Click here to load reader

Stichting Pensioenfonds Achmea Jaarrapport 2014

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Stichting Pensioenfonds Achmea Jaarrapport 2014

 • Stichting Pensioenfonds AchmeaJaarrapport 2014

  voor laterzorg

  STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

 • INHOUDSOPGAVE

  A Voorwoord 3B Kerncijfers 5C Karakteristiekenvanhetfonds 9D Verslagvanhetverantwoordingsorgaan 14E Verslagvanderaadvantoezicht 17F Bestuursverslag 20 Bestuursverslag 21 Pensioenparagraaf 30 Beleggingsparagraaf 31 Financileparagraaf 45 Actuarileparagraaf 49 Risicoparagraaf 51 Toekomstparagraaf 56

  JAARREKENING 581 Balansper31december 592 Staatvanbatenenlasten 603 Kasstroomoverzicht 624 Algemenetoelichtingjaarrekening 635 Toelichtingopdebalans 746 Toelichtingopdestaatvanbatenenlasten 96

  OVERIGE GEGEVENS 1031 Belangrijkegebeurtenissennabalansdatum 1042 Uitvoeringsovereenkomsten 1063 Bestemmingvanhetsaldovanbatenenlasten 1074 Actuarileverklaring 1085 Controleverklaringvandeonafhankelijkeaccountant 110

  BIJLAGEN 1121 Verloopstaatdeelnemers 1132 Regelingen 1153 Verklaringpensioenterminologie 119

  2ivoor laterzorg

  STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

 • A VOORWOORD

  3ivoor laterzorg

  STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

 • VOORWOORDHiermeepresenterenwijhetjaarverslagoverhetjaar2014vanStichtingPensioenfondsAchmea(SPA).Metditverslaggevenwijueenbeeldvandefinancilepositieultimo2014endeontwikkelingenin2014vanonspensioenfonds.Ditverslagjaarisheteerstejaardathetpensioenfondsdetoegekendeaansprakenendebeleggingenineigenbeheerheeft,nadatdezejarenlangvolledigherverzekerdwaren.

  In2014heeftdeverdereimplementatievandenieuwepensioenregelingper1januari2014endeovergangnaareigenbeheerplaatsgevonden.Gedurendehetjaarisgewerktaande(her)inrichtingvandebestuurlijkegovernanceenhet(strategisch)financieelbeleid.

  Hetbestuurkijktmettevredenheidterugopdezesuccesvolafgeslotenprojecten.Hetbestuurdankteeniederdieeenbijdrageaanditsuccesheeftgeleverd.Hetbestuurheeftdepositievesamenwerkingmethetverantwoordingsorgaan,dedeelnemersraadenderaadvantoezichtinditopzichtzeeropprijsgesteld.Opditstevigefundamentzalhetbestuurin2015verderbouwenaanhetrealiserenvandeambitiesvanSPA.

  Tevenszijndevoorbereidingengetroffenvoordeinvoeringvandewetswijzigingenper1januari2015.Ditbetrofallereerstdewijzigingenvandefiscaleregels(Witteveen2015),teweten:deverlagingvanhetopbouwpercentageendeaftoppingvandepensioengrondslagop100.000.DaarnaastzijnookdetoezichtregelsonderhetnieuwFinancieelToezichtskader(nFTK)gewijzigdzoalshetafschaffenvanhetdriemaandsmiddelenvanrekenrentewaarmeededekkingsgraadwerdbepaaldendeinvoeringvandebeleidsdekkingsgraadgebaseerdopeentwaalfmaandsmiddelingvandedekkingsgraad.OnderditnFTKzijntevensstrikteregelsmetbetrekkingtothetverlenenvantoeslageningevoerd.

  Hetbestuurvoertweloverwogeneenprudentbeleidtenaanzienvandebeleggingen,onderdeeldaarvaniseengedeeltelijkeafdekkingvanderenterisicos.Alsbeleggingsjaaris2014eengoedjaargeweest.Hetindelaatstetweejareningezetteherstelopdeaandelenmarktzettezichin2014voort.Dewaardeendaarmeederendementenvanvastrentendewaardenwarenalsgevolgvandeontwikkelingvandemarktrenterelatiefhoog.Tegenoverdebeleggingenstaandepensioenverplichtingen,dezezijnonderhevigaandeinvloedvanrente,inditgevaldeUFR-rentezoalsgepubliceerddoorDNB.Hetrendementopdegeheleportefeuille(exclusiefrente-envaluta-afdekking)bedroeg10,85%tegenover1,57%in2013.

  Ditverslagbevatdeuitkomstenvanhetfinancieelbeheerendeactuarileanalysevanhetresultaat.Inhetverslagzijnnaastdefinancileaangelegenhedenookandereonderwerpenbeschreven,diedeaandachtvanhetbestuurvroegen,waaronderdeimplementatievandeCodePensioenfondsen.

  Wijsprekeneenwoordvandankuitaaniedereen,dieinhetverslagjaarvoorhetfondswerkzaamisgeweest.

  Apeldoorn,18juni2015

  NamenshetbestuurvanStichtingPensioenfondsAchmeaJ.R.P.vandenBrink,voorzitterA.M.deGraaf,secretaris

  4ivoor laterzorg

  STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

 • B KERNCIJFERS

  5ivoor laterzorg

  Ik leef z in het nu.Moet ik al met

  pensioen bezig zijn?

  Angela Looy (37)Hoofd Marketing & Communicatie

  STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

 • 6..i..voor laterzorg

  STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

  KERNCIJFERSDeelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

  2014 2013

  Aantal % Aantal %

  Deelnemers(incl.AO-ers) 14.935 42,4 12.342 43,4

  Gewezendeelnemers 15.954 45,4 12.419 43,6

  Pensioengerechtigden 4.303 12,2 3.705 13,0

  35.192 100,0 28.466 100,0

  Premiebijdragen, saldo overdrachten van rechten, pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten (x 1.000)

  2014 2013

  Premiebijdragen 220.860 345.350

  Saldooverdrachtenvanrechtenrisicofonds 12.894 -473

  Pensioenuitkeringen -67.535 -66.968

  Pensioenuitvoeringskosten -7.186 -7.762

  Technische voorzieningen, stichtingskapitaal en reserves, vermogen (x 1.000) en dekkingsgraad (%)

  31-12-2014 31-12-2013

  Technischevoorzieningen 4.636.661 3.633.559

  Stichtingskapitaalenreserves 1.163.768 755.988

  Beleggingen 6.213.267 84.786

  Overigeactiva 13.984 21.685

  Herverzekeringsdeeltechnische voorzieningen - 3.633.559

  Saldooverigevorderingenenschulden -426.822 649.517

  Aanwezigvermogen 5.800.429 4.389.547

  Aanwezigedekkingsgraad 125,1 120,8

  Vereiste dekkingsgraad 111,1 107,5

  Minimaalvereistedekkingsgraad 104,3 101,1

 • 7..i..voor laterzorg

  STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

  Verdeling beleggingsportefeuille voor risico fonds (x 1.000)

  31-12-2014 31-12-2013

  % %

  Vastgoedbeleggingen 87.452 1,4 3.112 3,7

  Aandelen 970.409 15,6 15.167 17,9

  Vastrentende waarden 4.216.177 67,9 67.139 79,2

  Derivatenmeteenpositievewaarde 897.615 14,4 - -

  Overigebeleggingen 41.614 0,7 -632 -0,8

  6.213.267 100,0 84.786 100,0 Beleggingsopbrengsten en kosten vermogensbeheer risico fonds (x 1.000)

  2014 2013

  Directebeleggingsopbrengsten 128.150 156

  Indirectebeleggingsopbrengsten 1.181.254 1.902

  Kostenvermogensbeheer -7.125 -11.435

  1.302.279 -9.377

  Beleggingsrendement voor risico fonds

  2014 2013

  % %

  Totaal rendement 10,9 2,8

  TotaalinclusiefhedgeportefeuillesenDynamischeAssetAllocatie 29,7 2,4

  Benchmarkrendement 11,1 2,8

  Franchise (x 1)

  2014 2013

  Franchise:

  Pensioenreglement1 14.854 15.854

  Pensioenreglement2 (oudSPAP-deelnemers) 15.854 15.854

  Pensioenreglement2006B (oudSPI-deelnemers) 15.854 18.858*

  *DefranchisesPensioenreglement2006B(oudSPI-deelnemers)per1januari2013zijn: IP-medewerkersindienstvanaf1januari2001:18.858 IP-medewerkersindienstvoor1januari2001:17.486 Ex-DTG-ers:17.168 Ex-Sterpolis-medewerkers:14.423

 • 8..i..voor laterzorg

  STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

  Toeslagverlening per 1 januari boekjaar (%)

  2014 2013

  % %

  Toeslagverleningper1januariboekjaar:

  Actieven 0,00 1,35

  Inactieven(Pensioenreglement1) 0,90 1,35

  Inactieven(Pensioenreglement2: oudSPAP-deelnemers) 0,90 1,35

  Inactieven(Pensioenreglement2006B:oudSPI-deelnemers) 1,08 1,35

  Kostendekkende en feitelijke premie (x 1.000)

  2014 2013

  Kostendekkende premie 185.265 345.350

  Feitelijke premie 220.860 345.350

 • voor laterzorg

  C KARAKTERISTIEKEN VAN HET FONDS

  9..i..

  STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

  voor laterzorg

 • voor laterzorg 10..i..

  STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

  KARAKTERISTIEKEN VAN HET FONDS ProfielStichtingPensioenfondsAchmea(SPA),statutairgevestigdteUtrecht,hiernaaanteduidenalsdestichting,onsfondsofhetfondsisontstaanop1juni2009.DestichtingisingeschrevenbijdeKamervanKoophandelondernummer30201324.DestichtingiseenondernemingspensioenfondsenisaangeslotenbijdePensioen-federatie.HetfondsheefttotdoeluitvoeringtegevenaandeAchmeapensioenreglementen,dieeenvertalingzijnvandepensioenovereenkomstendiedeaangeslotenondernemingen(AchmeaInterneDienstenN.V.enInSharedNederlandB.V.)zijnaangegaanmethunwerknemers.Delaatstestatutenwijzigingwasop24juni2014.

  Bestuur en organisatie

  BestuurssamenstellingHetbestuurvanonsfondsbestaatuittienleden.Vijfledenwordenvoorgedragendoordewerkgeversenvijfledenwordenvoorgedragendooreenvoordrachtscommissie,opbasisvansollicitaties.Hetbestuurbenoemtbestuursleden.Daarnaastkentonsfondsmaximaalzesplaatsvervangendebestuursleden.Deplaats-vervangendebestuursledenvandezijdevandewerknemersendepensioengerechtigdenwordeneveneensopbasisvansollicitatiesvoorgedragendooreenvoordrachtscommissieenbenoemddoorhetbestuur.

  Envandeledendiedoordewerkgeversisvoorgedragen,wordtalsvoorzitterbenoemd.Dewerknemers-ledenendepensioengerechtigdenkiezenuithunmiddeneensecretaris,dietevensplaatsvervangendvoorzitteris.

  Dezittingsduurvanbestuursledenbedraagtvolgensdestatutenvierjaarenbestuursledenzijnnmaalherbenoembaar.Hetbestuurheefteenroostervanaftredenopgesteldomdecontinuteitmetbetrekkingtotdeopgebouwdekennistewaarborgen.

  Eind2014bestondhetbestuurvanhetfondsuitdevolgendepersonen(incl.plaatsvervangers):

  Naam Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Datum aftredenDhr.J.R.P.vandenBrink voorzitter werkgevers 1juni2009 1juni2017Vacature(dhr.Friedel) 1eplv.bestuurslid werknemers n.v.t. n.v.t.Dhr.A.M.deGraaf secretaris werknemers 1juni2009 1juli2017Dhr.T.J.vanderHelm bestuurslid werknemers 30augustus2012 30augustus2016Dhr.J.R.Hesse 1eplv.bestuurslid werkgevers 30augustus2012 31december2014Mw.A.W.Hoogteijling 1eplv.bestuurslid pensioengerechtigden 8december2011 8december2015Dhr.G.T.J.Meulenbroek bestuurslid werkgevers 20juni2012 20juni2016Dhr.F.J.Mittertreiner bestuurslid werkgevers 20december2012 20december2016Dhr.R.B.Raghoe bestuurslid werknemers 14december2014 14december2018Dhr.W.A.Roos 2eplv.bestuurslid werknemers 31oktober2011 31oktober2015Vacature(mw.Spek) bestuurslid werkgevers n.v.t. n.v.t.Dhr.J.M.M.vanTuyl bestuurslid pensioengerechtigden 1juni2009 1oktober2017Dhr.G.C.M.Warmerdam bestuurslid werkgevers 23augustus2011 23augustus2015Dhr.G.A.M.vanSon b

Search related