27
STRATEGIJA I TAKTIKA SPRE STRATEGIJA I TAKTIKA SPRE Č Č AVANJA AVANJA SAOBRA SAOBRA Ć Ć AJNIH NEZGODA AJNIH NEZGODA Strategija i taktika sprečavanja saobraćajnih nezgoda mora da se zasniva na naučnim fenomenološkim i etiološkim saznanijma, odnosno na analizi objektivnih zakonitosti nastanka ovih pojava. Na ovakav način uklanjaju se uzroci nastajanja SN i suzbijaju procesi i pojave koje leže u njihovoj osnovi, kao i faktore koji ih hrane. UPRAVLJANJE BEZBEDNO UPRAVLJANJE BEZBEDNO Š Š Ć Ć U SAOBRA U SAOBRA Ć Ć AJA AJA

Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1

Citation preview

Page 1: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

STRATEGIJA I TAKTIKA SPRESTRATEGIJA I TAKTIKA SPREČČAVANJAAVANJA SAOBRASAOBRAĆĆAJNIH NEZGODAAJNIH NEZGODA

Strategija i taktika sprečavanja saobraćajnih nezgoda mora da se zasniva na naučnim fenomenološkim i etiološkim saznanijma, odnosno na analizi objektivnih zakonitosti nastanka ovih pojava. Na ovakav način uklanjaju se uzroci nastajanja SN

i suzbijaju procesi i pojave koje leže u njihovoj osnovi, kao i faktore koji ih hrane.

UPRAVLJANJE BEZBEDNOUPRAVLJANJE BEZBEDNOŠŠĆĆU SAOBRAU SAOBRAĆĆAJAAJA

Page 2: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

EFIKASNOST EFIKASNOST SISTEMA BSSISTEMA BS

DRUŠTVENIMEHANIZAM

METODRADA

MEREDRUŠTVENE

INTERVENCIJE

SISTEMFINANSIRANAJA

SISTEM BEZBEDNOST SAOBRASISTEM BEZBEDNOST SAOBRAĆĆAJAAJA

Page 3: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

DRUDRUŠŠTVENI MEHANIZAM U OBLASTI BEZBEDNOST TVENI MEHANIZAM U OBLASTI BEZBEDNOST SAOBRASAOBRAĆĆAJAAJA

Da bi društvo moglo uspešno da kontroliše negativne pojave u saobraćaju i da efikasno upravlja sistemom bezbednosti, ono mora, pre svega, osposobiti društveni mehanizam preko koga će moći efikasno da reaguje.

Osnovne komponente društvenog mehanizamma prikazane su na sledećeoj šemi.

Page 4: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

STRUKTURA (sastav) DRUSTRUKTURA (sastav) DRUŠŠTVENOG MEHANIZAM U OBLASTI TVENOG MEHANIZAM U OBLASTI BEZBEDNOST SAOBRABEZBEDNOST SAOBRAĆĆAJAAJA

Polazna osnova efikasno funkcionisanje sistema bezbednosti saobraćaja jeste broj i vrsta institucija i subjekata koji su uključeni u taj sistem. Odnos bogate i siromašne str.

Page 5: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

ORGANIZACIJA DRUORGANIZACIJA DRUŠŠTVENOG MEHANIZAM U OBLASTI TVENOG MEHANIZAM U OBLASTI BEZBEDNOST SAOBRABEZBEDNOST SAOBRAĆĆAJAAJA

Organizacija društvenog mehanizma je njegova druga značajna komponenta i ona podraumeva podelu posla, nadležnosti, ovlašćenja i odgovornosti.

Page 6: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf
Page 7: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

FUNKCIONISANJE DRUFUNKCIONISANJE DRUŠŠTVENOG MEHANIZAM U OBLASTI TVENOG MEHANIZAM U OBLASTI BEZBEDNOST SAOBRABEZBEDNOST SAOBRAĆĆAJAAJA

Funkcionsanje društvenog mehanizma je njegova važna i ona je pre svega uslovljena strukturom i organizacijim samog mehanizma.

Page 8: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

Osnov za funkcionisanje društvenog mehanizma jeste posedovanje kvalitetne informacione osnove, odnosno podataka o svim elementima koji dovode do negativnih pojava u saobaćaju a posebno informacije koje se odnose na:

Učesnike u saobraćaju,

Saobraćajne nezgode i ostale negativne pojave u saobraćaju,

Posledice SN,

Puteve i opremu,

Vozila,

Obim i strukturu saobraćaja

Klimatske uslove,

Naučne i stručne informacije.

Takođe, veoma važan uslov za funkcionisanje društvenog mehanizma jeste da se uspostavi kompatibilnost između podataka, koji se nalaze u različitim bazama podataka kao i međusobna razmena i protok podataka.

Page 9: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

EFIKASNOST EFIKASNOST SISTEMA BSSISTEMA BS

DRUŠTVENIMEHANIZAM

METODRADA

MEREDRUŠTVENE

INTERVENCIJE

SISTEMFINANSIRANAJA

SISTEM BEZBEDNOST SAOBRASISTEM BEZBEDNOST SAOBRAĆĆAJAAJA

Page 10: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf
Page 11: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf
Page 12: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf
Page 13: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

METODIKA I TAKTIKA SPREMETODIKA I TAKTIKA SPREČČAVANJAAVANJA SAOBRASAOBRAĆĆAJNIH NEZGODAAJNIH NEZGODA

Page 14: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

PRAPRAĆĆENJE POJAVA (PROBLEMATIKE) NA PUTUENJE POJAVA (PROBLEMATIKE) NA PUTU

Put je osnovno mesto na kom se dešavaju sve negativne pojave u saobraćaju. Pratiti i evidentirati ono što se dešava na putu je osnovni preduslov za adekvatno reagovanje društva na te negativne pojave u saobraćaju. Praćenje pojava na putu podrazumeva evidentiranje i analizu baze podataka o svim faktorima koji utiču na BS.

Karte saobraKarte saobraććajnih nezgodaajnih nezgoda

Page 15: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

Digitalne karte saobraDigitalne karte saobraććajnih nezgodaajnih nezgoda

Page 16: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

Mikro lokacije saobraMikro lokacije saobraććajnih nezgodaajnih nezgoda

Page 17: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

MERE DRUMERE DRUŠŠTVENE INTERVENCIJETVENE INTERVENCIJE U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAU OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆĆAJAAJA

MERE UMERE UU OBLASTIU OBLASTI

BSBS

MERE OPŠTEPODRŠKE

PREVENTIVNEI ZAŠTITNE

MERE

MERE ZAUBLAŽAVANJE

POSLEDICA

REPRESIVNEMERE

Page 18: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf
Page 19: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

PREVENTIVNEPREVENTIVNEI ZAI ZAŠŠTITNETITNE

MEREMERE

MERE PREMALJUDSKOMFAKTORU

MERE PREMAINFRASTRUKTURI MERE PREMA

VOZILIMA

Page 20: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf
Page 21: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf
Page 22: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf
Page 23: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf
Page 24: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

Predloženim merama postižu se veći ili manji efekti i to prvenstveno zavisi od sadržaja mere, načina sprovođenja, dužine i inteziteta sprovođenja. Generalno

posmatrano nnajveći efekat daju mere koje harmonično smanjiuju objektivni i

subjektivni rizik.

Broja i strukture mera,

Odnosa preventivnih i represivnih mera,

Sadržaja mere,

Načina – metoda sprovođenja mere,

Osposobljenosti i ponašanja onih koji sprovode mere,

Obučenosti i discipline nosioca mera,

Odnosa i komunikacije izmedju onih koji sprovode mere,

Otpornosti objekta na koji su usmerene,

Načina rukovođenja kompletnom akcijom,

Dužine i inteziteta primene mera i

Praćenja efekata i korigovanje sadržaja i načina primene.

EFEKTI MERA DRUEFEKTI MERA DRUŠŠTVENE INTERVENCIJETVENE INTERVENCIJE

Elementi od kojih zavise efekti mera druElementi od kojih zavise efekti mera drušštvene intervencijetvene intervencije

Page 25: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

Dobri koji traju dugo

Početni efekti su dobri, ali se vremenom gube,

Smanjanje više vrsta nezgoda,

Smanjanje jedne vrste nezgoda,

Smanjanje jedne vrste nezgoda i povećanje druge,

Peusmeravanje rizika,

Izazivanje kompezacionih ponašanja koji umanjuju druge efekte,

Nikakvi,

Suprotni.

VRSTE EFEKTA MERAVRSTE EFEKTA MERA

Page 26: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

Opšta priprema javnosti,

Obaveštenje i kvalitetna priprema subjekata na koje se mere odnose,

Obuku operative koja će sprovoditi mere i

Obezbediti publicitet za praćenje efekata.

NEOPHODNE PRIPREME ZA SPROVODJENJE MERANEOPHODNE PRIPREME ZA SPROVODJENJE MERA

Page 27: Strategija i taktika sprecavanja SN.pdf

1.

NORMIRANJE2.

PRIPREMA LJUDI ZA UČEŠĆE U SAOBRAĆAJU (Porodica –

Autoškola)3.

PROMENE PONAŠANJA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU (Čovek –

vozilo –

put)4.

SELEKCIJA UČESNIKA U SAOBAĆAJU (zdravstveni pregled, vozacki ispiti)5.

INFORMISANJE UČESNIKA U SAOBARĆAJU6.

KONTROLA I REGILISANJE SAOBRAĆAJA7.

UNUTRAŠNJA KONTROLA8.

REPRESIJA9.

ODRŽAVANJE PUTEVA10.

TEHNIČKO REGILISANJE SAOBRAĆAJA11.

TEHNIČKI PREGLED MOTORNIH VOZILA12.

ODRŽAVANJE VOZILA13.

SISTEM OSIGURANJA VOZILA14.

UBLAŽAVANJE POSLEDICA SN15.

UKLJUČIVANJE NAUKE U SPREČAVANJU SN.

NAJZNANAJZNAČČAJNIJE MERE DRUAJNIJE MERE DRUŠŠTVENE INTERVENCIJETVENE INTERVENCIJE