Click here to load reader

Statut OŠ Mate Lovraka Županja

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Statut OŠ Mate Lovraka Županja

Text of Statut OŠ Mate Lovraka Županja

 • 1Na temelju lanka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (NN br. 87/08.) kolski odbor Osnovne kole Mate Lovraka, upanja uz prethodnu suglasnost Vukovarsko-srijemske upanije, klasa:602-02/08-01/60, urbroj:2196/1-03-09-2, od 19. veljae 2009. god.,na sjednici odranoj 09.03.2009. donio je :

  S T A T U TI. OPE ODREDBE

  lanak 1.Ovim statutom utvruju se statusna obiljeja, ustrojstvo, obavljanje djelatnosti, ovlasti i

  nain odluivanja tijela upravljanja i strunih tijela, izricanje pedagokih mjera, poloaj, prava i obveze uenika, uitelja i roditelja te druga pitanja od znaenja za djelatnost i poslovanje Osnovne kole Mate Lovraka, upanja (u daljem tekstu: kola).

  lanak 2.kola je pravna osoba i upisana je u sudski registar Trgovakog suda u Osijeku te u

  zajedniki elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg kolstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta.kola je osnovnokolska javna ustanova.

  lanak 3.Osniva kole je Vukovarsko-srijemska upanija.

  kola je pravni sljednik drutveno pravne osobe Osnovne kole Boris Kidri upanja koju je osnovala opina upanja svojom odlukom broj : 05-18780/1-1965. god. od 22.12.1965. god.

  lanak 4.Naziv kole je Osnovna kola Mate Lovraka, upanja.

  Sjedite kole je u upanji.Puni naziv kola istie na zgradi u kojoj je njezino sjedite.

  lanak 5.kola ima etiri vrsta peata:

  1. jedan peat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisan naziv i sjedite kole, a u sredini peata nalazi se grb Republike Hrvatske

  2. dva peata okruglog oblika, promjera 35 mm i 25 mm, koji sadri naziv i sjedite kole.

  3. jedan tambilj etvrtastog oblika irine 15 mm i duine 55 mm, koji sadri naziv i sjedite kole.

  4. jedan tambilj etvrtastog oblika irine 45 mm i duine 70 mm koji sadri naziv i sjedite kole te sadraj potreban za klasifikaciju i urudbiranje.

  Peatom iz stavka 1. to. 1. ovoga lanka ovjeravaju se javne isprave koje kola izdaje i akti koje kola donosi u obavljanju javnih ovlasti.Peat iz stavka. 2. ovoga lanka slui za redovito administrativno-financijsko poslovanje kole.tambilj iz lanka 3., 4. ovoga lanka slui za uredsko poslovanje kole.O broju, uporabi i uvanju peata i tambilja odluuje ravnatelj.

 • 2lanak 6.Dan kole obiljeava se u mjesecu lipnju, a nadnevak se odreuje godinjim planom i

  programom rada.

  lanak 7.kolu zastupa i predstavlja ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoi.

  U sluaju parninog ili upravnog spora izmeu kole i ravnatelja kolu zastupa predsjednik kolskog odbora ili osoba koju on pisano opunomoi.

  II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

  lanak 8.kola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja.

  lanak 9.Djelatnost kole iz lanka 9. ovoga statuta obavlja se kao javna sluba.

  Na temelju javnih ovlasti kola obavlja sljedee poslove:- upise i ispise iz kole s voenjem odgovarajue evidencije i dokumentacije- organizacija i izvoenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s uenicima i

  voenje odgovarajuih evidencija - vrednovanje i ocjenjivanje uenika i voenje odgovarajuih evidencija o tome i voenje

  evidencija o uenikim postignuima - izricanje pedagokih mjera i voenje evidencija o tim mjerama - organiziranje predmetnih i razrednih ispita i voenje evidencije o njima - izdavanje javnih isprava- izdavanje potvrda- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u ematicu zajedniki elektroniki

  upisnik ustanova

  kola je pri obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti te odluivanju na temelju javnih ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim interesima uenika, roditelja ili skrbnika uenika , te drugih fizikih ili pravnih osoba duna postupati prema odredbama Zakona o opem upravnom postupku, postupovnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli i ostalih zakona kojima se ureuje djelatnost osnovnog kolstva.

  lanak 10.Odgoj i osnovnokolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma,

  nastavnih planova i programa i kolskog kurikuluma. kola radi na temelju kolskog kurikuluma i godinjeg plana i programa.

  Godinjim planom i programom utvruje se mjesto, vrijeme, nain izvrenja poslova, a sadri: podatke o uvjetima rada i izvriteljima poslova, godinji kalendar rada, dnevni, tjedni i godinji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, plan rada ravnatelja, uitelja i strunih suradnika, plan rada kolskog odbora, plan strunog usavravanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima kole. Godinji plan donosi kolski odbor do 30. rujna tekue kolske godine.

 • 3lanak 11.kolski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvruje dugorone

  i kratkorone planove i program rada kole s izvannastavnim i izvankolskim aktivnostima , nastavni plan i program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti te programe i projekte prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.

  kolski kurikulum donosi kolski odbor do 15. rujna tekue kolske godine na prijedlog Uiteljskog vijea i ravnatelja. kolski kurikulum mora biti dostupan svim roditeljima i uenicima u pisanom obliku , a smatra se da je dostupan ako je objavljen na mrenim stranicama kole.

  lanak 12.kola radi u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene, o emu odluuje kolski

  odbor u skladu sa prostornim, kadrovskim i drugim uvjetima rada te Dravnim pedagokim standardom osnovnokolskog sustava odgoja i obrazovanja. Promjene u organizaciji rada kola je duna pravodobno najaviti uenicima, roditeljima i osnivau.

  lanak 13.Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latininom pismu.

  Nastava se izvodi u klasinim i specijaliziranim uionicama te na drugim mjestima i ustanovama sukladno godinjem planu i programu kole te kolskom kurikulumu.

  Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.

  Nastavnim planom i programom utvruje se tjedni i godinji broj nastavnih sati za obvezne i izborne predmete, raspored po razredima te ciljevi, zadae i sadraji svakog nastavnog predmeta.

  U koli se mogu koristiti samo udbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta prema posebnom zakonu.

  lanak 14.Razredni odjeli ustrojavaju se na poetku kolske godine sukladno zakonu,

  provedbenim propisima i Dravnom pedagokom standardu osnovnokolskog sustava odgoja i obrazovanja.

  Broj uenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini propisuje ministar u skladu sa Dravnim pedagokim standardom osnovnokolskog sustava odgoja i obrazovanja.

  U skladu s osiguranim financijskim sredstvima, prostornim i kadrovskimmogunostima, te sukladno Dravnom pedagokom standardu osnovnokolskog sustava odgojai obrazovanja kola ustrojava produeni boravak uenika.kola organizira prehranu uenika u skladu s normativima koje donosi ministarstvo nadleno za zdravstvo.

  lanak 15.U koli se izvode izvannastavne aktivnosti uenika radi proirivanja obrazovnih

  sadraja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti uenika, razvijanja zajednitva uenika, razvijanja drutvenog ivota i razonode uenika.Izvannastavne aktivnosti temelje se na naelu dragovoljnosti izbora sadraja i oblika rada.Uenici mogu biti ukljueni u izvankolske aktivnosti, a rad uenika u izvankolskim aktivnostima moe se priznati kao ispunjavanje kolskih obveza.

 • 4lanak 16.kola moe osnovati zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti i stavljati u promet

  proizvode koji su rezultat rada uenika . Sredstva ostvarena na takav nain moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti iskljuivo za rad uenike zadruge i unapreivanje odgojno-obrazovnog rada kole.

  lanak 17.U izvoenju odgojno-obrazovnih sadraja te obavljanju djelatnosti kola surauje s

  drugim kolama, ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizikim osobama.kola sudjeluje u drutvenom ivotu mjesta s ijih podruja uenici pohaaju kolu. U tu svrhu kola organizira kulturno-umjetnike manifestacije, portska natjecanja i dr.

  lanak 18.U koli se mogu osnivati ueniki klubovi i drutva u skladu sa posebnim propisima.

  kola moe biti vjebaonica za studente koji se osposobljavaju za obavljanje odgojno-obrazovnih poslova.

  lanak 19.Radi upotpunjavanja obrazovnih sadraja te realizacije zadaa i ciljeva

  osnovnokolskog obrazovanja, kola moe izvoditi poludnevne i jednodnevne izlete i ekskurzije te poduzimati druge odgovarajue aktivnosti prema planu utvrenom godinjim planom i programom rada te kolskim kurikulumom.

  Pri organiziranju aktivnosti iz stavka 1. ovoga lanka kola je duna izraditi detaljan program aktivnosti koji obuhvaa: ciljeve, nain realizacije aktivnosti, vremenik, trokovnik, nain financiranja i vrednovanja aktivnosti te treba pribaviti prethodnu pisanu suglasnost roditelja uenika i organizirati potrebnu pratnju prema broju uenika.

  lanak 20.kola ima knjinicu. Djelatnost knjinice je sastavni dio obrazovnog procesa, a

  obavljanje struno knjinine djelatnosti je u funkciji ostvarivanja obrazovnog procesa. Rad knjinice mora odgovarati propisanim standardima, a ureuje se pravilnikom.

  III. UNUTARNJE USTROJSTVO

  lanak 21.kola obavlja djelatnost iz lanka 9. ovoga statuta u sjeditu kole.

  U sjeditu kole izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za uenike od prvog do osmog razreda.

  lanak 22.U koli se ustrojavaju dvije slube:

  1. struno-pedagoka2. administrativno-tehnika.

  Struno-pedagoka sluba obavlja poslove u svezi s izvoenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s uenicima ,aktivnostima u skladu sa potrebama i interesima uenika te promicanje struno-pedagokog rada kole, u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godinjim planom i programom rada kole i kolskim kurikulumom.

 • 5Administrativno-tehnika sluba obavlja ope, pravne i kadrovske poslove, raunovodstvene i knjigovodstvene poslove, posl