Click here to load reader

Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska · PDF fileAllergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases IV. Diseases of the blood and blood-forming organs V

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska · PDF fileAllergic, endocrine system,...

Ddsorsaker 1962. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrn (SCB) 2011.

urn:nbn:se:scb-dodor-1962

INLEDNING

TILL

Ddsorsaker / Statistiska centralbyrn. Stockholm : Statistiska centralbyrn, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Tckningsr: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hlsa och

sjukdomar.

1911-1933 med innehllsfrteckning och sammanfattning p

franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de dcs. -

1949-1993 med innehllsfrteckning, sammanfattning ssom

parallelltitel p engelska: Causes of death.

Fregngare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska

centralbyrn. Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Tckningsr: 1851/55-1910.

Ddsorsakerna i rikets stder enligt intyg av lkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hlso- och sjukvrden. 1,

Sundhetskollegii underdniga berttelse fr r ... Stockholm : Norstedt,

1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Tckningsr: 1861-1910 = Ny fljd 1-50.

Efterfljare:

Ddsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. Stockholm : Socialstyrelsen,

2000-. - (Sveriges officiella statistik). (Statistik. Hlsa och sjukdomar).

Tckningsr: 1997-.

Fritt tillgnglig p Socialstyrelsens webbplats.

versiktspublikation:

Historisk statistik fr Sverige. Statistiska versiktstabeller : utver i del I och del II

publicerade t.o.m. r 1950 / Statistiska centralbyrn. Stockholm, 1960

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK FOLKMNGDEN OCH DESS FRNDRINGAR

DDSORSAKER

1962

STATISTISKA CENTRALBYRN

STOCKHOLM 1964

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN

POPULATION AND VITAL STATISTICS

CAUSES OF DEATH 1962

CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

STOCKHOLM 1964

KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SNER

Frord

Statistiska centralbyrn framlgger hrmed huvuddelen av statistiken ver ddsorsakerna 1962. Jmfrt med nr-mast fregende r har vissa frndring-ar vidtagits av publiceringen av ddsor-saksstatistiken. Bakgrunden till och in-nebrden av dessa frndringar klar-lggs hr nedan.

Till och med redovisningsret 1960 fanns egentligen ingen annan statistik ver ddsorsakerna n den som framla-des i rspublikationen Ddsorsaker, vil-ken utarbetades enligt en plan, som un-der mnga r var nstan helt ofrnd-rad. Mjligheterna att utnyttja det i den-na publikationen framlagda materialet var i mnga hnseenden begrnsade. I rgng 1961 vidtogs bland annat den fr-ndringen, att detaljlistan uppdelades ef-ter lder. I samband med utarbetandet av rgng 1962 har ytterligare utvidg-ningar av bearbetnings- och analyspro-grammet diskuterats. Av kostnadsskl och med hnsyn till den tidsutdrkt som skulle bli fljden kan det inte grna komma i frga att ytterligare utvidga rspublikationen Ddsorsaker. I stllet har centralbyrn kommit till den slut-satsen, att denna publikation i fortstt-ningen br begrnsas till att ge absoluta tal samt ven i vrigt komprimeras. S-lunda har i den nu freliggande rgng-en den tidigare tab. 4, vilken gav en upp-delning enligt A-listan ftt utg, enr upplysningarna i denna tabell i stort sett kan erhllas ur tab. 1, sedan denna ta-bell frsetts med en uppdelning efter l-der.

Genom dessa inskrnkningar kan pu-blikationen Ddsorsaker utkomma i be-tydligt snabbare takt; den nu freliggan-de rgngen utkommer mer n ett halvt r tidigare n rgng 1962.

Rtabellerna br emellertid komplet-teras i olika hnseenden, och detta br ske i strre utstrckning n som hittills varit fallet. Med tanke p de stora kost-nader, som lggs ned p att stadkomma en s vitt mjligt korrekt ddsorsakssta-tistik, r det angelget att detta material i slutskedet verkligen blir utnyttjat. Centralbyrn kommer drfr att i serien Statistiska meddelanden utge ett antal hften som i olika hnseenden komplet-terar det grundmaterial, som utges i Ddsorsaker.

Den inledande texten har omarbetats och utvidgats i syfte att ge lsaren en mer ingende inblick i ddsorsaksstati-stikens organisation samt de problem och mjligheter som r frknippade med denna statistik. Utvidgningen r en en-gngsfreteelse, varfr framledes hnvis-ning kommer att gras till denna publi-kation.

Ledningen av arbetet med ddsorsaks-statistiken har fr redovisningsret om-hnderhafts av byrdirektren Lars Wi-dn och frste aktuarien Folke Edstrm, vilka ven svarat fr den freliggande berttelsen.

Stockholm den 10 mars 1964.

INGVAR OHLSSON

ERLAND V. HOFSTEN

5

Innehllsfrteckning

Text Sid.

Engelsk versikt 7 1. Primrmaterial och blanketter 8 2. Reglerna fr redovisning av ddsorsak 9

3. Bearbetning och publicering 11 4. Ddsorsaksstatistikens problem 12

5. Ddsorsaksstatistikens mjligheter 18

6. Bestllning av srskild ddsorsakssta-tistik 19

7. Medelfolkmngd och ddstal 19

Tabeller

Tab. 1. Dda efter kn, lder och ddsorsak

enligt detaljlistan 1962 22 2. Dda barn under 1 r efter kn, lder

och ddsorsak enligt A-listan 1962 74

3. Dda lnsvis efter ddsorsak enligt A-listan 1962 80

4. Dda av skador genom yttre vld och frgiftning efter kn och lder 1962 92

5. Dda genom sjlvmord efter kn och civilstnd lnsvis samt lder 1962 94

6. Dda efter ddsorsak och ddsorsaks-uppgiftens karaktr 1962 95

Bilagor 97

Contents

Text Page

English summary 7 1. Basic data and schedules 8 2. Rules for the classification of causes of

death 9 3. Compilation and publication 11 4. Problems connected with the statistics

of causes of death 12 5. Possibilities to make use of the stati-

stics of causes of death 18 6. Possibilites to get supplementary data 19

7. Mean population and death rates 19

Tables

Table

1. Deaths by sex, age and causes accord-ing to the Detailed List 1962 22

2. Infant deaths (under 1 year) by sex, age and causes according to List A 1962 74

3. Deaths by county and causes accord-ing to List A 1962 80

4. Deaths by accidents, poisonings and violence, by sex and age 1962 92

5. Suicides by sex, marital status and county and by age 1962 94

6. Deaths by cause and by character of the certificate of death 1962 95

Annexes 97

6

Translation of the Swedish words occurring in the tables

Dag Day Ddsorsak Cause of death Flickor Girls Frnskilda Divorced persons Frsta levnadsret The first year of life Gifta Harried Gossar Boys Hela antalet Total Hela riket The whole country Kvinnor (abbr. Kv) Women Kn Sex

Landsbygd (abbr. Lb) Rural District Ln County Mnad Month Mn (abbr. M) Men Ogifta Single Stder (abbr. St) Towns Summa Total Utom ktenskap Illegitimate r Year nklingar Widowers nkor Widows

Ddsorsaksgrupper: I. Infektionssjukdomar och parasitra sjuk-

domar II. Tumrer

III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, mnesomsttningssjukdomar, nutritionsrubbningar

IV. Blodbildande organens och blodets sjuk-domar

V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.

VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjuk-domar

VII. Cirkulationsorganens sjukdomar VIII. Bespirationsorganens sjukdomar

IX. Matsmltningsorganens sjukdomar X. Uro-genitalorganens sjukdomar

XI. Havandeskapets, frlossningens och barn-sngstidens sjukdomar

XII. Hudens och underhudens sjukdomar XIII. Skelettets och rrelseorganens sjukdomar

XIV. Medfdda missbildningar XV. Sjukdomar hos nyfdda och spdbarn

XVI. Senilitet. Ofullstndigt preciserade fall

XVII. Skador genom yttre vld och frgiftning

Groups of causes of death: I. Infective and parasitic diseases

II . Neoplasms III. Allergic, endocrine system, metabolic, and

nutritional diseases

IV. Diseases of the blood and blood-forming organs

V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders

VI. Diseases of the nervous system and sense organs

VII. Diseases of the circulatory system VIII. Diseases of the respiratory system

IX. Diseases of the digestive system X. Diseases of the genito-urinary system

XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium

XII. Diseases of the skin and cellular tissue XIII. Diseases of the bones and organs of move-

ment XIV. Congenital malformations XV. Certain diseases of early infancy

XVI. Symptoms, senility, and ill-defined condi-tions

XVII. Accidents, poisonings, and violence

Symboler anvnda i tabellerna Explanation of symbols

Upprepning Repetition Intet finns att redovisa Magnitude nil

Mindre n hlften av den anvnda enheten 0 0,0 Magnitude less than half of unit employed

Uppgift ej tillgnglig eller alltfr osker fr att angivas . . Data not available

Uppgift kan icke frekomma . Category not applicable Preliminr uppgift * Provisional or estimated figure

7

Summary

The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered in the parish registers at the time of the death. For further information about the organisation of population statistics in Sweden, see the English summary of "Population Changes in 1962 (Official Statistics for Sweden)".

There are three categories of forms for reports of causes of death:

a. The certificate of causes of death ("ddsbevis"),

b. The notification of causes of death ("ddsorsaksavi"),

c. The report of death from abroad ("ddsorsaksuppgift").

The certificate of death is comp