Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

Embed Size (px)

Text of Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  1/44

  Na osnovu lana 36 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Slubeni list CG, broj44/14), Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, na sjednici odranoj 04. februara 2015.godine, usvojio je

  S T A T U TUNIVERZITETA CRNE GORE

  I OSNOVNE ODREDBE

  lan 1Ovim statutom ureuju se: organizacija, djelatnost i poslovanje Univerziteta CrneGore; ovlaenja i nain rada njegovih organa; status organizacionih jedinica, njihovaovlaenja i organi; organizacija i izvoenje studijskih programa; istraivaki,nauni iumjetniki rad; status, prava i obaveze akademskog i drugog osoblja; status, prava iobaveze studenata; ostvarivanje imovinskih prava, sticanje prihoda i raspolaganjesredstvima, kao i druga pitanja od znaaja za rad Univerziteta Crne Gore.

  lan2Univerzitet Crne Gore (u daljem tekstu: Univerzitet) je autonoman u obavljanju svojedjelatnosti, u skladu sa zakonom.

  Autonomija Univerzitetam, u smislu stava 1 ovog lana, podrazumijeva pravo na:- utvrivanje studijskih programa;

  - samostalni razvoj i realizaciju studijskih programa;- utvrivanje pravila studiranja;- ureivanje unutranje organizacije;- izbor organa upravljanja i rukovoenja, u skladu sa zakonom;- izbor akademskog i drugog osoblja, u skladu sa zakonom;- uspostavljanje saradnje sa domaim i inostranim institucijama;- objavljivanje i javno predstavljanje naunih rezultata, u skladu sa posebnim

  zakonom i aktima Univerziteta;- izdavanje javnih isprava;- raspolaganje finansijskim sredstvima;- korienje imovine;

  - dodjeljivanje poasnih titula i drugihpoasnih zvanja;- druga prava koja proizilaze iz dobrih akademskih obiaja, u skladu sa

  zakonom i ovim statutom.

  lan 3Univerzitet obezbjeuje slobodu organizovanja i udruivanja, kao i zatitu oddiskriminacije po bilo kom osnovu, u skladu sa posebnim zakonom.

  Univerzitet ureuje osnovna moralna i profesionalna naela akademskog i drugogosoblja, Etikim kodeksom.

  lan 4Osniva Univerziteta je Crna Gora.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  2/44

  Univerzitet je osnovan 29. aprila 1974. godine.

  Dan Univerziteta je 29. april.

  lan 5

  Univerzitet ima svojstvo pravnog lica.

  Naziv Univerziteta je: Univerzitet Crne Gore.

  Naziv Univerziteta na engleskom jeziku je: University of Montenegro.

  Sjedite Univerziteta je u Podgorici.

  Naziv Univerzitet Crne Gore obavezno se navodi ispred naziva organizacionejedinice Univerziteta.

  lan 6Univerzitet ima svoj znak i zastavu.

  Rektorske insignije su rektorski lanac (kolajna) i rektorska toga.

  Izgled, sadrina i upotreba znaka, zastave i rektorskih insignija utvruje se posebnimaktom Univerziteta, koji donosi Upravni odbor Univerziteta (u daljem tekstu: Upravniodbor).

  lan 7Organizacione jedinice Univerziteta mogu imati svoj znak koji se istie i koristiiskljuivo uz znak Univerziteta.

  U okviru svojih osnovnih djelatnosti, organizacione jedinice imaju pravo i obavezu dakoriste zastavu Univerziteta, a u ostalim sluajevima upotrebu zastave odobravarektor.

  lan 8Univerzitet i organizacione jedinice imaju peat.

  Peat Univerziteta i peati organizacione jedinice imaju oblik nepravilnog kruga i

  sadrenaziv Univerzitet Crne Gore.Znak Univerziteta postavlja se u sredini peata.

  Univerzitet ima i peat za suvi otisak.

  Peat organizacione jedinice, pored sadrine odreene st. 2 i 3 ovog lana, sadri inaziv organizacione jedinice.

  Peat je prenika 32mm.

  Univerzitet i organizaciona jedinica moe, kada je to potrebno, imati peat i manjegobima.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  3/44

  Univerzitet i organizaciona jedinica moe imati vie primjeraka peata iste veliine,istovjetnih po sadrini, a svaki primjerak obiljeava se arapskim brojem.

  Peat se izrauje od gume ili drugog odgovarajueg materijala.

  Blia pravila o izradi peata, njihovom uvanju, upotrebi i unitavanju, ureuju seposebnim aktom koji donosi Upravni odbor.

  lan 9Univerzitet ima tambilje koji slue za djelovodne svrhe, i to:

  1) tambilj pravougaonog oblika, sa tekstom: Crna Gora, Univerzitet Crne Gore,broj, datum i godina, Podgorica;

  2) tambilj za prijem pote,pravougaonog oblika, sa tekstom: Univerzitet CrneGore, primljeno, organizaciona jedinica, broj, prilog i vrijednost.

  tambilj organizacione jedinice Univerziteta, pored sadrine odreene stavom 1 ovog

  lana, sadri i naziv organizacione jedinice.

  lan 10Univerzitet moe da vri statusne promjene, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

  lan 11Univerzitet obavlja obrazovnu, nauno-istraivaku, umjetniku, ekspertsko-konsultantsku i izdavaku djelatnost, a moe obavljati i druge poslove, ukljuujuiposlove kojima se trino valorizuju rezultati nauno-istraivakog rada.

  Univerzitet obavlja djelatnost iz stava 1 ovog lana neposredno ili preko svojihorganizacionih jedinica.

  Djelatnost Univerziteta zasnovana je na:1) akademskim slobodama;2) otvorenosti prema javnosti;3) saradnji i partnerstvu zaposlenih na Univerzitetu, studenata i drugih uesnika

  u procesu visokog obrazovanja;4) principima uspostavljanja Evropskog prostora visokog obrazovanja i

  istraivanja;5) stvaranju mogunosti za sticanje visokog obrazovanja tokom itavog ivota.

  lan 12Radi podsticanja razvoja studenata koji pokazuju nadprosjene rezultate, njihovogzapoljavanja i stipendiranja, pomaganja odreenih socijalnih, kulturnih i drugihaktivnosti studenata, podsticanja i pomaganja stvaralatva u nauci i visokomobrazovanju, kao i radi drugih ciljeva od opteg interesa, Univerzitet moe u skladusa zakonom osnivati fondacije i fondove, uz saglasnost Vlade Crne Gore (u daljemtekstu Vlada).

  Ciljevi, uslovi i nain korienja sredstava fondacija i fondova iz stava 1 ovog lana,kao i nain upravljanja, ureuju se odlukom o osnivanju.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  4/44

  II ORGANIZACIJA UNIVERZITETA

  lan 13Univerzitet je integrisana ustanova visokog obrazovanja, koju ine organizacionejedinice: fakulteti, umjetnike akademije, instituti i visoke kole.

  Organizacione jedinice iz stava 1 ovog lana nemaju svojstvo pravnog lica.

  Univerzitet moe osnivati unutranje jedinice (slube, servisi, centri, i drugo) u ciljuostvarivanja potrebnih standarda univerzitetske djelatnosti, ekonominosti iefikasnosti rada.

  Institucionalni oblik organizovanja studenata na Univerzitetu je Studentski parlament.

  1. Organizacione jedinice

  lan 14Fakultet je organizaciona jedinica Univerziteta koja u obavljanju djelatnostiobjedinjuje obrazovni, nauno-istraivaki, umjetniki i struni rad i predstavlja diojedinstvenog procesa visokog obrazovanja.

  Umjetnika akademija je organizaciona jedinica Univerziteta koja razvija umjetnikostvaralatvo, nauno-istraivaki i struni rad u oblasti umjetnosti.

  lan 15Fakultet odnosno umjetnika akademija su nadleni za:

  1) organizaciju i provoenje nastavnog procesa obrazovanja, nauno-istraivakog, istraivako-umjetnikog i strunog rada, za koju imaju licencu;

  2) podnoenje predloga Senatu o pitanjima koja se odnose na studijske planove iprograme koje realizuju;

  3) donoenje odluka o akademskim, naunim, umjetnikim i strunim pitanjimana nivou organizacione jedinice;

  4) utvrivanje predloga iz djelokruga svoje nadlenosti, u skladu sa zakonom iovim statutom;

  5) realizaciju strunih i nauno-istraivakih projekata iz svoje djelatnosti;6) davanje miljenja u postupku utvrivanja unutranje organizacije i

  sistematizacije Univerziteta i odluivanje o zapoljavanju osoblja u skladu sazakonom i ovim statutom;

  7) raspodjelu i korienje sredstava dodijeljenih od strane Univerziteta isredstava steenih sopstvenim djelatnostima, u skladu sa zakonom, statutomi optim aktima;

  8) vrenje drugih registrovanih djelatnosti za koje ispunjavaju propisane uslove;9) druge poslove koji proistiu iz zakona, ovog statuta i drugih propisa i optih

  akata.

  lan 16Fakultet, odnosno umjetnika akademija, organizuje i izvodi studijske programe u

  skladu sa svojom matinou, koja proizilazi iz akreditovanog studijskog programa, amatinost se odreuje posebnom odlukom Senata, u skladusa zakonom.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  5/44

  Naelo matinosti sprovodi se u okviru studijskih programa i nauno-istraivakog iistraivako-umjetnikog rada, u postupku izbora nastavnika i saradnika i primentorstvu na doktorskim studijama.

  Ako Univerzitet, odnosno dvije ili vie organizacionih jednica u njegovom sastavu,

  izvode multidisciplinarne odnosno interdisciplinarne studije i nauno-istraivakudjelatnost, njihova organizacija i provoenje definisae se meusobnim sporazumom,u skladu sa zakonom i ovim statutom.

  lan 17Institut je organizaciona jedinica Univerziteta koja obavlja nauno-istraivaki rad, uskladu sa posebnim zakonom.

  lan 18Visoka kola je organizaciona jedinica Univerziteta ija je djelatnost izvoenjenastave iz odreene strune oblasti ili srodnih oblasti i nadlena je za:

  1) organizaciju i provoenje nastavnog procesa osnovnih i postdiplomskihstudija, istraivaki, umjetniki i struni rad;

  2) podnoenje predloga Senatu o pitanjima koja se odnose na studijske planove iprograme koje realizuje;

  3) donoenje odluka o akademskim, istraivakim, umjetnikim i strunimpitanjima na nivou organizacione jedinice;

  4) utvrivanje predloga iz djelokruga svoje nadlenosti, u skladu sa zakonom iovim statutom;

  5) realizaciju strunih i istraivakih projekata iz svoje djelatnosti;6) davanje miljenja u postupku utvrivanja unutranje organizacije i

  sistematizacije Univerziteta i odluivanje o zapoljavanju osoblja u skladu sazakonom i ovim statutom;

  7) raspodjelu i korienje sredstava dodijeljenih od strane Univerziteta isredstava steenih sopstvenim djelatnostima, u skladu sa zakonom, statutomi optim aktima;

  8) vrenje drugih registrovanih djelatnosti za koje ispunjavaju propisane uslove;9) druge poslove koji proistiu iz zakona, ovog statuta i drugih propisa i optih

  akata.

  Visoka kola moe se organizovati i u okviru fakulteta, odnosno umjetnikeakademije.

  Na osnivanje i statusne promjene visoke kole iz stava 2 ovog lana shodno seprimjenjuju odredbe ovog statuta koje se odnose na studijski program.

  2. Statusne promjene

  lan 19Na Univerzitetu se mogu vriti statusne promjene organizacionih jedinica (osnivanje,dijeljenje, spajanje ili ukidanje) podnoenjem elaborata o opravdanosti statusnihpromjena od strane vijea organizacionih jedinica ili organa Univerziteta.

  Elaborat iz stava 1 ovog lana sadri: naziv i sjedite organizacione jedinice;djelatnost organizacione jedinice, nain obezbjeivanja akademskog i strunog

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  6/44

  kadra, prostor i oprema, sredstva za osnivanje i obavljanje djelatnosti i nain njihovogobezbjeivanja, kao i druga pitanja od znaaja za obavljanje djelatnosti.

  Nakon usvajanja elaborata o opravdanosti statusnih promjena, Upravni odbor, uzprethodno miljenje Senata i rektora, donosi odluku o iniciranju statusne promjene.

  Odluku o statusnoj promjeni donosi Vlada.

  Nakon donoenja odluke Vlade iz stava 4 ovog lana, Upravni odbor imenuje Odborza obavljanje pripremnih radnji za dobijanje akreditacije i licence.

  lan 20U sastavu organizacione jedinice Univerziteta mogu se osnovati podorganizacionejedinice (centri, laboratorije, i sl.), u kojima se obavljaju istraivaki, nauni,umjetniki i struni rad, u skladu sa aktom o unutranjoj organizaciji i sistematizacijiUniverziteta.

  lan 21Univerzitet moe imati svoju nastavnu bazu.

  Zdravstvenu ustanovu koja ispunjava uslove propisane zakonom iz oblastizdravstvene djelatnosti, da bude nastavna baza odreuje Senat na predlog Vijeaorganizacione jedinice.

  Meusobna prava i obaveze izmeu Univerziteta i nastavne baze ureuju seugovorom.

  3. Ovlaenja organizacione jedinice u pravnom prometu

  lan 22Organizacione jedinice u pravnom prometu sa treim licima imaju ogranienaovlaenja u obavljanju strunog rada, meuuniverzitetske saradnje i poslovanja natritu rada, u okviru registrovane djelatnosti, u skladu sa ovim statutom.

  Organizaciona jedinica ima pravo raspolaganja novanim sredstvima koja se vode naraunu organizacione jedinice koji otvara Univerzitet, u skladu sa propisima za

  obavljanje platnih transakcija, u skladu sa finansijskim planom Univerziteta ifinansijskim planom organizacione jedinice, u skladu sa ovim statutom.

  III ORGANI UNIVERZITETA

  lan 23Organ upravljanja Univerziteta je Upravni odbor.

  Struni organ Univerziteta je Senat.

  Organ rukovoenja Univerziteta je rektor.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  7/44

  1. Upravni odbor

  lan 24U ostvarivanju funkcije upravljanja, Upravni odbor obavlja poslove utvrene zakonomi ovim statutom, a naroito:

  1) utvruje nauno-istraivaku, obrazovnu, umjetniku i razvojno-investicionupolitiku Univerziteta, na predlog Senata i rektora;2) donosi Statut Univerziteta i druge opte akte;3) razmatra i utvruje budet Univerziteta;4) donosi finansijski plan Univerziteta, na predlog rektora, i vri nadzor nad

  njegovom realizacijom;5) usvaja godinji finansijski izvjetaj Univerziteta;6) donosi pravilnik o raspodjeli sredstava Univerziteta;7) planira sredstva iz budeta Crne Gore i obezbjeuje iz drugih izvora;8) donosi odluku o osnivanju drugih pravnih lica u obrazovne i istraivake svrhe,

  kao i posebnih profitabilnih organizacionih oblika, uz saglasnost Vlade;

  9) odluuje o raspolaganju imovinskim pravima Univerziteta;10) donosi odluku o investiranju sredstava u obrazovne ili istraivake svrhe, uz

  saglasnost Vlade;11) daje prethodnu saglasnost rektoru za raspolaganje sredstvima, kao i

  rukovodiocima organizacionih jedinica, u skladu sa ovim statutom;12) daje uputstva i smjernice za realizaciju finansijskog poslovanja Univerziteta i

  organizacionih jedinica;13) omoguava sprovoenje finansijske kontrole, u skladu sa zakonom i ovim

  statutom;14) utvruje visinu kolarine, uz saglasnost ministarstva nadlenog za prosvjetu, i

  drugih naknada koje plaaju studenti;15) utvruje upisnu politiku i raspisuje konkurs za upis na studije, u skladu sa

  zakonom;16) rjeava po albi na odluku Senata o iskljuenju studenta;17) utvruje organizacionu strukturu i sistematizaciju Univerziteta, na predlog rektora;18) bira i razrjeava rektora i generalnog sekretara Univerziteta, dekane i direktore

  organizacionih jedinica Univerziteta i imenuje i razrjeava prorektore Univerziteta;19) imenuje organe upravljanja, odnosno predstavnike u organima upravljanja

  organizacije iji je osniva Univerzitet i obavlja druge poslove u vezi saosnivakim pravima, u skladu sa zakonom i ovim statutom;

  20) odluuje o uvoenju i ukidanju studijskih programa, uz prethodno miljenje

  Senata i rektora u skladu sa zakonom;21) donosi akt kojim se blie ureuje izgled, sadrina i upotreba univerzitetskihobiljeja, peata i zastave Univerziteta;

  22) utvruje visinu naknade za rad organa i radnih tijela Univerziteta, koje obrazujuorgani Univerziteta;

  23) stara se o zatiti ivotnog standarda zaposlenih i studenata na Univerzitetu;24) odluuje o drugim pitanjima u okviru svojih nadlenosti odreenih zakonom, ovim

  statutom i drugim aktima Univerziteta.

  lan 25Upravni odbor ima 15 lanova, i ine ga:

  pet predstavnika osnivaa,

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  8/44

  est predstavnika akademskog osoblja (pet sa akademskim zvanjem i jedansaradnik) izabranih iz reda zaposlenih na Univerzitetu,

  jedan predstavnik drugih zaposlenih,

  tri predstavnika studenata, vodei rauna da u strukturi budu zastupljeni studentisvih nivoa studija (osnovne, postdiplomske i doktorske).

  Predstavnike osnivaa imenuje Vlada.

  Predstavnike akademskog osoblja sa akademskim zvanjem bira Senat tajnimglasanjem, veinom glasova ukupnog broja lanova Senata, vodei rauna oravnomjernoj zastupljenosti naunih oblasti i umjetnosti.

  Predstavnika saradnika bira posebno tijelo, kojeg ine po dva saradnika izabrana nasvakoj organizacionoj jedinici,

  Predstavnik saradnika bira se tajnim glasanjem, veinom glasova ukupnog brojalanova posebnog tijela.

  Predstavnika drugih zaposlenih bira posebno tijelo, kojeg ine po dva zaposlenaizabrana na svakoj organizacionoj jedinici.

  Predstavnik drugih zaposlenih bira se tajnim glasanjem, veinom glasova ukupnogbroja lanova posebnog tijela.

  Predstavnika studenata bira Studentski parlament, u skladu sa svojim pravilima.

  lan 26Upravni odbor ima predsjednika i potpredsjednika.

  Predsjednika Upravnog odbora bira Upravni odbor iz reda lanova Upravnog odborasa akademskim zvanjem.

  Potpredsjednika Upravnog odbora bira Upravni odbor na predlog predsjednika, izreda lanova Upravnog odbora.

  Generalni sekretar Univerziteta je i sekretar Upravnog odbora.

  U pripremi materijala za razmatranje pitanja iz nadlenost Upravnog odbora,predsjednik Upravnog odbora moe obrazovati savjetodavna i druga radna tijela izatraiti potrebne informacije i podatke.

  lan 27Upravni odbor se bira na period od etiri godine, osim predstavnika studenata koji sebiraju na period od dvije godine.

  lan 28lanu Upravnog odbora prestaje mandat razrjeenjem:

  1) istekom vremena na koje je imenovan, odnosno biran;

  2) na lini zahtjev;3) u sluaju opoziva;

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  9/44

  4) ako mu prestane radni odnos, odnosno svojstvo koje je bilo osnov zaimenovanje, odnosno izbor;

  5) izborom na funkciju koja iskljuuje lanstvo u Upravnom odboru;6) ako je osuen na bezuslovnu kaznu zatvora;7) ako je osuen za djelo koje ga ini nedostojnim za vrenje funkcije;

  8) ako postupa na nain koji moe da diskredituje Univerzitet;9) ako se ustanovi nesposobnost obavljanja dunosti, koja se dokazujemedicinskom dokumentacijom;

  10)ako se ponaa na nain koji predstavlja neinjenje ili odbijanje ilizanemarivanje obavljanja dunosti;

  11)ako nesavjesno i nestruno obavlja svoju dunost;12)ako se utvrdi da ima line ili druge interese koji su u suprotnosti sa interesima

  Univerziteta (sukob interesa).

  lanu Upravnog odbora koji je naknadno imenovan, odnosno biran na upranjenomjesto u Upravnom odboru, mandat prestaje istekom mandata Upravnog odbora.

  Prestanak mandata lanu Upravnog odbora u sluaju iz stava 1 ta. 1 do 7 ovoglana konstatuje Upravni odbor.

  lan 29Postupak razrjeenja u sluaju iz lana 28 stav 1 ta. 8 do 12 ovog statuta pokreeUpravni odbor po sopstvenoj inicijativi, donoenjem odluke, osim za lana Upravnogodbora koji je predstavnik osnivaa.

  Istovremeno sa pokretanjem postupka za razrjeenje, Upravni odbor formira komisijuza ispitivanje ispunjenosti uslova za razrjeenje.

  Komisija iz stava 2 ovog lana pribavlja pisane dokaze i izjavu lana Upravnogodbora na koga se inicijativa odnosi.

  Izvjetaj komisije dostavlja se Upravnom odboru.

  Odluku o razrjeenju lana Upravnog odbora donosi Upravni odbor tajnim glasanjem.

  lan 30Upravni odbor vri poslove iz svoje nadlenosti i donosi odluke na sjednicama.

  Izuzetno od stava 1 ovog lana, u hitnim i drugim naroito opravdanim sluajevima,sjednice mogu biti elektronske.

  Upravni odbor donosi odluke veinom glasova od ukupnog broja lanova.

  Upravni odbor odluuje javnim glasanjem, osim za ona pitanja za koja je ovimstatutom i drugim optim aktom utvreno da se odluke donose tajnim glasanjem.

  lan 31Upravni odbor donosi poslovnik o svom radu.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  10/44

  2. Senat

  lan32Senat u ostvarivanju funkcije:1) odluuje o pitanjima nastavne, naune, umjetnike i strune djelatnosti

  Univerziteta;2) razmatra strategiju razvoja akademskih aktivnosti Univerziteta, ukljuujui i

  osnivanje novih, dijeljenje, spajanje ili ukidanje postojeih studijskih programa iorganizacionih jedinica Univerziteta i daje miljenje o tim pitanjima rektoru iUpravnom odboru Univerziteta;

  3) utvruje studijske programe (strukturu, sadrinu, predmete, kurseve);4) vri periodino evaluaciju studijskih programa u cilju osiguranja kvaliteta, radi

  usklaivanja s novim naunim saznanjima;5) donosi Akademski kalendar;6) utvruje ispitni termin za dodatni ispitni rok;7) utvruje broj semestara za realizaciju nastave u studijskoj godini;

  8) usvaja organizaciju nastave na svim nivoima studija, ukljuujui i nastavu koja seorganizuje kao uenje na daljinu;

  9) vri izbor u akademska i nauna zvanja;10) imenuje komisije za izbor u akademska i nauna zvanja;11) donosi odluku o univerzitetskom registru domaih i meunarodnih asopisa, i

  zbornika radova sa naunih skupova, koji su referentni za izbor u akademska inauna zvanja;

  12)odreuje matinost organizacione jedinice;13) predlae Upravnom odboru donoenje odluke o organizovanju studija u saradnji

  sa domaom ili stranom ustanovom visokog obrazovanja (program duplih ilizajednikih diploma);

  14) donosi odluke u proceduri sticanja akademskog naziva doktora nauka;15) daje miljenje u postupku izborarektora;16) stara se o realizaciji programa cjeloivotnog uenja;17) predlae broj studenata za upis na studijske programe Univerziteta;18) obezbjeuje primjenu akademskih standarda i donosi opti akt kojim se utvruju

  pravila studiranja;19) utvruje i sprovodi postupke ocjene kvaliteta nastave i analizira rezultate

  prolaznosti studenata i utvruje mjere za unapreenje nauno-nastavnogprocesa;

  20) utvruje kriterijume za izjednaavanje obrazovanja i programa steenog po

  ranijim propisima sa obrazovanjem koje se stie u skladu sa Zakonom o visokomobrazovanju;21) ureuje postupak i uslove dodjeljivanja zvanja profesor emeritus i dodjeljuje to

  zvanje;22) sprovodi postupak za dodjeljivanje poasnih titula i drugih priznanja i nagrada;23) donosi Etiki kodeks;24) odluuje o iskljuenju studenta sa Univerziteta;25) ureuje postupak utvrivanja plagijata, u skladu sa posebnim zakonom;26) razmatra strategiju zatite intelektualne svojine Univerziteta i njenog korienja;27) daje miljenja i predloge o svim drugim pitanjima na zahtjev rektora ili Upravnog

  odbora Univerziteta;

  28) donosi Poslovnik o svom radu i opta akta iz svoje nadlenosti;29) obavlja i druge poslove propisane zakonom, ovim statutom ili drugim propisom.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  11/44

  lan 33Senat ine:-rektor,-prorektori,-po jedan predstavnik svake organizacione jedinice, izabran od strane Vijea

  organizacione jedinice iz reda akademskog osoblja sa akademskim, odnosnonaunim zvanjem, i jo po jedan predstavnik za fakultet, odnosno umjetnikuakademiju koja ima vie od 25 zaposlenih u akademskom zvanju,-predstavnici studenata, u broju od 20% od ukupnog broja lanova Senata, vodeirauna da u strukturi budu zastupljeni studenti svih nivoa studija (osnovne,postdiplomske i doktorske),- jedan predstavnik saradnika, izabran iz reda zaposlenih saradnika na Univerzitetu.

  Od ukupnog broja lanova Senata najmanje 50% lanova mora biti iz reda redovnihprofesora Univerziteta.

  Vijee organizacione jedinice bira lana Senata po pravilu iz reda lica sa najviimakademskim, odnosno naunim zvanjem.

  Predstavnike studenata bira Studentski parlament, u skladu sa svojim pravilima.

  Predstavnika saradnika bira posebno tijelo iz lana 25 stav 4 ovog statuta.

  lan 34Senat se bira na period od tri godine, osim predstavnika studenata koji se biraju naperiod od dvije godine.

  lanstvo rektorai prorektora u Senatu traje tokom njihovog mandata.

  lanu Senata koji je naknadno biran na upranjeno mjesto u Senatu, mandatprestaje istekom mandata Senata.

  lan 35lanu Senata prestaje mandat razrjeenjem:

  1) istekom vremena na koje je imenovan, odnosno biran;2) na lini zahtjev;3) u sluaju opoziva;

  4) ako mu prestane radni odnos, odnosno svojstvo koje je bilo osnov za izbor;5) izborom na funkciju koja iskljuuje lanstvo u Senatu;6) ako je osuen na bezuslovnu kaznu zatvora;7) ako je osuen za djelo koje ga ini nedostojnim za vrenje funkcije.

  Prestanak mandata lanu Senata konstatuje Senat.

  lan 36Senatom predsjedava rektor.

  U odsustvu rektora Senatom predsjedava jedan od prorektora koga odredi rektor.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  12/44

  lan 37Senat donosi odluke veinom glasova ukupnog broja lanova koji imaju pravo dauestvuju u odluivanju.

  U odluivanju o izboru u akademska i nauna zvanja mogu uestvovati samo lanovi

  Senata sa istim ili viim akademskim, odnosno naunim zvanjem.

  U postupku odluivanja o sticanju naziva doktor nauka mogu uestvovati samolanovi Senata sa akademskim, odnosno naunim zvanjem, i nazivom doktoranauka.

  Senat odluuje javnim glasanjem, osim za ona pitanja za koja je ovim statutom idrugim optim aktom utvreno da se odluke donose tajnim glasanjem.

  lan 38Senat ima vijea: Vijee za drutvene nauke, Vijee za umjetnost i Vijee za prirodne

  i tehnike nauke.

  Vijeem Senata, po odluci rektora, predsjedava jedan od prorektora. Predsjedavajuije istovremeno i lan Vijea.

  Vijea Senata ine po dva predstavnika organizacionih jedinica Univerziteta i pojedan predstavnik samostalnih studijskih programa koje osniva Univerzitet, izodgovarajue oblasti. Pripadnost organizacione jedinice jednom od vijea Senatautvruje se aktom o matinosti.

  Na izbor lanova vijea Senata shodno se primjenjuju odredbe ovog statuta koje seodnose na izbor lanova Senata iz reda akademskog osoblja sa akademskimzvanjem.

  lan vijea Senata ne moe biti lan Senata.

  Vijee Senata razmatra predloge u postupku izbora u akademsko odnosno naunozvanje i daje miljenje Senatu o tim predlozima, razmatra predloge u postupkusticanja naziva doktora nauka, i druga pitanja iz nadlenosti Senata.

  lan 39

  Senat moe da obrazuje komisije ili druga radna tijela radi davanja miljenja ilipredloga o odreenim pitanjima iz djelokruga svog rada.

  lan 40Senat donosi poslovnik o svom radu.

  3. Rektor, prorektori i generalni sekretar

  lan 41Rektor rukovodi, zastupa i predstavlja Univerzitet.

  Rektor je odgovoran za rad na Univerzitetu, kao i za rukovoenje u okviru poslovnepolitike utvrene od strane Upravnog odbora.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  13/44

  Rektor, u okviru svojih ovlaenja:1) organizuje i rukovodi radom i poslovanjem Univerziteta;2) izvrava odluke Upravnog odbora i Senata;3) predlae poslovnu politiku i mjere za njeno sprovoenje;4) podnosi predloge Upravnom odboru koji se odnose na obrazovanje i misiju

  Univerziteta, pri emu je duan da uzme u obzir preporuke i miljenje Senata;5) priprema godinje i druge finansijske izvjetaje koje razmatra Upravni odbor;6) predlae Upravnom odboru finansijski plan Univerziteta;7) naredbodavac je za izvrenje finansijskog plana Univerziteta;8) zakljuuje ugovore u ime Univerziteta;9) preduzima sve pravne radnje u ime i za raun Univerziteta u granicama

  utvrenim zakonom i ovim statutom;10) obustavlja od izvrenja akte organa rukovoenja organizacionih jedinica,

  ukoliko su u suprotnosti sa zakonom i ovim statutom, i pokree postupak zaocjenu zakonitosti;

  11) predlae imenovanje prorektora;

  12) imenuje prodekane odnosno zamjenike direktora;13) daje miljenje u postupku izbora dekana odnosno direktora;14) obavlja promociju doktora nauka, poasnih doktora, profesora emeritusa i

  dodjeljuje nagrade i priznanja Univerziteta;15) potpisuje diplome koje izdaje Univerzitet;16) potpisuje ugovore o studiranju;17) donosi opte i pojedinane akte u skladu sa ovim statutom;18) predsjedava Rektorskim kolegijumom i Proirenim rektorskim kolegijumom;19) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

  Rektor je ovlaen da, shodno zakonu, samostalno zakljuuje ugovore u okvirudjelatnosti Univerziteta ija ukupna vrijednost u jednoj fiskalnoj godini ne prelazi iznosod 100.000 eura (sto hiljada eura), a za iznose preko 100.000 eura neophodno jepribaviti prethodnu saglasnost Upravnog odbora.

  lan 42Rektor moe obrazovati savjetodavna i druga radna tijela radi razmatranja ipripremanja pitanja iz njegove nadlenosti.

  lan 43Struni, administrativno-tehniki i drugi slini poslovi Univerziteta obavljaju se u

  Rektoratu.

  Rektorat svoju djelatnost ostvaruje preko Rektorskog kolegijuma i Proirenogrektorskog kolegijuma.

  Rektorski kolegijum ine rektor, prorektori i generalni sekretar.

  Proireni rektorski kolegijum ine lanovi Rektorskog kolegijuma i dekani i direktoriorganizacionih jedinica.

  U radu Proirenog rektorskog kolegijuma, po pozivu rektora, mogu uestvovati i

  druga lica.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  14/44

  U radu Rektorskog kolegijuma uestvuje i predstavnik Studentskog parlamenta kadase razmatraju studentska pitanja.

  lan 44Rektorski kolegijum saziva rektor. Rektorski kolegijum raspravlja i pomae rektoru u

  odluivanju po pitanjima tekueg poslovanja, zauzima stavove i daje miljenja popitanjima iz djelokruga rada Senata, utvruje smjernice i koordinira radorganizacionih i drugih jedinica Univerziteta.

  lan 45Rektor se bira na osnovu javnog konkursa i podnesenog programa razvojaUniverziteta.

  Rektora bira Upravni odbor, iz reda redovnih profesora u radnom odnosu naUniverzitetu, u skladu sa zakonom i optim aktom.

  lan 46Postupak izbora rektora pokree Upravni odbor, najkasnije est mjeseci prije istekamandata rektora, i utvruje rokove za izborne radnje.

  Konkurs za izbor rektora objavljuje se u Biltenu Univerziteta Crne Gore i dnevnomlistu koji izlazi u Crnoj Gori.

  Prijave na konkurs se podnose Univerzitetu Crne Gore.

  lan 47Postupak izbora rektora sprovodi Izborna komisija od pet lanova, koju imenujeUpravni odbor.

  Izborna komisija e odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.

  Izborna komisija dostavlja Senatu na miljenje programe kandidata ije prijave suocijenjene kao blagovremene i potpune.

  Nain i postupak davanja miljenja o programima kandidata za rektora Senat ureujesvojim aktom.

  lan 48Izborna komisija dostavlja Upravnom odboru izvjetaj o prijavljenim kandidatima imiljenje Senata.

  Tajno glasanje na Upravnom odboru sprovodi Izborna komisija.

  Na glasakom listiu moe se zaokruiti najvie jedan kandidat.

  U prvom krugu se glasa o svim kandidatima ije prijave su ocijenjene kaoblagovremene i potpune.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  15/44

  Ako u prvom krugu nijedan kandidat nije dobio potrebnu veinu glasova, u drugomkrugu uestvuju dva kandidata sa najveim brojem glasova, a ukoliko vie kandidataima isti broj glasova ti kandidati uestvuju u drugom krugu.

  Ako u drugom krugu nijedan kandidat nije dobio potrebnu veinu glasova, u treem

  krugu uestvuje kandidat sa najveim brojem glasova, a ukoliko vie kandidata imaisti broj glasova ti kandidati uestvuju u treem krugu.

  lan 49Odluku o izboru rektora donosi Upravni odbor, veinom glasova od ukupnog brojalanova Upravnog odbora.

  Odluka Upravnog odbora je konana.

  lan 50Ako Upravni odbor ne izvri izbor predloenog kandidata, postupak izbora rektora se

  ponavlja u roku ne duem od tri mjeseca.

  lan 51Ako se izbor rektora ne izvri u roku, odnosno doe do prestanka funkcije rektora ilirazrjeenja prije isteka perioda na koji je imenovan, Upravni odbor odreuje lice saakademskim zvanjem koje e vriti funkciju rektora.

  Lice iz stava 1 ovog lana ima sva prava i dunosti rektora.

  lan 52Rektor se bira na period od tri godine.

  Isto lice moe biti birano za rektora Univerziteta dva puta uzastopno.

  U sluaju kada, zbog odreenih okolnosti, mandat traje krae od utvrenog perioda,smatra se da je mandat iskorien ukoliko je na ovoj funkciji provedeno vie odpolovine mandata.

  Dva mandata se ne smatraju uzastopnim ako je izmeu njih proteklo najmanje trigodine.

  Rektor ne moe istovremeno vriti dunost dekana odnosno direktora organizacionejedinice Univerziteta, ili imati bilo koju drugu rukovodeu ili javnu funkciju, u skladu sazakonom.

  lan 53Rektoru prestaje funkcija:

  1) istekom mandata;2) ostavkom;3) prestankom radnog odnosa na Univerzitetu;4) ako se izabere na neku drugu funkciju nespojivu sa funkcijom rektora.

  Prestanak funkcije rektora se konstatuje, bez rasprave, na sjednici Upravnog odbora.

  lan 54Rektor moe biti razrijeen dunosti prije isteka perioda na koji jeizabran:

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  16/44

  1) ako bude osuen za krivino djelo koje ga ini nedostojnim vrenja funkcijerektora;

  2) ako nestruno ili nesavjesno vri funkciju rektora;3) ako ne izvrava zadatke predviene zakonom i ovim statutom ili ih izvrava

  protivno njima ili prekorai ovlaenja i time nanese tetu Univerzitetu u

  veem obimu;4) ukoliko se utvrdi da Univerzitet ostvaruje loe poslovne rezultate;5) ako se utvrdi da ima line i druge interese koji su u suprotnosti sa interesima

  Univerziteta i u drugim sluajevima postojanja sukoba interesa;6) kada svojim ponaanjem povrijedi ugled funkcije koju vri;7) ukoliko izgubi radnu sposobnost, u skladu sa zakonom;8) zbog gubitka uslova potrebnih za izbor rektora;9) zbog odsutnosti ili sprijeenosti da obavlja dunost rektora u periodu duem

  od est mjeseci.

  lan 55

  Inicijativu za razrjeenje rektora mogu podnijeti: Senat odnosno pet lanovaUpravnog odbora.

  Inicijativa se podnosi uz pisano obrazloenje.

  Inicijativa se dostavlja rektoru na izjanjenje.

  O inicijativi Upravnog odbora za razrjeenje rektora izjanjava se Senat. U sluajunezakazivanja sjednice Senata u razumnom roku, Upravni odbor e i bezizjanjavanjaSenata razmotriti inicijativu i donijeti odluku.

  U sluaju da Senat ili Upravni odbor odbiju inicijativu za razrjeenje, nova inicijativase ne moe podnijeti prije isteka est mjeseci.

  lan 56Rektoru u radu pomau prorektori.

  Broj prorektora ne moe biti vei od etiri.

  lan 57Prorektor organizuje i vodi poslove u odreenim oblastima za koje ga rektor ovlasti,

  rukovodi vijeem Senata odgovarajue oblasti, koordinira aktivnosti koji proistiu iznjegove nadlenosti i prati njihovu implementaciju, kao i druge poslove koje muodredi rektor.

  Rektor moe ovlastiti jednog od prorektora da u sluaju njegove privremeneodsutnosti ili sprijeenosti, zamjenjuje rektora.

  Prorektor za vrijeme mandata obavlja i poslove izvoenja nastave, u okviruorganizacione jedinice Univerziteta, na predmetima za koje je izabran.

  lan 58

  Prorektore imenuje Upravni odbor Univerziteta, na predlog rektora, iz reda redovnih ivanrednih profesora u radnom odnosu na Univerzitetu.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  17/44

  Prorektori ne mogu istovremeno vriti dunost dekana odnosno direktoraorganizacione jedinice Univerziteta ili imati bilo koju drugu rukovodeu ili javnufunkciju.

  lan 59

  Imenovanje prorektora vri se na period od tri godine.

  Mandat prorektora traje koliko i mandat rektora na iji predlog je prorektor imenovan.

  Izuzetno, u sluaju prestanka mandata rektora prije isteka vremena na koje jeizabran, prorektori ostaju na dunosti do izbora novih prorektora.

  lan 60Na postupak prestanka funkcije i razrjeenja prorektora shodno se primjenjujuodredbe ovog statuta koje se odnose na rektora.

  lan 61Generalnog sekretara Univerziteta bira Upravni odbor na osnovu javnog konkursa,na predlog rektora, iz reda lica koja posjeduju odgovarajue kvalifikacije i iskustvo ikoja ispunjavaju posebne uslove propisane aktom o unutranjoj organizaciji isistematizaciji Univerziteta.

  Mandat generalnog sekretara traje etiri godine, sa mogunou ponovnog izbora.

  lan 62Generalni sekretar je odgovoran Upravnom odboru i rektoru za efikasno i racionalnofunkcionisanje djelatnosti u okviru slubi Rektorata.

  Generalni sekretar organizuje i koordinira rad slubi Rektorata, prati i stara se osprovoenju zakona, statuta i drugih optih akata, obezbjeuje blagovremenost iekonominost izvravanja poslova i zadataka iz djelokruga rada slubi, prati izvrenjeodluka organa Univerziteta i ovlaen je da predlae rektoru preduzimanjeodgovarajuih mjera prema zaposlenima u administrativnim slubama za sluajneizvravanja ili nesavjesnog izvravanja radnih zadataka i obaveza, i vri drugeposlove u skladu sa aktom o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji Univerziteta.

  IV ORGANI ORGANIZACIONIH JEDINICA UNIVERZITETA

  1. Fakultet, umjetnika akademija i visoka kola

  lan 63Struni organ fakulteta, umjetnike akademije i visoke kole je Vijee.

  Vijee ine:1) dekan,

  2) prodekani,

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  18/44

  3) lica sa akademskim odnosno naunim zvanjem u radnom odnosu naorganizacionoj jedinici, kao i lica sa akademskim odnosno naunim zvanjem unastavnoj bazi organizacione jedinice;

  4) jedan predstavnik saradnika, i po jedan predstavnik na svakih desetsaradnika, neposredno izabran iz reda i od strane saradnika zaposlenih na

  organizacionoj jedinici;5) predstavnici studenata, u broju od 20% od ukupnog broja lanova Vijea,

  izabrani od strane studentske organizacije na organizacionoj jedinici, vodeirauna da u strukturi budu zastupljeni studenti svih nivoa studija (osnovne,postdiplomske i doktorske).

  lan 64Vijeem predsjedava dekan.

  Vijee:1) predlae strukturu i sadrinu studijskih programa i predmeta,

  2) predlae plan organizacije nastave za studijsku godinu;3) prati rad studenata na organizacionoj jedinici i predlae mjere za poboljanje

  kvaliteta nastave, nastavnih metoda, prolaznosti i efikasnosti studija;4) predlae broj studenata za upis na sve nivoe studija;5) predlae Upravnom odboru visinu kolarine;6) verifikuje ocjene studenata;7) predlae raspisivanje konkursa za izbor u akademska i nauna zvanja, u

  skladu sa ovim statutom i drugim optim aktima Univerziteta;8) utvruje predloge za Senat u postupku izbora u akademska i nauna zvanja, u

  skladu sa ovim statutom i drugim optim aktima Univerziteta;9) utvruje predloge za Senat u postupku sticanja naziva doktor nauka;10) provodi postupak i donosi odluke u postupku sticanja naziva magistar nauka;11) imenuje rukovodioce studijskih programa, na predlog dekana;12)predlae izbor i razrjeenje dekana;13)daje miljenje u postupku izbora saradnika;14)utvruje predloge za dodjelu studentskih i drugih nagrada;15)bira predstavnike u Senat i u vijea Senata;16)obavlja i druge poslove propisane ovim statutom ili drugim optim aktom

  Univerziteta.

  lan 65

  Vijee donosi odluke iz svoje nadlenosti veinom glasova ukupnog broja lanovakoji imaju pravo da uestvuju u odluivanju.

  U postupku sticanja naziva doktora nauka i postupku izbora u akademska i naunazvanja, kao i u postupku izbora predstavnika u Senat i vijee Senata, pravoodluivanja imaju samo lanovi Vijea sa akademskim, odnosno naunim zvanjima.

  lan 66Vijee odluuje javnim glasanjem, osim za ona pitanja za koja je ovim statutom idrugim optim aktom utvreno da se odluke donose tajnim glasanjem.

  lan 67Vijee donosi Poslovnik o svom radu.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  19/44

  lan 68Organ rukovoenja fakulteta, umjetnike akademije i visoke kole je dekan.

  Organ rukovoenja instituta je direktor.

  Organ rukovoenja je odgovoran Vijeu, rektoru i Upravnom odboru Univerziteta.

  Insignija dekana odnosno direktora je lanac (kolajna).

  lan 69Dekan odnosno direktor:

  1) zastupa i predstavlja organizacionu jedinicu, u skladu sa zakonom i ovimstatutom;

  2) organizuje i rukovodi radom organizacione jedinice;3) odgovoran je za zakonitost rada organizacione jedinice;4) obezbjeuje namjensko, efikasno, ekonomino i cjelishodno korienje

  sredstava sa podrauna organizacione jedinice, u skladu sa finansijskimplanom;

  5) raspolae finansijskim sredstvima organizacione jedinice u pojedinanimiznosima u skladu sa ovim statutom;

  6) izvrava odluke Vijea i organa Univerziteta;7) donosi akte u skladu sa ovim statutom i drugim optim aktima Univerziteta;8) predsjedava sjednicama Vijea;9) upoznaje Vijee o finansijskom poslovanju organizacione jedinice;10)daje miljenje u postupku utvrivanja sistematizacije radnih mjesta na

  organizacionoj jedinici;11)predlae planove rada i razvoja organizacione jedinice i godinji program

  rada;12)predlae imenovanje i razrjeenje prodekana odnosno zamjenika direktora i

  rukovodilaca studijskih programa na organizacionoj jedinici;13) razvija i ostvaruje saradnju sa institucijama iz djelokruga svoga rada, u skladu

  sa ovim statutom;14) obavlja i druge poslove propisane ovim statutom ili drugim optim aktom ili za

  koje je ovlaen od strane Upravnog odbora ili rektora.

  lan 70Dekan odnosno direktor zakljuuje ugovore i vri druge pravne radnje u skladu sa

  zakonom, ovim statutom i odlukama Upravnog odbora.

  Dekan odnosno direktor je ovlaen da samostalno zakljuuje ugovore u okvirudjelatnosti organizacione jedinice ija ukupna vrijednost u jednoj fiskalnoj godini neprelazi iznos od 10.000 eura (deset hiljada eura), a za iznose preko 10.000 eura do100.000 eura (sto hiljada eura) neophodno je pribaviti prethodnu saglasnost rektora,a preko 100.000 eura neophodno je pribaviti prethodnu saglasnost Upravnog odbora.

  lan 71Dekan odnosno direktor moe da obrazuje komisije ili druga povremena radna tijela,radi davanja miljenja o odreenim pitanjima iz djelokruga svog rada.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  20/44

  lan 72Dekanski kolegijum ine dekan, prodekani, rukovodioci studijskih programa isekretar.

  Kada se razmatraju studentska pitanja, u radu Dekanskog kolegijuma uestvuje i

  predstavnik studentske organizacije.

  lan 73Dekanski kolegijum saziva dekan.

  Dekanski kolegijum raspravlja i pomae dekanu u odluivanju po pitanjima tekuegposlovanja, zauzima stavove i daje miljenja po pitanjima iz djelokruga rada Vijea,utvruje smjernice i koordinira rad podorganizacionih jedinica.

  lan 74Odredbe l. 72 i 73 ovog statuta shodno se primjenjuju i na rad instituta.

  lan 75Dekana bira i razrjeava Upravni odbor, na predlog Vijea organizacione jedinice.

  U postupku izbora dekana, Upravni odbor pribavlja miljenje rektora o predloenomkandidatu.

  Dekan se bira iz reda lica sa akademskim odnosno naunim zvanjem, u radnomodnosu na organizacionoj jedinici.

  Dekan fakulteta zdravstvenog usmjerenja koji je u dopunskom radu na Univerzitetu,zasniva radni odnos na Univerzitetu sa punim radnim vremenom.

  Postupak izbora dekana pokree Upravni odbor, najkasnije est mjeseci prije istekamandata dekana, i utvruje rokove za izborne radnje.

  lan 76Dekan se bira na osnovu javnog konkursa i podnesenog programa razvojaorganizacione jedinice.

  Konkurs za izbor dekana objavljuje se u Biltenu Univerziteta Crne Gore i dnevnom

  listu koji izlazi u Crnoj Gori.

  Prijave na konkurs se podnose organizacionoj jedinici za koju se vri izbor dekana.

  Vijee organizacione jedinice obrazuje Izbornu komisiju, iz reda svojih lanova.

  Izborna komisija e odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.

  Izborna komisija dostavlja Vijeu izvjetaj o prijavljenim kandidatima, sa ocjenom oispunjenosti uslova za kandidate ije prijave su ocijenjene kao blagovremene ipotpune .

  Vijee cijeni izvjetaj Izborne komisije i utvruje konanu listu kandidata kojiispunjavaju uslove za izbor, po azbunom redu poetnih slova prezimena kandidata.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  21/44

  Na konanu listu kandidata se ne moe izjaviti poseban prigovor.

  Tajno glasanje na Vijeusprovodi Izborna komisija.

  Na glasakom listiu moe se zaokruiti najvie jedan kandidat.

  Nain svoenja liste kandidata vri se u skladu sa lanom 48 st. 4, 5 i 6ovog statuta.

  Smatra se da je utvren predlog za izbor dekana kada kandidat dobije veinuglasova od ukupnog broja lanova Vijea.

  lan 77Na odluku Vijea iz lana 76 stav 12 ovog statuta kandidat za dekana moe izjavitialbu Upravnom odboru.

  Upravni odbor odluuje po albi.

  Odluku o izboru dekana donosi Upravni odbor, veinom glasova od ukupnog brojalanova Upravnog odbora.

  Odluka Upravnog odbora je konana.

  lan 78Mandat dekana odnosno direktora traje tri godine, sa mogunou jo jednoguzastopnog izbora.

  U sluaju kada, zbog odreenih okolnosti, mandat traje krae od utvrenog perioda,smatra se da je mandat iskorien ukoliko je na funkciji provedeno vie od polovinemandata.

  Dva mandata se ne smatraju uzastopnim ako je izmeu njih proteklo najmanje trigodine.

  Dekan odnosno direktor ne moe istovremeno obavljati bilo koju drugu upravljaku,rukovodeu ili javnu funkciju, u skladu sa zakonom.

  Ako se izbor dekana odnosno direktora ne izvri u roku, odnosno doe do prestanka

  funkcije dekana odnosno direktora ili razrjeenja prije isteka perioda na koji jeimenovan, Upravni odbor, na predlog rektora, odreuje lice sa akademskim zvanjemkoje e vriti funkciju dekana.

  Lice iz stava 5 ovog lana ima sva prava i dunosti dekana.

  U sluaju nastupanja okolnosti iz stava 5 ovog lana, postupak izbora dekanaodnosno direktora se ponavlja u roku ne duem od tri mjeseca.

  lan 79Direktora bira i razrjeava Upravni odbor, na predlog Vijea instituta.

  U postupku izbora direktora, Upravni odbor pribavlja miljenje rektora o predloenomkandidatu.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  22/44

  Direktor se bira iz reda lica sa naunim zvanjem, u radnom odnosu na organizacionojjedinici.

  Postupak izbora direktora pokree Upravni odbor, najkasnije est mjeseci prije istekamandata direktora, i utvruje rokove za izborne radnje.

  Postupak izbora direktora sprovodi se u skladu sa l. 76 i 77 ovog statuta.

  lan 80Na postupak prestanka funkcije i razrjeenja dekana odnosno direktora shodno seprimjenjuju odredbe ovog statuta koje se odnose na rektora.

  lan 81Dekanu odnosno direkoru u radu pomau prodekani odnosno zamjenici direktora.

  Organizaciona jedinica moe imati do tri prodekana odnosno zamjenika direktora.

  Vrstu i obim poslova prodekana odnosno zamjenika direktora odreuje dekanodnosno direktor, svojom odlukom.

  Prodekani odnosno zamjenici su za svoj rad odgovorni dekanu odnosno direktoru irektoru.

  lan 82Prodekana i zamjenika direktora imenuje rektor na predlog dekana odnosnodirektora, iz reda lica sa akademskim odnosno naunim zvanjem na organizacionojjedinici.

  Mandat prodekana odnosno zamjenika direktora traje koliko i mandat dekanaodnosno direktora na iji predlog je izabran, sa mogunou jo jednog uzastopnogimenovanja.

  Izuzetno, u sluaju prestanka mandata dekana odnosno direktora prije istekavremena na koje je izabran, prodekani odnosno zamjenici direktora ostaju nadunosti do izbora novih prodekana odnosno zamjenika direktora.

  lan 83

  Rukovodioca studijskog programa, iz reda akademskog osoblja sa akademskimodnosno naunim zvanjem, imenuje i razrjeava Vijee, na predlog dekana odnosnodirektora, sa mogunou ponovnog izbora.

  Mandat rukovodioca studijskog programa istie istekom mandata dekana odnosnodirektora.

  lan 84Rukovodilac obavlja poslove vezane za studijski program za koji je imenovan, i to:

  - predlae organizaciju nastave;- sprovodi pripreme za poetak nastave;

  - prati izvoenje nastavnog procesa;- priprema izvjetaje o realizaciji nastave;- predlae mjere za poboljanje i unapreenje nastavnog procesa;

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  23/44

  - vri koordinaciju i drugih poslova od znaaja za realizaciju nastave.

  lan 85Institut ima Vijee kao struni organ, koga ine:

  1) direktor,

  2) zamjenici direktora,3) lica sa naunim zvanjem u radnom odnosu na organizacionoj jedinici,4) jedan predstavnik saradnika, i po jedan predstavnik na svakih deset

  saradnika, neposredno izabran iz reda i od strane saradnika zaposlenih naorganizacionoj jedinici.

  Vijee je nadleno za razmatranje i odluivanje o naunim i strunim pitanjima, aposebno za:

  1) pripremanje i utvrivanje programa nauno-istraivakog rada i praenjenjihovog ostvarivanja;

  2) utvrivanje nauno-istraivakih projekata, odreivanje rukovodilaca

  projekata, praenje njihove realizacije i evaluacije ostvarenih projekata.

  V AKADEMSKO OSOBLJE UNIVERZITETA

  lan 86Akademsko osoblje Univerziteta su lica sa akademskim zvanjem i saradnici u nastavikoji neposredno realizuju studijski program.

  lan 87Akademska zvanja su:a) redovni profesor,b) vanredni profesor,c) docent,d) profesor i predava visoke kole.

  Ukupan broj akademskog osoblja iz stava 1 ovog lana utvruje se aktom ounutranjoj organizaciji i sistematizaciji Univerziteta, koji donosi Upravni odbor, napredlog rektora.

  lan 88Akademsko osoblje iz lana 87 stav 1 ovog statuta bira Senat na osnovu javnogkonkursa, na period od pet godina, izuzev redovnog profesora koji se bira naneodreeno vrijeme.

  Izbor u vie zvanje vri se nakon isteka vremena izbora u nie zvanje.

  Konkurs za izbor u akademsko zvanje raspisuje se est mjeseci prije isteka vremenaprethodnog izbora.

  Konkurs raspisuje rektor, na predlog Vijea organizacione jedinice ili Senata.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  24/44

  Konkurs se moe raspisati za grupu predmeta ili oblast, uz primjenu principamatinosti.

  Blagovremenost i potpunost prijava na konkurs utvruje Nauni odbor Senata.

  Neblagovremene i nepotpune prijave odbacuje Nauni odbor.

  Nauni odbor daje miljenje Senatu o usklaenosti blagovremenih i potpunih prijavasa propisanim uslovima i kriterijumima za izbor.

  Nauni odbor ima pet lanova i obrazuje ga Senat, po pravilu iz reda lica na najviimakademskim odnosno naunim zvanjem, vodei rauna o ravnomjernoj zastupljenostinaunih oblasti i umjetnosti.

  Senat, na predlog Vijea organizacione jedinice, imenuje komisiju za pisanjerecenzija (u daljem tekstu: komisija).Recenzenti podnose pojedinane izvjetaje u

  skladu sa uputstvom za pisanje izvjetaja, koje utvruje Senat.

  lanovi komisije ne mogu biti u zvanju niem od onog u koje se kandidat bira i nemogu biti u srodstvu sa kandidatom u pravoj liniji i pobonoj liniji zakljuno doetvrtog stepena.

  Recenzije se objavljuju u Biltenu Univerziteta Crne Gore i dostupne su javnosti 30dana od dana objavljivanja, u kom roku se mogu podnijeti prigovori. Po prigovoru seizjanjavaju recenzenti u roku od 30 dana od dana dostavljanja prigovora.

  Vijee organizacione jedinice, na osnovu izvjetaja recenzenata, utvruje predlogzaSenat, u roku od 30 dana od isteka poslednjeg dana uvida javnosti, odnosno poisteku roka za izjanjenje po prigovoru.

  Odluku o izboru donosi Senat veinom glasova ukupnog broja lanova Senata kojiimaju pravo odluivanja, u skladu sa ovim statutom.

  Odluka Senata je konana.

  Odluka Senata se dostavlja svim uesnicima konkursa, preko organizacione jediniceza koju se vri izbor.

  lan 89Prilikom izbora u akademska zvanja moe se omoguiti uestvovanje meunarodniheksperata kao lanova komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanjerecenzija, po odluci Senata.

  lan 90Dekan odnosno direktor je odgovoran da se postupak za pripremanje predloga zaizbor u akademsko, odnosno nauno zvanje sprovede u rokovima utvrenimzakonom, ovim statutom i optim aktima.

  lan 91Svi izbori vre se na osnovu akademskih zasluga, bez diskriminacije po bilo kojemosnovu.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  25/44

  lan 92Sa izabranim akademskim osobljem sa akademskim zvanjem rektor zakljuujeugovor o radu, na period od pet godina ili drugi odgovarajui ugovor (ugovor odopunskom radu za lica izabrana za rad na fakultetu zdravstvenog usmjerenja kojasu u radnom odnosu u nastavnim bazama fakulteta), a o njegovom sprovoenju stara

  se dekan, odnosno direktor organizacione jedinice Univerziteta.

  Sa redovnim profesorom ugovor o radu se zakljuuje na neodreeno vrijeme.

  Ukoliko izabrano lice ne stupi na rad u ugovorenom roku ili ne potpie ugovor, ugovoro radu se raskida u skladu sa zakonom, a odluka o izboru stavlja van snage.

  Ugovor o radu sa licima iz st. 1 i 2 ovog lana sadri odredbu o poslovima kojezaposleni ne moe raditi u svoje ime i za svoj raun, kao i u ime i za raun drugogpravnog ili fizikog lica, bez saglasnosti Senata (zabrana konkurencije), u skladu sazakonom.

  lan 93Akademsko osoblje sa akademskim zvanjem koje se imenuje ili izabere na javnufunkciju u skladu sa zakonom, moe izvoditi nastavu i baviti se naunim radom naUniverzitetu na osnovu ugovora o dopunskom radu, na predlog Vijea organizacionejedinice.

  lan 94Izbor u nauna zvanja: nauni savjetnik, vii nauni saradnik i nauni saradnik, naorganizacionim jedinicama Univerziteta ija je djelatnost iskljuivo ili pretenonauno-istraivaki rad, vri Senat u skladu sa posebnim zakonom.

  Na izbor u nana zvanja shodno se primjenjuju odredbe ovog statuta koje se odnosena izbor u akademska zvanja.

  lan 95Pravo na slobodnu godinu studija (sabatsko odsustvo) ima akademsko osoblje uzvanju redovnog i vanrednog profesora Univerziteta, svake sedme godine kaojednogodinje odsustvo, o emu odluuje Upravni odbor, uz prethodno miljenjeSenata.

  Blii uslovi i postupak za ostvarivanje prava na slobodnu godinu studija utvruju seoptim aktom koji donosi Upravni odbor.

  Aktom iz stava 2 ovog lana, ureuju se i pravo na odsustvo radi obrazovanja istrunog usavravanja.

  lan 96Penzionisanom redovnom profesoru koji se posebno istakao svojim naunim,odnosno umjetnikim radom moe biti dodijeljeno zvanje profesor emeritus.

  Blii uslovi i postupak za dodjelu zvanja profesor emeritus utvruju se posebnim

  aktom koji donosi Senat.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  26/44

  lan 97Ako na jednom predmetu nastavu izvodi samo jedno izabrano lice on se smatraodgovornim nosiocem predmeta.

  Na predmetima, u ijem izvoenju uestvuje vie izabranih lica, svi se smatraju

  odgovornim za dio nastave koji sami izvode, dok je jedan od njih odgovorni nosilacpredmeta.

  Dekan odreuje odgovorne nosioce predmeta.

  lan 98U izuzetnim sluajevima, bez javnog konkursa, na osnovu odluke Senata, na predlogVijea organizacione jedinice, moe se za izvoenje nastave angaovati lice saakademskim zvanjem sa druge ustanove visokog obrazovanja van teritorije CrneGore, kao gostujueg profesora za jednu studijsku godinu.

  Prava i obaveze gostujueg profesora su da:1) odri nastavu i ispite, prema rasporedu i sadraju utvrenim studijskim

  programom,2) vodi evidenciju o postignutom uspjehu studenata,3) preporuuje dostupnu literaturu za nastavni predmet za koji je angaovan,4) obavlja i sve druge nastavne aktivnosti kao lice izabrano u akademsko zvanje

  na Univerzitetu.

  Gostujui profesor moe biti mentor studentima.

  Po ovlaenju Senata, ugovor o angaovanju sa gostujuim profesorom zakljuujedekan, odnosno direktor organizacione jedinice.

  lan 99Istaknuti strunjak iz prakse sa stepenomdoktora nauka, odnosno istaknuti umjetnik,moe biti angaovan za uee u praktinom dijelu nastave.

  Odluku o angaovanju iz stava 1 ovog lana donosi Senat, na predlog Vijeaorganizacione jedinice, a na osnovu izvjetaja komisije iz oblasti angaovanja, kojuimenuje dekan.

  Po ovlaenju Senata, ugovor o angaovanju za lica iz stava 1 ovog lana zakljuujedekan.

  lan 100U okviru punog radnog vremena akademsko i struno osoblje duno je da uestvujeu nastavi, konsultacijama sa studentima, nauno-istraivakom, umjetnikom istrunom radu, pripremanju nastave i ispita, radu u organima organizacione jediniceUniverziteta odnosno organima Univerziteta.

  Izabrano akademsko osoblje iz klinikih predmeta na organizacionoj jedinicizdravstvenog usmjerenja obavljaju nauno-istraivaku, nastavnu i zdravstvenu

  djelatnost kao jedinstveni proces rada, u okviru punog radnog vremena, a obim inain ostvarivanja njihovih pojedinanih prava i obaveza po osnovu radnog odnosaregulie se ugovorom sa zdravstvenom ustanovom.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  27/44

  lan 101Akademsko i struno osoblje Univerziteta duno je da u realizaciji studijskogprograma nedjeljno odri:- 4 asa predavanja - redovni profesor, vanredni profesor, docent;

  - 8 asova predavanja - profesor i predava visoke kole;- 12 asova u nastavnom procesu vii lektor i lektor- 6 asova u nastavnom procesu saradnik u nastavi- 14 asova u nastavnom procesu vii struni saradnik i struni saradnik- 22 asa u nastavnom procesu vii laborant i laborant.

  Standardi optereenja, visina i metodologija obrauna zarade za akademsko istruno osoblje, ukljuujui i angaovano osoblje koje nije u radnom odnosu naUniverzitetu, propisuje se Kolektivnim ugovorom za Univerzitet.

  Zarada i naknade po osnovu radnog odnosa izabranog akademskog osoblja iz

  klinikih predmeta odreuju se prema njihovom radnom doprinosu, a njihov radvrednuje po posebnoj metodologiji, u skladu sa Kolektivnim ugovorom za Univerzitet.

  lan 102Etiki kodeks sadri standarde ponaanja prilagoene djelatnosti Univerziteta, kao istandarde neprihvatljivog ponaanja, ukljuujui zatitu od plagijata.

  Postupak utvrivanja plagijata sprovodi posebna komisija koju imenuje Senat.

  Postupak iz stava 2 ovog lana je hitan i sprovodi se uz duno potovanje prava svihuesnika. Saznanja i informacije prikupljene u toku postupka smatraju se povjerljivimdo njegovog okonanja.

  Na osnovu prikupljenih dokaza u prethodnom postupku, koji sprovodi komisija izstava 2 ovog lana, Senat donosi odluku.

  lan 103Akademsko osoblje duno je da se u svom radu, djelovanju i ponaanju naUniverzitetu pridrava Etikog kodeksa i da titi ugled Univerziteta.

  Etiki kodeks donosi Senat, na predlog komisije koju imenuje rektor.

  Komisiju iz stava 2 ovog lana ini po jedan predstavnik iz reda akademskog osobljasvake organizacione jedinice Univerziteta.

  Etikim kodeksom utvruju se principi i pravila ponaanja akademskog osoblja kojihse moraju pridravati u cilju ouvanja i unapreenja dostojanstva i ugledaUniverziteta, shodno misiji Univerziteta, kao i postupak za sluaj povrede etikihnaela.

  lan 104Broj saradnika u jednoj studijskog godini utvruje rektor, na predlog Vijea

  organizacione jedinice, u skladu sa aktom o unutranjoj organizaciji i sistematizacijiUniverziteta, vodei rauna o normi asova i broju studenata.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  28/44

  Izbor saradnika vri se na osnovu javnog konkursa, u skladu sa zakonom i ovimstatutom.

  Konkurs raspisuje dekan odnosno direktor, uz prethodnu saglasnost rektora ipribavljeno miljenje Vijea organizacione jedinice.

  Konkurs se, po pravilu, raspisuje tri mjeseca prije poetka studijske godine.

  Konkursom se utvruju period na koji se biraju saradnici i oblast angaovanja.

  Dekan odnosno direktor imenuje komisiju za pisanje Izvjetaja o prijavljenimkandidatima, iz reda akademskog osoblja sa akademskim zvanjem, odnosnonaunog osoblja sa naunim zvanjem, odgovornih za predmete iz oblastiangaovanjasaradnika.

  Izvjetaj komisije iz stava 6 ovog lana se dostavlja na razmatranje Vijeu, u roku od

  15 dana.

  Na osnovu izvjetaja komisije i miljenja Vijea, odluku o izboru saradnika donosidekan odnosno direktor.

  Ugovor sa saradnikom, po ovlaenju rektora, zakljuuje dekan odnosno direktor.

  Ugovorom o radu sa saradnikom blie se ureuju prava i obaveze, u skladu sazakonom i ovim statutom.

  lan 105Blii uslovi za izbor u zvanje saradnik u nastavi su:

  1) pokazana sklonost za nastavni i nauno-istraivaki rad, odnosno umjetnikirad (objavljeni nauni i struni radovi, izlaganja na naunim skupovima,pedagoko iskustvo, mobilnost, uee u projektima i slino),

  2) duina studiranja,3) nagrade za postignute uspjehe u studiranju.

  Pored uslova utvrenih zakonom i stavom 1 ovog lana, uslov za izbor saradnika naklinikim predmetima, odnosno na uoj naunoj oblasti iz medicinskih nauka, jeste istruni stepen specijaliste iz odgovarajue oblasti medicine.

  Izuzetno, na umjetnikim disciplinama u zvanje saradnik u nastavi moe biti izabranolice sa nazivom magistar nauka u oblasti u kojoj nema doktorata, na period od godinudana, ali ne due od pet godina.

  lan 106U realizaciji nastave akademskom osoblju pomae istruno osoblje:1) vii lektor,2) lektor,3) vii struni saradnik,4) struni saradnik,

  5) vii laborant,6) laborant.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  29/44

  Struno osoblje moe uestovovati u realizaciji praktine nastave sa studentima, poodluci Vijea organizacione jedinice, uz mentorstvo predmetnog nastavnika.

  Ukupan broj strunog osoblja utvruje se aktom o unutranjoj organizaciji isistematizaciji Univerziteta.

  Izbor strunog osoblja vri se na osnovu javnog konkursa, na neodreeno iliodreeno vrijeme, u skladu sa odredbama ovog statuta i aktom o unutranjojorganizaciji i sistematizaciji Univerziteta za organizacionu jedinicu na kojoj se vriizbor.

  Konkurs raspisuje dekan odnosno direktor, uz prethodnu saglasnost rektora.

  Za struno osoblje, izuzev laboranta, moe biti izabrano lice koje ima visokoobrazovanje i ispunjava posebne uslove propisane aktom o unutranjoj organizaciji isistematizaciji Univerziteta za organizacionu jednicu na kojoj se vri izbor.

  Za laboranta moe biti izabrano lice koje ima najmanje srednju strunu spremu iispunjava posebne uslove propisane aktom o unutranjoj organizaciji i sistematizacijiradnih mjesta Univerziteta za organizacionu jedinicu na kojoj se vri izbor.

  Dekan odnosno direktor organizacione jedinice Univerziteta imenuje komisiju zarazmatranje konkursnog materijala i pisanje izvjetaja i na predlog komisije donosiodluku o izboru.

  Na struno osoblje primjenjuju se opti propisi iz oblasti radnih odnosa.

  lan 107Broj i struktura neakademskog osoblja, uslovi, nain i postupak za izbor utvruju seaktom o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji Univerziteta.

  Konkurs raspisuje dekan odnosno direktor, uz prethodnu saglasnost rektora.

  Na neakademsko osoblje primjenjuju se opti propisi iz oblasti radnih odnosa.

  lan 108Ugovor o radu sa strunim i neakademskim osobljem, po ovlaenju rektora,

  zakljuuje dekan odnosno direktor.

  VI SAMOEVALUACIJA, STUDIJE I STUDENTI

  1. Samoevaluacija i ocjena kvaliteta

  lan 109Univerzitet obezbjeuje kontinuirani razvoj sistema kvaliteta u svim aspektima svoga

  djelovanja.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  30/44

  Za postupak samovrednovanja, kontinuirano praenje, osiguranje i unapreenjekvaliteta odgovoran je Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta, koji formira Senat.Svaka organizaciona jedinica formira komisiju za obezbjeenje i unapreenjesistema kvaliteta, koju ine predstavnici akademskog osoblja sa akademskimzvanjem i studenata.

  Postupak za obezbjeenje i unapreenje sistema kvaliteta sprovodi se u skladu sakriterijumima i standardima za samovrednovanje i procedurama za ocjenjivanjekvaliteta ustanova visokog obrazovanja.

  lan 110Univerzitet ustanovljava formalne mehanizme za odobravanje, redovni monitoring iperiodine preglede studijskih programa, nastave i uslova rada i time osiguravanjihovu kontinuiranu vrijednost.

  Univerzitet osigurava da su resursi namijenjeni za podrku studentima pri uenju

  adekvatni i da odgovaraju svakom ponuenom studijskom programu.

  lan 111Na kraju svake studijske godine sprovodi se postupak samoevaluacije studijskihprograma koji se realizuju na Univerzitetu, nastave i uslova rada, koji ukljuujeanketiranje studenata svih nivoa studija.

  Uee studenata je dio redovnog (godinjeg) nadzora, a ukljuuje ocjenjivanjepredavanja, programa, profesora i njihovih pedagokih sposobnosti od stranestudenata, kao i konsultacije sa studentskim organizacijama i predstavnicimastudenata u strunim organima Univerziteta i organizacionih jedinica.

  lan 112U procedurama osiguranja kvaliteta, Univerzitet vri konsultacije sa poslodavcima,predstavnicima zaposlenih i drugim partnerima.

  Konsultacije sa partnerima su dio periodinog pregleda studijskih programa idodjeljivanja diploma, a ukljuuju sve partnere: bive studente, poslodavce,sindikate, predstavnike lokalne samouprave i dravnih organa.

  lan 113

  Organizacione jedinice vre redovno preispitivanje i reviziju svojih studijskihprograma, o emu sainjavaju odgovarajue izvjetaje.

  Vijea organizacionih jedinica obezbjeuju akademsko osoblje koje zadovoljavastandarde kvaliteta, koje je kvalifikovano i kompetentno u predmetnoj oblasti, i ucjelosti upoznato sa nastavnim planovima i ishodima uenja, te ih permanentnosprovode.

  lan 114Pisani izvjetaji komisija organizacionih jedinica sadre analizu i ocjenu ispunjenostistandarda za samovrednovanje, prednosti i nedostatke u pogledu ispunjenosti tih

  standarda i predlog mjera za poboljanje kvaliteta.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  31/44

  Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta razmatra izvjetaje i Senatu dostavlja svojemiljenje o ocjeni kvaliteta Univerziteta, odnosno o ocjeni kvaliteta u pojedinim oblastima u kojima se sprovodio postupak samovrednovanja.

  lan 115

  Upravni odbor usvaja Izvjetaj o samoevaluaciji Univerziteta, na osnovu izvjetajakomisija organizacionih jefinica i miljenja Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta iSenata.

  Odluka Upravnog odbora o ocjeni kvaliteta sadri i mjere za poboljanje kvaliteta.

  Izvjetaj i odluka Upravnog odbora iz st. 1 i 2 ovog lana objavljuju se tako da bududostupni akademskom osoblju i studentima.

  2. Studije i studijski programi

  lan 116Studije na Univerzitetu ostvaruju se na osnovu akreditovanog studijskog programa i uskladu sa pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa kredita(ECTS - European Credit Transfer System).

  lan 117Pravila studiranja, postupak ispitivanja i ocjenjivanja Univerzitet utvruje posebnimaktima koja su transparentna i dostupna studentima.

  lan 118Studijski programi na Univerzitetu se realizuju na:

  1) akademskim osnovnim studijama,2) primijenjenim osnovnim studijama,3) akademskim specijalistikim studijama,4) primijenjenim specijalistikim studijama,5) akademskim magistarskim studijama,6) primijenjenim magistarskim studijama,7) akademskim doktorskim studijama.

  Interdisciplinarni studijski programi organizuju se iz najmanje dvije naune oblasti.

  lan 119Nastava pojedinanih predmeta realizuje se u toku jednog semestra, u skladu sastudijskim programom.

  lan 120Univerzitet moe da obrazuje Centar za doktorske studije u cilju poboljanja kvalitetadoktorskih studija, vee meunarodne prepoznatljivosti Univerziteta u okviruevropskog istraivakog i prostora visokog obrazovanja i pospjeivanja povezanostisa zajednicom.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  32/44

  lan 121Univerzitet moe uestvovati u organizovanju i izvoenju zajednikog studijskogprograma doktorskih studija s drugim ustanovama visokog obrazovanja, iz naunihodnosno umjetnikih oblasti za koje su matine organizacione jedinice.

  Odluku iz stava 1 ovog lana donosi Senat, na zajedniki predlog vijeaorganizacionih jedinica.

  Procedure, uslovi za upis kandidata i druga pitanja koja se odnose na realizacijuzajednikog studijskog programa doktorskih studija blie se ureuju optim aktomkoji donosi Senat.

  lan 122Univerzitet moe da obrazuje Centar za magistarske studije, u skladu sa optimaktom.

  Centar za postdiplomske magistarske studije je nosilac odreenih magistarskihstudija, kao i koordinator magistarskih studija koje se realizuju na organizacionimjedinicama, u cilju poboljanja kvaliteta tih studija, povezivanja postojeih ipodsticanja osnivanja novih magistarskih studija.

  lan 123Univerzitet moe uestvovati u organizovanju i izvoenju zajednikog studijskogprograma magistarskih studija s drugim ustanovama visokog obrazovanja, iznaunih, odnosno umjetnikih oblasti za koje su matine organizacione jedinice.Odluku iz stava 1 ovog lana donosi Senat, na zajedniki predlog vijeaorganizacionih jedinica.

  Procedure, uslovi za upis kandidata i druga pitanja koja se odnose na realizacijuzajednikog studijskog programa magistarskih studija blie se ureuju optim aktomkoji donosi Senat.

  3. Uenje na daljinu i cjeloivotno uenje

  lan 124Nastava se moe organizovati i kao uenje na daljinu, u skladu sa karakterom

  studijskog programa.

  Odluku o studijskim programima koji mogu izvoditi nastavu uenjem na daljinu donosiSenat, na predlog Vijea organizacione jedinice.

  Ispiti se moraju odravati u sjeditu, odnosno prostorijama organizacione jedinice.

  lan 125Senat, na predlog Vijea organizacione jedinice, moe donijeti odluku oorganizovanju posebnog programa strunog obrazovanja za potrebe cjeloivotnoguenja, radi sticanja strune kvalifikacije ili dijela strune kvalifikacije.

  Sistem ocjenjivanja na programima cjeloivotnog uenja bazira se na ECTSkreditima i ishodima uenja za sticanje kompetencija.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  33/44

  Organizaciona jedinica izdaje sertifikat o zavrenom programu uenja.

  4. Studenti

  lan 126Studijska godina se organizuje u dva semestra (zimskom i ljetnjem) od kojih svakitraje po 15 nedjelja.

  Poetak studijske godine i semestra utvruje se Akademskim kalendarom.

  lan 127Optimalno radno optereenje studenata iznosi 40 sati sedmino, to odgovara zbiruod 60 ECTS kredita u toku jedne studijske godine.

  Nastava za pojedine predmete izvodi se u toku jednog semestra, u skladu sastudijskim programom.

  Ukupan broj asova nastave na osnovnim studijama ne moe biti manji od 20 sati,niti vei od 30 sati sedmino.

  lan 128Optereenje studenta, u smislu lana 127 ovog statuta, treba da bude ravnomjerno,a moe se sastojati izsljedeih aktivnosti:

  1) nastava (predavanja, vjebe, praktikumi, seminari, praktina nastava, terenskanastava i drugo);

  2) samostalni radovi;3) kolokvijumi;4) ispiti;5) izrade zavrnih radova;6) struna praksa,7) drugi oblici angaovanja u skladu sa konkretnim studijskim programom.

  lan 129Po zavretku nastave obavlja se zavrni ispit, pri emu se termini utvrujuAkademskim kalendarom i rasporedom polaganja ispita, na nain koji e studentu

  omoguiti da u jednom danu polae samo jedan ispit.

  Ispitni rokovi imaju dva ispitna termina, sa pravom da student koristi oba, osim zadodatni rok. Pri odreivanju ispitnih termina vodi se rauna da vrijeme izmeu dvatermina za svaki predmet bude najmanje deset dana.

  Zavrni ispit smatra se zavrnom provjerom znanja studenta.

  Nain polaganja ispita definie se pravilima studiranja.

  Student koji ne poloi zavrni ispit ili student koji nije zadovoljan ostvarenom

  prolaznom ocjenom moe pristupiti ponovnom polaganju zavrnog ispita.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  34/44

  lan 130Organizaciona jedinica moe organizovati, uz saglasnost Senata, dopunsku dodatnu nastavu (ljetnja kola, i slino) za izborne predmete, ukljuujui i oblikeprovjere znanja, u periodu van redovne nastave po Akademskom kalendaru.

  lan 131Pravila studiranja blie se utvruju aktomkoji donosi Senat.

  lan 132Student sa invaliditetom bira nain izvravanja predispitnih obaveza i polaganjeispita, u skladu sa njegovim sposobnostima i mogunostima.

  Organizaciona jedinica Univerziteta obezbjeuje studentima iz stava 1 ovog lanauslove za realizaciju propisanih obaveza.

  VII UPIS I PREPIS NA STUDIJE

  lan 133Status studenta stie se upisom na odgovarajui studijski program.

  Student se upisuje u statusu studenta koji se finansira iz budeta ili studenta kojisnosi trokove kolovanja.

  Svojstvo studenta dokazuje se indeksom.

  lan 134Prepis na studije sa istih, odnosno srodnih studijskih programa i prava po osnovumobilnosti studenata ostvaruju se u skladu sa pravilima koja utvruje Senat.

  lan 135Stranac se moe upisati na studijski program pod istim uslovima i po istimkriterijumima kao i crnogorski dravljanin.

  Stranac ima pravo upisa na konkurentskoj osnovi, u okviru javno finansiranih mjesta,odnosno u okviru mjesta za koje se plaa kolarina.

  lan 136Upis na specijalistike, magistarske i doktorske studije vri se na osnovu javnogkonkursa koji objavljuje Univerzitet.

  Upis na studije iz stava 1 ovog lana vri se na konkurentskoj osnovi, u skladu sarezultatima postignutim na neposredno niim nivoimastudija.

  lan 137Pravo prijave na konkurs za upis na specijalistike studije imaju kandidati sazavrenim osnovnim studijama, obima najmanje 180 ECTS kredita, i koji su steklidiplomu osnovnih studija iz odgovarajue oblasti nauka ili umjetnosti.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  35/44

  Pravo upisa na multidisciplinarne (kombinovane) specijalistike studije imajukandidati koji su ispunili uslove na jednom od osnovnih studijskih programa koji suukljueni u realizaciju multidisciplinarnih studija.

  Upis se vri na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosjenom ocjenom na osnovnim

  studijama, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati sa istom prosjenomocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima.

  Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravoprigovora Vijeu organizacione jedinice. Odluka Vijea je konana.

  Senat Univerziteta verifikuje odluke o upisu.

  lan 138Pravo prijave na konkurs za upis na magistarske studije imaju kandidati sa zavrenimosnovnim studijama, obima najmanje 240 ECTS kredita, ili na specijalistikim

  studijama, i koji su stekli diplomu osnovnih odnosno specijalistikih studija izodgovarajue oblasti nauka ili umjetnosti.

  Pravo upisa na multidisciplinarne (kombinovane) magistarske studije imaju kandidatikoji su ispunili uslove na jednom od osnovnih odnosno specijalistikih studijskihprograma koji su ukljueni u realizaciju multidisciplinarnih studija.

  Upis se vri na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosjenom ocjenom na studijamaobima 240 ECTS kredita, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati saistom prosjenom ocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima.Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo

  prigovora Vijeu organizacione jedinice. Odluka Vijea je konana.

  Senat Univerziteta verifikuje odluke o upisu.

  lan 139Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su steklidiplomu akademskog naziva magistra iz odgovarajue oblasti nauka.

  Upis se vri na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosjenom ocjenom namagistarskim studijama, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati sa

  istom prosjenom ocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima.

  Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravoprigovora Vijeu organizacione jedinice. Odluka Vijea je konana.

  Senat Univerziteta verifikuje odluke o upisu.

  lan 140Organizacija i realizacija specijalistikih, magistarskih i doktorskih studija, blie seureuju optim aktima koja donosi Senat.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  36/44

  VIII PRAVA I OBAVEZE STUDENATA

  lan 141Prava i obaveze studenata, utvreni zakonom, ostvaruju se na nain da svakistudent ima posebno pravo na jednakost, razliitost i zatitu od svih oblika

  diskriminacije, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

  lan 142Upoznavanje studenata sa njihovim pravima i obavezama vri se: objavljivanjemrasporeda nastave, na poetku semestra; objavljivanjem ispitnih termina na poetkuakademske godine; blagovremenim obavjetavanjem o rezultatima postignutim naispitima, uz bezuslovno pravo studenta da izvri uvid u svoje pisane radove odnosnotest; objavljivanjem informacija na web stranici i Biltenu Univerziteta, kao i putemtampanih informacija.

  O ostvarivanju prava studenata iz stava 1 ovog lana staraju se prorektor zaduen zanastavu i studentska pitanja i dekani organizacionih jedinica.

  Organizovanje smjetaja i ishrane studenata vri se u skladu sa zakonom kojiregulie oblast studentskog standarda.

  lan 143Student ima pravo na albu dekanu u sluaju povrede prava na slobodu miljenja iiskazivanja stavova o pitanjima koja se odnose na studije, na pogodnosti u studiranjukoje proizilaze iz statusa studenta, konsultacije, polaganje ispita na nain i urokovima kako je to odreeno zakonom i ovim statutom, korienje biblioteke,raunarske sale i ostalih resursa sa kojima raspolae organizaciona jedinica.

  lan 144Student ima pravo na albu Senatu Univerziteta na kvalitet nastave, odnosno kvalitetrada akademskog osoblja organizacione jedinice na kojoj studira.

  Pravila kojima se ureuje postupak po albi iz stava 1 ovog lana utvruje Senat.

  lan 145Studentu se na njegov zahtjev odobrava mirovanje prava i obaveza za vrijeme:1) tee odnosno due bolesti;

  2) upuivanja na strunu praksu u trajanju od najmanje est mjeseci;3) meunarodne razmjene studenata u trajanju duem od 30 dana u toku odravanjanastave, ako student kroz tu razmjenu ne stie ECTS kredite;

  4) trudnoe;5) roditeljskog odsustva;6) njege djeteta nakon roditeljskog odsustva u trajanju od godinu dana;7) priprema za olimpijske igre, svjetsko ili evropsko prvenstvokada ima status

  vrhunskog sportiste;8) i u drugim opravdanim sluajevima.

  Mirovanje prava i obaveza studenta odobrava se u trajanju od jednog semestra ili

  jedne studijske godine, odnosno u duini trajanja mirovanja iz stava 1 ovog lana.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  37/44

  Za vrijeme trajanja mirovanja student moe polagati ispite ako je za polaganje tihispita ispunio obaveze.

  Vrijeme mirovanja ne rauna se u vrijeme trajanja studija. Po prestanku razloga zbogkojih je traio mirovanje, student nastavlja studije po pravilima po kojima je zapoeo

  studiranje.

  O zahtjevu za mirovanje prava i obaveza odluuje dekan, u roku od 15 dana od danapodnoenja zahtjeva.

  Odluka dekana iz stava 5 ovog lana je konana.

  lan 146Student moe biti ispisan sa Univerziteta na lini zahtjev ili ako ne izvrava obavezepreuzete ugovorom o studiranju.

  Neizvravanje obaveza iz stava 1 ovog lana predstavlja nepohaanje nastave utoku cijele godine, neupisivanje naredne godine studija, odnosno proputanjeponovnog prijavljivanja zaostalih predmeta iz prethodne godine studija u propisanomroku, a da mu pri tom ne miruju prava i obaveze utvrene lanom 145 ovog statuta.

  Rjeenje o ispisu donosi dekan, po ovlaenju rektora. Rjeenje o ispisu sadri nazivstudijskog programa na koji je student bio upisan i period studiranja. Uz rjeenje seizdaje potvrda o ukupno steenim ECTS kreditima, sa popisom poloenih ispita ipripadajuim ECTS kreditima i postignutim ocjenama. Ispis studenta se konstatuje uindeksu.alba na odluku o ispisu moe se izjaviti Senatu, ija odluka je konana.

  Studentski parlament ima pravo da se obrati Senatu ako smatra da je u postupkuispisa bilo neregularnosti.

  lan 147Student je odgovoran za povrede obaveza utvrenih zakonom i ovim statutom.

  Utvrivanje povrede obaveza od strane studenta vri se u disciplinskom postupku.

  Disciplinski postupak protiv studenta pokree dekan organizacione jedinice

  Univerziteta, odnosno rukovodilac samostalnog studijskog programa Univerziteta, naosnovu linog saznanja ili podnesene usmene ili pisane prijave. Prijava sadri:osnovne podatke o studentu, opis, vrijeme i mjesto izvenja povrede obaveze idokaze koji ukazuju na povredu obaveze.

  lan 148Povrede obaveza studenta mogu biti lake i tee.

  Pod lakim povredama smatraju se:1) nepotovanje prava zaposlenih i drugih studenata;2) neakademski odnos prema zaposlenima i drugim studentima;

  3) prouzrokovanje tete u manjem obimu krajnjom nepanjom;4) neprijavljivanje teih povreda dunosti drugih studenata,5) i ostali vidovi ponaanja studenata suprotni akademskim naelima ponaanja, a

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  38/44

  koji se po svojoj prirodi mogu svrstati u lake povrede obaveza studenata.

  Kao tee povrede obaveza studenata utvruju se:1) iznoenje netanih informacija o radu i poslovanju Univerziteta;2) neprimjereno ili nedolino ponaenja koje diskredituje Univerzitet;

  3) ispoljavanje vjerske, rasne i nacionalne netrpeljivosti, ili po drugom slinomosnovu;4) gruba povreda morala i pravila ponaanja, izazivanje ili uestvovanje u tui,

  nanoenje uvrede drugima;5) zlonamjerno unitenje, oteenje ili otuenje imovine Univerziteta;6) falsifikovanje, unitenje ili oteenje javnih i studentskih isprava;7) davanje neistinitih podataka nadlenim licima i organima Univerziteta radi

  ostvarivanja prava koje im po vaeim propisima ne pripadaju ili radi obezbjeenjareda prvenstva radi ostvarivanja prava koja im pripadaju;

  8) ometanje nastave i ispita na bilo koji nain ili ometanje rada i reda u studentskimservisima (biblioteka, itaonica, raunarska sala, i sl.);

  9) nedozvoljeno korienje sredstava i ureaja ili pruanje pomoi za vrijemepolaganja ispita i drugih provjera znanja;

  10) polagnje ispita i drugih provjera znanja na prevaran nain (polaganje za drugog,odnosno angaovanje drugog lica za polaganje);

  11) davanje, unoenje ili upotreba alkohola i narkotikih sredstava,12) i ostali vidovi ponaanja studenata suprotni akademskim naelima ponaanja, a

  koji se po svojoj prirodi mogu svrstati u tee povrede obaveza studenata.

  lan 149Za povrede dunosti studentu se moe izrei jedna od sledeih disciplinskih mjera:1) javna opomena;2) javni ukor;3) iskljuenje prava na polaganje ispita ili drugih oblika provjere znanja, iz predmeta

  na kojem je uinjena povreda, za semestar u kojem se slua taj predmet;4) iskljuenje sa Univerziteta odnosno organizacione jedinice Univerziteta u trajanju

  do dvije studijske godine.

  Pri izricanju disciplinske mjere uzima se u obzir teina povrede i njene posledice,ranije ponaanje studenta i druge okolnosti koje mogu da utiu na vrstu mjere.

  Student protiv koga se vodi disciplinski postupak ima pravo da bude sasluan od

  strane Disciplinske komisije.

  lan 150Prvostepeni disciplinski organi su:-Disciplinska komisija;-Senat.

  Drugostepeni disciplinski organi su:-Vijee organizacione jedinice Univerziteta, odnosno Senat za

  samostalne studijske programe Univerziteta;-Upravni odbor.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  39/44

  lan 151Disciplinski postupak vodi Disciplinska komisija, koju formira dekan, odnosno direktororganizacione jedinice Univerziteta, odnosno rukovodilac samostalnog studijskogprograma Univerziteta.

  Disciplinska komisija ima tri lana, od kojih je jedan predstavnik Studentskogparlamenta. Predsjednik Disciplinske komisije imenuje se iz reda akademskogosoblja sa akademskim zvanjem.

  lan 152Po sprovedenom postupku Disciplinska komisija odlukom oglaava studentaodgovornim i izrie mjeru ili ga oslobaa odgovornosti, odnosno obustavljadisciplinski postupak, odnosno predlae Senatu donoenje mjere iskljuenja saUniverziteta.

  Na odluku Disciplinske komisije o izricanju disciplinske mjere student moe izjaviti

  albu, u roku od osam dana od dana od dana prijema odluke. alba se podnosiVijeu organizacione jedinice, koji svojom odlukom izreenu mjeru moe ukinuti,preinaiti ili potvrditi i ista je konana.

  lan 153Disciplinska mjera iskljuenja sa Univerzitetamoe se izrei samo za teu povreduobaveza.

  Odluku o iskljuenju donosi Senat, na predlog Disciplinske komisije.

  Na odluku Senata iz stava 2 ovog lana student moe izjaviti albu, u roku od 8 danaod dana od dana prijema odluke.alba zadrava izvrenje odluke.

  alba se podnosi Upravnom odboru, koji svojom odlukom izreenu mjeru moeukinuti, preinaiti ili potvrditi i ista je konana.

  lan 154Konana odluka o disciplinskoj mjeri objavljuje se na oglasnoj tabli organizacionejedinice Univerziteta i upisuje u indeks i dosije studenta.

  lan 155Pravila kojima se ureuje disciplinski postupak i disciplinska odgovornost studentautvruje Upravni odbor, na predlog Senata.

  IX OSTVARIVANJE STANDARDA I POTREBAZAPOSLENIH I STUDENATA I STICANJE PROFITA

  lan 156Univerzitet moe, uz saglasnost Vlade, osnivati zadubine, fondacije, zdravstvene

  ustanove, knjiare, kao i ustanove koje slue zadovoljavanju potreba studenata iUniverziteta, uskladu sa zakonom.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  40/44

  Univerzitet moe samostalno ili na predlog organizacione jedinice osnivati centre ilaboratorije, radi ostvarivanja nauno-istraivakog rada i sticanja profita, ilineposredno pruati usluge treim licima pod komercijalnim uslovima, u okvirudjelatnosti za koje ispunjava propisane uslove.

  Univerzitet moe, radi komercijalizacije naunih rezultata, otkria ili patenata iumjetnikih ostvarenja, ili podsticanja saradnje sa privredom, biti osniva ili suosnivaprivrednih drutava.

  U realizaciji djelatnosti iz stava 3 ovog lana Univerzitet ostvaruje dobit koja se moekoristiti iskljuivo za unapreenje djelatnosti Univerziteta.

  Obavljanje djelatnosti u cilju usavravanja i ostvarivanja nauno-istraivakog rada, isticanja profita ureuje Upravni odbor posebnim aktom.

  X FINANSIJSKA SREDSTVA I KONTROLA

  1. Finansijski plan i Finansijski izvjetaj

  lan 157Rektor je odgovoran za pripremu konsolidovanog finansijskog plana Univerziteta,godinjih i drugih finansijskih izvjetaja Univerziteta, koje razmatra i usvaja Upravniodbor Univerziteta, kao i za upravljanje budetom Univerziteta.

  Konsolidovani finansijski plan Univerziteta ine pojedinani finansijski planoviorganizacionih jedinica, usklaeni sa oekivanim prihodima iz svih zakonskih izvorafinansiranja.

  Konsolidovanim finansijskim planom Univerziteta iskazuju se potrebna sredstva zaostvarivanje djelatnosti Univerziteta i organizacionih jedinica Univerziteta.

  Finansijski izvjetaji pripremaju se u skladu sa meunarodnim raunovodstvenimstandardima.

  Godinji finansijski izvjetaj Univerziteta ine pojedinani finansijski izvjetajiorganizacionih jedinica i Studentskog parlamenta, a usvaja se u propisanom roku, uskladu sa zakonom.

  Dekan odnosno direktor organizacione jedinice Univerziteta odgovoran je u dijeluupravljanja i korienja sredstava koja pripadaju organizacionoj jedinici i pripremaizvjetaj koji se odnosi na ta sredstva.

  2. Raspored i korienje finansijskih sredstava

  lan 158Organizaciona jedinica je u obavezi da izdvaja u budet Univerziteta 45% sredstavaod prihoda ostvarenih od kolarina.

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  41/44

  Sredstva iz stava 1 ovog lana koriste se za nedostajua sredstva za realizacijunastave po Kolektivnom ugovoru, materijalne trokove poslovanja i razvojUniverziteta.

  Rasporeivanje sredstava iz stava 1 ovog lana utvruje se u skladu sa finansijskim

  planom, uzimajui u obzir neravnomjernostprihoda organizacionih jedinica.

  Preostala sredstva od kolarina rasporeuju se na podraun organizacione jediniceUniverziteta.

  Za samofinansirajue studijske programe za koje se nastava izvodi posebno, odprihodovanih sredstava po ovom osnovu izdvaja se 50% za izvoenje nastave, a50% za materijalne trokove poslovanja, kao i razvojne i infrastrukturne potrebeorganizacione jedinice. Isti princip se primjenjuje za izvoenje nastave na budetskimstudijskim programima u grupama samofinansirajuih studenata, formiranim u skladusa propisom Vlade kojim se ureuju normativi i standardi za finansiranje javnih

  ustanova.

  lan 159Organizaciona jedinica je u obavezi da izdvaja u budet Univerziteta 10% sredstavaostvarenih na tritu i iz drugih izvora.

  Sredstva iz stava 1 ovog lana koriste se za razvojUniverziteta.

  Preostala sredstva rasporeuju se na podraun organizacione jedinice Univerziteta akoriste se za trokove realizacije projekata i drugih poslova na tritu, u skladu sazakljuenim ugovorom i planom realizacije, a 10% za razvojne i infrastrukturnepotrebe organizacione jedinice.

  lan 160Nain korienja sredstava od kolarina, odnosno sa trita i iz drugih izvora, blie seureuje Kolektivnim ugovorom i optim aktimakoje donosi Upravni odbor.

  3. Revizijalan 161

  Unutranju finansijsku kontrolu na Univerzitetu obavlja Sluba za untranju reviziju,

  kao organizacioni dio Rektorata Univerziteta.

  Sluba za unutranju reviziju ne moe imati manje od tri unutranja revizora sarukovodiocem.

  Unutranja revizija se obavlja u skladu sa posebnim zakonom i meunarodnimstandardima unutranje revizije.

  lan 162Funkcionalna nezavisnost unutranje revizije ostvaruje se nezavisnim planiranjem,sprovoenjem i izvjetavanjem o obavljenim unutranjim revizijama.

  Unutranja revizija vri se na osnovu:1) stratekog plana,

 • 7/25/2019 Statut Univerziteta Crne Gore .pdf

  42/44

  2) godinjeg plana;3) plana pojedinane revizije.

  Optim aktom, koji donosi Upravni odbor, ureuje se i vrsta, obim i rokovi za vrenjerevizije, kao i nain izvjetavanja.

  Unu