of 13 /13
Strana 16 - Broj 342 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 30. april 2015. prirodnog priraštaja i ogromne regionalne proizvedne disproporcije ukazuju da se crnogorsko društvo suočava sa velikim, ali ne nerješivim, problemima kada je poljoprivreda u pitanju. Poseban problem, po dr Šaroviću, predstavlja senilizacija porodičnih gazdinstava u Crnoj Gori, pa naglašava kako bi u aktuelnoj situaciji gazdinstvo sa revitalizacijom trebalo da krene, upravo, kroz dimenziju podmlatka domaćinstva, odnosno radne snage. Upravo, u radu Revitalizacija sela i orijentacije mladih u Crnoj Gori kandidat empirijskim putem dokazuje da selo u Crnoj Gori, ipak, može predstavljati poželjno mjesto za život u kome mladi ljudi vide svoju budućnost i persepktivu. Kandidat dobro ukazuje da je proces revitalizacije ruralnog nasleđa spor, ali dostižan, proces, ukoliko se, naravno, obezbijedi adekvatna infrastruktura i uključe adekvatni akteri u procesu obnove sela i gazdinstava. Povratak mladih, ili bolje reći, zadržavanje na selu mladih ljudi, koji su, ili će biti, vlasnici svojim imanja predstavlja jedan od prvih koraka u njegovoj revitalizaciji i razvoju. Osim navedenih radova, u kandidatovoj bibliografiji vrlo zanimljiva referenca je i rad Agricultural family farm in Montenegro, u kome on, kao već izgrađeni sociolog, komparira porodična poljoprivredna gazdinstva sa istim u zemljama Evropske unije i dolazi do niza zaključaka koji se odnose ne njegov zemljišni posjed i cjelokupan način funkcionisanja, iz čega se mogu izvući korisni zaključci, odnosno uzrici problema u našoj praksi koja se prilično razlikuje od evropskih iskustava. Baš zbog toga kandidat u radu apostrofira starosnu strukturu članova porodice i broj članova koju su ostali na gazdinstvu da žive (naglašavajući da su u Crnoj Gori to uglavnom stari bračni parovi ili samci) koji, svakako, ne mogu biti izgledna budućnost našem selu. Dakle, bez demografske izbalansiranosti i ulaganja različitih vrsta u infrastrukturu i druge tehničke vrste pomoći naše selo i gazdinstva u okviru njega ne mogu imati pozitivnu pretpostavku za razvoj. -OCJENA STRUČNOG RADA Sručni rad kandidata Šarovića se ogleda kroz učešće u radu Instituta za sociologiju i psihologiju Filozofskog fakulteta, u okviru kojeg je već nekoliko godina angažovan kao vrijedan istraživač. Iz kandidatove prijave se vidi da je, zajedno sa kolegama, do sada učestvovao u više domaćih i međunarodnih projekata, a u nekima je bio koordinator. Takođe, neki od uspješno realizovanih projekata su kasnije objavljene kao posebne studije. Stoga smatram da kandidat ima solidno istraživačko iskustvo u stručnom radu, koje ga preporučuje za dalje angažmane i sticanje iskustva kako na Univerzitetu Crne Gore tako i kroz saradnju sa drugim institucijama. -ANALIZA PEDAGOŠKE OSPOSOBLJENOSTI Dr Rade Šarović je od 2010. godine je angažovan kao saradnik u nastavnom procesu na Studijskom programu za sociologiju Filozofskog fakulteta, i to na disciplinama Sociologija sela I, Sociologija sela II, Sociologija grada I, Sociologija grada II i Sociologija crnogorskog društva, da bi nakon što je odbranio doktorsku disertaciju u zimskom semestru 2014. godine počeo izvoditi nastavu iz Sociologije sela I i II i Socijalne demografije. Kandidat Šarović je tokom dosadanjeg angažovanja na Filozofskom fakultetu UCG postigao visok nivo pedagoške osposobljenosti o čemu svjedoče visoke ocjene koje je dobio u studentskim anketama. II VERIFIKACIJA BODOVANJA Konstatujem i prihvatam, a nakon uvida u dostavljene radove i konkursni materijal, da je kandidat dr Rade Šarović pravilno bodovao svoje radove i sačinio klasifikacionu bibliografiju. ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA DJELATNOST Broj radova Broj bodova Prije izbora Poslije izbora Uku- pno Prije izbora Poslije izbora Ukupno 1. NAUČNO- ISTRAŽIVA- ČKI RAD 12 12 40 40 3. PEDAGOŠKI RAD 5 5 4. STRUČNI RAD 4 4 3.5 3.5 UKUPNO 16 16 48.5 48.5 III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Detaljnim pregledom i ocjenom naučnoistraživačkog, pedagoškog i stručnog rada, predstavljenog u priloženoj dokumentaciji, konstatujem da dr Rade Šarović ispunjava sve uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju RCG, Statutom i Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja Univerziteta Crne Gore i da je riječ o perspektivnom kadru kojem treba omogućiti dalje napredovanje na UCG. Na osnovu iznijete ocjene predlažem vijeću Filozofskog fakulteta i Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Rada Šarovića izabere u zvanje docenta za predmete Sociologija sela I, Sociologija sela II, Sociologija porodice I, Sociologija porodice II na Studijskom programu za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. RECENZENT Prof. dr Lidija Vujačić Vanredni profesor Univerzitet Crne Gore R E F E R A T Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Istorija Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II, Opšta istorija srednjeg vijeka (Istorija Vizantije), na Studijskom programu za istoriju Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Pobjeda” od 13. decembra 2014.godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR MARIJAN PREMOVIĆ. BIOGRAFIJA Rođen sam 4. maja 1983. godine u Beranama, Crna Gora. Osnovnu školu i gimnaziju (društveno jezički smjer) završio sam u rodnom gradu. Završio sam Odsjek za istoriju na Filozofskom fаkultetu Univerzitetа u Nišu 2006. godine. Iste godine upisao sam postdiplomske studije na Filozofskom fаkultetu Univerzitetа u Istočnom Sаrаjevu, pod mentorstvom prof. dr Andrije Veselinovićа kаo gostujućeg profesorа. Mаgistrirаo sam 2010. godine sа temom Župа Budimljа u srednjem veku, pred Komisijom u kojoj su bili, pored mentorа još i аkаdemik Rаde Mihаljčić (predsjednik) i prof. dr Nenаd Lemаjić (član). U periodu od 1. do 6. jula 2012. godine završio sam petu međunarodnu ljetnju školu za mlade diplomate „Vojvoda Gavro Vuković“. Aktivni sam istraživač na projektu Ministarstva nauke Crnogorsko Polimlje u srednjem vijeku, čiji je Nosilac naučnog istraživanja Univerzitet Crne Gore – Filozofski fakultet u Nikšiću (rukovodilac prof. dr Božidar Šekularac, ev. br. 01-398, rok za realizaciju 01.04.2012 30.11.2015. godine). Doktorirao sam na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 18. jula 2013. godine, tema: Srednje i Donje Polimlje i Gornje Podrinje u srednjem veku, pred Komisijom u sastavu: prof. dr Siniša Mišić (predsjednik), prof. dr Andrija Veselinović (mentor) i prof. dr Srđan Rudić (član), i tako sam postao najmlađi doktor istorijskih nauka u Crnoj Gori. Poznаjem i čitam srednjovjekovne izvore nа lаtinskom i stаroslovenskom jeziku. Učestvovao sam na više naučnih skupova, tribina, okruglih stolova i promocija knjiga. PODACI O RADNIM MJESTIMA: Obavljao sam pripravnički staž u JU Srednja medicinska škola „Dr Branko Zogović“ u Beranama školske 2007/08. godine, gdje sam položio stručni ispit. Radio sam i u JU Osnovna škola „Vukašin Radunović“ u Beranama. Septembra 2011. godine izabran sam za saradnika u nastavi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, nа predmetimа: Istorijа Bаlkаnа u srednjem vijeku I i II, Opštа istorijа srednjeg vijekа i Istorijа Vizаntije. Školske 2013/14. godine izvodio sam nastavu iz navedenih predmeta pod mentorstvom prof. dr Nade Tomović. Ove školske 2014/15. godine, odlukom Senata Univerziteta Crne Gore od 10. jula 2014. godine, povjerena mi je nastava (predavanja, vježbe, ispiti) iz predmeta: Istorija Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II i Opšta istorija srednjeg vijeka.

Strana 16 - Broj 342 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE REFERAT

Embed Size (px)

Text of Strana 16 - Broj 342 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE REFERAT

 • Strana 16 - Broj 342 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 30. april 2015.

  prirodnog prirataja i ogromne regionalne proizvedne disproporcije ukazuju da se crnogorsko drutvo suoava sa velikim, ali ne nerjeivim, problemima kada je poljoprivreda u pitanju. Poseban problem, po dr aroviu, predstavlja senilizacija porodinih gazdinstava u Crnoj Gori, pa naglaava kako bi u aktuelnoj situaciji gazdinstvo sa revitalizacijom trebalo da krene, upravo, kroz dimenziju podmlatka domainstva, odnosno radne snage. Upravo, u radu Revitalizacija sela i orijentacije mladih u Crnoj Gori kandidat empirijskim putem dokazuje da selo u Crnoj Gori, ipak, moe predstavljati poeljno mjesto za ivot u kome mladi ljudi vide svoju budunost i persepktivu. Kandidat dobro ukazuje da je proces revitalizacije ruralnog naslea spor, ali dostian, proces, ukoliko se, naravno, obezbijedi adekvatna infrastruktura i ukljue adekvatni akteri u procesu obnove sela i gazdinstava. Povratak mladih, ili bolje rei, zadravanje na selu mladih ljudi, koji su, ili e biti, vlasnici svojim imanja predstavlja jedan od prvih koraka u njegovoj revitalizaciji i razvoju. Osim navedenih radova, u kandidatovoj bibliografiji vrlo zanimljiva referenca je i rad Agricultural family farm in Montenegro, u kome on, kao ve izgraeni sociolog, komparira porodina poljoprivredna gazdinstva sa istim u zemljama Evropske unije i dolazi do niza zakljuaka koji se odnose ne njegov zemljini posjed i cjelokupan nain funkcionisanja, iz ega se mogu izvui korisni zakljuci, odnosno uzrici problema u naoj praksi koja se prilino razlikuje od evropskih iskustava. Ba zbog toga kandidat u radu apostrofira starosnu strukturu lanova porodice i broj lanova koju su ostali na gazdinstvu da ive (naglaavajui da su u Crnoj Gori to uglavnom stari brani parovi ili samci) koji, svakako, ne mogu biti izgledna budunost naem selu. Dakle, bez demografske izbalansiranosti i ulaganja razliitih vrsta u infrastrukturu i druge tehnike vrste pomoi nae selo i gazdinstva u okviru njega ne mogu imati pozitivnu pretpostavku za razvoj. -OCJENA STRUNOG RADA Sruni rad kandidata arovia se ogleda kroz uee u radu Instituta za sociologiju i psihologiju Filozofskog fakulteta, u okviru kojeg je ve nekoliko godina angaovan kao vrijedan istraiva. Iz kandidatove prijave se vidi da je, zajedno sa kolegama, do sada uestvovao u vie domaih i meunarodnih projekata, a u nekima je bio koordinator. Takoe, neki od uspjeno realizovanih projekata su kasnije objavljene kao posebne studije. Stoga smatram da kandidat ima solidno istraivako iskustvo u strunom radu, koje ga preporuuje za dalje angamane i sticanje iskustva kako na Univerzitetu Crne Gore tako i kroz saradnju sa drugim institucijama. -ANALIZA PEDAGOKE OSPOSOBLJENOSTI Dr Rade arovi je od 2010. godine je angaovan kao saradnik u nastavnom procesu na Studijskom programu za sociologiju Filozofskog fakulteta, i to na disciplinama Sociologija sela I, Sociologija sela II, Sociologija grada I, Sociologija grada II i Sociologija crnogorskog drutva, da bi nakon to je odbranio doktorsku disertaciju u zimskom semestru 2014. godine poeo izvoditi nastavu iz Sociologije sela I i II i Socijalne demografije. Kandidat arovi je tokom dosadanjeg angaovanja na Filozofskom fakultetu UCG postigao visok nivo pedagoke osposobljenosti o emu svjedoe visoke ocjene koje je dobio u studentskim anketama.

  II VERIFIKACIJA BODOVANJA

  Konstatujem i prihvatam, a nakon uvida u dostavljene radove i konkursni materijal, da je kandidat dr Rade arovi pravilno bodovao svoje radove i sainio klasifikacionu bibliografiju. ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

  DJELATNOST

  Broj radova Broj bodova

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Uku-pno

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Ukupno

  1. NAUNO-ISTRAIVA-

  KI RAD 12 12 40 40

  3. PEDAGOKI RAD

  5 5

  4. STRUNI RAD

  4 4 3.5 3.5

  UKUPNO 16 16 48.5 48.5

  III MILJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Detaljnim pregledom i ocjenom naunoistraivakog, pedagokog i strunog rada, predstavljenog u priloenoj dokumentaciji, konstatujem da dr Rade arovi ispunjava sve uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju RCG, Statutom i Mjerilima za izbor u akademska i nauna zvanja Univerziteta Crne Gore i da je rije o perspektivnom kadru kojem treba omoguiti dalje napredovanje na UCG.

  Na osnovu iznijete ocjene predlaem vijeu Filozofskog fakulteta i Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Rada arovia izabere u zvanje docenta za predmete Sociologija sela I, Sociologija sela II, Sociologija porodice I, Sociologija porodice II na Studijskom programu za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

  RECENZENT Prof. dr Lidija Vujai Vanredni profesor Univerzitet Crne Gore

  R E F E R A T

  Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Istorija

  Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II, Opta istorija srednjeg vijeka (Istorija Vizantije), na Studijskom programu za istoriju Filozofskog fakulteta u Nikiu.

  Konkurs je objavljen u dnevnom listu Pobjeda od 13. decembra 2014.godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR MARIJAN PREMOVI.

  BIOGRAFIJA Roen sam 4. maja 1983. godine u Beranama, Crna Gora.

  Osnovnu kolu i gimnaziju (drutveno jeziki smjer) zavrio sam u rodnom gradu.

  Zavrio sam Odsjek za istoriju na Filozofskom fkultetu Univerzitet u Niu 2006. godine. Iste godine upisao sam postdiplomske studije na Filozofskom fkultetu Univerzitet u Istonom Srjevu, pod mentorstvom prof. dr Andrije Veselinovi ko gostujueg profesor. Mgistriro sam 2010. godine s temom up Budimlj u srednjem veku, pred Komisijom u kojoj su bili, pored mentor jo i kdemik Rde Mihlji (predsjednik) i prof. dr Nend Lemji (lan).

  U periodu od 1. do 6. jula 2012. godine zavrio sam petu meunarodnu ljetnju kolu za mlade diplomate Vojvoda Gavro Vukovi. Aktivni sam istraiva na projektu Ministarstva nauke Crnogorsko Polimlje u srednjem vijeku, iji je Nosilac naunog istraivanja Univerzitet Crne Gore Filozofski fakultet u Nikiu (rukovodilac prof. dr Boidar ekularac, ev. br. 01-398, rok za realizaciju 01.04.2012 30.11.2015. godine).

  Doktorirao sam na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 18. jula 2013. godine, tema: Srednje i Donje Polimlje i Gornje Podrinje u srednjem veku, pred Komisijom u sastavu: prof. dr Sinia Mii (predsjednik), prof. dr Andrija Veselinovi (mentor) i prof. dr Sran Rudi (lan), i tako sam postao najmlai doktor istorijskih nauka u Crnoj Gori.

  Poznjem i itam srednjovjekovne izvore n ltinskom i stroslovenskom jeziku. Uestvovao sam na vie naunih skupova, tribina, okruglih stolova i promocija knjiga.

  PODACI O RADNIM MJESTIMA:

  Obavljao sam pripravniki sta u JU Srednja medicinska kola

  Dr Branko Zogovi u Beranama kolske 2007/08. godine, gdje sam poloio struni ispit. Radio sam i u JU Osnovna kola Vukain Radunovi u Beranama.

  Septembra 2011. godine izabran sam za saradnika u nastavi na Filozofskom fakultetu u Nikiu, n predmetim: Istorij Blkn u srednjem vijeku I i II, Opt istorij srednjeg vijek i Istorij Vizntije. kolske 2013/14. godine izvodio sam nastavu iz navedenih predmeta pod mentorstvom prof. dr Nade Tomovi.

  Ove kolske 2014/15. godine, odlukom Senata Univerziteta Crne Gore od 10. jula 2014. godine, povjerena mi je nastava (predavanja, vjebe, ispiti) iz predmeta: Istorija Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II i Opta istorija srednjeg vijeka.

  UserHighlight

 • 30. april 2015. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 17 - Broj 342

  PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA

  1. NAUNOISTRAIVAKA DJELATNOST Br. ref.

  Br. kan.

  1.1. Monografije 1.4. Knjiga studijskog karaktera 1. Premovi, M. (2012) upa Budimlja u srednjem

  vijeku, 195 str. ISBN 9789940588014. Izdava: Dravni arhiv Crne Gore, Cetinje.

  1.2. Radovi objavljeni u asopisima 1.2.1 Radovi objavljeni u asopisima koji se nalaze u medjunarodnim bazama 2. Premovi, M. (2015) Trgovina i trgovaki

  putevi u Srednjem i Donjem Polimlju u srednjem vijeku. Acta Histriae, Zgodovinsko drutvo za juno Primorsko, Koper, Slovenija (rad je na hrvatskom jeziku, dostavljena potvrda od Redakcije da je prihvaen za tampu). Thomson Reuters: A&HCI, SSCI. ISSN 1318-0185.

  1.2.2. Radovi u meunarodnim asopisima koji se ne nalaze u bazi podataka a imaju redovnu meunarodnu disribuciju i rezime na stranom jeziku 3. Premovi, M. (2009) Trgovina i trgovaki

  putevi u upi Budimlja. Istorijski zapisi, 12: 177183. YU ISSN 00212652.

  4. Premovi, M. (2012) Stoarstvo srednjovjekovne upe nahije Budimlje. Glasnik Odjeljenja drutvenih nauka CANU, 21: 395 403. ISSN 03505472.

  5. Premovi, M. (2013) Putopisi iz XVI i XVII vijeka kao izvor za izuavanje srednjovjekovne istorije Srednjeg i Donjeg Polimlja i Gornjeg Podrinja. Medijski dijalozi, 17: 753763. ISSN 1800-7074.

  1.2.3. Radovi objavljeni u domaim asopisima 6. Premovi, M. (2010) Vojnuci Budimlje u

  Skadarskom defteru 1485. godine. Tokovi, 1: 247 251. ISSN: 0350 8366.

  7. Premovi, M. (2010) Bihor grad. Almanah, 4849: 713. ISSN: 0354 5342.

  8. Premovi, M. (2010) Srednjovjekovno selo Gorade u Budimljanskoj upi. Tokovi, 2: 139156. ISSN: 03508366.

  9. Premovi, M. (2010) Ostaci materijalne kulture upe Budimlja. Arhivski zapisi, 12: 7378. ISSN: 03537404.

  10. Premovi, M. (2010) Zemljoradnja u srednjovjekovnoj upi Budimlja. Novopazarski zbornik, 33: 57 66. YU ISSN: 03513017.

  11. Premovi, M. (2011) Budimlje u skadarskom defteru iz 1485. godine. Matica, 45: 329 340. ISSN: 14509059.

  12. Premovi, M. (2011) O nazivu Crne Gore u svetostefanskoj i deanskoj hrisovulji. Matica, 46/47: 327334. ISSN: 1450 9059.

  13. Premovi, M. (2011) Granice upe Budimlje u srednjem vijeku. Roajski zbornik, 15: 129135. ISSN: 03519457.

  14. Premovi, M. (2011) Poljoprivreda srednjovjekovne upe nahije Budimlje. Matica, 48: 465481. ISSN: 14509059.

  15. Premovi, M. (2012) Bio bibliografija doc. dr Draka Doljaka, Bibliografski vjesnik, XLI (123): 375378. ISSN: 0409 3739.

  16. Premovi, M. (2013) Srednjovjekovna arhitektura manastira urevi stupovi. Tokovi, 1: 4966. ISSN: 03508366.

  17. ekularac, B. i Premovi, M. (2013) Vlaka nahija Ljubovia u popisu Hercegovakog

  7

  7

  4

  4

  4

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  7

  7

  4

  4

  4

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  sandaka iz 1475/77. godine. Matica, 5657: 197206. ISSN: 14509059.

  18. Premovi, M. (2013) Srednjovjekovna utvrenja upe Budimlje. Godinjak Instituta za geografiju Filozofskog fakulteta u Nikiu i Geografskog drutva Crne Gore, 6: 371378. ISSN: 0354-9992

  1.3. 1.3.1.Meunarodni kongresi, simpozijumi i seminari 19. Premovi, M. (2014) Znj osmnskih defter

  z izuvnje crnogorskog Polimlj. U: Rastoder, . (ur.) Meunarodni nauni skup: 100 godina od odlaska Osmanlija sa Balkana civilizacija ili okupacija - ta su nam ostavili? Podgorica, 1215. oktobar 2012., Almanah 5960, knj. II, str. 301315. ISSN 03545342.

  20. Premovi, M. (2014) Settlements and population of the Middle and Lower Polimlje in the Summary list of the Bosnian Sanjak from 1468/69. International Symposium on the Balkan History Studies: The Ottoman Legacy in the Balkans and the Ottoman Tax Registers, Podgorica / MONTENEGRO, 30 April - 4 Maj 2014, (Symposium book is going to published by Libra Book in Istanbul/Turkey, January 2015. dostavljena potvrda).

  21. Premovi, M. (2014) Kulturoloko istorijski okvir nezavisnog novinarstva u Crnoj Gori. VII CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI, Meunarodni nauni skup 7, Tema: NEZAVISNO NOVINARSTVOizmeu mita i realnosti. Hotel AvalaBudva,1618 maj 2014. godine (potvrda o ueu i prezentovanju rada).

  22. Premovi, M. (2014) Nahija Plav in Skadar defter from 1485, THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON: "RESEARCH AND EDUCATION - CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE ICRAE 2014, Shkodr, 30-31 May 2014, Organized by Faculty of Education Sciences & Faculty of Social Sciences University of Shkodra LuigjGurakuqi. Abstract ICRAE2014 Conference Procedings. ISN: 2308-0825.

  23. Premovi, M. (2014) Animal Husbandry in the Middle and Lower Polimlje in the Middle Ages. In: Savaneli, B., Krivokapic M. & Pikhart M. (Eds.) 4th International Conference on Humanities & Social Sciences, Faculty of PhilosophyNiki, University of Montenegro and Mediterranean Center of Social and Educational Research, RomeItaly, May 30June 01 Budva, Montenegro, Conference Proceedings MCSER Publishing, Vol. No.2, RomeItaly, p. 432436. ISBN: 97888909163010.

  24. Premovi, M. (2015) Jelena, ker kneginje Milice spona Lazarevia i Balia. U: Mii, S., Jemenica, D. (ur.) Kneginja Milica monahinja Evgenija i njeno doba, Trstenik 12. septembar. 2014. godine (potvrda sa Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu da je rad recenziran i prihvaen za objavljivanje u tampanom zborniku kao orginalni nauni rad).

  1.3.2.Domai kongresi i simpozijumi 25. Premovi, M. (2010) Budimljanska upa u djelu

  akademika Miomira Daia. Zbornik radova okrugli sto: djelo akademika Miomira Daia u ogledalu strune i naune kritike, Berane 16. jul 2009, str. 97100. ISBN 9788677922573.

  26. Premovi, M. (2011) Naselja i stanovnitvo Budimljanske upe. U: Radujko, M. (ur.) urevi stupovi i Budimljnsk eprhij: zbornik rdov. Nauni skup urevi Stupovi u

  1.5

  1.5

  2

  2

  2

  0.4

  2

  2

  1

  1.5

  1.5

  2

  2

  2

  0.4

  2

  2

  1

 • Strana 18 - Broj 342 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 30. april 2015.

  crkvenom ivotu i istoriji. Berane 1517. oktobar 2010. godine, Berne Beogrd, str. 445457. ISBN 9788686 563958.

  27. Premovi, M. (2014) Teritorijalno upravna organizacija upe Budimlje od XII do kraja XV vijeka. U: Radunovi, M. (ur.) Simpozijum Berane kroz istoriju, Berane 28.11. 2012. godine, Tokovi, 1: 211232. ISSN 03508366.

  28. Premovi, M. (2013) Vasojevii prema Plavu i Gusinju. U: Rastoder, . (ur.) Nauni skup Vakat zuluma Plav Gusinje 1912/13., Plav-Gusinje 9. mart 2013. godine, Almanah, 55-56: 371375. ISSN 03545342.

  29. Premovi, M. (2013) Njego i Vasojevii, Nauni skup: Njego knjievnik, filozof, dravnik, Filozofski fakultet Niki 13.11.2013. godine (dostavljena potvrda o ueu i prezentovanju rada).

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  3. PEDAGOKA DJELATNOST Br. ref.

  Br. kan.

  3.1.2 Korienje referentnog inostranog udzbenika kod nas: Fossier, R. (2012) The Axe and the Oath: Ordinary Life in the Middle Ages. Princeton University Press. ISBN: 9780691154312 Stephenson, P. (2000) Byzantiums Balkan Frontier: A Political Study of the Northern Balkans, 900-1204. Cambridge University Press. ISBN-13: 978-0521770170 Voje, I. (2003) Poslovna uspenost trgovcev v srednjevekem Dubrovniku. Znanstveni intitut Filozofske fakultete. ISBN 86-7207-157-3 Fine, J (2006) When Ethnicity Did Not Matter in the Balkans: A Study of Identity in Pre-Nationalist Croatia, Dalmatia, and Slavonia in the Medieval and Early-Modern Periods. The University of Michigan Press. ISBN-13: 978-0472114146 Budak, N. & Raukar, T. (2006) Hrvatska povijest srednjeg vijeka. kolska knjiga Zagreb. ISBN 953-0-30713-6. 3.5. Kvalitet pedagokog rada, odnosno kvalitet nastave Prema anketama studenata

  5

  5

  5

  5

  4. STRUNA DJELATNOST Br. ref.

  Br. kan.

  4.4. Objavljeni prikazi, izvjetaji, ekspertize 30. Premovi, M. (2009) Odlomci iz pisma jednog

  putnika, Tokovi, 1: 309330. ISSN 03508366. 31. Premovi, M. (2011) erbo Rastoder, Kad su

  vakat kaljali insani: ahovii 1924, Almanah, 5152: 281285. ISSN 0354 5342.

  32. Premovi, M. (2012) Monografija Berana djelo trajne naune vrijednosti, Tokovi, 2: 237238. ISSN 03508366.

  33. Premovi, M. (2013) Prvi broj asopisa More Montenegro, Tokovi, 2: 323325. ISSN 03508366.

  4.5. Popularno-struni lanci 34. Premovi, M. (2012) Karavanski putevi na sve

  strane svijeta: tradicija trgovine u upi Budimlja. Komuna, 45: 89. ISSN 18009379.

  35. Premovi, M. (2013) Na uu Bojane benediktanski manastir Sveti Nikola. More Montenegro, 1: 16. ISSN 23369647

  36. Premovi, M. (2013) Srednjevjekovno naslijee Pive: Soko u dubokom zaboravu.

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,1

  0,1

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,1

  0,1

  Komuna, 7: 164. ISSN 18009379. 37. Premovi, M. (2013) udikovski kamen:

  zagonetka u runama. Komuna, 9: 219. ISSN 18009379.

  38. Premovi, M. (2014) Mnstirski kompleks elije u selu Kludri kod Berana. Komuna, 1011: 250. ISSN 18009379.

  39. Premovi, M. (2014) Sveta Marija Budvanska. More Montenegro, 2: 910. ISSN 2336 9647.

  40. Premovi, M. (2014) Nahija Komarnica u popisu Hercegovakog sandaka iz 1475/77. godine. Regionalne novine, 1: 1314. ISSN 23369353.

  4.6. Ostala dokumentovana struna djelatnost Urednitvo: - Glavni i odgovorni urednik asopisa More Montenegro: tampa tradicije, kulture i obiaja, - Odlukom Studijskog programa za istoriju, od 29.10.2014. godine, imenovan sam za urednika novoformiranog asopisa iji je izdava Nauni centar za geopolitiku Studijskog programa za istoriju, Filozofskog fakulteta u Nikiu. Uee u realizaciji nacionalnog nauno-istraivakog projekta: Istraiva sam na projektu Ministarstva nauke Crnogorsko Polimlje u srednjem vijeku, iji je Nosilac naunog istraivanja Univerzitet Cne Gore Filozofski fakultet u Nikiu (rukovodilac prof. dr Boidar ekularac, ev. br. 01-398, rok za realizaciju 01.04.2012 30.11.2015. godine). lanstvo u komisijama: - lan i predsjednik komisije za odbranu diplomskih radova na Studijskom programu istoriju, - lan optinske popisne komisije u Beranama za popis stanovnirva, domainstava i stanova u 2011. godini, - lan Etike komisiju za izabrane predstavnike i funkcionere optine Berane, - lan komisije Ministarstva kulture za najbolji istraivaki prilog objavljen u medijima u 2014. godini na temu Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori.

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  12

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  12

  ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

  DJELATNOST

  Broj radova Broj bodova

  Poslije izbora

  Ukupno Poslije izbora

  Ukupno

  1. NAUNO ISTRAIVAKI RAD

  29 60.9

  3. PEDAGOKI RAD

  2 10

  4. STRUNI RAD

  12 14.7

  UKUPNO 85.6

  IZVJETAJ RECENZENTA

  I OCJENA USLOVA

  STEPEN OBRAZOVANJA

  Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, br. 08-440/5 od 26.02.2014. godine, imenovan sam za lana Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvetaja za izbor u akademsko zvanje za predmete: Istorija Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II, Opta istorija srednjeg vijeka (Istorija Vizantije), na osnovnom akademskom Studijskom programu za istoriju Filozofskog fakulteta u Nikiu. Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju konstatujem da se na konkurs

 • 30. april 2015. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 19 - Broj 342

  koji je objvljen 13.12.2014. godine u dnevnom listu Pobjed, prijavio smo jedn kndidt, dr Marijan Premovi, dosdnji saradnik u nastavi n Studijskom programu za istoriju koji dri predavanja na grupi predmeta za koju konkurie. Potpunost i usklenost konkursne dokumentcije s Mjerilim z izbor u kdemsk i nun zvnj izvrio je Nuni odbor Bilten UCG i utvrdio Konno miljenje z klsifikcionu biogrfiju dr Marijana Premovia da su ispunjeni uslovi potrebni za nastavak dalje procedure izbora u akademsko zvanje (br.08/1-3158/3-2014 od 12.02.2015. godine). N osnovu podnete dokumentcije, nlize rdov i detljnog uvid u dosdnji rd kndidta, podnosim sledei izvetaj.

  Dr Marijan Premovi zavrio je istoriju na Filozofskom fkultetu Univerzitet u Niu 2006. godine. Postdiplomske studije zavrio je 11. juna 2010. godine na Filozofskom fkultetu Univerzitet u Istonom Srjevu, odbranivi, veom uspeno, magistarsku tezu pod nazivom up Budimlj u srednjem veku, pred Komisijom u kojoj su bili: kdemik prof. dr Rde Mihlji (predsednik), prof. dr Andrija Veselinovi (mentor) i prof. dr Nend Lemji (lan). Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 18. jula 2013. godine, tema: Srednje i Donje Polimlje i Gornje Podrinje u srednjem veku, pred Komisijom u sastavu: prof. dr Sinia Mii (predsednik), prof. dr Andrija Veselinovi (mentor) i prof. dr Sran Rudi (lan). Iz priloene dokumentacije vidi se da dr Marijan Premovi ispunjava sve potrebne uslove za izbor u zvanje docenta u saglasnosti sa Mjerilima za izbor u akademska i nauna zvanja, Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore. Re je o diplomiranom profesoru istorije, magistru istorijskih nauka (nauno podruje istorija srednjeg veka), doktoru istorije, ija je ua nauna oblast istorija srednjeg veka. NAUNO-ISTRAIVAKI RAD

  Nauno-istraivaki rad dr Marijana Premovia pratim od 2006. godine, najpre kao mentor pri izradi njegove magistarske, a potom i doktorske teze. Koleg Premovi je mgistriro i doktoriro n temm iz istorije srednjeg vek. U ob svoj rd, kandidat je pokzo izuzetan tlent z bvljenje nukom, odgovornost u rdu i retku mbiciju d se posveti sloenim, neispitnim temm. Time je pokzao ne smo d je izrsto u kompetentnog medijevistu, ve i d ukupnim intelektulnim dometom slui n st svojoj koli. S obzirom n znj ob ov rd, koj kvlitetom i obimom dleko prevzilze prosen oekivnj, st mi je da se u ovom izvetaju posebno zustvim na njegovoj doktorskoj tezi. Doktorsku disertciju Srednje i Donje Polimlje i Gornje Podrinje u srednjem veku kndidt je odbrnio u julu 2013. godine, na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tez je proistekl ko rezultt dugog promiljnj mentor i smog kndidt, ije je nuno szrevnje i usvrvnje pokzivlo mogunost d se poduhvti ovko vne i ozbiljne teme iz istorije srednjeg vek. Tema doktorske disertcije se logiki nametnula, imjui u vidu prethodno istrivnje kndidt i njegovo nuno usvrvnje, ko i tem kojim se bvio, idui od posebnog k optijem i irem nunom sznnju. Imjui u vidu to, d se npredovnje istorijske nuke ogled u stlnom i ciklinom smenjivnju loklnih i regionlnih istrivnj, s ncionlnim ili irim sintezm istorije, to je i logino d je jedn mldi istorir-istriv io k irem i dubljem sgledvnju istorijskog proces n veem geogrfskom prostoru. to se tie izvorne podloge, tj. istrivnj gre z ovu disertaciju, pored korienj turskih izvor, i onog to se podrzumev, to je istrivnje objvljenih domih izvor (povelj, zpis, ntpis i nrtivnih izvor) treb isti i korienje neobjvljenih izvor iz Dubrovkog rhiv. Kndidt je koristio ispise iz dve serije Dubrovkog rhiv i to Debita Notarie i Diverssa cancellariae. Ov doktorsk tez zni ispunjvnje jedne velike prznine u noj istoriogrfiji i zni prunje celovite studije n bzi njnovijih istrivnj. Jo jedn metodolok novin ove doktorske disertcije jeste puno korienje rezultt srednjovekovne rheologije, u ovom sluju ko pomone nuke. Ovi rezultti su vni d bi se to bolje uspostvil mre srednjovekovnih nselj i utvrenj, crkvit i mnstirit. Ukljueni su rezultti regionlnih zvod z ztitu spomenik i muzej, ko i projekt grup i pojedinc n istrivnju rheologije i istorije ovog podruj. Iz sveg to je reeno, moemo zkljuiti d su kndidt i njegov tez u potpunosti ispunili nuni cilj i d su u pojedinostim i celini k prevzieni unpred postvljeni ciljevi i dometi.

  Kolega Premovi objvio je izuzetno respektbiln, i po broju i po znju, nuni opus. Izren kvntittivno, on iznosi: jedna

  nauna monografija, jedan rad na svetskoj prestinoj listi Thomson Reuters: Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), tri nauna rada u meunarodnim asopisima koji imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku, trinaest objavljenh radova u domaim asopisima, est radova na meunarodnim kongresima i simpozijumima, pet radova na domaim kongresima i simpozijumima. Vein ovih pobrojnih nunih rdov spdju u fundmentln istrivnj u istorijskoj nuci, ime se, odlikuje nuni rd ovog mldog nunik. Rd Trgovki putevi i trgovin u Srednjem i Donjem Polimlju u srednjem vijeku, prihven je z publikovnje u uglednom sopisu Acta Histriae koji se nlzi u meunarodnim bazama podataka Thomson Reuters: A&HCI, SSCI. Pojmovi Srednje i Donje Polimlje u ovom radu odgovaraju prostoru srednjovekovnih upa: Lim, Ljubovia (teritorija dananje optine Bijelo Polje, Crna Gora), Zvijezd, Crna Stena (teritorija optine Prijepolje, Srbija) i Dabar (obuhvata optinu Priboj u Srbiji i Rudo u Bosni i Hercegovini). Predmet istraivanja kolege Premovia odnosi se na prve pomene trgovine u arhivskim dokumentima do pada pod osmansku vlast. to se tie izvorne podloge treba istai korienje neobjavljenih izvora iz Dravnog arhiva u Dubrovniku. Dr Premovi koristio je ispise: Diversa Cancellariae i Diversa Notariae, nesumnjivo najvanije za privredne odnose i aktivnosti dubrovakih trgovaca. Deo materijala korien je iz serije Lamenta de foris i Lettere e commissioni di Levante. Rd predstvlj rezultte iz jednog del doktorske teze, to je, svkko, potvrd kvaliteta njegove doktorske disertcije. Na osnovu detaljnog uvida u dostavljene naune radove, pored ovog rada, posebno bih izdvojio sledee:

  2. Premovi, M. (2012) upa Budimlja u srednjem vijeku, 195 str. ISBN 9789940588014. Dravni arhiv Crne Gore, Cetinje (recenzenti: prof. dr Andrija Veselinovi, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu; prof. dr Boidar ekularac, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Nikiu; prof. dr Milovan Obradovi, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Pritini). Ov monogrfij predstvlj dopunjenu i donekle izmenjenu magistarsku tezu. Tem je hronoloki precizno omeen nelim idelne periodizcije. Zokruen, jsno izdvojen period poinje od rnog srednjeg vek, do doseljvnj Sloven n ove prostore, p do prvih decenij turske vlsti. Autor je u trgnju z odgovorim n postvljen pitnj esto svesno nputo hronoloke, geogrfske i sdrinske okvire teme. Zto je delimino io do krj 15. vek, p, k, i do poetk 16, jer se u tom periodu pojvljuju novi izvori, koji uz primenu retroktivnog metoda, odlino ndopunjuju nedosttk izvor iz poslednjeg period srednjeg vek. To su turski poreski popisi koji su vreni, otprilike, svke desete godine (nrvno, nisu svi suvni u kontinuitetu) i koji odrvju stnje iz prethodnog period, pre gubitk srpske drvne smostlnosti. N tj nin, primenom ove metode, defteri pruju drgocene demogrfske i privredne podtke. Ti podci do sd nisu korieni u dovoljnoj meri, nlze se u Skdrskom defteru iz 1485. godine, koji je objvljen u Tirni 1974. godine. U punoj meri iskorien je defter i tkvi podci su stvljeni n rspolgnje noj nunoj jvnosti. Posebnu vrednost imju prevedeni odlomci koji se dju u prilogu, koji se odnose n teritoriju upe Budimlj. Izvorn gr je gotovo u celini iskorien i stvljen u funkciju teme. Istorijsk zbivnj n uem prostoru uklopljen su u ire procese ncionlne i opte istorije, ime je kolega Premovi pokzo zrelost istrivnj i potpunu metodoloku i nunu spremnost. To smo po sebi pokzuje d je tem dobro istren, i nuno fundirn i njbolji je primer d tem iz loklne istorije, ko je dobro istren moe d bude vrlo znjn i dobro uklopljen u srednjovekovnu istoriju. U tom pogledu utor i njegov knjig su u potpunosti ispunili oekivnj i cilj. Knjig je doivel etiri strun prikz i iml je lep odjek u nunim i kulturnim krugovim.

  3. Premovi, M. (2013) Putopisi iz XVI i XVII vijeka kao izvor za izuavanje srednjovjekovne istorije Srednjeg i Donjeg Polimlja i Gornjeg Podrinja. Medijski dijalozi, 17: 753763. ISSN 1800-7074. U ovom radu dr Premovi prikazao je znaaj putopisa iz XVI i XVII veka i kako nas oni mogu dovesti do novih saznanja o srednjovekovnoj prolosti, na primeru Srednjeg i Donjeg Polimlja i Gornjeg Podrinja. Njvie putopisnih podtk ostavili su frncuski putopisci, diplomte i slubenici dvor. Putopisna graa Kuripei, Rmbertija, pera, Lefevra, elebije i drugih putopisc, uz primenu istorijske retrospektivne metode, dobro ndopunjuje nedosttk izvor z rekonstrukciju nselj, nseljenosti, reljefnih karakteristika i privrede naznaenog prostora u srednjem veku. Ti putopisi nstli su u XVI i XVII veku i svojom sdrinom zntno doprinose d se ndokndi nedosttk izvornih podtk iz srednjeg

 • Strana 20 - Broj 342 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 30. april 2015.

  vek, poto se geogrfski prostor i prirodni mbijent nisu zntnije menjli sve do poetk industrijlizcije. Jezik gr iz putopisa, prvenstveno leksik i toponomstik, pru velike mogunosti z rzliit istorijsk prouvnj. Putopisn gr ima veliki znj pri utvrivnju mikrotoponimije prostor. U istorijskoj nauci putopisi jo uvek nisu iskorieni u potpunosti, za produbljivanje postojeih i sticanje novih saznanja iz nae srednjovekovne prolosti i osmanskog perioda.

  Kandidat je uestvovo n vie domih i meunrodnih naunih skupov, posebno treb izdvojiti njegovo uee n meunrodnom susretu medijevist u Trsteniku koji je bio posveen Kneginji Milici monahinji Evgeniji i njenom dobu u orgnizciji Nrodnog univerziteta Trstenik: Nrodn bibliotek "Jefimij" i Filozofskog fkulteta u Beogrdu Centr z istorijsku geogrfiju i istorijsku demogrfiju, na kome je prezentovao orginalni nuni rd Jelena, ker kneginje Milice spona Lazarevia i Balia.

  Dr Mrijn Premovi objvio je veliki broj rdova iz istorije srednjeg vek, koji njbolje svedoe o njegovom nunom rdu. Radove je publikovo u meunrodnim i domim nunim sopisim, meunrodnim temtskim zbornicim i zbornicim soptenj s nunih konferencij u zemlji i inostrnstvu. Pored zvidne osposobljenosti u rdu s izvornom grom, srednjovekovne provenijencije, pokzo je dobro poznvnje rezultt evropske medijevistike. Nauna monografija i veina objavljenih radova, ko i rukopis odbrnjene doktorske disertcije, spdju u njbolj istoriogrfsk ostvrenj srednjovekovne istorije. Nvedeni rezultt, koji zvreuje njvie potovnje koleg Premovi je postigo zhvljujui velikom rdu u rhivskim institucijm, terenskim istraivanjima, temeljnom itnju postojee literture, kumulirnom znnju i dobrom poznvnju metodologije istorijskih istrivnj. Dkle, moemo tvrditi d se zist rdi o vrlo perspektivnom i obrzovnom mldom nunom rdniku, koji je doktoriro n njboljim trdicijm beogrdske medijevistike kole. Prem tome, ne smo formlno, nego i sutinski, stvrlki je zsluio d bude izbrn u zvnje docent. STRUNI RAD

  Iz priloene dokumentacije moe se zakljuiti da je kandidat veoma aktivan u oblasti svog strunog rada. Kako se iz bibliografije moe videti kolega Premovi je napisao etiri prikaza. Uz to, objvio je i sedam popularno-strunih lanaka koji pokzuju i irok obim znnj iz oblsti srednjeg vek. Ko doktornd ukljuen je u projekat Ministarstva nauke Crnogorsko Polimlje u srednjem vijeku, iji je Nosilac naunog istraivanja Univerzitet Crne Gore Filozofski fakultet u Nikiu (rukovodilac prof. dr Boidar ekularac, ev. br. 01-398, rok za realizaciju 01.04.201230.11.2015. godine). Kolega Premovi je glavni i odgovorni urednik asopisa More Montenegro: tampa tradicije, kulture i obiaja. Jo d pomenemo da ktivno uestvuje u nuno-istrivkom rdu Studijskog programa za istoriju, krajem oktobra 2014. godine imenovan za urednika novoformiranog asopisa iji je izdava Nauni centar za geopolitiku Studijskog programa za istoriju, Filozofski fakultet u Nikiu.

  Na osnovu uvida u priloenu dokumentaciju zakljuujem da dr Marijan Premovi ispunjava sve neophodne uslove u pogledu strune delatnosti za izbor u akademsko zvanje docent. PEDAGOKA OSPOSOBLJENOST

  Na osnovu konkursne dokumentacije, moe se zakljuiti da kolega Premovi ima preko pola decenije iskustva u realizaciji nastave, kao profesor u osnovnoj i srednjoj koli, saradnik u nastavi i predava na Filozofskom fakultetu u Nikiu. U predhodnih skoro etiri godine, koliko je zposlen n Studijskom progrmu z istoriju Filozofskog fkultet u Nikiu, ko srdnik u nstvi, kndidt dr Mrijn Premovi se dokzo ko vredn, svestn, eljn novih nunih sznnj i temeljn istriv i nunik. Od kolske 2011/12. do 2012/13. godine drao je vebe z studente prve i druge godine na predmetima: Opta istorija srednjeg vijeka, Istorija Vizantije, Istorija Balkana u srednjem vijeku I i Istorija Balkana u srednjem vijeku II, a od 2013/14. dr Premovi dri predavanja na pomenutim predmetima pod mentorstvom prof. dr Nade Tomovi. Ove kolske 2014/15. godine, odlukom Senata Univerziteta Crne Gore od 10. jula 2014. godine, poverena mu je nastava iz predmeta: Istorija Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II i Opta istorija srednjeg vijeka. Kndidt dr Mrijn Premovi prijvio se ko ktuelni predmetni nstvnik z predmete

  z koje je rspisn konkurs, p bi njegov izbor obezbedio neophodni kontinuitet nstvnog proces.

  Od dolsk n Studijski program veom je doprineo unpreenju vebi i nstve n pomenutim predmetima, d se oni ozbiljno i n svremeni nin priblie studentim i unutr sebe reformiu. Kandidata odlikuje dobro znanje i velika radna energija, posveenost profesorskom pozivu je na visokom nivou, a iz stalnih kontakata koje imam sa njim u stanju sam da potvrdim da prati najnoviju naunu literaturu iz istorije srednjeg veka i da deo tih znanja prenosi sa uspehom na studente. Pedgoki rd dr Premovia odlikuje redovno odrvnje nstve, veom pljiv i detljn priprem, korienje referentnih inostranih udzbenika, jsno i znimljivo prezentovnje nstvnih jedinic i korienje svremenih tehnikih sredstv. Bitn element njegove nstve jeste ktivno ukljuivnje student u rd. Sistem testov i seminrskih rdov se odvno primenjuje u nstvi, tko d to utie n sve bolji prijem kod student, ko i sve bolju prolznost n ocenjivnju. U svrhu svldvnj nstvnog progrm redovno odrv konsultcije s studentim osnovnih studij. Kolega Premovi, tkoe, u svojstvu ln ili predsednika komisije prisustvovo je odbrni veeg broj diplomskih rdov.

  Dosdnji pedgoki rd dr Marijana Premovia odlikuje odlin komunikcij s studentim, pru im zntnu pomo u uenju i izvrvnju nstvnih obvez. To potvruju i studentske evlucije n kojim im odline ocene proteklih kolskih godin (vidi prilog). Smtrm d je u potpunosti i veom uspeno formirn ko nstvnik, ko i d svoj pedgoki rd oboguje nesumnjivim istrivkim tlentom.

  II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

  DJELATNOST

  Broj radova Broj bodova

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Uku-pno

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Ukupno

  1. NAUNO-ISTRAIVA-

  KI RAD 29 60.9

  3. PEDAGOKI RAD

  2 10

  4. STRUNI RAD

  12 14.7

  UKUPNO 85.6

  III MILJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

  N osnovu nlize konkursnog mterijl, priloenih rdova i bibliogrfije, strune i pedgoke ktivnosti, sposobnosti i linih kvlitet kndidt, sa zadovoljstvom konstatujem da kandidat dr Marijan Premovi ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje docenta propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Merilima za izbor u akademska i nauna zvanja. Indeks kompetencije ovog mldog nunik iznosi k 85,6 bodova, i zist je u pozitivnoj nesrzmeri s njegovim godinm, i ve n prvi pogled moglo bi se pomisliti d je ovde re o jko iskusnom nuniku. Nime, dr Premovi ima jednu naunu monografiju i svoje rdove publikuje u asopisima sa liste A&HCI i SSCI, relevantnim nim i inostrnim, nunim sopisim, zbornicim, njegov bibliogrfij broji k 25 nunih rdov koji se odnose n uu nunu oblst istorij srednjeg vek. Rdove publikuje n nem i engleskom jeziku. U svojoj nunoj oblsti do je pun doprinos rzvoju istoriogrfije i nunog rd. Rdi se o nuniku koji je do svoj doprinos nuci zsnovn n vrstom metodolokom pristupu i kritikoj metodi.

  Imjui u vidu sve do sd reeno, potkrepljeno dokzim, nlizom rdov i ocenom pisca izvetaja, svesrdno predlem Vijeu Filozofskog fkultet i Sentu Univerziteta Crne Gore d izberu dr Marijana Premovia u zvnje docenta za predmete: Istorija Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II, Opta istorija srednjeg vijeka (Istorija Vizantije). Predlog podrvm s punom saveu d Studijski program za istoriju Filozofskog fkultet u Nikiu, izborom dr Premovia u zvnje docenta dobij izuzetno tlentovnog mldog nunik i svesnog nstvnik, kkvim se mogu pohvliti smo njbolje kole.

  RECENZENT

  Prof. dr Andrija Veselinovi, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 • 30. april 2015. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 21 - Broj 342

  IZVJETAJ RECENZENTA

  I OCJENA USLOVA

  STEPEN OBRAZOVANJA

  Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, br. 08-440/5 od 26.02.2014. godine, imenovan sam za lana Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvjetaja za izbor u akademsko zvanje za predmete: Istorija Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II, Opta istorija srednjeg vijeka (Istorija Vizantije), na osnovnom akademskom Studijskom programu za istoriju Filozofskog fakulteta u Nikiu. Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju konstatujem da se na konkurs prijavio samo jedan kandidat dr Marijan Premovi, saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu u Nikiu, koji dri nastavu na predmetima koji su naznaeni konkursom. Poto sam pljivo prouio podnesenu dokumentciju i rdove kndidt, imm st d podnesem sljedei izvjetaj.

  Dr Marijan Premovi roen je 04.05.1983. godine u Beranama gdje je zavrio osnovnu kolu i gimnaziju (drutveno jeziki smjer). Osnovne studije istorije zavrio je na Filozofskom fkultetu Univerzitet u Niu 2006. godine. Zvanje magistra istorijskih nauka stekao je 10.06.2010. godine na Filozofskom fkultetu Univerzitet u Istonom Srjevu, odbranivi magistarski rad pod nazivom up Budimlj u srednjem veku. Doktorsku disertaciju na temu Srednje i Donje Polimlje i Gornje Podrinje u srednjem veku odbranio je, pod mentorstvom prof. dr Andrije Veselinovia, 18. jula 2013. godine na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

  Na osnovu detaljnog uvida u priloenu dokumentaciju, biografiju, bibliografiju i kvantitativno bodovanje referenci kandidata konstatujem da, dr Marijan Premovi kao jedini prijavljeni na konkursu, ispunjava sve predviene uslove u pogledu stepena obrazovanja koji su definisani Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i nauna zvanja za izbor u zvanje docenta. Sa zadovoljstvom istiem na injenice da je rije o diplomiranom profesoru istorije, magistru istorijskih nauka ija je ua nauna oblast istorija srednjeg vijeka i doktoru istorijskih nauka ija je ua nauna oblast istorija srednjeg vijeka. NAUNO-ISTRAIVAKI RAD

  Dr Marijan Premovi pripd njmloj generciji istorir koj dns stvr u Crnoj Gori. U pitnju je jedn od njplodnijih i njboljih mldih istorir koje crnogorska istoriogrfij dns im. U nunim rdovim, pogotovo u mgistarskom i doktorskom rdu, dr Premovi pokzo je veliku zrelost u rsuivnju i dobro poznvnje problemtike koju izuv. Doktorska disertacija pod nslovom Srednje i Donje Polimlje i Gornje Podrinje u srednjem veku, koju je kandidat odbranio 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu pokazala je da vlada tehnikama medijevistikog istraivanja i da predstvlj izuzetno vn nuni doprinos studijm srednjeg vijeka.

  Bibliogrfij dr Marijana Premovia obuhvt: 1 naunu monogrfiju, 1 rad na svjetskoj prestinoj listi Thomson Reuters: Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), 3 nauna rada u meunarodnim asopisima koji imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku, 13 objavljenh radova u domaim asopisima, 6 radova na meunarodnim kongresima i simpozijumima, 5 radova na domaim kongresima i simpozijumima. Objvljeni nuni rdovi kzuju d je rije o iskusnom i zrelom nunom posleniku srednjovjekovne istorije. Kandidat je svojim istrivnjim i nunim rdovim objvljenim u vremenu izmeu 2009. i 2014. godine zauzeo visoko mesto u istoriogrfiji. Posebno emo ukzti n znj problemtike i kvlitet odreenog broj rdov dr Premovia. Tu treb, posebno izdvojiti naunu monogrfiju upa Budimlja u srednjem vijeku, koju je objvio Dravni arhiv Crne Gore na Cetinju 2012. godine, str. 195, ije se pisnje, iko u uem smislu bez prvih prethodnik, pokzlo ssvim oprvdno. Knjiga predstavlja izuzetno znjn iskork u noj medijevistici. Kako se vidi iz priloene bibliografije kandidat ima rad na listi A&HCI i SSCI, a znam da je kolegi Premoviu u meuvremenu prihvaen jo jedan rad na listi Thomson Reuters. Studije kandidata objavljene su u naim najuglednijim publikacijama iz istorijske nauke (recenzirani prilozi, meunarodne redakcije).

  Dr Premovi uestvovao je i izlagao na veem broju nacionalnih skupova, domaih simpozijuma, konferencija i meunarodnih naunih skupova: Djelo akademika Miomira Daia u ogledalu strune i naune kritike (Berane 2009), urevi Stupovi u crkvenom ivotu i istoriji. (Berane 2010), 100 godina od odlaska Osmanlija sa Balkana civilizacija ili okupacija - ta su nam ostavili? (Podgorica 2012), Berane kroz istoriju (Berane 2012), Vakat zuluma Plav Gusinje 1912/13. (Plav-Gusinje 2013), Njego knjievnik, filozof, dravnik (Niki 2013), The Ottoman Legacy in the Balkans and the Ottoman Tax Registers (Podgorica 2014), Nezavisno novinarstvoizmeu mita i realnosti (Budva 2014), The 2 International Conference on Research and Educaton Challenges Toward the Future ICRAE 2014 (Shkodr 2014), 4th International Conference on Humanities & Social Sciences (Budva 2014), Kneginja Milica monahinja Evgenija i njeno doba (Trstenik 2014). Nun produkcij radova ukzuje d je rije o istrivu koji im visok nivo smostlnosti kko u istrivkom rdu, tko i u publikovnju. Osnovni predmet izuavanja u skoro svim navedenim radovima je istorija srednjeg vijeka.

  Meu rdovim koje je kandidat do sd objvio izdvjmo

  sljedee:

  1) Premovi, M. (2010) Zemljoradnja u srednjovjekovnoj upi Budimlja. Novopazarski zbornik, 33: 5766. YU ISSN: 03513017. U ovom radu kolega Premovi prikazao je razvoj zemljoradnje u srednjovjekovnoj upi Budimlja. Konfigurcij teren uticl je n prirodu znimnj stnovnitv. Osnovno znimnje budimljnskog stnovnitv bilo je zemljordnj i storstvo. N osnovu dbin (tksi) iz Skdrskog defter 1485. godine, kandidat je analizirao t se uzgjlo u svkom selu Budimlje. itarice koje su gajene: penic, zob (ovs), jem, r i proso. Zemljoradnici u Budimlji su pored itarica sijali mahunasto bilje koje se naziva leguminoze. Jedna od najpoznatijih biljaka ove vrste jeste soivo ili lea. Jedina uzgajana industrijska biljka bila je lan. Od voa su uzgajali: orh, trenju, kruku, ljivu, jbuku, dunju i dr., postojlo je i smoniklo divlje voe (oskoru, drijen). Povrtrstvo je, bilo prte djeltnost. Njvie su se gjili: kupus, crveni luk, bijeli luk, prziluk i rotkvu. Gjenje povr bilo je veom znjno jer je time ostvrivn i rznolikost u prilino jednolinoj ishrni tdnjeg stnovnitv. Anlizirjui podtke Skdrskog defter iz 1485. godine, koji su nm jko drgocjeni z sgledvnje ekonomske moi stnovnitv, kolega Premovi uov d je ovo podruje bilo privredno dobro rzvijeno. Zemljordnj je preovlivl, posebno u selim pored Lim. Jedno od vnijih znimnj srednjovjekovnih Budimljn bilo je i pelrstvo. Skoro u svkom seoskom nselju zbiljeen je odreeni broj konic, o emu svjedoi nplt desetine. Srednjovjekovno stnovnitvo n ovom prostoru bvilo se ribolovom i lovom kko bi to vie podmirili potrebe u ishrni. 2. Premovi, M. (2011) Naselja i stanovnitvo Budimljanske upe. U: Radujko, M. (ur.) urevi stupovi i Budimljnsk eprhij: zbornik rdov. Nauni skup urevi Stupovi u crkvenom ivotu i istoriji. Berane 1517. oktobar 2010. Berne: Episkopij Budimljnsko-nikik : Polimski muzej Berne; Beogrd: Filozofski fkultet, Institut z istoriju umetnosti : JP Slubeni glsnik : Prvoslvni bogoslovski fkultet, Institut z teolok istrivnj, str. 445457. ISBN 9788686 563958. Z prikzivnje demogrfske slike jedne upe njvnij su seosk nselj. Srednjovjekovn up Budimlj je, kd immo n umu geogrfski i strteki poloj, jedn od njvnijih up u Polimlju. Zhvljujui povoljnim prirodnim uslovim z ivot, ovj krj bio je vrlo rno nseljen. N prostoru Budimljnske upe u srednjem vijeku nlzili su se crkveni posjedi svetostefnskog i denskog vlstelinstv. Krlj Milutin je Sv. Stefnu u Bnjskoj (13141316) dodijelio veliko budimljnsko selo Gorde, koje postoji i dns pod istim imenom, sjeveroistono od Bern. Budimljnsko selo Dobr Rek (dns Konjuhe, jugozpdno od Andrijevice) krlj Stefn Denski ukljuie 1330. godine u imnje mnstir Deni. N osnovu Skdrskog defter iz 1485. godine dr Premovi istie d je Budimlj iml 29 sel, od Zostr i Bbinog n sjeveru, do Trepe, ekulr i Gornje Renice n jugu, z koj se izriito nvodi d pripdju Budimlji. Mnog sel suvl su svoj imen do dns, ostl nepoznt sel kolega Premovi uspjeno je uspio d ubicir i uporedi s svremenim stnjem i tko unprijedi nek dosdnj sznnj. 3. Premovi, M. (2014) Animal Husbandry in the Middle and Lower Polimlje in the Middle Ages. In: Savaneli, B., Krivokapic M. & Pikhart M. (Eds.) 4th International Conference on Humanities &

 • Strana 22 - Broj 342 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 30. april 2015.

  Social Sciences, Faculty of PhilosophyNiki, University of Montenegro and Mediterranean Center of Social and Educational Research, RomeItaly, p. 432436. ISBN: 97888909163010. U ovom radu kolega Premovi obradio je razvoj stoarstva na prostoru srednjovjekovnih upa: Lim, Ljubovia (teritorija dananje optine Bijelo Polje, Crna Gora), Zvijezd, Crna Stena (teritorija opine Prijepolje, Srbija) i Dabar (obuhvata optinu Priboj u Srbiji i Rudo u Bosni i Hercegovini). Prirod n ovom prostoru, ko i svud, nmetl je srednjovjekovnom ovjeku da stoarstvo bude jedna od glavnih privrednih grana. to se tie izvorne grae, pored objavljene relevantne istorijske literature, srpskih izvora (povelja), kolega Premovi koristio je tkoe putopisnu grau nekoliko putopisc koji su posjeivli prostor Srednjeg i Donjeg Polimlja, treba istai i koritenje osmanskih deftera iz 1475/77. i 1585. godine. Srednjovjekovno stanovnitvo u Polimlju imalo je od stoarstva viestruki znj, a stoni proizvodi u ishrni obezbjeivli su svkodnevnu hrnu. Profesionlni stori poznti pod imenom Vlsi orgnizovni po ktunim, drli su veliki broj stoke koju su prehrnjivli u reimu sezonskih kretnj izmeu zimskih i ljetnjih borvit (zimovit i ljetovit). Ove storske skupine popisne su u defteru iz 1475/77. u nhijm: Mtruge, Kuknju, Mileevi i Ljubovii. Sezonsk kretnj vlh od zimovit (zimit) do ljetovit (ljetit) iml su vievjekovnu trdiciju u ovom dijelu Blkn, ktun je u srednjem vijeku bio osnovn elij storskog drutv. Analizirana je njihova drutvena i socijalna struktura, mjesto i uloga u srednjovjekovnom drutvu, broj kua i nain organizacije po katunima.

  Uzevi u obzir ukupn nuni rd dr Marijana Premovia moemo rei d je visoko osposobljen z istrivnj u rhivim, jer poznje izvore n stroslovenskom i ltinskom jeziku. S obzirom da bez poznavanja ovih jezika nije mogue prouavati srednjovjekovni izvorni mterijl, uprvo, to g i ini drgocjenim docentom na Studijskom programu za istoriju. Nije potrebno naglaavati koliko jedan ovakav strunjak moe pomoi studentima, ne samo istorije, nego i drugih studijskih programa gdje se izuavaju ovi jezici, pogotovo postdiplomcima, koji se bave srednjovjekovnom istorijom, a kojima je staroslovenski i latinski neophodan u njihovim izuavanjima.

  Pregled rdov ukzuje n nekoliko vnih odlik: () dr Marijan Premovi im bogtu produkciju nunih rdov iz ue nune oblsti istorija srednjeg vijeka, (b) objavljuje radove na svjetskoj prestinoj listi Thomson Reuters, nstupa n meunrodnim nunim skupovim i njdirektnije doprinosi ukljuivnju istrivkih rezultt crnogorske istoriogrfije u meunrodnu rzmjenu znnj, (c) njegovi rdovi ukazuju nam na izvnrednu upuenost u izvornu grau, domu i strnu literturu i suvjereno poznvnje nune metodologije, to ga preporuuje nunoj jvnosti ko pouzdnog tum srednjovjekovne istorije, (d) kandidat je pokzo izuzetnu kribinost kkv se kod mlih nrtj istorir rijetko srijee, (e) osvrt n nuni rd dr Premovia pokzuje d je rije o istrivu irokih interesovnj koji suvjereno vld znnjim iz istorije, pomono istorijskih nauka i srodnih disciplin, njegov dr z analizu dodtno je pojn njegovim poznvnjem staroslovenskog i latinskog jezik, (f) konno, kd je u pitnju kvntittivn ocjen nune produkcije kandidata (60,9) uov se d je on viestruko premio zhtjeve koji su potrebni z izbor u zvnje docenta. STRUNI RAD

  Dr Marijan Premovi je od svog dolaska 2011. godine na Studijski program za istoriju pokzo visok nivo opte kulture, tlent, posveenost, kolegijlnost, inovtivnost, istrjnost i izuzetn osjej z kdemski rd. Iz priloene bibliografije moe se vidjeti da je kandidat napisao etiri prikaza, objvio je sedam popularno-strunih lanaka koji se odnose na srednjovjekovnu istoriju. Struni rad kandidata moe se vrednovati kroz rad na nauno-istraivakom projektu Crnogosko Polimlje u srednjem vijeku, koji finnsir Ministarstvo nauke, Nosilac naunog istraivanja Univerzitet Crne Gore Filozofski fakultet u Nikiu (rukovodilac prof. dr Boidar ekularac, evidencioni broj 01-398, rok za realizaciju 01.04.201230.11.2015. godine). Ko aktivni istraiva na ovom projektu, rukovodilac projekta posebno istie da svoje obaveze obavlja profesionalno, odgovorno i visoko ocjenjuje njegov nauni rad. Vrijedno je pomenuti i druge doprinose kndidt rzvoju nuke u zemlji. Od poetka 2014. godine on je glavni i odgovorni urednik asopisa More Montenegro: tampa tradicije, kulture i obiaja. U oktobru 2014. godine Studijski

  program za istoriju imenovao ga je za urednika asopisa iji je izdava Nauni centar za geopolitiku.

  Sagledavajui priloenu biografiju, bibliografiju i analizirajui radove, zakljuujemo da dr Marijan Premovi zadovoljava sve naune i strune reference za izbor u zvanje docenta. PEDAGOKA OSPOSOBLJENOST

  Kandidat im veliko pedgoko iskustvo, svoju pedagoku aktivnost ostvaruje od 2007. godine kao nstvnik u osnovnoj i srednjoj koli u Beranama, a od 2011. kao saradnik u nastavi na Studijskom programu za istoriju na Filozofskom fakultetu u Nikiu. Kolega je drao vjebe na predmetima: Istorija Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II, Opta istorija srednjeg vijeka i Istorija Vizantije, a tokom 2013/2014. godine drao je predavanja na pomenutim predmetima pod mentorstvom. kolske 2014/15. godine, odlukom Senata Univerziteta Crne Gore od 10. jula 2014. godine, povjerena mu je nastava iz predmeta: Istorija Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II i Opta istorija srednjeg vijeka.

  Pedgoki rd kndidta donio je odline rezultte. N vjebm i predvanjim koje je dro od 2011. do dns, dr Premovi se pokzo ko nstvnik iji rd odlikuje uvoenje novih sdrj, dobra pripremljenost, redovno odrvnje nstve i konsultcij, priprem prezentcija, rdnih i prirunih mterijla z sove. Pristup nstvi n kretivn nin, uvodjei, prilgoeno i odmjereno, nove nune rezultte n osnovnim studijm. Kandidat ima odline sposobnosti prenoenja znanja, dobru komunikaciju i srdnju sa studentima, i veom je omiljen ko predv.

  Osim aktivnosti u nstvi, on je bio ln i predsjednik vie komisij z odbrnu diplomskih radova n Studijskom programu za istoriju. Smtrm d je kandidat veom kompetentn nstvnik z oblst istorija srednjeg vijeka. O kvlitetu njegovog rd u nstvi govori i podtk d studenti u procesu evlucije njegov rd svke godine ocjenjuju visokim ocjenm (prosjen ocjen kree se od 4,18-4,89).

  II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

  DJELATNOST

  Broj radova Broj bodova

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Uku-pno

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Ukupno

  1. NAUNO-ISTRAIVA-

  KI RAD 29 60.9

  3. PEDAGOKI RAD

  2 10

  4. STRUNI RAD

  12 14.7

  UKUPNO 85.6

  III MILJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

  N osnovu nlize konkursnog mterijl, ko i n osnovu linih sznnj o cjelokupnoj dosdnjoj nunoj, strunoj i pedgokoj ktivnosti kndidt, sa zadovoljstvom konstatujem da dr Marijan Premovi ispunjv sve uslove za izbor u zvanje docenta, jer je ) magistriro iz istorije srednjeg vijek, b) urdio vrlo uspjenu doktorsku disertciju iz oblsti istorija srednjeg vijeka, c) ima rad, iz predmeta za koje je raspisan konkurs, na listi Thomson Reuters: Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), d) ima naunu monografiju iz istorije srednjeg vijeka, e) ima vei broj radova objavljen u sopisim od meunrodnog znj i vodeim domim sopisim, iz predmeta z koje se bir u zvnje docenta, f) uestvovao je s refertim n meunrodnim i domim nunim skupovim i konferencijm, g) uspjeno je izvodio vjebe i predavanja iz predmeta za koje je raspisan konkurs, to potvruju veom visoke ocjene n studentskim nketm, h) uestvuje u realizaciji jednog projekt koji finnsir Ministrstvo nuke Crne Gore. to se tie kvntittivnih zhtjev on ih uveliko premuje jer je ko srdnik u nstvi ostvrio ukupno 85,6 bodov. Kompetencije dr Premovia odgovaraju kadrovskim potrebama Studijskog programa za istoriju, naime, on je trenutno jedini doktor istorijskih nauka u Crnoj Gori ija je ua nauna oblast srednji vijek.

 • 30. april 2015. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 23 - Broj 342

  Kolega dr Marijan Premovi je svojim nunim rezulttim i

  pedgokom djeltnou viestruko ispunio sve uslove za izbor u akademsko zvanje docenta propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i nauna zvanja. Imjui u vidu izreene stvove i ocjene, imm osobito zdovoljstvo d predloim Vijeu Filozofskog fkultet i Sentu Univerziteta Crne Gore, d saradnika u nastavi dr Marijana Premovia, izaberu u akademsko zvanje docenta za predmete: Istorija Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II, Opta istorija srednjeg vijeka (Istorija Vizantije), na Studijskom programu za istoriju Filozofskog fakulteta u Nikiu.

  RECENZENT Dr Boidar ekularac, nauni savjetnik, u penziji, Istorijskog instituta Crne Gore, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Nikiu

  IZVJETAJ RECENZENTA

  I OCJENA USLOVA

  STEPEN OBRAZOVANJA

  Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, od 26. februr 2015. godine, izbrn sam za lana Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvjetaja za izbor jednog izvrioca u akademsko zvanje za predmete: Istorija Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II, Opta istorija srednjeg vijeka (Istorija Vizantije), na Studijskom programu za istoriju Filozofskog fakulteta u Nikiu. Na konkurs, koji je objavljen u dnevnom listu Pobjed, od 13. decembra 2014. godine, prijavio se smo jedn kndidt dr Marijan Premovi, dosdnji saradnik u nastavi n Studijskom programu za istoriju koji dri predavanja na grupi predmeta za koju konkurie.

  Dr Marijan Premovi zavrio je osnovne studije istorije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Niu. Magistrirao je na Filozofskom fkultetu Univerzitet u Istonom Srjevu 10. juna 2010. godine, odbranivi magistarski rad na temu up Budimlj u srednjem veku. Doktorsku disertaciju na temu Srednje i Donje Polimlje i Gornje Podrinje u srednjem veku odbranio je 18. jula 2013. godine, na Odeljenju za istoriju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

  Poto sam pljivo prouio podnesenu dokumentciju i rdove kndidta elim da naglasim da je kndidt u svom dosadanjem radu pokzo izuzetan tlent z bvljenje nukom i potvrdio je da posjeduje odline osobine za predavaa, stoga sa osobitim zadovoljstvom mogu konstatovati da dr Marijan Premovi ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje docenta propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i nauna zvanja. Rije je o diplomiranom profesoru istorije, magistru istorijskih nauka ija je ua nauna oblast istorija srednjeg vijeka, doktoru istorijskih nauka ija je ua nauna oblast istorija srednjeg vijeka. NAUNO-ISTRAIVAKI RAD

  Uvidom u nuno-istrivki rd prijvljenog kndidta dr Marijana Premovia, moemo konsttovti d je rije o veoma mrljivom nunom rdniku iju bibliogrfiju krsi veliki broj nunih rdov, prvenstveno iz oblsti medijevistike. Po pojedinim ktegorijm publikcij, produkcij kolege dr Premovia izgled ovko: 1 naun monogrfij (1.4), 1 rd u sopisu s A&HCI i SSCI liste (1.2.1), 3 nauna rada u meunarodnim asopisima (1.2.2), 13 radova u domaim asopisima (1.2.3), 6 radova na meunarodnim kongresima i simpozijumima (1.3.1), 5 radova na domaim kongresima i simpozijumima (1.3.2). Osnovno polje istrivnj kolege Premovia je srednjovjekovn istorij. Rdovi su primrno zsnovni n podcim iz relevntne istorijske literture dome i strne provenijencije, dokumentim iz Drvnog rhiv u Dubrovniku i Istorijskog arhiva u Kotoru, srednjovjekovnim poveljm, hrisovuljm i osmnskim defterima. Od objvljenih rdov kandidata n prvom mjestu treba pomenuti knjigu upa Budimlja u srednjem vijeku, objvljenu na Cetinju 2012. godine, u izdnju Dravnog arhiva Crne Gore. U osnovi te knjige lei kndidtov mgistrski rd, djelimino proiren i dopunjen. N metodoloki besprekorn nin u knjizi su svjestrno proueni svi segmenti srednjovjekovne upe Budimlja. Od rezultt nuno-istrivkog rd dr Marijana Premovi treb pomenuti i

  doktorsku disertciju Srednje i Donje Polimlje i Gorenje Podrinje u srednjem veku, odbrnjenu n Filozofskom fkultetu u Beogrdu 2013. godine. On njpotpunije odrv nune mogunosti kndidt. Njegov doktort preporuio ga je z ozbiljnog medijevistu ij je oblst interesovnj dug period od V do kraja XV vijeka, na prostoru dananjeg Balkana i Evrope.

  Rezultte svojih istrivnj dr Premovi je plsiro, pored monogrfije, u vodeim strnim i domim sopisim i n tj nin je ostvrio vidljivost svojih rezultt. Od rdov u vodeim sopisim meunrodnog znj izdvjmo lnak u sopisu s Arts and Humanities Citation Index i Social Sciences Citation Index liste. Rd Trgovina i trgovaki putevi u Srednjem i Donjem Polimlju u srednjem vijeku, prihvaen je za tampu u sopisu Acta Histriae. Svi radovi kandidata su na visokom naunom nivou, odlikuju ih originlnost, izuzetn obvijetenost, kribinost i multi-disciplinrni pristup.

  Kolega dr Marijan Premovi uestvovo je i izlgo n veem broju ncionlnih i meunrodnih nunih skupov. Godine 2009. uestvovo je n okruglom stolu Djelo akademika Miomira Daia u ogledalu strune i naune kritike, odranog u Gimnaziji Panto Malii u Beranama. Sljedee godine uestvovao je na naunom skupu urevi Stupovi u crkvenom ivotu i istoriji. U susret osmstogodinjici Budimljnske eprhije, odranog u Polimskom muzeju u Beranama. Godine 2012. uestvovao je na meunarodnom naunom skupu: 100 godina od odlaska Osmanlija sa Balkana civilizacija ili okupacija - ta su nam ostavili?, odranog u Podgorici. Iste godine uestvovao je na simpozijumu u Beranama Berane kroz istoriju. Godine 2013. uestvovao je na naunom skupu Vakat zuluma, odranog u Plavu i Gusinju. Iste godine uestvovao je sa referatom na naunom skupu Njego knjievnik, filozof, dravnik, odranog na Filozofskom fakultetu u Nikiu. Godine 2014. uestvovao je na meunarodnom naunom skupu Nezavisno novinarstvoizmeu mita i realnosti, odranog u Budvi, kao i na meunrodnoj nunoj konferenciji 4th International Conference on Humanities & Social Sciences, u orgnizciji Filozofskog fakulteta u Nikiu i Mediterranean Center of Social and Educational Research, odrnoj u Budvi. Iste, 2014. godine, uestvovo je n meunrodnoj nunoj konferenciji The 2 International Conference on Research and Educaton Challenges Toward the Future (ICRAE 2014), u organizaciji University of Shkodra Luigj Gurakuqi, Shkodra (Albania), kao i na naunom simpozijumu medijevista u Trsteniku Kneginja Milica monahinja Evgenija i njeno doba, u orgnizciji Nrodnog univerziteta Trstenik: Nrodn bibliotek "Jefimij" i Filozofskog fkulteta u Beogrdu: Centr z istorijsku geogrfiju i istorijsku demogrfiju. Teme koje je izlgo uvijek su izzivle veliko interesovnje dome nune jvnosti i gostiju. Zpeno je nroito njegovo izlgnje 1. mj 2014. godine n II International Symposium on the Balkan History Studies: The Ottoman Legacy in the Balkans and the Ottoman Tax Registers s rdom: Settlements and population of the Middle and Lower Polimlje in the summary list of the Bosnian Sanjak from 1468/69, n kome je predstvio rezultte iz svoje doktorske disertcije.

  Pisac ovog izvjetaja odluio se d prike smo dio nunog opus dr Premovia, posebno bi izdvojio tri rada. Ko medijevist po vokciji, kandidat je pod svoju istrivku lupu stvio i nek znimljiv i vn pitnj iz druge polovine XV stolje. Ishod tkvog istrivkog pregnu je rd:

  1) Znj osmnskih defter z izuvnje crnogorskog Polimlj, koji je prezentovo n meunarodnom naunom skupu: 100 godina od odlaska Osmanlija sa Balkana civilizacija ili okupacija - ta su nam ostavili? Podgorica, 1215. oktobar 2012., Almanah 5960, knj. II, str. 301315, ISSN 03545342. U ovom radu kolega Premovi prikazao je popisne deftere iz XV vijeka koji se odnose na prostor dananjeg crnogorskog Polimlja u srednjem vijeku. Popisne knjige (defteri) su pouzdni tumi podtk, z njihovo puno korienje neophodna je jsn nuna vizij, svestrn obvijetenost i dosljedan interdisciplinrni pristup. Dragocjene podatke o ovom prostoru pruaju sljedei defteri: Zbirni katastarski popis krajinika Isabega Ishakovia iz 1455. godine; Sumarni popis sandaka Bosna iz 1468/69. godine; Poimenini popis sandaka vilajeta Hercegovina iz 1475/77. godine i Popisni defter Skadarskog sandaka iz 1485. godine. Defteri prikzuju trenutno stnje n terenu, u okviru dministrtivnih jedinicnhij. Kolega Premovi istie da se uporeivanjem podataka iz ova etiri popisa prua mogunost da se prikae oblik administrativnog ureenja, tipologija naselja, da se prate promjene u kretanju stanovnitva, odnosi na zemlji, podjela na drutvene grupe i njihov status, poreski sistem i privreda. Osmnski defteri predstvljju jedn od

 • Strana 24 - Broj 342 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 30. april 2015.

  njznjnih istorijskih izvor, koji obiluju rznovrsnim podcim o nseljim i stnovnitvu i predstvljju dobru polznu osnovu z utvrivnje osnovnih injeninih postvki. Njim su obuhvene sve vrste nselj i rznovrsne ktegorije stnovnitv. Ovi popisi uz primjenu retroktivne metode, odlino ndopunjuju nedosttk izvor z rekonstrukciju nselj i nseljenosti u srednjem vijeku.

  2. U radu Stoarstvo srednjovjekovne upe nahije Budimlje, Glasnik Odjeljenja drutvenih nauka CANU 21, Podgorica 2012, str. 395403, ISSN 03505472, autor istie da u dosdnjoj literturi, razvoju stoarstva na ovom prostoru, nije posveena ni jedna nauna studija. Izrada ovog rada kolege Premovia predstavlja pokuaj d se dosdnj prcijln prouvnj objedine, proire i sintetizuju. Prirod n ovom prostoru, ko i svud, nmetl je ovjeku nin znimnj. Livde i pnjci prostirli su se pored rijek i potok, u selim n proplncim i n plninm. Konfigurcij teren i geogrfske-klimtske osobine uticle su d u privrednom ivotu srednjovjekovnog budimljanskog stnovnitv stoarstvo bude jedna od najvanijih privrednih grn. to se tie istorijskih izvora dr Premovi je pored objavljene relevantne istorijske literature, srpskih izvora (povelja), koristio i osmanske deftere iz 1485. i 1585. godine. Ova osmanska graa do sada bila je malo koriten u istraivanjima vezanim za ovu granu privrede. Drnje stoke imlo je za srednjovjekovno stanovnitvo viestruki znj, stoni proizvodi u ishrni obezbjeivli su svkodnevnu hrnu: mlijeko, sir, kjmk, mslo, ztim meso, bili su nezmjenjiv hrn, vun, krzno i ko sluili su z odjeu ljudi. Od stoke njvie su uzgjne ovce, goved i koze. Zhvljujui mrljivosti i sposobnosti d uoi potencijl pojedinih vrst podtk, kolega Premovi uspijev d n zdovoljvjui nin odgovori n skoro sv postvljen pitnj.

  3. Trgovina i trgovaki putevi u upi Budimlja, Istorijski zapisi 12, Podgorica 2009, str. 177183. YU ISSN 00212652. U ovom orginalnom naunom radu autor prikazuje da su dolina Lima i njenih pritoka u srednjem vijeku stvrle povoljne uslove z sobrj, p je cijel oblst Polimlj bil prekriven mreom putev. Polimlje je od dvnin predstvljlo jednu od vnih rskrsnic n Blknskom poluostrvu, jer je povezivlo centrlne i istone djelove s srednjim dijelom Jdrnske oble. Kolega Premovi istie, d su preko Budimljnske upe ili vni krvnski putevi, i d je bil dobro povezn s svim djelovim Blknskog poluostrva. Njznjniji put prem Budimlji, kojim su ili dubrovki krvni, io je iz Zete, putem pored Komov, n Dobru Reku, produvo do Budimljnske upe, ztim preko Police i Bihor n selo Lgtore, preko Peteri, pored sel erekr. Dlje put je vodio z Sjenicu i Rs (Novi Pzr). U upi je postojo trg gdje se odvijl trgovin, to nm potvruju i izvori iz Dubrovkog rhiv, koje je kolega Premovi znalaki prikazao i obradio.

  Zjednik osobin svih nunih rdov M. Premovia je d su zsnovni n ozbiljnim istrivnjim i uglvnom n rhivskoj gri, time su ovi prilozi jo znjniji z rzvoj istoriogrfije. Radovi su temtski novi i rznovrsni, hronoloki vezni z srednji vijek. Ocjene kolege Premovia su vrlo precizne, urvnoteene i veom odmjerene, u njim dominir strog nuni pristup i zvidn erudicij. Ve dugi niz godina osjeala se potreba na Filozofskom fakultetu u Nikiu za doktorom istorijskih nauka ija je ua nauna oblast istorija srednjeg vijeka. Izborom kolege Premovia u zvanje docenta Studjijski program za istoriju dobija specijalistu za istoriju srednjeg vijeka, koji je svojim rezulttim nuno-istrivkog rd pokzo, ne smo brojem radova ve i njihovim visokim kvlitetom, veliko i rznovrsno struno obrzovnje, poznavanje izvora na staroslovenskom i latinskom jeziku, koje obev, d e, i u budue nstviti d dje kvlitetne nune rdove.

  Dr Premovi je s 1 monogrfijom i 26 nunih rdov u periodu od 2009. do 2014. godine ostvrio ukupno 60,9 bodova. Ovj kvntittivni rezultt dovoljno nam govori da je u pitanju kandidat koji ima dobru produktivnost i da broj postignutih bodov viestruko ndmuje onj koji je postvljen ko uslov z izbor u zvnje docent. Njegovi rdovi reflektuju progresivn i kontinuirn npredk, posebno u metodolokom smislu. Ukrtko, svojim dosdnjim rdom postigao je odline istrivke rezultate iz oblasti srednjeg vijeka. STRUNI RAD

  Uvidom u dokumentaciju o strunom radu dr Marijana

  Premovia, moe se ustvrditi da je postigao dobre rezultate. Sagledavajui bibliografiju kandidata moemo uoiti da je napisao etiri prikaza, objvio je i sedam popularno-strunih lanaka.

  Veom je zpen njegov ktivnost n ostvrivnju ciljev nuno-istrivkog projekt Crnogorsko Polimlje u srednjem vijeku (projekat je odobrilo Ministarstvo nauke, Nosilac naunog istraivanja je Univerzitet Crne Gore Filozofski fakultet u Nikiu, rukovodilac prof. dr Boidar ekularac, ev. br. 01-398, rok za realizaciju 01.04.201230.11.2015. godine). Kolega Premovi svoje obaveze na projektu obavlja profesionalno, odgovorno i uredno. Struni rad kandidata ogleda se kroz predstavljanje knjiga i rad u komisijama. Pored toga, obavlja dunost glavnog i odgovornog urednika asopisa More Montenegro: tampa tradicije, kulture i obiaja.

  Imajui u vidu gore istaknuto, konstatujem da kandidat po osnovu strunog rada ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje docenta. PEDAGOKA OSPOSOBLJENOST

  Kandidat dr Marijan Premovi iza sebe ima zavidno pedagoko iskustvo, od 2007. rdio je ko nstvnik u osnovnoj i srednjoj koli u Beranama, od 2011. godine zpoljen je kao saradnik u nastavi n Filozofskom fkultetu u Nikiu. Na Studijskom programu za istoriju od 2011/12. do 2012/13. godine drao je vjebe na predmetima: Istorija Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II, Opta istorija srednjeg vijeka i Istorija Vizantije. Tokom protekle kolske 2013/14. drao je predavanja na pomenutim predmetima pod mentorstvom prof. dr Nade Tomovi. Ove kolske 2014/15. godine, odlukom Senata Univerziteta Crne Gore od 10. jula 2014. godine, povjerena mu je nastava (predavanja, vjebe, ispiti) iz predmeta: Istorija Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II i Opta istorija srednjeg vijeka.

  U svojim nstvnim ktivnostim, kandidat je pokzo odline rezultte. Pedgoki rd dr Premovia odlikuje se redovnou izvoenj nstve i konsultcij, s visokim stepenom odgovornosti i entuzijzm, dobrom pripremljenou z sove, jsnim i znimljivim prezentovnjem nstvnih jedinic, nlizom istorijskih izvora i korienjem svremenih tehnikih sredstv. Rezultt tkvog pristup je podsticnje i ktivno ukljuivnje student u nstvni proces. U interkciji s studentim on je uvijek spremn d im prenese svoje znnje, upuujui ih istovremeno n relevntnu istorijsku literturu i njnovij nun dostignu iz istorije srednjeg vijeka. U ninu prenj i ocjenjivnj rd student pridje posebnu pnju predispitnim ktivnostim student, podstiui ih n smostln rd. Ispite tkoe odrv redovno i u propisnim ispitnim rokovim. Kolega dr Premovi, u vie nvrt uestvovo je u komisijm z odbrnu diplomskih rdov.

  Kandidatov odnos prem studentim je profesionln, korektn i krkterie g prije sveg uzjmno potovnje i veom uspjena komunikcija. Svojom pedgokom ktivnou, doprinio je obogivnju i unprjeenju nstvnog proces na Studijskom programu za istoriju. Tome u prilog svjedoe i veom visoke prosjene ocjene u studentskim anketama njegovog rd.

  II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

  DJELATNOST

  Broj radova Broj bodova

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Uku-pno

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Ukupno

  1. NAUNO-ISTRAIVA-

  KI RAD 29 60.9

  3. PEDAGOKI RAD

  2 10

  4. STRUNI RAD

  12 14.7

  UKUPNO 85.6

  III MILJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

  Dr Marijan Premovi ispunjv sve uslove z izbor u zvnje docent z predmete koji su naznaeni konkursom. On je: 1) mgistriro iz oblsti istorij srednjeg vijek, 2) odbrnio je doktorsku disertciju iz iste oblsti, 3) kolega Premovi ima rad na listi Thomson Reuters: A&HCI, SSCI (rad je iz istorije srednjeg vijeka), 4) im vie objvljenih rdov u sopisim od

 • 30. april 2015. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 25 - Broj 342

  meunrodnog znj i vodeim domim sopisim s recenzijm od znj z predmete na kojima se bir, 5) ima vie rdov soptenih n meunrodnim i domim nunim skupovim, 6) kndidt im objvljenu naunu studiju pod nslovom upa Budimlja u srednjem vijeku, objvljenu 2012. godine i recenzirnu od strne tri istknut nun rdnik iz oblsti istorija srednjeg vijeka, 7) posjeduje svremen znnj, ko i prktine sposobnosti z nstvni rd, 8) uestvuje kao aktivni istraiva u relizciji projekta Crnogorsko Polimlje u srednjem vijeku, iji je Nosilac naunog istraivanja Univerzitet Crne GoreFilozofski fakultet u Nikiu, 9) kandidat je uestvovao u vie komisija za odbranu diplomskih radova, 10) na kraju, vano je istai da je koleg Premovi trenutno jedini doktor istorijskih nuk u Crnoj Gori ij je u nun oblst istorij srednjeg vijek.

  N osnovu svega to je reeno o nunim i pedgokim kvlitetim kndidt, ko i n osnovu iznos bodov ostvrenih (85,6), ko i dugoronih potreb neg studijskog programa i Fkultet, ssvim je jsno d kandidat ispunjv sve uslove za izbor u akademsko zvanje docenta propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i nauna zvanja. Zbog svega navedenog imam st i zdovoljstvo d Vijeu Filozofskog fkultet i Sentu Univerziteta Crne Gore predloim d dr Marijana Premovia izberu u zvnje docenta za predmete: Istorija Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II, Opta istorija srednjeg vijeka (Istorija Vizantije).

  RECENZENT Prof. dr erbo Rastoder, redovni profesor

  Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

  R E F E R A T

  Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Italijanski jezik I,

  Italijanski jezik II, Italijanski jezik V, Italijanski jezik VI na Studijskom programu za italijanski jezik i knjievnost, Filozofskog fakulteta u Nikiu.

  Konkurs je objavljen u dnevnom listu Pobjeda od 13.12.2014.godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja DR DEJA PILETI.

  BIOGRAFIJA

  Roena sam 28. 10. 1978. godine na Cetinju, gdje sam zavrila osnovnu i srednju kolu sa odlinim uspjehom i diplomom Lua. Studije italijanskog jezika i knjievnosti zapoela sam 1997. godine kao redovni student na Filolokom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje sam u junu 2002. stekla zvanje profesora italijanskog jezika i knjievnosti okonavi osnovne studije s prosjenom ocjenom 8,94. U decembru 2007. god. na istom fakultetu zavrila sam postdiplomske studije (smjer Nauka o jeziku, prosjena ocjena 9,2), te sam odbranivi magistarsku tezu pod naslovom Gramatike i stilistike osobine jezika naslova u italijanskoj tampi kod mentorke prof. dr Mile Samardi, stekla zvanje magistra filolokih nauka. U novembru 2008. god. upisala sam doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Nikiu, smjer Nauka o jeziku. Doktorirala sam 3. februara 2014. godine, odbranivi disertaciju na temu: Prevoenje na univerzitetskim studijama italijanskog jezika i knjievnosti: od kolskog prevoda ka sticanju prevodilake kompetencije kod mentorke prof. dr Mile Samardi. To je ujedno i prva doktorska disertacija iz oblasti italijanskog jezika i knjievnosti odbranjena na Univerzitetu Crne Gore.

  Kao student osnovnih i postdiplomskih studija vie puta sam kao stipendista boravila u Italiji gdje sam pohaala i sa najviim ocjenama zavravala razliite kurseve usavravanja italijanskog jezika, knjievnosti i kulture, kao i meukulturne komunikacije (jul 1998 Corso di lingua e cultura italiana, Universit per stranieri di Perugia; jul 2000 Corso di lingua e cultura italiana, Scuola di lingua italiana per stranieri il Globo, Firenze; avgust 2001 Corso avanzato di lingua italiana, Universit per stranieri Dante Alighieri, Reggio Calabria; septembar 2001 - Corso di Lingua e Cultura italiana, letteratura, arte, societ e diritto, Universit degli studi di Bari; jul 2004 Corso di perfezionamento di lingua italiana, Universit per stranieri Dante Alighieri, Roma; 20.09 - 29.09. 2012. VI Corso di Relazioni Interadriatiche u organizciji Universit degli Studi di Bari Aldo Moro, Regione Puglia Assessorato al Mediterraneo e alla Cultura, Centro di Studi e Formazione nelle Relazioni Interadriatiche; 25.0714.08. 2013.

  51esimo Laboratorio internazionale della comunicazione sociale, linguistica e letteraria u emoni pod pokroviteljstvom Universit Cattolica del Sacro Cuore, Milano i Universit degli Studi di Udine.

  Kao stipendista italijanske Vlade u periodu od 1. 04. do 1. 08. 2004. god. boravila sam u Rimu gdje sam, pod tutoratom Mauricija Dardana, redovnog profesora Univerziteta Roma Tre u Rimu, radila na prikupljanju grae za izradu magistarske teze. Dravljanka sam Crne Gore, ivim u Podgorici sa suprugom i dvoje djece. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJA

  Kao student etvrte godine osnovnih studija u periodu od februara do juna 2001. godine bila sam angaovana kao saradnik u programima za mlade Za sedam duginih boja Centra za kulturu Stari grad u Beogradu, u projektu Nova kola kulture partnerstva za mlade. U okviru tog projekta drala sam asove italijanskog jezika djeci iz izbjeglikog kampa i bila angaovana na prevoenju na italijanski i sa italijanskog jezika.

  Od oktobra 2002. na Filozofskom fakultetu u Nikiu Univerziteta Crne Gore u okviru Studijskog programa za italijanski jezik i knjievnost angaovana sam po ugovoru o djelu, a od marta 2003. godine sam, na istom studijskom programu spomenute univerzitetske jedinice zaposlena po ugovoru o radu, kao saradnik u nastavi na jezikim vjebama iz predmeta: Savremeni italijanski jezik na II i na III godini osnovnih studija. Osim toga, poev od kolske 2010/2011 god, pod mentorstvom prof. dr Julijane Vuo, redovnog profesora na Filolokom fakultetu Univerziteta u Beogradu, drala sam i predavanja iz Italijanskog jezika I i II kao izbornog predmeta i iz Italijanskog jezika III i IV kao drugog stranog jezika. Od kolske 2013/2014. god. takoe pod mentorstvom prof. dr Julijane Vuo, drim predavanja i vjebe iz sintakse italijanskog jezika na III godini osnovnih studija u okviru predmeta Italijanski jezik V i VI.

  Od septembra 2014. po internom konkursu Univerziteta Crne Gore angaovana sam za predavanja za predmete koji su raspisani i ovim konkursom za akademsko zvanje: Italijanski jezik I, Italijanski jezik II, Italijanski jezik V, Italijanski jezik VI.

  kolske 2013/2014, bila sam sekretar Studijskog programa za italijanski jezik i knjievnost.

  Septembra 2009. godine Rjeenjem ministra pravde Crne Gore br. 03-1515/09 postavljena sam za stalnog sudskog tumaa za italijanski jezik.

  Aktivno se bavim prevoenjem na italijanski i sa italijanskog jezika. Autorka sam deset prevoda preteno istorijske grae objavljenih mahom u izdanjima asopisa Matice crnogorske.

  Od 2013. godine angaovana sam i kao saradnik Ispitnog centra Crne Gore, na pripremi testova za takmienje iz italijanskog jezika za osnovnu kolu, kao i u komisijama za ocjenjivanje radova u okviru takmienja iz italijanskog jezika u osnovnim i srednjim kolama. PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA

  1. NAUNOISTRAIVAKA DJELATNOST Br. ref.

  Br. kan.

  1.2.Radovi objavljeni u asopisima 1.2.2. Radovi u meunarodnim asopisima koji se ne nalaze u bazi podataka a imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 1. Pileti, D. (2010) Vrste novinskih naslova

  italijanske dnevne tampe: 'titolo brillante' i 'titolo di richiamo'. Folia Linguistica et Literaria, 1 i 2: 413-425. ISSN 1800-8542.

  2. Pileti, D. (2012) Errori lessicali nelle traduzioni studentesche. Arena Romanistica - Journal of Romance Studies: Translation, 10: 254-278. ISSN: 1890-4580.

  3. Pileti, D. (2013) Kontrastiranje sintaksikih struktura italijanskog i crnogorskog jezika u slubi nastave prevoenja. Rije, 9: 69 87. ISSN: 0354-6039.

  4. Pileti, D. (2014) Livello ortografico dell'analisi delle traduzioni dall'italiano come LS in montenegrino come L1. Naslee, 29: 217-229. ISSN:1820-1768.

  4

  4

  4

  4

  3

  4

  4

  4

 • SENATU UNIVERZITETA CRNE GORE

  PRISTUPNO PREDAVANJE

  KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE

  KANDIDAT: DR MARIJAN PREMOVI

  PREDMETI: Istorija Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem

  vijeku II, Opta istorija srednjeg vijeka (Istorija Vizantije)

  NAZIV

  PREDAVANJA:

  Meujezika homonimija i paronimija na primjeru italijanskog i

  crnogorskog jezika

  TERMIN

  PREDAVANJA:

  15.06.2015. godine u 15.30 asova

  Sveana sala Univerziteta Crne Gore

  IZVJETAJ

  (Miljenje Komisije o pedagokim elementima predavanja)

  Tema predavanja je jasno prezentovana kroz osvrt na kljune istorijske

  elemente koji odlikuju Prvi krstaki rat. Kandidat je koristio demonstraciju

  istorijskih mapa, kako bi sluaocima bolje predoio ukupan geo-istorijski

  kontekst toga vremena.

  Tokom predavanja, pored oiglednosti, jasno su uoeni sistematinost,

  postupnost i ostali pedagoki principi.

  KOMISIJA:

  1. Prof. dr Darko Baji

  2. Doc. dr Dijana Vukovi

  3. Doc. dr Bojan Martinovi

 • YHIJBF.P3JfIET U;PHE roPE UNIVERSITY OF MONIENEGRO BJI030CKlf ([>AI{YJITET FACULTY OF PIDLOSOPHY ,Uamwa EojoBHua 66 Danila Bojovica bb IT.el>.91 P.O. Box 91 81400 HHKumh 81400 Niksic HpH3 ropa Montenegro

  Tel.: +382 40 243921, 243913, 243976 Fax: +38240247109, e-mail: [email protected]

  N2