Štěpková GE4 Ck-katalog

 • View
  225

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

stepkova

Text of Štěpková GE4 Ck-katalog

 • 2Obsah:bsahINFORMACE 4

  DTSK ZJEZDY 9

  ITLIE 12

  FRANCIE 22

  PANLSKO 32

  BENELUX 36

  VELK BRITNIE 42 9VCARSKO 50

  RAKOUSKO 54

  MAARSKO 60

  POLSKO 62

  SLOVINSKO 64

  CHORVATSKO 67

  PODMNKY 71

 • 3

 • 4Ven klienti, mil ptel a draz cestovatel!Opt jako kadoron v tto dob si Vm dovolujeme pedloit nabdku poznvacch zjezd 2014. inme tak u 24 let a tak nm nejprve v krtkosti dovolte podkovat vem za neutu-chajc zjem, touhu neustle objevovat nov zem, tradin kultury a spolu s nmi vytvet nov programy i upravovat ty lety osvden stlice. Nebt Vaeho zjmu, tak tuto prci meme dlat leda takdo uplku a vichni by byli ochuzeni o ty krsn zitky a nezapomenuteln setkn. Ne vdy se ve povede na 100% a tak chceme tak podkovat za Vai toleranci a pochopen. Nkter vci se prost naplnovat nedaj a je je teba eit za pochodu. Neporume nejen vtru a deti, alei technika me stvkovat. Vme, e se nm to nejen za pomoci zkuench a osvdench idi a prvodc da a e nm zachovte dvru i v ptm roce. Sname se vdy pedkl-dat zjezdyo kter byl v uplynulch letech nejvt zjem a zrove nejen pro osven nabdky vdy pipravit njakou novinku. V tak omezen dob, na jakou se zjezdy zpravidla organizuj, je velice tksi detailn prohldnout ve. My jsme vdy vedeni snahou Vs do dan zem nalkat a ped-stavit Vm v n to typick, jedinen a nejnavtvovanjs. Nesname se konkurovat encyklo-pedim, nechceme Vs utvat honbou za pamtkami, nemme ambice v co nejkratm ase navtvit co nejvt poet mst. Npln naich zjezd nen lov na architektonick klenoty, prodn zvltnostia jedinen pamtky. Na snahou je cestovn za poznnm zpjemnit, naladit Vs na poho-dovou atmosfru, uspokojit Vai touhu po novm a neokoukanm a zrove ve Vs vyvolat touhu se do dan zem vracet a zamilovat si ji. V naem katalogu m rozhodujc slovo Evro-pa, ale u nkolik let se nevyhbme ani zemm dalekm. Bh asu a technologick pokrok nelze zastavit i ignorovat. Valn vtina zjezd je publikovna v tomto katalogu, ale me se stt a do budoucna to budei pravidlem, e cel ada program bude jen na webu. Dlouhodob je nam zjmem toto mdium podporovat. Najdete zde nejen podrobnj programy, ale pedevm vce fotografi. Svj zjezd si mete ji dnes zarezervovat a objednat na naich webovch strnkch v klidu z pohodl domovaa jet za to bt odmnni. Nezapomete se velice jednodue zaregistrovat do Klubu ptel CK a nejen e jako lenov dostanete z kadho objednanho zjezdu slevu, ale jet Vs budeme pravideln informovat o vech novinkch a zajmavch nabdkch. Pokud se roz-hodnete pro osobn nvtvu nkter z naich kamennch prodejen, rdi Vs vdy uvtme. Jako odmnu za Vai vr- nost a jako motivaci novm klientm jsme i letos pipravili bohat systm slev prvnho rozhodnut, motivovali vrn klienty a mysleli se slevami i na seniory, uitele a dtsk cestovatele. Protoe dobe vme, e k dobr pohod na zjezdu pat nejen erudovan a vci znal prvodce, ale i kvalitna bezpen doprava, rozili jsme n vozov park o nejmodernj autobus Setra nov ge-nerace. Uskutenn zjezd je siln odvisl od potu pihlench osob. Proto Vs dme, neodkldejte sv rozhodnut o asti na co nejkrat dobu ped odjezdem, vyuijte nabze-nch slev, minimln poa- dovan zlohy 500 K a nezapomnejte, e zasedac podek v au-tobuse se dl podle data pihlen. Vme, e ada lid cestuje sama, a tak se v max. mon me sname tyto cestovatele nediskriminovat a u vtiny program jim nabzme monost cestovat bez pplatk. Pevn vme, e Vs nae nabdka oslov a rozhodnete se cestovat s nmi. Pokud zde nenajdete ten svj zjezd, co jste si vysnili i kter jste hledali, tak napite sv pedstavy i si jednodue zalistujte v nkterm z katalog specializujcchse na pobyty u moe i v exotickch destinacch.Pejeme pjemn chvilky pi vbru sv pt dovo- len. Vme, e volba padne na ns a tme se na brzk setkn na nkterm z ptch zjezd.Kolektiv pracovnk CK

  INFO

  RM

  ACE

 • 5Kde ns najdete:

  PLZEVelk t. 2, 301 25 tel.: 317 310 317 plzen@odyseus.czPRAHA 2

  CHOMUTOVHlavova 1207, 410 01 tel.: 414 616 210 chomutov@odyseus.cz

  TEPLICESvobodovo nm. 15, 415 01 tel.: 477 571 714 teplice@odyseus.czKrom tchto prodejen naj- dete nai nabdku u vce jak800 autorizovanch prodejc po cel republice. Tento sez- nam naleznete na naich webovch strnkch.

  Odjezdov msta1. Skupina (N1): Praha, Beroun, ebrk, Rokycany, Plze BEZ PPLATKU2. Skupina (N2): st n. L., Teplice, Blina, Most, Louny, Slan, Kladno, Chomutov, Ostrov n. O., K. Vary3. Skupina (N3): Hradec Krlov, Chrudim, Podbrady, Koln4. Skupina (N4): esk Budjovice, Vodany, Psek, Tbor5. Skupina (N5): Liberec, Jablonec, Turnov, Mlad Boleslav6. Skupina (N6): Cheb, Sokolov, Marinsk Lzn7. Skupina (N7): Klatovy, Domalice8. Skupina (N8): Brno, Jihlava9. Skupina (N9): Plze, Rokycany, ebrk, Beroun, PrahaPozn.: Vechny zjezdy odjd z Prahy bez pplatku (mus bt uvedeno odjezdov msto na smlouv)

  INFO

  RM

  ACE

 • 6Pplatek N29 = 400 KI pro leton rok jsme pipravili velk poet odjezdovch mst na vechny poznvac zjezdy. Pesn msto a as odjezdu zjistte v pokynech na cestu, kter Vm zaslme na Vai e-mailovou adresu nejpozdji 7 dn ped nstupem na dovolenou. Nstup je mon i na trase (je-li pedem potvrzen CK ). Rdi bychom Vs upozornili, e odjezdov msto uveden na cestovn smlouv je zvazn a kad jeho zmna mus bt psemn potvrzena (za jeho zmnu je tovn manipu-lan poplatek100 K). Svozy a rozvozy jsou z dvodu bezpenosti a rentability zajiovny osobnmi vozy, mi- krobusy, specilnmi autobusy, hromadnou dopravou nebo taxi. CK si vyhrazuje prvo odmtnout svoz osobm, kter nemly na cestovn smlouv vyplnno odjezdov msto nebo si ho nepiplatily (s ohledem na poet osob v odjezdovch mstech se vol typ dopravnho prostedku). Pehled nabzench odjezdovch mst naleznete vdy v cenov tabulce k danmu zjezdu (pokud v ta-bulce odjezdov msta nejsou uvedena, svozy se neuskuteuj). Typ dopravy uveden u danho zjezdu je garantovn CK a z Plzn a pi zpten cest pouze do Plzn (Prahy).

  Jak objednvatAutobusov doprava

  Pepravu zajiujeme jak vlastnmi autobusy, tak i dopravnmi prostedky osvdench spole-nost. Autobusy najman v zahrani na nkter zjezdy nebo transfery nemus mt plnou vba-vu (nap. WC, oberstven). Na tuto skutenost budete upozornni v informanm dopisu rozes-lanm ped odjezdem na zjezd. Vechny autobusy jsou nekuck. Protoe jsme vedeni snahou o reali- zaci vtiny zjezd, vyhrazuje si CK pi vrazn nim potu pihlench zkaznk pout i jin typ autobusu a to vetn mikrobus.

  Dodren odjezdovch mst.Zakoupte-li si zjezd v dob del jak 31 dn ped odjezdem a dn vyplnte odjezdov msto na cestovn smlouv a je-li dodren minimln poet osob pro dan odjezdov msto (tj. 4 osoby), ga- rantujeme Vm odjezd z tohoto msta. V dob krat ne 31 dn ped odjezdem potvrzuje-me odjezdov msto ze skupin N29 jen v ppad voln kapacity svozovho prostedku. Vdy ga- rantujeme odjezdov msto z Prahy. Doprava z odjezdovch mst u autobusovch zjezd sku- piny N1 nebo na trase zjezdu je bez pplatku (nen-li u zjezdu uvedeno jinak). Ppadn v- jmky jsou uvedeny u konkrtnho zjezdu. V ppad, e klient nevyuije transfer v jednom smru bez pedchozho psemnho nahlen, automaticky ztrc nrok na vyuit transferu pi zpten cest. Minimln poet osob pro reali- zaci transferu jsou 4 osoby, pokud nen uvedeno jinak u danho zjezdu. Pi nim potu osob je CK oprvnna i ji potvrzen transfer zruit. O uskutenn i zruen objednanho transferu bude klient informovn v pokynech k odjezdu. Zruen objednanho transferu nen dvodem k odstoupen od cestovn smlouvy.Pokud jste si vybrali svj zjezd, neodkldejte jeho rezervaci. Na poznvac zjezdy se vtinou neposkytuj slevy Hot Minute a realizace zjezdu zle na potu pihlench osob. Vasnm zakoupenm zjezdu rovn ovlivnte Vae usazen v autobuse. Nezapomete na monost min. zlohy ve vi pouhch 500 K.

  INFO

  RM

  ACE

 • 71. Rezervujte si svj zjezd online na www.odyseus.cz a nezapomete se stt leny Klubu CK 2. Rezervujte si zjezd osobn nebo telefo- nicky v nkter z naich prodejen nebou svho oblbenho prodejce.3. Rezervaci mete provst rovn na centrle na tel.: 371 310 110, fax 377 235 981 nebo e-mailem na: rezervace@ HYPERLINK mailto:rezervace@ckinex.cz odyseus HYPERLINK mail-to:rezervace@ckinex.cz.cz.4. Vyzvednte si Cestovn smlouvu (pihlku)nebo podejte o jej zasln. Rovn si ji mete sthnout na www. odyseus.cz. dn si pet-te Veobecn smluvn pod- mnky na stran 95, kter jsou nedlnou soust Cestovn smlouvy.5. Cestovn smlouvu uzavete do konce doby rezervace. U vech osob na smlouv vyplte poa-dovan odjezdov msto z nabdky odjezdovch mst uvedench v tabulce termn a cen u zjez-du. Nezapomete pipojit rovn kontakt (pedevm e-mailo- vou adresu a mobiln telefon) na Vs pro ppad neoekvanch udlost a zmn.6. Zaplate zlohu /celou stku dle pokyn CK. Pi nedodren termnu platby se vystavujete zruen Va rezervace.Ppadn storno je eeno dle Veobecnchsmluvnch podmnek na stran 95.

  ZavazadlaVechna zavazadla oznate jmenovkou, pedejdete ppadnm nepjemnostem pi manipulaci s nimi, pi namtkovch kontrolch a pi celnm odbaven. Za bn zavazadla pro 1 osobu po- vaujeme 1 kufr, batoh nebo taku o maximln hmotnosti 20 kg, dle pak prun taku do 5 kg s jdlem a nezbytnmi vcmi osobn poteby. Doporuujeme pouvn kufr. Dojde-li bhem leteck dopravy ke ztrt i pokozen Vaeho zavazadla, ihned po pistn sepite na letiti pro-tokol, kter je dokladem pro jednn s dopravcem. Nezapomete uschovat originly letenek a zavazadlovch lstk.

  Zasedac podekRozhodujcm momentem pi jeho sestavovn je datum hrady rezervace zjezdu a je znm a den ped odjezdem. Proto znovu upozorujeme na vhodu minimln zlohy 500 K. Rozhodn-te se vas a nejen e budete lpe sedt, dobe vidt, ale i uette nemal finann prostedky. Dti do12 let nesmj v autobusech sedt na pednch sedadlech. Dti do 2 let nesmj cestovat bez sv sedaky v autobuse.

  PrvodceVechny zjezdy zahrnuj v cen rovn prvodce zjezdu (nen-li uvedeno jinak). Vtinou pr-vodce cestuje se zjezdem rovnou z esk republiky, ale v nkterch ppadech se me pipojit ke skupin a v clov zemi nebo me doprovzet klienty jen pi poznvac sti zjezdu. Toto plat pedevm u leteckch zjezd, kde prvodce se skupinou v letadle nen. I kdy pouvme v