of 4 /4
socioeconòmica actual que posa al límit tantes famílies. Per això, manifestem que rectificar és de savis i demostra responsabilitat política d'acord amb les necessitats socials actuals. La retirada de tarifes no és una qüestió econòmica sinó una voluntat política. per uns serveis públics, gratuïts i de qualitat Plataforma de Moviments Socials contra la pujada del transport públic i per la congelació dels preus de Metro, Bus, RENFE i FGC El Gòtic El Gòtic El Raval El Raval La Barceloneta La Barceloneta Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera www.facebook.com/StopPujades #TransportPúblicGratuït #NoPaguem Ciutat Vella Ciutat Vella JAUME I L4 Plaça de l’Àngel Davant la crida a la responsabilitat, les amenaces de multes i les agressions per part del cos de Mossos d'Esquadra a les darreres mobilitzacions, la Plataforma STOP PUJADES expres- sem la nostra voluntat de continuar manifestant-nos, tal com ho hem vingut fent fins ara. STOP PUJADES continuarà amb el seu calendari de mobilitzacions per la retirada de l'augment de tarifes 2014 Cap d'aquestes actua- cions per apaivagar el clam popular per la rebaixa del preu del transport públic, no tindrà cap altre efecte que la proliferació del descontentament i de les mobilitzacions. Ja són 8 setmanes de manifestacions, 50 punts de protesta, 90 càrrecs electes sumats al manifest i el suport del món sindical. Arribats a aquest punt, considerem que les aturades de línies de metro, ferrocarrils i RENFE, fruit de les protestes, així com tot allò que pugui succeir les properes setmanes, ja són una responsabi- litat del conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila i de l'Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, a causa del seu silenci davant la problemàtica. Santi Vila i Xavier Trias han demos- trat un immobilisme polític, irres- ponsable davant d'una demanda social tan estesa i, al mateix temps, inacceptable davant de la situació DIMECRES 19 A LES 19 H. CONCENTRACIÓ CONTRA LA PUJADA DEL TRANSPORT PÚBLIC FACEBOOK.COM/STOPPUJADES @STOPPUJADES #STOPPUJADESTRANSPORT #TRANSPORTPÚBLICGRATUÏT #NOPAGUEM febrer 19 dimecres DILLUNS 24 DE FEBRER VAGA DE TRANSPORTS HO PARAREM TOT !! EL WORLD MOBILE CONGRESS, TAMBÉ !!! JAUME I L4 Plaça de l’Àngel STOP PUJADES seguim exigint la retirada de les tarifes 2014, com a pas previ a la convo- catòria d'una taula social per un nou model tarifari i de transport. Aquest immobilisme i aquestes amenaces ens obliguen a mante- nir les convocatòries, així com l'esperit que les han caracteritzat: STOP PUJADES TRANSPORT PÚBLIC TELÈFON DE CONTACTE: 609.52.22.95 Dimecres 19 de febrer. CONCENTRACIONS A LES ESTACIONS. Dilluns 24 de febrer. VAGA TRANSPORTS. HO PARAREM TOT. stoppujadestransport.blogspot.com #StopPujadesTransport

#Stoppujadestransport . Butlletí informatiu ciutat vella (BCN)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

#Stoppujadestransport . Butlletí informatiu ciutat vella (BCN)

Text of #Stoppujadestransport . Butlletí informatiu ciutat vella (BCN)

Page 1: #Stoppujadestransport . Butlletí informatiu ciutat vella (BCN)

socioeconòmica actual que posa al límit tantes famílies. Per això, manifestem que rectificar és de savis i demostra responsabilitat política d'acord amb les necessitats socials actuals. La retirada de tarifes no és una qüestió econòmica sinó una voluntat política.

per uns serveis públics, gratuïts i de qualitat

Plataforma de Moviments Socials contra la pujadadel transport públic i per la congelació dels preusde Metro, Bus, RENFE i FGC El GòticEl Gòtic

El RavalEl Raval

La BarcelonetaLa Barceloneta

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

www.facebook.com/StopPujades#TransportPúblicGratuït#NoPaguem Ciutat VellaCiutat Vella

JAUME IL4Plaça de l’Àngel

Davant la crida a la responsabilitat, les amenaces de multes i les agressions per part del cos de Mossos d'Esquadra a les darreres mobilitzacions, la Plataforma STOP PUJADES expres-sem la nostra voluntat de continuar manifestant-nos, tal com ho hem vingut fent fins ara.

STOP PUJADES continuarà amb el seu calendaride mobilitzacions per la retirada de l'augment de tarifes 2014

Cap d'aquestes actua-cions per apaivagar el clam popular per la rebaixa del preu del transport públic, no tindrà cap altre efecte que la proliferació del descontentament i de les mobilitzacions.

Ja són 8 setmanes de manifestacions, 50 punts de protesta, 90 càrrecs electes sumats al manifest i el suport de l món s ind ica l . Arribats a aquest punt, considerem que les aturades de línies de metro, ferrocarrils i RENFE, fruit de les protestes, així com tot allò que pugui succeir les properes setmanes, ja són una responsabi-litat del conseller de T e r r i t o r i i Sostenibilitat, Santi Vila i de l'Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, a causa del seu silenci davant la problemàtica.

Santi Vila i Xavier Trias han demos-trat un immobilisme polític, irres-ponsable davant d'una demanda social tan estesa i, al mateix temps, inacceptable davant de la situació

DIMECRES 19 A LES 19 H.

CONCENTRACIÓCONTRA LA PUJADADEL TRANSPORT PÚBLIC

FACEBOOK.COM/STOPPUJADES @STOPPUJADES

#STOPPUJADESTRANSPORT

#TRANSPORTPÚBLICGRATUÏT

#NOPAGUEM

febrer

19dimecres

DILLUNS 24 DE FEBRERVAGA DE TRANSPORTS

HO PARAREM TOT !!EL WORLD MOBILE CONGRESS, TAMBÉ !!!

JAUME IL4Plaça de l’Àngel

STOP PUJADES seguim exigint la retirada de les tarifes 2014, com a pas previ a la convo-catòria d'una taula social per un nou model tarifari i de transport.

Aquest immobilisme i aquestes amenaces ens obliguen a mante-nir les convocatòries, així com l'esperit que les han caracteritzat:

STOP PUJADES TRANSPORT PÚBLIC

TELÈFON DE CONTACTE:

609.52.22.95

Dimecres 19 de febrer. CONCENTRACIONSA LES ESTACIONS.

Dilluns 24 de febrer. VAGA TRANSPORTS.HO PARAREM TOT.

stoppujadestransport.blogspot.com

#StopPujadesTransport

Page 2: #Stoppujadestransport . Butlletí informatiu ciutat vella (BCN)

stoppujadestransport.blogspot.com.es www.facebook.com/StopPujadeswww.facebook.com/StopPujadesstoppujadestransport.blogspot.com.esstoppujadestransport.blogspot.com.es stoppujadestransport.blogspot.com.es www.facebook.com/StopPujadesstoppujadestransport.blogspot.com.es www.facebook.com/StopPujades

Les associacions de veïnes i veïns

Davant el refús del Govern de revisarl'augment del preu del transport públicN’hi havia que pensaven que teníem un problema amb l’Ajuntament de Barcelona. D’altres, CONFAVC, FAVB i PTP, cercant un interlocutor adient per parlar de l’última pujada de tarifes i de l’enorme rebuig social que ha suscitat, ens reuníem el passat dimecres, 29 de gener, amb l’Autoritat del Transport Metropolità. Potser tots plegats anà-vem errats. Si fem cas de les declara-cions de Francesc Homs, cal concloure que ens hem d’adreçar directament a

l a G e n e r a l i t a t . Manifestament, les

c o n s i g n e s d’intransigència da-vant les demandes ciutadanes vénen

d’allà: els arguments que brandeix el Govern

es corresponen, mot per mot, amb el discurs que varem sentir a la seu de l’ATM. La transmissió orgànica funcio-na millor que els trens de rodalies.

Vet aquí que, des de l’administració, ens donen una lliçó de responsabilitat. Si mai el Govern accedís a revisar aquesta pujada, diuen, “es compro-metria el futur de les següents genera-cions”. Ja ens ho deien a l’ATM: està en qüestió la fallida del sistema de trans-port metropolità i fins i tot els precaris equilibris de l’estat del benestar. Ni més ni menys! En realitat, segons les estimacions d’aquest organisme, l’últim increment de preus hauria de su-posar uns ingressos addicionals de 25 milions d’euros. (Unes estimacions for-ça discutibles, basades en el supòsit

que l’encariment del transport públic no alteraran el nombre de viatgers... Però que, si es veiessin més o menys confirmades, significarien que s’està abusant com a “mercat captiu” d’una població cada cop més castigada i sen-se alternativa de mobilitat).

Tanmateix, l’argument és una fal·làcia. Enguany, el pressupost del transport metropolità depassa els 1.200 milions d’euros. La pujada – i el refús de retirar-la – responen a una filo-sofia de gestió neoliberal i a la por d’obrir un autèntic debat sobre el transport metropolità com a servei pú-blic, amb totes les seves implicacions pel que fa a justícia social, cohesió te-rritorial, sostenibilitat mediambiental i salut pública. És cert que l’Estat es-panyol ha reduït la seva aportació. Tot i això, l’enfocament de la Generalitat és tan neoliberal com el de Madrid. Dimecres passat, mentre la gent pro-testava a les estacions de metro se-

guint la crida de la plataforma “Stop pu-jades”, el conseller Santi Vila explicava a TV3 que els usuaris havien de finan-çar el 50% del manteniment del trans-port públic. De pujada en pujada, ja gairebé hi som. Però, aquest dogma, a més d’injust, constitueix una aberra-ció. És injust perquè repercuteix sobre unes classes populars aclaparades per una multitud d’increments en els ser-veis bàsics dèficits i deutes financers dels quals no són responsables. I és aberrant perquè, amb aquest model, el transport públic mai podrà desenvo-lupar-se, ni guanyar la batalla al vehi-cle privat. Sobretot quan, malgrat te-nir una àrea metropolitana amb els ín-dex de contaminació disparats i una de les majors densitats de cotxes/Km2 del món, se’n segueix incentivant l’ús a còpia de reduccions de peatges i zo-nes verdes... per no parlar dels “peat-ges a l’ombra” que sufraguem amb els nostres impostos. Finalment, no és de rebut que una formació política que va votar una reforma constitucional prio-ritzant el servei dels interessos finan-cers per damunt de qualsevol despesa social pretengui ara sermonejar la ciu-tadania, ni presentar-se com a víctima d’una fatalitat.

És urgent establir un sistema de finan-çament basat en aportacions pressu-postàries suficients, una gestió rigoro-sa i transparent i polítiques decidides de promoció del transport públic. Cal establir una tarifació social, simplificar títols i zones, oferir abonaments que guanyin usuaris i els fidelitzin. I, per fer-ho, cal trencar amb la lògica mer-cantil amb què raonen el Govern i l’ATM. Per això seguirem donant su-port a les protestes que insisteixen a demanar la congelació de les tarifes del 2013 com a gest de bona disposi-ció que faci creïble i operativa una tau-la social on moviments veïnals, sindi-cals i ciutadans puguin debatre de debò els problemes del transport pú-blic.

Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)

Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)

Barcelona, 6 de febrer de 2014

Un desafiament als barris més castigats per la precarització, l’atur i les

retallades

Aquesta pujada del preu del transport implica un nou desafiament cap als usuà-

ries i usuaris, que observen que mentre l’Administració retalla serveis, retira

ajudes i desnona famílies, castiga la gent que utilitza el transport públic, l’únic del

qual disposa per anar a estudiar, treballar o per cercar feina.

Un servei públic que funciona com una empresa

El bitllet més venut, la T-10, ja té un cost de 10,30€ (1 zona) i 43,55€ (6 zones). Això significa un 5,10% i un 4,9% més que l’any anterior, respecti-vament, i un 71% més que fa deu anys. La T-50/30 ja costa 42,50€ (1 zona), una pujada del 8,4%. Aquest augment continuat de les tarifes que afecta a totes les zones i molt per s o b r e d e l s increments de l’IPC, conver-teix el trans-por t púb l i c , p a g a t p e r t o t h o m a t r a v é s d e l s impostos, en un luxe per als usuaris i en un a u t è n t i c transvasament de fons públics c a p a l e s empreses que el gestionen.

Tot això succeeix mentre s’eliminen línies d’autobús, s’elimina el bus de barri els diumenges i festius i, des de l’any 2007, s’ha anat reduint un 10% el servei d’autobús entre setmana i un 25% els caps de setmana.

ATM, direcció de TMB i Xavier Trias: les raons per les quals s’apuja el preu del bitllet

Mentre repaguem el transport públic, l’empresa TMB que gestiona l’autobús i el metro –tal com ho han denunciat reiteradament els seus treballa-

dors/es– manté una opacitat absoluta sobre el seu pressupost i sobre el sou dels 603 membres de l’equip directiu, ja que tenen un salari fora de conveni i totalment desconegut, a més dels cotxes oficials de què gaudeixen. A més, continua mantenint-se en secret el motiu pel qual tants excàrrecs públics de PSC i CiU acaben ocupant llocs dins d’aquesta direcció.

Hem de continuar empassant-nos i patint que any rere any ens facin pagar més car el transport públic?

Hem de conti-nuar pagant els e x c e s s o s abusius de les empreses que gest ionen e l s e r v e i d e t r a n s p o r t metropolità?

Per aquestes raons, des de STOP PUJADES TRANSPORT PÚBLIC, exigim:

« La retirada de l’augment del 2014 i congelació del preu del transport públic d’acord amb les tarifes del 2013.

« Convocatòria d’una taula social per fixar tarifes i criteris, un cop a p l i c a d a l a r e t i r a d a d e l ’ augment de preus de 2014.

Manifest

aturem la pujada de tarifes als transportsper uns serveis públics, gratuïts i de qualitat

Page 3: #Stoppujadestransport . Butlletí informatiu ciutat vella (BCN)

stoppujadestransport.blogspot.com.es www.facebook.com/StopPujadeswww.facebook.com/StopPujadesstoppujadestransport.blogspot.com.esstoppujadestransport.blogspot.com.es stoppujadestransport.blogspot.com.es www.facebook.com/StopPujadesstoppujadestransport.blogspot.com.es www.facebook.com/StopPujades

Les associacions de veïnes i veïns

Davant el refús del Govern de revisarl'augment del preu del transport públicN’hi havia que pensaven que teníem un problema amb l’Ajuntament de Barcelona. D’altres, CONFAVC, FAVB i PTP, cercant un interlocutor adient per parlar de l’última pujada de tarifes i de l’enorme rebuig social que ha suscitat, ens reuníem el passat dimecres, 29 de gener, amb l’Autoritat del Transport Metropolità. Potser tots plegats anà-vem errats. Si fem cas de les declara-cions de Francesc Homs, cal concloure que ens hem d’adreçar directament a

l a G e n e r a l i t a t . Manifestament, les

c o n s i g n e s d’intransigència da-vant les demandes ciutadanes vénen

d’allà: els arguments que brandeix el Govern

es corresponen, mot per mot, amb el discurs que varem sentir a la seu de l’ATM. La transmissió orgànica funcio-na millor que els trens de rodalies.

Vet aquí que, des de l’administració, ens donen una lliçó de responsabilitat. Si mai el Govern accedís a revisar aquesta pujada, diuen, “es compro-metria el futur de les següents genera-cions”. Ja ens ho deien a l’ATM: està en qüestió la fallida del sistema de trans-port metropolità i fins i tot els precaris equilibris de l’estat del benestar. Ni més ni menys! En realitat, segons les estimacions d’aquest organisme, l’últim increment de preus hauria de su-posar uns ingressos addicionals de 25 milions d’euros. (Unes estimacions for-ça discutibles, basades en el supòsit

que l’encariment del transport públic no alteraran el nombre de viatgers... Però que, si es veiessin més o menys confirmades, significarien que s’està abusant com a “mercat captiu” d’una població cada cop més castigada i sen-se alternativa de mobilitat).

Tanmateix, l’argument és una fal·làcia. Enguany, el pressupost del transport metropolità depassa els 1.200 milions d’euros. La pujada – i el refús de retirar-la – responen a una filo-sofia de gestió neoliberal i a la por d’obrir un autèntic debat sobre el transport metropolità com a servei pú-blic, amb totes les seves implicacions pel que fa a justícia social, cohesió te-rritorial, sostenibilitat mediambiental i salut pública. És cert que l’Estat es-panyol ha reduït la seva aportació. Tot i això, l’enfocament de la Generalitat és tan neoliberal com el de Madrid. Dimecres passat, mentre la gent pro-testava a les estacions de metro se-

guint la crida de la plataforma “Stop pu-jades”, el conseller Santi Vila explicava a TV3 que els usuaris havien de finan-çar el 50% del manteniment del trans-port públic. De pujada en pujada, ja gairebé hi som. Però, aquest dogma, a més d’injust, constitueix una aberra-ció. És injust perquè repercuteix sobre unes classes populars aclaparades per una multitud d’increments en els ser-veis bàsics dèficits i deutes financers dels quals no són responsables. I és aberrant perquè, amb aquest model, el transport públic mai podrà desenvo-lupar-se, ni guanyar la batalla al vehi-cle privat. Sobretot quan, malgrat te-nir una àrea metropolitana amb els ín-dex de contaminació disparats i una de les majors densitats de cotxes/Km2 del món, se’n segueix incentivant l’ús a còpia de reduccions de peatges i zo-nes verdes... per no parlar dels “peat-ges a l’ombra” que sufraguem amb els nostres impostos. Finalment, no és de rebut que una formació política que va votar una reforma constitucional prio-ritzant el servei dels interessos finan-cers per damunt de qualsevol despesa social pretengui ara sermonejar la ciu-tadania, ni presentar-se com a víctima d’una fatalitat.

És urgent establir un sistema de finan-çament basat en aportacions pressu-postàries suficients, una gestió rigoro-sa i transparent i polítiques decidides de promoció del transport públic. Cal establir una tarifació social, simplificar títols i zones, oferir abonaments que guanyin usuaris i els fidelitzin. I, per fer-ho, cal trencar amb la lògica mer-cantil amb què raonen el Govern i l’ATM. Per això seguirem donant su-port a les protestes que insisteixen a demanar la congelació de les tarifes del 2013 com a gest de bona disposi-ció que faci creïble i operativa una tau-la social on moviments veïnals, sindi-cals i ciutadans puguin debatre de debò els problemes del transport pú-blic.

Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)

Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)

Barcelona, 6 de febrer de 2014

Un desafiament als barris més castigats per la precarització, l’atur i les

retallades

Aquesta pujada del preu del transport implica un nou desafiament cap als usuà-

ries i usuaris, que observen que mentre l’Administració retalla serveis, retira

ajudes i desnona famílies, castiga la gent que utilitza el transport públic, l’únic del

qual disposa per anar a estudiar, treballar o per cercar feina.

Un servei públic que funciona com una empresa

El bitllet més venut, la T-10, ja té un cost de 10,30€ (1 zona) i 43,55€ (6 zones). Això significa un 5,10% i un 4,9% més que l’any anterior, respecti-vament, i un 71% més que fa deu anys. La T-50/30 ja costa 42,50€ (1 zona), una pujada del 8,4%. Aquest augment continuat de les tarifes que afecta a totes les zones i molt per s o b r e d e l s increments de l’IPC, conver-teix el trans-por t púb l i c , p a g a t p e r t o t h o m a t r a v é s d e l s impostos, en un luxe per als usuaris i en un a u t è n t i c transvasament de fons públics c a p a l e s empreses que el gestionen.

Tot això succeeix mentre s’eliminen línies d’autobús, s’elimina el bus de barri els diumenges i festius i, des de l’any 2007, s’ha anat reduint un 10% el servei d’autobús entre setmana i un 25% els caps de setmana.

ATM, direcció de TMB i Xavier Trias: les raons per les quals s’apuja el preu del bitllet

Mentre repaguem el transport públic, l’empresa TMB que gestiona l’autobús i el metro –tal com ho han denunciat reiteradament els seus treballa-

dors/es– manté una opacitat absoluta sobre el seu pressupost i sobre el sou dels 603 membres de l’equip directiu, ja que tenen un salari fora de conveni i totalment desconegut, a més dels cotxes oficials de què gaudeixen. A més, continua mantenint-se en secret el motiu pel qual tants excàrrecs públics de PSC i CiU acaben ocupant llocs dins d’aquesta direcció.

Hem de continuar empassant-nos i patint que any rere any ens facin pagar més car el transport públic?

Hem de conti-nuar pagant els e x c e s s o s abusius de les empreses que gest ionen e l s e r v e i d e t r a n s p o r t metropolità?

Per aquestes raons, des de STOP PUJADES TRANSPORT PÚBLIC, exigim:

« La retirada de l’augment del 2014 i congelació del preu del transport públic d’acord amb les tarifes del 2013.

« Convocatòria d’una taula social per fixar tarifes i criteris, un cop a p l i c a d a l a r e t i r a d a d e l ’ augment de preus de 2014.

Manifest

aturem la pujada de tarifes als transportsper uns serveis públics, gratuïts i de qualitat

Page 4: #Stoppujadestransport . Butlletí informatiu ciutat vella (BCN)

1) Els precaris no paguem

En un Estat on el salari mínim són 641 euros, on el 65% de la població cobra 1000 euros o menys al mes, els i les precàries, no podem permetre'ns l'elevat cost del transport. La disparitat entre els salaris i el preu del bitllet és brutal, però ho és encara més, quan ni tan sols està garantit un salari i la incerte-sa ens marca l'existència. Els precaris i precàries no sabem on estarem demà, o quan tindrem ingressos, però el preu del bitllet no fa més que pujar sense atendre a les condicions de vida de la població.

2) Colar-te és augmentar el salari: recuperem el que ens roben

El que ens roben a la feina, o amb la falta d'aquesta, els diners que no veiem perquè ETT's i empreses ens parasiten, ho podem recuperar en part, no pagant el transport. Fins ara la rebaixa massiva de salaris es compensava amb el miratge del deute. Aquesta fuig cap endavant s'esgota i la realitat ens revela com els precaris que som. Tractem de sobreviure amb un ingrés insuficient per viure: colar-se és augmentar el nostre salari indirecte, és

Defensa allò públic, cola't al transport!5 raons per fer-ho:

stoppujadestransport.blogspot.com.es www.facebook.com/StopPujadesstoppujadestransport.blogspot.com.es

millorar la nostra qualitat de vida.

3) Moure's no és un luxe, és una necessitat: qui no pot fer-ho queda exclòs.

En una societat connectada en xarxa

com la nostra, la inclusió social té molt a veure amb l'accés a la mobilitat. Sense l'accés al transport garantit, augmenten les nostres paperetes de ser un exclòs, de quedar-nos fos. Necessitem mou-re'ns per atendre totes les qüestions que ens concerneixen en el dia a dia, que cada vegada són més. No podem estar pendents d'evitar l'abisme de la marginalitat per la simple raó de no poder moure'ns. Rebutgem la idea de quedar-nos fora, desconnectats de les

oportunitats que ens ofereix el present.

4) Treballem per a ells, consumim per a ells.

Ens trobem davant la paradoxa que la gran majoria dels nostres viatges els fem per anar a treballar o per consumir. Un doble moviment: Empreses que s'allunyen de la ciutat pel preu del sòl, ens obliguen a desplaçar-nos lluny de les nostres llars. Ciutats que expulsen als seus ciutadans, també pel preu del sòl, ens obliguen a allunyar-nos d'elles per poder tenir una llar.

Les relacions socials tampoc s'escapen de l'ull que tot ho veu. Les ciutats s'han convertit en parcs temàtics. La idea o la imatge de màrqueting que produeix una ciutat, ens converteix en extres d'una pel·lícula on no ens paguen. Que ens moguem per qualsevol raó també genera ambient; riquesa en els temps d'avui.

5) El transport és públic si tots i totes podem moure'ns.

Parlar de transport públic, és parlar del seu augment en l'accés al conjunt de la població. L'ingrés ja no pot ser la vara de mesurar de la prestació del transport. S'ha acabat la societat del treball, - que no dels diners-. Els drets han de separar-se de la funció laboral per passar a ser drets de vida. No es pot parlar de democràcia, de transport públic, quan només ho pot usar qui té un treball i la resta no pot fer-ho. La pròpia definició

d'allò públic, entès com a recurs comú de totes les persones per a totes les persones, xoca amb l'actual estat del transport que restringeix el seu accés.

Jorge Moruno, sociòleg i escriptor (http://larevueltadelasneuronas.com)Traducció d’Arnau Mallol

Preu Metro/Salari MínimEstocolm 1'5 € 2000 €París 1'7 € 1398 €Brusel·les 1'8 € 1444 €Nova York 1'8 € 952 €Barcelona 2'15 € 645 €

PER UN TRANSPORT PÚBLICAL SERVEI DE LES TREBALLADORES

Amb el canvi d’any hem assistit a unapujada del voltant del 5% en les tarifesde títols integrats de l’ATM (Autoritatdel Transport Metropolità de Barcelona)afectant els preus de les targetes mésutilitzades, la T-10 i la T-50/30.

Des de 2006 a 2014T-10 a 10,30 €) (de 13,30 € 9,40 € ha pujat de 2 zones

d’1 zona T-10 a 20,30 €) (de 18,30 € 14,95 € ha pujatha pujat de 2 zones T-10 a 27,70 €) (de 27,55 € 24,80 €3,65 € ha pujat de 3 zones T-50/30 a 42,50 €) (de 46,20 €

(de 6,65 € 7 € ha pujat d’1 zona T-50/30 a 71 €)

EL TRANSPORT PÚBLIC ÉS UN DRET,NO UN PRIVILEGI

#TRANSPORTPÚBLICGRATUÏT#NOPAGUEM

aturem la pujada de tarifes als transports