 1 36 0 1 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0

  POLJOPRIVREDNA I

  MEDICINSKA ŠKOLA 47 1.075 647 12 245 169 11 259 135 15 333 209 9 238 134

  Tehnička zanimanja 37 850 496 9 174 118 8 192 95 11 246 149 9 238 134

  Poljoprivredni tehniĉar 4 8 200 76 2 44 20 2 45 17 2 59 19 2 52 20

  Veterinarski tehniĉar 4 5 115 44 1 22 13 1 24 6 1 28 9 2 41 16

  Farmaceutski tehniĉar 4 5 109 80 1 22 19 1 25 4 2 33 31 1 29 26

  Prehrambeni tehniĉar 4 5 102 71 1 22 18 1 23 16 2 31 17 1 26 20

  Ekološki tehniĉar 4 5 99 60 1 20 17 1 23 18 2 30 21 1 26 4

  Medicinski tehniĉar 4 7 202 149 2 44 31 1 29 18 2 65 52 2 64 48

  Laboratorijsko sanitarni

  tehniĉar 4 2 23 16 1 0 0 1 23 16 0 0 0 0 0 0

  Ginekološko akušerski

  tehniĉar 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Stručna zanimanja 10 225 151 3 71 51 3 67 40 4 87 60 0 0 0

  Frizer 3 3 78 68 1 21 18 1 27 22 1 30 28 0 0 0

  Cvjećar - vrtlar 3 4 89 60 1 29 21 1 19 10 2 41 29 0 0 0

  Mesar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Prehrambeni preraĊivaĉ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Voćar-vinogradar-vinar 3 2 37 15 1 21 12 0 0 0 1 16 3 0 0 0

  Pekar 3 1 21 8 0 0 0 1 21 8 0 0 0 0 0 0

 • 32

  UĈENICI SREDNJE ŠKOLE PREMA SPOLU I GODINAMA ROĐENJA NA POĈETKU

  ŠKOLSKE 2014/ 2015. GODINE

  Godina roĊenja Pol Ukupno Razred

  I II III IV

  Ukupno

  svega 3.575 889 887 1.064 735

  muški 1.806 474 511 505 316

  ţenski 1.769 415 376 559 419

  2000. i kasnije svega 89 89 0 0 0

  muški 41 41 0 0 0

  ţenski 48 48 0 0 0

  1999 svega 786 661 125 0 0

  muški 398 339 59 0 0

  ţenski 388 322 66 0 0

  1998 svega 951 139 623 189 0

  muški 547 94 372 81 0

  ţenski 404 45 251 108 0

  1997 svega 973 0 139 712 122

  muški 489 0 80 358 51

  ţenski 484 0 59 354 71

  1996 svega 711 0 0 163 548

  muški 297 0 0 66 231

  ţenski 414 0 0 97 317

  1995 svega 63 0 0 0 63

  muški 32 0 0 0 32

  ţenski 31 0 0 0 31

  1994 svega 2 0 0 0 2

  muški 2 0 0 0 2

  ţenski 0 0 0 0 0

  1993. i kasnije svega 0 0 0 0 0

  muški 0 0 0 0 0

  ţenski 0 0 0 0 0

 • 33

  UĈENICI KOJI SU ZAVRŠILI SREDNJU ŠKOLU NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE

  TTrraajjaannjjee šškkoolloovvaannjjaa

  UUkkuuppnnoo 3. godine 4.godine

  Školska godina Svega Uĉenice Svega Uĉenice Svega Uĉenice

  1 2 3 4 5 6 7

  Na kraju 2010/2011 školske god.

  UUkkuuppnnoo 809 396 188 62 621 334

  Opsta zanimanja 141 83 - - 141 83

  Tehniĉka zanimanja 480 251 - - 480 251

  Struĉna zanimanja 188 62 188 62 - -

  Na kraju 2011/2012 školske god.

  UUkkuuppnnoo 808 390 226 57 582 333

  Opsta zanimanja 133 84 - - 133 84

  Tehniĉka zanimanja 449 249 - - 449 249

  Struĉna zanimanja 226 57 226 57 - -

  Na kraju 2012/2013 školske god.

  UUkkuuppnnoo 989 485 240 64 749 421

  Opsta zanimanja 197 124 - - 197 124

  Tehniĉka zanimanja 552 297 - - 552 297

  Struĉna zanimanja 240 64 240 64 - -

  Na kraju 2013/2014 školske god.

  UUkkuuppnnoo 990 499 216 60 774 439

  Opsta zanimanja 184 112 - - 184 112

  Tehniĉka zanimanja 590 327 - - 590 327

  Struĉna zanimanja 216 60 216 60 - -

 • 34

  NASTAVNICI I SARADNICI U NASTAVI SREDNJIH ŠKOLA NA POĈETKU ŠKOLSKE GODINE

  Škola

  Ukupno

  Nastavnika

  Sa punim radnim

  vremenom

  Sa kraćim od punog

  radnog vremena Spoljni

  saradnici

  po

  ugovoru o

  Ċelu

  Saradnici

  u nastavi

  Na

  neodreĊeno

  vrijeme

  Na

  odreĊeno

  vrijeme

  Na

  neodreĊeno

  vrijeme

  Na

  odreĊeno

  vrijeme

  Na početku 2011/2012

  školske godine

  svega 265 258 7 - - - 7

  ţene 147 141 6 - - - 5

  Na početku 2012/2013

  školske godine

  svega 273 257 14 - 2 - 7

  ţene 147 144 13 - 1 - 4

  Na početku 2013/2014

  školske godine

  svega 254 246 6 - 2 - 7

  ţene 149 150 2 - 2 - 4

  Na početku 2014/2015

  školske godine

  svega 241 239 2 - 0 - 7

  ţene 149 149 0 - 0 - 5

  od toga:

  GIMNAZIJA

  svega 45 45 - - - - 3

  ţene 35 35 - - - - 2

  EKONOMSKA ŠKOLA

  svega 66 65 1 - - - 1

  ţene 48 48 - - - - 1

  TEHNIĈKA ŠKOLA

  svega 65 65 - - - - 1

  ţene 20 20 - - - - 1

  POLJOPRIVREDNA I

  MEDICINSKA ŠKOLA

  svega 65 64 1 - - - 2

  ţene 46 46 - - - - 1

 • 35

  UĈENICI SREDNJIH ŠKOLA KOJI SU NAPUSTILI ŠKOLU U TOKU ŠKOLSKE 2013/2014. GODINE

  Ukupno napustili školu Uĉenici koji su promijenili školu Uĉenici koji su prekinuli

  školovanje

  svega uĉenice svega uĉenice svega uĉenice

  Ukupno 105 35 24 13 81 22

  Gimnazija 9 5 9 5 0 0

  Tehniĉke škole 52 8 2 0 50 8

  Struĉne škole 44 22 13 8 31 14

  UĈENICI SREDNJIH ŠKOLA PREMA UĈENJU STRANOG JEZIKA NA POĈETKU

  ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE

  UKUPNO UĈENIKA engleski jezik francuski jezik njemaĉki jezik ruski jezik ostale jezike

  7.150 3.575 - 3.575 - -

  STRANI JEZIK SE UĈI KAO PRVI ILI DRUGI

  engleski jezik

  I 2.656

  II 919

  njemaĉki jezik

  I 919

  II 2.656

  OPREMLJENOST SREDNJIH ŠKOLA RAĈUNARIMA NA POĈETKU ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE

  svega za zaposlene u školi za uĉenike

  Sa pristupom internetu

  svega

  za zaposlene u

  školi za uĉenike

  279 98 181 242 85 157

  BROJ ĈASOVA UĈENJA PREMA NASTAVNOM PLANU. STRUĈNOM ZVANJU. ZANIMANJU I RAZREDIMA

  ZA TEKUĆU ŠKOLSKU GODINU

  UKUPAN BROJ ĈASOVA

  GODIŠNJE

  PO RAZREDIMA

  I II III IV

  UKUPNO 111.200 31.220 32.795 30.700 16.485

  Opšta

  zanimanja 4.050 1.050 1.050 1.050 900

  Tehniĉka

  zanimanja 68.435 17.080 18.165 17.605 15.585

  Struĉna

  zanimanja 38.715 13.090 13.580 12.045 0

 • 36

  V) VISOKO OBRAZOVANJE

  UPISANI STUDENTI U ZIMSKI SEMESTAR NA FAKULTETIMA U BRĈKOM DO 2012/2013. ŠKOLSKE GODINE

  STUDENTI I 2010/2011 2011/2012 2012/2013

  Svega Ţene Svega Ţene Svega Ţene

  1 2 3 4 5 6 7

  Ukupno Svega

  976

  633

  942

  574

  1.925

  882

  Redovni 736 470 708 433 806 441

  I godina Svega

  177

  112

  275

  135

  460

  183

  Redovni 177 112 211 115 233 100

  II godina Svega

  354

  211

  206

  110

  500

  204

  Redovni 354 211 194 103 209 113

  III godina Svega

  274

  218

  151

  107

  184

  114

  Redovni 140 113 110 74 148 87

  IV godina i apsolventi Svega 171 92 310 222 781 381

  Redovni 65 34 193 141 216 141

 • 37

  UPISANI STUDENTI U ZIMSKI SEMESTAR NA FAKULTETIMA U BRĈKOM NA POĈETKU

  2013/2014 I 2014/2015. GODINE

  2013/2014 2014/2015

  SVEGA ŢENE SVEGA ŢENE

  2.768 1.239 2.108 954 UKUPNO Svega

  Redovni 919 530 1.048 538

  565 256 532 230 I godina Svega

  Redovni 266 163 321 146

  624 273 337 155 II godina Svega

  Redovni 233 122 184 100

  709 297 531 231 III godina Svega

  Redovni 217 119 235 121

  565 252 492 217 IV godina Svega

  Redovni 94 56 196 101

  0 0 3 0 V godina Svega

  Redovni 0 0 0 0

  305 161 213 121 apsolventi Svega

  Redovni 109 70 112 70

 • 38

  UPISANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDENTSKOG PROGRAMA NA POĈETKU ŠKOLSKE GODINE

  DB

  Ukupno

  upisani

  Stari program Bolonjski program

  Redovni

  studenti

  Vanredni

  studenti

  Redovni

  studenti

  Vanredni

  studenti

  Obrazovanje na

  daljinu

  Svega Ţenski Svega Ţenski Svega Ţenski Svega Ţenski Svega Ţenski Svega Ţenski

  2011/2012 942 574 122 86 172 121 586 347 0 0 62 20

  2012/2013 1.925 882 70 47 122 83 736 394 0 0 997 358

  2013/2014 2.768 1.239 42 26 90 63 877 504 0 0 1.759 646

  2014/2015 2.108 954 27 16 66 48 1.021 522 0 0 994 368

 • 39

  UPISANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJSKOG PROGRAMA, GODINI STUDIJA I SPOLU

  NAZIV VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

  UPISANI

  STUDENTI I GODINA II GODINA III GODINA IV GODINA V GODINA APSOLVENTI

  Ukupno Ţene Ukupno Ţene Ukupno Ţene Ukupno Ţene Ukupno Ţene Ukupno Ţene Ukupno Ţene

  UKUPNO 2.108 954 532 230 337 155 531 231 492 217 3 0 213 121

  UNIVERZITET ISTOČNO SARAJEVO

  EKONOMSKI FAKULTET BRČKO

  UKUPNO 495 310 77 39 90 57 123 85 45 26 0 0 160 103

  Stari studijski program 93 64 0 0 2 1 11 10 5 4 0 0 75 49

  ODSJEK ZAJEDNIĈKIH POSLOVA 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

  RAĈUNOVODSTVO I FINANSIJE 56 44 0 0 0 0 5 5 3 3 0 0 48 36

  POSLOVNA INFORMATIKA 35 19 0 0 0 0 6 5 2 1 0 0 27 13

  Bolonjski program 402 246 77 39 88 56 112 75 40 22 0 0 85 54

  ODSJEK ZAJEDNIĈKIH POSLOVA 165 95 77 39 88 56 0 0 0 0 0 0 0 0

  RAĈUNOVODSTVO I FINANSIJE 133 88 0 0 0 0 54 40 24 13 0 0 55 35

  MENADŢMENT 104 63 0 0 0 0 58 35 16 9 0 0 30 19

  INTERNACIONALNI UNIVERZITET

  BRČKO

  Bolonjski program 730 280 83 36 139 63 234 80 221 83 0 0 53 18

  FAKULTET ZA INFORMATIKU 91 25 8 3 18 6 25 6 35 10 0 0 5 0

  FAKULTET ZA MENADŢMENT 211 61 24 8 46 11 61 14 59 19 0 0 21 9

  FAKULTET ZA SAOBRAĆAJNO

  INŢENJERSTVO 149 29 21 6 19 6 54 7 48 9 0 0 7 1

  FAKULTET ZA POSLOVNO - CIVILNU

  BEZBJEDNOST 93 50 8 2 18 13 46 27 16 5 0 0 5 3

  FAKULTET ZA POSLOVNE

  KOMUNIKACIJE 14 10 5 4 1 1 5 3 2 1 0 0 1 1

  UĈITELJSKI FAKULTET 66 55 7 7 12 12 12 12 29 22 0 0 6 2

  PRAVNI FAKULTET 106 50 10 6 25 14 31 11 32 17 0 0 8 2

 • 40

  NAZIV VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

  UPISANI

  STUDENTI I GODINA II GODINA III GODINA IV GODINA V GODINA APSOLVENTI

  Ukupno Ţene Ukupno Ţene Ukupno Ţene Ukupno Ţene Ukupno Ţene Ukupno Ţene Ukupno Ţene

  VISOKA ŠKOLA RAČUNARSTVA I

  POSLOVNIH KOMUNIKACIJA

  "EMPIRICA"

  Bolonjski program 120 16 49 7 37 5 34 4 0 0 0 0 0 0

  POSLOVNA INFORMATIKA 61 13 24 6 22 4 15 3 0 0 0 0 0 0

  INŢENJERSKA INFORMATIKA 59 3 25 1 15 1 19 1 0 0 0 0 0 0

  EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO

  Bolonjski program 763 348 323 148 71 30 140 62 226 108 3 0 0 0

  FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA 186 106 114 70 25 14 21 8 23 14 3 0 0 0

  PRAVNI FAKULTET 59 27 28 17 6 3 13 4 12 3 0 0 0 0

  FAKULTET POLITIĈKIH NAUKA 22 11 11 6 4 1 1 1 6 3 0 0 0 0

  PEDAGOŠKI FAKULTET 210 141 29 17 7 6 65 39 109 79 0 0 0 0

  EKONOMSKI FAKULTET 72 28 34 15 6 2 20 9 12 2 0 0 0 0

  TEHNIĈKI FAKULTET 214 35 107 23 23 4 20 1 64 7 0 0 0 0

 • 41

  NASTAVNICI I SARADNICI PREMA ZVANJU I STRUĈNIM KVALIFIKACIJAMA

  Ukupno

  Od toga

  NASTAVNICI I Bez naučne

  ŠKOLSKE GODINE Svega Ţene Doktori Magistri Specijalisti kvalifikacije

  1 2 3 4 5 6 7

  Školska 2010/2011 godina

  Ukupno 24 7 15 4 0 5

  Školska 2011/2012 godina

  Ukupno 41 10 28 11 - 2

  Školska 2012/2013 godina

  Ukupno 103 31 72 23 2 6

  Školska 2013/2014 godina

  Ukupno 111 38 80 23 4 4

  Školska 2014/2015 godina

  Ukupno 217 57 185 27 0 5

  Od toga :

  NASTAVNICI Svega 190 36 184 6 0 0

  Redovni profesor 51 5 51 0 0 0

  Vanredni profesor 38 8 38 0 0 0

  Docent 93 22 93 0 0 0

  Predavaĉ na fakultetu 8 1 2 6 0 0

  Profesor-magistar 0 0 0 0 0 0

  Lektor 0 0 0 0 0 0

  SARADNICI Svega 27 21 1 21 0 5

  Viši asistent 10 9 0 10 0 0

  Asistent 15 11 0 10 0 5

  Struĉni saradnik 2 1 1 1 0 0

 • 42

  NASTAVNICI I SARADNICI PREMA POLU I VRSTI RADNOG VREMENA

  Sa punim radnim

  vremenom

  Sa kraćim od punog

  radnog vremena

  NASTAVNICI I

  ŠKOLSKE GODINE

  Svega

  Ţene

  Svega

  Ţene

  Svega

  Ţene

  U ekvivalentu

  pune

  zaposlenosti

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Školska 2010/2011. god.

  Ukupno 24 7 24 7 0 0 0

  Školska 2011/2012 god.

  Ukupno 41 10 38 9 3 1 2

  Školska 2012/2013 god.

  Ukupno 103 31 68 22 35 9 20

  Školska 2013/2014. god.

  Ukupno 111 38 45 15 66 23 45

  Školska 2014/2015. god.

  Ukupno 217 57 151 42 66 15 52

 • 43

  DIPLOMIRANI STUDENTI PO POLU I NAĈINU STUDIRANJA

  UKUPNO Redovni studenti Vanredni studenti

  Svega Muški Ţenski Svega Muški Ţenski Svega Muški Ţenski

  2011 115 31 84 102 25 77 13 6 7

  2012 164 68 96 73 14 59 91 54 37

  2013 356 181 175 114 44 70 242 137 105

  DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDENTSKOG PROGRAMA

  UKUPNO Stari program Bolonjski program

  Svega Muški Ţenski Svega Muški Ţenski Svega Muški Ţenski

  2011 115 31 84 88 26 62 27 5 22

  2012 164 68 96 67 18 49 97 50 47

  2013 356 181 175 38 13 25 318 168 150

 • 44

  Izdaje i štampa: Agencija za statistiku B i H

  Podruţnica/ Ekspozitura Brčko

  76000 Brčko. Miroslava Krleţe 1

  telefon/phone: +387 (49) 231 770. telefaks/telefax: +387 (49) 231 771

  Odgovorna osoba: Senija Faĉić. dipl.ecc.

  PrireĎuje: Azur Đapo. dipl.ecc.

  Tiraţ: elektronska distribucija

  E-pošta/E-mail: [email protected]

  Web stranica/Web site: http://www.bhas.ba

  Podaci iz ovog saopštenja objavljuju se i na internetu.